Goudsche Courant, donderdag 8 november 1928

n No 16817 ViHfdag 8 ll lroinboi 7l888 87 laargaMg St NIGOLAAS RECLAME 10 Btuki Havana Cabinet in luxe boekvorm verpakt tt L BINNENDIJK KLEIWEG 87 GOlDSCHfi COÜRMT ADVERTENTIEBLAD VOOR JOUDA EN OMSTREKEN KT4To Eï ï S Si JS W AK EAAOTRBCBT MOORDRECHT MOERCAPELLB Hm KER K a d U OUDERKERK AU OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVE N aTOLWUK WADDINXVEEW ZEVhSSi Wij maken oom IELE DUIZEMDEN LEZEIS en Iszeresseiu opmerkzaam dat er geen beter pubUcitedtsmiddel tn Goada en omgenring is dan de ZATERDAGEDITIE van de eOUDSCHE coomiiT fOor het plaatsen van aanvraten en aanbiedineen van DIENSTPERSONEEL en eiwneens voor het annoneeeren van aanvragen en aanbiedingen Tan KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wa heöben voor deze soort advertentiSn een special tarief asl esteld n 1 van 1 8 gewone regell N OULDBN e e regel meer ƒ 0 12H mits contant aan on Bureau MARKT SI Uiterste termen voor ZATEKDAGHOBGEN uur Zend vooral vroej In aEBARANOEERDE OPUOE MINSTENS 6150 EX Dit blad verachiint dageigia behiJ op Zon e n Peetdagea pa knrtMl W pat Mk IS Mt mm b K rp Zi nnaa par p a pat kmilMl ƒ Ui ZwkialM t M 11 II lai aailem Mill ilii i lHl A lWM rn u r ilMH UJBi on OMMk 1 C Nfilt LM alhi ncal BMar ƒ 1 t mvb ƒ LH Iki ns l niMr ƒ bQilM op ém wQa UaMsdlvheld mOBZONDBN MEDBDBBUNOBNt dtTOorpaffaii M K hMffW Oawoiw advw tMtllB m biffMndaa j a c lJ9ki uagmoman au mh Bmam MABKr IL OOmhft 00 Fransoha Kabinetsorisis Het schadevergoedingsvraagstuk De werkeloosheid in Engeland BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCfLANa Oostenrykschen ataatsfeestdag vast feateiden opmarsch der sociaal democraten verboden o m op grond hiervan dat de opmarsch van da Heimwehr reeds op 6 Juni en 17 October re aangekondigd en goedgekeuri werden terwijl de sociaal democraten hun opmarsch eerst op 25 October h ben aangekondigd Naar de burgerlijke bladen vernemen waa de reden van deze afwijzende beschikking dat de sociaal democraten hun tocht groi tendeelfl door dezelfde straten en op hetzelfde uur wilden houden als de Heimwehren ZU wilden bovendien langs den w g marcheeren waar op dat tijdstip het officieele feest der republiek met een parade van het bondsleger gevierd wordt Daar de sociaal democraten vSn deze opmarscbplannen niet willen afwyken Ja de Tyroolsohe regeering niets anders overgebleven dan dezen rondgai te veidbleden Den sociaaldemocraten werd echter verlof gegeven hun feest n bestaten lokaliteiten te vierwi De sociaal demoeratiache Votkszeitung verklaart met betrekking tot bovengenoemd verbod dat de sociaal democraten zich hieraan niet zullen bpuden en dat hun opmarsch in ieder geval zal plaats hebben Hierdoor kan dus een kritieke toestand ontstaan De deelneming aan de manifestatie der Heimwehr belooft zeer groot te wowJen In totaal zullen ongevter 16 000 man dealnemoi fiNUKLAND De Amerikaansche ambassadeur De Amerikaansche ambassadeur te Lontien Houghton zal na syn nederlaag bU de SenaatBverkieiincen binnen afaienbaren t d zÜn ambtsbezigheden ter ambassade te Londen hervatten MfiXIOO Het vonnis tegen den moordenaar van Obregon Torst ter dood veroonlceld Moeder Concepckm tot 20 Jaar De rechtbank te Mexico heeft giateren uitspraak gedaan in de zaak tegen Toral en Moeder Ckutcepcion Toral werd ter dood veroordeeld en Moeder Concepcfon tot 20 jaar gevan neniestraf BINNENL AND congres en die van zittingen van Kamer ui ministerraad Het algemeene streven is Poincaré teruj te kryigen aan het hoofd van het volgend kubmet Ook die radicalen dfingen er op aan welke aldus de onmogelykheid van behoud van de nationale eendracht willen anntoonen maar do ProaidenCvan de Repubhek kan Pomcaré eerst aaarmee belasten waunfer hu alle in aanmerking komende politici geraadpleegd heeft Wegens de zonderlinge omstandigheden waaronder deze crisis uitlbrak geschiedt de e laadpleigtng op ruimer schaal dan ander Vat ook de fout van de radicalen geweekt is de aanvallen van rechts op hun leiders Waren dikwyils hondsch Jn het Bnteche Lagerhuis antwoorddf Jhurchill op een vraag aangaande de besprekingen die hy te Parys gevoerd heeft over de kwestie der schadevergoedmg d t de jongste gesprekken die hy met Poincaré en daarna met de vertegen woordigers der b trakke9 mogendheden gehad heeft h t gevolg waren van de beslissing m Sept j l to Geneve genomen om een commissie van deskundigen te benoemen voor een volledige en finale regehn van het probleem dar schadevergoedmg Bij deze besiprekin ea zeide hy heb ik auidelyk uiteengezet dat de Britsche rt geermg met genoegen eeh d finitieve en volledige regeling zou zien op voorwaarde dat zy ook verder genot ontvang om de betalingen onzer buitenlandeche clvuld te voldoen Ik deel met genofigea mee dat de beBprelungc i geep enkele prmcipieele oneenigheid aan hét licht brachten Er ia geen berfliseinji gevailen omtrent de samenstelling den datum en de plaats van bijeenkomst Op tot hem gerichte vragen met betrekking tot de werkeloosheid zeide t hurchiB dat binnenkort een regeling getrotfen zoii worden met de scheejKvaartmaatachappijisi in den Noordelijken Atlantischen Oceaaii 1 waardoor ay zeer verlaagde derde klaa passage naar iCanada zouden kunnen invoeren Er zijn 200 000 werkeloozen in de mijnindustrie voor wie er in jaren geen werk zal gevonden worden Churchill herhaalde dat er geen algemeen beschermend stelsel zou ingevoerd woiden en geen beschermende rechten op voedsel maift dat aan geen industrie een beroep op de speciale rechtbank voor de bescherming der industrie belet izou worden Het stelsel van uitvoercredieten zal met twee jaar na Sept a s verlengd worden Er zal ook hulp voor de weikeloozen gevonden worden door het electrificatie plan dat zich uitstrekt ver 30 000 vierkante mij en een bevolking van 27 millioen zielen omvat Prof Behou 8 lezing Waarom de üallanen boox op hem zUn Het lut itan de nog vermisten De N It Ct bencl dezer dagen dat Prof Uehounek uit Itftïiê dreigbrieven heeft ontvangen wegens z jri lezingen over de expeditie Nobtle in veradhillende Duitsche bla den Dit zal wel zoo z het blad in hoofitzaak een gevolg zyn van wat Bohounek in die lezingen zegt over het achterlaten van Malmgren door de aee officieien Zappi en Mariano Blijkens het verslag van Üehounek s Berlijnache lezing noemt de Tsjechoslowaaikache geleerde het plan van den tocht van dit dnetal naar d i vasten wal niet slecht want twaalf dagen achteieen waren de pogingen om met de buitenwereld in contact te komen onbeantwoord gebleven De uitrusting der drie mannen was ecliter onvoldoende iDe echoenen waren reeds na vyf dagen stuk en vier weken 1 moesten de mannen met natte voeten o het ijs loo pen Ook de berekeningen vuur den tvcht waren onjuist Men had verwacht per dag 10 K M te kunnen afleggen doch vorderde er slechts 8 Het rantsoen van 300 gram daags dat voor de werkeloos achterblij ven tJen in de roode tent ternauwernood vold ende was was voor dezen tocht volkomen onvoldoende Men gebruikte 760 gram per peifhoon per dag Het achterlaten van Malmgren noemt Behounek een groote fout Want Zappi en Mariano hebben moeten weten dat zij het vasteland in ge l geval bereiken konden Een redding lange dien weg was onniogelyk daar ook het pMland ontoereikend was Behounek weet voor Zappi s afschuwelijke daad dat hy Malmgren warme bovenkleeren en zyn proviand heeft meegenomen en den zieke alleen achterliet geen andere verklaring dan een ernstige Poolpsychose die alle verstandig en menschhevend denken belette Toen hjj er aan herinnerde dat bij het vinden van de beide zee officieren Zappi goed gekleed en goed by kracht was en Mariano zwak en byna ontkleed woB scheen er volgens den veiwlaffgever van de Kóbiische Volkftzeitunir een ernstige aanklacht in zün woorden besloten te Hggen Tot zoover Behoimek s aanklacht diede Italiaansche dreigbrieven kan verklarenVan z n lezing zij verder nog gnmeld datihy de hoop uitsprak dat men het volgendjaar nogmaals een expeditie zou uitrustenom naar de mannen te 2oeken die met hethulsel van de Italia we igedreven zijn Het i volgens Behounek mog elyk dat zU nog fti leven zijn daar in het wrak de geheelePooluitnisfting van de expeditie achter wa re bleven ITAUE De uitbarsting van de Ktna De verwocBtingen Een gruwelijk Bchouwspel De lavastroomen uit de Etna naderen thans Giarri een stad van ongeveer vijf en j I twintigduizend inwoners Alle verbindingen BRONCHITIS Hottt Aithmi Snelle verlichting en genezing door niea re geneesmkidelen uit plantenextracten blük nd uit vol nd attest bem met Uw beflmnde sedert 6 da en begonnen ik hoest minder haal vryer adem en voel my krachtiger Toch ben ik zeer ea mtiig aaJigetast want ik hftb myn berocï op last van 3 neesheeren moeten opgeven De minste bewe ing waa mij veiiboden doöh in die vyf dagien toen ik een eheel ander mensch groworden A D te Seraing België Vvaaigt d pculaire met bewijsen aan den xdtvinder deier gMieeamiddelem j lf den dokter in de medicijnen O DAMMAN aan de firma J H I SNABILdé afd P S5 Groote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN wuit er is een apwnale brochure voor eDte liekto G d Staten van N Uo laad Een wachtgeid kweetie In i Msabare zitting vau Oeil Btaten van Xoorttaoli id werdi igi rterMuakldatf de zaak bcli indeid aji deu beer H J KleiD wetIwuder van voormaliip Sobotu die Got Btatew gevraagïl had te beaJiaBtaa dat nem vaoiUijt id nwet word i uHgekewd onidat aljn iinötio van wetliouder door d anne itiü ia opgeheven Een deebetrelfend ve zoek aau den gamooiteraad v a Haart m wtard indertijd geweigerd Dt tieer Kledn vroeg ISÖO wachtgeld als wethouder f 150 als lid van bet Burg Anmbefttuuti Vtfinioderd met HÖO bezoliltg ng als lid van he t Burg Armbestuur IXiii Jtot4t luj mot eel gwiegcubcid j lülm miö kijlvoa De detectjve haalde mot Léu gireep uit ilo biuneuaak vaa dm goangeue a j portefeuiJie due hij opende ilier iri zee eii vijftig duizöid guidcu m iuj naÜfat hij de böioik biljetten doodkalm uag ld had onder adeuUoo toekijken dar uauu ige Dat zou de buit van van löiag göweewi zijji Kijk eens hier twee ea dorti duiaend ffuJden uit uw braiidkust inijnhtw voiii Dtoniflliedo en vier en twiatigduizend uit do uwe inijnjieer itfartiu Het kJopto preoiee lik weiiach u geluk mijne hoeren Itet geftd is ouaaitgerotin Kn hirt in ceii aparte aldeeling v n de portefeuille nog vijitieo duizetnd gulden l ftt is waa hijnlijk het privó vermogwi aii den heep Hahtt nietwaar Do onnlenvaia do krtikte booenairdig Ü03l zoo zei HeTl cfft PoWor ord S moet er zijn J t z ik ook En nu breng uw nrpefltint nu iiioar waar Idj thii lioorC Dt bolde mannen rnot den arpestaiil lnasteen zioJi in wendden zich naar de deur r n verdwenpn HeHiept Porter keiab op zijn horloge Vlei verdraaid ik maf niet langer bealag iegig ni op uw tiijd nujnc ItociTn u zult nu wel voor de betalinjr van de loonen a oeten zorgwi Maar voor vaaavond heb ik u een fcWa vooretej tf doer Ik zou u in kenniff wiilleti bronnen me een mge dame dao niet aaieeu allerliefst maar ook heel piiwitisr ié m aan wie u het voor een niet genn deel te danken hebt d l j er Iiflcfl gven penning a uw geld nuniioert Else Iloffiivan zoo heet hM inoiaje tis t Avn steem aim bet rollen go ji aclit ilocrdut Zf mij op eon eigienaardiig incident opinorJ zaajii life ft gemaakt Het ioonoel jie t do appjilenventii TH Zelfs in het geval dat u getrouwd Ixfli t wont naar ik ver moed wel zoo zal znjn peloof ik iiie flat uw waarde eöHfg TM oten er iets teigen zullen hebix n wanneer u dit jonge meisje uw dflidc betuigt AAN DEN ANDEBEN KANT Db alarnibol giiig ope ms met Rchril köliilil over Do aiigntafuiiagendo toon flnrod door dö diepe duistttrtiiS Hij huiSio loör do stille kanvTï aoheurde door de edigo gangen eo boririkto ten adotte schreeuwend do ooren der slapend monsahen Juan Alvarez siprong vereohrfkt overt èwi op de divan waarop luj lai Hij laeii lo elnap dronken naar den Bobakelaar An tigi h e hij het hoofd op fh slaarde vol omtzettiiig naar do gipooto electriaolw bel die bov ii zijn hoofd onophoudeliik rateldö en doorraasdo Mot oen inioeizamlp bewegijjg wendda hij di om ea Ipl de deur de onüöoBirinigibairfl zweire pantsetdeur met zware gpendols watardditeir ée juweüierswerkipi ais lag Hii groep naa den dwirknop Noen er waa niola vcrawle d Nog geen millimeter weok do A ur En tooh huilde de fliinnbel maar steedfl door ala de stehi vwn en menach in dOi lBniood ifet eon nd wierp de junreli A dak Zij hieidea bdiden deu adieiu iu hun oogeii zouden wtA door de oodoorUringöwe ötilen deur hebben willen hon ni door die koude apiegedgiadUe lakte die iu haargUnstereiide heddentioil de bolde cstlge DKuisolum hoonend soheen legieu te grija zen Bashop Noen niemand antwoordde Geen jE Iuid Allee do sohel iB ng voortüurend achrÜ qO hui vering wekkend klonk lijn eentontito iraarscliHwillij gova ir gevaar Geloof je vro ze bijna f titotorend loof je werkelijk dat er een vntnide binnen ï Hij baalde de MboudaTB op Hat tol ia onbesdiadJgd iBen je df Iwelen nacht Wer geUeven Dm heeleo naefat Ik ben de kamer niet uit gewf t Mijü divaai stond éwa s voor de k nr Er zou iemancS over nle hcengeftlapt moetrti zijn Wie beeft het rustbed teru M eflohovea Ik zelf Waa adlee op zijn plaats toen yt wak k T w n AHee Zij keek ham aaiHaottfig n zijn bleek gKQddit in zijn oo en die slinsterden in koorteHcibiig vuur Tk zal even naar de bt iwi liaan Die kMnn Ti one njet heupen Dan mor de poUtiA filj baatde onverschilUg de sohoudera o Hc ben bang dat het niet veel geeft Worit venrolgd = VERZUIM HIET = dete week een Uwer avonden te reterveeren voor het THALIA THEATER om LON OHANKY s werelds grootste karakter speler te gaan zien in OE ZEtwmisiiiflEii m wmw Als extra hoofdfilm = De bedpiegep bedrogen = een comedie van de beste soort LON CHANEY garandeert U eenige uren van buitengewone 60 ontspanning Toaaana bovan ia r UtpechtstsKe Hypotheekbank UTWIiCHT Pandbrieyw f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 2 1o Pandbrieven a OO t in stukken van f 1000 f500 en flOO 40 D e Di r e c t i e Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG Een reuzangamak voor da Hulsvrouw GROOTE SORTEERING IN ALLE PRIJZEN Qem kk ll ktt Condllllln De VELO blijft steeds SïSSSÏS S Ê s ttÉ l Bezoekt ons Depot VELOWaschmachfne Mij L Tiendeweg 53 Gouda Een trouwe vriend voor alle zwakke nnenschen Een trouwe vriend voor aUe zwakke en iydemien is de SANGUÏNOSR Voor allen die door gecattiyke of lirhamelijke in ipanning uitgeput 7yn voor aüe overvennoeiden voor herstellenden uit typhus of influenza voor tlle die niet i£oed op jkrachten kunnen komen ia de Sanguinose een vertrouwde vriend die hun spoedig de verlorene krachten hei eftft SANGUINOSE is te verkrijgen by Apotheken en Drogisten SANGULNOSt koet per flesch ƒ 2 fL ƒ 11 12 fl ƒ ai WACMT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co 50 De Eiemeratriat 2 c 4 Den Haag j mp DE GIDS VOOR IEDEREEN MH De Goudsche Vraagbaak is verschenen en in eiken boekha ndel BBE en bij de Uitgevers verkrijgbaar WÊM Dit büzondei practisch jaarboek zal onmisbaar blijken voor iederen Gouwenaar Het geeft antwoord op talrqke vragen die ieder inwoner stelt wanneer hij hetzij met het gemeentebestuur gemeentelvjke of rüksbureaux met openbaar en bijzonder onderwijs met belastingen met post en teleRraafdienst met kerkelijke zaken met vereenigingen van allerlei aard te maken heeft Ieder burger woi dt geacht d wet te kennen Wie kent de Goudsche Politieverordening De iOUDSCHE VRAAGBAAK licht U omtrent dit alles in Opaal niet Koop het direct 100 pagina s 2S ot Uitgave A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TELEF 82 Sohouwbupg Biosooop Gouda Van af VRIJDAG 9 NOVEMBER het lange verwachte groote realistische circus en variété ilmwerk LOOPING THE LOOP Een allerboeienst circusspel dat de glanslilm der UFA r Variété verre overtreft De hoofdrollen worden vertolkt door WERNER KRAUSS WARWICK WARD 2229 100 JENNY JUGO CINA MANES I SIBOPRIED ARNO WERNER KRAUSS speelt in deze film een clownrol Vele acteurs voor hem hebben het clownstype inverschillende films vertolkt Allen speelden de tragischkomische paljas figuur WERNER KRAUSS heeft vanzijn rol iets heel bijzonders gemaakt GHHIS FimiSTlLlllG m TOEGiiic Biivtii 18 m Slechti vier dagen Bespreekt Uwe plutsen Het is weder Iets bijzonders de Planten gevallen Genezing door vivn lüle hieronder vermelde ziek eu nieuwe en oudere UlS wanneer ongeneesbaar verklaard en verschillend geneesmiddel voor elke dekte HEN SI ECIAAI Suikei ziekte Onmacht Bloedai nioede Zwakte Bleekzucht Eiwitzieklen Nephritis Asthma Hoeat Brtlpchitia Maag of ingewanden slwïhte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag rood puistjes In t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren SpataderacJitige zweren Rheumatiek jicht zenuwpijn Slagadei verkalking Pyn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien verstopping Alle ziekten van de waterwegen n de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gü alle vertrouwen verloren hebt in de encesmiddelen moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochnren te vrag en a n den uitvinder deiei behandeling G DAMMAN doctor in de MedicUiien b i firma J H J SNABIUE Afd D 86 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men Ujdt Maison Para Haofdsle g 7 Ratterdain Virpiiglngsirtlkslsn Girtsts aummikoiistn BrsukbindinWirmwitarzakktn BsTII prljioourint gratis BUMMIWARCe Abonneert U op dit blad I£W ftet tien goed geti €Ünde s üeresti als longen en hart niet meewillen Hoofdvoorwaarde bij sport prestatieB is een goede ademhaling Daartoe zijn gezonde krachtige ademhalingsoiganen vereischte Keel en strottenhoofd moeten dua worden ontzien want de geringste verkoudheid bemoeilijkt de hdemhaling En wie zijn longen niet behoorlijk kan volpompen is spoedig knock ouU Wybert Tabletten behooren tol de uitrusting van den sportsman ten eerste als voorbehoedmiddel ten tweede tegen dorst en t n derde om den leelijken smaak lU het tooken weg te nemen Bl lla Apothalnra sn Draf lilan varkrilibaar k 46 en eS Cts Naar verwacht wordt zal de president van de Franache republiek vandaag de opdracht tot vorming van het kabinet verlet nen Men neemt itan dat hü Poincaró er mee zal belasten en dat indien Poincaré de opdracht aanvaardt het kaJiinet spoedig gevormd za zün Iii verschiUende krin jen gelooft men echter dat Poincaré de opdracht aai weigerMi Men ia daar van oprvatting dat Pomcaré nauwelijks een nieuw kabinet zaJ kunnen amenstellen De mogelykheid van een concentratiekabinet wordt besproken waarbü de bitrgerUjke partyen van ünks en van het midden zouden samengaan en de Boc democraten bü voorkomende gelegenheden steun zouden verleenen Briand en Tai dieu zouden dan als kabinets formateurs in uanmerking komen Volgens de N H Ct heeft Caillaux zic i m de Öenaatsgangfiii vertoond Hij verankert te Ang rs matigend W zi n opgetred Jn Tegelyk schoot hy een Parthanpyl op Hci iiüt af evenals op de andere ministers dip het conirres bülwooiuien Mónisters meent CaiUaux moeten daarmet komen lüit is een antwoord op Ai blaam die hun ontblagibrief aan PomcaPé tengevolge van de manoeuvres van iiet congroö bevat l Caillaux onütent bealist dat die overhaaste naohtzattinif een manoeuvrf was Zfi KOU volgeiiü hem uitsluitend gediend hebbef 0 11 het d n afige aardigden mo eluk te raa leen den volgenden middag de Kamerzitting tiy te wonen Dit ii een onzinnige bewerinj Ket staat vaiït dat die nachtzitting het coif res overrompelde en veien er pas den votgenden dag van hoorden In elk gevaj werd er toen een oorlogsverklaring aan de natiqn hale eendracht doorgejaagd gelyk aan die wellte den vorigen dag door toedoen vaji Herriot ingetrokken was In die omatandigheden is het niet duidelijk waarom mJni sters het congres niet zouden mogen bijwonen Juist in een kabintft van nitionale eendracht vertegenwoordigeïi de ministefs hun purt en Dat brengt votff de radicale ministers mee dat zy op hdl taarlüksch congres rekenschap van hun beleid afleggen en zich laten machtigen daarmede door te gaan Hun peraoonlyke invloed heeft op de extremisten zonder verantwoopdeiytóiedd remmend werkt Met dat al hebben z j zich laf gedragen Voomameiyk Albert Sarraut de miniattavan binnenJandftche zaken prak daar artderfa dan onder het oog van Poincart Hg zeide o a eerst niet het gevaar te hebhen ingezien van de artikelen omtrent meer b wegingBVryheid voor R K missies Lat hftd hy zich op dit punt naast Heriiot éschaard Pas enkele maanden geleden omhelsden hy en Poincaré elkaar aan een noenmaal Voor die lafheid zijn verzachtende omstandigheden te bepleiten iDeze schuilen in het verschil tusschen de atmosfeer van zoo n Laat t kostelijkst van al U niet roekeloos ontslippen Dat IS de tijd die snel gaat glippen Zonder dat hij keeren zal FEU ÏLLETQN Langs verborgen wegen Aiouturen vaii dm beroemden EiigelHCliPO deieotivo HERBERT l OBTEK Vrrj naar bet Eugelsdi dooi J van dier Kuye 21 Er werd op do di ir gejtlopt Herbert Porter gang er lieem om op ji te doen En kwam oon vrBeiiiÜiiliafi met ffel Morris He hebben liem Ut PoPtffl Bi ng oiizai vriend Aaia maw binnftn I recl daarna versohenen twee raanicn di e n derde tiiaechenf zieh in ha lden Ktöuss zag hm in het gwioht en feaf e n ecbneeuw I8 Wj dat viToeg Herbert Porter Jft hij ia hot antwoordde de gowff er wwteieeetop bevond ovw het hcele Waaj hKOkben Jelui hem te pakkf=n gekTe e i p infottowide Porter IIier hefteden voor de deur antwoordile de awAstont Miwiis Hij irHde juist lo n auïio siap jp r van door gaan t 4 ntdhi ƒ Mip dto iWiriMv MK ém prDa Qraoto Utton m ludai woHm Unkmó mv jIiM to Adwtnitite kmmwi onlu biytModM oor iweiilieiliiMtl mm dalarMi Advertentieburwnx oua Ag afeea i ma taa het Bums sija In ottMn twtlwto eyaiMi zyn verbroken zoodat de geheele zone van de wereld gescheiden ie terwijl tevens alle elcctrische draden vernield werden waardoor de geheele streek in het donker zii Ook de waterleiding is verwoest zoodat de watertoevoer onderbroken is De dorpen Mascali en Annunziata ziJn slechts van een algeheelen ondergang gered doordat zy gebouwd zyn oip kleine verhevenheden van het teiTein waardoor de lava in een stroombed onderlangs stroomt Te Mascali werd echter ondanks deze gunstige omstandigheden toch nog het grootste gedeelte der hulzen verwoest Df lava stroomde over het marktplein deed het gemeentehuis intorten benevens verschillende kerken beieikte vervolgens de hoofdkerk welker gevel en toren echter nog overeind staan In Annunziata was de verwoesting nog grooter Dramatische tooneelen speelden zich af te Mascali waar het feest gevierd werd van den schutspatroon Slechts weinige inwoners waren in de nabijheid gableven vap hun bedreigde woningen Zy hadden zich verzameld rond een altaar dat buiten de kerk was opgericht Priesters leidden de dienst aan het altaar doch het gebod dqr geloovigen die op den grond geknield lagen werd enderbroken door het kraken van instortende huizen toen de gloeiende lava ovei de randen van de stroombedding liep en in het dorp doordrong Sommigen vluchten in paniek terwijl anderen naar hun huizen snelden om nog te redden wat te redden viel Intuaschen schoof de lavn langzaam doch onverbiddelijk voort alles vernielende w t zy op ar weg ontmoetteSpoedig waa de lucht boven het dory aob heet als in een oven Het dorp was vei laten overgegeven aan de Etna voor z h vernietigingswerk Alles wat slechts even branden kon vloog in brand hetgeen bedroeg tot het achrikaanjagende van dit ontzettende schouwspel Het heeft nog niet het aanzien dat htfteinde van deze uitbarsting nabij is Vulcqnologen voorspellen integendeel dat het eeplangdurige uitbarsting zal zün D verUadiagen verbrokea V D meldt nog dat de spoorlijn GiarreMessina verbroken is In deze plaats ig een radiostation opgericht voor het verzenden van draadlooze berichten daar ook de tele foon en telegraafkabels zijn verwoest De vluchtelingen uit Mascali en AnnuHziate zyn naar Giarri overgebracht Een hevige stortregen Uit Napels wordt gemeld dat in den afgeloopen nacht een hevige stortregen de westelyke fatadsdeelen heeft overstroomd waardoor op tal van platitsen groote materioele schade werd aangericht De brandweer is onafgebroken in touw OOSTENRIJK Het nieuwe Heimwebr conflii t Een regeling getroffen Gelyk gemeld ivèeft de Tyrool whe iandslegeering den voor 12 November dffli T a ün zich Hl iKial e do sieulelhoB uit dj zak m gnig vafe1i e8Kotw op tiet n ot vaji do deur toe Jiian Hij keerde ziah vtirwchpilit om lu dour naar de g ng stond zijn vrotiw haar ooison staarden vol oiLlze ktiii naar ile olfirmbcl bo on luiir hoofd Tnan wat g je doen Hij mnalvtd een ong iiuld1g © hanjbewegiing Ik looet mautr liim4w Maar Hoor jo dit3 echel doflr dan n èi Er moot tüiiiiem wa gtlnnird zijn W zei ze met Ijeverade alein 3r nKK zeker wat gebeurd ztjn En juiat daar om mag je niet naar binnen gjaan Te zet jo leven op het spel Jan AlvoTo wï iqi een i eirtwijMe en blik op de niteede maar doorrazende bel Uoet ik Bishop aJ een honi iuw duncn awi lm lot ovörloteai Verstrooid ke d zij nonr d pantaerdeur Miaschit n mflken we onö onnoodig angstig 701 zo m t onvaste stem als om oh zelf moedi in t s pr teiK MiBechi r ia lieit wel kort h4tiin of lete dorgplijki Heb jo eon hamer Hij 4 iardo iJfinr wezenllooe aan Ja ec zullen probeeren aan te kloppen Op een tafelll lag een klejne goudamld Itanurtiie Zij nnin hem op mauur bij na i baar do hamer uit de hand en eloegi cy de pantswdeur dtte dToanenri aobocle j Bishop Bistiop