Goudsche Courant, vrijdag 19 oktober 1928

m en by den aanvang van dit schooljaar door den studieprefect eerst werd toegelaten nadat deae van den minister van kunsten en wetenschappen onderwya de toestemming daartoe had verkregen Incidenten met Waalsche en franskiljonsche leerlingen hebben zich tot dusver nog niet voorgedaan NOORWEOBN Een spoor van Amundaen Een benzinetank van dr Latham gevonden De treiler Leif te Aldersund aan de Noorsche kust aangekomen rappoijèert een benlinertank van het vermiste Frtmsche vliegtuig Latham waannee Aipundsen en Guilbaud de expedltie NobiU zijn gaan zoeken te hebben opgevischt op 62 52 N B en 8 60 O L De tank dreel aan de oppervlaktevan de zee en bevatte nog 30 L benzine Opde taiïk was een koperen plaatje gesoldeerdmet het inschrift Benzine Inhoud 600 L Watervliegtuig Latham Op de tank waren twee regeltjes met potlood geschreven maar het achrift was vo r een groot deel geheel uitgewischt e onleesbaar iMen meent nog te hebben kunnen ontcijferen aocl 20 X 1 en vermoedt dat acci moet beteekenen accident ongeluk en de cyfers de plaats aangeven waar de Latham is verongelukt Dat zou dan beoosten het Bereneiland zijn geweest De Leif wordt vanavond te Dronthem verwacht ZUiD AFRnCA Herige onweders In veif cihdlllen4a deeiea van Zuid AErik i lieetft volglens beriohlen uit lohaniiesbuirg oen hevig onweer gewoed Drie EuropeBnea en veTSchieidene inlanders werden door den blikaeni igedood BINNENLAND De feesten dei K M A te Breda Het geschenk der officieren Etn kleine duizend rouniston zijn gisteren naar Bpedia giakomen en naar d Acad mie in een lajigan stoet geigaan Voorop do kadeltemnuzieis dan lc leoraren en oiidlearapea der Aeadomie en daar achter de reuni en Vijltig generaals liapeii tme Te 11 uur mar rfioerde de stoet op Lang den weg wae er veel bekijks Op hot exerciteterredn wervien de reuniBteii joor generaal Van Evefthüigftii begroet Na d zti bogroeting noodi e da gouverneur do gaeiben uit te komon op de bin menplaata van het kasteel Toespraak minister Lambooy Daar nam ie Minister van IWoneie de heer I inbooy hot woord Nam ns zijn ambtgoiooteii zoido spr is hij hierheen gekomen om die honderdjarlgB jubilaresde te koiiii n golukwwLschon Buitengewoon noten lieeft spr toen hij dwo infciohtiag bezooh In db honderd iar is aan de AcadOTiie steode met noeste vlijt gewerkt aan de emaiige taak om het legvr hier en in Indiö oflicieren te even e VKir nun vaak ntx llijken laak zljfc berekend Dte al rijke neunisten vervolgde spr komen hic om giüluigonis af te leggen van wat de Acadamio voor han is geweest Eeo per Booniijk woonl richtte spr tot den gouvemieup die in de 2f jaren d a4 hij deze fanotie hckldodt allee gBgevon h eft om den naam vaai de inetdBling hoog te hou ïen Spr riohtte ziteh dan tot de kadetten Een mooie dlag ia bet voorn Mde hij gij ziot hier bijna duizend röunislon uit verre lanJen gakoiiten uit Inoiö eo uit onfi laind oud offideren t n offioiüren Bij arfen klopt het hart warm voor de Acaderaiie Noigiiiia ls datikte spr zijn oote waardeerinig uit voor de wijze waarop de pouverneur zijn taak heeft ervuldl vooral in de moeilijke jaren dier rGiorgat isa le Hot gaat nu weeo in stijgeawte lijn De Academie zal en moet voor de toekomst wordtin bevolkt met goeie leerlingen De MinisBeir doelde daarop mede dat de Koningin ook nog oip andere wijze dat de Koningdn ook nog o p amdeiro wijze A a dioor haar t ezoelil van haar belangate ng voor die Academie heeft willen doen blij ken H M had beslotön eeai reeks orrferadhöiddnaön te vnrleenen r verBOCht daarop de bani te openen Ro rfs klonkiMi dan de eerste maat van liet Wilhelmus Kapitein Van W e 4 leest de Kon Beslnlten voor Bienoentd zijn tot oommandeurs met de zwaardffli in de orde van OTanjp Nassau bij bevordering gieneraal majoor G C van Everdingen gouverneur der Academie to ofBoier uiöt do Kwaatden majoor J H Frujt van Hertog van de staf der infanterie 1 ridder met de zwaamlon die late luitenant J Blokhula van de stal der inhiMtepie yljudanit van dien gouverneur lot riilder In do oitiie vaa Oranjei Naeeau d h er J W N Ie Heiix lecraar aan de K M A de ronjoor kwartiermeester tit G van Stf yn is den tt ulaiBm wmg van ludtenantfcolonel verleend Den bupgerlee a W n de sölteikunde aan de K M A ir W T Oiouse is den p soowlijken Utl van hjogle raair toegekend Na dieee plechrtighead werd de ban gesloten Da reuniaten hadden nu even gele geuhMd met oHcaar kennis te maken maar wejdra wachtte hen een nieuwe plechtig hcid Gen maioor Prins beklom het spr kgeatoeito om W gieachenk dor officieren oudofficgerm en peöorve o fficioren aan te oie Ent De kieuzo voor het huldeblijk vel op oe i monument lei laniaam op hot binnenplein ter voldoening aan den woneoh van het acadfflnieibeMuur om de weinig decoratieve lantaarn e or stond door een andere te V rvtingm Zij iö in overeenstemming inet de omgeving wer eenvoudig gehouden Op het motftienafco gödeoHe wordt nog pon versiering awigtebracht waarvan de vorm nog niet is v iB4t efiteM Dat z ij tevens nli Jontein ie ingwicht geftohjedöe met de be doeling dat ï ij bij feestelijke gelegenheden M binnenplein kan opvpoolijk n Een herdenkingtrede in de Groote Kerk H M de Koningin Prins Hendrik en Juliana verwelkomd Tü 10 12 lifdenmorgeai arrivoerJe do Konlnhliiko familie aan het station te Breda Unmiiddt llijk word naar tikj Groote ICerk öoredeii onder het ononn gojujob van het publiek H M de Ppina ia genoraa la uniform en do Prinaea namen plaats ia ile koorlank legcnovor het orgel Aanwezig waren de uiüiiateTs van Defensie Just tie en Oniderwijs Terwijl di i Koningin hot kecin gdxmw biniientnad spot da do organist h t WHlhelnms Vervolgens pmK in twee galeelten de generaal majoor van Dam van Isselt De geaohie redomaar wendde zich allereoret tot H Ai de KoiUngin Majesteit Goöerbiedtgd Hootl van Staal Hoogg tde Koningin I HH moge den fooetredenaar van heden veroorloofd zijn alloreeret U en Uw Koninklij k Gezin nainena allo aamvfzigon eerbiedig welkom te beeten en U inzonderheid uit naaan van bet Bretuur der Kon Mil Academie on van do Minister onzen diopgevofulJen diank te betugen voor Uwe Hooge togienwoordigheld Door doze laatste hoeft U wel andermaal blijk willen geven hoezeer U mot on e woermaoht meyioleerfit niat aÜotm in lijden van opoffering en zon dooh ook wanneer een barer voorttaalmste organen hoogtij vieri Wilt U er van verzekord houden dat zoolang één der hier aanwezigen aan diit jubleum zal kunnen terugdenken zij of hij zich datwiblj onmIiiJdeUijk zal realiseeren hoe door de aanwazigheid van Uwe Majesteit van Uw Gemaal en Uwo Doobter de Prinses van Oramjc bijzondere duister i g Roltoiiken aan djrae pleiahtii eld kicii liit ma tev i8 woiidieml tot J I II J sofilleiitlw aiiiOirJteiten Dames on tlceron Heiuiisrten oni liet Persouiool der Kon Mil Acadwiiii vervolgde epre vor aniieer oen zóó bt langirijtio InriohUikg als de K M A baar owjw eest viert on dit viaidt plaats Ui Breia dan is er drlewiürf feest Efu luifiterrijk veoLomvattondI program getuigt daarvan op ondubbelzinnige wijze Daar n pjnt oingeiwij field een onkelo re van wijding Ten eorete in dit het eeren van öen good traditie Hoiodoni jaren geleden kwam men op deze zelfd plaats te zam o oiidoT Prins Frederik der NoderlatiUen die als Üonnnissaris Q aieraal van Oontog de grondlijnen der nieuwe Acadeiiijt had aangoigoven om akilert dien elke kwaduniw En dan is het bij een eeuwfeest van zoo bijzondior iiapaktL r als hot onderluvigo o Iwhoe to d s harten oni een wijle pleolilig bijeen to zijn Is er rerlon lot terugy i n ter bean twooreling der vraag Wat ia do K M A die honderd jaar gewocrt er ie ook ruimeoboots stal tot dareWbaar opzien tot den Algoode die gedurmdle do aBgoloopon eeuw in zóó ruime mate Zijn boBcbennonde hand over ons Vaderland beöft uiitgeelpekt de Actademie dood groeien eu l looion al d d Hij ons krijgswoam alUtans Iper te lande scliier louter strekken tot vervuVUnig van zijn Tcil f taaU Spr treodt tijerin in een rij iiit teri P hlHloplaohe b soliouwing der K ML A vanaf liaro voorbereidling in 1814 harp slichtijig in 1ÖÖ8 tol op dien huldigen dflg Alle wi wlingffli in leermobhode s enz l a seeron d e Povue Dfl n roem en filorie maar ook van IwptB ving trek en iil den g oe t voorbij IIooEt zoo vervolgt Hpr èaii de K M A net beantwoord aan het doel waartoe zij werd opgericht t zij bare roeping vervuld Deze vraag stel lem ia tevena baar beantwoorden Waar net tlDe l dor iurieh tling 100 jaar lang hetzelfde Vloef evenals in algonieenen in hare orffGiiiaatie waar ij alle zusterinricbtingon chteroenvolgenrt zaï verdwijnen waar bet io van ondoijwijs en opvoeding mecrmalon werd verhoogd daar moet het antwoord bft l st böveetigend luiidon 5800 cadetten hpl i en als officier de K M A vi r laten Het in duide In tik lfenda bewJonÈingen ricüitte siprcker zich dwwna tot de cadt tten en besloot xijn rale os h B Do Kon Mil Acadonue Idijv e in de eortile plaats eono Acvleniio w nr onderwijs en opvoeding wae vm ie schoolsche vormen on het aankwep ien i an t i A nuüige kitmnis een lioog d w z goo t oonleoil en karaktxr ontwikkeloal piil iuini mm doch tevoue ontwikkeling yau ht b iek nlleezina bohnHigi ng viiint Ml inricflitlns waar mannen worden gekweekt die in hun jeugd rap triach en vol leven zijn in wie voïris do kiemen Hjn ontwikif d om op rijper n leeltijd z f tandig en met oonleel te kunnen denk n besluiten en handelen mnnnen gof hikt om in dtt ur de gevaars lolding q geven pa die te nen on oJïervaardiglheid lijk dat m aan deze zware veelzijdige ÏHolien te voldoOT de Inricfttfing leeraToa Irthoett waarvoor slechts de beete beroops offieeren In aanmerking mogen komen S ou vlo Idljve do inriehtln mi U air d w z ainkweekonde stiptheid en 7 elft cht liohtabefleE en omiergieaOhiiitbeid welk lol ion tot toowijdine en aan den miliUiren dlien t en aan het Igemeen belang Lat t noi least blijvo de academ e Roninküik d w z op zeer boog peil en ichSter ds die bijzondere blanden Iwwu st wel ke dank zij en traditie van wv lbaabt vier eeuwen vooral de Nederlandealie ofioierensteeds aan ons Vorstenhul hebben gï4 on bp Voort kinmdl dit drtejedlg kahikter voor oogen houdendo vangt dte Kon Mil Acidomie v ti 6r n en vol vertrouwend n marsch aan door de tweede eeuw van haar b s1aflin a r Te U uur 45 was de pleohtighelê aïgeloopon Hedenmiddag 9 nur aat de Ko n I s n na r de Acadömie ter bljwonii van het feebt op het terrein van de K M A 13 Landbouw op de Stuntsbegrooting 1929 Opmerkingen van het Kon Neder Landbouw comité H H Koiri Nederl Landbouw oonwté heeft aau de Twe dk Kamer eenigie opmerkïngïm betreffende de Staatsbogrooting voor 1929 aiangielKxieni waarin allereerst wordt tociiejxiichr dat op de laondfcouwbegirooting ec P fondi isaina girojter bedreig is aangevralagd dan het voorgaande janr waaruit Ih I inziobt spreekt dat gi Pioogd wonlt Ie liierst l en wat in dït opzicht TX e er ten onroohto i opglehoven of achterwege i gelaten De functie van din gen voor den landbouw M t lel urrAelliaNgi heelt bwt Comité gezien dlit jpL on post en zelfs ook gioeii nieinorioiK st op do bogrooting ia gebraolit ter voorziening in de fauotio van dlir gen van den linKilwuw Het ooniité vestigt hierop wHHleroin d ï yndtaoUt der Kamer en wijat daurliii op de weneoheüjkiheid die in en loop di r laatste jaren duid 4ijk naar voren n Ke r den dat dö affdieeUngen van de Jireetie van den landlbouw oen krocbljlg or f nni nh g heel u bnukeia onder één des j lun iiig hoofd dlit met voldoende gezag hokioAl is om deze samt nwelrkiiig tot stand Ie breni ïon en in stand te houden Waar een dergelijke Aénhoofdife leiding ontbreekt i gebleken dot ïe zoo dringend noodige H aim en werking an de talrijke en Ijelam rijke oygatien van de directie van den landtjouw wflpdlt gemist on diwo uiterst e wiohtige en koatiwure instelling niet voldoende in staat is de intenstieve wetenBohappelijke voorUohtini on leidiïng to ge ven dio de landlKmw twvm allefl noodig Hieeft Landbou wonder w y s Toigeju iïht wordt dat voor 1928 t JO ÜOÜ is iaiugt raagti üor de auljsidiov piug van tiei nteuwe Ja gepü laud eu tuiul ouwaeliole Waiar fe gioblokea dat deze soliuIlii iiL oujii wopitelijKe buhoelle voorzien wordt er op aangedrongen een belangrijk hooger bedrag aan te vragen ten einde iK t dovn tot atand komen van dergelijke ichoien te beapoedigwi omdat daarin een ihiv hüM t liLdiIelon moet worden gezien n de land en tuinbouw vooruit te helpen To wijzingi vau rijksbeurzeo diwit te g achi ioii door de bemiddoiing van den benaiit van do Landbouwlioogoschool waardoor do objectivitCTt bij dte keuze en de zekorheid van éo bekwaamheid van de alumni zullen wiunea Voorlichting liei uouiile is an ineeiiiiigi dal liei voorzien lu do Ijolioolte aan e n moer inlenmu e voüirliülitiiie op hot gtfUed an den nuii n len Ikhiw van boerderijen in vete deeleii vtin ons l Uid dring nd niii0 iig in eii djt hol aanbeveling zoude verdienen daartuu ftii oor de practijk werneud dviesorgaiiii in bot leveJit te pjepen Het beb aaude InatitLUul tJ Wapeningen dient zich dan uitsluitend bepalen tot wetensiohappolijke onderzoekiiigou Proefstation lot blieft het comité gedroöen dat blijkens de op do begrooLing aangevraagde ponton nog geen sprake schijnt to zijn hoewel van lan ïbouwzljde hierop herhaal leilijk IS aangedrongen van reoriganisalle van liet RljkslandlKMiwiproofstatioii te Groningen Het scheppen van een ruimere gelegenIr UI voor ht netnen van wotensöhappelijko proeven en bot doen vau ondeirzookingon op lii t golji l van de voodorleer in verImiuJ met het grooto belang dat ona land met zijn uitgebreide em hoogstaande eeteell hierbij heefit is dringend noodig liet zoude daairom aanbeveling verdienen over gaan tot tiohten van inriohlingon te Hoorn en te Wagöningeof die vobdfiondo met de noodigo middelen zijn uitgerust om aan haar doel te beantwoorden Veeartaenijkundige dienst liet comilié aoht het gewensoht dat in verbafld rne4 den afzet van varkensvleeach p oed g tot hot oprichten van een vleesohoontirioleetatiion wordt overgegaan volgens het daiuirtoo db ir do betrokkc i orgianisaties iiidfrtijd aian db Ro®eering toegezonden uiti ew Tkte süheïiia waardoor do producenten e n de l elfi nghel l anden den keuring dens ii voor uitvoer bestemd vleeaoh zdf zouden kunnen orgianiaeereni onder rijkeoontrolo evenals zulks bij do boterooatrole is ge sehied Subsidiën ten Ijehocve van de rund vee varkenij schapen en geitenfokkerij Tiin slojte merkt het comité nog op dat waar de iioodzakolijkheld van het brengen an verbetering in de quaÜtdiB van onze to schvarkena en in aamenihang daarmede het instellen van een quaAlteitakeuring van Ie uit te voeren t aoon algemeen wordt cTkend liet zeer gewenacht is de aangevtiaagderi po t ten behoeve van de varkenafbkkorij to verlioogen tenende de orkondo varkonsstainhoekoii door het vereohaffen van ruimere middelen in staat te stellon beter dati lot nu toe hot geval is het hunno in dPzen te kunnen bijdüagim Dr Vos neemt ontelag ata wethouder van Amsterdam In veriaand met zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer in de vacature Boissevain heeft dr I H J Vos reeda gistermiddag alJn ontslag gevraagd ak wethouder en lid van den Raad van Amsterdam Te veel onderwijzers oor de vaceexeaido betrekkingi vau oqJorw ijzer aan dio o l acbool to Stadskaiiaial W zijn 112 sollioitanlten Ambtenaren der Gemeente financicn Voor de Zatorda nlddag 20 October in de InduwtrioeCe Club te Amsiterdam te houden algoinoeiiJ vergndering dor VereenH ing van AiiiKUenairen bij do Ucmoonite tinaootöa Genjoentebodrijven en Gwneaotedienaten za mr K J van Nieukorken advocaat on prowueur o Aiifcitervlam sproAcn over De nieuwe wet op do naamlooze vemnootsoliap eu do hoer A K Voi aistpa oud secrelatïs dir gemeente Ainor foort over Het wels De a s Internationale Roode Kruisconferentie l e So jeit re e irinjg en bet Ruj sisdie Küole Kruis zulleii op de l3e Int Roode Kruiiccnterentir te s Gravenhag zich doen eptege nwoordigleii doox ejn d ologatie onder ledd ing vaav Baranov lid van b t bureau uii het Hua isOlvo Hoolo Krvws TWEEDE KAMER Indische Staatsre linj Het wetsontwerp goedtekeurd mei 67 legen JO stemmen iJ e iiiit T Li do Visser lieett zeer iHig g jrt ei l do lein u an zijii roilo wuti eciil I jiuteu L vouffollgllieid uiLt den inhouü tmt hij zeiJj kon in enkele zinnen Morden haiiieft ovat tW t onlworp geeft oo n schijnli ir oni ing om do IndonosiHclio volkabe efeMijj Lo verdeolun on dm goodg üKinde i KiiiJeat n vain do nalioualis isChj af o lioudeii Miadl het ludoncöisiolio volk dooraiet iM t spoi l e soc deinocrut u vormen daai bij oen tiloG met de burgerlijke reactie ziij willen India niet los van Holland iruiktm dooh aunjvairdtm de iioloni saitio en diümirniodc do onderdrukking van do vrijlu id van bet Ind oiie iischo volk als nor loaal Hot slot au zijn rode werd o Voor bet overige liobboii afgevaardigden van u to 4iloopende rieliting hun standpunt uile igezet Do heer Albarda a d held tegenover don heer Reunier vol dat de ICiiner in 1925 door het amondoment Febcr uüu ot metff werd ovtirronipold Do beer Bijleveld a rj hofft uls vrij a ker aangekondigd dat de mceete lodui m zija frat tio beliulvo dan de hLier IV mier vóór Iitüt vvotöontwerp zullen sh imnen Ook van dit voornomen was de lUittive ring alweder tamelijk onduidelijk Kiiwli lijk ia nog over hot ontwerp nor dl heoriHi Dr ogieever Forlujn lüi loebes v d liet woord gevoerd Eereta iioeindo kon ziob do ongfcrusthfrid door tioL ontworp bij bet Europeesch volksJcel inNndië gewekt ze 3 f goed begrijpen en iidlte ook hel optreden van den gouver neurg mie raal in menig opó kt niet gelukkig Ook achtte hij meer nog vbor Imlic dan voor Nederlandt een vastt h Acié iioo 1zakelijk Do Mmisler do heer Komni a OPger Iieeft de wijziging in do sanieiiMeHing verdedigd waarbij bij verklaai ie dat do nieuwe int anilsohe led n niet minder wairdig maar aiid r waardig ten opziohte van het Europeeeche dement zullen zijn Zijn booEdarRumeiit eohter wa dat de politieke om iiindi ietlen dezo aanate41ing van inlandem tot leden an den Raad van Inili ei Gbten Dte tijd was aangebrokon om dJiortoe over to gaan het was een daal van gioedl politiek boieidi De Minifliter noomdo het een daad van vortpouwen tegemover de bittere grievende 0 1 onverdiende teleurste ling van 1925 Het w o werd len siottö met 07 U en lU tcinmen goedgekeutd GEMENGDE BERICHTEN Internationaal bankuplichter gearresteerd Hti opereerde met buitengewone geraffineerdheid Door do naeipoi lngien der reohorobe afdee 1 ng van de Duitaclie Baiik te Berlijn js Ulians ton v aarlij bankoplicliter gearresttxwd die doktert vereoheideiio jaren een reeks groote Euxapececlio banken door middel vnn Het beA eiTt bier een zekeren Hans FrUxlIJaeinder diie uit Tsjeölio Blowakio slojnt i u seilort zee jaren door do politie van Praag Oor omvangrijke bedriefeorjjen gezocht WO rilt l e bedrieger werkló zoo dat hij waarstohijnlijk met l eliulp van veraoheïdene he pire cheques voor kleine bodtragoni van bekende bïEnkineteHingien dpor hot uitwis sdlion van do oorstpronl ielijke sommen met behulp van Chemioaliën deze in hoogo Ijeilimgen voranderdlt Zoo kocht eon zekere Emll Mueller bij dl Wiener Bankverein te Weenen 3 ehxiueö van 24 26 on 29 ZwUtW rselu fpancH op de Zwitaorseho Ijombardllank te Znerioh en eenigo dagen ater wierden zij dan doop liein en oen zloh nx memle Dr Alfred Boor in Duitschlnnd wioer erkooliit Tlvans waren hot echter clieqiio voor 10 000 10 000 eu 12 000 Zwit serttoho frartce In Juni ilodfT versobeen bij het Hamburesoho filiaal van de Duitecihe Rank oen heer die zioh Lotiis Goldsdimied noemde on ziob met een OoetenrijksioJien reispaa behoorlijk le tnütoerde Hij vroeg oan een op zijn naam luldendi crediet 100 000 R M dal dbor do Zlvnestenakabank te Praag ztju zijn uitgügevon Inderdaad bevond zioh ondor do c p dion dag ioiiokomon poat van il liank ook dit orcdiel en aan Goldbchiiiiol werd op zijn Ve langon 90 000 iiKi k uttbetaalld Bij alle crodietea steddr nicui later juist air hier va t d tt do oiiderteekoningen dor uit ehrij ende banken in ordo waren De bölra n waren eohter op gerafineordu wij w vervaluclit Tot nog t E waren do nas orlngen zonder sHCoes tot voor enkele dagpn de koatjuffrouw bij wie een zich noemende Kar Ke lor 4 wokeni tang in Wcenon oen kamer K huurl had bom in Weene n weer zag lierM nlo hom on Heit a pre4leeren Bij zijn eerete vmboor op hot bureau van politie njoeinde hij z ioh Leopold Weaeloy en ontkuivle allo seliUild Do Wewneoho politie stelde eoh er spoedig vaet d at e m Leopold Weweley in dm oorlog Vermist was en dat do vertlfiohlo dtifl een anderen naaim moeet dragen otbcHioon luj reeds aobt aren lang dezen nwaiiivoor de zijne uitgaf eni ook Iww echte passen op diozofli naam geliregen liail Na lang onderwek kon men eindelijk vaststellen d nt men evi uitstekende vangat UK g ian De gp irroetewde onl p pto zien i U Hnrs Frie UaeiuW uit Go lde l nika in Tj eebo SI wakie Op bet oogenWlk ismen Ijrulg ook do overige laden van hot verval Helieracoii iortiuim op to sporen e n d n gelïpelen omvanigt er liedriogerijen na te gaan Men heeft oen steiT vermoeden dat deze lionde ook eenige giroote slangen n ZiiidAmpr ka giwlagen heeft Een familie Ie Zwolle voor ƒ 1200 opgelicht Twee gjiraliiiioerdle op4iclit Vsi liebbJd te Zv oJle gisteren hun praktijkjen uitge wteod l wee naar bet uiierUjk to oordeolen eein ii b zoclitou per auto versohdieaido higezelenen voornamelijk famile welke In Indiü h bbeu gowoond Als iuleidïng tot de zakvn sppa km zij oan weinig Maleisoh Zij vorkocbtion al en toe vera rfitnende Indiis che voorworpen Ilun voornaamste handel befiHoml evenwol uit den verkoop van e gi coupon slo voor lieerencostuuins iEon prIjs Van iéo por OJUpoiL wet ke volg ms de hce Pon veel meer waard wiiH waa toch wed billijk In werkelijkheid hMhlon do KKiponB zooulsSater bleek wn Vaarvlo van f 19 i 120 Beide leden ziHideii dk aanbiodinig zoo voordoelig te RADïQ NTEUWa Programma voor heden Hilversum 6 Dinermuziok 7 15 Cursus Onderwijt fonds v d Binnenvaart 8 05 Opera concert Ö 20 Pianospel 0 35 Voorzetting Opera concert 10 40 G ram of oon muziek Huizen N C R V 5 u Concert K R O 7 u Cursuh Paedagogie V P R O 8 1B Stbubert Cyelus V P R 0 8 45 Cur ua V P R O 9 45 Trio Daventry 4 50 Orkest 8 05 Concert Omroeporkest 9 35 alleen Daventry Toespraak Her tog van Noi humberland 10 45 Pianorecital 11 20 aWeen Daventry Dansmuziek Langenberg 8 20 Westd Omroeporkest daarna tot 11 20 dansmuziek Parijs 8 50 Concert LUCHTVAART De Hertog vun York in ons land Op een vliegtocht van Kopenhagen naar Londen Zaterdag zial een Cfccadrille i ge sche vliegtuigen van Kopenhagen naar Londen vliegen In een daarvan zal zich bevinden de Duke of York de tweede zoon van den Engelschen koning die aan de begrafenis van de ex keizerin van iRualand heeft deelgenomen en Zaterdag huiswaarts keert De hertog van Yoric Ls dezer dagen met de nachtboot te Hoek van Holland aangekomen en vandaar pel trein doorgereisd naar Kopenhagen Het eskader zat te Amsterdam een tusschenlanding maken om benzine en olie in te nemen SPORT EN WEDSTRIJDEN KORFBAL De Goudsche Korflial competitie hegint Het is Ter Gouw na moeizaam werken gelukt een Goudsche Korfb competitie te formeeren als onderafd v d Rotterdamsche Korfbal iBond Hieraan nemen deel Ter Gouw II Krachtaport I en II Gouda en M K C I en lï Moordrecht Zondag a s zullen de eerste wedstrijden gespeeld worden No wel klein van opzet doch niettemin de eerste schuchtere schreden naar verdere uitbreiding Het programma voor Zondag luidt Krachtsport I tegen Ter Gouw II op t Gouda vehi en M K C I tegen Krachtsport II te Moordrecht Rotterdamsche Korfbalbond Ter Gonw Sperwers I Op t Sportterrein ontvangst Ter Gouw BA iZondag haar oude concurrente uit de 26 klasse R K B de Siperwers Waar beide 12tallen elkaar niets toe zullen geven verwachten we een spannende wedstrijd waarbij zeer zeker het geluk een woordje mee zal moeten spreken Aanvang 11 uar STAD9NIEUW8 GOUDA 19 Oct 1926 D Politieniaatregdeii in verband met de staking Wethouder van Staal c s verzoeken den Procureur Generaal terugroeping veldwachters Men meldt ons In verband met het requireeren van een groot aantal veldwachters naar Gouda naar aanleiding van de uitbreiding der staking in het plateelbedrigf waartoe omdat er van ordeverstoring geen aprake was naar hunne meening geen aanleiding Instond heeft Wethouder van Staal en een groot aantal raadsleden zich telegrafisch gewend tot den Procureur Generaal van het Hof bij wien de veldwachters zyn aangevraagd en tot Zyne Excellentie den Commiasaria der Koningin in Zuid Holland die in verband met art 184 der gemeentewet van den daad van den Burgemeesterterstond kennis moet nemen De spoedrequesten volgen hieronder in extepso Procureur Generaat van het Hof s Gravenhage HoogEdel Gestrenge Heer Gouda s burgery kent als eerste plichtsbetrachting orde en regel Bij geen staking was ooit ordeverstoring Onderzoek heden ter plaatse van Uw kant door bevoegd ambtenaar zal U de juistheid dezer niededeeling bewyzen Thans zyn door U op verzoek van den Burgemeester die hier pas wpont en mentaliteit bevolking nog niet kent twaalf veldwachters naar Gouda gerequireerd iDit werkt op overigens rustige burgerij provoceerend Namens groot aantal raadsleden en drie wethouders vraag ik U in overleg met burgemeester veldwachters terug te trekken En aan Zyne Excellentie Commisaans der Koningin der Provincie Zuid Holland Excellentie iHet is U waarschijnlijk door getroffen maatregelen al bekend dat in Gouda de reeds 4 weken bestaande ataking in het plateetbedryf sedert Maandag over eenige fabrieken is uitgebreid Aan deze btuking gingen zooals ook elders in den loop der jaren diverse stakingen vooraf Nooit of nimmer maar dan ook nooit is er in Gouda sprake geweest van ordeverstoring want het is met genoegen dat ik U dit zeggenkan de Goudsche burgerij kent als eerste plicht orde en regel Ook de stakingen waarom het nu gaat die al 4 weken duren veroorzaakten geen enkele stoornis meer nog als men het niet wist zou men niet kunnen gelooven dat er een staking was Intusschen blijkt nu dat de Burgemeester een beroep heeft gedaan op den Procureur Jeneraal waarvan U waarschynlyk al in kennis zult zijn gesteld om naar Gouda een groep veldwachters te requireeren De bevoegdheid daartoe ik weet althans niet beter is vastgelegd in artikel 184 van de Gemeentewet waarin staat In geval van oproerige beweging van samenscholing of andere stoornis der openbare orde is de Burgemeester bevoegd de hulp der schutterij en van het in de gemeente aanwezige of naastbijzijnde krijgsvolk te vorderen H j geeft hiervan terstond kennis aan Onzen Commissaris in de Provincie Noch van oproerige beweging noch van samenscholing of andere stoornis der openbare orde is hier sprake zoodat naar de meening van 3 wethouders en een groot aantal leden van den Raad namens wie ik U mede dit adres stuur ten onrechte door den Burgemeester van artikel 184 gebruik is gemaakt Ik moet U zeer tot myn spyt hierbij mededeelen dat ondanks het contakt dat tuaschen de Burgemeester en de Wethouderh vrijwel dagelijka bedtaat wjj hiervan niets wisten en al weten wy heel goed dat wanneer er wel aanleidmg voor besrtond de Burgemeester als hoofd der Politie in dezen bevoegd is zelfstandig op te treden ware het uit een oogpunt van goede samenwerking niet onverstandig p eweest het College van dit voornemen in kennis te stellen In dat geval zouden wy onze Burgemeester die nog maar kort in Gouda is volkomen op de hoogte gebracht hebben van het bezadigde inaicht onzer burgerij die er zelf steeds voor heeft gezorgd bij aangelegenheden zooaU deze geen opstootjes te verooraaken Waar het aanwezig zijn nu het niet noodig is van de gestuurde groep veldwachters irriteereml op de burgerij werkt en wij de vrees hebben dat hierdoor de ru stige houding van de burgery ten ongunste wordt beïnfluenceei d doen wij een ernstig beroep op Uwe vriendelijke medewerking om wel in overleg met den Procureur Generaal die reeds telegrafisch op de hoogte werd gebracht en den heer Burgemee ter te willen bevorderen dat de gestuurde veld wachters worden teruggeroepen Wij zeggen U voor Uwe medewerking bij voorbaat zeer beleefd dank Met verschuldigde gevoelens van hoogachting Uwe Excellentie s dienstw dienaar w g YAiH AAL Wethouder van Gouda Een pleidooi voor droogmaking van de Reeuwijksche en Sluipwyksche plassen De werkcommissie inzake de Reeuwijksche en Sluipwijksche plaaaen heeft aich met een adres gewend tot de Fro v Staten van Zuid Holland waarin zij pleit voor de droogmaking van hiervoor igeaohikte plassen in het algemeen en van de iReeuwijksche en Sluipw kflche plassen in het bijzonder Het adres berekent dat veüo door uitvening ontstane plaasien in den loop der tydem yn drooggemaakt maar dat desondanks tegenover een landverlies van 5S1 822 H A slechts een landaanwinat staat door bcdijking en droogmaküig van 378 507 H A zoodat het nog resteerende verlies niet minder dan 207 800 H A bedraagt Thans moet meer dan ooit de vaderlandsche traditie van droograaking en terugiwlnning tot cultuurland worden voortgezet eg en adressanten omdat by de geweldige toeneming van de bevolking van ons land hoe langer hoe meer de behoefte aan cultuurgrond zich doet gevoelen Speciaal wat de Reeuwyksolie en Stuipwyksche plassen betreft zegigen adressanten dat een aanwinst van rond ÖOO H A of als men den steeds in gevaar verkeerenden polder Broekvelden en Vettenbroek er b i rekent rond duizend H A goeden cultuurgrond de algemeene welvaart van een streek belangryk En tenslotte wijzen adressanten nog op de volgende voordeden die de droogmaking der plassen zal brengen aan de onmiddellijke omgeving ervan de aangrenzende polders worden er door veilig gesteld en de algemeene regeling van de bemaling in de geheele streek kan na de drooglegging belangryk worden verbeterd Kamer van Koophandel en Fabri ken Vergadering op Woensdag 24 October 1928 des middags 2 uur in Hotel du Zalm aan de Markt te Gouda Agenda Notulen Ingekomen en uitgegane stukken Schryven van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie inzake herziening der Rijkstélefoontarieven ligt ter viöie Door het bestuur wordt geitradht dit pimt ter vergadering door een vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie te doen voorlichten Prae advies der afdeeling Kleinbedryl inzake het adres van oen Algemeetien Ncderlandechen Drogisten bond naar aunlteiding van art 30 der Wet op de An enybereidkunde van IS i Verzoek om subsidi van de Openbare Leeszaal en bibliotheek te Gouda Het Bureau stelt voor een bedrag van ƒ 50 te verleenen voor het jaar 1929 onder voorwaarde dat voor dit ibedrag meer bepaaldelijk werken op het gebied van Handel on Industrie worden aangeschaft en dat voor elk volgend dienstjaar de subsidie in de maand September daaraan voorafgaande moet worden aangevraagd opdat de Kamer telken jare kan overwegen of hare financiën een subsidie toelaten Verzoek om subsidie van de Commissie voor den Nederland ch Zuid Afrikaanschen handel Het Bureau adviseert afwijzend Verzoek om subsidie van de Groote Nationale Jubileum Tentoonytelling van Pluimvee en Konynen op 4 5 en 6 Januari 1929 te Gouda Het Bureau adviseert afwyzend Verzoek om contributieverhooging van de Nederiandsche Organisatie van de Internationale Kamer van Koophandel Het Bureau adviseert afwijzend Verzoek om subsidie van de ExamenCommissie voor Land machinisten Het Bureau adviseert afwyzend Rondvraag Uit het land van Benjamin Franklin Prof Dr Ernst Cohen hoogleeraar in de scheikunde aan de Universiteit te Utrecht hield gisteravond voor het Natuurkundig Genootschap een voordracht over meuMïhen en dieren uit het land van Benjamin Franklin In deze voordracht deelde hy een en ander mee over zyn verblijf m de Vereenigde Staten waarheen een uitnoodiging tot het geven van een aantal colleges hem geroepen had iDe Amerikanen houden er van dat het onderv ijs aan de verschillende Universiteiten ook gedurende de zomermaanden dxKirgaat waarom ze gedurende dien tyd zorgen voor het inrichten van alleilei cursussen In t bijzonder werd door Prof Cohen iets verteld over de Cornell Univeesiteit te Itaka Cornell begon zijn loopbaan als timmermansjongen werd vervolgens aannemer was later de eerste die de bovengrondsohe telegraafverbinding toepaste en stichtte uit dankbaarheid hij verwierf een groot vermogen de naar hem genoemde Universiteit De Amerikaansche Universiteiten behalve die welke van Staatswege werden opgericht zyn inrichtingen welke door bijdragen van partioutiere yde onderhouden worden Voor een belangrijk deel door schenkingen van vermogende lieden Aan die Univermteiten wordt het systeem van Coeducatie toegepast Er gaan dus jongens en meisjes Meisjes blijven gewoonlijk gedurende een viertal jaren op een Universiteit meer om het groote leven mee te maken en geduirende eenigen tyd in een omgeving van wetenscihaip en kunst te btyven om zooals t heet a good time te hebben dan wel met het oog op eigenlijke studie Een en ander werd meegedeeld over het zg Baker laboratorium te Itaka Waar de heer Coheai uit het vele door hem gezien slechts enkele grepen kon doen met het oog op den beschikbaren tyd ging hij slechts op enkele dingen iets dieper in Hy vertelde van het leven in de Fratemity houses waar de Eftudenten in grooten getale by elkaar wonen en waar behalve gestudeerd ook feest gevierd wordt py de feesten gaat het soms allesibeihalve driW toe en t is een 1 question brOlante of ftet lewrai in de Fra temityhouses met o daar heerschende houdingen ook m t betnldtlng tot de drooglegging en de Co eduratie al of niet gehandhaafd behooren te worden Met betrekking tot een door hem opgedane ervaring over de reelapife welke Nederland voor anoh in den vreemd © maakt welke lang niet voldoende geaoht mag worden vertelde Prof Cohen dat hii eens een voordracht moest houden over ons land waarby hij lantaampiaatjes wenaohte tegebmikeri welke hij niet bU zich had Doch een groot etablissement te N w York heeft honderdduizenden plaatjes in voorraad op allerlei gebied en uit allerlei landen De voorraad Nederiandsche plaatjes welke Prof Cohen voor zyn doel uit het fllra depot kon putten ging het aantal van 27 niet te boven Wy Nederlandera zijn pooy advertisers De heer Cohen vertelde ook een en an ler over de verschillende Carnegie institutlons welke Amerika bezit Hier en daar gaf hij een enkele karakteristiek van het Amenkaansohe volk dat o a graa r naar prekers luistert en gaame eeft dat iemand aan het dmer of aan de lunch een woordje i reekt waarover komt er niet op aan teneinde op die manier kennis op te doen De voordracht van Prof Cohen werd verduidelijkt door tal van lantaampiaatjes waarmede zeer veel die meer onmiddellijk met het wetenschappelijk deel van zijn verbiyf in Amerika in verband stonden De Najaampaardenmarkt Op de Najaarspaarden markt waren heden aangevoerd 26 paarden Prijzen werden besteed als volgt Luxe paarden van ƒ 350 475 Werkpaarden van ƒ 200 300 IM jarige ƒ 160 270 3jarige ƒ 300 350 Veulens ƒ 100 150 Hitten ƒ 100 250 Handel matig Ëen feeHtavond van de Goudsche Winkeliersvereeniging Do Goudsche Wnikelieravereeniging had gisteravond in de Zaal Kunstmin van Ons Genoegen ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan een feestavond georganiseeni welke uitnemend geslaagd is Ongeveer te half negen werd door den 2en voorzitter den heer A D van Vreumingen by verhindering van den voorzitter de feestavond geopend en na een woord van welkom tot de aanwezigen wees de heer van Vreumingen er op dat de avond wel bedoeld was ab gezellige byeenkomst en als propaganda voor de vereeniging maar ook als een middel om bijdragen te krijgen voor het Jan Schenk fonds en hij deelde mede dat van iemaiyl die onbekend wenscht te Myven een gift was ingekomen van ƒ 100 Deze mededeeling werd met applaus beg7X et Het strijkje liet zich daarop hooren waarna de heer Piet Groenendaal humorist en conferencier voor een jolige stemming Borgde Na een paar solonummers gespeeld door de heeren Spee en de Jong was het woord aan den Veer Kropveld uit den Haag dis een warm pleidooi hield voor samenwerking van de middenstanders en er zyn groote vreugdi over uitsprak dat zoovel aan den oproep van het bestuur hadden gehoor gegeven om deze feestavond by te wonen omdat men hierdoor ook zijn bdangstelling in het werk van den middenstand toonde Nog langen tijd daama bleef men gezellig bijeen en menig dansje werd gemaakt Door eenige dames en heeren werden af en toe bijdragen gevraagd Yoor het Jan Schenkfonds maar ook op andere wyae kon men voor dit doel een steentje bijdra n Het was een welgeslaagd feest dat tot laat in den nacht voortduurde Declamatie van Mies Zwierzina In de derde Zondagmorgenbyeenkoms t der afd Gouda van het Inetituut voor Arbeidersontwikkeling op 21 October a s zal Mevrouw Mies Zwierzina uit Den Haag voordragen Een fragment uit In de Draaikolk vierde deel van Meryptje Gijsen s Jeugd door A M de Jong Der Vrouwen Meed van Henriëette Roland Holst Roepende Silte 11 Nov van C van TiU Mei verbeelding en Waakt op Proletaren van C S Adama van Scheltema Na de pauze volgt een humoristisch gedeelte Conversatie De etaleermode Leekenbezoek en Ode aan den man alle van Julia Frank De heer Jo Reingavd udt Rotterdam verzorgt het muzikaal gedeelte De eerste abonncmenlavertooning van de Holfu De Holfu de Hollandsche FilmUniver siteit geeft haar eerste abonnementsvertooning op 25 October in het Thalia Theater aan den Kleiweg Het programma luidt als volgt Rijsrtcultuur op Java en Japan Katoenindustrie Zalmvisscherijn Galatabrug te Constantinopel Petroleumbronnen Ie deel Laos Fransch Indo China Het Trentkanaal en zijne sluizen Teekenfilm JVIiauw Samenkomsten in de Stads Ëvangeliesatie Jeruel In de Stadaevangeiisatie Jeruel aan de Zeugstraat zal Woensdag 24 Oct avonds te 8 uur een BijbellcKing en een Bidstond gehouden worden Op Donderdag 2H October spreekt er te Ih i uur Ds C J Hoekendyk uit Rotterdam over Het Aloude Evangelie De heer Schuttevaer in Gouds De bekende heer Schuttevaer de zeemandie met zy n reddingsboot Scltuttevaer denoceaan wilde oversteken maar door omstandigheden buiten zyn wil het niet verderbracht dan een der Engelache havens aalmorgen Gouda bezoeken en op het sportterrein aanwezig zyn tydens de vooratellingvan de Djiguiten Kozakken De heer Schuttevaer zat vergeïold zijn van d6 nlouiwft bemanning van xijn reddingsboot en naar men ons meededeelt moet het in de bedoeling ligigen den ouden heer te huldigen LedenvergaderLag tioudMhe Winkellersver De Goudsche Winkeliersvereeniging houdt een ledenvergadering op Maandag 22 Oct des vonds te 8 a uur in de bovenzaal van het Café de Harmonie alhier De agsnda vermeldt o m Ingekomen stukken Benoeming Commissie voor nazien rekening en verantwoording Penningmeester Verslag Bondscongrea Bespreking verloting op de jaarvergadering Vaststelling Reglement voor de JanSchenk Stichting Een propaganda vergader ing voor de Chr RadioVereeniging Donderdag 18 Oct 1928 hield de Chr Radio vereeniging alhier een propaganda vergadering in de Kleine Kerk aan de Peperstr Ds Verheul opende na het zingen van Ps S9 1 op gebruikelykc wijze de byeenkomst Na een kort openingswoord gaf hy het woord aan den heer van Deure die tot onderwerp had Strijd en Zien Spreker begon met te zeggen dat in 1M4 vijf heeren in Utreclit bij elkaar kwamen om tot oprichting te komen van een Chr Radiovereeniging Dit gelukte en reeds de laatste Woensdag van het jaar 19 24 kwam er een uitzendavond waarin zijn Z Ex Minister ledemburg heeft gesproken Na veel tegenactie is de Vereeniging in aanmerkelijk korten tijd tot grooten bloei gekomen De Chr Muziekvereeniging de Baauin verleende aan dezen avond hare medewerking Ds Simons aprak een slotwoord waarna den heer Meijer de verschiïïende sprekers bedankte en ieder opwekte om lid te worden van de Vereeniging Aan deze opwekking gaven velen gehoor zoodat een groot aantal nieuwe leden geboekt konden worden Agenda Oct 8 uur Zaal 2 Soc 4e Réunie Ledenvergadering Groene Kruis Oct 2 uur Sportterrein Djiguiten Kozakken 22 Oct 8 Va uur Café Harmonie Markt Goudsche Winkeliersvereeniging Ledenvergadering 24 Oct 2 uur Hotel de Zalm Vergadering Kamer van Koophandel en Fabrieken 24 October 8 uur Soc Reunie Volksuniversiteit Ko Amoldt met zyn leerlingen Klein Tooneel Oct 8 uur Gebouw Jeruel Zeugstraat Bijbellezing en Bidstond Oct 7h uur Gebouw Jerueli Bijzondere samenkomst Spr Ds C J Hoekendijk uitRotterdam 25 Oct 8 uur Thalia Theater 3olfu avond 25 Oct 2Ï4 uur Hotel de Zalm ledenvergadering afd Gouda Ver van Huisvrouwen 27 Oct 8 uur Concordia Feestavond G S V Elke Dinsdagavond 8 uur Clubavond Damciub Gouda Bovenzaal Café Duinatee Agenda Goudsche Padvinders Vrijdag 19 Oct 7 uur froepraad Eereraad Zaterdag 20 Oct 4 uur Gymnastiek 7 30 uur Studie patrouille Apotheken De apotheek van den heer F A Dee Westhaven is tot en met Vrydag 19 Oct benevens den daarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten UIT OEN OMTREK BERKEN WO UDE Levering van kunstmest De afd Berkenwoude van den Bond van Kaasproducenten heeft na gehouden aanbesteding de levermg van kunstmest gegund aan de volgende firma s 52600 KG Thoniasphosfaat aan den heer W Zijderlaan te Stolwyk 21200 KJG kainiet en 13600 K G kalizout aan den heer Adr Dekker en Zoon te Ouderkerk a d Ussel Burgerlijke Stand GEBORE N Henduk Marinus Jacob z V C Kooijman en A C Goedhart OVlERLEDEN t Oudewater Alida Stolwijk 72 j wed van H Kemp De gymnastiekvereeniging Olyrapia geeft op Zaterdag 10 November a s een uitvoering in het Sportgebouw Concordia alhier De heer W J llaateland alhier trok uit de ter gelegenheid viui de Utrechtsche Veetentoonstelling georganiseerde lotery een hoofdprijs bestaande lit vier vette koeien De besmettelijke veeziekte mond en klauwzeer doet zich voor onder het vee van de landbouwers G van der Heeden M Klever en J M A van Zuilen De ziekte behoudt over het algemeen een zeer gunstig en licht verloop en beperkt xich vaak tot slechts enkele dieren Nu zon langzamerhand de tijd aanbreekt waarop de dieren weder gestald worden wordt nog de aamlacnt van belanghebbenden er op gevestigd lat dit alleen mag geschieden onder politie toezicht en de betrdtkelijke voorschriften inzake ontsmetting enz In de jaarlii ksche algemeene vergadering der afd Haastrecht der My tot Nut van t Algemeen werden de ontvangsten en uitgaven over het afgeloopen jaar vastgesteld met ƒ 717 80 4 en ƒ 282 96 batig slot ƒ 434 84 De heer A Muuriing werd ais bestuurslid herkozen lejiwijl alH commissaris van de Nuts Naai en Breischool werd aangewezen de heer P van der Linde Er worden dezen winter 3 propaganda avonden georganiseerd VUST Een kaasdag In de met groen en bloemen versierde zaal van het café der Wed Uittenbogaart alihier heeft op 16 dezer de door den Bond van Kaasproducenten georganiseerde kaas dag plaats gehad met welwillende medewerking van de heeren Hulsman Zlewertsen Bol en Jongert die als Keurmeesters fungeerden Het aantal ingezonden kazen lUnde 36 stuks bewast dat de deelname gezien het aantali boeren dat in deze geméenta woont ruim voldoende was terwjjA ook het bezoek niets te wenschen overliet Ook de Burgemeester Baron van ücmett tot Dingshof gaf van z n ibelangstelling Uyk Daartoe ingeleid door den heer Stuurman die het ontstaan en het doel van een kaasdag schetste hield de heer Huisman Ryka zuivelconsulent een op het ingezondene toepaaselyke rede Hij kwam hlerby tot de conclusie dat het aantal ingezonden kazen dat als best was aan te merken groot was n 1 6 van 83 punten 2 van 82 3 van S l en 4 van 80 punten z indö te zamen 16 kazen Van 76 tot 79 punten kregen 9 kazen welke als goed werden aangemerkt van 70 tot 74 punten everieens 9 z nde vry go d terwijl 5 kazen met minder dan 70 punten als afwijkend werden aangemerkt Door verschiUende aanwezigen werden nogi vragen gesteld welke naar genoegen weiden beantwoord wauma onder dankzegging aan de medewerker en onder opwekking om tot de afd als lid toe te treden de kaasdag werd gesloten LAATSTE BEMCHTEN IHtAAÜLOOZK DXËJSöT De Z pelin keert naar Duitschland terug in de laatste dagen van October Tegen het einde der volgende week zal de Graf Zeppelin waarschynlyk op 27 Oct a s naar Duitschland terugikeeren Ëen nieuwe reis naar Amerika van de Graf Zeppelin in November of Dec mb r Volgens een bericht ifan B Z am Jtf uit N€iw York verklaarde HU gh AJlen de vertegenwoordiger van Dr Edtener in Ameriku aan journalisten dat de terugkeer naar Duitschland waarschynlyk op Zaterdag 27 October zal plaats vinden Voor de teru vlucht waren 8 tot 10 plaatsen vry doch er zijn reeds driemaal zooveel aanvragen van vooraanstaande Amerikanen By aanvra Een waren cheques tot een bedrag van 3000 dollar geboekt De Amerikanen welke ditmaal niet mee kunnen gaan zullen voor de tweede vlucht over den Oceaan die in Nov of begin December van dit jaar zal plaats hebbwi plaatsen kunnen reserveeren De rarap te Vincemiea PAKUa ly Oot Do opruiuiingswerkzaamhuden tm de inatortinc la Vinceiinea werden hadon met girooto öuergie voortge ot lu do oobtoiiiduirea waren zeven doodon en vier gowondien geborgön Men vreest dat zioh nog twaaü arbeidere onder de pninhoopon bevinden Nog geen bericht van Mc Donald LONDEN 19 Oct Tol h te9miiddB 12 UUT word to Ijondcö nog geen enkel bericht ontvangen van den vUoger MacDonfl Jd Aaagunometi wordt dat zijn benzine v tonaad tUuna nitgqput ie govreead wordt dat liiij verloren ie Beurs van Amisterdanu WISSELKOfiRSBN 18 Oct 19 Oct Officieel Londen 12 12 09 i Berlijn 59 43 59 43 Parya 9 7414 9 74 Brussel 34 67 4 84 67 Zwitserland 48 01 48 01 H Weenen 35 10 36 05 Kopenhagen 66 52 66 52 Stockholm 66 72 66 72 Oslo 66 52 66 52 New York 2 49 2 49 Niet offi cieel Praag 7 39 7 39 Madrid 40 30 40 30 Milaan 13 06 13 07 Beursoverzicht Dtï gTOoto bewogiftg die zioh Iwdeu in enkelu foudBousoorteu ontwikkelde veileeade do nialfkt een levendig voorkomeo Op do petroleiurtjJdet ing giavon Kooiöklijkeu wa l ew iain te ziou en kwaineai fle koersen wat hoogier to lig n De sulkerwaardeu lieten zjobl ev iewis niet onbetuigd on zoowel lI V A a ih diverse minder oourante soorten bnachlen fM it gj ooto beroejing te weeg Het tooanniigevonde tondel bebae daarbij opnieuw i groo o koca Hwiust Rubberaandeelen blevi vrijwel onveranderd Tabakken wai en vetwaarloöed l lieepvaarbpapiecen lagiem g heel bult de I elangBteUlnig Van de Inrlustrioelen waren de PhiUps anndw len voet geeUimd Van Bertela waren goed prljsboudemd Kun tsijdo aaodeelen trokken sleohla g frln attenWe BADIO TELEGRAFISCH WEERBBRICHT Ver vachtiug Matl o tot kraobtl B zuidwestelijke wind Meest zwaar bewolkt Lat r óotrokkcei met regonlbuion Weinig vortuiderins in leinperutmir ADVERTENTIEN De curator io het faillissement van Chr ROOK wonende te Zevenhuizen Z H heeft op heden ter Griffie der ArrondissementsRechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda de eenige uitdeeHngsiyst in dit failissement nedergelegd welke daar gedurende 10 dagen kosteloos voor de schuldeischers ter thzage cal 2077 18 liggen Mr S H SMIT Wijdstraat 5 GOUDA 19 October 1928 tt