Goudsche Courant, dinsdag 30 oktober 1928

eiumteÊtf hoe Bit In de gisterenavond onder voorzitterschap van Burgemeester Gaariandt gehouden open bare vergadering van den Gemeenteraad waren alie leden tegenwooidig niet uitzondering van de iieeren Koemans en aanvankelijk ook de hter Overhand De notulen van ae vergadering van 4 April 1928 werden gearredteerd die van 11 en 12 April en 17 Oct j l aan ehoftiden Goedkeuring Ruudsbesluiten BurgemfcChter en Wethouders hebben den Raad medegedeeld dat de Verordening op de heffuig van recliten voor den dientt van het Openbaar Slachthuia t Gwida a goedgekeurd Voor kennisgeving aangenomen dat Ged ytaten hebben goedgekeurd het raadsbesluit d d 2ft September 1 928 Lot het voeren van een verifieatiegeding iii het lailliÈ ement van A Meijlxwni t e Haarlem evenwel met uitzondering eener eventueeie procedure in cas ialie Voor kennisgeving aangenomen dat Ged Staten liet ben goedgekeuid de raadsbe Hl uiten d d 26 yeptember tut verhuur van grond aan C Stjji idem aan de vereenigingen voor Volkstuintjes tol uplioo guig van het terrein voor de Butaafdche retroieuni Maatschappy tot overneming van een stoep van J de Gmyl Voor kennisgeving aangenomen dat Ged Staten de besltö ihig hebben verdajtgd met het oog op de artt 196 en 197 der Gemeentewet op het mad beskiit d d26 September 1928 tot het voeren van ontruiiningspi oeedurei van gemeente u oniiigen Voor kenni sgeving aangenomen Ingekomen stukken liehalve de aan de orde gestelde stukken waren ingekomen het voorstel van B en W tot reorganisatie van het financieel beheer der gemeente Instelling van een centrale incasso en een centrale administratie Ter visie Van den Gemeente Ontvai jer lijsten van oninbare posten bChoolgeld Onin aar verklaard Van de Commissie van toe zicht i p het Middelbaar Onderwü het veralag van de emuexamens van den gemeenteluken handelscursus van 2 13 Juli l l Voor kennisgeving aangenomen Van de Commissie van toezicht op het Lager Onderwys iiet verslag van den toestand van dat onderwya ov r 1927 Voor kennisgoving aangenomen Van den heer M A Verkerk een schrijven waarbij hij i edankt als lid an de Commissie voor het Woningbedryf met verzoek In zyji plaats den heer Polet te benoemen B en W stelden voor tot benoeming van een nieuw lid der commistóie over te gaan Benoemd werd de heer K A Polet De heer POLtEi a r dankte voor deze benoeming maar merkte daarby teveiLs op dat het juister zou zyn geweest hem bij de samen steMing der commissies die zeer eenzydig is niet uit te sluiten Wethouder VAN STAiAIL s d merkte op dat de heer Verkerk voor deae commissie wajj aangewezcBM nadat hem te voren daarover iiïlichtirtgWMMaren gevraagd De heer FOKKERS ö d vestigde mede er de aandacht op dat voor deze benoeming met den heer Verkerk overleg is gepleegd EEN STBM Een afsohuwelyk misver Verder waren ingekomen Van de onderafd Gouda en Omstreken van den vNederlandschen Bond van Ge meenteambtenaren een adres waarbij wordt verzocht voorstel no 172 dd 16 October IJ in de raad svergadering van 29 Octobr niet aan te nepien maar Burgienieester en Wethouders te Vi rzoeken eerst overleg te plegen met de betrokken personen en het advie s der Centrale Commissie voor g orgu niseerd overleg te vragen Vian de afdeelin jjouda van het Nationaal Verbond van Gemeenteambtenaren in Nederland een adhaesiebetuiging aan vorenbedoeld adres Van de afdeding Gouda van de Algenieene RoomschKatholieke ambtenaarsvereeniging een adhaesiebetuiging aan hetzelfde adlres De VOORiZlTTER nerkt op naar aanleiding van deze adressen dat B en W van oordeel zijn dat waar deze aangelegenheid nauwlettend is nagegaan dOor den gemeente secretaris en vervolgens ook in oveilleg met den bij uitstek deskundigen heer Keegstra is behandeld dat over het princfjïe dezer zaak geen venier overleg noodïg is maar dat dit zeker wordt gewenscht over de uitwerking der details De heer Mr DK WITIT WIJNEN v b vestigde er de aandacht op dat by de besprekingen welBoe inde besloten middagvergadering van den Raad zyn gevoerd wel gebleken is dat het oortleel der bij deze aangelegenheid betrokkenen wel op prys wordt gesteld Spr acht het noodig dat in deze het gieorganiseerd overltg wordt geraadpleegd Voorts zou spreker het zeer onverstandig achten dat dit voorstel nuj reed i Maandag 5 Nov zou worden behandeld zonder dat de Raad in de gelegenheid is geweest kennis te nemen van de inzichten van heii over wier diensten het gaat Bij deze besiprekingen van iVigeraeen economischein aard moeten de hoofden van diensten hier worden gehoord en bet is zeer zeker noodig dat de gemeenteontvanger bij die besprekingen niet wordt uitpiesdiakeld Spreker kan zich begrypen dat by deze besprekingen weUichi de details naar voren worden gebracht en het is ook mogelijk dat voor eigen parochie zou worden jepreekt maar dat kan zeer ffojjd worden beperkt door te zoggen dat die besprekingen hierbij niet thuis hoort Maar dat mag geen reden zijn de betrokkenen niet te hoortiii De Raad moet weten of die heeren ook andere gezicht Hpunten kunnen bybrengen iDe heer Dr HOFFMAN r k sloot zich aan bij het betoog van iMr de Witt Wynen De heer M UIJLWUK a r heeft er zich over verbaastl hedenmiddag te hebben gehoord dat het georganiseerd overleg niet noodig wordt geoordeeld en dat de leden van den Raad en die andere heeren van deze aan gelegenheid niemendal weten Waa zooiets vroeg gebeurd by een andere bezetting van en Baad dan zou men eens wat gehoord liebben Be tijden zyn wel veranderd Mr DE WlTT WTJNBN En de denkbeelden ook siun li G ateinpeis adiuimstra e ur der duinwutonlt iJing to s Jravt iüiagie en A K Hpoiiötra Wii ge sDBto oonslaria vim Aimirs ourt AU erkeiuiing hunuor bijaomierc vcrdLeaülcT je tid de vorcuni ng wentw hH eerelixJfu IkhiuüukJ io hoereu J C vaa Ujo ood adiuinislniiieur ddr gusfabrieken tu fi ït vealiage mr dr S de Vrlea Ozu en dr F M Wiliaut oud wetbouder van fmaiiciën deï fewneente A inslJeiPd m Na behandeling der ajg endft hield uiT K J van Nieukerk a adrooaat on procureur to AmstentaJii een oauflorio ovdr de nieuwe wet op ie naaiii looze tctnoot ühappiMi gaf een oveffïicbt van de wordlu geeoliiedMa der rtieawe wet in daarna liate hoofdititiinerkt n Ui MTki aren Het Rük en de rcmeenlen De lieor A K V efiu ja liiorv oor geiKU ind hittld Bm voordlredit ovor het wetaontwerp tot iiadape rogoUog aii d financieejo Nooit Müer üorlüg Kerste VertxocdenngiJconferemie te Maastricht Z atetruaguiüiiu op iulc Ul hwr Msb r w tuuiwiid van da Nooit Me r Oorlügi I tsieralic Krill ® Limbui ac coulorcnUo au Ui lwui öo i ttTaim i Noi rlaiiUso iu NooilmetT oorlotj oomaó tm hooilu alten aanwezigen wüdkijni Ltaariift prrtk ds J li Th Hugonhojlz aLtsrciturls iK r Nixfctrl N M U t omt ue oorlojf diu vsjorbwr wordt tiprcA r Uerifluorüü aan dt vorechrikkiunjiiu vait dun uuPlo p lUi4li lö duo d tflj n iiiilliueu iiwusclienleiLiw en diiizwnJ milliard gulden ln ott geiüoöt ilij betoogUe d u i r NaiioiiW4pt ii ing lU g et ii i iralio i cu do oorlog woep ili en dag djogt diö vret fl Ujker zal ijii dan cIkö oo ralgaandie Alle vredewea k fn üoftBve en Locarno htjett geen xin üOolai de tefiiecrïngiBiL uiüt igosteuud wor den door dini Pt ie wil der volken l i de ViiiÏL Siïc Ue girooit in biniioii on buitonlajid Uiaar tlo burgHniioeetor vaui MaadLraclit 0 in formoole radkiun liet BOityriek niaaiouetteu M l I eoTiwi in do Hel verbodüii hail A aiigjeiioinew e rd tv n nwtie Voor i naliouflio oiitwapesiAiig waarin iwt uorJc l werd uilgesproken diit oorlog hetzij aanvaifs liotzij vorldedigingHOOrlog e n Interiiaiiüiialü nésdiaod is djaair de moderne rlofi d s brute maclit vam het geweld wi deai inODxd an milliueneu oiü mldlgo nienBclion bateeJtent dat do aedohjke nwcht van het recht gaat boven hoi stotfeÜjk ge w ld van borbaarecdio oorlogeiitiddeleu en verklaard tegen de tooacanende nationale bewapk ningon U zijn woliko apotten met dl tot nu toe pleolitig gtwloten verdragen en do iotenwtionftle ontwapetiing oomdgelijk maken Ife vrvdtevrienden van alle lajidit ri wtcden opgorotipun om zioli per ffoonlijk en gcmocnsciittppeliik bij verkiezJngon ooztegen allo oorlogBvoorboreiLi4ng lo vemtettfiL 1 volgttide oonfoponli zal gehoudon wonden l Antwerpen dt dertlo te Akon fioor don garnizoi nsownmandant wae den iipimairem ve rhodeai döBo oonferönlie bij te wonen Sigarenverkoop na winkeUluiting Onder het haofd L i iiiiddi ifitand is er Mfct oor iijn ogen e laug maar voor hot belang van het alfjomoew vortolt liet Al Wkbld dö Müddontïtaudsb É de kring i tk r Kigaraiwinkflicrd beajlijd nog oen itjote omtovrL dwiheid het feit dat de Koninklijke Medi r wilt MiiddiEMietandksWml op zijn congres Ikmaar bf lool db Tw tede Kamer k adviseere deii verkoop van tahak iarlikelen toe te Mmtu aan ihotolhonderrt reotin pali iirs tl ciI viwHid vrs gi duw iid den tijd dat de sigftronwink lipr g ielot n moeten zijn Drae iKiswHwa dor sigart nwiukelljrs zegt het blad zijn ongK roiid er 11 i l Do sigajimwinkeliors Arageri net naar het olg oen l laiig M bilaiHg van de vwbni ktTfli ma ir doui iwH al f de er touikpL c ba die aiganm t nll ii zijn voir h m t fnijl do wisarvii x zijn voor de vMhp iJJ cr9 Huil rrtlenwTiiig liocfl öehfin vtwn n ht zoolnng k oMt JkM td zieit Jnt hoU lH m rtislnnriviit oü CiKV en MMl mswaa iHiajiior nu ooiimnal inridiÜnseft rijm die vrijwel dag mi mHilit voor d crl niiker dua in het algeuieen Mme toe rikeUjk moeten zijn IV biirgep moet in de inrlohtingen waarin hi i é ifi n mwhl tT ga VC l ï bfthot ïte mogen x oorzien welke liij voelt onTittmen Ojux leinaiid en in epii i i Iflrilen eon hotel af iveiaurnn geea eiganni uw be chiW aar t Jli wiens voormatl nitgeput gSTenwiniiel rUo voorraad niet moer mng aanvu lcn dwi a men om couf qvi nt te wczea ook moetun bepalen diail ecu luiiciirJtjan ge u jj a luuik nteer nug verkoupeii zoodra du molkiiuiübtingii n o ereeuaomdtig de voorwcliritlon d r plaaLwhjke vorordonii wii § eöl tcn moe ii zijn üaii zoo men üolv moeten bm ah n Iat e n staiionaboeklii4itd d gtKfli boeken oï lijOaöhrLten moor mag verkoopeii waniu x r de boekhanJeian n luim dnn cii gcöloteit liotjben daa zou men ooi df iii oopere Van een dergelijke aoUe atli de sigartii Miiikt li Ts thans voeren heeitt iik u ccMer nooit gehoord van do zijdw vau bloeniisn iiikiilfiorH meikinricaitiiigen hanke bakke rijen H lioekliaiidelareii ilat komt omdbt mon in d © ktingwn dier vvinküliiTB wn gezond be if gehail heeft ai wat het algeimi ii b tang eischt Men lietrft daar l egr eii da l do verbruikers t net zijn yoor deqi niidiJtfnatand maar dat de middejiataiid eo voor de vt rfimikera ia De nittddonstiiJid is er iiiieL TOor zijn Öigea Itf lang maar voor luH iK laiig va bet algemeen Na het spoorwegongeluk by De Vink Vervolging ingesteld tegen twee ambtenaren iiel orr tlnfoiu nh l it iNtaar miueUing ui lioi apjurwegoii lUiv Jij Ije Itai wi vaiu Eok wordt als naademan Wjgieatian door jhr mr Vi M do Brauw terwijl mr S eegens ojitpeedt ailn advueaal voor deu liwï iJurglmys De heer P Moltmaker opv ger van Stenhuis Naair wij ve mi uen is iu de plaats van dm lieer cïtoidiuii aain wezcn als Üdi van den Gwieraledi Raad van do N V V t U A l de heiir P itoltraaker voorzitter van de Ned Ver vaa Spoor en Traniwegper ioneel GEMENGDE BERICHTEN De Olympische Spelen 1928 Ken overzicht van de opbrengst lirt 1 err buixnu az Dias pubiioeert h t Hodkuy IG eeances 5370U betalende üezookeira i 3 14tt Voetbal 11 ae n i i 2495 10 1 538 ÖliU üpenUigtklag f 207 11 ï Ji Wl eó AtlMiek 18 da n J J02 i 1 27M 5f Ü 75 Wielrennen 3 dagvn 2GT4i 1 02 019 UjiiHidwliek 4 itagjeii 179 1 25 570 50 Rulterspelon AiiMleiriöjn 2 lüiyiu 50üAl ï Ill ldfi öO id llilvorsum 4 dagi n 742Ï f 11 140 50 GewidlibWWtii Ci t wioos 11 17 f 1 102 Vrijwiuril e ii 4 wancw 2947 f 4 450 Gr Ronie tóedi WoiBi leBi 5 s mnof s 0 107 f tü V4 50 BokHiMi 12 seanoee 14021 41589 51 Sï ienneai 13 dagen 0399 10 795 50 weai ien 15 Ke ijiCo 50827 f 117i2O4 50 Roeie i 3 dagicn 12400 i 24 120 50 Z5Uen S dagen 45t l f 9 230 T jtaail aantal iWgtle brz eker 0G3 289 r 1 424 532 W De grootste stuwdam vat de wereld geopend hl titsiL nwoorJiglHad van de conwni fsix S inion i i Zaterdag te riatlig jr ia liet pres ii entw ap iiombaiy eon nifwiwe dam in i wijü waarapliter luri waleir oor iiitgebP idii lie6 rw SniK werkeii wordt opgeBtuwi Hel ÏM do gtroot le dfl wcï d Iiel uiotMetlmjrk orvuor heeft mi inliond i 31 imliroon kiihie vc voet en heeft = C 9IC 500 gökofit Do U iigto van doa nieuwen dan IjedraaRt oiiige e4Ar 1800 M do oppervlokit aa bet nw r i 14 vierkanle Engslsoili mijlen l Eng mijl is 1Ö19 M pffi he t n PTslaggipbitHl wainiii hot zijn walep krijgt Iie laat 128 viivrkamU mijleai r Gottvftrneiir van Iïoinb J herinnerde er in zijn tot raak aan dat oo vrecseüj ke ihongersniod in het preeideiiU fliap Bomt j vKi 1809 tot lOO aao d t pivrtideait f hlip £ 2 nialUo had gwkoHt onQ erekeiul de vre ali lij ke offers aan mensehen Ml dier n Wlinneer he gelw ejo besproeilngBatelsel ceretvl 1 = sdiat imm dat de waard van dep o02 t tot £ 4 milliocm 9 jaars zal stij n Uier tegenover l edraflgt de Relieelrt kftpitaalHifltKftVe nianr £ Ö millloen Do nieuwe weiden VRn hc4 Ijeflprofflings teksel va Decoan Twllem grooto Gemeenteraad van Gouda Zitting van Maandag 29 October des namiddags 8 uur De heer MUIJI W UK a r kan met deze wyze van doen nieï meegaan Spr is niet gewoon zich maar geheel zonder stryd over te geven Spr onderst nt volkomen het voorstel de Witt Wijnen De heer PODET a r meAte op dat nu in korten tijd het georganiseerd overleg tot twee maal is gepasaoerd Ook bij de benoeming van den ingenieur in algemeenen ditnst ia dat niet geschied Het verbaasd spr dat de wethouder van Gemeentev erken voor de tu eede maail den scliijn op zich heeft geladen het georganiseerd overleg niet noodig te achten j e hoer FOKKERS s d stelt er ook prijs op dat waar zulke liïgrjjpende veranderingen worden aangebracht de betrokken ambtenaren ook worden gehoord Spr acht dit ook noodig en ateunt het adres De heer VAN DANTZIG s d is het met den inhoud van het adres van de ambtenaren eens Vroeger met wethouder Knuttel en vrethouder Lafeber werd overleg gepleegd vóór de voorstellen werden ingediend Wethouder Knuttel verklaarde daarop destyds zeer te zijn gesteld tópreker hecht er met aan dat de ambtenaren in den Uaad vei ehynen nis maar hun oordeel hierover wordt gevraagd Spr laat do wijize van behandeling over aan B en W De heer VAN WIJNEN e g verklaarde kort kriichtig dat uit verstandeiyke en moreele overwegingen overleg moet worden gepleegd met de betrokkenen De heer VEIïJOKRK a r vindt het uit een gezagsoogpunt ongewenscht dat ambtf namen in tegenwuoi digheid van den Raad hun kritiek doen hooren maar acht het zeker noodig dat met hen overleg wordt gepleegd De VOOIfiZirrKU meukte op dat er niet aan gedacht Is eenig onrocht te willen plegen aan de ambtenuren Er ia gehoord een uterst bekwaam man de gemeente secretaris B en W Kyn van meaning dat geen schijn of iwliaduw van onrecht is gepleegd Wethouder VAN STAAlL s d zegt zich te verheugen over de bedoelingen der heeren ten opzichte van het georganiseerd overleg met de ambtenaren Spr zal daaraan nog wel eens herinneren Spreker is van oordeel dat de Raad wel competent is deze zaak te bekijken De ambtenaren zijn naar s r meent niet uitgeschakeld By de udtvoering van de details zu llen de hoofdambtenaren en ambtenaren worden gehoord De nieuwe hoofdambtenaar zal niet in functie treden voor dat dit overleg ia gepleegd Spr wees er op dat waar hier van medezÉggensdhap is gesproken dat slechts medezeggenschap zal woitlen toegestaan op de onderdeel en Onrecht is den ambtenaren niet aangedaan De Raad moet de principes de lijnen uitstippelen Daarna is de tyd om met de ambtenaren te spreken Het voorstel van B en W om afwijzend op het verzoek van adressanten te beschkKeii werd daarop in stemming gebracht en verworpen met 1 bt voor en 13 tegen Dt VOORZITl Efi deelde hierop mede dat B en W aich ziullen beraden wanneer en hoe het georganiseerd overleg zal worden geraadpleegd De talarisbespreking zaifc daarvan moeten worden uitgezonderd De heer VERKERK a r meent dat dit niet mogelyk zal zyn De VOORZITTER antwoordde de beteekenis van de verwerping goe l te hebben begrepen Het voorstel betreffende de financieele regelingen voor het Van Iterson Zie kenhuis De V00U7 1TTE11 zette de voorgeschiedenis van dit voorsbel uiteeai de aanneming van de motie Koemans Spr meent dat de Raad veriitandig aal doen aan het College van Regenten over te laten of er een een tijd zal ijn nog een voorstel ter zake te doen Spr meent dat het t beste is tiians de reserve in de motleKoemans genoemd achterwege te laten en de benoeming te doen geschieden op de oude voorwaarden De heer MIODluDWEEfiiD r k kan zich daarmede niet vereenigen en verklaart tegen het voorstel van B en W te zullen stemmen De heer VEiRKEDK a r handhaaft zyn meening om de byrekeningen af te schaffen Daarom zal ipr togen het voorstel van B en W stemmen De heer Dr HOFI MAN r k heeft weliswaar als regent medegewerkt aan het than s voorgelegde voortftel maar als raads lid staat Bpr anders tegenover deze zaak liet is spr giebleken dat de sollicitanten ook al wordt het salaris anders todh blyven solliciteeren Die verd ensiten zuillen toch altijd hoog zyn al alle Goudsche medici maar willen medewerken aan het Ziekenhuis Spr verklaart zich op grond zijtnet overwegingen tegen het voorstel va B en W Wethouder HEERKENS r k heeft in het college zyn bezwaren tegen de byrekeningen gehandhaaft Waar spr door een geval dezer dagen nog versterkt is in de meening dat de bijrekeningen behooien te worden nfffftschaft desnoods door verfiooging van het salaris verkiaart spr zich tegen het voorstel van B en W De VOORZirrKR noemde het juist datv ethouder Heerkens zich niet met het voorvtel lieeft vereenigd al ia dit niet tot uitinggekomen in het voorstel A B en W zym van oordeel dat ge tastbare en concrete klaeliten bekend zijn en dat het daarom voor een dergelijke inrichting als het Ziekenhuis niet aangaat op vermeemle klachten in te gdan Spr ziet in dat Dr Hoffman s mwendig ia verscheurd dan is hij regent dan is hii lid Vim den Raad Dr Hoffman s oordeel s dat hij hier andere belangen heeft te behartigen don die van het van Itijraon Ziekenhuis Spr meent dat de belangen van het Ziekenhuis hier in t geding zijn Die belangen verzetten er zich tegen datMe byrekening than i worden afgeschaft De patiënt door wethouder Heerkens aangevoerd zou geen bijrekening hebben gekregen wijl de man in quaestie niet voor het volle bedrag van het ziekenhuis zou betalen De heer KAMPHUIZEN c h heeft vernomen dat een paar groote ziekeirfondsen voornemens zyn die hUrekoningen te wiUen doen vervallen door kleine vaste weVeliJksche betalingen daarvoor te heffen Be heer © r HOFFMAJÏ r k is na hêt hooren der oollega a tot de overtuifing gekomen dat die eerste rangs menschen toch zullen solliciteeren Baardoor is spr ui t belang der burgery tot het inzicht gekomen dat de motie Koeanans de voorkeur heeft boven het voorstel van B en W Spr is daarover niet inwwidig verscheurd De beer MIDDELWiEERD r k merkt op dat er by velen is een prystenswaardlM schroom van zdf de voUle kostwi van het Ziekenhuis te dragen Die menschen die zulks doen worden uu ook nog met bijrekeningen belaet De heer Mr BE WITT WIJNEN Üb spreekt ayai veribazing uit over de argumraitatie van Dr iHoffman Spr zit evenals de heer van Dantzig en Mevr van Dantaig als vertegenwoordiger van den Raad in het college Van Regenten en hebben daar geen aparte meening Er is nu al zooveel malen over deze zaak vergaderd zonder er uit Ie komen Wordt dit voorstel nu weer verworpen wat moet er dan geböuren Mevr VAiN DANTZIG ELLES s d kan onder de gegeven omstandigheden al een aanvaarding van den ouden toestand de juiste achten fBe argumentatie van Dr Hoffman kan spr niet aanvaarden daar haar indruk van sollicitanten een andere is Wethouder HEEBKiENS repliceert Spr is van oordeel dat het wenschelijk is een ander voorstal te doen n l een hooger salari ï te stellen Na eenige beraadslaging stelt spr voor het salaris van den GeneesheerDirecteur te brengen op ƒ 7500 ƒ 8500 met dien verstande dat extra inkomsten uit consultatieve practijk en van andere ziekenhuizen hem zijn toegestaan De VOORZITTER noemt dit voorstel verkeerd Deze aangelegenlieid moet niet ingewikkelder gemaakt worden dan m is De oproeping is geschied op de onzekerheid ten aanzien van het artikel byrekeningen en andlere zaken Spr meent dat niemand in ernst kan nagaan wat dit voorstel bren Wordt het voorstel van B en W verworpen dan bl ft over de motie Koemajis In t belang van het Ziekenhuis deed spr een beroep om de benoeming van den direc teurgeneesheer niet in gevaar te brengen Wethouder HEEltiKENiS r k 1 wil die onzekerheid wegnemen door het aalaris met ƒ 2000 te verhoogen De heer M11DDE1jW EEIRJ r k kan alleen het vertrouwen geven aan B en W indien wordt gemotiveerd waarom het verkeerd Ls de byrekeningen af te chaffen De heer Dr HOFFMA N r k iet dat het voorstel is opgesteld door leeken Zóó kan het niet worden ingediend omdat ingegrepen wordt in de lechtsbevoegdheid van staatsrechterlylke lichamen De heer MUYibWIJK a r icht het onmogelyk thans tot verhooging van het salaris over te gaan wyl men niet weet hoe het met het Ziekenhuis gaat als het R K Ziekenbus gereed ia De heer VBRKERiK a r noemt de zaak zoo helder als glas De schade der bijrekfr ningen wordt verdisconteerd in de salarisverhooging De heer Mr DE WITT WIJNEN iib merkt op dat een salarisverhooging als deze niet gaat zonder georganiseerd overleg Wethouder VAN STAAL s d herinnerde aan zyn uitspraak dat de motJe Koemans toonde een stuurlooze politiek Spr meende dst ïegenten degyds bad n moeten aanvaarden de oude Toestand ffiftn wel het vi W gere voorstelnMevr van Dantzig Spr verdedigt thans het voorstel van B en W Het voorstel Middelweerd zou ibij een meerderheid in den Raad om prae advies moeten gaan naar B en W Daar izou spr dan vóór zijn Wethouder SANDERS s d acht het niet goed mee te doen ann opvoering van het salaris waar deze medici in een ander ziekenhuis wel bijrelceningen zullen kunnen geven Spr wil ivfwachten wat de ziekenfondsen doen De VOORiZlTTER meent dat by aanvaar ding van het nieuwe voorstel de soMiuitanten zullen moeten worden geannuleerd iDe benoeming zal dan minstens een maand wordem vertraagd Wordt deze motie aangenomen dan wordt de verkeerde weg betreden Wethouder HEERKENS r k meent dat de inkomsten uit Ry ksverzekeringbaift Raad van Beroep e d zouden Vloeien in de kas van het Ziekenhuis Bit beeft dan de voordeelen waartegenover een verhoogd salaris staat De heer VERJCEBK a r merkt op dat het georganiseerd overleg gevraagd wordt voor voorstellen uitgaande van B en W Het voorstel van B en W werd daarop m stemming gebracht en aangenomen met 14 et voor en B tegen Dr Moffmiin was weggeroepen Het voorstel tot het aangaan van een kaageldleening groot ƒ 200 000 voor 6 maanden tegen l g per jaar en z 7 courtage van het nominaal be drag De heer Mr DE WITT WIJNEN hb stelde de vraag wie de principaal ia die net geld verstrekt het voorstel vermeldt dat niet De heer VTEBIKERK a r vroeg of de gemeente nu zy binnenkort ïelf een eigenbankdienst gaat openen niet waoht i 1 met deze leening Dan moet toch het gaotoevloeien Spr vraagt waarvoor deze leening dienen moet Wethouder VAN STAAL s d deel mede dat de tusischenpersoon vaak niet frmakkeiyk ia mee te deelen wie het 8 verschaft Het is echter aan B en W kend die zich aan de voorwaarden moetaihouden Spr vindt het prachtig dat de heer verkerk zoo overtuigd is van het succes der Gemeentebank maar die ls er nog met en bet geld is dadelyk noodig De leening is noodig o a voor de iDoe brug ƒ 24 500 Het Sladithuis ƒ 85 J Zwembad Schoeiing Bidder Sportterrein Woonwagenterrem en voor w dere reeds door den Raad gevoteerde po3t De heer VERKERK a r acht deze m licMing onvoldoende hy wü de Pf t fers Worden deze niet verstrekt dan steffli spr tegen het voorstel Het voorstel werd daarop aangenomen Het vooratel tot aankoop van jroiw van M G en P C W Be f e 2 22 90 H A weiland aan de w gelegen voor ƒ rikng omen Het voorstel tot het verieenen v Bubflidie ad ƒ 5 per J Ned R K VoikMMgvereenigmË te Utrecht De heer FOKKERS fl d verzocht voortaan dergelyke aanvragen af te wijzen AiUigenwnen Het voorstel tot het vernieuwen van de gubaizen in de Krugerlaan Aangenomen Het voorstel tot afwyzing van het verzoek van den R K Bond voor de Handeldrijvenden en Induatrieelen Middenstand De Hanze tot het houden van den marktdag op 31 Oct a B in verband met den K K feestdag Allerheiligen De heer KAMPHUIZEN ch is van nieening dat B en W wel op een andere wijze dan de gevolgde hadden kunnen antwoorden op deze vraag Men weet toch dat een verzette markt op Woensdag niemandal beteekent Daarby Nederland ia een protestantache natie een vraag als deze om de markt te verzetten omdat het op Donderdag Allerheiligen ia noemt spr niet tactisch Wethouder HEERKENS r k uitte zyn bevreemding over dit betoog Het antwoord van B en W is afwijzend zij het in hoifeiyken vorm zooala het behoort De VOORZITTER merkt op dat ook de Murktcommissie van oordeel was dat het niet practiach en niet gewenscht zou zyn den marktdag te verzetten Het voorstel tot het verieenen van het recht van overpad aan A K de Jong over het gaebuizenterrein der ge meentelichtfabrieken Aangenomen Het voorstel tot opheffing der onbewoonbaar verklaring van de woning Lange Dwarsstraat nu 33 Aangenomen Het voorstel inzake het beroepschrift van K Both krachtens art 5 alinea 4 der Woningwet en verdere voorkomende zaken De heer POLET a r hield een uitvoerig betoog om aan te toonen dat deze Both door zyn aanvrage nu de dupe wordt Spr is van oordeel dat een kweekkas ala deze niet valt onder art B der Woningwet Er zyn er meerdere gebouwd zonder vergunning De heer FOKKERS a d weet in deze geen anderen weg dan den betrokkene den wenk te geven te gaan bouwen Volgt dan procesverbaal dan zal ook moeten worden opgetreden tegen den heer Vingeriing wiens loodsen ook op het uitbreidingsplan staan Spr adviseert ook in beroep te gaan by Gedeputeerden De heer iMr DEWITT W IJNEN lib is van oordeöl dat hei voor den betrokkene het best is dat de gemeente zyn verzoek oiiüiïtvonkeliyjc verklaart De heer VERKERK a r meent dat de gemeente niet anders kan dan zich op het arrest van den Hoogen Raad te beroepen Spr zou niet gaarne anders adviseeren Het principe is hopeloos voor den man De VOORZITTER meent ook ttet niet ontvankelijk verklaren het meest aanbevelenswaardige is De Hooge raad acht een dergelijke kasi te zijn een gebouw Er is geen enkel nieuw gezichtspunt verschenen B en W konden niet anders doen dan te weigeren Het Gemeenteblad van 20 Oct bevat e n beslissng op dat punt Het verzoek werd tenslotte niet o n tvankeiyk v erklaard Rondvraag Van de Rondvraag werd gebruik gemaakt door Mr de Wïtt Wyaien Mevr iRiesz de heeren Dr Hoffman A van Wijnen Polet Muylwyk en Mevr van Dantzig Mevr RIEISZ lib verzocht antwoord op haar klacht dat de slagers A K abattoirkosten op de rekening zetten Wethouder HEERKENS r k i verklaarde daaraan niets te kunnen doen Dr HOFI iMAN r k uitte een ernstige klacht over het naachreeuwen en zella uitvloeken van werkwilligen waarvan deze menschen in overspannen toestand geraken De heer VAN WIJNEN e g t klaagde over den allertreurigsten toestand dat by begrafenisi en zooveel nieuwsgierigen zy n dat er voor de helangateUenden geen ruimte ia Ook heeft spr zich gestooten aan het gebrek aan piëtedt jegens de overledenen over wiens graven en grafzerken de menschen loopen Spr gaf in overwegng daaraan een eind te maken De V M RZITTER zegde toe het noodige te zullen verrichten om herhaling te voorkomen Be heer POLET a r uitte klachten over gemeentewerken en gaf a s zyn oordeel dat ware het zoo geweest onder den voorganger van wethouder van Staal er wel een extra editie van diens partijblad zou zyn verschenen Spr a ciitidc ging tegen het verprutste woonwagenkamp en den toestand en fouten van het Gemeentelijk Sportterrein De VOORZITTER heeft ower het woonwagenkamp geen klachten gehoord Wethouder VAN STAAL a d komt op tegen de kleine critiek die naar spr s oordeel op zijn werk wordt geoefend Er is een fout in de peiling Spr is daarop moeten afgaan De heer MuyLwyk a r besprak nog de vastrecht regeling voor electriclteit Mevr VAN BANTZIG s d vroeg aanbrenging van een leuning aan de brug van het woonwagenkamp De V X RZFrTElR zegde overweging toe en sloot daarop de crgadering RADIONIEUWS Programma van heden Hilversum 6 Dinermuziek 7 16 Engel sche les 9 05 Boekenhalfuurtje 8 35 Klassiek concert 9 30 Omroeporkest Huizen 5 30 Gramofoonplaten 6 30 Duitsche les 7 en 7 30 Cursus Latijn 8 Propaganda avond N C R V Daventry 8 05 Concert qi 12 20 Dajuanueiek RADrO TÊLEGBAFISCH WEERBERICHT 30 Octoljer Hoogste stand 706 7 te Munohen Laagöte öt nd 799 3 te Stotnoway Verwachting Matige tot kraohtige auideiijke tot weetelijk wind Betrokken ot zwaar bewolkt met tijdelijke opklaring R ibuieB Lftter iete koutïer STADSNIEUWS GOUIDA ÜO Üct 192 i Beëindiging van den Leerplieht Wüx Sing der wettelyke bepaiii ten De heer Ketelaar had de volgwide bciirutelyke vragen gericht tot den minister van Onderwije la de Minister met ondergeteekendevan oordeel dat ten epoedigste een wetswyziging moet worden aanhanjjig gemaakt nu blykens zyji schryven aan Jiet hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwyzersgenootöchap voorkomende in Het Schoolblad van lö October j l de voorwaardenvoor beeméiging van uen leerplicht m iietderde lid van art 3 der Leerplichtwet aangeduid met de wuorueii en het kind alieklossen doorloopen heei l aldu i moet worden opgevat dat daarmede bedoeld wordtalle klassen welke de door het kind zochte süifool teit zoodat in gemeenten waar by het openbaar omierwyis het 7de leerjaarin ufzonderlyike kopschoten is georganiseerd en de gn5wone lagere schixlen siechtizes klaasen tellen kinderen dio ook overigen aan de in art 3 genoemde voorwaardenvoldoen vry van leerplicht zijn indien zijslecht de zesklaasige school doorloopeji hebben Zoo ja is de Minister bereid daarbijeen voorstel te doen bepalende dat tot deklassen van een lagere sihool ook gerekendworden de eventueel tot afzonderlylke scholen gegroepeerde zevende leerjaren welkemet verguiming van de Kroon in de plaatszyn gekomen van het zevende leerjaar aanelke school Minister Waszink heeft hierop Ihet volgende geantwoord I 1 De ondergeteekende wyst er op dat I de in de eerste vraag vermelde uitlegging I van art 3 derde lid der Leerplichtwet I reeds toepaasing heeft gevonden toen dit I lid bij de wet van 16 October 1921 Staats blad no 1131 in dezelfde bewoording was vervat als sedert ae wet van 24 Mei 11 28 Staatsblad no 186 het geval is Deze aangelegenheid heeft toen echter niet de aandacht getrokken Thans is zij meer accuut geworden zoodat de ondergeteekende aanvankelyk een uitspraak van den Hoogen Raad der Nederlanden had wülen afwachten By nader inzien is hy evenwel van oordeel dat het de voorkeur verdient een wetswyaiging te bevorderen Mitsdien beantwoordt hij de tweede vraag t evestigend De Sinteibnan voor de athletiek Niet uni het O N A terrein Op 15 Augustus j l publiceerde het Goudsch Volksiblad dat het in de bedoeling lag van B en W om wanneer de Raad tot het inrichten van het O N A terrein besloot om het nieuwe terrein heen een sintelbaan te leggen ten dienste van den Goudschen Athletiekkring Een bespreking tusschen wethouder van Staal en de bestuurders van O N A had reeds plaats gehad Het terrein leende zich er uitstekend voor omdat het ruim 80 Meter breed was en de vereischte strook van 1 H il 2 Meter er dus gemakkelijk af kon Veel kosten zouden aan deze aintelbaan waarvoor de gemeentebedrijven zelf de sintels kunnen leveren niet verbonden zyn Gaat een en ander or in den Raad door zoo schreef het G V dan zullen onze athletiekvrienden stellig zeggen Bravo Gemeentebestuur En de Raad nam het aan Het gemeentebestuur van Dordrecht werd kort na dit besluit op het goede vooribeeld van Gouda gewezen en nu komt het D v G met dit nuchtere bericht alle schoone verwachtingen verstoren Naar w j vernemen al de sintelbaan voor de athletiek niet op het nieuwe O N A terrein kunnen worden aangelegd daar het veld te sma3 is Er zal nu getracht worden de baan aan te leggen op de gemeentelijke sportvelden aaji den Graaf Plorisweg Hoe kan dat nu Een spoorwegongeval Twee goederenwagens beschadigd Hedenmorgen in de vroegte heeft op het emplacement der Spoorwegen van het station Gouda een apoorwegongevai plaats gehad waarby twee goederenwagena uit de rails zijn geworpen en em stig beschadigd zijn Inlichtingen omtrent het gebeurde konden ons niet worden verschaft Ontheffing winkelsluiting In verband met de door een groot aantal winkeliers in de zaaj Kunstmin vun de Sociëteit Ons Genoegen te houden St Nicolaasmarkt is door het Gemeentebestuur bepaald dat op 6 7 8 en 9 November alle winkels des avonds na 8 uur geopend mogen blyven Oneerlijke concurrentie Een Arnhemsche plateelfabriek veroordeeld De Rechtbank te Arnhem heeft heden uitspraak gedaan in de zaak tegen den heer K V directeur van de fabriek Gelria die terecht heeft gestaan ter zak4 van oneerlijke concurrentie Hij had als directeur der plateelfabriek Gelria te Arnhem te koop aangeboden een soort aardewerk w aarvan hy zeide dat het Joudapiateel was Het decor Argos zou hy van de fabriek Regina te Gouda hebben overgenomen De Officier van Justitie bad ƒ 2ö boete geëischt subs 16 dagen hechtebis omdat het hier ging om het principe van de zaak meer dan om de straf De Rechtbank heeft heden vonnis gewezen en den directeur van de Gelria veroordeeld tot ƒ 25 subs 15 dagen hechtenis De verdediger Mr Oud had in een uitvoerig pleidooi vrijspraak gevraagd © oor deze uitspraak van de Amhem sche Rechtbank is thans bislist dat plateelwerk valt onder de bepalingen der auteurswet en jüs kunst wordt aangemerkt in den zin van de in de nijverheid toegepaste kunst Uitslag openbare verkooping gehouden door Mr H C J Francken Bü de gisterenavond in het Café De Harmonie alhier door NoUris Mr H C J Francken gehouden verkooping is kooper geworden van Het pand ajui de Veerstraat no 10 met erf en afzonderlijke bovenwonfaif deheer T Poelenye alhier voor ƒ 4600 Het pakhuia Karnemelkaloot no 146 de heer N van Hoof aX t voor ƒ 830 Een hengelaarsvereeniging opgericht Hier ter stede is opgericht de Hengelaarsvereeniging Moi enstond Het voorloopig bestuur is vastgesteld eè volgt Ie Voorzitter E Hulscher Ie Secretaris D Boon Ie Penningmeester J J v d Speld De Amerikaansche gerst Een adres van den bond van Kaasproducenten aan minister Kan De bond van Kaasproducenten te Gouda heeft aan den minister van Binnenlandache zaken en Landbouw een adres gezonden naar aanleiding van de schade aangericht düor het gebruik van partijen Amerikaansche gerst no 2 welke gerst bjj de varkens storingen in de jpüavertering en ziekteverschijnselen doet ontstaan De bond is van meening dat hier een snel handelend optreden van de regeering dringend noodzakelijk is Hy l eveelt aan of een algeheel verbod van invoer van Amerikaansclie geïst no 2 óf een soort van quaran tainestelsel waarby viór de losging op ruime schaal voederproeven by varkens worden genomen Burgerlijke Stand GEBOREN 25 Oct Hendrina Maria d V W van de Water en S de Mooy Cronjêstraat 9 Oct Gerrit Comelis z v W Wildschut en M M van den Nieuwendijk Westerkade 4 Oct Jan z v C de Hoop en M E Terlouw Pr Hendrikstraat 107 Geertruida d v P A Goedhart en G A M Leeflang St Anthoniestraat 0 AlidaIngetje d v W Hoogendoorn en A vander Panne Raam 29 Geertruida Theresia d v P O J lïuiJB en A Stevens B Martenssinge 111c Oct Theodorus Johannes Gerardus z v Th J G van Santen en M J Zandyk woonschip Steynkade Johannes Anthonius z v A Hannsen en P D Overkamp Boelekade 155 Oct Johanneq z v A van den Bergen A de Jong Boschweg 43 HendrikusJohannia z v J F van der Loo en M C l ubken Raam 160 OVERLEDEN 20 Oct Johannes Anthonius Bron T8 j Oct Jan de Wit 46 J Oct Cornelia van Eijsden 17 j Agenda SlOct 3 uur Cafe Central ingang Zeug strsat ledenverg afd Gouda N 0 G Nov 8 uur Stads Evangelisatie Jeruel Zeugstraat Bybeltezing en Bidstond Nov 21 uur Hotel de Zalm Filmvertooning en demonstratie Liebig Comp B Nov 8 uur Remonstrantsche kerk Propaganda kunstavond ten bate van den Nederlaiid hen Blindenboftd Elke Dinsdagavond 8 uur Clubavond Damclub Gouda Bovenzaal Café Duinstee ÜIT UEN OMTREK BODEGRAVEN Maandagmiddag omstreeks twee uur zweefde hoven onze gemeente een vliegtuig dat veel rook gaf naderhand bleek dat de motor van het vliegtuig niet in orde waa en de vliegenier de 2e luitenant Roembeek genoodzaakt was een landing te maken waartoe hy een stuk weiland koos van den landbouwer van Velzen in de ZuidZyder Polder achter het fort Wierickerschans onder deze gemeente Deze noodlanding ging aanvankelyk naar wensch doordat het vliegtuig op de wielen reeds een eind liep en van vaart verminderde totdat onverwacht door een kleine greppel een rechtsche wending werd gemaakt en de vliegmachine met bestuurder met een matig vaartje in een sloot terecht kwam echter zoo dat de bestuurder droog bleef en alleen de motor en de schroef in het water terecht kwam Politie en veel publiek waa spoedig ter plaatse aanwozig Het vliegtuig was gemerkt 121 kwam van af Rotterdam waar men reeds een herstelling aan de motor liad aangebracht en was op reis naar Soe erbeig waar het thuis behoort De bestuurder was ongedeerd en toog naar zyn familie te Oudewater Vandaag zal het vliegtuig uit de sloot ge haald worden Vermoedelijk H de materieele schade zeer gering RECH AKEN De sigaretten automaat De procureur generaal by den Hoogen Raad nam gisteren concluaie in de zaak van een winkelier £ ê s Gravephage wien ten laste was gelegd het zonder vergunning van B on W aan de straatdeur van zyn winkel op de openbare straat terwyl de deur gesloten was hebben hangen van een automaatkast en vooits het verrftrekken aan iemand beneden den il4 jarigen leeftyd van sigaretten uit den automaat De Haagsche kantonrechter had verdachte vrijgesproken van het subsidiair ten laste gelegde en hem veroordedd voor het primaire feit echter zonder daarvoor straf toe te passen De rechtbank vernietigde het vonnis è guo geheel en vericlaarde niet bewezen het eerste feit met name niet dafe de automaatkast op de openbare straat zou hebben gehangen Wat het tweede feit betreft meende de rechtbank dat aan het begrip verstrekken zoodanige ruime beteokenis moet worden gegeven dut dit ook door midde van een automaat kan geschieden Voor dit feit w rd B veroordeeld tot 1 boete De procureur geiieraal merkte in zyn conclusie op dat de zi i der verbodsbepaling Is dat Icinderen beneden 14 jaar op geen enkele manier door verkoopers van tabaksartikelen of hun vervangers aan tabak sigaren of sigaretten mogen worden geholpen en dus ook niet door middel van een handig bedachten automaat die daartoe de gelegenheid verschaft geconcludeerd werd mitsdien tot verwerping van het beroep ü Arert 26 November D0 kweatle ran Burlnk Het O M In hooger beroep tegen zyn rryspraak De officier van justitie in de Rottetfdam8che rechtbank heeft naar het U D verneemt hoogier beroep aangeteekend tegen het vonnifl waarby het communistisch gemeenteraadslid G van Burink werd vrÜ osproken van le hem ten la rte gelegde oïdeverstoring in den Rotterdamschen raad Hiermee wordt dus een nieuwe instantie geopend in dit getting dat een belangrijke principieele kwestie Inhoudt De gasthuiskwettle te Aardenburg Een aanklacht wegens belcediging De Gemeento iSecpetaris van Aardenburg de heer P E de Miiliano heeft by den officier van justitie te Middelburg een aanklacht ingediend wegens beleediging tegen den wethouder van Aardenburg de heer J J V d H Deae iaatete zou tydens de publieke terechtzitting van het Gerechtshof te Den Haag waar de bekende gasthuiskwestie van Aardenburg in hooger beroep werd behandeld hebben gezegd dat de GemeenteSecretaris de notulen heeft vervalscht MARKTBERICHTEN RotterdamMhe teemarkt 30 OctobtT AftnvotT 1211 paardon 20 veulens 1H40 r a gwo rundüpoii 207 votle runderen ütiO grai ka oron 14 soliapeti oï lamiiKTon W l5 biy i 17 bokkm eu geilen 4 over luopeoa Vette kbolen Ie kw 4S 50 2o kw 4155 3e kw 27 32 Oaeon lo kw 45 471i 2o kw 40 42 3o kw 7 Stieren Ie kw 1214 2o kW 38 3o kw 3 1 iel betere IwiLdel prijzen als vorige weok Kah ereu lo kw 77J 81 i 2e kw 6 70 3e kw 5fj ö5 IkandfU lui n ot prijalioudmd MtdkkoeieiL 215 430 Ku Ul oeim 210 435 SlLirea 130 170 Aangevoerd 340 partij Mi w v 229 met r m 12014 atuk 10251i2 K G Prijzen lo kw m r m B8 60 2e kw m r m 65 57 zwfwe Ö3 z r m örJ Ö7J Ilaihlcl Pl iuw Co9perati Te TuinlemerecaUging Gouda n Omstrekan 29 Oct Uien ƒ 6 00 Spinazie ƒ 8 70 7i Spruiten I ƒ 1 00 15 00 id il ƒ S OO 8 00 per 100 K G Peen ƒ 1 40 6 40 Selderij ƒ 0 90 1 60 Kroten ƒ 1 60 3 60 Prei ƒ 0 90 5 70 per 100 bos Andijvie ƒ ü 5 2 00 Groene kool ƒ 2 50 4 00 Roode kool ƒ 3 5fl 5 00 Savoye kooi ƒ 2 60 60 Bloemkool ƒ 3 00 16 00 Krorpsla ƒ 1 00 5 80 Eieren ƒ 7 40 10 20 per 100 stuks UJCHïVAARïT De poatvluchten naar Ned Indië De aankomst vaa de H N A E N I An dii seiudo gistwvin uit Batavia Bij aankoiust van het vijfde postvlieftuig t Tjiilil itan ww zjowet van Europecöche al van lulandBche zijde groote beladigatelling HvtTt utoritvileii o a de chef van de Marinestaf naaneaa den adaiiiraal veir k r het oimté van do Luohtvoarlvereeoigiing do chef van het persone i van de Koninklijke NedwlandsohIndische Lu litvaartvertfnigiug ea de burgjemeeeter van MJeeaier Uoruells warm aaniwezig Dio aviatciirn werden in het stalionsipjbouw verweUonid waar zij o a werdee toegesproken door den heer NieuwenJiuia vertegenwoordigor van de Koniinkl Ned Indische Luchtvaartvereonl mgi die zyn spijt uit Irnkfe over liet feit dat do vliqg jrB elechta zoon korten lijd In Indiö kumien veütoHj en aangezien zij peeda 3 November weder naar Nö lerlanl tonigikeeren De eerste lyeeUuirder vaai het postvU biig de heer Smdmoff verklaarde dat me uitzo ndering van de inaehtaepech nabij Ba dad eaikele flinke regenbuien alsmede vry einnwt g zandfltorinon bovcm Pcrzió zij een rij voorspowligo rei hfukien gehad Hij vertelde verdiff dat bet vierde postvliefitiii lat bij Cwwnporo lioht l ewcha dig wefrl bijna gjereed ia on binnen eokele dagwi de reis kan verv Nlgi n terwijl li t 3o pos vliegtnig l ereids naar Java verflchecpl ia Het vljtdo postvdogtulg ia om 9 u naar Bandoeng vertrokketn waaf het oeai uur laier de han tar op Andir inreed LAATSTE BÉRiaÏTËNr WRAADLOOZE DIENST De reia van de Graf Zeppelin NE Y MtK 30 Oct De moord op den scholier Daube Acht jaar geëischt tegen de jeugdigen UuBsmann BEUL MN ï 0 Oct He leii is reqiii ilolr galaan in het Hussaiiann procee De ani ifimair van lu l O M eiaclite tfg n Hai iiann wl g nK dtootlslag met voorbedncbten rndp 8 jawr tiichtbn l58trnf er a l ii vprk irlwg van de burgiTl KvW n vijor den lijd van 10 jaar met aftrek der prevenlii ve lieobktii Hed iuM Ufl g te 2 uur iing 11 dn p ei löoiLMi aan Het failUssement van Notarla Roelof Valk B VTAVIA 30 Oöt Naar het Alg Ind Dng4 aiil De Prefm Tbo le nadOT verni oinit hivh de Ih ct Roejof Valk van de fdiidlie Hjman Cohen f 10 000 geleend welk bedrag i pcreigeld zou worden aftietaaU doch tjt dusver ia hierop slechts f XX geatort Ala zekerheid wa een rielcopolia van r 40 000 In handen gesteld vaal faiiilUo Hymaa Coben Dob de kaM premies liiervsD zijn niet betaald Latev zou de riMoopollf worden vervai jpaa door een nndore van ecct txm welke op fceit Ooganbïit in t hectit a van mevr Roelof Valk De Veendammer itrafxaak ZeUde itraffen geëiMht tegen de beide directeuren Woltman Een iaar gejjiaelit tegen Mohrlng AMÖ IERÜAM 30 Uctotier Lr wae heden veel Ijelangh eliiiig voor de bohaode41ng van de Veendammer 6trï zaak Te kwart voor elf waa bet woofll aan deai prtw generaal Mr A van tlirinxma thoe Sito en Spr gi dooh dat liet lloï het met hoiu ueos zal zijn dat licl vuiwiis van do rechtl aink uiet kan worden geluuidtia d Na de tec ludsobo fout la hel Voor spr ataftt M vast dat er ook bij Mohrlng booa opaioht aanwezig la geweekt l itvoerig bc loo lo spr dat alle drie verdiaehtini te zamioii on ia voreenigüugl hebben g haiideld ModU hot Hof Ht niet aannemen dnu is er aiiOjd nog van irnxieplietiilgheid sprake Wat het opzet betreft tijdejiH de onderhttudiel iugieii was oe van de ooxuatuiisle bewlizen hiervan dat vurdaalileu witten djat door bet verminderen van d zakelijke zekerheid der bank ile zt urlieUl dor paudbiieifboudera in gaysw kwam Do ppocurour igetieraoi komt dan tot de oortclu iu dat tiet ptinnlr tea latiie gelegde bavtezen irf Öpr zegt dat op alle punten do kwade trouw van MJolviutf Jüi bewezen Di adiv generaal vro 0 p teoholsobe en iftridisolie giondoin toa i oUe veraaetigKnc van htHt voaoia der leohtbank rervolgeaa vpoeg hij vetnoondeeliqg van de b d vetdtvehteit VToltman tot dkselfdo straffen al loor de rochitbaMkl n m tcBcfu tfoiitmatt Sr 4 jaar gevan ienfaalraf an t i Woltman ir een jaar v ie ULaetnif Tegen verdachte Mohring die door de rechtbank was vrl ig prokun eisolrte hij een iaaV gevangeniflBtrftl Uitzending door de A V R O van den wedstrijd Nederland België De AvTO zal Zondag do voottialwedstrijd NederUul Uelgiü dio in het Ütadiou gewpeoid wojdt uiSzendifi Beurs van Amsterdam WISSËLJlOEttölÜM 2 Oct 30 Oct Officieel Londen U OS i 12 04 a BerlUn e9 42 69 41 Parya 9 74 4 9 74 4 Brussel 34 6614 34 66 4 Zwitserland 48 43 Weenen 36 0714 36 0714 Kopenhagen 66 aj 66 60 Stockholm 66 6714 66 67 4 Oslo 66 60 66 60 New York 2 49 2 49 Niet officieel Praag 7 39 7 8914 13 07 13 06 4 Madrid 40 16 40 16 BtMnvverBicfat De publieke iK4a ti UiuK voor de Am lc riiaJiiso 10 ellecteubeiuiw wae heden alloriiiluet groot te uoiuiieii un de handel waa don ook van be i Qhcid Lm afuieüii en Een drukUi affaire ouitKt ikkleide ziedi op do ludu triu atdeeliue iu de kunstzijdi aaudeelen speciaal ifaoulKXio die goed gievraag wMreii eu onder bt ursUjd ii rdere procenleii a uiceerea Dw Pliilipöaomdeeloii werden eeai kleiniglwid lager gwnotwri Van do mijnwaardeii wart al expkuraüea weinig vcamidord B ootüns golden wat lag T ÜublKTfwflïtou weirden op kleine achaal veiliandeld docdi wareu gjoeid priJHhou Ld Tubakk n lagen buiteui de belaiigBlïling Op de s hoopvaarta deoIin ontatoud omAge boHegirtg in oude en nieuwe vaarten dio zich overigene op eeu weinig gewijzigd niveau bowogen SuiktToaudeelen bleven op peil Op de petrolemmiBirkt wareu Kuninkiiikeii zoo goed ala onveraiBlord PerlaWtwi verkwrdm llohtelijk in reactie Van do buitenlnndaahe induatrieelen wari n hot Sepiratore dio de attexitle wlfetenCo Irekken on daarbij oen klein koersivvanal hiald Mi Ainorikaaaisoho waarden warenveiponaolitzaamd ADVERTENTIEN Heden overleed na een kortstondige ziekte onze geliefde Moeder Behuwd Groot Overgrootmoeder en Zuster Mejuflfr siipm lEiiBiii ii8Eseg 6 Weduwe van d a heer Daam BromM in den ouderdom van 76 ren Namens de familie C B BROER Gouda 29 Oct 1928 Vlamingstraat 29 De begrafenis zal plaats hebben op Donderdag a s des namiddags 2 uur vanaf het sterfhuis 24 OÉini MelÉig Het Gemeentebestuur van Gouda maakt bekend dat op 6 7 8 en 9 November 1928 alle winkels des avonds na 8 uur geopend mogen blijven