Goudsche Courant, donderdag 18 oktober 1928

bewering dat anderen een ruimeren blik hebben kletswoorden Het zyn suggereerende woorden die geen zin hebben Spr haalt aan dat het bestuur van de R K Kiesvereeniging deze ontvangst hoogelyk heeft af vT heer KAMPHUIZEN c h vraagt waarom de Geuzen hier niet zyn ontvangen De heer VERKERK a r repliceert Spr zal niet spreken over wat spr in de Goudsche Courant heeft geschreven als particulier Hier spreekt hÜ als lid van den Raad Als hij over een courant zou gaan spreken zou hy een blad kunnen noemen dat een journalistiek vo rt dat riekt naar de gemeentereiniging Spreker herinnert aanft de gezagskwestiein Zweden H Wethouder HEBRKEÏÏS r k ia er vanovertuigd dat het bestuur der R K Kiesvereniging op heel andere wyze heeft gescllreven als Dr Hoffman heeft bedoeld Na een vergadering is nagenoeg met algemeene stemmen het standpunt der R K leden aanvaard De heer MIUiJLWUK ta r betreurt het dat door den heer Fokkers het christelijk geloof er is bygehiald Spr gaat hierop nader door Spr noemt het klein wat de heer Fojijl ers ten aandien van het christelijk onderwijs neeft gezegd De heer Mr DE WirP WIJNEN lib betreurt het dat by i eze discu ssie de godsdienst weer i s bygehaald Spr acht deze te hoog om in een bespreking als deze te betrekken Spr heeft in het antwoord van den burgemeester beluisterd een liberaal geluid Verder zal srir hierover niets zeggen diiat de beantwoorfling den voorzitter volkomenis toevertrouwd l De heer VAN A JNEN e g betreur het mede dat dergfelyke debatten wordeiifl gehouden D prmede wordt de zaak op dei spits gedreven Het wórdt moeilijk by volgende aanvragen daaraan te voldoen S heeft eze jntvapgst beaciiouwd als Vriendelijkheid aan een orgjjpisatie die ie en regelmaat voorstaat De discussie wordt hierme V InterpeIbtie FbkkerA l 1 é voor ab staking 1 De hi er AKKERS s i reeds g toublicébrde vragen aj i meesteTi iTijet trekking totji n mi i ut u i j fjtaking t lor de orde f poor teriorisati DRAAGT lENTmilOED VAN 080 16 CAREL KROPMAN BETER zijn er niet Wethouder VAN STAAL s d veiwyst mede naar de stukken waarin alles is vermeld Over de salarisregeiing valt hier niet te spreken pr is het niet eens met de opmerking van den heer Verkerk met betrekking tot de Waterstaatsambtenaren iBenoenad worden tot ingenieur in algemeenen dieiibt bij den dienst van gemeentewerken de heer Ir A J C Nugteren c i te Ameide met 17 stemmen en één in blanco tot leerares in het Duilsch aan den Handel scursus Mej M W Kamphuizen alhier tot lid van het Burgerlijk Armbestuur in de vacatureW J Dercksen de heer D Spek tot brugwachter aan dt brug van de P C Bothstraat Deze benoeming wordt aangehouden Het voorstel inzake de personeelsformatie bii het CommisBariaat vun Po De heer FOKKERS s d verzoekt aanhouding De heer VERKERK a r heeft bemerktdat de outillage op het olitiebureau niet iszooals die behoort te zijn Daarom ai pr vóór stemmen De heer FOKKERS s d deelt mede dat de heer Overhand hem heeft verzocht te pogen dMe zaak aan te houden daar de heer Overhand daaromtrent belangrijke mededeolingen kan doen De heer MJDDELWEERD r k verzoekt inlichtingen of plaatsing in den straaldien st van uit de recherehe aU een terugplaatsing moet worden beschouwd De VOORZIITER zegt dat er agenten zijn die meenen dat die plaatsing een degradatie isu Dat is echter met het geval De keuze geschiedt naar de mee ïte ge chikt heid Wethouder VAN STAAL s d meent dat er geen bezwaar is om deze zaak acht dagen aan te houden waar zijn partijgenoot Overhand belangrüke mededoelingen doen kan De VOOR riTER acht dit niet gewoii cht Het voorstel komt duarop in stemming en wordt aangenomen met 12 st voor en 6 wgen Tegen de zes aanwezige sociaal democraten Het voorstel tot aankoop van perceel Gouwe no 2 voor huisvesting van den Gemeentelijken Stortings en Ophaal dienst Kosti n ƒ 16500 De VOORZriTER merkt op dat voortaan noet worden gesproken van Slavenbuig en Co s Bank De heer MIDOELWEERD r k yaagt of voor de Stortingsdienst noodig i het hierbedoelde pand Spr wyst er op dat uit het voorstel moet worden gelicht het denkbeeld van het invoeren der Central i Boekhouding Mevrouw iRJESE lib zou gaame dit huis hebben gezien Spr bespreekt dit voorstel in verband met het voorstel betreffende de tegenwoordige directeurs woning van Gemeentewerken Spr kan niet begrijpen waarom dat huis aan het Stadserf niet geheel kan worden genomen voor dien gemeentedienst te meer wijl van dit huis een deeJ voor dien dierust zal woi den bestemd waai door het bazwaarlyk te bewonen wordt Aankoop van dat nicuv e pand is dan wellicht overbodig De heer MÜYLWiJ K a r geeft in over weging dit voorgcvte de hui s te kO iJL n wijl daar dan de ontvanger kan worden ondergebracht Wethouder VAN STAAL s d zegt dat er misverstand is Dit perceel is bestemd voor hudsvestmg van den Ophaal en Stortingsdienst Over de Ontrale Boekhoudmg wordt hiermede niet beslist Waarschijnlijk zal de Raad in een dag of tien daarover kunnen spreken en beslissen Dit college adviseert tot aankoop van het gebouw om den ontvanger daarin onder te brengen Over den pry kan men tevreden zy n Er wordt tegenwoordig gewerkt en dan i er ruimte noodig Spr meent dat er geen iprake is dat de lienst kou kunnen worden ondergebracht in het hikis van gemeentewerken De heer Mr DE WITT WIIJNilON lib meent dat het voor de gemeente aanmerkelijk goedkooper is wanneer het gebouw van gemeentewerken hiervoor wordt benut De vraag is zeer juist gedann of we nu moeten aannemen dat de finaiicieele administratie en de ontvanger daar komen In het voorstel sitaat dat niet vermeld De heer FOKKiERS s d zegt dat de gemeente we gek zou zijn als dat huis niet voor ƒ 16 000 zou worden gekocht Gemeentewerken heeft zelif nog wol een en ander noodig voor teekenkamers Er zal we nipt veel ruimte overblijven voor woning van den ingenieur De heer MUDDKLWICERD r k zal voor het voorstel stemmen onder voorfjehoiid van zijn meening omtrent de Centrale Rookhouding De heer VKiRKI 3RK a r kan niet mzien de uiterste noodzaak om dit huis te koopen Zoolang die er niet is yal spr tegen stemmen De heer VAN WIJNEN e g meent dat de wethouder Mevr Ries onvoldoende beantwoord Spr verwacht een gemotiveerd antwoord waarom de aankoop van dit huis noodzakelijk is onder dat zal spr er niet voor stemmen De heer VAN MUET a d zegt dat het beneden gedeelte van het hnia van gemeentewerken al bezet is voor kantoren boven moet dan komen Bouw en Woningtoezicht De heer MUIJLWIJK a r meent dat Slavenburg en Co s Bank geknipt is voor ontvangerskantoor Mevr RIESZ lib vraagt of de ingenieur dan eerst de woning aan de Turfmarkt moet betrekken om dan later te verhuizen Dan is de inrichting voor dien functionaris toch te kostbaar Spr meent dat men na deze dLicussie een heel ander idee krijgt dan er in het voorstel staat Wethouder VAN STAAL 8 d krygt de indruk dat men de ophaal en stortingsdienst wil brengen waar die het minst kans heeft om te slagen In het voorstel wordt in dien zin gesproken dat het pand productief zou worden gemaakt Er Is In B en W we gesproken over de vraag of rheumailuÊte ijnen Dit heeft den heer de Vries niet weerhouden het stuk oip het repertoire te houden en het ook hier voor hot voetlk ht te brengen en met succes Het tuk vangt aan met een proloog het speelt in een zeemanshotelJetje in Southampton waarvan eigenares is een drankzuchtige oude dame met twee nichtjes Een jong officier van de koopvaardij heeft het hart veroverd van een van del twee meisjes en t is bij het afscheid van deze twee jonge menschen dat de oude speeldoos een melodietje speelt een oud versje dat het meisje nog eens wil hooren als de jonge man de haven uitvaart om nooit weer te keeren Twintig jaar later speelt het eente bedrijf De jonge zeepfficier heeft het in den Qorlog ver gebracht hy werd luitenant kolonel en de man die zijn jeugdliefde geheel vergat staat op het punt te trouwen met een ryke jonge dajne Diana Orïghiterson Corry Schiller Italiaander iMaar juist op het meest critieke moment als hy zyn a s vrouw zegt den dienst te zulifcn verleen om lat hy v l geld zal moeten verdienen om aan al haar wen schen te voldoen dient zyn trouwe sergeant majoor een jonge dame aan We verwachten te zien het meisje van d speeldoos nu een vrouw van 40 jaren geworden maar dat i s niet zoo bet is een jong meisje bet dochtertje dat ree ls vele jaren haar vaI jjer zocht hfem eindelijk heeft gevonden die hem vertelt van den dood van haar moeder En dan ontwaakt biJ den hoofd officier een zoo groot gevoel van liefde en hartelykheid voor oit jonge meisje dat hy zyn trotsche Diana die haar jaloezie voor dit kind niet kan verbergen vaarwel zegt en besluit zyn I leven voortaan te wydenaan het dochtertje dat hem in korten tyd zoo hef geworden is Ango neemt zijn oude beroep weer op de zee iieeft nog alty d groote aantrekkingskracht en met het jonge meisje gaat hy nog eens naar het oude hoteUetje en laat daar het magere speeldoos ii elod iet je afdraaien I uis de Vries gaf een mooie zy het eenigszins weeke creatie van den zeeofficier en Annie FoHender was veel beter als het iieve dochtertje dan als de heatralü zoomansgeliefde van den proloog Corry Schiller Italiaander speelde net vol doende scherpte de i ich verongelijkt voetende vrouw die van gedeelde liefde niet wil weten Maurits Parser was een goede hotelportier en Teune vl a een type In de proloog speelde Philips de Vries de rol van Waverley Ango later door zyn vader overgenomen mers overblyven dut deze dan misschien nog productief zyn te maken voor de woning van den magazijnmeester Het is niet noodzakSlyk dat de opperbrandmee ter by de ipui lwoont Dq opjjeihiandmeestoi gaat direct na den brand nooit met de spuit mee In amieft i Iaatson is dat ook niet het geval Noojlzjuik tot diuir wonen is er do met rstel wordt daarop teruggenomen Het v r b 3hii Het deling in een yolgende zitlina ourstel tot tiet nemen van t ood kelijkc administratieve iitf 1 in verband met de hinihiuik te nemen controle De hdii VEitKi RK a r Wy in dit ur itel de exttfutonale libreekt pr wy st óp tie beteekei huiuir iuHlen zin der wet De h r Mr DE WITP WiJNilN meent Jat B en W eii eenvoudig hebben Htf zocht om oJ sewenschte ui te pogen kwijt te rakt Uitspraken Kantongerecht In de zitting van den 15en October werden veroordeeld Weffen i fietsen zowler licht G V te Blei swyk ƒ 3 t ubs 1 d h Wegen i overtr pol veiord Gouda K W E te Utrecht ƒ 3 subs 1 d h en F van B te Gouda ƒ 1 subs 1 d h Wegens overtr Motorwet H O P K te Rotterdam verzet vervallen verklaard Wegens overtr moLorwet C G te Boskoop ƒ 4 subs 2 d h Wegens fietsen zonder licht A de P te Boskoop Ch E te Gouda J C P te Reeuwyk J C P te Reeuwijk J N te Reeuwyk G J H te Gouda n J de V te Bodegraven ieder ƒ 3 subs l d h Wegens ry w ronder bel J de V te Bodegraven ƒ 2 suibs 1 d h Wegens dronkenschap H van H tf Gouda ƒ 5 subs 2 d h Wegens voertuig zonder licht J M S te Rotterdam ƒ 3 subs 1 d h Administratie der Posterijen en Telegrafie Post en Telegraaf kantoor te Gouda Lijst van onbestelbare brieven en briefkaarten van welke de afzenders onbekend zyn Terugontvangen in de Ie helft de maand October 1928 Brieven Binnenland Ambtenaar O M te Haarli m J W Pteters Vyfhuizen Briefkaarten Binnenland S Gibbon Amsterdam J Meijer Rotterdam G Vingerling Den Haag Briefkaarten Buitenland L Schoch Interlaen Burgerlijke Stand GEBOREN 14 Oct Teunis z v J van Vliet en K van den Heuvel Zeugstr 78 GETROUWD 17 Oct A Veriaan en M J Starra eld C Nederhof en M C van Loon J W W Schoonderwoerd en W M de Knecht T van Eyk en J M van Oost num Agenda 18 Oct 81 uur Za il Kunstmin Soc Ons Genoegen Feestavond van de Goudsche Winkeliersvereeniging 18 Oct H uur Soc de Réunie Natuurkundig Genootschap Spr Prof Dr Ernst Cohen UIT OEN OMTREK STOLWIJK Geen bijzondere school in het Beiursrhe I t Genieteteinuul lan Rtolwijk lieeft gi Ipr n niet O higo 1 tcJn afwij end beschikt op h t adres van het bestuur vnn de S liool met Jen Rijbtjl aidanr om tot sliphfing eemer bijz school oavr te ga n o h t Bfiereoho onder overleg van oe n adres met handteokmingen welke voldoen üAti nri 72 L O wel De Raa l keurde verder gjoed de genventobegrooÈing met aan lok en uitg tot Gemeenteraad van Gouda Zitting v n Woensdag 17 October den namiddags lYt uur In de gister iavomj onder leiding van Burgemeester Gaarlaiidt gehouden openbare vergadering van den Gemeenteraad waren alte leden tegenwoor4iit met uilzondtring van fttevr van Dantsig JSelles en de heeren Overhand en Koeniana De notulen van de v rgaderingen van 23 Juli middag en avondüttingj van i en 16 Amgustus en 26 September 1928 werden ge I arresteerd die van 4 U en 12 April 1®28 aangehouden De heer Mr DE WlTT WIJNIKN Ub Jacht het noodig op te merken naar aunlei ding der laatste notulen dat spr van meeninig ib üft ondanks ie steUige verklaring van den Wethouder van Staal dat deze gesproken heeft van liberale stelseMüosheid r erkent dat het niet in het stenogram ataat Daarvan wil spr den stenografen die een moeizaam iwerk verrichten geen verwyt maken Het is zeer goed mogelijk dat hun iets ontgaat vooral wanneer het zooals hier nog wel eens roerig ïp Spr wijst er ook op dat ook andere opm rkmgen en intenuptios door anderen gemaakt met in he stenogram voorkomen Wethouder VAN SÏAAL s d egt dat M r de Witt Wynen s verklaring hier welbewust een grove begchulidiging inhoudt tegen de stenografen Spr zegt dat die woorden hem in den mond zyn gelegd door de Goudsche Courant de eenigste tourant in de stad die dit heeft vermeld tieen lid van den Kaad heeft deze woorden gehoord Spr wyst er op hoe hg de heer de Witt Wijnen en Mervr Riesz aan den schandpaal heeft genageld Spr noemt het leugens en buitengewoon onbetrouwbaar zooals men van Staal heeft behandeld tegenover de burgerü iDe VOORZITTER verzoekt die woorden in te trekken Wethouder VAN riTAAL t3 d verklaart zich daartoe niet bereid en zegt daaraan niets te hebben toe te voegen of af te doen iDe VOORZITTER stelt met leedwezen vaat dat de wethouder niet bereid i deze uitdrukkingen die dezen wethouder en deze vergadering ontsieren lerug te nemen Spr is niet van plan dit voor de tweede maal te vragen De heer Mr DE WiTT WIJNEN lib noemt het onwaardig om met den hoer van Staat over deze zaak te debatteeren Spr herhaalt echter dat ook de interrupties van do heeren van Wynen en van Dantzig in het stenogram ontbreken De heer VAN DANTZIG a d merkt op dat de heer van Staal heeft gesproken van de besrtuurlooze tactiek van B en W Daarop lijn toen de interrupties gewolgd Spr zegt dat het niet is zooals de G Crt heeft vermeld Behalve de aan de orde gestelde stukken waren ingekomen Van Burgemeester en Wethouders van Amemuiden een verzoek om adhaesij te betuigwi aan een door den Raad dier gemeente ÓA 31 Augustus 192S aan den Minister van Onderwas Kunsten en Wetenschappen geienden adres i z toepassing van art 104 def L O wet il920 iHierop werd afwijzend beschdkt omdat reeds een wetsontwerp tot wijziging van art 104 in den geest van het adres is ingediend Van de bewoners der Voorwiilens een verzoek tot doortrekking van de waterleidingbuizen in de Voorwiliens teneinde hunne huizen daarop te kunnen aansluiten Wordt gesteld in handen van B en W om advies Van den heer G J van Burk een bericht van zijn ontslagnemin j als lid van het Burgerlijk Armbestuur tegien 1 Januari 1929 Voorkennis eving aangenomen Alsvoren als Wd van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwas Voorkenniageving aangenomen Van de Vereeniging voor Logopaedie en Phoniatrie spraak tn btemverbetering een verzoek tot het doen instellen van een onderzoek naar het aantal spraak gebrekkige schoolkinderen opdat kan worden overwogen of dit aantal voldoende aanleiding g eft om aan schoolgaande kinderen doelmatig onderwijs in het spreken te doen geven Om advies igwsteid in handen van B en W Van K Both Ridder van Cataweig 49 een bezwaarschrift tegen het besluit van Burgemeester en Wethouders d d 2 October tot weigering der vergunning voor het bouwen jjan een fcweekkas op rond van het bepaalde bü art 5 der Woningwet met t rzoek hem alsnog de vereischte vergunning te verleenen Om advies gesteld in handen van B en W Van T G Zijlstr i oiiderwyaer aan de Cen trale Kopschool een verzoek om eervol ontslag uit die betrekking met ingang van 16 December 1928 Woixit eervol verleend Van Dr A C A Hoffman lid an den Gemeenteraad een verzoek aan lei Voorzitter om te mogen mterpeUeeren over de officieele ontvangst Ier ArbeidersJeugd Centrale De heer Verkerk kan dan ook zyn meening in het geding brengen Wordt toegestaan Van den heer A Fokkers lid van den Gemeenteraad een verzoek om te mogen mterpelleeren over het requireeren enz doorden Burgemeester van ex tra politie m verband met de staking in de aardewerkmdustrie i De VOORZITTER is bereid de gestelde vraigen vt or zoover mogelijk te beantwoor Van De Hanze vereeniging von den handeldrÜvenden en industrieelen iiuddenstand afd Gouda een verzoek m ver band met het aamenvallen van den marktdag en den B K feestdag op 1 November den marktdag een dag vroeger te houden op 31 October a s Gesteld in handen van B en om advies Aan de orde wordt gesteld de benoeminB va din Innenieu in aleemeenen diens t bij Gemeentewerken De heer VERKERK a r vraagt nadere inlichtingen omtrent de jaren P a tUk die de voorgedragenen hebben bekleed Snr meent dat de eerstgenoemde slcrht b jawn practgk heeft Spr f Zf lüking met de salarisregebng bü Water heer FOKKERS s d verwijst naar de rtukken die ter visie hebben gelegen dit huis noodig is daar ook van Bouw en Woningtoezicht het gebouw op de Spieringstraat vrij komt In het aan te koopen huis zal de Ontvanger komen fin ook andere zaken die aan den Raad zullen worden voorgelegd Ongeacht welke bezwaren men heeft tegen het huis voor den ingenieur acht spr het vaststaand dat in het huis van Gemeentewerken niet de ophaaldienst kan worden gehuisvest De aankoop van het nieuwe huis acht spreker een f eer productieve zaak Mevr RIEJSZ komt er tegen op dat haar opmerkingen zouden dienen tot het sahoteeren van den ophaal en stortingsdienst Weihouder VAN STAAL s d zegt dat niet te hebben gezegd maar wel dat hy het gevoel heeft dat men dien dienst wil brengen waar ze niet thuishoort De VOORZITTER zegt dat het gebouw Turfmarkt voor het Bouw on Woningtoezicht en den dienst van gemeentewerken noodig zijn Het voorstel wordt thans in stemming gebracht en aangenomen met 15 stemmen voor en 3 tegen Tegen de heeren Polet Verkerk en Mr de Witt Wijnen Het voorstel tot bestrating van den toegangsweg tot het nieuwe O N A terrein in de Korte Akkeren Aangenomen Het voorstel tot uitvoering van het Motor en Rüwielreglement eit wyziging der algemeene politieverordening in verband daarmede De VOORZirrER licht het voorstel op verschillende punten toe Het is uiterst moeilijk byzondere uitzondeHngsbepalingen te maken daar art 22 in t algemeen in alles voorziet Een Maximum snelheid vpor te schjajjvenvoor bruggen in gemeentelijk beheer achtspreker ook ict noodig De heer VAN DANTZIG s d beBj ektde wenschelykheid van het scheppen vanvoorzorgsbepalingen ten aanzien van passage voor groepen kinderen onder ge Jeide Spr hoopt ook dat de politie tevjjzake goed wordt geïnstrueerd J De heer Dr HOFFMAN r k acht hetnoo iig dat voor de passaKc van doktorenbeschermende bepalingen worden biWenomen m De heer VERKERK a r li l éètamendement toe op art 1 3 om dsiiii jpp tenemen een verzameling van personen waarmede spr meent dat aan het b fwaaiis tegemoet gekomen De heer mr DE WITT WIJNEN lib voelt het bezwaar van den heer van Dantzig doch aanvaardt niet het denkbeeld vanden heer Verkerk Spr zou gaarne dit artikel 13 in de commissie onder de j6ogenzien Daartoe wordt besloten I De VOORZITTER deelt mede Jat in art 20 de Doelebrug moet vervallen daar de nieuwe brug weldra gereed is i De heer VERKERK a r vraagt of in art 49 kan worden ingebracht de bepaling dat in stads omnibussen een luik wordt aangebracht in de zoldering voor e v gevallen dat de bus te water geraakt De VOORZITTER zal ook dit denkbeeld bij B en W onder het oog zien Het bezwaar is niet denkbeeldig De heer VERKB a r vraagt of hierin ook niet moet worden opgenomen een verbodsbepaling om met open knalpot te rijden Na verdere besprekingen worden de overige artikelen der verordening goedgekeurd Het voorstel aan de ambachtsavondschool een leeraar te verbinden hi het electrotechnisch teekenen Aangenomen Het voorstel een bedrag beschikbaar te stellen ingevolge art 72 der L O wet voor de aanschaffing ecner naaimachine ten behoeve van het onderwijs in handwerken voor de Gereformeerde school Aangenomen Het voorstel krachtens art 72 der Lager Onderwijswet 1920 een bedrag van ƒ 520 toe te staan voor de aanschaffing van leermiddelen en school behoeften ten behoeve van de inrichting van het zevende leerjaar aan de Groen van Prinstererechool Aangenomen Het voorstel i z toekenning van een jaarlijksche büdrage in de kosten van verlichting der wijzerplaten van den toren der R K kerk aan den Kleiweg De heer FOKKERS s d meent dat de Commissie een bedrag van ƒ 150 als maximum heeft genoemd De VOORZITTER deelt mede dat de kosten met dit bedrag wel zullen overeenkomen Het voorstel wordt aangenomen Het voorstel tot verhuur van het woonhuis in het gebouw van de voormalige Bank van Leening De heer VAN DANTZIG acht de vergelijking tusschen het gebouw van de Bank van Leening en het huis aan de Turfmarkt wel wat scheef Spr vraagt een soepele toepassing van de bepaling betreffende het schoonhouden van het gebouw Het voorstel tot verhuur van grond aan de Provincie Aangenomen Het voorstel tot verhuur der woning aan de Turfmarkt bij het Stadserf aan den te benoemen mgenieur bij gemeentewerken Mevr RIESZ lib vraagt of het niet mogelyk is den ingenieur niet te verplichten daar in dat huis te wonen Het zou een zware eisch zijn den ingenieur dit huis tn doen betrekken om hem na korten tijd van de verplichting tot wonen daar te ontheffen Waar spr verneemt dat daar ook een magazijn komt kan i ellicht de magazynmeester daarbij wonen De heer KAMPHUIZEN c h stelt vpor dit voorste aan te houden totdat men weet wat er van dit huis overblijft Den directeur kan dan de keuze worden gelaten Wethouder VAN STAAL A merkt op dat Mevr Riesz nu toegeeft dat dit gebouw niet voor den Ophaaldienst geschikt spr zegt dat de ingenieur die ook opperbrandmeester is zich met het huis tevreden heeft verklaard Maar spr kan er zich mede vereenigen dat deae aangelegenheid nog nader onder de oogen wordt gezien Mevr RIF SZ lib komt op tegen den uitleg door den heer van Staal aan haar woorden gegeven Spr zegt dat al er ka Igt dat het oord neinde ingrypep mo De V huur gelijk De hSudenl ÏDe gèmeenl fOR lTTER vegigelatep nikken l br KAM IMLLZEN c h vraagt of ente zicjl aan geen termyir mocjt IJX KKt Ra s d meent dat denióel zdrgen voor het onderhoud De V ORZlTTEiR meent dat het opvoed kundig lal w erken alb de bewoner dit m9et n loef Wethouder DONiKJ JR r k ziet hier weldegelijk een laeaagogische g dAchte O elders geschiedt bet zooaLs hier wordt bedoeld 1 De hoer FOKKER s d handhaaft zijnbeiwaar uit een ooapunt van belang voorde gemeente i if De VOORIZItTER nfcepnt dat ah iemandhet al te bont maakt de gemeente wel moetkunnen in rüp n Al tfl teacht optreden zouniet goed gaan Wethouder SAiNDEftfe b d zegt dat alleen wanrteer men tt einde raad is tot uitzetting moet kunncfli worden overi egaan In andere plaatsen f ordt ook gepoogd de men sehen eerst tot rede te brengen Dat zal ook hier geschieden J Wethouder DONKER r k zegt dat er gevallen zyn waarin bbwoners tot het aWeruiterste gaan Deze kunnen niet worden gehandhaafd De heer Mr DE WlTl WIJNIEN lib t meent dat deze zaak schromelijk wordt opgeischroefd Spr vraagt als die aienschen er niet uitgaan wat xal de gemeente ilan doen Zal ze dan een publieke uitffmyiter moeten nemen Mevr RIESZ lib T meent dat de bewoners moet wonien gel rd die 4iuizcn belioorlyk te doen bewonen Daarvoor moet een zeer gei hikt persoon worden gevonden Wethouder SANDERS s d meent dat de commissie by mi Jbruik de taak van toedicht op zich te nemen Mevr RIEWZ lib wijst er op zich daarvoor met beschikbaar te kunnen steden Er IS m de nieuiwe commisf ie wel degelyk van een persoon gesiproken De VOOliJZITTER gi ft een uiteenzetting hoe deze aangeiegenlieid in Rotterdam in de practijk toepassing vindt Dat gaat daar in het groot bil goede controle gaat dat goed Het voorstel wordt aangenomen Het voorstel tot aankoop van grond van H S F en N M A M de Moraaz Imans Aangenomen Het voorstel tot ophefting der onbewoonbaarverklaring van de voning Cappenersteeg Aangenomen Af en overschryvrngen op de KcmeentebeKrooting dicHhtjaar 1928 Aangenomen Interpellatie Dr Hoffman over de officieele ontvangst der A J C De heer Dr HOFFMAN r k wil alleen spreken over de officieele ontvangst Over den optocht zal spr niet spreken Spr hoopt dat de katholieken van die optocht kunnen leeren welk een groote deelname de S D A P voor ha ir jeugdorganisaties heeft verkregen Het heeft spr getroffen dat enkele burgemeesters de ontvangst hebben toegestaan en andere niet Spr vraagt of de burgemeester die toestemming heeft verleend of het college van B en W Indien de burgemeester persoonlijk dat verlof heeft verleend dan wyst spr er op dat de burgemeester volgens Prof Struycken is de vertegenwoordiger van het gezag Spr vraagt nu of de burgemeester dit verzoek nauwlettend heeft overwogen In het andere geval dat het gemengde college het verlof verleende is dit de vertegenwoordiging van het monarchaal gezag Evenredige vertegenwoordiging behoeft er niet te bestaan in de vertegenwoordiging der kroon Spr vraagt nu hoe het staat met de hoogere instanties der A J C organisatie tegenover de kroon Die bleven weg bij het feest der Koningin vroeger ook bij de opening van de Staten by het voorlezen der troonrede Wanneer aan spr dat verlof was gevraagd ware hy loco burgemeester geweest dan zou hij hebben igevraagd of zy erkennen de grondwettelijke rechten van de kroon Als daarop niet bevestigend was geantwoord zou spr geen ontvangst hebben verleend Spr meent dat deze jeugdorganisatie toch gebonden is aan de hoogere instanties Spr vraagt nu wat is hier door den burgemeester gedaan Hoe is het met dat verzoek en de toestemming gegaan Is die zaak opgelost dun kunnen zij nog wel eens komen Spr kan waardeeren dat de woordvoerder van de jeugdorganiaatJe voor zijn jeugdidealen is opgekomen al kan spr de h d idealen betreuren Spr Is het niet eens met de betreffende woorden dpor den burgemeester in deze gesproken De heer V ERKERK a r heeft geconcludeerd dat de ontvangst van de A J C Is uitgegaan van B en V Er is by een groot dee der buigerii een groote ongerustheid ontstaan De meening is er dat er Iets gebeurd is dat niet in orde is Het is alleen de taak van de overheid die dingen te beiiartigen die het algemeen maatschappelijk belang beoogen Dat is met de A J C niet het geval Spr zegt dat B en W of een gedeelte van B en W zich niet los houdt van de positie in B en W en van journalist wijl le vragen zyn gepuoiiceero alvorens het antwoord door spr is ontvangen Spreker vraagt wal die ontvangst beteekent van een vereenigmg die als ze dt kans hchoonr ziet de overheid Van hot stadhuis afschept Spr Vraagt waai het steeds verder gaat niet die ontvangattn waur is do gnens Ten jslotte vraagt jjpreker hoeveel kosten zijn gemaakt voor deze ontvang slen en welke ifchade er is aangericht aan gebouwen ben g te t taj aan d Spr r vraagt spr welke reilen er Loe heboid liet be peien van het carillon toe aan de JeugdorganLsatie en niet en er vraagt of h tit geh ik l V Mf vart elke veïeeniging Ivii doel uiteen te zetten Ais deze jeugd tut vi IIl u wa doió is gekomen streven zi et naarii evolutionair te zyn Spr meent dat men daardoor is gokomen m een gewrongen toestand Oe haer FOKKKRS s d meertt iiat dieA J Ü e nog alj christelijk ih a guko nen A DyhoelVEi K KRK dat woofl d chria liJF asjeblieft niet J meent bij de chüon k verier nu ar de Spixiker noenifcl het niet cf risteli k m zich te ergeren aan tegeïMtanaers S ir dat Jezus zich zj u hebben gescha iri A J C die voor Ie t kcimf t hai r ideaal nastreeft Spreker heeffcjiiiéh cver dat fheugd Laat de iieer Verkerk d met ialend spmWtn maar iei zendintgsfeesten n De fleer Verkerlj Jheeft de indiftSMgevci tigd d t zü revol utI nair zmi w jl ij hun iie4 sluistert de woorden vai uff rftmv vati iiet Jiof h rj Verkerk is ken op grond vun ng r T ged eJltcn jiitji progritón van aSj C wat Betreft aé voedinV arl cid der iïïd Hij hoopt eJ wacht dat diei jon l A J C ei s voor Wl Zo toekomstige SdDj Jj rs zyn Dat i tijde christelyke organisatieH niet het geval vraagt wanneer door liet kiesrecHl de SJ I eens de m rderheid krygt en dat gei wol zullen dan de A R het wetiti opvolgen Spr zegt d t dit niet het zal zyn Spr citeert eon en ander uit oei r Rotterdammer Hy heeft Bog nimmer gehoord dat bij andere ontvangsten gdvraagd is wat de kotsten zijn Er wordt voor Ryk en Gemeente zooveel 4 i iid uitgegeven waarmede de SJ A P het i t een s ia Spr becijferd de kosten vim het byzondev onderwijs b v ƒ 689 602 Dit bedrag is natuurlijk met een zuivere i chadepost Spr heeft met buitengewoon genoegen de I ontvangst bijgewoond Als burgemeester heeft de voorzifter zeker zyn plicht gedaan Spr zegt dat o a Whouder Bruck a Tj in Haarlem aan de ontvangst heeft medegewerkt Tal van gemeenten worden verder door spr aangevoerd waar ontvangst is bereid en gelden zijn toegestaan Spr ontneemt de inter pellant de illusie dat zy de grondslagen der Jeugdorganiaatie in elkaar kunnen trappen Do VOORZITTER noemt de vraag van Dr Hoffman met zoo eenvoudig tipr zegt dat B en W tot de ontvangst hebben besloten en de Voorzitter doet dit dan zoo goed mogelyk Spr zegt dat hy daarin heeft gezien een erkenning van het wettig gezag Spr heeft zich op de hoogte gei teld wat de A J C is en licht dit toe Het is een onderdeel van den Centralen Jeugdraad onder presidium van den heer van Wynbcrgen De A J C krygt daarvan subsidie Spr ziet in de A J C een beweging die in dezen tyd van verwildering en verruwing deze bij jonge menschen tracht weg te nemen Dat acht spr een maatschappelijk be De zinsnede betreffende het Stadshotel is niet beantwoord Die uitgaven aan die ontvangst verbonden i van geen beteeke De opmerking is juist dat de publicatie te vroeg is geschied Het college heeft dat betreurd Dat is een excuus Het spijt spr dat aan de geuzen het carillon is geweigerd Spr acht het met juist te dezer zake te trachttm een wig m het college te drijven De cnitvang a hCLfteeni gc stof opgewaaid In Zutfen en Groningen was de ontvangst niet officieel in Enschede Zwolle Hoorn Alkmaar en Gouda was deze wrthouder VAN STAAL M b J uJ dat de publicatie heeft plaats gehad ini zal ook niet meer gebeuren Het standpunt door de interpellanten ingenomen noemt spr belachelyk Spr acftt dat oen kleine politiek Hij wyst er op dat aan Dordrecht niet de vraag is gedaan maar spr twijfelt iet of de medewerking van burgemeester Se Gaay Fortman zou worden verkregen Spr herinnert ook aan hetgeen de heer Fokkers heeft aanK ten aanzien der gezagskwestie en wfls d oarbij op heJ buitenland De heer Mr DE WlTT WUNEN hb De bouw van een pantserkruiser Wethouder VAN STAAL d e t nog dat Dr Hoffman tot Ün spyt heeft ver klaard dat hij voor de p i n spreken en dus niet tegenwoordig kon z n Dr HOFFMAN r k komt daartegenop Spr ziet in t algemeen in f ƒ gff Sten een uitbouw voor onze stad By ebegrooting kan Dr Hoffman stemmen vjorgrootere bedragen voor deze ontvangstenvan het gemeentebestuur Snr zeet dat de s d wethouders by uc on ang7van de Koningin Moeder egenwoordig zijn geweest Het was b tengfi woon klein dat de landstorm precies op de zelfde wüze moet worden ontvangen of hee br HOFFMAN r k rephceert Spr wüst er op dat Chnstus ft van deze aarde Jezus zou met aan aei hoofd gaan van die beweging De VOORZITTER Er is hier geen b bel K rDr HOFPMAN r k noemtde jrealoten Iiolitiemactit ilicht zijn den bUrge hyzondere De owaniB verattloiPd van de ah rend we t de pplitiimaclit prqvo ici jr henlnnert ai ri de orwaarde dat de i irgemeester votür de gehouden meetings Im paalde dat ge itf propaganda zou plaats I ebben voor de ataking Spr vindt het vHlstrekt niet noodzakelijkom hier vleldwac iters te halen en meenbjUatdaarmede de indruk kan worden gGwektjiatde burger deze staking als ongerechtvfl rdigd beschouwt Voorts Wy st spr er op dat een politieman Zondagavond bij den heer van der Want uitl am waardoor de indruk is gewekt dat gan de werkgevers bÜ voorbaat steun worm verleend van politiewege Spr acht het pföen wijs beU id van den burgemeester döllzyde der werkgevers te kiezen Spr meait ook dat deze zaak onnoodige kosten medebrengt De heer VAN WIJNEN e g is verwonderd over deze vragen Spr is van oordeel dat waar er werkwilligen zy n deze recht hebben op bescherming De overheid heeft ten plicht dez te verleenen Tegenover de ioor den heer Pokkers gestelde vragen Htelt spr een 7 tal andere Deze beoogen u m van de S D A P bedoeld wordt de vakvereeniging de zekerheid te verkrijgen dat zy de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van ordeverstoring aanvaardt en den arbeid aan werkwilligen toelaat In een bespreking over de staking zelve wil spr niet treden Spr licht z ijn vragen nader toe De heer MIDDELWEiERD r k verklaart dat ook voor een katholiek een staking gerechtvaardigd kan zyn Spr vraagt of de politiemaatregelen zyn genomen in overleg met de werkgevers of dat ook met de werknemers daarover is gesproken iDe heer Dr HOFFMAN r k verklaart het niet af te keuren dat er byzondere politiemaatregelen worden getroffen omdat er gemakkelijk ongevallen kunnen ontstaan Er staat echter tegenover dat de Goudsche bevolking kalm is In de versterkte politiemacht ziet spr volstrekt niets beleedigends De heer PREVOO s d begrypt het standpunt van den heer van Wynen als werkgever Waar de burgemeester volkomen op de hoogte is betreurt spr het dat de poUtiemacht is versterkt Spr verklaart dat de burgemeester de achting verspeelt by de arbeiders door het kiezen der partij van de werkgevers Spr meent dat zonder politiemacht de partijen beter tot elkaar kunnen worden gebracht Spr zegt dat de burgemeester weet dat de schuld bij de werkgevers ligt Wethouder HEERKEN S r k is van oordeel dat de byzondere politiemaatregelen absoluut overbodig zyn Deze geven aanleiding juist tot ordeverstoring Spr zegt dat een agent hem heeft medgedeeld juist dei r dagen last te hebben gekregen van uitjouwen Spr meent dat de burgemeester de bevolking nog niet kent Spr zou gaarne hebben gezien dat de burgemeester deze zaak ook in het college had besproken daar deze dan toch zyn eigen beslissing nog kon houden Spr erkent dat de werkwilligen recht op oescherniing hebben al zjjn ze spr niet sympathiek Maar spr betreurt de beslissmg van den burgemeester De heer Mr DE WTTT WIJNEN lib zou het juister hebben gevonden dat deze interpellatie niet waa toegestaan daar deze neeft geleid tot een bespreking der staking l eze interpellatie moest daartoe wel noodwendig komen daar het antwoord op de ï gen niet aan de discussie is voorafgegaan Er is zoowel van S D zyde als van R K democratische zyde aangevoerd dat politieveföterking overbodig is Maar sp herinnert er aan dat by een staking bij de Reedery de IJssel het ia voorgekomen toen er Keen versterkte politie was dat de directeur her Reedery den heer KeiJzer met steen n IS gegooid en dat later charges op de Haven ztjn gemaakt waarbü harde klappen 2 n gevallen Spr is van oordeel dat de burgemeester een verstandige daad heeft pdaan door voorzorgsmaatregelen te tref Dfe BURGBMEiESTER acht de getrofïen maatregelen onvennüdelijk Spr kan niet treden op het terrein van het overleg tuaschen den burgemeester on den procu reurgeneraal Spr meent dat er geen andere keus was 1 Maandag ia een groote uitbreiding gegeven aan de staking Op die vier fabrieken moeten de werkwilligen naar en van huis worden geleid Als deze menschen recht hebben op bescherming dan is het duideiyk dat dit niet mogelijk is met het gewone politiekorps Deze overweging heeft er toe geleid dat voor de bescherming der werln lligen voldoende politie aanwezig moest zijn voor handhaving van rust en or e Met provocatie heeft deze maatregel niets te maken Spr heeft slechts de handhaving van rust en orde voor oogen gehouden De burgemeester moet in dit opzicht zijn taak verstaan Wethouder VAN STAAL s d bestrijdtin een uitvoerig betoog het standpunt doorden burgemeester ingenomen Na het verloop van hetgeen aan de politieipaatregelenis voorafgegaan te hebben i bergegeven zegt spr dat de burgemeester zich geschaard heeft aan de ijde Jer rVerkgeveraen dat daarmede het vertrouweri der arbei dersklasse in hem totaal ia vernietigd Deimeth ide door burgemeester Gaarlandt tdeI gepast noemt apr waanzinnig provoceerend len tactisch onjuist Toert r Maandagmlorgen den burgemeester joter de politiemaatregelen sprak kreeg Ihiji met eenlair te hooren dat zijn myni zaken De burgemeester was zyn verstandi mlin of nieerkwijt i Uit s heeren Van Wijnen a betoog hoèft spreker bemerkt zyn haat tegen tM S D AiPfl Il Spreker pierkt op dat onder de GoudschK burgery geen opstand is te prediken AlSferiiuljp rtoodig mocht blijken is deze directHejkryge Daarom zou spr hfebben gei adtsntj wacht eens even af Doj r den burgeméestelfis thans een aanval in den rug der arbeiders gepleegd f Spreker geeft de verzekering dat het denorganisaties heel wat kost de stakers inrustig tempo te houden Altyd is door spr verdedigd dat dén werkwillige niets mag ge beur I ï H f Mpyt spreker dat de burg meestejom ah daad en de wyze waarop d is uitgevoëkl niet tot de or de js te roepdn üpf doet ten slotte een beroep 0 p de arbeider oni niettegenstaande de prjnoeatie door de pdlitie en de tegenwerkiuig van den burgemeester haar kalmte te bewai m Na verdere besprekingen waaraan werd deelgenomen door de heeren Middelweerd Dr Hoffmpp Van Wijnen Mr de Witt Wijnen en jprevoo besloot de VOORZITTER deze rij met de verklaring dat h ij geen spijt had van deze discussie De maatregel door spr getroffen kan niet worden ingetrokken dap op het moment dat spr daarvoor noodig acht De beoordeeiing daarvan is alleen laan hem aangezien de burgemeester daarvoor verantwoordelijk is Spr kan niet zeggen wie er tot den burgemeester kolden WaiWieer gezegd is dat de burgemeester het vertrouwen heeft verspeeld dan is dat iets heel ernstigs Maar spr hoopt dat dan later wel weer terug te krygen Spr is volstrekt niet overstuur en verklaart met nadruk dat de getroffen maatregelen niet provoceerentj zyn iDe bespreking wordt hiermede lieèindigd De vergadering wordt daarna te ruim één uur in den nacht gesloten STADSNIEUWS GOUIDA IH Oct 1928 Ingenieur van Gemeentewerken De Gemeenteraad heeft gisterenavond na het terugtrekken van den lieer Ir Mejers tot Ingenieur van Gemeentewerken benoemd de heer Ir A J C Nugteren c i mgenieur van het Hoogheemraadschap de Alblasserwaard met Arkel beneden do Zouwe te Ameide Hinderwet Burgemeester en Wethoudier s brengen ter kennis dat zy vergunning hebben verleend aan G van Hofwegen en zynu rechtverkrygenden tot het oprichten viui een bakkery in het perceel plaatselyik g emerkt Boschweg no 58 kada raal bekend gemeente Gouda Sectie K No 3092 behoudens het recht van belanghebibendo n tot het ins tellen van beroep bumen 14 dagen by H M de Koningin ingevolge artikel 15 der Hin defwet Hi die hel beroep instelt geeft daarvan gelyktydig kenhi aan het gemeentebestuur by ieurwaardersexiploitj aan d e n gene n aan wie de vergunning is verleend Examen zwemonderwijzer Woensdag 17 October slaagde te Amsterdam oor het examen ter verkrijging van het diploma van zwenionderwyzer van den N Z B de lieer A H Kulik alhier leerling van den heer P M van Waas Ned Ver van Huisvrouwen afd Gouda De afd Gouda van dt Ned Ver van Huisvrouwen hou te een ledenvergadeiin op Donderdag Ü5 October des middags haii drie in Hotel dp Zalm De agenda vermeldt o m Lezing van Mr Ryksen oï r de Huisvrouw en het Arbeidscontract In de pauze zal er gelegenheid 7yn de handwerken van Arbeid Adelt te l ezichtigen en ook koopen A to van den dijk gereden Éedenmorgen te KUi uur reed de vracht aujto van den heer Vermeulen aan den Kanaaildy k te water doordat hy voor een an Lere wagen moest uitwijken ƒ De auto werd door een kraanwayen van en heer J L HuUeniaii weer op het drogp gebracht Het HollandHch Tooneel Dir Louis de Vries Vergeten Melodie door Monckton Hoffe Het Holtand ich Tooneel directeur Louis de Vries heeft gi tteren aJ s eerste abonnement iVüorstelling in den Nieuwen Schouiwliurp ten tooneele gvbr icht Vergeiton Melodie cen spel van oprechte liefde in 3 bedrijven en een proloo naar het Engelsche succes s tuk The laithfuU Heart van Monckton Hoffe Deze Vergeten Melodie is in de groote pera niet heel gunstig ontvangen Een dor bladen meentie dat het wel spoedig een vergeten misgreep zou blijken te zyn en gaf het stuk geen al te beste kan ecu l edmf van f 55 y 9 27 OuvooraioM idijavtjn I 10003 38 KaplUaid f 11079 89 oor het olectrtedi bedrijf Ma inkomatei en uitgaven 41i 7 J 03 Wat bt refl do brandbluacJimUdelün vrooK ito h vr ItogtfOtun of nog leeds aan Haastrecht de submddie wordt tx taali nu de puit weg is l o branikraiieii op do waterleiding zijn zyns inziens niet vo doende I om do motor ipuit uit Gouda te l r jgcn mrwt vt rft de iMirgurieeeler worden g Hftiirwcihiiwd hiermcio gaat veej tijd verjoreai Gaarno zag hij ïemöt aange itetd ilj e liflniicdo lielaal was IV Voorait er aatwoord dat zulks de wet j io tm laat Ooiulft is steeds bereid te hel pen Dit is gTJileititi bij de laatste qroote bttind o waB d motorspuit al hi actie fn nog ninwner gW fijl wij betalen nio 1 wiiridiiig liod in het oan Van Jen heer Nüoiiieu d verküopliiB plautft vaiï do Ihkiwiiiuiwwoiiing iiw l l ijbehoor ide perceelou land üigtnaar A ti Molenaar ilociif nol u in MalliMtedt te Utór pajiibachl lugezct werd perceel I f 4Ö50 peru il f löóü io r il t ppt ie iburg te Gotida porc 1 I I f 2ÜU en ptw IV VQor f 35 do r C 1 KiooHleniiaiL te Goudtt Elen Buto te water H d eniiiorgun raakte langa do Twitweg een uuilo van I koopman va den Borg uit St K e lk Tlv hij het uitlmkii vö r een aodori auto te w ter Do 4 inzitteu lcn worden liiet aipooto mooitK gered Drio kalveH ii Mi ecnigc varken zijn verdronken WADDINXVEEN Burgemeettter Proost apreekt met een oud Waddinxveener Ie Bandoeng De Burgemeester der gemeente werd heden opgebold uit Bandoeng voor een proefgegprek mot Nwl Indin Een van de leidende anibtenaren van het radio station is een oud Waddinxveener Deze belde den Burgemeester op Gedurende verscbeidene minuten sprak de Burgemeester met Indie Het gesprek was aan beide zijden uitnemend te volgen MARKTBERICHTEN Veemarkt Gmida 1 1 ÜClü tK l Ajuig vuürU IU totaal üöüi Btoks waarviiJi ij luülitvarKens Vetle van f O 3 u 4i 5 pLT poind Ifvond uiel 2 pot korting J oiwleitftcliu ui l U Li7 0 2b por pond lo icikl iiif t 2 pot ivorliug Zoutore vaaf 0 31 U L ptT pond levend mot 2 pet korting f uU lunjero apküuH pnjz n van 1 25 40 Ku I laiidH4 in volto varkens Londeasohe zoul rs en nuohtope kalveren vKig In üe uiiilfre soorten matig KaaBmavkt Gouda Uclolicr M pitrujcii kaa I njzen lo kw met rui M pon len lM t r Goebotw vaiv 1 15 1 20 per pond Weilx tar van 1 1 10 1 15 xT pull 11 iiiii l luiiti I ll pnftiji n e oren Kipoieren van I 10 1Ü 5Ü por lUO stuk Eendeiea D van 6 50 T OU YKT 100 htukrt Handel uiat g Graanmarkt Gouda l Uclober Tarwo t Goóperatieve TuiuieriTereeniging irGouda en Omstreken 17 October ilLiklraoiiuii f 15 l roiihbooüen 1 11 17 iiijltooifu I Jl óli bt nibooflcn f 9 43 puinzie f 8 i Ü 13 5Ü Uien t 5 10 7 Pos l Ir 11 f 4 10 0 20 Spruiten 1 t 17 34 id I 1 t 9 10 per lOO K G SL llerie f O bO 1 70 Prei f 1 10 3 60 ivrot m i 2 0 4 20 Peen f 3 50 7 JO IV U T i li t 1 iü IKT 100 K O Hloenikooi f 1 21 Groene kool f 2 101 i O Savoje kool f 4 50 8 70 Witte koof f l iJO Hoode koL l 5 80 8 30 Amlijvi f 0 I0 2 JÜ Sla r 0 40 1 Eierou t 7 6ü l er 100 stuks RADIO NIEUWS Programma voor hedAi Hilversum 6 Piano recital 6 30 Voortzetting vooravond concert 7 15 Engelsche lea 8 15 Aan sluiting Concertgebouw Amsterdam 10 30 Dansmuziek Huizen 5 50 Vooravond concert 7 30 Apologetische voordracht 8 Uitzendavond uit Rotterdam LAATSTE BERICHTEN DKAADLUOZE DIENST De algemeene staking te Loda LüOZ Iti Oct Wbeuisda liebben in bel a tto c te Lodz hevige Iwtwlogen plaats üfimi uxmó iim do stakingfioomnii o en eoi ige w rkwilligie arUsdora wyflrt ii mi innlal personen ötoekwonden opliep ook ten dienioartfi werd g wonil Dfe politie nioe t ingrijpen vu arreateeiKie eenigo leden der stakin wrtMiiBniesii in verscheidene n lmrarltci kapper takm i r het werk Woenaxfegl giedeeltelijk hervat Bij de on lephand liiiigie ii die iK dfii te Warechau plaate uruïon zullen de arbeider bij hun e4ech v in 20 pCt loons erhooging blijven Ter ffersohau watar op hei oogeiibUk 2600 tcactieJai beidere in staking zijn trechteoaé tAgemetio toUn V oommuuiattui ook de doen uitbre ifl Moord ttn Mlfmoord LEIPZIO 18 Üot In dm afffoloopon naolit liee t eea aïaget ta Leipzig bij een tuiat zijn verloofde d u haj algettiedea en daarna zelfmoonl fupiue Nieuwe onderhandelingen tusschen Nederland en Bel ë DIlN HAAU ia Oc IVii vorvolge op liet oiidorhoud tuneoben de Naderlaa Ischo en llolgiaclMj u iiiiW t iiw vftn Blanonlaluisiflie i ii op 1 SopioniJwr j l te Uwiève hebboi iKJde rageeringeu bojïloteti etm nader onderxoe £ ia te atoHen naar oen oploas ig dio iu aamueiidnig kan komen voor de togj ing van do Neder landsob BelgiBC he kMcrttie Deatfar tlag ia zuÜon iajkuaicUgwi een bcnjirekin t lioiidvii over eeaigie belangHjKo ïuiitm oui grondslagen te aoe ian waarjp k on lerliaiii leniigii i zoudet kuimeii worden liorvat De Ned a kmd6cliie deskundi n zijn de hfvrf Ir Kosenwaild adviseur aan het dt parl iiii nit van Watoretaat eo li ScbUlt eld hOQÏd V d RijkswatcffslaAl Dfi Helgjttoho deakundigicui ziju de heerea I liii ir Hcorofarisfponcraal v h min v a opi nban werken Mwlotte dir gen van watorwogen Dbvroflt dlr van Eewwegen en Woewteyoe dir Binnieaiflohieepvaart Het eeuwteeut van de h uninkl uke tiiiitaire Academie lli KUA l Oc t ileuLiiunoftfou hub Brt da roeO vroeg in toeHiuieiuming Keeüa yoor clit uur liccrwcJile er op tte inaritt on Ui lil luii rouzenile itrdlen wu voor d t uur oiitf kunde druüte Inuuaid om acht uur T QU de ro eiUe plaats üobbuu Ie geveu ioor de stuimu eJc vau b U 1 on hot inuzn li korp van 2 Na al ioop de r re uiil bracht de frialiiiuziuk ecik ochtepji iroet aan do Aoatfeixtie onMTJüuigile de hc r üharles tUnits voorzieItr an het Urianje coniité do Icdoo totaal oL n tttolitlgiad aaji een déjouiuor iado lUuTB Ilicinna bcbbon do lodja van lietOrniijcconi ith3 eem bezoek gebiaclit aau verMehiUeJido atrateu der etad teneiatlo deverstenugeai iu oogeosciwuw te namen Omhalf elf arriveerdeda andeo eoDrute belangHtelling die reuiiitBten ami het station 0 liiyr wüjB do atiftfmuïiek van 6 B 1 op hetiipp l De begpootii i ft zetsr bart ijfceodo intocht der reunlsteii werd oen warozcgeioclit Voorop Bclueed bet frtadeotea nnii i 4 korpö Het pubiiek juiohte de hoivjdenlen bczockore hftPtolijk toe Langs WiitiHiistrnat tiophiaetraiat BoBObotraat Cfttlmrinasi raat en Kaateelplcdu glug hot OM de Koninklijke Militaire Acai SDie Hierweaxitn do reunistMi door dew gouverüöuronl vajigen i l i hii lf t aaif had do atuibledin plaats van gesclienken aan de luhüewaide inalelling door de oommaasie gevormd uit de ufHeit rcn m h Nedi rlandeohe en het Nwlerlaniilsch lni solw loger de ooanani Bie Eovorimi uit do officieren van het garnizoen Breda en de Kon Vereenigipag Ons Leg r Beurs van Amsterdanu WISSELKOERSEN W Oct 18 Oct Officieel Londen 12 09 12 00 Berlijn j9 40 5© 43H Panjs 9 74 4 l 74i4 Brussel 34 67 Vi 34 67 Zwitserland 48 0 1 48 011 Weenen 35 10 35 10 KopenJiagen ti6 52Vb 66 52 4 Stockholm 66 72 60 72 0 slo 66 52 H ti6 52 New York 2 497 2A9 Niet officieel Praag 7 39 7 39 Madrid 40 30 40 30 Milaan 13 06 13 0ö Beursoverzicht Op de beurt ontwikkelde zich allccbts op eciiigf itdetJingHn wiuii t Iwlongfltelling en duirbi waw de tendenz wesnlg gjopronouc erd Eeii groote lioek vormde zlcit in de Ij pot oblig tiee Ncd SteenkolemVelden die op wn VL rhoiogul kiocTHpeÜ vraag ontmoeten Vim do Industrieelen golden do kunstzijde aojideelwi ve ïngeft Vaa Herkels verke pde7i in roftcttö De PhdHpaaandeolen lifp n naar boveai RADIO TKLEGRAFISCH WEERBERICHT 18 Oct Hoogstn stand 776 0 te MnieiellleLangst stand 737 0 te Redkjjftvik Verwachting Matige tot kraebtige welliciit tijdelijk stormachtige zuidwestelijkeffd wp tt4i iko wind Zwaar bewolkt tot betrokken ffaarBohijaUjk regiBalxüeti Weinigver i n lering in Immpfpatinir ADVERTBNTIEN Voorlooplg kosteloof Bij vonnis van de Arrondisements Rechtbank te Rotterdam d d 17 October1928 is M J DE KBIJZER schilder Peperstraat 68 te Gouda verklaard In Staat van faiUisemcnt zulks metbenoeminit van den E A HeerDr B I Zijlstra tot RechterCommis saris en van ondergeteekende tot curator 2063 20 Mr M DE MOL GOUDA 18 October 1928 Markt 46