Goudsche Courant, zaterdag 27 oktober 1928

De eenige uitdeeliagslijst in het faillissement van L DIJKSTRA teNieuwerkerk a d IJssel is ter Griffie van de Arrondissements Rechtbank te Rotterdani alsmede een afschrift dezer üist ter Griffie van het Kantongericht te Gouda gedeponeerd teneinde aldaar tien dagen ter kostelooze inzage van de schuldeischers te liggen De Curator Mr C JONKER Koiteloos Ingevolge nader ontvangen bericht van den Heer Griffier der Arrondisse ments Rechtbank te Rotterdam deelt ondergeteekende mee dat M L de KEIJZËR schilder wonende te Gouda niet in staat van faillissement is verklaard De in het nummer van 18 dezer van dit blad geplaatste advertentie is derhalve niet juist Mr M de MOL Markt 46 Gouda Mo 18906 1 rö o pi 67 Jaai ang WACHT NIET LANGER MET UW GEBIT Wij laveren U een prima gebilfTO met S jaar volle garantie U betaalt hiervoor 12 maanden achtereen f 6 84 Koetelooe Inlichtingen BUREAU VOOR TANDHEELKUNDI8E MIDDENSTANDSVERZEKERINa gante Mnr T C HOLMAN Bliikirilniil 3 Baudi Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbpievan f 47 000 000 ï De BANK stelt beschikbaar 4 t Pandbrieven a 9912 1 in stukken van f 1000 f500 en flOO 40 D Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Maison Para Rattepiiam Hoofdsteag 7 Varpiaglngiartlkaifn Caraata Oummlliaoaan Braukbandan Warmwataraakkan Balll prljacourant gratia GUMMIW REB Adverteert in dit Blad Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere gevallen selfs tvanneer ongeneesbaar verklaard en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte HEN SPECIAAL Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekien Nephritis Asthma Hgest Bronchitis Maag of ingewanden sluchte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uilslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpvjn Slagaderverkalking Pijn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gU alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gö niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder de er behandeling G DAMMAN doctor in de MedicBnen bvj firma J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Als de bladeren W vallen Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men Ivjdt tn d dubttritla itdtrtn avond vroeger invalt d n wttan wij dat da winter voor de deur ataat en w aftcheid moeten nemen N van den lomet en x n genoegen Indien U Ihuti oveigMt lot toarhafflng VID e D PHILIPS RADIO COMBINATIE v LIPS behoeft U niet tegen den winter op te zten X Dan kunt U genieten van eeo volkömeq natuurgetrouwe weergave van concerten opera s lezingen enx en zullen Uw winter avonden in plaata van Ung en eentonig gezellig zyn eit Een rauzangamak voor da Hulsvrouw GROOTE SORTEERING IN ALLE PRIJZEN 0 makk il k Condllliln De VELO blijft steeds giSïSïi r iL t Bezoekt ons Depot VELOWaschmachine Mij L Tiendeweg 53 Gouda RMÜE5 VAN Y4ENDYK 3 KOFFIE EH THEE GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND F RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vereenlgingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd EBCUTVEBLVAN DE HUISVROUW Dl vaak door gobrak aair hulp to kampen hooft mal nouralglo en hoofdpün Irving sGist Tamine MUS I Tik I UQi I aM C GISriSLEVBI A BRINKMAN ZOON M Zaterdag 97 Ootobep 1828 fiOüDSCHE CQUMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTOEKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK T r t t Y Vïvr i A Eé y ÜIS 1 JllLJilLi i i Uit Gouda en omstreben behoo nde tot den beiorgkrinr iS 8 l3 ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0J16 Van buiten Gouda en Z bSbïï 1 regels ƒ 1 55 elke regöl meer ƒ 0 30 Advertentiên in het ZaterdSnum JwIT xf xfi P Liefdadigheids advertentiën de hdft van dln dST f S iï S 2 25 ke f Ier ƒ 0 50 Op Dit Mad verechijnt dagelij ks behalve op Zon en Feestdagen de voorpagina 50 faooger nw Jo r i i T ft i y uiiLrw k lOb 3 aX i randen worden berekend naar plaatsruimte l i Tljr i ingezonden door tusschenkomst Tan soHede Boekhandelaren Advertentiebureaux en ome agenten en moeten daag vMr de plaotataraan hrt Bureau znn ingekomen teneinSe v ii mn m v j T 7L J n nei ABONNEMEl SPRIJB per kwartaal f 2 2fi per week 17 cent met Zondairbl dper kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging r r J fedtFranco per post per kwartaal ƒ 3 1B met ZondagaWad ƒ 3 80 gesoiledt 7 ïfTiS l i i H contract tot eer ger uceerden Abonnementen worden dagelö ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 ÏOIirMbU onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren LUA iX L Sr rp S Atainistratie Telef I rc 82 Kedactie Telef 1 ieder rimpeltje ieder vlekje weerkaaut liy natuurgetrouw We kunnen dat toejuichen of bejammeren het doet er niet toe De spiegel zegt aóó zyt ge precies zoo en ntet anders En wanneer de spiegej dat niet doet doordat hy geharsten of verweerd binncnof buitenrwaarta gebogen is dan voeden we weten we die apiegel deugt niet Geen fotografisohe retoucheerkunst komt by eun spiegel te pas 01 ook Zelfkennis is als een niyn In de i iepte oaaJt men af en uu de diepte wordt t voortchyn gehaald wat verborgen was rvoor htt oog Daar is by wat goed is en eded ai kostbaar D r is ook by wat geen waarde heeft Maar de arbeid on het omhoog te ha en en het m het heldere licht van den dag te zien 13 moeilyk en ïwaar Zelfkennis zeide eens een kerkvader is geen hemelvaart maar een hellevaart Toch is die kennis noodig even noodig ab het dagelyiksche brood We ontmoeten vaak mensohen m lien ojngang hunner jaren van wie we zegg n dat ze te veel vei beelding hebben van zichzelf of te weinig zelf ewustzyn En dan denken we die zullen nooit komen op de plaata waarop ze een moreel recht kunnen laten gelden De é n omdat hy te hoog Bahlmann Aparte DunM i Co Gouda KindwUaadinl Dit Bonaier beetaat alt twee Uedoi EERSTE BLAD oMjaii Twee tentwMteUiogen ZELFKENNIS De herkomat van fcet oude Grieksche orakel van Deiixhi ligt in het legendansche duister Volgen den klaaaieken tooneei tichter Aeaciiylos dae ui de vjjfde eeuw vói r Christus laeide was de oudste profeteg Gaea het eerst in Jiec bezit van het orakel xij gal ihet aaiL haar dochter Themis deze op haar beurt aan hare zuater Phoebe weike het als peetg öchenk schonk aan haar kleinzoon Phoebus Apollo De pJaats van het Delphi s heüigdom wis een spleet in de aarde welke bedwelmende dampen uitwasemde waarover het binnenste van het heiligdom gebouwd vma Boven de opening stond e hooge drievoet waarop een cirkelvormige doorboorde schy rustte en op deze stond de zetel voor de profetes Pythia Door de opstygende dampen geraakte de profeten m geestvervoering waarin zy orakeltaal sprak weike dan door de priesters werd verklaard en m versmaat gebracht Lange jaren was dit orakel de vraagbaak van zeer zeer velen niet alleen in Griekenland Het had een veelzüdigen invloed op den gang van staatkundige zaken Maar de jaren kwamen dat de luL ïter van Delphi taande Meer verlichting werd hét beait der m nflchen maar ook drong orakoopbaarheid en partüipolitiek tot Delphi door WèlWeefJiet laa H i m n MrHM wm ml j jiHi yii vpv by In den tjjd der Ohristelyke kerkvaders werd het door dezen fel bestreden door de keizers uit dien tyd werd het meer dan eens geplunderd en ten langen leste door Keizer Theodosdu tegen het emde der vierde eeuM na Ohïostus geslotea De tempel van Deiphi droeg als opschrift de woorden Ken Uzelf Een zeer oude levensles dus lËn cf chioon de dienst der Pythia verdween en men niet meer geloofde in een goddelijke inwerking in Delphi bleef de oude les van diepe levenswüshi id van kracht Ken uzelf Troufwens deze les is g en uit het oude Griekenland ailleen fWe geloovtn niet te o erdrijven wanneer we zeggen dat weinijf beoefenaars der Itvensrwij sheid uit vroeger en later tijd deze les niet aan de menschheid helrben willen leeren indien ge wys wiit wezen ken uzelf Wat is zelfkennis Waarmede zullen we haar vergelijken Ken twBetal beelden In een spiegel zien we onszelf zooals we zijn Een spiegel flatteert niet Ieder grijs haar Mol Hoeden Pelterijen Bontmantel Stoffen Fluweelen Zydeenx Veiten PulloTen luiiU T dan tïi eo iiyaoonatolliugt t öV I ji Ujd lKibbe 1 w j ii a H m dt L dt uwv ft ko idMen zo e vorige umi al aan lUa j gm u lè M Qa tijk r M eött aud r van te vur We eu rerbouiring ran na maiaaijnen ranaf heden extra a e prijxen in alle afdeeliniea Dt volgende periode is dte ïaa deo krachtigwi frivojen BlodemwIjaMUjr t I alles bloemrijk tleuiig on faulaslisch Popperig uaast he zwaro dor vorigo periode u ir mis ih on meer in stiji van de stem ming van hen ddo zioh aan den dUoh zullen sohain Hot statige de llje is weg hel vroolijko blijde oVErbeerschl Langzaam ontwikk 4t lioh de vorm vao don disoh lot ilian vlan den huldigen lijd Natuurlijk is ia onze oogen die rilsoh uit kunstoogpunl vtrrowt het beote msAr hei intieme mj mem er aan Nu i het we zóo M wij dezen vorm het best keiuien en er hot iiiMst ineo vertrouwd zijn terwijl die andere doo hun vreeradheid Wzondere nttraclue hoMwn Vandaar dat hetgeen ons liekend is niet aanetonds bekoort Er ligt eohtor een kille voomaainheid over dKe UM van hedoi en niet een Ifivolo ucWlgho dl De mensébea zijn altijd in de beete sitetninii ai zij guo der gasten Want Ut moet mon n ot vergelen de gasten dlle aonsillten vwmea le ancadroer ng van de tafel m van hun kleur sn fleuii hai t vodr do tafel ook vleel af De tenlwHWtelling is heel inlereeBant en leerzaam en uit een iiisborisoh oogpunt bolangrijk Aan don disck Is altijd ve l leorg besteed sedert men onze ee4 functie ia Bian benutten al een vermaJtfiWjkhei4 Sftmen elen ifl een gfl fclgheidsvomr geworden en hot ligt vooi de band at die vorm 1 tMï lieeit ontwikikeld dank zij de invioedeni van kunpt en vemnfl Men ziet er hier do bewijzen van HAGENAAR MMt lage rusclgo on looli voldo Ddo ïer lioliting gvtoond donunigo u lvimlingon zijn boel pracUscli De verlichting op do slaapkamer Mogebraoht oiidor hot bod zooüat alleeu do vloer V Tl 3ht wordt ia indoidaad vifnuttig Voor evMitai naoblliobt ol tljdilijko vorliohtiiig in dm uaobt k deae nid l c aeer ineoAwaahlig on haodlg Het el oct la zeil verrassend en bot lijkt ona zeer gemakkelijk omdat in den nadbi bol licht nieodtal alleen ddent on den bodem 16 kunnen zien De andere lontoMisleiUing dio mij oi dil ogenblik lu don Haag kannen bezichtigen gt t een brok historie op aanganame ttijzo Alles vemnclort in den loop der tljdon niaar er zijn zaken die onveranderd blijvan De niMBoh hoatt altijd moeten eten en zal ajtijd bjljvea eten De wijz waaiop hij dat deed en dloet wisselt echter V ioei fsetiad en in de methode waarop ze ijn ilisdi armngcorde gal on geelt hij uiting aan zijn gef sterontwikkelin Tuaschoib ïe maaltijd van liet hei koeler boertje en een iw goladiner bestaat inderdaad etnig versohiil Ito gedekte tsifel In den loop Dor eeuwen is de histo sche tentoonstelling die iiien thans in tot gemeenteHiufieuiio lieefl georïfinlseeru We zien de ontwilcköling van l tot op don huldigen dag IX oudste latei w i sober tn doet deriken aan die van het eenvoudnafe Ijoertje Hont en tin zijn nog in hoeveelheid aanwezig want het poicelein la nog nief uitgevonden Messen en vorken ontlliTeken Er werd meest met Je handen gewerkt Eerst in den aan an van de ze vei liendlB eeuw kffnwn dez mttige en voor oin onmisbare inetrumenlen In wang IJe kunst der Renaia ance De nvloedde het tafolgaitiiluur het zilver zoowel als hel dan a8t en ia don loop dier ceflw vcnlrong ti t iKiTcelein het houten en t nnen vaatwerk Kunst en teohoieik g tvea leiddn De Empire atjjl ovnrbeersobte in de Bchtt ende eeuw met zijn groote monumentale pronk hikken en aijn overdadigiieid f i x bedrijf m onla i s zija holdwWuizoudatea siamei boekte eu uu eoiiswi teteo zien wat op het gebied van dookctPidfcit vwrai IA de gewoue wooiöbuiz ii moffeiijlt en bandkbaaa j i tuUK i teliiri ia ém akerst leeraaam vooriwlerre huiuvader on IwlMiweder ea iaierdaal 1 boeft 01 9 gptro lmi M do expositie z wloerBrtflm w idet tvmH gewoldigo dnngm op eieotr eh gebied te vertoomn uKur vooral prftottöoh te zijn en te Wjjvcd Wat van jonge menschen geldt dat geidt zeker in met mindere mate van de ouderen Wie gaf zich nooit aan een taak die hy niet lUiÖf arïtet mogeHJk was dat het spreekwoord ontstond te veel hooi op de vork nemen bewy st dat het in de menschenwereld aan zelfkennis zeer hapert Waarom Omdat de menschen bang zyn voor de hellevaart benauwd zjjn voor de re ultaten van dat zelfonderzoek Feitelyk u het verkeerd wanneer we zeggen dat er geen zelfkennis is onder de menschen Het IS in wezen met anders dan een niet dun ven aanvaarden van wat men weet omtrent zichzelf We gelooven niet dat er veel nwnschen zijn die niet weten welke deugden ze bezitten piet welke ondeugden ze behept zyn Het eerste wordt echter overdreven het tweede weggedoezeld Dat zoodoende moreële schade geleden wordt 13 zoo klaar als de dag Toch is het noodig dat we de resultaten der zelfkennis aanvaarden omdat we alleen daardoor kunnen medewerken aan den opbouw van ons leven aan het bereiken van het doel dat ook aan ons leven wordt gesteld l VIJ i e eiMi iOitoit heelt zich oen bc langrij ke plaafla ia bet hutoiwudelijk ovm vorovml en wij z m liler de toepassing hiet mundar dan 56 vwaohillewte artikelMi tn tn tnunento bm gebnuke m hot huUhouden zijn reads electriscJi gemaakt d w 3 dat ze door nvouddge aanfllmtuig op de ItohtleiidinB oomiddeUijk aan U ftffldeii lïija ffö keanen alle reeda den sto zu g het strijlaijM den haar droger deu broodHrooater en ta waterketel diio door olectrisob n Btroom ons hun dieostoa bewijzea Wel nu zoo ï n or nog een l lfftal tot do e le oirMw valen i t lmniKt reier tHwrmrgB M all kuiig bewonderen en menige huisvrouw al er verblu t van s aan dat haar het werk op zoovele wg en vei emakkeUjkt en verepn oudigd kan woiöen Natuurlijk is de verlichtiditg mg speeds hoofdzaak on op dit gï bied wordt zeer veel geteerd Bij de intree d er tentoonsteliluig 18 een Mstorlsoh ovepzioht vaia de beUch ting geg vpn vani ie prae hdatorisehe hcliel pen waiarin de oQio word getoranul tot het eaRgi oeil ch kou je diat de liats peffeetl van höt giia lioht wbh en het einde daarvan tl oaifl D olie laanpjeB de snotneuzen de kou enstaaidoiairds de pelroleuinlam pjce de Easpilten in ftllerlei soorten zijn allon veirtegenwoonJigul en wij zien daar naliat otundddeJlyk de elaotriswhe laiiiiioin WIE ZIJN ZAAK WIL ZIEN MARCHEEREN MOET IN Dir BLAD STEEDS ADVERTEEREN Leerzaaan zijn de vele voopl eeldeii van gpedo en sleohflti venlicÈfting dKp goyevcn wetnïem Er zijn kaaneïs iogOTicnt hui kanner slaapkamer badkamfer kouken enz vollöliig iiigwicM eW in alle zijn we verlliohtingen aaojpsbrachit een goed en e n verfc nle Om de m imiut gaat de ééne int n de amflere aan zoodat men oiuniddeilijk het verach 1 kan waainiBroen To litKuge to felle en te verblindiMide verlichting wordt Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving bleef Idj fltaan wu met ecnlgp tiekea n e ai paar wooiden te wCioeelan en telken merkte ik op dit men hooi vol vvib aog e ikeek Etudo ijk kwam bij aan ou ta IHtje i Waï is er g beurd mijirfieor FranU nV Een vetHohrikkeïijke gettbhiodents utl oordde dp gerant U lumt nrfjahew Wemgarten locli wel WeiiigBrtea herhaalde Becker Natuurlijk die zijn atelier op het Oudo tfarkt plein heelt Preciee Wat ia er óaot me mijnheer Vetn arten ï Hij is gisteravond overvallen Hij was urviilang bewustutoos ea Inglt nu DOig doodliek in bed De j lU ie was er direct bij nnar zij kan eeD oonsaak voor deoen aMV val vinden er Is oo c nieba gestolen Plobeling voelde tk dat Becker maj van ter xijde sc ierp aankeek Er lag iet dwiagEuda in zijn blik dia gewoonweg door taij heeag Dg Ik voejde dat Beuker weosch te mijn blik te ootmoeten Het de grootaite mD le hief ik eindelijk langeaam het tioofd op mijn oogleden waren zwaar en alar gewoTilen Tk saig Becker sitldM nd aan en toen taa ik in zlja oogen am an lfv We zullen naar Weénagarten toetgaan Meohamisch ala in eeo Bo aaw j ig wi den droom stond ik op WotM nPToM Neen Hij kwam op dea afgiiiyroveii tijd Toen ik Ikem vontelde dwt de iilitiik CU hot negatief vordwonou wareu werl hij doodb jleok j ik kreig den lialriiA dat do luAiMlet lii hem geheel va ritreek braoht Hij betaalde mij edUur dro luil ea ging heem Een oo penbLk oiukTbrak do Eugolsobiiiar do vertelBter lioe heet deze ooiicfjul Heelt tój ziob aan u voorge teW Het waa een zekere uwjiüieer litcWr ConraU Uecdi fc Prachtig Ik moet bAennen wat ik uo jiuat geiMord had braofat nüj oeniffszi van Ktrtjek Niet d ik being wae maar de gedachte aan iets buiteneenvDons t u let onbegrijpelijks werd In iwj wakker Wat was dat voor een meikwaordig man die hder de stad opnanteni nm kte va een ïoo aHedaagsch geval een kloppartijtje tuisclkeii twee straatventers Ja en dat net allewi die blijkbaar precies wiat dat ewj vechtpartij in een dea eeretvolgenie uron te verwachten waa dio zioh op de Juiete pla 6 bevond om het juiste oogenblHc af te wachten En dan fi e and a welk l oUn kon die er bij hebban om hem ikao opname mft goweW weer afhandig te pMlIvon Waa dat lilleraftal wed workelijk WW on chuldi Of tak er he l wat ndem achter De gwamt van hM reslanrant liep tu chea de rijen tafeltJea door Reeda uit de verte meende ik te zien aan zijn heltlge gefcar n a a zijn rood gOTiclH dat hij erg opgewonden w 9 HSer eo daar eildu iwdurtn iiuu jiikeu moes t du upiiuij mol op de Augusia boulevard wonleii ji maar bij diuu lXi ioatulu Nu was ik aati do beuirt om mij to ver Nu l oii ik or achter viA mijn knuiis lieni iao iond in d reüe U b t de redt var bet geld niet geJcr en Toch wet Daarvan ia geen sprake Wol waaroio windt u zloh er dan zoo o er op Eeflv of amlwre rijke vent die zidi verveelt en op die manier tijd en gie M shii eltiat Toegegeven M Bir du komt bet eigeoaardiglBfte van het hftwle gjeval De plaat ismij deauelMen avonl toor een in braak ontfltolen kort voordait de beatelkir ze zoukomen alhalen Het merkwaard gste is dater nje ff anders werd geatolo n dan deïeplaat norih geld dat vlak bij lag noehdinigifTi van wanrdo noch een andere plaatof iaf d v Ujk8 Niets andere dan dieeene plaat an den mk MiescWen heeft die roijnheer wel uit verveling zejf die inbraak uitgiavoerd Uü cma ooilejia koude K opperviaJikig dcia aiiderbu liiTOiüüiuiaJ niet Dv keliaor kwtuu ik zooht een paar Igne aohoteia uit en bottelde bovendien om mijn e tra vLPdaeuHte eeuw te iW i een flesch wiju l e etMie orttlegM die niij kemde en dio t hoe eeavoudig ik gewoon was ti eten z g lUij vaji ter zijd ü aan Eindelijk Kei hij plt gestd ttel jutllrouw Hoftiuan uw zaïark schijui vooruit te gaan ik laalite Ja het giaat wel aardig Ik leb vaniloag met één opdracht 150 golden verdieod öj heer dio de couToitt zat te Leaen k eok Op en zag nuj onderzoe teud aaa Spoedig hepvaite hij zijn tectuur HomI irdvljft g gulden lierbaaldo mijn ktfuis J at ÏB gl eia kleinighe d Het zal nol aen bljzondteire oeiiijke optuuiie geweest zija Heeloniaal niet gal ik lachend t antwoord een heel eenvoudig gevalletje ik heb op de Auguetaboulevard eeo huis gt lotoglrafeerd waeirvoor twee app lenkooplui aan het bakkeleien waren En daarvoor woeg mijn ooIHega verlüi fid krijgt u 150 gulden Plotseling liet do ïezeude heer zijn courant vallwi en staaaule mlj met onverholen oiktzotting aao 150 gulden herhaaMe hJ met ben ende teni tweie at pelea4 oop lui dlie aan het veohtMi waren maar dat is Wel Dtat is predea dezelfde opdracht die ik dirie dagen geiedeai ka e En ook hftt Wie den meesten lof i ior zichzelven heep heeft de minste liefde voor anderen FEUILLETON Langs verborgen wegen Avouturtfu van den beroemden Engelschen detective HERBERT PORTER Vrij naar het Engelsch door J van dKT Sluya 01 De EögeJache dütective kalkte En n gebeurde er iets waoitioor die on uldlge gBeehiedenifi u plotseling in een ander licht varsahsetn nieiwaar Hei jonge meisja sloeg de oogeo neer InderdalL Mp Portes Z iidt u aiet eindelijk uw engfrfot a nrtelren zei de detective gtimlachend Als m rookt praat luea gemakkelijker en vooral rustiger Dank u He4 longe meisje deed eeu paar haawtige trfl tjee roaar in het volgend oogenbHk had ze de s aret alweer tusschen haar vimgera Het restaurant was ZjOoala meestal op dit uur meer dan vol Ik Uep langs de rijw tafrftje om eea plaata te Boeken roe te hier en daar een bekende en vond eindelijk een plaat aan een taleltje waarMo eeo paar collega s Kiten De eene van h i waa aïtti het desflert de andere vae 2 Uter las een nrao de ocMendbladEn