Goudsche Courant, zaterdag 3 november 1928

Verloren uren zy doorknagen Hst hart met naberouw te s pa feuïlletonT Langs verborgen wegen A oatur ii van den beroenjden tiigelschen detective HERBERT PORTER Vrij naar het Lngelscdi door J van dier Sluya Ook m dit g val bööft hij 1500 guklen betaal I En ook Wi oatótonri voor de eur fttt opstootje do baidé veohtondo appekn ndelaars Daarop voenfe mijn onderwee n i liet gebouw Westerboulovard no 14 Ditt 18 htót gebouw waarvan lodore etage aan eon andere firnia is verhuurd Inist Kd Httrbört Por tor GeluWkig i intufieohen woe gewichtige aan kimopingspuntffli gipécre i in de corKt plaats de loto v nj mijnheor Hahn ik hoofdje all m maar tj vragen welke Iir i 8 Ml het gebouw deoe heer roet een bea k liad veneerdl en dan nog een dat nog van onedndS ® meer gowloht was Em tweede Ja Ik vertelde u al van de praciitigo brandkast op het kantooip van do mat me febri het fabriknia vbn de firma Elnter leld en Leèrbeiigi Wel een brandkast van bertzelfde marie etwid ook bij de rfldiio n 4 otopptj Ik had uu aill reden om te N o lÊJémSs ét lHIpnl f ed i n g e Ui bij zi0 onz iai a LfiJMi Harkt M i Wo N n Ves en uHove s Nog 9 van la nieuw gebttuwrfe I Arbeiderswoitingen iin de Constaatyn Huygenskade N Z Hypotheek beschikbaar Te beviagen b e bouwei s E SANbERS Siioystraat 7 C A TIJBOUT Snoystraat 117 en op het weik 2205 30 Hit ppz ieÉaniili MysterJB 4 en S tliiiis oeopenMJ BBS De Groote Verressing van dit seizoen SSST I Bezoekt mijn Stand op de St NlcolnasMarkt in de Soc Ons Genoegen op 6 7 8 en 9 NOVEMBER a s l 8i A V r b I a u wr Winkel Doelenstraat 1 Werkplaats Tuinstraat 71 mmmmmÊÊÊmmmmmmmmiÊÊÊÊÊÊÊm TERMIJNBETALING Wij leveren U uit voorraad vanaf f 1 per week WOPLeN en GESTIKTE DEKENS BEDDEN MANUFACTU Ai REN HEEREN KLEEDING WINTERJASSEN f JEKKERS MEUBELEN N V C Sphiilef s Goederenhandel w wb GÓyWE 34 zal gedurende 6 7 8 en 9 November tentoongesteld worden in Ons Genoegen Boelekade Gouda van 2 tot 5 uur en van 7 2 tot 11 uur en Haalmaclitn koo5 en is een kvve lie vin veiti ouwen Gaat daaioni na u het van oudst bekend idi c L viren8t in Adverteert in dit Blad T LAAGST m pr s T HOOGST m kwahteat LANGDURIGE G4RANTIÏ Filialen door geheel NederlandHier ter stede 2194 30 alleen Kleiweg 88 Gouda A LCWEHSTEm ff fiafii lAl ttStrI 1 1 1 UH Rmtici dofiionstratie nUKU in de zaal Kunstmin Soc Ons Genoegen n 6 tpi 9 l v met Soflora Radio Gramafoon versterüdis vèor Cafe s en Zalen Oanfbinatie van radio il i adH ogfampfjoon lillli ir t Demonstiatle van ons fabrikaat Electrod ynamische luidspreker I er I t 1 i I i I i SI fUl J V J SOII01l Rlltil m fm i v m v + 4i 4fiii s t tjt n cii nntwt a m lÉÉÉA l mn No iseis 913 a niia0 B üovpmbar 1928 67 Jaai pgang eOIIDSGHË ilIMIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BËREENWOUDU BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAEELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDËWATER RËJÉUWUK SCHQONHO YËN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN u ADVfiBTËN PBUS Uit Gouda en onutrekian behoorende tot óm bevoi i kriiw 1 re ela ƒ 190 ellce rc meer f 026 Van buiten Goada en doi bezorgknns 1 regels ƒ L56 elk legA meer ƒ 0 0 Advertentien in het Zsterdagnununer 30 bu tag op den pr e Ijiefda jEbeida adrortentlbn de heiift van den pr la lN xi ZONOJ J MEDËDiBELiNGEN 1 4 regels 2 M elke re el meer ƒ O SO Op de voorpa£ma 60 boojjer Gewone advertentidn en ingeaonden mededeelingen tijj contract tot levr gfindiicwtdea pr s Groote letitera en randen worden berekend naar pliaataruiinte Advertentien kimnen worden ingezonden door tusscbenkomst van aoHade Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agent n en moeten daatfs vó6r do CkLaataing aaa het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzduerd te zjjn Dit blad verschijnt da lijks behalve op Zon en Feestdatfefl ABONNBMIBNTSPIUaS per kwartaa ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagbïad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per loöper gesohiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zonda fablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyiks aangenomen aan ona Bureau MAKKT 31 GOUDA bii onze agenten en ioopers den boekhandel en te postkantoren Onze bureaux z n d tuks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Intero 82 Kedactie Telef d Postrekening 4 400 1 Mitkievicz xon n Poolsche demonstranten bet Rota lied Vertegenwoordigers van h re geeriogs bloG eiachten van den minister van Binnen loBdache aken den autiorit iten te Lem bei in ttuotie te geven onvert iddel4k op te tteden tegen Oekrajiensche rustveratoorders Alle Oekrajiensche studenten die htmnen nationale kanteek en op de mutsen dtoe gen werden door de Polen aangehouden waarna hun deze distinctieven werden afge rukt Een filiaal van een Oekrajiensche meUcmaataphappj dat op tien mututea af ataod van de poiitieprefectuur is gelegen werd votkomen verwoest De echtgenooto van den leider e Q r Oekrajiensche boelcbin der werd lut da eerste verdi ing vbu de naby de bmdery gelegen wmmg op straat ffeiwoipen door een student van de PooUwhe Hoogeschool Z werd vr ernstig gewond Aan het Doodenfeest voor de Oekrajien sche JBLathedraal hebben Donderdag onge veer lOOüQ Oekrajisners deelgenomen In verband met deze excessen zijn verte genwoordigers van da regeenng naar Lwn berg gegaan LUXfiMBUBG Noodlottig haiKlg B Mb Dnitscher door douaM gedoedL Twee in Frankryk wonende Duitschers die eon wandeling naar Luxeipburg haddenonderoomra raakten bu hun terugkeer aande greoB in woordenwisseling met tweeLuxoniburgsdi douaD 4 eaDÜ ten D e volgden de I uit9chers pp Fransch grondgebied iwoar het tot een handgemeen kwam h x der Duttachexs Li da rtïij door eendoutmebeamdate doodgeachotOLBOKUKNU Etn kabinetscriaii Bl kena berichten uit Boeikarest is de regeering afgetreden Verklaard wordt dat de regentschapsraad e n concentratie regee ring wal vormen de kansen hierop zqn ech ter zeer genng Alles wy t erop dat Maniu belast za worden met de vorming van de regeeng In deze regeenng zal Titulesco ongetwyfeld een portefeuille kragen Tot diens terug keer uit Londen zal Bui tenlandache Zaken waarsch nlyk bestuurd prden door den mimster van bmnenland e zioken WaidahVoivoda Van soc zijde worden de parlementaire vooruitzichten van het voorstel niet ongunstig geacht iKnkeile dagen geleden heeft de woord voerder van de Duitsche boerenpart bdhr te kennen gegeven dat zyn party met veel voelt voor het pantserschip terwyl ook ia de econonusche part de synpathie mot bepaald groot schynt te xyn Het Ceirtrum zal geen stemdwang toepasr sen zoodat men verwacht dat deze dnC partem een aantaj stemmen voor het aoi voorstel of althans niet er tegen zullen opleveren Zelfs wordt gesproken van de waarschynlykheid van de aanneminj van het soc voorstel en blad echter als de D AUg Z tw elt er met aan of hot sehip komt er natuurlek De behandeling in den RyJudas van het voorstel kan dus spannend worden FAAMKAUK De zaak der Hongaarsclie effecten De beklaagden in vrijheid gesteld De correctioneele rechtbank te Par s heeft in het proces inzake de vervalschmg der ol stemp de Hongaarsche effecten op voorstel der verdedigers besloten de viJf zich in hechtenis bevindende beklaagden Josef Blumenstebi de gebroeders de Fallois de voormalige consul XiBcaco en Simon Torbim voorloopig in vrijheid te stellen Havas vermeldt onder aille voorbehoud het gerucht dat er onderhandelingen zUn geopend om te bew rkfftelligen dat de beklaagden de onrechtmatig verworven win sten tenisbetail tt pe havenstakuig te Bordeaux Krachtige ordemaatreg en De staking der havenarbeiders ta Bot deauK neemt een dusdanige wending dat de autoriteiten Eich verpUcht hebben gezteii buitengewone maatregelen ta nemen De tachementen infanterie en artiUene all mede koloniale troepen werken met de gen darmerie en de politie samen tot handha vmg der orde Stakers zyn eenige schepen binnengedroii gen en hebben de daar werken le arbeider met knuppels weggejaagd Verscheidenen werden gewond Op de kaden hadden s middags eenlgc lichte incidenten plaat waarop eeniga arrestaties volgden POLEN Onlusten te Lemberg In den loop van gisteren is het te Lem berg opnieuw tot manifestaties van Pool sche studenten en andere groepen gekomen Het redactiebureau van de Nowyj Ozas werd bestormd en verscheidene Oekrajien sche zakenhuizen werden verwoest zonder dat door de politie noemenswaard werd in gegrepen Hoewel dese excessen louter tegen Oekrajiensche en inzonderheid tegen nationalistische Oekrajiensche instellingen gericht zyn beweren enkele Poolsche bla den dat communistischt Oekrajiensche ele menten de onlusten verwekt hebben Voor het gedenkteeken van den Poolschen dichter De gemeenteraadsverkie Jngen m Engeland Een overwinning voor de Labour Part Kaar Pertlnax aan de Daily lelegraph meldt 13 de voorzitter van de Voorbereiden üe Ontwapeningacommisaie van den Volkenbond jhr Loudon voornemens op grond vaii de laatate besprekingen te Gentve de Ont wapemngscommissie leeds m Januari as bgeen te roepen De secretaria generaal aB den Volkenbond Sir Eric Drummond en de directeur van de Ontwapenlngsafdeehng f olban zoo meldt het blad verder hebben kortelings te Parija den toestand besproken met de ter zake bevoegde Fransche autoii teiten en wel m het bijzonder met het oog op de veranderingen u den toestand ont staan door de afw j ing van het Fransch i ngelsch vlootaccoord door Rome en Washing ton Op instigatie van Colban die zich ook inet Washington ia verbuiding schynt te hebben gesteld zou men tot de conclusie z i gekomen dat het het beste is de betrokken mogendheden te dwingen de kaarten open op tafel te leggen en een bgeenkomst van de Ontwapeningscommissie zoo spoedig mogelyk te bewerkstellxgen Donderdag hebben in Engeland en Walet gemeenteraadsverkiezingen plaats gehad De uitslagen betetkenen dat de coR servatieven geducht klop hebben gehad en tevens dat de liberalen en onafhankeil jken veröcheidene veeren hebben moeten laten Dit geldt niet alteen voor de provincie maar n de zelfde mate voor I onden waar de I a bour Partij evenzeer schitterende vorderin gen heeft gemaakt Ket 19 haast onvermydej ik dat men in men natuui k danig m zyn nopjes over den uitslag der gemeenteraadsverkiezmgoa en hoopt mem dat de Lagerhuisverkiezingea e eneen5 zullen leiden tot zoo n eclante zege van Labour dat het Lonservatieve kabinet wordt wegjiievaagd Verschalende kopstuklcen der arbeiders zooals Macdonald Showden en Ctynes hebben zkh reeds over de resultaten uitgelaten en begrypeigkerw ze in optimistischen zin Hun uitspraken kwamen hierop neer dai klaarblykelgk het politieke gety is verloo pen De conservatierven nemen voorloopig nu zy by de gemeenteraadsverkiezingen het gelag hebben moeten betalen een houding aan alsof de uitkomsten voor hen heelemaai geen verontrufrtend karakter dragen en dut zy zich ferm zuilen weten te handhaven wanneer straks de groote stryd wordt gestreden De conservatieven vestigen boven dien hun hoop op de vrouwen van wie er dit jaar vyf millioen meer dan tot dusver haar stem zullen uitbrengen De liberalen van hun kant die noch van de vasthoudendheid der conservatieven letB moeten hebben wier politiek zij veroordeelen zioowel op het gebied der bmnen als buitenlandsche staatkunde noch van de vooruitstrevendheid der Labour Party wier gevaariyke experimenten h i niet mogen M orden aangemoedigd geven eerlyk toe dat de uitslag der gemeenteraadsverkiezingen voor hen zeer teleurstellend is geweest en zeer stellig zekere oanwyzmgen bevat ten aanzien van den gang van saken by de a s vernieuwing van t parlement worden voorbereid om een eind te makea aan den stryd m de M W Duitsche gsei induatne Het blad aeht liet mogejyk dat zy tot een re ltaat leiden nog vóór het ai bêidsgerecht In eerste ea laat te instantie een beslisHintg neemt nopens de bmdendver klaring De schat in de BtJirtjrtafel En de verdackte verpleegster In 1913 stierf in Berlin een 7K jarige rentenierster die den laatsten ti d verpleegd was door haar buurviouw een 56 jarigt weduwe Kort voor haar dood schonk de rentenierster haar trouwe verpleegster een kostbare broche als aandenken Toen de rentenierst er was gestorven verbaasden de arfgenaipen nch dat er beelcy maal geen contanten waïen hoewel Iwkend was dat de oude dame steeds nogal groote bedragen en bovendien v kostbare siera den in huis had De verpleegster werd verdacht toen de gouden broche in haar be t werd gevonden Fen procfts volgde maar bij ebrek aan bowys moest de buurvrouw van de doode in vryheid worden gesteld Niettemin bleven de erfgpenamen de verplee pter met scheele Qogen aanzien Hot meubilair van de overledene werd op een verkoopmg gedaan en zoo verhuisde ook het ouderwetsche achryfbureau naar elders BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCBLAND De tocht van de Zeppelin naar Berlyn Te 10 20 aan de ankermast te Berlin Hedennacht te 2 uur is de Graf Zeppelin gestart voor de tocht naar Berlin en om 9 20 IS het luchtschip te Berlyn aangekomen Om 9 20 daalde het luchtschip langzaam Vreugdekreten weerklonken van alle kanten Om 9 46 IS de Graf Zeppelin veïlig ge land om 10 30 lag het luchtschip definitief aan de ankermast verankerd Aan dezen tocht namen behalve vertegenwoordigers der pers de Wurtembergsche minister van t manden dr Dehlinger en de drie Amen kaansch officieren die mede over den Oceaan zyn gevlogen deel Naar verluidt is dr I ckener met den chef van het vliegveld Staaken overeengekomen dat een beperkt aantal pasgagiers tegen be taling van lOOO mark den terugtocht van Berlyn naar Friednehthafen zal kunne i meemaken De strijd in de metaalmdustne Rcchtstreeksche onderhandehngen in voorbereiding De Vo=is Ztg vernam dat er naar het schynt rechtstreeksche onderhandelingen In Oct zoo vertelt do Frankf Z werd te Stettin op een verkooping o a ook een wormstekige sdhryftafeU verkocht voor twee mark Een paar mannen kwamen het oude meubel me t een han iar halen om het naar den winkel van een opkooper te bren gen derweg echter bnk het vrachtje in tweeen en uit een ebeiai vakje rolde een hoeveelheid goudstukken met bril ant n bezette ringen armbanden enx benevens een pak bankpapier op straat De beido mannen grabbelden alles b j elkaar zeaden niets aan hun baas verdeelden dai buit en gingen een leventje van vroolyken Frans leiden Hetgeen echter hun noodlot werd daar de aandacht van de politie op hen gevestigd werd die hen m verhoor nam en hun al ipoedig iiet geheim van de doorgebroken schryftafel ontlokte Bij nader onderzoek kwam aan het licht dat aeze schryftafel dezelfde was als die van de in 1913 overleden oude dame Monumentendag in den Haag ZaterUöig la m d Haa ouder voorzit kn=cbap van Mr Dr A Ü ü M vfn Kjuküvon il eojmuuswina der Ii aiiiU piu in Noord lïrabttut de twewfe uiouumen enda geïtoudua In iKwpriikiiig kwam do Haagwclw loouu UK kkiijvtrorjtümua d btwclieni ig van uoWiö iliterontioaielt liatuurbeöühenuiüg ea hit PiööBwuivraagBtuk Bij ült laatste punt heelt de heer A eh j grond uit Gouda oen pleidooi guihou deu voor Iwt beltoud der Reeuwljksohe I laasou Hg vorteldo de belteodo voorge Hetgeen de volkomen rehabilitatie beteekende van de trouwe verpleegster Het pantserachip Het soc Toorbtel tot stopzetting Naar aanleiding van het b den rijksdag mgediende soc voorstel tot stopzetting van den bouw van het pantserschip welk voor tel enkele weken geleden door den voorzit ter van de party Wek op een vergadeAng was aangekondigd betoogt het soc orgaan de Vorwarts dat de soc democrati gaarne zou zien dat de Riksdag dit voorstel ten spoedigste in behandeling neemt en afdoet 01 irji ijke imim r goopoiui en luoggeluMild wonloiu op vorBCibaj tei de plop ulil de L y f Als ik nij iLot vert l V rele i c up enMi golieiiuziiU iiittuitr Bï pluiwii ni aomdfcir bwt goringbte te ekoii van bjbclbad gjiiig jZil ikp jujéiI zei Ueirbert forter gUmlaelieiii Ü hiöbt wn good geheufieu Di e jeliicdieiuH in Lo iden is oiigieveur een I ilf jaar gwlodtm Hi jodigu iiH sije vostiigdo baar oogeo fttai Op dou doleotive in goilHiiOJwn liet lijU t I of liot oltdü misdrijf M t onmogtlijk lHe bt u u al nador mot do brandka bon 1 ozigigieliöudwi Mr Porter NiL antwoordde do Engeielobman inet OU licliÈ RcIwudloropbiiPii Alt eene heb ik kunnen vaBtsluJleii op de Augusta Hou lovanl en in de Lolpz gt wtraat waren d nandkasten gioalolfii to i de htxr tHalmbimienkwam bij de gaöniotorenfabriok van iBTsen waa hij open Ct filoten horliaalio liet jonge ineisjo zonder zijn woorden te begirijpeui open ik begrijp er g Mi woord van Mr Por ter Denkt 11 h er o w ovw na in de liel la evallen waarin lo brandkast gesloten was l et ailde imjulieer Haihi de 1400 gul den In het dt rde gevol waar do kast openetondi trok hij zl ii aanbod na eonigen t I weor in En vrtdke ooooiusle trekt u hieruit DoTO onzft vriend wenart bet een of ander te zl binnen In de kaat Is auii brdeht In do beudo txtrflie gevallen waar de habt gwloteu wae inoeet liij iets doeu w uirdoor er voor duu eigouuar eeu oiuiiliidiig outatoud om lieiu open lu lua ken LXit waö van vwl ttelang voor don Ixzai ur oodtbt bij eo oen fiiuk b dr ibg voor ov r luid Want bij w ttt zóó ve l d zou du outvaii ier In du brandkast let gui n die doiarvoor open luaken lu het leid geval waar do brandkast open MunI viüa dmze uitgavo lUet uoodlg vaa huir Iflt hij zich terugtrok H t jonge muialje liaaldie diep adem en kxk ku lelt otivo zwijgend aan Eu wat doikt II vro ï o na lang denken dsL Halm linie in do brandkaeteo zo rfi4y HwJ bf rt I orter haalde do aoboudtera op Diiflrvoor bon It het met mezelt nog niet iKolotiual euna Ik geloof dM ik goed zal doen vnjiimdllég ee ii Kzoek af te logigai 1 j oiz n vriend l nwl KrausH op do Thai Jiti iiTweg V W knikto mo En wat betei ent d i iio rUioning im4 do twee appeleoveo ters L be doelt de beide kerele die elkaar afruisoidfpni Daarvoor hi i ik ge loot ik H i rklarliig ails ik mij met al te zeer vtr s moeetüii die or voor zorgen deter niinoer oulBto l dat de dirccU ur en vooral 1 ele 1k t Halm na r het ve ister lok te En Iweft Ha wi van die gelageaheid geliniik geanoakt om wat lit de brandkast wog tfl lunnen Absolaut niet Maar wat dant la godsnoaiu hIj wa zoo gotui fi aan dat hg op zijnw uoar liet raam de branlkast uioe pussüorou Op dio manier woe hij m de geUgeulieiid binnen iii de kast waarvan do dourtMi opontitondou te kijken Zoo konh j dat no to weteai kouMii waar het bean ui lu doen wos En Iioud uu 6ok nog rek alng met dit lelt in belde gvvalJeuiKnfl Halm deii dirodtuir op wu tamelijkaï lei ik plaats lx teld i liem zoo gedvMuiigeu e u vrij ladi geii tijd vaa zljat nrtau afwezig te sljn Beido keonai iadt ooiiierontiu Op Za toitda inidad i vastgeH lt4d bn ZatcirdacniwMt g worden Je looiitMi uUgeiandd Het wa de i volgenden middag even na Iwilf drl toen du a ito waarin Herbert Porter zat de slillo Berghvog in Thalhcdn iwdraade Hfvt huis no 5o was spoedig gevjnden de te spoexiJj üw omdat ir oen iiex r voor de deur stoi die ong uldig zoekend naar alle kant spenrdo Dat wan do dfiroctour on Doimete n van ïtahl werk AG Hij berkeiïde zijn beooeker van den vo Hgen dag terstond en weitddie zioh opge woiKlon bit hem Zal ik u eens wat ver tollen Do Itoelo geecWalonis iB bedrog metwiaar Hoe weet u daXV W I ik had al eooleto gedacht Nietwaar mijnheer Hahn woont Mer healeflioülniet En van een oentrlbsgie ia beelemaAlniet bekend h4 ojtodA Hiao u iiKHxleu dmt ook otn vuu de lli iii b iii ht gebouw op U V e öleiboult aid iln ü u braadi a t mm L eultleu Et iH 1 eb iic dian ook luot vc ngii t op de gjoetuMttorou 6 ntP vk vaij 1 eturswni hei buu ze oon coii Drandiiaet van Wimturfedd on Lohrberg En iiuonJatul ook Mer hetlt lujiüieer lioU i oen bezoek giobrachi Ook ouk wa aanbevelluf van deu dircc t r to krljiSMi Ja Liiq ooik hier iwcft hy löOÜ guldwi ic tnaildi Noen Uier htxti de oonförenüe piotae i g oen BiiilMre wonduigi geaiouien M jn tu r Hahn dio ook nc do golukkig uit En ook 7A r hiad de oomeAia met de f pelenvMileaa weer plaat Ja en zooaj ik zi4 op dit kantoor stond ook een brandkast van Wintdrfeld en Ijohrlx rg WinterMd en I eJubergi herbaalde Flse nadenkend V an die firma heb ik kort gcledlen ge eeen Is dat niet de abnek waarvan de brondkaêten eenigen tijd geleden ïn Lon o fclaarlloMen dag op