Goudsche Courant, woensdag 31 oktober 1928

Velo Niuiiiiicliiiiis Boreas Fornoizeii Haardeii en Kachels contant en in Huur Verkoopdepöt f f 14 looi IhrVrt l ortor onsjovcar Iwoc ureif 41 n iMlel WOT Uiniojikwam verhief m uit C 11 iliep fauteuil een daine Jió iM l loonu aolm don tegmioct kwain delwtivo a Jianr In Iwt goziolit Mol o iimrtulijl B uitiit kkiii in liaar iiiilscWonilu oi ii taai Elm Hottman voor Iwm Iets MjzondeM voorgovallon Ja Mr PciriiT tota onbegrijpelijk Vw palimt Ie v miwoneu M de l een stup aBMemit on koek lion aan Ja Mr Porter antwoordïTe zo zaclitJ floo was dal nK ijli li liaii u tocti o t hem niet uit liet oog te v iriie m Door het verbindend worden vai de eenige uitdeellngalijst in het faillissement van CHR ROOK kruidenier te Zevenhuizen Z H is dit faillissement a ilncllad Mr S H SMIT Curator Gouda 30 October 1928 Wijdsiraat 5 13 Terstond gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige 10 Mevr ENGELSE Krimpen a d IJssel A 283 HEER vraagt met volledig pension Br met prijsopgaaf Brieven onder No 2165 bureau Goudsche Courant Markt 31 10 Gem Kamers OEVRAAQD 9 Br fr met prijsopgave onder No 2164 Bureau Goudche Crt Markt 31 Te Hnar Woning te huur aan Zwarteweg 672 Reeuwijk Voorzien van waterleiding en electrisch licht Huurprijs f 30 per maand 10 WEGENS FEESTDAG zullen onzs zaken Donderdag 1 November a s oesloten zijn M ï 1 b Emn M M v LOIN Dnbbelebuurt 13 15 Telef 117 In spoedgevallen zal wordenvoorzien m D van Dijk s heerlijk krenten rsggebrood en gewoon roggebrood Wordt ook op verlangen thuisbezorgd Neemt proef met mijn van ouds bekend Zeeuwsch Tarwbrood MACHINALE BAKKERIJ 20 DOELENSTRAAT 2232 Als Gil iQdtaao trage ootlastiag gal lijm koortiigbeld Baag of hoofdpijn geen cctluit ilelhtc apilivcrtcrlag eni aeem daa Wortelkoer Kndaen a Wortclboer s PUleo vu lecoba Mula Wortdbocr VBA Owic Pekela ca gq lUt ipoedlo weer her leU Verkrilfll 60 et by Apothekers en Drogisten MAGERHEID Schoone volle lichaamavormen door D Fr STBINER B OOSTBRSCHE KRACHTPILLEN voor Damea Wonderbare BuitM Ook voor herat llendon en zwakken Bekroond met gouden medaïllea en eere diploma i In 6 8 weken tot SO pond toeneLUnj Gegarandeerd onschadelük Door Artsen aanbevolen Streng reöel Vele dankbetuiffingea Prljfl per dooa van 100 stuks ƒ S 50 ZOO atuks 6 60 franco thuis onder rembours uf na ontvimgfft van postwiasel nUAAL QURSKl Zeeetr 21 Den Raaf Abonneert U op dit Blad Wö maken on VEIE DUIZENDEN LEGERS en lezeressen opmerkzaam dat er geeji beter publiciteitsraiddel In Gouda en amgavbig ia dan de ZATERDAGEDITÏB van de GOUDSCHE CODRIiNT foor het plaatsen van aanvra en en aanb edUiKen van DIENSTPERSONEEL eïi eveneens voor het annonceeren van aanvragen en aanbiedingren van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wü hebben voor deze soort advertdntiën een speciaal tarief vastgesteld n 1 van 1 jefrone refeU EN GULDBN elke regel meer ƒ 0 12 4 mits contant aan ona Bureau MARKT SI uiterste termijn voor ZATERDAGMORGEN our Zend vooral t r o e t in BEaARANOEERDE OPLAeE MINSTENS 6150 EX Deze week verschijnt I het voor iederen Gouwenaar I ONMISBARE JAARBOEKJE i voor 1929 GOUDSCHE VRAAGBAAK Allerlei gegevens en inlichtingen van officieelen en niet officieelen aard die ipder inwoner van Gouda i weten moet i Lsuge Tiendeweg 54 GOÜUA JJ HV Ieder heeft te maken hetzij met het gemeentestuur eiheentelijke of rijksbureaux met onderwijsinstellingen belastin en N politieverordening kerkelijke zaken post en telegraafkantoor Raad van Arbeid enz enz enz i Bijna 100 pagina s Prlj as cent In eiken boekhandel te bestellen Uitgave A BRIITKMAir ZOON Gouda MARKT 31 TELEFOON 82 CbrSdioenenGood In alle gevallen van bloodarmoede zenuwzwakte of algemeene slaptetoeMan dcn is de Sanguinoi e het middel dat snel on afdopnA verandering brengt Ken ffroot voordeel van de San inose is dat zy ook doot e zwakste gestellen verdra gen wotdt en geen schadelijke bijwerktngen vertoont ffli er de proef van Maar zorff dat gy de echte Sangulnose h bt WACHT U VOOR NAMAAK Sanguinoaa kost per fl ƒ 2 6 fl ƒ 11 l2 fl ƒ ïti Met duidelijke gebruiksaanwijzing Verkrijgbaar bij alle Apothoksrs en voorname Droffi ten VAN DAM Co De IÜemeraitr iat 2 c 4 Den Haag Bloedarmoede Zenuwzwakte Algemeene verslappingV Idverleerl Id dil iil iè Nadep ndlsch Blinclanbon f Propaganda Kunstavonal op MAAMDAQ 5 MOVEMBER 1928 8 IS uup in de Ramonstpantsoha Kerk te Gouda Met welwillende medewerking van 40 Mevrouw RIEK STERN FRANK te Haarlem zang Maison Para Hoofdsteeg 7 Rolterdam Varpitglngsirtlkalin Corittt Bummlkouiiii Braukbtndan Wirmwatarzakkan BaT l prl ieourant gratli Mevr NELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN ie Jouda declamatie De Heer WILLEM CREMAN te Amsterdam orgel Spreker de Heer JOH V d BERG Prapa aa ist a p B an Ooatarbaak Prijs f 0 50 rechten inbegrepen Proêramma s ü 10 ets des avonds in de kerk HET COMITÉ rechten inbegrepen P f = vr nH in dekerk auMMIWARER ONZE TIJD A EISCUTVIILVAN DB HUISVROUW Die vaak door gebnk aur ihulp t kampen heeft mei neumlgle en hoofdpün Irving sGist Tamine ENDYK 5 KOFFIE EN THEE GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA verkrijgbaar Ut 40 rei in htsche Hypotheekbai UTRBCHT Ik 1 EG Pandbrieven f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar Pandbrieven a 99 2 tukken van f 1000 f 500 en flOO De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORW Alle ziekten van Urinewegen en blaas JJ 1 ff nUni em GIST IS LB kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gü H dt mannen Oi vrouwen acute of ohronische ziekten aarzel niet om een uitvoerige beschrüving Uwer ziekte ö £ alleen den naam daarvan op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bU M Snabillé Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwüzingien zal toezenden omtrent de wtjze van behandeling met de bewüzen van de verkregen merkwaardige resultaten 07 Jaai ang DortdTdafl I iloiqi inber 1828 fiOVDSdË GQVRAIVT NIEqWS EN ADVERTENf lEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK HODEGRA NIEUWE £KERK OUDERKERK OüDEWATER BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE JWUK SCHOOMHOVEIf STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eni Dit blad verschij t dagelijks behalve op Zon en FeeBtdÉ ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrinr 1 5 regels ƒ 1 30 elke rfiigei meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den boiorgkrin 1 5 regels ƒ 1 55 elke regöl meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummor 20 büsiag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de lieilft van den priJp ABONNEMENTSPRIJIS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Kondl per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per loöper trea Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 ipet Zomlagsblad ƒ 3 80 W Abonnementen worden dagelyks aangienomen aan ons Bureau MAKKT 31 G Jff by onze agenten en loojters den boekh tlel en Oe postkantoren Onze bureaux zyn dagelük s geopend ivan 9 6 uur Administratie Telef IJitelRedactie ïelef 83 Postrekening 48400 1 INGEZONDEN MEDEpEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 o hooger 1 Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b j contract tot zeer gereduceerden pr js Groote letters en ifanden worden berekend naar plaatsruimte ke pelin t FHedriohshavan geLnl Do ifOraf Een enthousiaste ontvangst haven Nadat edennacliif te éón uur aangenoiwerd dkjeen landing van Graf Zep eU in vftrbantl mij de w den eeiiit iïg ach uur iiplaats Ije M werd oniHtrjmorgert de l volkiiig vm opgeBcmikt door moto gei alf vif verscJie het lucliïschipuboven hel vliegve 1 V Öndwkh iet vrooge otillendu r wi rel vele diroenden personen almjvezig dié hel luchtsfÉp enthoi sifi t bogi e ten De Jtli a Zeppelin kruiste vervotReni ver dë htad en over de fiod nzoe Eveii over 5 uur ayn politiemanschappi jerschenen om het terrein af te z pttbn De1 öchynrferpers verlichtten hp vH gjveld De 4tóeds aangjoeiendoj ïuizen ppige menig i wachtte in feesfelijke stemming op de fending I STb 5 45 naderde e Graf ZeppeÜn opijiieuw hk vlic rvéid De propellers waren mdel jk tehooren iHet luoht ohip gaf lictitr i l ai en en deflmoloren werden stopgezet Me dacht J eeds dat hetj luchtschip zou landen mimrrhet bevond zich nog hondenl Tiipter van de Ianding jpiaat9 iDa werden ploliülin de motoren weer aangezet De Üraf Zeppelin zweefde langzaam over het vliej eld en te 5 47 vloog het weer langzaam wpg Het geronk der motoren loiste zich oji in de verte Slechts de lichten in de gondels waren te zien Intusschen trok de nevel die de landinfr bemoeilykle op Te 6 20 kruiste het luohSschip nog steeds boven de atad en de om ving van let vUcgvdd op ongicTCBr ffO Meter hoogte In het licht der iMïhÜnwerper s j bood het luchtgevaarte een schitterenden aanblik Het radiostation van de werf fvtond in voortdurende verbinding met het lucht schip Het teeken voor de landing werd nog niet gegeven De ingang van de groote hal bleef eveneens nog gealoten Te fi 50 werd le landinig in elk geval vüiiwachL Het wa s intuwschen geheel licht geworden Het schip kruiste voortdurend boven do hal ten wiotte is het na een vlucht van 71 uur te 7 05 vlot te Friedrichahafen gf iand werpers stondeen opgesteld die in de twèedii helft van den nacht den hemel afzochten i De drukte te Friedrichahafen wal gistefrcn buitengewoon groot Alle hotplf i zoowel te Fried richalaafen als Its de naasti omge handelingen eci ter kwam hy met den president in conflicü Hij kon niet accoord gaan met het Verdrag van Versailles en t n hy dit in een g eruchtmaktnd interview mededeelde zag hy zich in 920 genoodzaakt uC te tpedMi Sacco en Vanzetti Herziening van het proccH Men herinnert zicli nog ile igi weldige beroermg die in den wmer van het vorig jaar in de geheele wereld tot uiting kwam kort vóór de tere htste ling van Macco en Vanzetti de twee Italiainbche anarchisten die ter dood wertlen veroordeeld m verband met piüord op en berooving van een betaalmee ster te South Bruintree in Mas sachusetta Uit allfe doelen deiiwereld stroomde liet pro teiten tegen de ui oering van het doodvonnis omdat niien van meening was dat het vonnis op politieke overwegingen steunde inieder geval de schufd van de veroordeelden niet onomstootelyk was kofiien vast te fataan hans wordt uit New York gemeld dat de taak van Sacco en Van etti opnieuw aan de orée is gesteld op even dramatische wyze alisde zevenjarige stryd voor de levens van deze twee mannen Voordat de twee mannen schuldig werden bevonuen aan den moord van den kassier te Braintree werd Vanzetti tot vijftien jaar gevangenis straf veroordeeld in verbarrfi met een hold up van de auto van oen kassier te Bridgewater ni Massachusetts De politie vatte van begin af aan de meening op dat dezelfde personen de beidfl misdaden hadden gepleegd De heeie zaak die tot de executie van de mannen leide steunde dan ook op de theorie dat zy beroepsmisdadigers waren Aan gouverneur Fuller die het uiteindelijk veraoek om jirratie afwees is nu een £ teekende verklaring g Eonden behelzende dat Vanzetti met de misdaad te Bridgewater niets had uit te staan Deze verklaring is geteekend door Frank Sylvia die aan deze misidaad een voornaam aandeel had BBLGIS Duitsch in het leger De minister van landsvertkdiging heeft op een vraag van het ICanwIid Esser geantwoord dat de jonge recruten uit de kantons Eupen Malmedy en Üt Vith die enkel Duitsch kennen in het leger hun in tructie zullen krygen in de Duitsche taal door Duitschsprekende officieren DUITSCH LAND De uitsluiting in de WestfaalHche metaalnijverheid Naar de Duit che Handelsdienst van werkgeverszijde met betrekking tot de veibindendverklaring van de arbitrale uitspraak voor de Nooniwestely ke yzermdustne verneemt heeft deze zich in den loop der onderhandelingen van Dinsdag bulten machte verklaard een algemeene lüunsverhooging in te voeren De industrie heeft het moeilijke besluit inzake stillegging van het bedrijf genomen om te breken met het aloude stelsel dat by het verstrijken van een loonovereenkomst veren dat et eigendomsrecht geen jus abutendi recht tot verwaarloozir g is en dat het verwaarloozen van het landgoeii door signor Peretti in flagraaiten stryd met het program van het fasci tisch rcgieni hetwelk toeneming der productie beoogt niet langer k n woi dèn geduld Op dezen grond elast de prefect denpresident van de federatie der fascfstiscliesyndicaten van de provineife Jioyigo hetb€heer van het landgoed vailj signor Pere ti over te nemen en dajirby sMe maati egeleji te treffen en alle verbeteringen aantj brenjen noodig geacht owf hei producctfcver Uf maken Mobile oiitBlaien Volpens eeA telegram uif Rome Aan Stockhofms Tidningen zou genfeiaal Jsfóbfle uit ï den actieven dien t aijn ont flagaii Hij z6u thans zod vernam het mlad pjeheel teruggetrokken leven hy z u Home ni t ponder speciale toestemmiifc niogeji vr rl8ton geen journalisten niogen ontvangen geen rtikelen ichrijven en jjselfs zou tet hem niet ayil veroorloofd zich in het ubliek te vertooneu Een onjter scheid ing voor den Kpning Neef van den ItaÜaanschen koning Uit Kome meldt men aan de Manchester Guardian dat de hertog van de Abru zen by een officieus bezoek aan Tafari den negus van Abeesyniè te Addis Abeba dezen een zeldzame Italiaansche onderscheiding heeft verleend de Annunziata order De Italiaansche onderscheiding wordt slechts aan zeer voorname personen geschonken en veroorlooft den drager den eere titel te voeren van neef van den koning Mussolini en koning Zogoe van Albanië ibehooren tot de houders vwa dezen titöl Na de plechtigheid werden kostbare geschenken uitgewisseld tusschen den Afrikaanschen monarch en den Italiaanschcn hertog die op zijn beurt de Solomonorde kreeg VBR STATEN Robert Lansing f Een strijder voor het volkenrecht Kobert Lansing voormalig staatssecretaris van buitenlandse he zaken is overleden Lansmg die 64 jaar oud i geworden heeft voornamelijk m de oorlogsjaren van zich doen ipreken eerst door zyn vrie d schap met president Wilson daarna door de bestrijding van diens vredespolitiek In Juni 1915 na het aftreden van Bryün trad hü tot het kabinet toe als minister van buitenlandsche zaken Hy had zich tot lat tydstip op volkenreehtolyk gebied bewogen en was reeds vele malen door de regeering als gelegeerde naar internationale conferei ties gezonden Voort maakte hij deel uit un do arbitra gecomniissie voor het geschil inzake de Behring Zee 1892 en 1806 dat inzake Alaska W3 Als raadsman van president Wilson heeft Lansing belangryk werk verricht Het heet dat het denkbeeld van den Volkenbond zooal Wilson het voorstelde feitelyik van Lansing afkomstig wa Tijdens de vretiesonder Advertentiën kunnen waarden ingezonden door tusschenkomst van aoliede Bo khandelarcBi Advertentiebureaux en onae agenten en moeten daagta vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomOT teneinde van opname verzekerd te z n Or EckeneK New York Friedncliirlün landen W fcvmg waren A gasten Ivan den verSctiei ne auto s door de Bejefeche en di automobiilclub georgani hadden deelgt iomen De pUliüeauioriteiten len midtffig overjde t4 beraadsfcd f HóewelThtl te ried ch s haf4 slec W kkiig Ipeft acht MafsfuitMg vol erzekeren i Wat dëri blindeiip ifl Zepfïtlin bfflri aan heeft t lejjtói fiedrich ai in etójpe iO Jten voV h S erbf uitschlaml bök de kd naar Amerika voo prsom tandia i ü liteni zMU fles 4 uur heden yriedricltehafen jnk t Jven over imiddag kwamfen die aan d n Würteinbergsche irden fetertocht Jbben den gehee men r fiitregelen hoqfd jfc j politie 6ö igenteii tot pte it j met deze inde te kunhen Ier aan boord van r e Amei J i in de hijólitic tf fl dat ij nHo on tnune in n V f de terug inilj neemt 1 i werd aangevangen met het in de hfti vanjde Gr Zeppelin om de reis de gelegeifhèid te stellen uit de goi gaa Te T d het luchtschip groote hal gitjoten en ving ile ontsi aanj fiijven het Vliegveld te P riedricl heeMch bi ke landing van de j G peii l olkoiMh windstilte i u Toenjiiet i tó hvp injde ha waf gchfiifcit st kl AU gUlTENtANDS RUWS i beaï tei cenjljMidtela Mev Dr Ec kConsijilgeneraij Jovefhöndigd tot nu ioe in groot l papfer wareitde liapiei in ui tt chlan ITAUBji l Landgoed iiat gtind j Wegen veiwaarloozing doov ASx eigenaar i Het eerste geval van onteigening van grond door de fascistische autorttpiten wordt uit Ilovigo in de provincie Venetië gemeld Mussolini haU eèi maand geleden eiMi circulaire aan de prefecten gezonden waarby hy hen machtigde en aanspoorde om in rechten op tu treden tegen die landeip enaïirfe die hi n grondbezit vcrwaarloos jten en niets deden om d wuchtbaarheid en den algemeencn toestand er van te verbeteren In zyn circulaire vestigde Mussoliai er de aandacht op dat het in gebreke biyven om grondbezit behoorlijk pro iuctief te maken niet lleen nadeelig wa voor dtfu betrokkene maar ook voor den rykdom dEs lands Op grond dezer instructies heeft de prefect van Hovigo than een be sluit uitgevaardigd dat feitelijk neerkomt op ile onteigening van het grondbezit van ij ror Peretti groot 50 000 H A waarop vooinameiijk koren niais en hennep wordt verbouwd In het besluit wordt gezegd dat bignor Peretti sedert Juni van dit jaar geen voldoende aandacht heeft besteed aan zyn lundgoe i en bepaalde landbouwwerkzaamheden heeft verwaarloosd dat dit bozit ve leden jaar slechts 145 000 lire heeft opgeleverd terwijl net tenminste 174 000 lire OU kunnen opbrengen dat ondanks het vergevorderde seizoen nog niet is begonnen met ploegen en zaaien en dat de aankoop van nog 60 slulcs vee noodzakelijk wordt geacht voor een behooriyk in bedrijf j brengen van het liindgoed De prefect zegt dan verder dat de politieke autoriceiten hoi niet lydzaam kuimen aanzien dat een landgoed verarmt hetwelk mit behoorlijk beheerd groote winsten zou kunnen ople De passagiers luchtscihip Om aan de belalfig teUing van de menigt te ontkomen werd de bWnde paBsagior uit het luchtschip en uit de luil Weggeleid a1 s Iaat=ite verliet Dr Eokener den conmiandanjtsgondel Een uitbundig gejuich barste los toen h y verscheen New York Friedrichshfl ven Berlun Londen Tvree van de Ameritaansohe Zeppelin pa sagiers die heden inpt het luchtschip te Friedriohshaven züP gearriveerd zÜ te 0 UlFr tfiBt èen vITègfuig vaii 7lé l ufthaffsa naar Berlün gevlogen vanwaar zij per vlieg tuig naar Londen vertrokken Te Friedrichahafen was men gistemamiddag om 6 mir nog geheel in het onzekere I over de po sitie van het tiKhtsöhip Men nam aan dat de berichten die op een vrij Zuidelijken koers van het luchtschip langN de Fionschen ku t wezen juist waren en dat de Zeppelin boven de Golf van Biscaye klaarblyfeelyk met ongunstige winden te kwaad had Aanvankelijk nam men aan dat het luchtschip tegen middernacht te Friedrichs De landing Dr Rckener heeft met de landing gewacht totdat het volkomtn dag geworden wa Op het oogenblik van de landing verbrak de menigte de af etting en stormde over het vliegveld naar het mchtachip dat na enkele oogenbtikken door een dichte menigte omringd werden Emf tige poginge n om de menigte terug te drinigen werden niet gedaan daar deze nutteloos zouden zyn geweest Het gejuich was onbeschrijfelijk Het Deutschland Deutschland über Alles werd gezongen en luide juichkreten voor Dr hafen kon worden verwaaht Daar men een onbewüilkten nacht met helderen mane whijn Twachtte achtte men een landing bij I nacht niet onmogelijk Later werd het ech I ter duidelyk dat de vertraging nog t rooter zou zijn dan oürspronkelyk werd verwacht zoodat men het luchtschip thans eerst tegen I 4 of 5 uur in den morgen verwachtte De bedieningsman ohappen die met het I oog op een nachtelyke landing aanvankelijk j op het terrein waren gehouden werden nar r I huis gezonden met de opdracht om heden iiorgen half zeven weer present te zijn t j Overigens wafen alle voorbereidingen Lckener u erden aangeheven Onmi cMellyk voor de ontvangst getroffen Groote schyn het wapen van den l zult oiigcM cr eeu h ill uur weg goweest zijn loon luj toi bewiLstzijn k vani Uij Wek verward on z ich hoon to Mi IrtktiLdü liij mij eai vroegi me oin ecu kop htH te llioo k kou het ntot over mijn kirt orkrijg u oin bot Ueiii t woigcren Divt waa ook iiii it van u Ve disehen gewe Hloot u do deur adhfer uV Ja Daar h bl on wo t Toen Ï Ü wu jkult niinaten ih r met ile tlw tiüTiigkwani w is Klj guvlogtsn ïir wae eöii oogiuuhlik vwt diepo sbilto Nfi ziiii u wel hei boorf op mo zijn iM gon het joiigi meisjo bfdeesü Ik nwin uu tnjd en uw vrieiidoüjkbcid iu beslag en Ipj dn wrwte gï k gtinboid d s heetoi dvit ii aoiii de iHMirt lx u blijk ik in gnbrtiko Nu is IihIlt sipoor verloreai De aangevallene m do lotkT zijn or allebei v xn oor en u n oet ftllt opniouw beginnen K iplKipi PorkT hief zijn gi zicht op en lot liaar atoinniei verbaizing fttg Else een licht iK ln van oen glimlaoh die in do dioplö vaifi zijn grijze oogjcrn ba on te glinst JTi n W it geeft i vi of ik Iwoa op u ton Itegon hij t wijl hij zijn schouders npliaaldo Tk hofc mot een daint ni 4 met ir n deteotivo te döeai Maar het komt nio toch voor éftt hot we dat Ik Wnl vooE werik vroeg Elso verlwia d 0m n de waarheid te zegigiBn ik had al zoo n Idee dat dlio sinjeur w ecos den Iweaaoh kon koeateren om er van door te a mm i ii timt liW liwii lu L moeilijk zou aibsii dit erUiii t ii lo rftt zeniijivtón Duaroiu heb ik lieiu v oor alio evuntualitoiton voor uw Iwiis opg WQOht au lieiu g o cortcenl Tol ijn wouln gi naiUmrlljk niot VOO opdrijigorlgi di4 hij er iets ran lieuft ynniorkt i Au Ihïfttiuiu stVwid op Zij reiktt lit U Fiigt lsohiuaiL de bv id on terwijl t en iielue gla n t in haar oogivv kwujn zei zo acbi Ik daaik u Mr l orti r Du lUU we t u ivie de gewonde i s cii wiaAr liij woont Jo Ilivbert i orlcr opwmh zijn notl licboekjt net is wm zokdre Ernst Kriinsa k ii gewweu weirkhnxeti T bij oen grootu braiidkastenfabriek zootil ik joiftt in atIcriil op tiet i oliUebiureaii ban gewaar g wonleui Hij Woout in een villa op de Tltilheiinerwttg uo tó schuin togenovef t biuirtetatiou Thailjwiiiv Fm nti IwH lt u laii vooriooplg niot al te ongeni t lo maken juflrouw Hoffiiion wa t ik gi loof Wel dat ik n zeigi üen ma Ik ben op een spooir Mflar nn enn nmlore vrang beeft u uw avondratial al göluMlV Ze soilnirldt laolwmd hrt hoofd N n Afr l or r Diartinn Iw ik bi i al dezd vrrwarrina ivwk tUik ii g niet gedacht D m niaig i wol zoo vrij zijn u te in i fe Tffl op oen klein soupct met eo t fflf hio Slautome Terwijl zij in e i ffeaa van bet hotel geiioton van de heeplijke kiwift n en kejlner juist de tweede fleöeh witte Bordoeiix iri m koeler zeite verdween langzamerhand uit Elflo e gjeziohl de uitdruk f t zwijgen wijze lil Ja dut niy Juist Maar lioe hel jjongo meisje schudde in konUsolko vdrlwijfwling hei hoold iiifliir Ikoo wilt II hel in gadsiuuun aanivanseii oiN uit di ze woestenij aft adrveseii jui t Ie vindon waar u w it aan hebt Wel antwomkiif HortnTl I rter lachend daar zal wel wat op te vinden zijn Misschien 7Jil mn e m van dl adt sen de een o ander zioh ieanand van do mannen heriiinert n waarmee we te doen bebl eii óf een van de tManaien op dei foto ik hodoel ieinaihj van de appelenventers cèiR öf de onljokeiido Ho wij straki in nw lift ge ondm k U eni Mtwir Mr Porton en mi schaduw vloog over liet gt oichl vnn EW hoe zal iiMsn alleen qp aw btwohrijviing deze mense lHin inTkernnen Ja als wo de foto s ni g haddei Vi i or kwam dat oigenaartligio liohteu in dr oogen van defli Engr laclioit dWe üvo daar men echter het n gbltipf gestolon heeft èn de afdruk I en ik zoo vrij geweest voor nieuwe te zorgien Hij haalde ijn portefeuille uit zijn za Kijkl u maar onrw hier hiitT Ie een afdiwik T sn do opname dio u gemaakt heiit de scï iie op de Aii ï ifiba Boul evard Maar hoe ïa dat in God nAam raoge lijk Woidt vervolgd t l ik lA filnifdbnek t tiue i imniiiiig OU X u rii tig cii W FEUILLETON IlLangs verborgen wégen vii k n hw bij v kw uii i r voor iud plaat zoi üotnen dat u op een spoor as Mr l orU ir Mflig ik da inau wat wu tm A oiitii van tlvn büroeimlen Kiigclhclieu detective HEKÜEBT PORTEIl Vrij 1KUU l et Engelscli door 1 vmi lier S Iiiys i8 iliu iiijnihodT met zijn luooienbiiard e op zij poBt j I je l ruglcwa i Mwn leen ik kwwii was liij wilg U d eai o vnl le iiist de ijoidb glüzrn ojinieuw tu klonk iiR t haar Uaarjp zd liij knilvikeiid lwwi l liij ieh van JOU stukje giTooH T l Iffood bedioiido Ja eön m ander ben ik giewaar gt worden Wie uw J nit i J oil waar hij Woont heb ik ii ai gnzogd VenloT heb ik de drie pUtatson kiinniM i vaift t Pliii iiar de opnaiiuu genuiakt zi ii H t ziju di vuJgjMuii huizen In i i T le Aiigusita Bonlevard 177 hot kan tourgieboiiw vaiu de uiachiaefabrfok Öitabb ttork A G Uj t U mijn opname zei Else Zeep juiflt Ten twt wd in de Leip igk r Jr iiit hij den Dierenliiin liaar is de fnhrifflii van IfMke v n Bnich git fotogtpaleepd i In fiidi nnat ehii j ii voor radiolei graf iy Aynl waq de opmino van nwjnkeep ÏWc Tk dierde isi von oen hui op de Wes terbonlevanl n o 14 Het gelmnw besta iflilt drie vord iepipgtiBi die 4k aan eciHnparti firm verhuurd zün Parterre istHtn at iiraiitieimaat8 Aib pp ij gev 1igil doVe op 4i eereto eta o Is do gastnotorenfahriek vaiï Petersen en Co op detweedie verdiepinig de me ihel abriok vanKirl Iïo= fmer en op de bovenste zijn da ateliers van een filmfabriek