Goudsche Courant, woensdag 24 oktober 1928

Openbare Verkooping ten overstaan van Notaris Mr H C J M FRANKEN te Gouda op Maandag 29 October 1928 des avonds half 8 in het Café HARMONIE aan de Marlit aldaar van Het pand aan de V eerst raat No 10 te Gouda met erf en afzonderlijke bovenwoning benedeningericht voor café groot 60 centiaren ontruimdte aanvaarden Het pakliuis Karnemelksloot No 145 te Gouda groot 32 centiaren verhuurd tot 1 September 1929 voor f 1 50 per week Aanvaarding bij de betaling uiterlijk 26 November a s 2107 37 ontsiert hot knapste gezicht Kwiilykriekende adem werkt fifstooteiid Doiilo Bclioonheid gebroken worden groniiig verholpen dikwijls rccda door ooumal poetHon met de heotlift verfriBHclicnd amnkeiide Chloroüont Undpnstn Do titiidon krijffen Am een praditiM iroorglans ook op rijdo in het bijionder wanneer men te gelijkertijd deu daarvn expres geconatniccrdcn Chlorodont landenborstel die iets bijzonders is gebrnikt k it d Vn d worden daanneclc gron Uf l d SVrt C fr Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere gevallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard e verschillend geneesmiddel voor elke zielite HEN SPECIAAL Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchiti s Maag of ingewanden slechte spijsvertering veriies van eetlust zwaarten il de maag krampen beladen ton Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterweigen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gij alle veitrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gü niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder de or behandeling G DAMMAN doctor in de Mpdipi MAGERHEID Schoone volle lichaamsvormen door D Fi STEINER fl OOSTERSCHE KRACHTPIL LEN voor Dames Wonderbare Bustes Oot voor herstellenden en zwakken Bekroond met Toudcn medailles en eere diplrana a In 6 8 weken tot 30 pond toeneaning Geg randeerd onschadel k Door Artsen aanbevolen Streng reëel Vele dankbetuiffingen PrtfB per doos van 100 ituks ƒ S Q 200 tuki 6 50 franco thuis onder Tembonra of na ontvangst vmn poatwisael FILIAAL aUBSEI Zeeatr 21 Den Raas l eK bcrilisBlug iö genomen en dat de Belgisolio regeering zioli op bet oogenblik ylechta iwzig houdt nwt het rftpport dat haar door do doskund gen ifl voorgelegd De Belgische kroonprins naar Indlë Ook naar Ceylon en Singapore Een B T A l legraiu uit Bruaeel d d H Uct nielklt nog oin treiit de aantftaando ro B van den iiorlog en Je hertogin van Brabant dat deeo n is zich niet ml beoalon tot Nijdcrldjidfloli lfldiö Prina Leopold heo t het voonmomon zich lu d Nederlandsohö koloniën to wijdon aan weterirtchappt iljke eu koloniale studiön en zich düor e rgelijk inde beetudeeringen rokoinöi3ltap te gevea vaifc do doelmaUgJwid d r methoden weiko la NedorlandscUIn dii en in don Uelglsöh Bi Kongo worden gevolgd Do prin on zijn geanalin zullen menwm een bezook bron ien aan Coylon Ti Singapore niiaur detfo bezocdtcu zullen eon strikt parliouLier karakter dragion Ueroitend wordt op een alwealgbeld voa vijf nioaoden De prinf en de prlaaee zullen worden vorgiezeld door ooi destkundigiei in kolooiatla zak n benoeming santfenomen Het Kamerlid Dr L H J Vos heeft de Bij het Contraal Stembureau is boriobl ingekomen da dr I H J Voe te Amrttordam zijn benooiiung tot lid van do IVeede KanKiT heeft aangonomen De Staat n de K L M Ing idiend ia een Wetsontwerp tot aauMilUüy eai verhooijlu ajn het IXde hoollatuk dor SUa tab igPoe4ing voor 192d deeiitt n inö aadnleeleii kapitaal Kon LuchtVaa l Uet lag n l aanvoU Jolijk lu do bedoelioft du 4 X1U 8Wldc lol welke het rijk Mg tkeeft to lumiea logevolgo de subsidie overtvuakjouitft mot do K U ld oor Nwlorlatid L n Kolonitiiii niet cerdwr te nomen dan ki d n aanvang van 192a 1930 oo 1 31 Het is tliaua eveawol won60h jdijk giwblekeu dio oMjiidiix lou eerder to n uM i en wel de hvlit zoo spoedig nugelijk un do overige iu den loop van 1929 zulk tor wille van do ontwikkeling van het postvervoer naar Nedi Indiil welke ontwikkeling snel ItT blijkt te moeten worden voorbereid dan zich bij hot ontwerpen van do overwnkomst liet voorzien Do K L M i Voongeeteld wordt nu de helft der aandeeleii re lH t ians te ntsnen en daartoe do begPootioö or 1936 met t 200 000 te verhoogeoi Herzieniag ambtenaarssalariMcxu De nieuwe regeling zal waar sehUnllJk 1 November ingaan De subcommissie uit de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ani IBCJII dt jeuk U licl ilipai Als de bladerei vallen en de duistcrhia lederen avond vroeger invalt dan weten wij dat de winter voor v de deur staat tn wy a cheid moeten nemen van den tomei en zijn genoegens Indien U thana overgaat tot iiuchaffing van een PHILIPS RADIO COMBINATIE v v behoeft U niet tegen den vrlnter op te den Dan kunt U genieten van een volkomen natuurgetrouwe weergave van concerten opera s lezingen ent en zullen Uw winter avonden in plaats van lang en eentonig gezellig zijn H M ti had dur eu iijpcn Ik nam met een Plotseling het zal ontvoer twaalf uur e woeet zijn sogi ik dat hij opechirok Ik volgd de ridhtin ® van zijn oogen maar ik kon ah wluut nMsi bijzonders witdekken lioogt tonB da t een paar men ctien In e Iftiizen uiton ingingen die hij met J grootste aandacht achcen te beacbouwen Woidt vervolgd Langs verborgen wegen A onturen van den beroemden EligelhChc d Hecüve HERBEUT POUTEU Vrij naar het Engelsch door J van dier Sluys II Het Photomysterie Uo portieir vnai het Palace lmtel trad de spredkkaniiur binjieai Daar is de dauw Mr Porter zei hij terwijl hij eerbiedig aan zijn pot tikte 1 1 aiangies n l ono stond op Aoltter do bimiontredomle sloot de deur geni schloioe Do portieo wierp nog oisi nieiiwögiedjicin blik door het glas in de dinir an veniwoai in het gewemel der gas ton dio de rooto hal van liet hotel vnlile De EngolsQhmaJü wierp een blik op het visitokaartje dat hii in do hand hield luffreuw Else Hoffman zol hij terwijl hli de jonge domo vraigend aankeek Rij knikte terwijl een Hebt blos haar wangen kleurda De detective liet de grijze oogen met weJgftvallen op de jonge PHILIPS Leelilketandaansli VERTEGENWOORDIGER Voor den verkoop van Huishoudelijke Maoliines virorden voor Gouda en omstreken ACTIEVE UERTEGEMWOOR uiituiuuuiii iuiiu iiuuniiei uie lois Pijzonders Bpijeresten in de tiisschcnruimten der tanden nis ooriaak voor Rottende OlflERS gevraagd Zij die bek d zijn met naaimachines genietende voorkeur Brieven met opgave van referentiën onder No 2104 a h bureau Goudsche Courant Markt 31 20 snclito borstels vour hoeren 75 cenl liiinli pakking met ket opschrift Chlorotlonl U urkrijgl By dn UrfCgrevers A BliTNKMAN ZOON alhier is t r perse om binnenkort te verschynen een voor icdereii Gouwenaar onmisbare weg wyzer op alle gebied dip den titel zal draden van Goudsche Vraagbaak MJAARBOËKJËM DER GKMKKNTK GOUDA voor 1920 1929 Uevatieiide iiUc inlichtingtui bctruJIende Rijks en Uemeentedienateit Openbare en liijzonderi Instellingen enz enz Uit officieele gegeven samengeisteld H j sNABiuE kiroWaZtrsi nen biJ ftima J KOTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt Dit bookjo bwioelt telken jaie den inwoners van Gouda jn het kort in te lichten over al datgene wat ictlcr liunnor eigenlyk weten moet omdat ieder niet al wat tut hi t üenicentolyk en het iiajkabestuur wat Gouda betreft dagelijks Ic maken heeft Waai moet ik hiervoor wozcn Wat moet ik in dit geval doen Tot wn n moet ik my wenden l Wat moet ik betalen voor gas voor electnciteut voor vvaterï H e hoog ia de yelasting Weike schooi moet ik hebben voor mijn kind Doze en zoo talloos andere vra gen komen er tolkens en telkens naar voren Weet ge ook wat er bij I olitieveroi dcning verboik Ji ia waarvoor gp de kan s loopt bij overtre üng te woiden gestraft Kent ge de reg lingen van het verkeer in t ze Gemeente Weet ge wdke formaijteiten er te vervullen zyii by gebooi te huwelyk en dood Kent ge Uw stad in bijzonderheden en ook hare inKtellingen Un weet ge wat er m Gouda bestaat op het gebied an gezondlieidszorg liefdadig heid sport kunsten on wetenschappen De Goudsche Vraagbaak zal U op al deze tliiigcn het antwoord geven en U een wcigwy zer zijn zooais Ü uit de hier volgende opaommmg van den inhoud zal hlyken I Ieder kan hierin terstond vinden wal hU noodig heeft 3 Bestellingen worden tlians reeiis aangenomen door den Boekhandel en de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Maison Para Hoofdstecg 7 Rotterdam Verpiagingsartlkelen Corsatt eummlkouian Brgukbanden Warmwaterzakken Gelll prijscourant gratia PRIJS 25 CENT INFLUENZA Overal zweven nu de kiemen van verkoudheid en influenza in de lucht Akker s Abdijsirocp bestrijdt dit kiemengevaar op afdoende wijze en dankt haar krachtdadigheid aan de kruidenextracten die een deel van de samenstelling vormen Keelontsmettend borstversterkend en verzachtend zonder vergiften of verdoovende middelen AKKER f ABDIJSIROOP Alomverkriiab innnkülcer v ± 230gr i ƒ 1 50 v ± 550 a 2 75env i 1000 gr a 4 50 Eiicht tokmenukkiiit Een rouzengemak voor ila Huisvrouw GROOTE SORTEERING IN ALLE PRIJZEN Gemakkelllke ConcHlIBn De VELO blijft steeds SISSIÏE z owcii i d i i Dl n Ut BtSTE electrische machine Bezoekt ons Depot t ELO Waschmachine Mij L Tiendeweg 53 Gouda Bloedarmoede Zenuvvzwakte Algemeene verslapping in allo gïvalk ii vai blocclarjm oili onuwzivaktc of alKomcrae laiitctoe tan il IS k SanKuiiio c liet middel dat snel on afdoende verandcrinB brengt Een Kroot voordiKI van de Saneuincie is dut zij ook door de zwak ite geatellen verdpBem wordt en geen sehadd ijke bljwcrkiliEeii vertoont Neem er de iiroef van Maar zorg dot gü de echte Sanfiiino se hcM WA 3IT U VOOH NAMAAK Snnguinose ko st per tl ƒ 2 i f ƒ u 12 ƒ 21 IVlet duidelijke j ebniik saanwÜ2niK Verkrijgbaar by alle Apothekers en loomamo Drogisten VAN D M Co De Iliemc straat 2 cli Den Haag j s ALLE DRUKWERKEN I voor den Handel Vereenigingen én voor Particulier gebruik vi orden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON eovDSCHË mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOITDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN mfc Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behooreaide tot den bezorgkrlngr 1 regela ƒ 1 30 elke regeï meer f 0 26 Van buiten Gouda en den boiorgkrin 1 £ regels ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertentie in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den pr is Liefdadighelda advertentiën de hélft van den prjjs AjBONNBMIENTSPRIJB per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelÖ ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bü onze agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelyfcs geopend an 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 83 Postrekening 48400 INGEZONDEN MEDBDEEHNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hoog er Gewone advertentiën en ingfezionden mededeelingen bjji contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar pliaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soHede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten n moeten daags vóór de pUatsing aan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te z jn stig worden beschouwd daar zy niet het gevolg is van pereooniijke meeninggverschillen maar uit den geheelen gang van zaken is voortgevloeid Deze iiieuwe oppositie zoo gaat Stalin voort is veel igevaarlyker dan het z g Trotz kyïsme daar zij de partij op den duur naar het opportunisme zou leiden De eerste s mptomen van deze beweging waren reeds in het voorjaar waameemba ir en op het oogenblik bevinden zioh reeds vjrtegenwoordigers van deze richting in het centraal uitvoerend comité Uit Stalins rede blijkt voorts dat de recht sche oppositie in de Moskousche afdeeling een program heeft opgesteld met de volgende eischen Beperking der industrialisatie het afzien van de coöperatieve bedrijven in den landibouw beperking van het monopolie van den buitenlandschen handel De toestand is zoo ernstig dat de correspondent van de Voss Ztg te Moskou reeds van een ernstige crisis in de leiding der party spreekt Eenige leidende partijinannen te Moskou zijn reeds van hun fianctie ontheven VBR 8TATBN De vlucht ran de Graf Zeppelin De vlucht van de Graf Zeppelin is giisteravond in verband met de hevige stormen uitgesteld tot hedenmiddag 5 uur Alle deelnemers aan de vlucht zijn giiitermiddag reeda te Lakehurst gearriveerd Ewi tankschip vergaan Vyf en veertijr personen vermoedelijk in de golven omgekomen Volgens berichten uit Boston vreest men dot het Amerikaansche tankschip David Creed dat 1 October uit Semarang op Java vertrok met bestemming naar Philadelphia bij den storm van 15 October in den Atiantischen Oceaan met man en muis is vergaan De stuurlieden van het hier aangekomen ftoomsohip West Carnifax verklaren dat de Carnifax 14 October van de Creed noodseinen opving die zeiden lat het schip zinkende wa s De Carnifax begaf zich naar de aangegeven plaats Zij vond geen poor van de J avid Creed doch bemerkte wel een streep petroleum in zee over een afstand van verdcheid ne mijlen Het tankschip bad 44 personen aan boord Vanochtend kwam een lotgenoot op het bureau en dreigde dit in de Iwdit te ilaten vliegen Geraffineerde opllchtery Geheimzinnig geval in een D trein De Berlynsohe recherche houdt zioh bezig met een geheimzinnige gebeurtenis By de aankomst an den D trein te Wittenberg die om 12 uur 32 van het tehrter station te Berlijn vertrekt werd naar de Abend meldt in een coupé derde klasse op een bank een reizigster gevonden die daar als levenloos ineengezonken zat De rf ationsarts constateerde dat zij slechts bewusteloos was en het gelukte spoedig haar weer bij bewustzijn te brengen Zy werd geïdentificeerd als de 29 jarige studente Johanna Rascher uit Berlijn Naar zy verklaarde had een andere reiziger haar op een onverklaarbare wijze verdoofd en daarna haar koffer en bontmantel gestolen Het ingestelde onderzoek heeft echter het vermoeden gewekt dat de béroovmg gefingeerd is om den spoorwegen een irfhadeloosfttel ling af e persen Jchannn Ka cher is bij geen enSi Berlijnache universiteit ingeschreven ala studente Zij beweerde op weg naar Hambuig te zyn om familieleden te bezoeken Daar juffrouw Rascher ten stelligste ontkende dat men haar een verdoovingsmiddelhad toegediend terwijl niettemin geconstateerd werd dat zij een verdoovingsmiddelgebruikt moet hebben kreeg men achterdocht tegen haar Het Week dan ook dat de gestolen bontmantel zich in de woningvan de juffrouw te Berlijn bevond en latergaf zij toe dat izij den koffer op het perronte Berlijn had laten staan Voorta bleefc dat Johanna Kascher reeds eerder wegens oplichterij met de politie in uuaking is geweest FRANKRIJK De twee Fransche vliegers uit Ieverd Volgens een bericht uit Madrid wordt officieei medegedeeld dat de door de Marokkaanache stammen gevangen genomen Fransche vliegers Riene en Serre aan de Spaunsche autoriteiten zyn uitgeleverd ENGELAND Engelsche officieren verdacht van Bpionna re De te Tokio verdacht van spionnage gearresteerde Britsche Marine officieren van de Macedonia zijn volgens berichten uit Tokio weer op vrye voeten gesteld RUSLAND Éen nieuwe oppositie Stalin acht haar veel getaarlijker dan het z g Trotkyïame iDe sovjetbladen publiceeren eerst than dat Stalin reeds op l j dezer in een plenaire vergadering van bestuur en controlecommisfaie der comn nisttstische partyafdeeling Moskou heeft gehouden Stalin keert zich daarin tegen de oppositioneele strooming die den laat ten tyd ii de partij valt waar te nemen Stalin zegt o a De nieuwe strooming in de communistische partij moet als zeer ern De franaoha Amerikaansche schulden vrij Nog eens het wit en het geelboek J De gcdUTtiiile de laatato dagen t lkoiis icrJvaildlo bo vörii igen dat PoUiOJró de Kamer db ratifie i tio il t Eiigh Nchv witboek vu hot KruJisoho gi ll 0 ik vnngen neg ytoedri de belaiiigstelli i g NiL t omdat eu zoovecü intore artts iii div o dioouinieiitpn U lezcii si lai düil uog niet k Jvoiid wöö do voorbarige peröberichtciii en iiiifvicdtwMtigen van öen Ameriiiaanschoii jouriia lis t liaüdicn daarvoor roods gozOrgd Ooi niet oiiidiait de overeenkomst woiiiig o m eii practi cfoo naarde had Zi i zou iniiii rs p s defiimtiof zijn aang gaaii an iMxtr de ftnilere giroole zoon glondlhedi n er Liin zt®al aan g hieeht hadden on tofo du X i n oniKtl Staton begionnsn met twzwaren t kouicm was do sohikkiiig eigenlijk al torwtond fiotief Mijjiir oiiidaifc de dociiinonten hun Ik sI doen de wenld te doon gejoovo dat Ingeland dl FHi ikrijk alleen ontierhaudolm op grond n het olkon l oiidHOonvenant waarin wortll o kendi dat het Iteiioiid van den vtislp hop Tkin van do IxtwapeninisiPii veri i cht lot li l iniBiHürimiii dkU imit do nationale veilig id Iff o OTDioii tt brerii öu Kr ifl oehUT wf l nllemind dio Ich kan üiiIn iiKsen dat andlero Ijwloeliiigon dtMi iiti nJÊikcn door logi hiibbon g v Hi on Jill F ng land oa FrwiVrijk als storkste m on nlöi st ri 0lo landinoifftiidiUeld van l jirop clkwar hi hUm willon vlndrti ton 4ndo in ïiokereu in de hand in vrij to krijgen iemakkeiijk zijn diie toemadering on ovoriMfUï tpimmng niet boroikt In lirt voorjur vnn 27 kwaine n do Brijsehe wi FrnnscUc dtdegadit H bijeen tont indo ile al fiieone coiifertwilie t bowape irigBbeporking voor t liereidPii Toen reed werd het duidelijk linr vAr do ondixrlingn opvattingen uifceonlieiiem In do voo rtt öreddiMide commiasio wi Tü inoii heit niet iiö en hot kon welhaflst nieit anders of ook do Vlooteonlerentio van den zoinor 27 werd een misluk Doze niialukking was aanleiding tot in foniu etle bwprekingtïn tusBchefli Chamher hir m Brinnd in Miart van dit jaar te Cr nève De voor teJlen van Engelselhe zij duilvbooteu En Liiand deed nog wii tweodj üoiicrwteie t Logde or zich bij neer dlat de geoelende resijrviateu van het Fraimc ie li g T nüt jnoe zoudeni tellen bij de Iwrekt iiing i n de stcrUoverhoudinige dio een to kjiii tigo oiilwaponingëoonferentie zou aimneiren voor ooa to onhvetrpen beperki IgiSBChenja Op 30 Juli wcffdon aan do regeerinjou Ie Waöliini ton Rome en Tokio nota a gjozonden m t ecu k orto mededooling botretfe tde het l eredkto coinproom manr hierin Hoowc4 llotiert Cecil reods lit t vorig jaar lo kiïnuen had gegwvon dat do resorvekwosÈiu andore lamdien moer Ijelang iuboezmüv dan Kngpe laud wiide hij zich toch jijeL vo oruit v ifctlcggien en wij liorinnereu er nöïi D it Ceedl lonnlotto zioh twugtrok iji hi t met do i rltHOho polti in Geneve nit t niee r aocoord ging Over het wiUw iïk zuilloii in het Englel ohe IjaijThuis mog wel eenige notm gekraal mordon Do ongelijkheid van den ruÜl Engclaind doet twee conOeeeioe tegwi Frankrijk i n zal aanluiding v ijn tot do noodïge lOpposiitt ï vooral nu men dö algCMiieeno verikiieziiigliMi in hel zidlit krijgitl Deze o poaii ie zal zich niet laten weer lioiuleu loor hot feit dat er tMielolt van het liwli vlootacooord niets komt BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND De daad van een wanhopige Men herinnert zieh hoe eenigen tijd gele den te Berlijn een man op het bureau voor de regeling van uitbetaling van wrhadevergoeding aan door den oorlog fin mcicel benadeekle Duitbche onderdanen in het buitenland kwam en daar drie uur lang den ambtenaar met een helsche machine be dreigde BINNENLAND Nederland België Een Nederlandsche Rcdelegeerde te BrusspL oK eii a een U T A tct ogmm uit Brussc l un d met iM trekUng tol de BetgiachNe derlaiidselie ondjyirhandelincjon vernomen dit H n amhteniaar van het NedeL hiidsche piHiiiirtlerii van Biiitenlandsche Zaken Diiifld ig lo lirtiHsel zou zijn aangl komen om ze iere politieke kwesticö die biüdo landen aniiganji te IieapreHen In lielgisehe oJficiet le kringen verklaart men diat ten opziohte van do besprekingen tnmohwi Nelerland on Belgiiö nog ge n on Iets dergeiijlos heeft zich thans te Breslau voorgedaan Naar het W B aldaar meldt is giüterenochtend in het bureau van den chef van de plaatselijke afdeeJing van het Reiclisent schaedigungsambt fiir Kriesöohaeden onaangediend een man binnengedrongen die zonder een woord te zeggen een zware electrische staande lamp greep en deze naar het hoofd van den plaatsvervangenden chef wierp Een der andere ambdi an wapon awnvaaikeli ik voor Frank tenaren wist te voorkomen dat het projec ri k oaaaiinieniejijk Mbn wUde daar van de Brilschc vloothe perkyn naar ilo ver whii lende eaJegoriën an schepen nletfl weten tofda t hot de nikbedd vrni oen ruil naii Je hand wer l gedaen Engeland zon liehte kr iisorfi in onbeperkt aantal moffcn houwen terwijl Fraii l riik onbolemimenlo riih 4l kroeg in éen oaaHouw van kleine tiel doel trof Het bevel de kamer te verlaten volgde de indringer niet op hij greep integendeel een zwart marmeren inktkoker en smeet deze op den grond Aan toegeschoten politieagenten gelukte het tenslotte den man te binden De arre rtant bleek een zekere Hofreiter uit OpiMir Silezië te zijn die recht heeft op schadevergoeding langzaam irwijl ze diep adeuiüiiaaldt J i Mr Porter Eeji InjöteUing ia uldfuxUad de oonjaa k Eeu bestellimg die ik Het h dus zó6 als ik het wel lieb Jat anoahitcind ieiiwuul in uw atelier kwam om nich to laten fotoigrafeeren Ne ii hoc moest fon opname vau buÜon zijn dio u düSf zooals ik hoor zoo opwindt Ia holgeen gofotograteer moet word Mi zooiei buiteiigowooiw Ifli tegendeul het is zoo alledaagse i als hot maar kan Wnt is het dian Het zijn de bijkiomende omstandigheden üe mij vrtHMiidi voorkoiiïon die mij flugetig maken Wilt u er wat meer vajj vortollen De joiigo dame wier p c n blik om zich lieen We zijn allaCMi zei de detefltivo rustig Vanmoi gen om half tien kwam con hoer bij mij en vnygi mo of ik bereid waa onder zijn leidini t n bulU n otpnamo te maken Het was oon grap e een amatoulrsopname vn hij moest do conditie maken dat i y n hoe 1 kUAa toestelletje zou gebruiken zoodat dftgiMwn die gefotografeerd wertV n eff ojlieolunt aiotfl van zouden morken Tk zei tegen die mijnheer dat ik zoo een klein toestel niet bezat Dat had ik wel goiteoht zal hij laohend dame ruüteii Hol wa cüu fri oli nms c biüiui eu blaak flink in haar optrodon vii tooh schuchter liaar donkerblauw wandelpak wJe good vui i yiiiit en zij maakte gein vl df u liidttTik tot dijii gie oi den burgeirMtajid te bolMXüTeu Wilt u niot gaan zitten Ik ongo dam © tonakte en zolte zich op haar gemakkLilijko manor in do aangeboden clubfdiatauil terwijl zij iLi ngzaam den blik Uf i zinken WnvT zag Herbert Porter lu iliUg naar hel visltokaartjo U bent I oroep8 fotogra iidetwoar jiiifipo iiW Hoffman Else keek bp en knikte toetwtosnineuid Ik M een kicdn atelier in do LinHenallec LinrIetnttlle6 herhaalde do detoOUve nadenkend Die is als ik mij niet vergi liier vlak bij bij do Ka Serplatz duist ze verbindt de binnenstad nw t da li ven Ikl heb mo pas sedert kort govMtigd bot is een gdlukkig toeval dat ïk dat ntelior gfionden heb Het s op de vierdo verdieping nianr ik h h eeta Uft I i huur vailt nogal mee en ik zit er vlak bij du driuks o buurten Ik Iw n poe een Imlf jaar gevestigd dus u kunt begrijpen dat dp opflraehtim maar mondjesmaat kojiien ïederiL nieuwe besteillingi lie teokonl een kMni opsteilljkheH voor in r at Inat zich bogrtjpeni antwoordde Herbert Porter En ik vermoed dat cn dorgrfliiko beetelUng de oorzaak ia dat u hii mij komt De jonge dflme zag den Engelsohmfln een ootgonblSk zwijgend aan Daarop zeï ze Geen rijker kroon Dan eigen schoon FEUILLETON ea irok uit do zak vaai zijn overjas een kodak flio ik diroot alb een zeer duur loesul herkeiik l u caimera was zoo kl in dal iijiu Iwnn giemakkelijk in zijn handtiiwchie kon okeu Vfo zullen de opname diiireot ver oolau verklaurle hij dat ia lirel gemakkwlijk De lioofdzaa k dat de zaak disawet Iwhaiuleld wordt zoodat de mop niet inialukt Ik moet ongeveer du halve dag de liesoltikkiiig ov r uhi bben giin hij Vijf en twintig gOldaiit zei ik Mijn lieioe ier l egon t laclion Dan anlnojrdde hlj mij Wi l juffrouw u i telt uw osclien voel te liag Oui kort to gaan we werden het ton lolte eens op hoiidlerdvljftlg guldon Ik verlang ocd wepk en ik betaal een EO lIo piriji verklaarde mijn biwoe ier En ik wel ik b d geen reilen om onteiTedcn te zijn Natuurlijk niet Noemde d heer zijn naini Neon De liooldzaak i = zei h i dat u oldo nrleai tijd iiie in ng om een pmr uur mol mij te kunnen wacht v ïïaiit ik kan u niet preclee zog eii wanneer ihopname zal gelieumi Wilt u zoo goerl zijn i d in ct aan te Ueeden en rnet mij mee te gflon Miin auto waoht beneden En u behoeft niet l ng te zün voor risico hier heirt u viiftig pildwi aifl Toorechot op uw I honorarium ïl t duizelde mij Dat wn een gelukje I zooals Ik er in mijn korte praktijk nog