Goudsche Courant, dinsdag 6 november 1928

07 Ja i1l iiB weicn ddt de illverbou van 1 1 welKJ zijn gftxHateeni l ebruarj IIF uiat ziju lugKitrokken en dleulengovoige im s gaiigtuar ab wuttiig bot almjddk l zgii De luerbudoel de Z4 lvorbo ie zgu aaa ueide zijden bedrukt Provinciale Staten ran Utt elU iot lid vua de Prov titaten vaa Ubredit weid beitoemdi mevr A J H1oltli re lr noili in plaais van mevr H B BaiUiuis h tterö duo wygeua geasoudbeidBriedauou bedankte Twee legaten to Groningscbe InsteUiBgesi Wijl Mr a a Ueertsema OudCom miasaris der Koningin in de Provincie Groningen heeft ƒ UO ÜOO gelegateerd aan het uifitituut voor doofïTtonunen en ƒ 10 000 aan bot Groningaobe Universtteitsfonds Luit Gen Koolemans Bejnen t Te sGravenhago is overleden 80 jaar oud de gep luit £eneraal der inf G J W Koolemans Beynen oud commandant der 2e divisie De heer D G van Beaningen en de Nen jto D wer dftgieo werU bericht d t de hoer G O vmn Beuiiingen don hoofdprijs in de Nenijtwlotorij den Cadillwwwto horft geftonnpu Nog twee andere auto s vielen op niunniiei dio bi het beeit voio den boor van Beunin jm waren Het Dogbl V Rott noesnit dit eo6 ongezoobte abiid 4iding om oeno wat nvM o vertelieQ over de houdiugi van dezeu Rottexdommer diie zijn bad voor eon beol raar figuur beiioed beett De opaet v n do Nenijto ie niet bepaald voor 100 pet to verantwoopden geweest üdeéondoel or zijn grooto fouten gwuoakt Toen een debacle dreigde hooft de w D ü mn Beuningeo do sitnuatio gered Hij zorgde voor eou jpsweldig bedrag ii ion wordt eenoomd in he waarborgfonds dat dank zij hem de verelscbte gTOofle van één millioeu kon verktij g n Een daad die nde4 aan do gjroote klok is geiiaa n docb die nu tooh wel eens publiek mag woirdeii omdat dsArdoor e rst het juiste licht vaiH op de toterij De Nenijto beoft bijna V mUtioon bezoekers getrokken Voel en veel meer dan verwacht werd Ook in andere opziohten is bet deze È itoOneteUii meegfsdeopen al Hhmdon er aan de andere zijde tagenvaiW s vooral als ram den oorspronkelijksn opzet in aanraerkingi neemt Ofscboon de edndreAcening niet kan worden opigemaokt voor ds fl pétallen eu bezi tiiifien der Nemjto te geide zijn gemaakt staat het wel va t dat er etm tekort va i toniiion juil zijn en dat du het waarborgt fonds voor een groot deel moot worden ftangosp roken Dour do nieti vef ko Aito Nieiujto loten meerdere UenduiMnden voor zijn rekening te minen heeft de heer van Beuulngen opnieuw eea te l owonderen geste gwiaakt Daardoor todi weid bet tekort niet nog hooger En bij had de kawa als ieder ander Dot er gïioote prijzen op zijn ndminere vtel i i bot loeval dat nu eenmaal eou loierij oigwi i Gezien t gK ot aantal loten in heeren van Bouningmi ö bezit vol tr t geen gvoot wonder Wie zal dat betalen r ZondagnïIJdfig werd om restauiuot in de b nnen ïtad in Rotti idöm opgebed door Utpeohtsche Hypotheekbank UTRBCHT Pandbriewen f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 2 Pandbrieven a 99 2 1 In tukken van f 1000 £ 500 en flOO De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Voor de primitieve mensch dae hafcy best is er slechts eén vraagstuk Het Voedselvraagstuk Als de voedselkwestie is opgelost met de hulp van Molenaar Kindermeel leeft baby in de beste verstandhouding met ouders en verpleegster Vraagt attestenbo e aan P MOLENAAR A Co WBSl AAN Langs verborgen wegen Avonturen vnn den beroemden Engelechen detective HERBERT PORTER Vry naar het Engelaoh door J van der auys 19 ren tj ï t ZZ oneereer hajf twee toen op apten Hij bmoht mij nsar Imia en Ceir T r lli dingen Bij het rr i opzoeicen Uw onwtandig loh n et lang waohte de viemde Twee dag i laiör vettwham hij al j 1 in mijn wwttng Hij kwam niet 1 hand vorataricende middelen IrtM ï ÏBoed voor mijn tij wist al wat mijn zwakke rij MAGERHEID ïchoone volle UchaanuvonMn door D Fr STEINBB B OOSTEBSCHE KRAOHTPaLEN voor Damei Wonderljaro Bulloi Ook voor hemtellonden en zwakken Bokroond met gouden medalllas nu oro dlploma a 1 8 weken tol 30 pond toeneminsr G I randeerd onstluuleIBk Door ArtsMl aal volen Stnng roüel Vele dmkbetaiKtag Pr ji per dooi van 100 taks ƒ IS M tuks ƒ 5 B0 franoo thuis onder rsmliolirs jf na ontTurit vmn poftwissél nUAAL QDBSKI Zeeitr 11 Dm Baa 0 een fabriekskantoor alhier kan een jongste Bediende GEPLAATST worden bii voorkeur M U L O opleiding 10 Brieven onder No 2224 bureau Goudsche Courant Markt 31 Magazijn van PARFIJMEHIEN TOILETARTIKELEN SCHEERBENOODIGDHEDEN BALT A DE JONG Gouda Telef 118 Oostliaven 29 BEZOEKT ONZE STAND OP DE St Nicolaas Markt St NIGOLAAS RECLAME 10 stuk Havana Cabinet in luxe boekvorm verpakt II L BINNENDIJK KLEIWEG 87 Men vepzuime niet mijn stand op de St Nic Markt te bezoeken h HERFST I h L BOOaHERDT Stfoopwafels worden volgens oud recept op de tentoonstelling gebakken Als 2e attractie Cacaofabriek in werking Dit jaar buitengewoon mooie sorteering doozen Marsepain Bonbons enz H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gonda Om brood werd liekroond Amkem 1923 a Boacb 1 2 R dm 1 2 Dotdreeht en Ulreckt 192 Wy maken onse m mmm lezeis en lezeressen opmerkzaam dat er geenbeter publiciteltsmiddèl ta Gouda en omgeTing la dwi de SATERDAGEDirrBl van de GOUDieflECBDIilNT roor het plaatsen van asavracen en aanbiedincen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annonceeren van aanvrasen en aanbiedingen van KOOP sn VERKOOP alsook van HUUR on VERHUUR Wij hebben voor deze soort advert ntiën een speciaal tarief vastgesteld n K van 1 8 gewone regels KN aULDKN elke regd meer ƒ 0 12 mits contant aan ons Bureau MARKT SI Uiterste term n voor ZATERDAGMORGEN nar Zend vooral Troef in BESARANDEERDE OPLABE MINSTENS 6150 EX BRONCHITIS Hoost Asthmi Snelle verlichting en genezing door lüoa re geneesmiddelen mt iJantenextractcn blukend mt voLgeml attest Ik ben met Uw befimndcJinff sedert 6 dagen begonnen ik hoest nünder faaal vriier a lem en voel my kradiUger Tocli ben ik oer eriötig aangetaiit want ilt bob mijn beroep op last van 3 geneosheei n moeten opgeven De nunate beweging was my verfiwion dodh in die vyf dagpii bcai Uc een geheel aiwler menewh geworden A a te Serain België Vraagt circulaire met bewyzen aan den uilvinder dezer geneesmiddelen zelf den doktor in de ine Ucijneji G IXAÜViMAN aan de firma J H I SNAmUé afd P 5 Groote Markt 7 Rotterdam verzorrë de ziekte duideujk AAN TE GEVEN want er ia een speciale brochure voor elke ziekte i = Bezoekt mijn Stand = op de St NIcolaasMarkt in de Soc Ona Genoegen op 8 7 8 en 9 NOVEMBER a S7 A V p b I a a u w Winkel Doelenstraat 1 Werkplaats Tuinstraat 71 Een trouwe vriend voor alle zwakke meTischen Een trouwe viiend voor nllp zwiikke rii lüdfnden is de SANGUINOSK Voor allen die Ioor K fstelüke of Itrliameryke inspanning uitgeput zijn voor a Ie ovfr vermoeiden voor Iierstelk ndi n uit typhiu of influeriKa voor iil die niet ned op krachten kunnen komen is de Sanguinose een vertrouwile vriend üie hun spoedig do verlorene kraciiten hergeeft SANGUINO JE ii te verkrijgen bi Apotheker en Dro gi ten SANGUINOSE ko per flesch ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 tl ƒ 21 WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM 4 Co SO Do RicTnerstraat 2 M Den HaaB lElO ElecIriÉe Mi6Ée8 Een riuzengemik voor dt Hulsvrouw GROOTE SORTEERING IN ALLE PRIJZEN aemakkalllk Condlllün De VELO blijft steeds g SïIÏ e c tX Bezoekt ons Depot VELOWaschmachIne IIAiJ L Tiendeweg 53 Gouda Maison Para Hoofdsteeg 7 Rotterdam Varpiiglngiarllkiltn Cariiti Bvaiinikouiin Braukbsadtn Wariawatarzakkan BtTII prljicourant grallt BUMMIWaBEB Abonneert U op dit blad Geaezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere gevHlIen aelfs wanneer ongeneesbaar verklaard en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte BEN SPECIAAL Suikeraiekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden sltchte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen ton Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekiema jeukte steenpuisten enz pp elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever leverstccnen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren 40 Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezor beh andeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen bü firma J H J SNABILIE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt HMT DE GIDS VOOR IEDEREEN WH De Goudsche Vraagbaak is heden verschenen en in eiken boekhandel i en bij de Uitgevers verkrijgbaar § 1 Dit bijzonder practisch jaarboek zal onmisbaar Wijken voor lederen Gouwenaar Het geeft antwoord op talrijke vragen die ieder inwoner stelt wanneer hij hetzij ntet het gemeentebestuur gemeentelijke of rijkshureaux met openba vr en bijzonder onderwtjs met belastingen met post en teleKraafdien st met kerkelijke zaken met vereenigingen van allerlei aard te maken heeft Ieder burger worót geacht de wet te kennen Wie kent de Goudsche Politieverordening De GOUDSCHE VRAAGBAAK licht U omtrent dit alles In Di aal niet Koop het dipect 100 pagina s 25 ot A BRINKMAN ZOON MJIRKT 31 TELEF 82 Uitgave ito iSOIB MToiiadaB 7 W omai ii bar ffla eOIlMM COIIMIVT Pit bladverschiintdagelijksbehalve op Zon en Feestdagen ABONNÏIMEINTSWUJB per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 e rf m t RSie ïïïr paet a AZlSSratle e Mere 82 Dit bladverechiintdaöeliikshphai r v d m ADVfiRTENTIGPRUS Uit Gouda en onutreAm beboorende tot den bezoivfcrinsg l ra aU IM oHeb r el meer ƒ 0 26 Van bnltMi Gouda en den beaoiYkrii 1 6 rafels ƒ Ld elk K ell meer ƒ 0 30 Adv ittntita in het Zatenla£nummer 20 btialag op den pr Li fdadigheid advertentiën de hclUt ran den pr B INGEZONDEN MEDJÜ BEL1NG£N 1 4 re els f 2 25 elke reffel uwer OJO Op de voorpagina 60 hooffsr Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b j contract tot zeer gereduceerden pr s Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Mot kabinol Poinoaré afaotradan CMUau bewerker ek etscrUK D H iezinge inde Ver Staten WtiW8 r l oliiearé hoelt ffmtcroii awi pro Budwit Lwuiiwrgjue bot Outwiag van hoL kaWööt aaiig xieo I e zoo plotaeUag ontatane kabiaetscrieid iieeft velen vorrtwt iJ ooraaalk vau deze oristia moet eooebt worden bij ilo llöktKjh raUio iku dio m een d luju geneno Mbroler m kodonel Hen ry I9 er geen een meer In leven behalve laii Dreyfus zelf die als gBpensiwmeord koloQol te Parijs woont Hy ia thans t jaar Van degenen die bui iyi d reohtsaaai voor hom atredea ala EtnÜe Zola en Anatole Franco ia or sloohte m nog in ieveo n l Cemenceau die 87 oud is Hol corönioiuet van da overbkuuiigiiog deeer oobsittea begiint om aoht uur a ochteiidN en wonJt bijgewoond behalve door deai Keizer o de Keizerin io lian kroiiiir igewadori van witte zijde door alle prinsen van don bloedö ai die leden dier keizerlijke fatQi t e Het slohrljo ia gewijd aan Araalteipftaoo Oindkami de Godin do Zoo welke wondt beeOliouwd als do goddelijke etainvrouwe van den eerste Keizeur Juinraofl Tenno dio bi ti60 v Christus het rijk zou hebben geetioht Na het ceremonieel imot db Heili jo Sobatteu worden koizerüjive Ixiodsoliappen geriotit aan do goe u der yioorvaderon die naar men woet m Japan in b K o eere VKMdan ge udicni Ala ondeideel dezor plei ig edea geldt bot offeren vjn pijst waarvoor het ptroduot van öpeoiaBe rijstvelden Is gekozen Het oogsten van de®e njst eenigie w öken g leden giing gepaard met oein speciaftl ceremoniieel waarbij kcaBerJijko aftfeaatüea legeoffoMddg waim De plechtigheid der kroning He kroalns zeli gwsoiiiedlt met oen welliooöt buiiieiMp ri ai luister Zaterdog a s Do ïempiel dor Ontluikende Lente Öjtsiludon ia op het douteüi van liot keize tjK paleis opgölPQk oti alleen voor de da on dor kronin loohljigineBd VoiigieaK ld van hioogeprleaters toroodt de keiaer er binnou om er zijn voorouders ineke to doelen dat hij do kroon der dyn tio aaovaaidt Uren en u ron duren dam do ploohtigbed n dia bealotcm worden met aangrijpend rÜuewl n l dat van d n Zialevrededföö keizesw waaibij dense van alle meutentia uivoren en daarna zlob in asoEaamboii lm do Dayo Sal een aolnamel bouten gebouwtje lerugitrakt teneindie met zijn I vooiToudcjrsi in ooutaot te treden I Voika estea baiikelltaa uationate pieohÜgliodon zijn do iLueitrat e van dit touli reads kleung gebeuren dat een vollel ma uid duurt waaraan bet göheffle JapBiDHClhe vole een aandeel newmt en waarvioar een credlot van bleu nrfÜioen yen uitgietroick Q is Pas den 2Böton November keeiit keizer HiToJidto to Tokio woor daar zal heau hulde wOiden gebracht door de EuropeeMhe K eerin eo OnÉiter de bolteolaodssheooptogeaobepe die in de haven aanwezig zuilen zljni zal zlob da ook dia NederlandtsKjho kmifiw de Ja bevia I i iH gokwuco is oou kind va OrooU suoosui eii liobheu hom hoogbr poeitie gpplöatól Zijn ajnht iilijhü loopbaan word sU etl g kwunurkli door woklaiKen Zoodoende js oij ïa niomg opzicht de riiau dien het Aniorisaaoecbe voU z oii al presiOont zou kuuowi wonachon op giroïid aij ler tradities M Mf or ziju ook aFkuü waardoor hij wordt gebiiüdieu pt Jn du woröte pjaatö is luj Itotholiok on lal bot aog nooit gt teurd dait eoii ariwihsngir van don üaUioiickeu giodedieuat de boo WiO regjeering unctie iieoft vervuld Vordor U Imj nttt IJozo oniöta dttgheld heoit hent v iniiot de ijk iii zijn üi n kamp gisüiiaad ouKilal in do Ziadolijk ü ötalt ü wofir aiuli l ut eugoniijke bolwerii tec Üelnoeraiteii uövinUt uitgebreide krin n met eon liaast roligious fanatiaane drooglcëgiing aanliaiigen üovenJieii nïoest hij rekening houden iu t dio vixnuweu zij zijn herf die teïtelijk do prohibiLie hoi bon gomaakt Vandaar dat het niot uUgealoten is dtwt do douworatou vnjwat vrouwelijke eteijiinou boulion vorlaron wawop ZIJ aiodors zoudon hobbea kuniion ro conen Kr waa eohter nog lete wot voor Al Smith een nadoal inoest wwdon goaoht hIj is INiïw Yorfcor d W s vfert 38leittwoordig i r Van de grooto etaj oa van htjit Ooston Uver hei adgemoua liebboii de Amorlkanoa loeer op mot een man dde naet alle ii uit het W oslea kon t maar teven u t e i landelijk diatrict Vcmier wordt beweerd dal do eoorgianiseoniö vakvoiteoiuigingBboweging laiet voor Stm ïh wto omdat dozo op bet stuk ddf InHnigraÜe oen staödpunt bcoft ingetioinen deft hun mindor bövalt dan dat van Hoover Ën Hoover X e n ubUkedneobo madu iierie die voor liom optoomtt in owrmacbt Zijn sucae woffdt bovendien in o hand gewerkt door do O netaodlg heid dat hij ala ndniflticr van handel eetu buiteinaewjDne g©wie4i thuid aan dm dag heoU gele l aaironi neeuit niaa ook aan dat bij wn bijzonder knap ipresddeiit zal wordfn En zuiks ondanics lo cortuptlo waarvan nion do rei ublfiike4n80ho pairtij meermaileoi he t beflchi ildi d en die vooiral nog al erg moe zijn gewoesit in den tijd van prefltdeait Harding Menigeein anj natuurlijk ernstige bezwareu hebhdn tegieai do naniwe reJatiea die er tueacheai de republjkeinaoiio verkiezittgflileidere eeiieraijde de big biialneos en de baiite finance aan den anderen kaïijt bestaan Het rapiiblikleinsebe bewind diroetg onder HarKÜngi m CooMdgo ontegenz gclijk een renietloniaar karakter AangenoinAö mag wonion dia oo k wanneer Hoov ic de teugels in handen noemt deze reactionaire tendensen be tesiddi ztiUen blij ven ondartka het feit dot Hoovi ze4f ntog ü liberate neigingem heeft t volk m slet Ja Advertentiën kunnen worden ingebonden door tuaschenkomst van soliede Boel hande laren Advertentiebureaux en ontze agentcm en moeten daa vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzeikerd te z jn ALBANIA Ken nieuwe mededinger van koning Zugoe Konuifi Zogjc zM iÉiju troon IjodrclKd uitt aiioeu ui de zijdo van den prina vaii Wi4id diio zijn voof giaii t ier ia geweekt maar ook vwi dou ka£it vau een bpaau i ban inijaJieur düe or uaOBpnuik opmaak MJu rectitstreeköobo ötamqiüliug to ziju Ml Liodewyk van iNuvaiï de m doM ddJlocuwt i pr iiae Iraae koiüngin van Ailbaniö uit de uamdou ïhw lurken oe ►rijddo ► eii Jator iiiot baar twuwde i o pro l udent aarztVt nog of i Bijn aanspraken op den AlbauBCHOliou troon zal latjon gelden dooh liLxleu in ziju omgeving dringua er sterk op uiau Vul i een Franaoli blad id de gögudigdo baron Us Üeoriegni en houdt hij mot zijn voJgall Spen aamookojnslon la bot donpje Zalla een neat van fios goen 3000 inwoners ia dea omtrek van Itilboo Het valt uiooilijk uit 0 Wkw of niou bier met een e roaiiigo B ll £ te doen b6eI Naair de orh lm van de perabureauï te oopdeolen hjkt do pPoteotfftM oer een ongevaarlijke gok die door ijn oni goviüg toi frteods grooter dwaaehadea wordt aanjespootd Zoo weet lleuteir t vertellen dat do preteudeut hol dorp w 0t te Imponeeren door het dnftgon van eon q waarlijk veiTbJiuffoiidio iiuiloinnon ea hot Parijsobe Journal meldt dat Baakiaicibo edelvrouwen bezig zijn een kouj kjlijkoa ndaard te borduren en dat © en co mpontst de laaiate ttandi legt aan eeu Albaaoeeloh volkslied waarvan het dorps koor weidra d eerste uitvoering gievea zal JAPAN De kroning vnn den Mikado Ü isteren zijn iu iiwt kcwerlijK pileia tu Kioto op korten afstand vau Tokio go legen do kji oniiui feeatea aangoviui en Ier tKrre van keiizer Uiroliito eu zijn gau m koizi nn Nttijiako de vijf un twintlg Jango dochter vau prinö Ko boojl van edi dw vele aan het KeizwÜj k Hui a verwante faantiiee in den vroeg i oChtenrl vertrok do stoet uit Tokio naar Kioto de Hprookjesaohtige stad duo als hdt ware alle acbooUfhcid van Ja paa oristalUseert met baar keizerlijke pakiie bet Go jo waar alle keiaers door de oeuwm been zetelden loldat Tokio in ll 68 do booidBltad weid van iiei keizerrijk De reeka van plecbtigbxlein sohier oindeiooe in haar opewivoilgeaiden ni i3 zwaar van steminingeu on di pziiwiig m liaaj betoökemis zal den lOeo Nov nber baar lioofiitepuni vinden in de Kroniu zolve De feitelijke zin der pleflhtójfheden ia deze dat do Kelzar in hot beait wordt ge slold viam do drio H iligm Sohatten do Öpiieigtl liet Zwaard en hot Juweel Zij rusten fci do z g Kaa ikodokoro eoo kostbaar achrljrt dol zich in hei paleia bevindt Do Spiegel ia b t ayaobool van de goddelijke taal t des Keizeis het Zwaaid is het zinnjolweM van moed en reohtvaardigiheid j het Itiweiei van liefdadigheid en Aagier a iBelwudon dodr Oailkux gopccei loerd ojiiptt bet besluit nenicn dat de r vier radtoilo uklniisters uit hei kahiiiet zou den tnedon Op het ooiiigw dot men liüolomaai lüoL ali beltuiginijk he obouwda wonl eeiii moUe aaojrenaiiuan HOiinia wordt gezogd dat bet eenetwmiMit M n oordtsed ia dat dy uit wiririg vaa M niiunium progpatm dor partij mtit kan wordeii rzfïJtoni zoolaiig do poütiofc div gotioejiid wonlt do politiek dor ofttionalo ueniiedd blijft gieliaiaddiaald PoinicBiró Jiad aj meorMftien rerkiaard dat liij n et zou aaniblijvea ladiea ook maar één van zijn aiedo niinii tars hoeogiing Nu er vieiT vu llch kon liij dud niet andore i Ktii dan hH ontslag vaa hat beole miniatcfie indienen GKMENGOE BEIUCHTKN Oatroiiti liLl verloop van dw ori ia durft swtt oog gefu voojTöpellifigtsn to doea Men houdt hal l chl i r voor utogohj ii dat He moeilij kboid zal wopdoii opgi lorft ilpor een B i uxiiig lil da radioaio partij dio zou eantoonen dut do dirijvéns vun liiikö toch feilclijk mmr een kieane miiidelrheW voc Men Jit een ontftlflabwof vanporriot blijkt Loezcor do iex radicale ministers zelf gekreukt zijn door h zoo verraderlijk aohter iwn rug genonion boeiuiü He £ is inogelijk dfU Ür aod Optreedt als Bahitwisfonualteur asijn aanwezigheid in do Kmmr tecwljl allo andere itfniaUa e uitgozoadenl die van Luolitvaart ontoratoa ufaakte den indruk dat hij daarvoor iija candidatuuir stüld Blijkt liet nieiiwe ministerie nie loveusvatbaar da a daar na PolnoanS zlob niLSBcbien laten overhale hot oog eeiifl aan het hoou il van een oieuwo combinahie to probeorou In e k gwval gaat be huitenkaoBJa don mus voorbij van den gmjijkeo aanstoker CftUaux met Malvy ale zijoladiudönt Zelfó al acht mm liot iilwdig eacst een auivoT rodSöaal imaiHJÊriiB to vorWeu en BOtidan zij daarvoor in afl iinerk ngi kijimni dan nog zou dit mair eon quaaetie van enlkole dagen zijn BINNENLAND Het spoorwegwBgeliik bü De Vink De Officier van Justitie gaat in hooger beroep iAs dertxle koJaer dor roobtbauik te Den Hiifli liöLift de beudo besobuidilgden in zake ntH öipoorw U giïiii k bij dle Vinw lu rieptiMioboi litib den Ingenieur van den we ir Vau l antlhaieon baron van Eek enden olp iohtor van den w Beiglbuys dio bij do rediJÉiwiiak een bozwaitfsühxijft baddteB in Hlit ud tesou do kewjisgoviuig van den olrieier vaan Juatitie dat tot verdere verivol giugt zou worden overgegaan op arond vao art 1G5 W v S thans bulten vervolging lold IVton diezo beschikking gaat de officder vau jusliitio mr Polman in hooger U toep bij hot Haagecho G redhlsliof De Zilverbons van ƒ 1 hebben nog waarde Uta Bgv it van liet Ministerie van l inancien t AinsBOTdam doelt mede Taaeindo mmvattdnigieai te voorkomen wordt er opgc Ö eteren heeft lii Amerika de preBidentaverkiezing plaata gehiad ea naar hel zieh laat aanaiem zal Hopvor de zege behalen Do uitsjagieti zijn oog niot alten bekend maiar vojgena de telegrammen nioph het BIIC063 van iHoover overweldigieni zijii Van de 531 atemnwn hee t Hoover op t oogen blik reeds 344 zoodat hij met een nog grootera iMöordttriioid dan CoolWgp in 1924 gekozen zaj woitien BÜITENLANDSCH NIÉUm Door deae overwinning van do repuhliloeSaim zaJ maar verwaoht W0T lt Curds lot vicepreaiden gekazon worderi FRANKMJK Mr Momard overleden Een herinnering aan de Dreyfus zaak To Parij a ia ovwledon mr llmvi Mornord advooaM bij Iwt Ho van Appèl de lafl isto der drlo advocaten die het voor kapitein Dreyius bdddcn opgeaumion Zijn wapenhroodor in dozen strijd voor het pecht mrs Den aing e en Lalwri zij n reeds lang dood Van de Iioofdporsoiieu uit de twee proooaHcn zooala Eslerhoiiy kolonel Naar verluidt zaj Kooaavoldt Gouverneur vWi dan Staot New York wonlpn 0 deze uitólai verwaaht m rd Van beide oanmiftuteft v üé U Smith zonlier mleeen dlögieu © die in vertiand met ijii hoele persoonlijke wozen wrtl in den MuBok der ATnapikaanöohe kiozer viel hij vomit een sohoppe tenjenateliing mol Hoov ar dm aohudh tore die bovenld ffli nii t rap l r talo i Smith do man die or bovenop Hooren zeeeen is reeds half eeloopn bügre i Ibj sprak in imjn bolorag nief in bot zijne Mla ik niet wilde hem ging het niets aan ik was er lendig aoii toe niet bij En hij bad er gieen oogenblik aan gedadbt dat ik hem die sleutels bezorgen zou Ik stond op G wogi zei ik En hij ging Een paar dagein lot werd ik bij den profosebr onfctwtjen die laijn vromw nehfliiwl de Hoor eens I eate kerel zei hij terwijl bij mij vol ntelolijdoii aankeek ik kan voor nietff moer inflfcaan Of het moet zijn dat je je vrouw vooff een hoflf jaar naar Davos laat giaan Daardoor zou ze misschien kunnen ganeeen Naar Davo nalar Davos dat kost ren band me geatl en n jn beele bezit bestond nog uit zeivcn j iMon En bet was aisof mijn hooze est het giewaar gowoiden was s avonds fcwam bij weer aanzetten Woer wierp hij opn bailelio op over zijn voawtellen Ik zou hem Hbeoluut geen sia ui A beftioeven te geven verbeeld Je k hoef lo zo ollleen maar te verÜezen D B4€ t 49 met de In gtwtngnMi nuiiuww or op dia telkens met da nummer van wi klaat correspondoerUen Wat zal ik u vordir vortellen van dr e treurige zaakV We werden liet eena Geleidelijk loveriliü ik ihem twintig sleutels Dat wil zeigg Mi twintig brandtoasten die niet meer vedillg waren die een vreemde kon ojMsnen berooveo spelenderwijs naar believen QtiotóejIjk kreeg ik er vijfduizend fitiliJen voor voor iedoro sleutel 250 gulden Spoedig verdween raijn denon uit indju gmichitskrinis Ook ik gaf een Sialf jaar daarna mijni Iwtrö tking op Ik kon het niet meer uitttoulon bij do Irma v iaarvan ilc hetJ vertfroHw i zoto fw ïandeliik mftfbruikt had Een onsjeval dat mij de rechlerband bostte was do uiterlijke aan leiding TaïtnJangi boorde ik niets aoch van mijn medfcpliditigö ntoch van een of andt rt mi wtoal ol raadeisiaobtigie gtbenrtenis fbo baHI kunnen doen vorrooedem dat blj vam mi n sileutelft gHiruik zou heliben genaakt Do dru k die op mlJ lag begon geIfidelijk ialsi te vorroinderen Ik reke do mijzell ve4 bonderd oaai voor dat de 20 IiuU le die liij ha l hem bijna niet van nut zouden kunnen zijn De ateutels bsibDord Di bij bepaalde brandkasten en boe zou bij er achter komen waar deze kaate n Ktoniien f De firma erporteerdo tot nair China toe Totdat voor een half laar in Londen vei8 3i4llende onv erklaarbaio di stallen voorkwamen Er waren brandkoötem gïwpend ïjonder dat er een spoor van inbraak te b imerkeu waa geweest In alle gevallen waren bet kostten van ff5nterfe4d en Lehrberg Niemarti begreep de saanenhaug ni manïï behalve ik Nu kwam er oen vreeselijke angst oiver jnlj Hij had bet onmogelijke mogelijk gemaakt bij had brandkasten gevonden waarop zijn sleutel paatein Firma s bier of daair aan wie ze gelevenl waren bad bij wel uH oatKlogi met atteeten kunnen vinden maar hoe kwam hij achter de nuiranera van do kasten 1 voelde het onhepl nader komen roaar hoe Ik ook zoobi bet gdukte mij niet den man dien ik de sfleutel l ad bezorgd terug fie vloden Wot t vewolgd FEUILLETON de was En toeai begon luj te praten Hij wist te coüversoercïi en ook ik word spraakzaaiiir Ik vertelde van heft vaPtrouwons work dat mij was opgedragen ik had do fabricatie van de braddkasteloten onder mijn loozicait Zöo terioopfl merkte hij op dat het tooh jaimner was voor een zoo kundig raam als ik oea zoo begaafd teohcicus om in zulko inoeijijkbodeu te moeten leven Hij wist wel oetti mïddel waardoor ik met één slag uit de diende zou zijn Ik hoop mijne hoeren dat u het niet al te zeer zult veMordeelen ik spitste de opren ik livi atlarde mot gespaninen andacy En longzaa en gtuiiporig kwam hij met zijn voorstel voor deni dag ik was toch de weriomeester die de leiding had bij de fabrioaffo van do brandkastsloten duH h was ean kleine moeite voor mij om bij ieder slot dat door mijn hande ging eon twecdö sjeutej te maken Dftir kwam geen menech achter en men kon nooit weten waarvjrtir oo n sleutpRje nog eens goed waa Ik sprong op en WPM hem de deur Daarop d d bij zeer beleedljd ik boa ben heeleiiÉua Terfteerd