Goudsche Courant, donderdag 18 oktober 1928

1 De faillissementen van WILLEM MULDER en PIETER MULDER speelfloedfabrikanten te Waddinxveen en aldaar gehandeld hebbende onder den naam W MULDER en Zn zijn door het verbindend worden der eenige uitdeelingslijsten OEËINDIOD De Curator Mr H P C M DE WITT WIJNEN Gouda 17 October 1928 Oosthaven 51 2054 15 Aanbesteding De Coöp Producenten HandeliTereeniging te Gouda zal op WOENSDAG 31 OCTOBER at des voorm te 16 i uur in HET SCHAAKBORD aldaar in het openbaar aanbesteden Het boowen van een Kaaspakhnis met Kantoren Ketelhuis enz Bestek en teekening a f 20 restitutie f 15 verkrijgbaar bij P D STUURMAN Architect N ddinxveen t058 B0 Prima looktabak Baal of Ki ulan d 25 cent half pond l eiNNENDIlX Kleiweg 87 Wjl maken oqm KIE DUIZENDEN IE ZES en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter pobliciteitsmlddel In Gouda en om reving la dan de ZATERDAGEDITIE van de BOUDICHE COOmNT roor het plaatsen ran aanrrafen en aanbiedincen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annonceeren van aanvragMi en aanbiedingen van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wii hebben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld n 1 van 1 8 geirone regeli BN OULDBN B ks regel ms6T f 0 12H mits contant aan ons Bureau MARKT SI Uiterite termijn voor ZATERDAGMORGEN 9 uur Zend vooral t r o e f in BESARANOEERDE OPLASE MINSTENS 616 0 EX MAGERHEID Als Gij ÜjdtBBn trage oatlaitlng gal alljin k rtslgh ld maag of ho cctloit al vertering Wortelboer s f Wortelboer s Pillen van Jacoba Mirla Wortelboer van Oude Pekela ca gtj zl t spoedig weer her teld Verkrijgbaar a 60 et bij Apothekers en Df ogtsten Schoone volle lichaamsvormen door D Fr STEINER s OOSTERSOHE KRACHTPILLEN voor Dames Wonderbare Bust s Ook roor harstenenden eo zwakken Bekroond met gouden medailles en eere diptoma s Iv ft S weken tot 30 pond toeneming Gegarandeerd onachadelük Door Artsen aanbevolen Strang reöel Vele dankbetuigingen Pr s per doos van 100 stuks ƒ 3 50 200 stukfl ƒ 5 50 franco thuis onder remboura of na ontvangst van postwissel FIUAAL aURSKI Zeeetr 21 Den Haag ActJBïe verlegenwoordipers gevraagd I voor verkoop van = £= Radio Toestellen == op gemakkelijke b talingsvoorwaarden Levensverzekeringagenten hebben de voorkeur SS Brieven onder N C W 3842 VAN STAAL Co Rotterdam A Vingerling Brandstoffenhandel Spoorlaan ANTHKACIET 20 30 ƒ 2 30 Kroot ran stuk idem 30 50 ƒ 2 50 idem 20 30 30 50 speciale liwaliteit f 2 90 Prima WALES Importnootjes 20 40 ƒ 3 20 A41e s per H L franco huis alhier 26 Gruis en steenvrü BiJ grootere icwailtuma reductie = THALIA THEATER = presenteert van VRIJDAG t m WOENSDAG h t groote Russische filmwerk der UNITED ARTISTS OPSTANDING naar het boek van den wereldberoemder schrijver GRAAF LEO TOLSTOI Artistieke en technische adviezen van GraaflLYA TOLSTOI zoon des schrijvers Gravin VERA TOLSTOI kleindochter des schrijvers Deze zoo zeer bewogen geschiedenis steunt op dewreede werkelijkheid zooals Graaf Tolstoi haar in 1911 in het loenmalige Rusland aanschouwde Wij vertrouwen dat ieder zichzelf zal overtuigen van de schoonheid en bekoring van deze film Hoogstaande muzikale lllusf rat 1 = Gtten loeganu onder 18 == Donderdag is onze zaal gereseveerd voor de abonnementsvoorstelling der H O L F U Programma omvat Kopermijnen in Mexico Katoen cultuur in de Ver Staten enz 80 loes Een reuzengemak voor dt Hulsvrouw GROOTE SORTEERING IN ALLE PRIJZEN Qemakkellike CondlllSn De VELO blijft steeds SISSI r l t Bezoekt ons Depot VELO Waschmachine Mij L Tiendeweg 53 Gouda RMÜE5 VANY ENDYK d KOFFIE EM THEE GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA Utpechtsche Hypotheekbank UTRKCHT Pandbriewn f 47 000 0 00 De BANK stelt beschikbaar 4 lo Pandbrieven a 99 t in stukken van f 1000 f 500 en flOC 40 D e Di r e c t i e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Schouwburg Bioscoop Gouda Van af VRIJDAG 19 OCTOBER D ai ooi U P A Opapatia Sohlaaar DE LAIITSTE WALS In de hoofdrollen Wllly Ppltaeh LIana Haid SMzy VaÉ non Regie ARTHUR ROBINSON Artistieke leiding CHARLES WHITAKER Deze zeer spannende romantische film brengt U alles wat U gaarne ziet mooie vrouwen kostbare toiletten schitterende balzalen prachtige natuurtafereelen en vooral een zeer sterke dramatische handeling met superieur spel kortom het is an caldzama pracht lllm Alleen toegang bowen 14 jaar Wtf Slechts wier dagen K Bij ie irntg evers A BRINKMAN ZOON alhier is ter porse om binnenkort te verschüncn een voor iedcren Gouwenaar oiiinisbare wegwijzer op alle gebied die den titel zal Iragen van Goudsche Vraagbaak HJAARBOËKJËH DER GiKMiEENTE GOUDA voor 1928 1929 lïevattende alle inlichtingen betrerfende Uijke et GemcéntedienoteD Openbare en Üyzondcrc Instellingen enz tnz Uit officieele gegeven aamengenteld Dit boekje bedoelt telken jare den inwoners van Gouda in het kort in te lichten over al datgene wat ieder iiunner eigeniÜk weten moet omdat ieder met al wat tot het Gt mecntoluk en het Ityksbestuur wat Gouda betreft dagelijka te maken heeft Waar moet ik hiervoor wezen Wat moet Lk in dit geva doen Tot wien moet ik my wenden l Wat moet ik betalen voor gaa voor electnciteut voor watei Hoü hoog ia de oelasting Welke school moet li hebben voor myii kind Deze en zoo talloos andere vrajgen komen er telkens en telkens naar Voren Weet ge oolc wat er bij Foiitieveiordemng verboden ia waarvoor ge de kans loopt ty overtied ng te woixlen gestraft Kent ge de regelingen van het verkeer in fee Gemeente Weet ge welke formaliteiten er te vervullen zyn bü geboorte huwelijik en dood Kent ge Uw itad m bü z onderbed ei en ook hare instellingen En weet ge wat er in Gouda bestaat op het gebiej van gezondheidszorg liefda l igheid sport kunsten en wetenschappen De GoudsGhe Vraagbaak zal U op al deze dingen het antwoord geven en U een wogwijaer zijn ooals h uit de hier voigemie opsomming van den inhoud zal blyken j =g leder kan hierin terstond vinden wat hy noodig heeft PRIJS 25 CENT Bestellingen worden thans reetls aangenomen door den Boekhandel en de Uitgever s A BRINKMAN ZOON Veiligheidsscheermes In den kop van het apparaat bevintJlt zich een eenvoudige practiache en onmiddellijk werkende aanzetinrichting waardoor men in 10 econden Ket mesje voor bet scKeren kan aanzetten Een paar treken over den riem dat ia allea wat noodig is om die scherpe snede to heratellen waardoor de Valet mesjes over de geheele wereld beroemd xijn Scheren met een Valet apparaat ia van gemakkelijk la vailig y rkrijghaar in alk prtma UI atol ImtkI tuSUmU Valst ineaiM a soeda 3 51 ivÓ 12 5 OawtecwTM nima B Meindi DenHuf ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vareeniginsen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON 87 Jaai ang Mo HB899 Vrijdag IB Oof obop 1828 mimm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOÜDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK OAASTRECHT MOORDRECHT MOERGAFELLE NIEUWERKERK B 4 Ue OUDERKERK a d O OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN 8T0LWLFK WAD DINXVEEN ZEVEN HUIZEM Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdag PBIJBi pm k Lm n util tSS p p WMktf Mi ar l mar di kwftrtaal tiS Zondagsblad weak Vt eaat met ZcnJkMiIiKl besorging par leopar gMdUedt 8 80 ABOmiBUBNTSPBUB p rkwsrtaal LM FnuMB pn post p r AOVnCTBNTnPUJBi OK Qaoda i U4 regeU UO elk rsjgsl maar OSSl Vaa boftaa Oooda m 14 regels IJ aUta ragel maar Oja AdvertantUa h M Maniagi bflslag op dan pr s Uefdadtghekk advartanttBn da hatfl an dia prfla INGEZONDEN MEDEDERLINOENt 1 4 ragda ftM fea nt mm Mt da voorpagina 60 boogar per KWarww ƒ a JWi w uvu tm muimu omv B wden dageltpci augflbomen aan ona Bureaat MAKIT tt QOVDAi U MM agttteo loopan da boakhanriel da postkantoreib Obh buMU itfa dagalflki geopaad na av Admlabtratla TA bê CSewons advertaatlSD € a Ingeaondaa audsdaalIagM Vf Mllraal M IM dan prti Groota letters aa randen wordan barakaDd naar ptaatatalaita Advertentlën kmmen wordaa ingasondaa door taaaehankoDut vaa aolMa I dalareB AdvertenÜebureatu en onxe Ageatea m awataa da M ró t dl aaa bat Buraan sija Ingekoman taaatade vaa mpmam r mm tk mv t i iiggaaaaM Lihijjou ui ö nl ïiieii oen ekoru ongerustlieiid te oponbaren boüWid het loestei voldwiuU beiizlnc om Sü uur m de lucht lo blijviiii heelt uu de weiT tooHlaud giiu stig blij f l Alli radio tiiilioii op dy kusi van Iitland en Ji ngela id Dijn lagoLloht nioalr blijk l au r heeft geen enkel sohip dal oon rudioiustiiliallo heeft liet vliegtuig sodert zijn Jli iiiMUiiorgau il uur seindle nuni ons dat tui den vUogor MlBioDonftld nog steeds berichtéa uithlijvea Goiiield wonU dat liet Ncd Btoomeohlu HnTd rii erg Üondjerdagtinorgeii op ongeveer t 00 mij Ion ten oosten van Now FoumUand Iw t vliegtuigi lieeft waargenohien Siada dit ii i iiii t niocT van het vliegtuig waargLiioiiien of gie ion Aan de IcrHolie kust i f x KML ver Ufrktö waoht licaiHi ingesteld MaciJoiiaid Imü den afotanl in 17 tot 0 inii knmien affeggiedi zood at hij roeiis Don kTiln jniddflg aflïi d o lersche kiMt iiad moeien aankomcni Dear het loi lel ge i liniadlo izo in siba llati e aan hoonl had wordt alle Iwiop nog niet opg gtwen Het B f Honlcaifl a üL i ihO Ori iidio nan tk Stooiid Oot MftatSahappij uUilegersborg te AinHk nlöui is 11 Octübeè van Montn al Jiiiar Antwoffpoa varirokkon Do mogodijkhcid dat het s a höt vliegtuig heeft waargï iioimii ft dus jdöt uiliËfoslotfn Het as llanlt iibiTg bwfei emi draadloozo inatalifttio aan ixMud welke e v niet sterk genoeg it om thans nio ® van ndddeu op dcii Oofaan de lerflcho kust te iKTtdkon h 4 BB HardenbüPg Iwt vliegluiig lneft ontmoet d in mo t het draadlooze bericht aldus diooU oma do lürectie df r nt derij to Amsterdam dio nog geen i tiikfi betleht hci h i ntvanig n mi de i k oen a nder schip zijn onrtvoaigen Naar wij nad t nog veniaiiion hetift hol s i Ilardenbea g van do 8 S Müj de UiUcgere4 erg te Amsterdtiin het vliegtuig van den EngMfliwrHien vfliiogier MacDttnald ivnargcnonien in den macht vaji Woensdag o b Dionder lag te 12 03 op 53 gr ïti loin nooniiirl rooljle ii 11 gr ïiO iiiIti westcrleng e Een groote wolkenkrabber Een huiijje dat 14 millioen dollar koft L plaiinwL ij 11 giTecd gekomen voor don houw van wii woikenkrablnT aan de Ijexington Av i nabij het Cen traal Station wtAk gelwiiw hoogn i zal zijiu dan do Woolworth Building Het iileuwo geb juw al G8 verdi iplngien hobijon on zaj 14 inijlioon iilollar koflten Hel plan gaat nitvaaiWa Ier Chrysler dmi president van dti Oliryslor den p roeident van de f hr 79ler Motor Corporaüon Ht t gebouw zal in lï 30 gereed zijn felNGELAND De opvolger van Birkenhead Lord Peel benoemd Lord Peel i opvolger goviordon van Lord Rir enhead Zijn plaats alfl minister van Op iibare Wwkoii al woftxien Ingenomen do r l rdl Londonderry die oorat gedoodverfd word alB iniiidaler van InditS FRANKRIJK Een ontzettend ongeluk e Vinronnes Ken in aanbouw zijnd huis van zeft verdiepingen ingeHtorl een twintigtal arbeider bedolven I i v criiiiu ia IS t OLi iiuc een Ui ttnuomv i ijiut liius 111 wlort es iltii txrijv iW VH wurden ojiuer de puiidLoo ion bodoivfii e hrondweer itt bezi mei lioi ro ld nga ork J vvoe lijken ou i r gewttiulen ziju reeda ojider do punilioiopen vuiidaaii goiiaald Reeds drie lyken gevunaen Niideru benufHen aii hot N i A meUcn dut hot tuéiiwtorte luu r xvls tot de z de nlii pi io Ma v upg M oi en ton e d iseliii met doofletreud garaaa ioeeostorttö iJo ö jaat uu do oiuli gionde terromen worden mei rite jinli 4i iiip ia wzaaid Allw n de bL t Oi Unu Wiiepinif slujiit iwg oviirejjid Po reddiiigöaiiaiiur ïiittppcu konden zicb motiea ouder de pulultooptui U eude arbïödtfin verbindiiiig tolKiii die luodedeelde datjuiu t Ikmiï dri Ir u iisti ioüzo kamorïulealiifjouj Ik t gtdukle aan de hraudweer hemdoor een ölang ismigo nua toe te dieiiea lïij het at eiidon van dit boriidit warenrwJe drie lijkun gevonden uilen vau italiaueii De inee tü aan het huls werkzamearbeiders wareiu Ualianen Men geloofdet ea dit bcTiobt afgj zoudcn wunl dat uoriLüg vijltion oi zcdiiou arbedders ooiier depinahuüpin iitg u ji Twee alotemdketr ko eu zich redden door uit do venisicin te springen I ón ar h idw kou mwt lichte vojwoindingen luchten De areliitcot dij in de gielijkHtraalrfCbo vordiepjug roöJs een woning voor ziobzell iKut dojMi goret x maken bfvond zioh op het oogenbiik aa het oiigoluk n el zooals eerst werd geloofd ia het huis zijn vrouw i ohler v el douh liet gelukte haur zich te iivtld m De arohitcet huvindt zich op de pltuats des onhtiilö maar kan nog niet opgeven hoevee aj heidufs hij in diensl bad De oorzaak vmi het twigoluk is nog onl nd BELGIË De auiacirlie Zullen de militan veroordeelden ook van de nieuwe wet profiteeren De Belgische Kamercommissie voor de amne itie is Woensdai r ior het laaltt bijeengekomen Na uit oerige bespreking i naar het Hbld nir dt met zeven stammen tegen een stem dii van den Waalschen liberaal Pierco aangenomen een wetsontwerp by de Kamer aanhangig te maken tot staking van strafver olKingen en kwytschelding van straffen in erband met cmmige H t sohadevttrgoadingsvraagstuk Nog eens de zaak Hot aii De fjl ukken in handen van het pai ket De besprekingen van den agent geni van de schadevergoedingtJbetalmgen Parlot r Gilbert te Londen hebben naar tlianw bekend woiKit behalve op het schadevergoedingavraagstuk in het algemeen ook betrekkini j ehad op de besluiten inzake de ürming van een commissie van Iinancieele de skundigen De besprekingen te Londen met C hurehiil en den premier Üaldwm evenaLs met de vooraanstaande persoonlijkheden van het Ministerie van Financien en van de bank van Engeland liebben naar thans na lift vertrek van Parker Gilbert naar Parijs wordt vastgesteld een zeer bevredigend verloop gehad ♦ De Fransche regeering heeft besloten t verdere onderzoek naar het geva vaji don Amerikaanschen journalist Horan die de bekende documenten inzake het PranschBritsche vlootvergelyk openbaar heeft gemaaJtt of juister gezegd het onderzoek naar de rol die de journalist Deleplant ue en de ambtenaar van t Fransche departement van buiten land sche zaken de Nobiet bij de ontvreemdin g der bescheiden gespeeld hebben over te laten aan de justitie De houding der regeering is klaarblykeluk het uitvloeisel van haar overtuiging dat de journalist en de ambtenaar handelingen hebben gepleegd die strafbaar zyn volgens de wet van 1886 nopens de ontvreemding en openibaarmajting van documenten die de ruationale verdediging betreffen De bevoegce gerechtelyke autoriteiten moeten nu uitmaken of het stuk dat het Fransche ministerie van buitenlandse he zaken aan de Fransche vertegenwoordigers in het buitenland heeft gesimjrd en dat door de H aistpers is gepubliceerd beschouwd moet worden als een document dat do landverdedigmg betreft Wordt deze vraag ontkennend beantwoord dan is de zaiik Hqran uit de wereld en worden Delöplancjue en de Noblot in fttrafrechterlyk opzicht niet ter verantwoording geroepen Aan dit besluit van de Fransche regeerin in een verhoor door een discipljnairen raad in het Fransche ministerie van buitenland he Kaken waaraaJi De Nobiet zich moest onderwerpen vooraf gegaan Het Fransche depjirtement van buitenlandsche zaken publiceert in verband met het eindigen van zijn eigen onderzoek en het in handen stellen der geheele zaak aan de justitie een officieele mededeeling die in overeenstemming met de wenschen tot uiting gebracht door de Angelsaksische persvereeniging de verklarin gen weergeeft welke de Amerikaanaohe journalist Horan op 8 Oct lieeft afgelegd in de Parüsche politieprefectuur Volgens het officieele communiqué heeft Horan erkend dat hy herhaaldelijk heeft geprobeerd in t bezit te komen van t Engel seh Fransche vlootver gelyk Hij heeft nadat zyn pogingen waren mislukt Deleplanyue zyn bezoldigden corlespondent opgedragen het document in zyin bezit te kryigen en hem daarvoor een zeker bedrag ong eveer tienduizend francs beloold Deleplanque heeft den AmenkaanbChen journuii st twee documenten ter hnnu gesteld en wel een kort hihtorisch overzicht der onderhandelingen die tot het sluiten van t vlüotcompromis hebbei geleid alsmede een afschrift van een brief van t Fraawlie departement van buitenlandsche zaken aan de vertegen woonligers van 1 rankryk m den vreemde Deleplanque lieett verklaard dat hy deze documenten van een ambtenaar van het mini sterie van buite landsche zaken n l De Nobiet heeft verkregen om op deze wyze de authenticiteit der bescheiden te bewyzen Horan heelt daarop de stukken aan Hearst die toentertijd te Parijs vertoefde overhandigd en dezen uiteengeizet hoe hy aan de dijctiraeiiten was gekomen Na een gemeenschappelijk onderzoek heeft Hearst daarop Horan opgedragen den inhoud van het tweede der bovengenoemde dooujiienten naar Amp1 ika te seinen Natlat Horan deze verklaringen had afgeleg d heeft hy naar de Fr Ztg nieetleeit de prefectuur van politie verzocht twee zaken voor hem gedaan te kryigen ten eerste vermindermg der itraf waaraan hy zieh bloot stelde en ten tweede de verzekering dat zyn verklaringen by het later criiderzoek der politie nopens het geval met meegedeeld zouden worden aan de belanghebbenden De politie heeft deze voorwaarden vervuld maar Horan heeft later by zyn mededeelingen aan zyn Amenkaansche collega s ge sproken van het bestaan in t politiepreMdium van een protocol betreffende het hem afgenomen verhoor Daarbij heeft hy de strekking van de door hem afgelegde ver klaring en geheel verkeeni weergegeven Horan heeft zelfs zyn collega s verzocht van de Fransche autoriteiten te verlangen dat dezen zyn verhoor openbaar maakten Deze wensch is door de Angelsak sische persvereeniging ook vervuld en wel in een brief die gezonden is aan den minister van buïtenlandsche zaken en den minister president alywéde in den loop van een onderhoud dat op 11 October heeft plaats gehad in t ministerie van buitenlandsche zaken BUITENLANDSCH N1£UWS VEIL STATEN De vlucht van Lt MacPonald Hedenmorgen 11 uur nog geen berichten Om 1 J uur gjatemvond vvaa men aog ateodd zouder beriOhten vuu den Oceaanvlieger MacI oiwJd Meer dun 27 uren zijn tliaa verloopen stvlfrt do vliegier van N ow Fouiidlaiid i vcn trokktui an in luobtvaaxt misdaden en misdryvin tusscnen i Augustas iyi4 en 4 Augti stu ii ta gepleegd De ministerraad zal een lyst opmaken van de veroordeelden die van het voordeel der wet uitgesloten is jjn liy art 2 is bepaald dat alie atrafl tn ter zake van misdryven die by de anmestiewet z n voorzien uitKe proken op 19 September liiZa voor onlierroeijeljjk worden verklaard zelfs indien y by verste of slechts in eersten aanleg werden gewezen Hij art 3 wordei kwytgescholdtn verklaard op denzelfden dag de hoofd zoowel ais de bijkomende i lraffen ter zake van dezelfde mi lrijvea uitgesproken djch aan de veroordeelden zullen niet worden teruggegeven de titels graden ambten bedieningen en openbare betrekkingen waaruit zy werden ontzet Indien de hoofdstraf g cn tien jaar vryheidsberooving overschrydt zullen het aan de traf verbonden verlies van bevoegdheden en de ontzettingen uit rechten worden opgeheven Van de atraffen zal geen aanteekening worden gehoaden in het strafregister By art 4 worden de loopende rechtsvervolgingen stopgezet er zullen geen andere worden ingesteld Van belang Is ook art 6 waarby wordt bepaald dat Vttn kracht blyven de vonnissen toi verbeurdverklaring en schadevergoeding tenv l ook de reeds betaalde geldboeten niet teruggegeven worden Al de veroordeelden hebben het recht in verzet te komen vun veroordecHngcn tot schadevergoeding wanneer die vonniEwen nog voor verzet vatbaar zyn op 19 September 1928 Verzet hoeft plaats b dagvaarding voor dd rechtbank of het hof die de veroordeeling hebben uitgesproken tn wel binnen zes maanden na het van kraclit wor den der wet De minister van finandën zal evenwel het recht hebben om wanneer de Staat partij is mot de veroordeelden of hun vertegenwoordigers etii minnelyke schikking aan te gaan De benadeelde partyen kunnen haar rechten met meer doen gelden van den dag van het in De commissie was het er verder ovei eena om het voordeel der vvet uit te breiden tot militaire veroordeelden Dr A Borme nav Nederland Naar de correspondent van de N R Ct te Brussel verneemtfis het niet waarschynl jik dat dr A Borms zich na zijne invrij heidstelling welke binnen enkele weken mag worden verwacht te Brussel zal vestigen hoewij zyn gezin aldaar sedert het einde van den oorlog verblyft Vermoedelijk zal hy eenigen tijd rust gaan nemen by een familielid in Nederland of by vrienden in West Vl aanderen Ken der zonen van Borma is vóór enkele dagen niet zonder eenige tegenstribbeling van de rectorabe overheid aan de Universiteit te Leuven als student in de rechten ingeschreven Een andere zoon studeert aan het Atheneum te Brussel waar hy de lessen der Vlaamsoiic afdeeling volgt Planf uw hof naar t u belieft Bouw uw huis naar t u gerieft En door t venster wijze gait Lach lieez zotte wereld uit ul i lint nu k s NuoIWm als do herlstwind vujit Hullendo tir do tilind kwam uaiigieaieu vni in dedonkere booiiK Ui l uÜde dan verboeldeii vvUons di vwijl aJs wij in lu t slJlle haiuzoiwn te lulwteren lat wo in eeai pcoo j lot waren jHebl n iinfinvr dolmwitrii nog el eeain gi zieni Eenmaal waa mijn vader bij ht u o ii over e in r paraflo te sprekwi Meneer lohnhtrup ontving iiein beletetd maar hij was r kortaf Hij opende zelf de tuinpoori toei imjn v uler beulde isn in do tuin apr ik hij inet mijn vader af Sedert Iwsbben wij nooit iiKftr wat van litmi gehoord We ver uaiiien alleein dat meneer Johnstrup zoo nu en dmi hezoefc van onbokeridiou onlVaiigt die n IJl paar uur wrer wt ggiuin Wij dachten ook ni mi Jieor JohnHlmph ooi wrtT tl zie al een iMW r da ii geleilen niet iela gelieurd Wa jwnardoor mijii vader direct met htftn in aanraking kwam Dien avond ffins i de Kon nkl Schouwburg De SoluMiker van If t rg en mijn v adjpT speelde d aarhi etui du ini pol Ik waH in dt Bchouwlwirg Itf Iiob de gH WOon t mijn vader in do i auzÏK4jvon to gaan opzoeken In ll diordo acte liaM mijn va der ni tH t doem on ik Meld hwn in de artlftlenfo i4 gnwelsohaip De douriwerd geopend en de llieatBrk iieeht kwant dnncn in Kijn Imnd een viflltekaartk Nfoneer CarstenMi zei hij iadegang builen staat e n lieer die u wil spp 4i Mijn vader neemt bet kaai lja atÊ en i e i iijiL er p htaut IUlMI sobadjlo hij zjjn lioold en nmj het kaartje ti lu aü Üymeii Uireciour van do l l ia Fiim Mij Ken paar cw gt b ikken later kwam een al wat oudere deftig uilziendo hoer mei piiötige zekepo pasutm binnen tlij l eek niijn vader vrieimlelijk aam boog en zei Jle j ik li t gi o en mot di i grooteo pijler Carsti ns Ie fprtikfcirj Al ijii va Wr zou wü tooneeispeler iju uh hij zioli door div e vraag niet gevleid iimi gtHo dd Een bet tjo verlegen maar tocli itiA wn golukkig gezicht boog iiij nv m nö en zei To vt A eer Mdjn naam is wqI Feler i t fiaö Daarvain krijt iiHsn vorstaul ajs men ee i jaur of twinlig dagelijks mist too nfs l peieirw omgaat En daafloni wilde i u een aanbol doen Ik keek uujn vader tfvsluika aan tm zag wal voor froote oogen hij opze lte en hci e hij oi vrougdovolle verwachting was j Menettt Caretens ging de dirwJteur verder ve lu bben het plan oen serie fibns te maken waiia in u d hoofclrol krijgt Al de t filine worden in DeneiiKirken optjenoïiieii De eerste film m een 1 e dosdroma Deze speelt aan de üresHiid da en hier jfliinlaebte do vreemde en ik zat u nog ii L er verrai len ok niet AIcen u maar ook uwe ezltüïig ia Skodsburg zullen etsi rol in deze Cllm bobben Toen mijn vad r eoSiAmsd opkeek ging d bezoeilvor gllmilaolKindi verder M mnifer Uarstene do vooniaaniste Hoene aw do twoedo acte zaf opgenomen vionhfli in nw aprookjisetuin in Skodeborg Mijn vader keek mij l eehiitcioos aaa jaarna den vpwmdeling on Oog het boo d Dat Ol Maaff niet kunnen zei lUj znoJiit En wiiftrtom niet vp eg de6w Wol ik hel mijn bezittisig verhuurd Kn de haiiLPili r moneer Johnetnip zal ond r Rt m voorwaamlo wn filmopnanvf toelaten Miiu er van DjTiien stond op maakte een gfTuslsteMendfl beweiging niet ïijn hand en g lindacJite weer Wofdt vwrolgd FEUILLETON Langs verborgen wegen Avonturen vun den bL roeniden Liife eKche detective HERBERT POUTER rij naar hot Engelst li door J van dUT Shiys wandeling dlo hij eivgeid ledeivn nioj ycn dl evfn tot aeilit uur doel hiobben do iiwnsohun hum nog lUot aiozieji Verder Zoo ik beïfrijp hef kuiklo do beg K ider van do joiigo daiuc d i bi diendcu ij uitg fdioord Hij igoif one zijn vi itokaartjo daarop Mond i redü rflk Jolmslnip Mnvar ik had liet vaMo gun oel dunt dit n let zijn eiigeiili ko miaani w w iln gonaariliig d zo man flolieen im bijzondere overluwwalicnde wU lo heziflen Wij beiden mijn vader en ik Würen IXKiokin let lu verhuren Kn niet tf ffcHietajinde dit een kwartietr later nog voordat wo reolit tot bezinning waren a komon vm het contract gctoekeud O üh nf er Freüt ik JohnfitTUp was eem aar lang himrder van onise ville in Sko lfborg En gebeurde or iets bijzonders dat u sjMJt ervan hebt Ze flchudiif nadenkend hjt t lioofd Neon ifotnogtoo niet Een paar ma al maakten wc tiitatapjea naar het mooie Skodtdjorg eii mochten onze keffinisieen op Daar hoordieu We dftt de huurder van one huis zich nog liaaat niet had laten zien Behalve cn 1 be T gliinjaohtf en diond op lk ben zooals u op mijn kaartje hebt gdeaen di rectour van de Diana Filnmiaaleohappij lk i irnH cd dat d fipiim u wol iHüktiid U Mijn vajih r haRHtlo zicb ja to zeggen h Wi l hi I zoaals luj mij la ter bokeode mg iiooiit vu i ditto firnia had gebooird N n r arwlMiH ging de vreemde verduur de r len dat ik bij u kon betreft uzelf Om korf o zijn ik heb het gevoel dut men n on uw talWt hior aan het vheater lil skent Ik wil u wel beiceniien dat al eein tijdtjo uw carriöre pasvolgd lebUf i nn dat wb niH rgwnia zi ii wat voor kl lni i rolion imm ii steeds ge ft terwijl u iiKfi geweldijgo oapaciteiton hebt Jawfi weerdo hij met zijn hand af Ifoen mijn vadfir dit besohedden wilde tegenBppeJcen geweldige oapaoUe ten meneer NuciL Waiit hij heeft geon bedien leu Alleitii tvn oude vrouw de weduwo vaa d i veldnvacUter die niet heoleiuaal wel bij het hoofd ia khjiiit iedtT ii dag een paar uur om liet Imiöwerk te doen on ln t oleii voor hem uit het badhotel i liia eii M iar diu mag ook ulleen in do keuken e dt eetktttiw j kom n Allo aedore kame rd i ijii afgetJlotou Jan ia uw Iniis wel haar begieieider glimluciite in Skolsborjf het iniddApuiil va i de alg ineoiie Ix langBtelliiigil De iitt nwohcn daar willen natuurlijk gaamhun niouwagierig hetid bevrwdigen f Ma ir het huis mot dcii grootwii luin is i scliapin v oor ik niand dlo niot opg iiïeTkt vvi I worden Het £ iijii ele tearretiii is met wil mansihooffo haag oiiïgeveïi Do diep lu ii is verwilderd do oaToudo l ouke n ea het dichte stniUrgiewas weren iedere blik Een ett iet woglgntlw slingert zich tuflscliea het dichte goboointe IJ zult ziali daarover ndtïscliien verwondt ren maar wij hehbeii expren hot roiiia nl ische karakter v ux bet jMirk Mioiiden eai met een zekere piëteit lieblH n we or aan gedacht hije mijn overgrootvader het geheel al gezien heelt zoo