Goudsche Courant, donderdag 1 november 1928

7 bottïipeuiug ateud zeer ï opörkt heeft gö jlwulon eu noa houdt rus Ug dm gan vanzaïven af to waohtou ou do outwiivkoliugdei vrodiMg Jaubto gado to slaan en teiH vorderen Dit luaUo whter n el doorontijdig to onUvtttieiUMi u daardoor bij dootmtiftgwudiü Ötakoi oou gfovool van oug i tuÉrllioid towtMg to broügyn hetwelk in Ujdon van bitomaitiouülü spanning zou kuii m teiidon tot hoKotllng van NedorlaiidHchgioil lgohied mol allo daamaiu verljoixlen gevolge principieele besli i ing met groote belang telling tegemoet wordt gezien In de Dinsdag gehouden zitting bleek do rechtbank het standpunt van Lion Dqjer 9 als redelijk to beschouwen en men neemt dan ook aan dat zy d oor de rechterlijke beflüïHing in t gelijk zal worden gesteld Vandaar dat de uitslag van dit procea ils DRAAGT STADSNIEUWS CAREL KROPMAN B B T E R zijn er niet OOUDA 1 Nov 1928 De lieer C J M Kroon benoemd tot ridder in de Orde van Oranje NaHsau In de gisteren te Rotterdam gehouden vergadering van het Groene Kruis werd lio heer C J M Kroon die een lange reek van jaien lid van het hoofdbestuur van het Groene Kruis was om gezondheid reden en bedankte benoemd tot eere lid Bij monde van Jhr Mr Dr van Karnebeek Comm van de Koningin in Zuid Holland werd hem medegedeeld dat het H M de Kuningin behaagd heeft hem wegens zyii veidienste voor het Groene Kruis te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau D Commissaris spelde onder luido toejuichingen van de vergadering den heer Kroon het ridderkruis op le borst Examen Apothekers assistente Gisteren is te Utrecht geslaagd voor t apotheker assistent exdmen IVIej üreta 61 11 van Dyk alhier Benoeming Onze oudstadgenoot de heer 3 van Vlie thans adj ingerdeur aan de Machinefabriek Jaffa te Utrecht is benoemd tot adj inge nieur by de ötaatsniynen te Heerlen Scht pvaart door dV Mallegatshiis Door de MaÜegatsluis kwamen gedurende de maand October 3676 toom schepen inhoudende 266075 M3 en 1156 andere schepen met een inhoud van 167104 MS Totaal 4831 schepen inhoudende 433182 MS Voorts 9 koppels hout uitmakende 234 lagen Volksgaarkeuken Gedurende de mnand October werden m de Volksgaarkeuken verkocht in de zaal 1868 porties afgehaald werden er 83 tezamen 2451 Een aanrijding Op Stoiwijkersluis is hedenmorgen het paard bespannen voor de wagen van den landbouwer D Buys van Stolwijk in botsing gekomen met de melkauto vaji D Halder uit Gouderak De radiateur van de auto word ingedrukt terwyl ook de spatborden van de auto beschadigd werden Een dapper stadgenoote Maandagmiddag zoo schrijft men ons uit Nieuw Bey erland geraakte de 68 jarige vrouw Scheerens genaamd in het water van de haven De vrouw van schipper W Kaptein uit Gouda Mevr A H Kaptein Eigelsheim zag dit ongeval Zy sprong gekleed te water en mocht het genoegen smaken de oude vrouw te redden Hulde voor zoo n moedige daad Gisteren is schipper Kaptein met een lading aardappelen weer i ar Gouda gevaren De verbouwing van de Coop Producenten Uandelij vereenigin g Het werk g gund Naar wij vernemen is het bouwen van ee i kantoor en ketelhuis en een köa spakhuis tot berging van 250 000 K G kaas voor de Coop Prod Handelsvereeniging alhier opgedragen aan deii la agsteii inschrijver deJi het r J Gesnmn te Aiphen a d Bijn voor ƒ 99 Ü95 Wij hadden gisteren als laagste inschrijver genoemd de firma Gebr HuiMnan te Stolwyk met ƒ 99 800 dit was niet juii t Deze firma had mgeschreven voor ƒ 100 998 UitHprakei KantongierechL In de Kttting van 31 Ootober werden veroordeeld Wegens overtre politieverordening Gouda G H M ta Gouda ƒ 2 subs i w t Wegens overtr arbeidswet G den II to Gouda 2 X ƒ 1 bubs 2 x 1 d Ii Wegens oveitr spoorweg wet W G teKeeuwyk ƒ 10 buba 2 d h Wegens overtr motorwet C B te tb kendorp ƒ 10 subs 4 d h W6gen 5 overtr pol verordening Gouda P L te Gouda ƒ i subs 3 d h li C il Ü N C A M C H W A K en M K allen te Gouda ieder ƒ 2 subs 1 d h Wegens fietsen Londer licht J L ü S te Bleiswyk ƒ 3 3ub = ld h Wegens overtr viascherijiwet J A A te Itotterdam J Z en C de G beiden te den Haag ieder ƒ 5 aubs 2 d h hengel v v Wegens overtr motorwet A C T te Itotterdam ƒ 5 subs 2 d h Wegens fietsen zonder licht G V te ÏÜeiswyk ƒ 3 subs l d h Wegens overtr motorwet J L te Woerden ƒ 5 suhs 2 d h Wegens overtr pol Gouwe M v d Zr t Rynzaterwoude ƒ 8 subs 4 d h Wcgens overtr pol verordening Gouda ï W te Amsterdam 3 x ƒ sub 3 x 1 d h Wegens fietsen zonder licht q V en J G V beiden te Bleiswijk ieder ƒ a feubd 1 d h I Wegens overtr binnenaanvaFiugs regiement G van V z b w ƒ aOMibs 2 d h Wegens overtr motorwet P I te GouiU ƒ 15 Bubè 3 d h Wegens overtr arbeidswet J B te Reeuwijk 2 x ƒ 4 subs 2 X 1 d h Wegens overtr voiUgheidtwet J v d B te Beeuwyk ƒ 30 subs 5 d h Wegens vaartuig zonder heklicht B J v R te Waddinxveen ƒ 6 Mbs 2 d h Wegens overtr arbeidswet W van V te Waddinxveen 2 x ƒ lÖ subs 2 x 1 d h Wegens overtr binnenaanvaringsreglement CV te Ouderkerfc ƒ 8 subs 2 d b Wegens overtr motorwet P B te Hillegom ƒ 4 subs 2 d h Wegens openbare dronkenschap D M d 3 C H Z en A G H allen te Jouda ieder ƒ 5 subs 2 d h Wegens overtr motorwet M S U Reeu A ƒ 5 subH 2 d b Wegens fietsen zonder lidht A F ran GKMMNGi fi BKIUCHTËN Urand in de Haarlemmermeer iiititoravond oiuwlrojliH Imlfzee onlstoud aan don Akenlijk nabij do Lj ndeii in do Ijiaarliwui omieor brand in bet luijri bewoond door defu sohilxler C Hwhonner l o edilfct iiools un don hoer iScbernicr liad painii tkoeko gohakkon ein loen Imar ihhii vooiT boJU to l wi van liet ïornni w idc lia löii liet hij oen dor ooroii Ioh niet het gevolgd diait do kokiiUKiio oUe in liet vuur Vlet Dw vlannt en deelden zidi direct mode aan het dlchthTj Siannde keaikeitiurtleriaal ik l eiT rilelionncr l ogaf zicli mg nair hovm teu oindo con j aair dokons tu halen uni d aaWHcd i et vüur te biujreoh4 n doch lücn hij l i ng kwam kon hij het vertrek diil i eodh oon en al viiur wan niet ireer Itcceikenii De vrouw Irtul zioh cloor uit hec nam be kliujinen ia voiligllkeid gosti ld ha l randflo T uit Hoofddorp wnfl spoidigi i ir lno4SB DfilT im de i elBldeK werkpluit vwel vfpf en ftiidor lieht hrüiuHwnr ni te riaal aaifwiwig vm greop lu t vuur sncd om a ch lïocn Het haU brawklio geheid at ovaiiAU de havenverdi jingi van do naas I geioaen woning Van dcflit iii oo k4 kou mets gf wonlen De solmKlo wordt door veizck3 iiingi eede4 t Buziau bij Uouwmeester Mol 1 Jfliuiari a s zftl Joh Buziau die iele j ir i aiin t rovue a zelsoliap iiiMiri ter lliill erl iid ii 19 giewieeet oplroJon Lu Lx ut ItjuiWinewBters ftovua De bekende alhleet de Boer naar Venuzuehi De l i kejido ie Wervcallilot t de Hoer k mpioen vmraipriii gein an Nodorlanii sedert eiikelei jalxii n d e ons land op de Olympiöobe Speieai te Aiinslordain iu hel nummer vei pningon vertugenv oordigdo za cj IX NbNouïIjor U 8 voor do Uatitatschc i etr Mij por H s üolivia naar Venuzuela v0rtirdkkt i Ë i elf jarig jongetje van een wagen gevallen en gedood QiB eren U gen hel vïilcJi van d n avond mW qp dl we UngH do Zuid W il lomsvviart tiWMoiiüU Heliikond cm Aarlo liixel het vrftwolijk venniuktc lijk van het jtirig zooiiLJo van fbsi landlwuwtT J H uit Awio Iliiel gevonden Uit hol ouderzock h ge jlökea diat de jonigdn een kar geladen met kino lgiroi n bestuurde Hot paard h op hol güwlagou on do joiigem moet er o een of aiidore niaini r ondepgeraöikt zlja Ile i gcneewJiciT kou slechts dcïi dood coftbla teepen Dominee Kersten en de radio Dominee Kersten schryft in de Banier i jii uitvinding ban wonderlüt groot zijn maar de toepas iing brengt ontzaglijke gevaren n et zich Zoo is het met achier elkd zaak denk om slechts één voorbeeld te noemen aan de boekdrukkunst Ken ontzaglijke uitvinding Gods woord is er door over geheel de wereld verbreid maar ook Satan zoekt er sterkte uiE voor Zyn rijk De toepassing maakt dan ook de radio tot eeti gevaar Het is daarom dat wij uit de woningen de radio toestellen liefst weren Over de z g neutrale radio te HHverbum zal ik nu maar zwijgen Te Huizen 13 een Christelijke radio een uitzendsttition van de coalitie t n dan geeft ds Kersten het radio programma op wat in de Radio pers was verme d voor Zondag 3t Ocibber j l via Huizen Des morgens morgenwyding daarna kerkdienst Lunchmuziek God sdienstonderrieht voor ouderen Hervormde Kerkdienst uit Delft en een muziekuitzending van de K li 0 uit Emmerik Wat levensvragen zullen dat zU i i e Morgenwüding van de KJ1 0 en welk een verhandeling opgeluisterd met gezangen Ze j mogen het houden in de Gereformeerde kerk in bet Hersteld Verband te Baam en in Huizen Is het niet voldoende elk met afkeer te vervullen tegen zulk een radio Dit is dan nog wel de Christelüke te Huizen en een Zondagïiprogram Welke dominee van Gereformeerden huize leent zich er voor om van deze radio zich te bedienen Wie wil een r d in huis hebben Het gebruik bederft de uitvinding Ergerlijke dierenmishandeling D t lafeeri hevondon zich in e lard ypdveid ondeir Horst de vijf g hroeders waarvan a U v nuan opirad an n voor eiea kar ges aiincn paani Tocu t i aa pd etMwklaps w ig nle wenl licl r te Han rtrecht en H F V te Gouda ie lor ƒ 3 subs 1 d h Ageitda Nov 8 uur Stads Evangelisatie Jeruei Zeugstraat BjjbeUezing on Bidstond Nov fi i uur Hotel do Zalm Filmver tooning en demonstratie Liebig Conip UIT ÜJJIN OMTREK BUKKEN WOU DE In de Woensdag j l gehouden vergadering van Stemgerechtigde Ingelanden vai den polder Zuidbruek werd benoemd tot Secretaris Penningmeester den heer M C Molenaar te Berkenwcude en by de daarna gehouden verkiezing voor een be stuurslid voor dien polder w rd benoemd deu heer Jüli van der Bas i e Zuidbroek gem Berg ambacht GOtlDEdtAK Woensdag 7 November a a dos v m van 9 tot 11 uur zal in Oc Kerke raadskamer van de Ned HeiT Kerk de verkiezing plaats l ehben van dno Notabelen door de periodieke aftreding van M van Dam Mz en J de Jong die tot 3i Dec ltJ28 zitting hebben en in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer H de Jong Sr die eveneens tot 31 DecemLer 1928 zitting had Voor belanghebbenden zuilen stembiljetten ter Kies vergadering verkrijgbaar g2 leid worden WAftDINXVEEN Ds J Bhjjns Hlot Te Leiden i in het DVconewsenhuis in den ouderdom van 63 jaar ovèWjKlen de heer J Bruins Slot med doet arts seflect e jn lange reek s van jaren arts alhier De overledene was ridder in de orde va i Oranje Naabuu De teraaidebestellmg zal plaats hebben Maandag 5 Novembor te 12 uur op de Alg Begraafplaats RADlü IKÜWS Programma van heden Hilversum 5 30 Vooravond concert 7 15 Engelsche les 15 Aansluiting Stadsschouwburg Amsterdam Caeciliacoucert mevr Noordewier Reddmgiuy i 10 30 Gramofoonmuziek Huizen 7 Boefchoudles S Concert K K O 8 45 Solisten en orgelorkest Dftvcntry 7 05 Schubert s lmpvoniptu9 I 9 55 Omroepsorkejt 10 50 Dansmuziek Langenberg 7 20 Tooneel en concert Nederland op de Korte Golf Dat dl kortegolf picbtaties in NederlamI over de gansehe wereld gewaardeerd worden kan blijiken uit de volgende courantenknipsels Aan de Christian Science Monitor te Bo ton schrijft een enthousiast kortegoifluisteraar in Zuid Afrika Hier in Bloemfontein zy n zeer vele radio enthousiasten die een kortegolftoestel bezitten We ontvangen de programma s Z jer censtont doch som zyn do Amerikaansche stations moeily k te volgen Chelmsford Engeland en PCJJ Holland kondigen zóó aan dat elk woord duidehjk is te verstaan FINANCIEELE ÜERICHTKN Koninklijke Petroleum Interim dividend 10 A Inschrijving op de nieuwe aandeelen op 12 Nov De directie der Koninklijke Ned Petroleum MaatschappiJ deelt mf do dat besloten is op 10 Januari 1920 uit te keeren een interim dividend groot liO op rekening van het te vervvnehten dividend over het boekjaar 1928 MARKTBERICHTEN Veemarkt Gouda I Nov Aangevoerd in totaal 2 29 stult waarvan 363 slachtvarkens Vette van ƒ 0 35 0 36 it per pond levend met 2 o korting Londen che van ƒ 0 27 0 28 per pond Jevend met 2 A korting Zouters van ƒ 0 33 0 33 fa per pond levend met 2 Y korting 427 magere varkens ƒ 25 40 per stule 926 big gen ƒ iö 16 p st 7 runderen ƒ J7I Ö76 p 9t 25 nuchtere kalveren ƒ 12 ï p st 9 schapen ƒ 20 25 p 3t 21 bokken en geiten ƒ 3 Ö p st Handel in vette varkens LondCTschc Zouters en nuchtere kalveren vlug In de andere soorten matig Graanmarkt Gonda 1 Nov Tarwe ƒ 11 75 02 50 Kogge ƒ 11 25 11 75 Gerst ƒ 11 00 U 75 id Chev ƒ 12 25 12 75 Haver ƒ U 25 11 75 Erwten j Kaasmarkt Gouda 1 Nov Aangevoerd 224 partijen kaa i Pryzen le fcw met ryfesmerk ƒ 58 €0 2e Itw ƒ 64 57 le kw zonder rijksmerk ƒ 50 55 Zware ƒ 64 Handel matig BOTER Aangevoerd 634 ponden boter Goeboter ƒ 1 16 1 25 per pond Weiboter ƒ 1 10 1 20 per pond Handel vlug EIEREN Aangevoerd 130 party en Kipeieren ƒ 10 11 50 per 100 tuks Eendeieren 6 per 100 stuks Handel vlug door j ni a i i i d t77 j 7 j eb k ïl reuk ij het dier veroorzaakt mg raot tevreden iKmden de o n zoogonai md k irlouw onv de r n van het paand on trokken het tegen llr T wiprpen tong vol e i en gemoanlo politie te Horst in gwtrong orelerzoek JngsfiteM Het grootste titctriache winhais Soulhern Railway zal op M etaüon bondon lind M grooiste seinhuis met n clH wi bedie dn t r wereld in Z f t Het h t 311 handels die w loop p ongm oer 3000 treinen in eoo 1 reri nwt liebulp v i licht 1 Dit Boinhuis vervangt 5 po tea de gewono meolianABohe becüeuing met J im Ms Het wordt bediend door 16 abt i De toop der inAam wprtt n mmmié vijMai zoodanig Inswerkt Bteeda weer nieuwe eischen gesteld worden die dan langB arbitralen weg ten deele in vcrvulliny plegen te gaan De industrie ziet in dit stelsel een reciit uit den inflatietijd dat indien er met tydii een ein l aan gemaakt wordt ongetwijfeld tot nieuwe inflatievcrscliiJTiaelen maet voi ren Een nader WolMclegram bevait nog een mededeeling van den werkgeversbond Daarin wordt verklaard dat de bindend verkluiirde iclïeidsrechtertijkf uitspraak om forme le en om materieele redenen nietig ia Ook de bindend verklaring was dus geheel onmogeiyk een rechtsgeldige loonovereertkomat kon er niet door tot Htaiul komen Het communiiiiiié zol vervolgcnfe nngmaaN uiteen dat de igedtcreteerde loonsverhi oging by den huidifen toestand der industrie als de tej enwoordige prijzon ü l handhaafd blyvon niet mogelijk is In verband met dien toestand in de ijzormdustrie kunnen de werkgevers de re dfi in werking gestelde maiitregelen tot uitaluitinj niet intrekken Een snel einde van het conflict i leclit dan moigelyk als het lukt door een vrije overeenkomst de scheidfirocliterlijke uitspraak ongedaan te maken Voorzoover bekend is hebben de firma Krupp in Rheinhaut en Thys n in Hamboni en Rheinstahl in Duiaburg de nachtploeg di papieren reeds overhandigd waarmede de uitsluiting begonnen is Krijgt Leipzig een Messe Hotel Sind s jaar en dag is te Leipzig sprake van het bouwen van een groot Mes ie Hotel waar werkelijk behoefte aan if De onlangs ontworpen plannen zijn than s door burgemeesters en wethoud rs der tad goedi ekeuni moeten echter nog aan het oordeel van den gemeenteraad worden onderworpen Telefoongesprekken uit den sneltrein Berlijn Hamburg met het buitenland Tijdens een studiereis die buitenlaiid ch beambten der posterijen door Duithchland hebben gemaakt heiilien een aantal hunner uit den sneltrein Btrlijn Hamburg telefoongesprekken kunnen V9eren met hun directie s te s G raven ha ge Stockholm Kopenliagen Dantzig en zelfs Boedapest Allen waren uiterst tevreden over de verkregen verbindingen Zij hadden zich goeil en duidelijk met hun resp vaderland kunnen onderhouden Nieuwe groote markthal te Frankfort Te Frankfort ia een nieuwe groote in iJMrbeton opgerichte markthal plechtig ingehuldigd De hal is 250 M ilang 50 M breed en van 17 tot 23 M hoog De totale oppervlakte bedraagt 11 000 M2 Op de spoorwegraiLs die bij de hal zijn aangelegd kunnen 500 wagons staan Terzeifdertijil kunnen 69 wagons worden gelost of geladen De pantserkruiser De soc dem Rüksdagfractie Btcli Toor den bouw te staken Het bestuur der soc dem Ryksdagfraeti heeft naar het N V D Z verneemt by den Ry ksdag een motie ingediend luidende De bouw van den pantsf rkruiser wordt gestaakt De fractie wees afg WeK aan om de motie in te dienen en over het voorstel te rapporteeren Het proces Hussmann Het rijksgerechtHhof vraagt revisie van het vonnis Het rijksgerechtshof heeft revisie gevraagd van het vonnis in het procesHu cs mann waarbij bekl naar men weet werd vrijgesproken FBANKRUE De dood van Rej Zyn geheim in het graf meegenomen Het overlijden in het ziekenhuis der gevangenis van Marseille van Pierre Key roept de misdaden in de herinnering terugwaarvan dez Mar tillaansche Landru beschuldigd werd Den a4sten Juni van ditjaar wurgde hij in een villa zijn laat stoslachtoffer Bij het onderzoek op grohd vandezen moord ingesteld werd ontdekt Aat eenzijner slachtoffers was een NederlaAischevan afkomt mej EbeK Te Algiers viel hij inhanden der politie en onmiddellijk naVijnaanhouding op 30 Juni weigerde hij voeclelte gebruiken HU dronk alleen wat molk enlimoTiade en moebt met geweld gevoed worden Even hardnekkig al s hü zich hierin b toonde was hij in zyi weigering om te antwoorden op de Vragen van den rechtercom miBtSaris Na het gebeurde te Pons Ken protest van den bisschop v n La Kochelie Een week vóór de incidenten bij het standbeeld van Combe s te l ons had de bisschoj van La Roebelle mgr Jurien reeds geprctöf teerd tegen de oprichting van een standbeeld Thans heeft hÜ aan de bladen e ii communirfué doen toekomen waarin hij zyn stajidpxnit dat de vereering an knnbfs e i openl are zonde is nogmaa s uiteeni et maar er tegen opkomt dat m n m voor het gebeurde verantwoordolijlïj felt DKjei ders der katholieken haddcn n protestvergadering willen houden te Pon dorh hu had dit ontraden Hij verklaart le leerste lingen van het geweld niet goed te keuren en leze steeds te nobb jn afgekevrd Danrom kan hij de daad der s achtoffer s niet goedkeuren HONGARIJE Een journi lis verbannen Bruno Hoihg van de Voss Ztg De tiiatspolitie heeft besloten den corro pondent der Voss Ztg te Boedapest den heer Bruno Heilig it het land te zetten In de motiveering van dezen maatregel wordt geizegd dat Heilig bij zijn berichtgeving met name nopena de betoogingen der studenten mededetÜnge heeft gepubliceerd die met de fsiten niet overeenstemden De Koninklijke familie naar Den Haag De Koninklijke fiuiwlio ver trijKt 16 Nö t nil iT uiLi licl ijoo naar don Hiiag iilwerp w t Wmki lBluiling De verkoop vun tttl ikiifal riUa en in eufeV Uoor het lnte uii u dnu N u ll iri t IioimI aii Sife Hu wii elU ri i aan Iml im stii ir laii divi Kon Nwf Mlddonwtaudsbjud 10 8 Ura i iilL igi ifn elirijM mv oa Ji ii ïWliiTliii M ijn ipTOoMo he n ilnding cuIf liurslclUmg uilspr vKl ove r lin l besluit jn u L iu S4 pt j l ie AlkoMuir gi Jiond n iiiigin M om dtiii niiidster to vorBOi en m1 1 t omtwcrpwfl mgoliuulo do winitelsluilii éi hel I tiaj itoor du lni luir dn Ih Uiigcii vandi ifitiminvinkHliTs üiv loeli k r ix k lu liivi Middfii Uind y n l nd imign worden y vi fpnslig wonlt n ii x si blad ii lU re sigiar iii Wiiik llerrtlH iwh n remin vele j r i k gui de j gro o oulnllijkhdd iK lïhon geslii d sn ktm hfl l ow iiiir iftu ilen Notion Uimzeiiond v ui vig in Uwiiik IU rs id t naluien legt n li t i h nil van he coriigiri s t AlkiL i ar ernslii pr i livn lL Afschrift va n ho ivi lcnMcnid fOhrijViMi is go ondfti min it r lupni van liiii Ncil 11 K lniKlPii 4iffliW on4l en den hr Mildcdi t füul lionil iiT deim t a n itn erkiiigoiri grtiHicniii t1io ï to Iwwidlwvi n verzocht onlen V iu Ik t Nat IliHix tmmui Ie Rijs n ijk n aii dl Ver Miiging van deii Chri olijkon Hml ldnivcnd m ni liid iPt if vi a Middonslfiiid in Ntib rland pexei Ugil te nistcrdam U iiimi lihH Iierlefht onlvflngen il d 7i t siamljMHit van dtm N vl Hiin clKind van igarenffink lieps volkomen dei len n Jit tf Ifrvoividor paaat=e n 4 kmcH zuH O Acrdeiiifïpn ZuidHolJ Vei het iroene Kiuis ilfylv vigt tiut nt etgadeiinij ie Rotlerdam In ilo yruüU lul ui de hjcKm s i ll i iKu ih l oih auii dt U L JUl i iyt Ie Uut t iMiuii iic H fc iiil rru lif iiid llol till i t lic crrtitifeiiig ll l G ouiü Knwt Uaui J c iv icbKiisiio T ideriug gtMiüUilen ou lier VüurzlUeri chap an cir J l h hlias Ojj ik c ci f aloruiig wansi iih stt üu lannc g mr Lu uutI IVitIkiIic dirrocur ni iU olk g EOl llllold dr TiTlnirgli tni ür il N U Eijkel lu otdiiwp tour8 van dn olksfe oli t iK ld dir HiilehoJ Poll eii dr i ntto inspt cteur ï vi i do Volksge ondlieid dr lielcr f legiMiwoordijer vaii IM HUU Kruitt dr 1 en Cooh vertegenwoordiger vau liet Utreohtedho Öco ne Kruis ajHiued dr J II KI nkort ala tor oiuler do Kx tN rdaini cdio iiiiedil i Ver dei dr Bektaikkuitp goneetahwr mspecteur wi In zijn üp iliiiö s ojrd iL rimionlo dr 1 I ll Ejias orjiain Iwt de Zuid HoiUiidt chc or uytng zich iiioioeutM l iikig IdJidiseiie Vi r iiigjng vertf gerraoordigd is spr WE c i vordiT op dt rt uliaien die nreiki zijn i nzaie de zgn ifcboolartrieo dlengten in Icl n cii op het platt lawl Dr l lia s voegde iT aan toe dat d v rg d rinfe LT todh nw ovvtuigd moet zijn d t ie scliO£ lan iHi dierw en oor Ik plHU laiid duliM öuttig imi iioo lig zijï Spr s oordc de lergiadcring aan om Ie koniwi tol itu cotópLTöiiti v n gtfiHwntcn oia sdwolartslui uan to AAU h IV dire l Mr van l o kf gfffioodh id mr Ll lnert Peorliolle heÖft hi X ia lU De o Kr7 lic Wij cc wtrbictlig miiticiiioriani mn dn iiflgir lacbl i an wijl dr K IJl z t wijiwir l i dr oh aii As on t D ifl ni m j if froiiw Hyai da nicji i wero ii de VfTNoMllHiiilf jtarvcr lagcfi lÉilgelinKhl Iw va j d f onmiiBnie oor de W ijk indnsfin san t iVjiJralc roinnii jiic oo Aj i hit finamijvl verslag ontlw ifn wij dat de on v ingNten lwl l n bMr 47 ï Ni 2 l en de Mit iv m f IT ffti O ï In lolsai heeft vpnv iüin aan liezittingwi iwi foiid en plu minus f 13 100 m lo or l wH h vO r 1cI van do f in r lc C otnimiK v oor huiwzorg m opiHciiw op de iK prootiiig fc Iminif een l Mmg an nnOO Ier Invordering lin lio JMMKrin van h i4 InwliUmt HmBzoJfc in de fbr k üdlngen HM lMX fdije turir onderflU unde dit voor iUd en de viVf órrUif kon do a enla w rdfn do r de verRohWle tde al Bij do lH pr V in en over dit punt van d t n ï ndn enleri ftM r d ver JiilIendet nïdeelingen er op gewazen Ad ITiiift org voo eld kof4 Ber ambacht Amroetslol gut het hoofdbe innr ceiiilraUaatle iu dwo iu ovcrweaing UMr cikc Afdtydiiig tzoauWlijk U d v o itfg te thuir Mu r Kevziir zeilo uiltHin rtai Uuluzorgn id iMi duur in Men ka diMiioodd lie ii uen iiii i aa lolling ui w tijdeltjkft eiv opg kir l e 00 aA lUv giif de i M ilingeii de niocilijnheikm op dit gchiol hclihen Jca r md ich lot do cornin l wic Ik wenden UoiiiU ii did luilsieorg ool g ild kosi i oiid i lnH k hnl zjrg ivislw Iwco jaar Do iildivüiig iKX ft f r HuniH acht of tli ri per so iien voor aan lief werk lunar zij heelt l tn iisl srrt arjijjittleid en jasi Inj ludgei ii de UHrokknien ni l IwUdon kunnon Üe wcriihters xr lisi Hi f lü jht Wii k hl de luidilii v gaiderlng kwam uin d i lc de verkiezing v Mi hel hoof iluwluiir la de iiC tUlr Mi on lr ltuui door de allrcdii Miui de hi i cii ï iiaki i T en a i liolloo die ni t lierkierfburtr aijn en dooi hel üVorlij liiji vflU dr K 1 u wen voiHVvU iloor de iiiiuiciit iig fm de iiccviM dr 1 KiiililM p Ie HeiKirik Ido Am U o il arU 1 SiJHT te KiiUiol eii J A A I ükMw burgenn o lt r Hn UiVifruiilweld en Aninieir 4 Iti A plaais an de i l H r C 1 M Kroon igen een p4 iiuiip jne cler die om t ezoiwiJRid pe UMUMi iM mkt lovft w ol U Jio nd m M m iUcv ld Ir c W Rt eiwiön llicï na kwAlu IiT Vl guder iii de ooinmiösaiis der Koningin In Zuid llollaiui jhr njr de H wMi Kopoelw ck die nicl api lans itc fot t wvrd IKi i ar lttw ude W het de eorsl in d is Ut de Z ll verwnii ing IL De heer Kroon cere lid en benoemd tot ridder in de Orde van OranjeNassau IX vourKUii n i i nt8 JO ity uj dat ik iicer Kroon do LV hoer Van Kaniobe k dankte deai Vüorf der voop dïena woorJiert l it den tijd aa i jii i ur eiiifMiM = diap va i Uon lia u U lii t Groeiiö Krul lioin ai t onl o eHd Aib coii u i oaria i laj in de g legseuo ii l go ui L t tJBh iMktHwtliap b geicai van üc UloeWeiyw 4 Hel Oroeue Kruis ui Jiul al ua o de pro incie iu hH bij zoitikr ilit Gifoeoe Kjuis kwunerkt zich door t5ou tjp 4 S kriaaiM h g v t an imattiankeiijkbtad apr eric nt ètt vereeni li aU t ii Imulzatiifi krocht voor het gt wiw t Zddd U jïtaud In zijn lagenAooftiightiid y io uien ee J t ¥ij dit opn thte heiiii otidiiiig H ftardebrin i e Vi rdjesiBlMi lau d i höT Krooa ijn ook de regrt mi u l oi t k i I Spr iB fj inachiig j te vun üire iat bet de Komng II U a d lr ft dr n lw r Kroon te ny iit i iiitfti tot riddiFT in d ordw aii Uranje sa r 11 lAi oud r ctoi iin i verditsod lie Spr BiW I ifeft KftMm M lidler kriJJrf ip d Irtffet ajfi MlH i hrcf Kf jun i öf uU ng aaai w i gevoel van hoog diUikijtLariwsid aüi do Kcniiogin Hlj ilijiktw d sü wnflj fw fcrlK d T Koningin hirl ijk CU o k feo TOOKitU Zijn arIxil vo r d erwiii 5i li tt hij ouH 1 all c Mi zuiver infft wlij en pll ld Hij d ïilti lul hooMlji Siu jr iti de afgo a riif jd fj M r liua tK lani i l ng e hij h o t voor Hl t Qro w Krui nog ji t U kuiin iju i v üoralMi v T ocld k vergadering ook t r eefc vafl iiwvrouvn Kroon om efn pp ftUSJe r o r7 tl r g f h drm M wojrd aiiidr K N M Ejk tK diii p e ir voordo o41 K v oniMd 1 4 l liou i i mn iI liig over r p laak va i de wij fV T plr jT tiT bij d nl n 5 dH tM rmhii eiide ipUiling daamtoe WHhmulerMbeiioeBting in KmaS rAnm Dr Wibaut bedankt mr Uulgem nettmi aan IV raid va i Aiarticpiwu Iw fl giHbrmidd g i d jp i i tHininwi op d ei beer Hit ml Kff ifliu ti r Ji Kt l o iden lie r Kfaa = de Vtóow en 13 blaiico d n In er HjImujI lot Vdlwud T Ij suMïnd die liter voi r lezw t i niid i c IMmkin fJaarna m de haet nw Rut ertj ixnioenul iiA t HtoHJHaen t Hi l p Am hear Kisao de Virtea mi K Manco Iiae r IlntK ir nam dA bunoeinin aan rv heiv Riit49M hfi U d znlfloft W Lug l r g i aU d lii T Vos had n 1 Op ribaro Gezoïidfteid eo Armi nzorg Mr d Rutgers i zm en ora derilg Jaar oud Hij it to t irwht gpcljorou waar hij ook iu do rectilteu studec Danrnai gi ig hij zlolt Ie U k iu lii t 1iuliHü i ltech hokvuanieu Aulit jarcBi wan Jiij In Sed t Imli i werk bij W ret idcrlijko iil wlit II Itak ifl9ar toariti op Ie lfilo pla Iw nls lid van et ii advoo iteii iintoi r ftu Mtt aHftar ia liij ook waarnomend burgerinxvstiT gtnvetst In V yM kwrd hij terug U iar li t i edorlnjid v vtigdo zieh te Ainateriain en ftMrtooie pJe zich mol mr H inokon Tol Hd Min Jca Hfl jid MUI Aiuatordam werd hij iu h j voorjftur van U J7 gckoacn nadül hij 11 iiigmn tijd to oren vooav itlcT waa ge foxdon van d afd Amstordil u van don Vrijlk id lmnd In d n gioinieeaitcirafid wijddio do lieer RuigHTs In Ikd i iJ ndiV aandacht a de fii flnei6n on aan volkrfbui wefftingfizakoq 0 vtH Ilij lidi Vdn do Conmd jfie voir il StrRf cronliiii ln4flpii loon do he r V Ilnl s se ijii in Sople nlatr 11 27 wclhoiiler was gewonleii voligde hij deaen ols voor il ivr nn tlni lilxTfll fractie op en hu d iMgrootiU g voor KVi hield liij vooP il vi IriieUe d eigieulijko boxroolingeride In dn ii Uivul taiit do heer R niet al leon alfi iMi liokMManv nie ï ltd linkend maar hij is er ook port na nrala icnnand dio men uin allo yljdrtn Braag inaigi Bezoldigingsbesluit Iturgerlüke Uijksambtennren Reliandeling van het rapport der subcommJHBJe door de Centrale Commi ssie voor Georganiseerd Overleg Een eenstemmig advies uitgebracht De V iitraio Ooiiindfleiio voor Qoorgaiii si pi Overleg vn Ambtonaarazakoii hwv t deze wci k MaaJutej EHnSilag e ffoenfidatg ga4h nl ter Ixilmnriclmg van hol Mpport door do l etri ffofldo subconiniinnio uitgol rnehl o r de tenhnisdlio berzieidng an M n woldiglngwbcsluit Hui erlijko Rljkq nnddenariii 1925 IV Hi gei rinïfldolegflitie nam als gowoonhik nan de licwim kingion do d Dinsilagiiiiddftg U do ver iftrfng geduromk wnigen tÜd bijgewoond door den Mirdstor Pre cidenl ten einde l t door de Rei eering in dozo aangeileglenheld ingenoiiM n standpunt in t algemeen uiWn te zetten en omtrent sommJg ji apeclalo punten do Rogvringsopxattiing me te doelon en ni t de vPTgiadorlng gxidfln vragen te hoantwoonien ffoons lagoolitend hoeft do Centrale Coilindssio omi eons tcwmag ndviM uilgebraofd waarniTi nir r linnr I ekend waa door de Rpgnering gevolg zfil kumnen woT len gege en De collectieve arbeidsovereenkomst in de bouwvakken Vacantie en andere eischen i oo iU iiidiytijd iH gunield wiiriii partijen welke A a ooUeolievo arhfydsovm eeuKontst ia dn Imuwvukkeu ii0blM n aaiijegfiaai V o riu inonfl hol oontract döA ultimo Apri l J Al iuÜigt op Ie zegigisn IX uilerflte opzeetormljn wa Si Ootober gattsren dus en gJBleren zij do brieven gewïsaeld Zij IjclieJze v niet ajlcoii do op vggiing maar l k w iu t iKyi voor h t nJoiiwe contract l f sanieunvtTkisufo origaiiii atieH van bouw arbe ders hebbm een rcieke verlangens opgesteld welke voor wn deei van rcdactioueelen aiUd zijn of een weinig ingrijpend hiurakter dragai Maar ook zijn er belang rijn T i iöohfiii Zij koim n terug op en viih in vorige ar i gedaiun voraook to l UL rtelliu van ijUaate 4ijkü CDinaniHSicö welhc voor do ualoMiig v ui de üonla actbepaliiigcii zullfu zorg dragen i ioortrt nige zij w dag ti vaci uio niLt vol loon Ook won solicïi ij eenlgc loons vorlwo iiBg niet t ilitor voor de hooidkliwf e do tfn to k ias iij Vjor do Ivvocde kla I e ftr lere vepjfljng aiH liotreften o a eon ovcnjrc iglug van ct n je plaaltflem uit de vicnle naJr d dmle loonkila8 etm eomniiH do üin ltd vrftogütuk dor ongctichooldci on liT do oogen lo alon eon twpaling d d op f fi wi rk ton liooigf 20 i ct jeug ligc aHiiii T iiKigNw ijn e ii eoii comini KJo lï r k en i ri ldiiko orgaaiflftUeB vrogii iHjMMidii n klndcrbijwlug Ia patrooiirt van him kaJuL wonsohen o i M ii ge wij igiii n In do rogf Ungi nn do llitlH ta in van geiden voor ziekte en voor niet a eiwcij iirk id fittddageii en nog i rti n dw andere kleino vpraiulerftngian ij koui ni co d t i w hun voomaemhte eUfdi b ni op de invoerirjgi van den goid t fc IJen werktijd i n lliH RotU irdam Steenwijk twi Bteenwijkcrwoild HiMiKchen zij to zi en terugiiie b iu hi tol w ii lugepi k afi i Verder willen M M aaiisprakelijkhidd bij stxkingen onder lid OOgCTl z On Ook Hb ll ïn d i patroons voor offli wegenIxiuw uit In t oontmot t sclkvkelen AfudiNding tot dit voomtel zijn de moeilliklwslwi won liot conflict bij don ring v ojriijk heeft a mleMlng ge pïvefi Tki wlolto wnawcihen do patroons cenige iflafttöWi op te nemen in dk kkW9e lii t Partiijen zi Hen nu tfie wederzijdsohe voor pt dlen otidflr do oogen zim on daarna zullen do hoflppekiagfin Ijoginnffli Hdh Wijziging Dienalplichtwet Inwerkingtreding 1 November a s In M Btajalftlilad a afgekondi hetKouiiiflclijk heftlult vfl 24 Octoixr j l waarIdj Wipaaild is dat de wet vau 21 Juli 1028 lot wijzl0in0 van de Dlenatplicbtwet in workiiig treedt op hAden 1 NoTemb r E J Nierman t Bekend Nt derlandsch architect in FrankrUW oterleden iVjziT d ige i ovitLhI op zijn kaaleel Moidiaur in liel We van l Vaiikrijk iu Wi orlandschü aw eol lüdiiard JohanMor ümla ent zijn liïveflisloop wonlt liet viile rido gomold Nirirmana was gieloron 30 Mei I8 j te l iLHohodé en ktttim na e ni jaro i opzicIiUt hij do Geiiiü te Utn cht werkzaam te zijn g weeat in l88l naar de Potvtech i i A ho School lo D Ut wanr hij oiuier lei ding van Giigel en Lo Gomte zich voorIrcrcdde voo hurt ooCoBnoa M O Hand en Ifljnteekonon Na dezo d ploma s ta hobhm verworven ei trok Nii nina ie in 1883 naar Parijs om door practkoh workeii xijn o U iding tut d oraten te voltooieü Spocilig m hij daar een bureau ea nuiaklo onlwerp n op hot gnbied dirkuristnlivorheid voornfljnelijL voor kiTiNicroden I ll Imonzon VLTliohtanigis r1ikelea luchters on kronen juist in een tijd d d zich de loinzet i voltrok vau gaa tot IcctriseJi licht vva irvoior du nieuwe vonnen moesleji iiilge l iolit woi i n Na KSS y wMi wïj Nierniaiw zlah voorgoed als arcbibxt v li i te i arJjs vviiar hij wddra M u uilgebri ido pm klijk liad i if dieui eorsUsn tijd dolwr do Taveroe l ou s ft in do Av wio U i Opóra IM Caló Miïilard tegenover hot Slttlion öt LAzare een verbüiiwing Hio do bewondering afdwong om don durl en de grwtw lochiii flcho kennis waaruiodo hij het ino iIijke prijld iii oplo tü in den g vc va i wn hoog l iriJHch VaBi üuis om gwlioel ieu wen onderlx uw aian te brenigeu Daarna vorlx uwdo hij de MitsicdkU van d Moulin Uougo het Theutcr Mavi iij m do Champa Klys es en raeerdtero hoteb lo I arij s Iht Iloh l vjy to FontaiiioJdeau en het Pulaci JIotel to Mkvirid zijn van zijn hand l AiM tis Zijn adxiiiil to P ariJH la die dagen keer en voyeuiS ijn reputi gevestigd Hij laat zich als l roaiHch onderdaan natu ra iscerim m vast git zich in lUOO met iin gozin ie Nioe zijn bureau te Parij diiiarliij onderhoudend In Mee bouwt Iwj ile gKWid cercle en hel ikieawo theater van hot ölpdelijk C mta het onv ergelijkcHjko luXo ltotel Negr oj en eimdolijk nog in Monlo Carlo wuir hem hot opportoeïiolit over de v ocnigdo PiiaceIIotdls aai i do Cótr 8 Aziir wordt toevertrouwd achtereertvolgena liet Hotel d Paria met zijn rijke ReMtanrantznai in Enipirc elijl het i ark Palace üe Sjwrtlng luh on cindoUjk de zalen van het Casino Niennans is na een lai lurig anwrlelijk iCdcn ovwlcilen en werd in het bijaijn vau een ontolbaar aautail vrieudcd en verewdK rs op 20 Octoljer 1938 te Nioe ter aarda hestwid De deken van de Orde der Franechttadvooait n Mr Niool hiold daarbij wn onU ro i rmio grwfmlo wnjorin hij d gffoote fti ti ieko verdiewibm als arehiteet ea Ie Hcboon kamkter Misg naOhftppen vau de en enf ririt4i en Nederiandi r uiteemzeUe D hm zoon van Nieitmane Jan en FJluard leenlingpin vau de Fx l des Beatix Arts te PaiPijs zetten de omvftngriikeprakHik van huti vader voort Rijk en Gemeenten Memorie an antwooid op de Staatsbegrooting De linancieele verhouding Aan du uKviuoriu van antwoord nopeas hooldbbiik 1 vau d ataai lxigirooling vtwr liet dieawtjaar iy29 ih M Ikd Iijaii im4 Una in metiïg op ioat liel gtvo ilein deok4i vau d loden diobhjkeiis Iwt voorloopig vwellttg betreurdeta dat o purleuk tlair kabiiRt op dit oogonblik ont br eJit Ook zond dit alh m dit verbaiul j i inüftkto oiMiw iküinigeia wordwi ouderBclin en vvitTvlt dan ook in hel alffeme inHtinuning botuigd mei de fltrokkiug v n het iv erondi lilt gt loveirdd betoogi I al dli io K tand dor ataaitsILuanoi a doorItiar ooiit leJidentimi peBftiiniBÜsch zon ïijnvonrg tto d i zij zloh niet hewurt Dewamöohuwin esi die zij ¥ i hooren goldeain vleri regnd urht de hoogte on t r Iwtinigen dan d i mom si teelo politie van hetbirlget t U t over cnnJRii aoli orU e U Ie dienatjftren de r iwin jeii oihjtiiet gebU kon ijö vjd ni d te ontk omax maa r m cnniin dat dó ngwriiig zioh l eijve d heeft door fl gj wijzigd ttolser van Rftmön met itigaW van 1 Januairi 1928 aan deze oneffenheid een eind t i makeui De opmeiikiag dat de niilUoeKinotft geen niL dcdeclinge n doet omtrent de wijze waarop de voor het weltxiuitwerp Iwlreflend de firntitieeli vKfhoiuling tufwohen Uijk m geniemlcn benaodi e gelden zulten konaW vvonli n gevonden biedt eon w lkonie aanleiding de mfilliooïiinnota op dit punt aan Ic vullen Die anm ulllng wae aanvankelijk t fi1onid in dat teuk zelf een plaata te vindeai tnaar doordajt l t ontworp ins do financiorlo verlhoudAng te en het oor spronkelijk voorneiüon eerst elf dagen ni do mllÜoenennota kon ver3obljn =ai moest hier an worden afgie i Wat de vooruitzichten van h4 JMir 19a l tTeft he ft de minister in de MHioWicn notfl do vMTrachitin Huit dat ook th diieiiB iï ar voor zootveel den ff lwonen dlensi heireft met een overschc zal l Dat het herplawtaen van waehtgridert wtelAoUoofl g ïchiedt kan de wgwrii 8 Tidnet toegeven TTIteraaH bedawt voor Nederland de mogelijkhfvid om zolfHtandig lot ontwapening over trt gaan Dat dit eolbAer oofe wenafteUik zou ïiju moet worden onötend H nigt op den we van Nederia id dat liJl ii t stviuliiijs neeiyeyevi n duur gekleurde ÏÏehleii die tïdi bcw ö n op mi iiiinlatiuir spuroiipiflu Een zonderlhige jacht GeaUgen en ouk nog goverbaliaeerd iMni hiw vergezidd v i 4 i vr ud en Iweo diviiod rrt Diii iag vond inojnauto oviT Ittt Sp i iu iien ilaiig dj fexvwvktou in gespadi mol oen dame ilie op liet Spui stoiui to wacliton niaiudit gesprek wad voriuoidieüjk iiiel naar idi ii Zii van do du me die onvür uohls op d reepbiiik der autonwldol prong on deu bediiiirJ T door hot goopundo rtuinipjo lu liet S la l slooy Hij bokwaaii oakido schaalwoiidon aan tsolml m handiii Üp Ik tzeir de oo vrtblik kwarni eeu man vermoodelijK do vriend vau de datiio op L on fiots aanrljdon en terwijl hiJ naoBt do lajigzaain voortgLiande auto reöd sfloeg hij de bc stintrder ev iieens iu het g laul onder Hel iVrueiH n van Ik iiwiwt jo eigenlijk eoii iiiei tussob qi jo ribhen fJtoken Do l o UiunhT ddo zich niet venledigen kon daar hij y ijn atuur nw i t vaallwuden vond liet mtt ir g iukm door lo rijden eu ihicl lo waolilou t o er uoig ineor vriond in luwr tre auto kwianii n Uij ma ikte diiH dat hij zoo suül moöelijk wog kwam Mmitoch zag hij iioig Iwo ioiiJand iu een Uixi sprong en hom aiciitumolgde Vwn iK gon eon Viildo jaolil Do anug vallL iiJ die HiMivankelijk o de ineeninf erkoeï lo dal do vrienden van do dame briii op do hielüii zaten tl oI wal hij kon oni nit hun liaiuden te Idijv on Later Week d il eoii poIUio atgeid dio het rolielje g zien liad die auto oeJtlorvolgdo inde taxi Mid gpooti siieth id ging hel de lavaHtr uil door iienoordenboutsche vvt tot aan liet HooiuhaiH MjwIoI door on laii den Itezui JenlioulBChevveg weer nanr Je blad lenig Dk taxi iiad w n nwh lang uit iiot oog vtfrioren Op don Kneutoniijk paaseorde eühter jui L ie agent in de tjixl dii do aolilwvolglug ru MS opio ogeviid had Hij herkende den wagen eu hiold den Iteatuurder aau De auto word naar lnot l iiroa u aan de Pj inseulraat geijraobt waar legi n den beftliturder prüce Het blauw worden van aardappelen DU jaidir komt het auvv wor ieui ook el ginioeiiid ijlauw onder de schil Ijij aarUrfippcllen zeer ve l voor Iu Mtdetlee ing iNo 4ti VMii dm l lautouziekleakitiidigen Dic iii wordt dit er dliijmjel uitvoerig ix ipPü kwi mt proJriwjhniugea isgeldo Keu dlut iLoor eeii füuko kal bemeati iig zouwol do uitweudigü vert chijiiöeleu van kaligebrok aan het Luof iïIm Iwt hiauw wordtin der knollen zeer holaiifirijk kunuon worden liJöXJiigt aain in ver Jand hiermcle woixft door iL u l lajiluiiztektciiJta ud Diejisl do aand uïlu vau IMaiiiighobbeiAleu gevestigd op de w n8cliel jkh id van kali uomefaUng op peroüolea diu het olgöiiH jaar met aard ippillew boppot zullen worden Diaar iK t noodig is swninlgo kaïliiuoststolfein ireuds in het najaar too to diwieii wordt d v aanijovelingi thaud ruedB verspreid oor adviezen over do öewenöohte meflt loffenj eu de lienoodigdo hoovoelboilcii wordt iiaiir h irnkskiudlbouweoinnulynle verwe zen Lien Deyers conrra Fntz Lang Men hchrijlt uit Bei ijn aau het Hbl Dinsdagochtend is in het Arbeitsgericht alhier een rechtzaak behandeld waarvan de uitslag beteekeni kaïi hebben voor groote kringen van de Duitbche film industrie Onze landgenoote Lien Deyers eisoht nietigverklaring van het contr ict dat haar gedureüde zefi jaar aan de filmmaathchappy van Fritz Lang bindt omdat dit contract in strijd zou zyn met de goede zeden Lien Deyers werd in September 192 duor Fritz Lang geënga geerd nadat hij een door Richard Eichberg v an haar opgeuomen proeffilm had gezien Lang eischte toen dat de jonge actrice zich voor den tijd van zes jaai aan zyn maatschappij zou verbinden maar behieJd zichzelf in het contract het reciit voor haar ieder half jaar den dien t te kunnen opzeggen Uit verlangen de vurig gowenschte plaats in de filmwereld te kunnen veroveren en daarbij onder de bekwame regie van Fritz Lang te zullen kom n ac i pteerde Lien Deyers deze eigenaardigf conditie en de overeenkomst kwam tot stand Er stond echter nog een andere zeer aanvechtbare bepaling in het contract Lang had het recht om als hijzelf op een zeker tOdstip geen werk voor de geëngageerde had haar aan andere filmmaatschaapyen uit te leenen Nu heeft Fritz Lang reed bijna een jaar geen ilm meer gemaakt m de eerstvolgende film komt geen rol voor Lien Deyers voor zjodat de regist eur zyn speelster ook het geheele volgende jaar niet zal noodig hebben En dus maakt Fntz Lang nu een wel zeer rijkelijk gebruik van zyn recht Lien Deyei uit te ieenen Li het voorjaar itpeelde zij by de Defu de lioofd rol in Die Heilige und dir Narr daama werkte zy meer dan drie maanden in Parijs voor de Fransche film Le capitaine Fracdsse en da ri daarop wilde men haar bij K chard Oswld Ibji t werk zetten Daar I komt nog bp dat fl filmspeelsf er geen enkel middel neeft om zich te weren tegen slechte rollen of onbekwame regisseurs iij moeten zieh schikken in ieder engagement waarover de betrokken onderneming en l ritz Lang het financieel ééns wonien En het mooist van alles bij dit uitleenen laat de Fritz Lang Film zich voor de medewerking gage van de actrice laitkeeren die vief maai haar salaris overtreffen en die geheel en al in de ka van de filmmaatschappij terechtkomwi Tot verontschuldiging van Frita Lang rooet gezegd worden dat deze zeer merkwaardige contractbepalingen niet door hem of zyn maatschappij zyn uitgevonden in de Berlijnsche filmindustrie worden maar al te Ta k dergel ke overeenkomsten gesloten Coilp rati T Tuinlmrerannll I Ooada u OH tNk a 31 Oct Spruiten I ƒ 5 60 14 00 id II ƒ 1 00 9 90 Kroten ƒ 0 60 4 50 Uien ƒ 3 70 6 00 Spinazie ƒ 7 30 13 00 per 100 K G Bloemkool ƒ 1 00 13 00 Groene kool ƒ 51 4 60 Savoye kooi ƒ 8 90 6 1K ttoode kool ƒ 4 3a 7ït Sla ƒ 0 4O 6 10 Andijvie ƒ 0 20 2 40 per 100 stuks Peen ƒ 3 30 7 80 Seiderü ƒ 0 90 l e0 per 100 bc Boerekooi ƒ 7 00 10 00 per kist Met ingang vai 5 November aji zullen de veilingen worden gehouden op Maandag n m 2 uur en Vryda v m 10 uur LAATSTE BERICHTEN DftAADLOOZE DIENST De Zeppelin niet naar Xterlijii Dr l ü en r liewft na do aLinicanist vau du i i iKdin lu antwoord op dcsiiiHroi luiwiu uigt ii der ver aniliiisiide porrtverkj uwoorlü en verklaaird dwti d voorgpiuwnou locht iiaiai IJorlijii niL guiiiaakt kan worden VeLd C r on do Gra 1 üpi t iia uogiuiui s iKuir do er SLaUfli gaau eu iau in jcoo iuot ijA korlertni tijd De uitaluitmg in de metaalindustrie liLKLKtN 1 Nov HeiU iimorgjen ia In do fe iilieie noordwuHliJiWp van do ijzcriniiisli ie di i uilMhUt ng hegonueu zonder dat lid tol uniiM rutoriij u of iuoid utou la i i vkonieji lm IM folded llatjuu la oou cuiu pliealio ojiUittuLu dwordlal do arbeiders do loouoveroecikomst opfcoze hwibeii ofrtülioon in ILugen siml i Juli toeelagou ijolaaild worden Dit is gt sclüed om do arbeidorH in de Koer te wlounoii Deao opzegging zaX vvvuirrtchijnlijk leguiunaatn goleii van do Een 14jarige H B S er door een auto overreden en gedood UMUIDEN 1 Nov Hedenmorgen is op de Stationsweg de 14 jarig ï leerling van de R H B S te IJmuiden Hart genaamd door eigen onvoorzichtigheid door een auto vau den heer Pauw uit Haarlem aangereden Het stuur van het rywiel van den jongen sloeg door het zeU van den auto waardoor de fiets werd medegeideurd De jongen dia met groote faneUitid reed kwam met een Jievige schok aan de overzyde vau de sttaitt terecht waar hy met een gapende hoofdwonde bleef iigen Naar jiel Ziekenhuis to Uiiiuiden overgebracht is de jonken korten tyd later overleden Springer Wereldkampioen dammen Op de heden te Amsterdam gehoudenlaatste wedstrijd dammen is Springer Nederland wereldkampioen dammen geworden t Beurs van Amsterdam WlSaELKÜEKöHN 31 Oct i Kov Officieel sLonden 12 0ÖS4 12 09V Berlijn 50 41 09 39 3 Pai UB 9 7414 9 T414 Brussel 34 66 34 66 Zwitserland 48 48 Weenen 36 07 3C 07Mi Kopenhagen 66 50 66 Ö0 Stockholm 66 67 66 67 i Oslo 66 50 66 50 New York 2 49 2 49 Niet officieel Mödrid 40 21 40 26 ftalië lÖ i 13 06 i Praag 7 39 7 39 Beursoverzicbt De affaire iiad ter beurze van Amsterdam heden hoegenaamd geen uitbreiding ondergaan Behoudens de kleine bewegin die zich in enkele specialiteiten ontwikkelde was de handel van uiterst geringe afmetitigen daar het aanbod in de meeste gevallen de overliand had kwamen de koersen op diverse afdeeiiniten lager te liggen Van de industrieelen golden kunatzijde imndeeien algemeen la ger Do Philipsöandeeien liepen na vaste opening eenige procenten naar beneden Op de petroleumafdeeiing verkeerd l Koninklijken in reactie daarentegen werden Perlakken hooger afgedaan Suikerlondsen waren prytshoudend H V A s volgden kort na de opening een benedenwaart sche richtmg doch liepen nadien in een sm I tempo naar boven Kubberaandeeie werden op kleine schaal verhandeld en waren daatbi aan den gedeprinieertlen kant Tabakken waren geheel op den achtergrond geraaktVoor Scheepvaurtpapieren was de belangstelling vriJTAel geheel verdwenen Op de n ynafdeeling ware i Boetons wederom aangeboden en moesten zich aldu s een verder vcrliea getroosten Alg exploitatie waren weinig veranderd De Anierikaanscne markt had een rustig verloop KADÏO TELEGBAFISCH WKEBBERICHT Verwachting Matige noordoo telijke tot noordelijke wind Aanvankeiyk nog betrokken Later opklarend Waarschijnlijk eenige regen Later koeler Voorloopig overzicht van het weer in October Mededeeling van liet K M Inst le BtldJ Gemiddeld over de vijf hoofdstations waa de ochtendtemperatuur 0 1 gr ceU te laag In de eerste en tweede de was de temp resp 1 gr en 1 8 gr ben in de derde dec 2 4 gr boven normaal De grootste afwijkingen kwamen voor op den 21 6ten en den loden resp 6 gr boven en 9 gr beneden normaal De gem maximum temp waa ongeveer normaal Het gem min 1 gr boven normaal De neerslag was in het noorden van NoordHolland en in Friesland 10 15 overigens in het W en Z W van het land 25 35 beneden normaal ïn hot N O fr 10 boven en in bet N Oosten en Z O 10 r30 boven het normaal Te de Bildt was het aantal uren zonneschijn 93 tegen 100 normaal