Goudsche Courant, zaterdag 10 november 1928

1 acteur een Don Juan die zich verbeeldt aat hü de eenige Adam in de wereld is Geen sympathieke figuur zoonun als de gravin die hom hare gunsten verleent en huur echtgenoot razend jaloersch maakt Jean Mercier zoo heet de held heeft een dochter negentien jaar na haar geboorte heeft Hy voor t eerst het genoegen haar te leeren kennon Ben van ziJn vrienden wordt Het tweede hoofdrummer is een waarlyk interessante film met een paar karakten tieke kerels er in en een zedig braaf kind de dochter van den eigenaar van de ZeeiJianskroeg die ten vermoedelijk goede bioodwinning heeft in zyn obscure zaken Joe zoo heet de man heeft een dochter die hem niet kent en die m fcen klooster ia grootgebracht Onoer de ondergeschikten van Joe behoort een vry Luguber heerschap die indertijd tot het EngeJsohe officier corp s behoort heeft in betere tyden Wat de invloed van eeji braaf kind vermag de gedroste officier doortrokken van allerlei Uederlykheid als hy biykbaar ia zoekt het goede pad weer op Het menje helpt hem een handje eft ze zullen samen trouwen Maar dat stond niet op het programma van ten ouden Joe Hy wil het huwelyk balletten en wordt by een twist met den ongewenschten schoonzoon gedood door zyn dochter die hem niet kende als haar vader De inhoud van dit stuk is boeiend Byzonder aantrekkelijk yn figuren als de doch 52 ADVBRTBNTIBN GEVRAAGD Mevrouw BAERENTS Poltkantoor Gouda vraagt wegens huwelijk der tegenwoordi e tegen 1 Jan o eerder AFDOEND i uw RECLAME als U in de m oeils van de adverteart Qofarandeerda oplage eSOO exemplaren Vraag de billijke voorwaarden aan liet Bureau MARKT ai d l orren ook deze zaak grondig onderzoekt Van de rapporten wordt irten in dezen volstrekt mets wyzer Wy laten hier nog eens de motie v olgün zooals deze in de vergadering werd aangenomen De vergadeiing van belanghebbenden eigenaren van iierceelen m en om de voorgenomen droogmaking de iioutmanspolder op 8 November 1 28 te iteeuwyk byeen gehoord de difccusaies naar aanleiding der droögmakingsrapporten ten volle onderf chryvende de motie der Sluipwyksche ïiifeelanden dato 26 October 1928 met deze aanvulling nochtan t dat de eigenaren hun te onteigenen eigendommen tegen verminderden pry i moeten kunnen terugkoopen het onbegrjjpelyk vindende dat uit du nieuwe concessie verdwwien is een voorwaarde als art 11 van de concessle yverberg luidende ei de uitvoering der werken mag niet worden aangevangen dan nndat de concessionarisaen ten genoege van üe deputeerde Stüten hebben aangetoond dat zy den eig endom hebben verkreigen van alle voor de werken m te nemen of binnen tie beringmg van de droogma king vallende perceelen of we dat met de eigenaren daarvan tot overeenstem niing is gekomen ten aanzien van de uitvoering van het werk dringt met nadruk aén dat een Gommis sie van deskundigen uit haar midden in Ie gelegenheid worde gei teid omtreni de kosten van onteigening en schadeloosstelling van advies te dienen alvoren een Voorstel tot Droogmaking aan Provinciale Staten wordt gedaan verklaart zich nadrukkelijk tegen droogmaking ais er niet meer dan het luttele bedrag van drie ton aan de eigenaren zal worden uitgekeerd liesluit deze motie te sturen aan Autoriteiten haar te publiceeren in de bladen en gaat over tot de orde van den dag In de hier genoetiKle commissie welke de waarde van de te onteigenen perceelen de schadeloossteUmgen enz zai vaststellen werden benoemd de heeren H J Lafeber Voorzitter A Bouthoom N Koster P van Jer Starre J a Hage P Vis F van Wingerden en P Verwaal Aan de commissie is opgedragen zich ter Ier van Joe en haar beschermer een pater die een van de weirJge in het stuk voorkomende personen is die sympathie wekt De liefde welke Joe voor zyh dochter heeft het v arme vaderlyke gevoel dat in dien ruwen gast blykt te zitten maken hem tot op een zekere hoogte eveneens sympathiek En de man had zelfkwinis wist wat hy waard was Een film die men met veel genoegen kan De volgende week wordt vertoond Cohen en Kelly naar Parys Verwarmings en Verlichtingsfonds voor de St Janskerk Blykene mededeeUng in het Predikbeiirtenbiad is bÜ de penningmeester van het Verwarmings5n Veriichtingafonds deze week ingekomen ƒ 135 85 zoodat er in totaal is ƒ 2610 27H Examen geschiedenis M O Te Amsterdam is geslaagd voor het examen geschiedenis M O niet faoekhoudt n zooais wy gisteren meidden de heer W M Gabry alhier Theor tandheelkundig examen Aan de Universiteit te Utrecht is ge alaagd voor het theor tandheelkundig cxa men tweede gedeelte Mejuffr A D M Donker alhier BesMctteli itekte In de afgeioopen week is ten Stadhulze aangifte gedaan van een geval van beametteiyke ziekte roodvonk en van een geval van diphtheritis Chr Pad vinders veieenigiug Door het bestuur van de Goud M he Ch Jeugdceiitrale is volgens het Pred besloten tot de oprichting van een ache Christi Padvindersvereeniging Christelijke Votksbood iiritt lijk Vol kBbond aUoelini vnii den ClinetflijkNaiionaton werkmanseoiui hare ludeoierg dKioring in Uet Blauwe Knus Nad l liü vor denii op ih gebruikelijke iQ door don voorai litor don lueor Van der Brug was gïiopend werd op voorstel vaiii het lM s uur van dan Wedoorw lieir A Wöatcnia voorheon gedurende Iwintg jaren predikanit bij de Ned Herv Qtm alhior tlians ein pred te Sohevenjngien die vele jairon de verooniging als ad vi e r diende ceit i 4egri ni mot gi ukwenfiolien gezonden Wj golegenhedd van diens 88steiii veltjaairdag Als nieuwe bei9tuurs deiL werdengoko en de li ïï W KwiÉikelenberg en P Verkerk die hun benooming aafuvaardden Entele euwe iedwi werden gobaltotoerd Hij Ue be pr Jiin 5 van de wintercaimpagno Mord besloten 4n do komende maanden gerei td te vcTgoUeiron tot hel iioudon van betpprokingon over kerkojijko en inaalBchappclijko raagBfekkea Na ceiu woord van dank voor de opkonwt en ilo aangï namo besprekiingeii werd de vöTgadoring met darfkgebed eeeloten Evangelische Maatschappij Do otd Goudfi der Evaojgelisohe Vlmischapplj belegt op Vrljdiag W No ember dea avonds HJ uur e ii groote openbajo btjcenkoiiis in do Groote of ïnt Jftjiskork alhier waar als Bprekers zullen Oiiilrtyleii do h i5otdbft uur lcdK n De P W E ooken Ned Herv preddkant te Haarlem imi het onderwerp Room8ohe on Prutcstnnlaohj lieaiaBefaerhoid en Da ff DU Baar N l Herv predikant beAlkmaai nwt Itt ondterwerp Wij Proteeftantenr Voor deze bijeenkomst heeft mevr AnnJe Ligthart sopralan te Roitterdam haar welwillende niedeiw riting toejgetzegd doof fei de pauzo n aan het alot onkde gewijde llojercti to zingen OrgölbagiBloidang van dbn hoor Hemri C J de Mam D e toegang tot deze bijeenkomst is vrij Nadere bljïondorbeden zullw In dit blad worden be kr iid gemaakt Schouwburg bioscoop Looping the loop Een prachtfilm Looping the loop is de week het hoofdnummer in den Schouwburg bioscoop t 1 een moderne rolprent leer onlangs vervaardigd zoodat we de Hrectla van dit theater erkentelijk moeten zün lat xe om een film van dit gehalte reede nu onmid j gcuiasejl zien tei zake met autoriteiten in verbinding te stellen 1 Ons is echter gebleken dat de mr dedeelmg van den h cr van To dat de kaart van de drooghiakiiiK zou worden gedrukt pubhek uit de lucht is gegrepen De kaart 18 en blyft ontoegankelijk Als met dergeiyke middelen de actie van genaren om aan hun recht te komen de T it de zeilen moet worden jenomen 18 t wei heel treurig De St Nieolaasmarkt Gisterenavond te U uur is de St Nieolaasmarkt door Mevr Riesz Noothoven an r gesloten Zö sprak het slotwoord oit voor de microfoon die de heer Tukker op jet podmm had opgesteld en bracht dank aan allen die mede hadden gewerkt om aeze onderneming zoo schitterepd te doen Blagen De heer Hagedom sprak namens de Mid denatandB entrale en bracht hulde aan de J te wMrop de afdeeling pouda van de Wederlandsche Vereeniging van Huisvciuw i zich voor deze markt had ingespannen Aan mevrouw Vroman als degene die het mitiatief had genomen en aan de dames Klesz en Hupkes bood hy ieder een vaas met orchideeën aan Hiermede behoorde de markt die in 4 dagen 7606 bezoekers bad Ketroicken tot het verieden en bleven standjouders en genoodigden nog eenigen tyd ezellig byeen I e Prijzen voor de n groot3te n kooPer 8ter zijn verdeeld als vo gt Ie priïs C Klerk Ukkerkerk 2e pr M Mallon w iida 3e pr C Kleyn Gouda 4e pr MeJ Intveld Gouda 5e prijs Engelhardt ia 6e pr Mevr Rleaz Gouda 7e pr evr Gaarlandt Gouda Thalia ffioecoop Met programma bevat twee hoofdnum jera 4 e bedrieger bedrogen en De Zee roeg van Singapore Het eerate is wn fdmcomedle waarin de held Is een imnijfinidddleqeii nieumatiekjicht 1 U1 totoya w tTv J Do UDdea w wie de VerwooiA stalen in de grootea ig zijn opgolrokieB i m voargKole H Amarika n tk jt v n be ang diw d iid en db r lebe a hve negelen Amerik beweert te deser ijake clement te z ja geweest Dit 1 ook HooVM ataodjiunt Va l ar dat hU M hiMw weiMK voJf fodt nogmaal over de bma lo lnomen en d sctaldbedragon varmindiaren t ie aoUrappci u j aon dan in oonflot ta ha Ameiikaamichc volk wellM Wa tlni an door eon iBrgelliK pbaai Jonden attjleil Hooeatew uu b te vinden zijn voor eea kapMbworing da Ker aohuMen ap zuiver oommeraep gnmddlog Hoover U Kwaker dna oioiflat M aft depMvt ooit met Efl eiaüd Niets never zou bij wonec ea daa dat er eeu eling taa d eu Londen ea We lüngton tot stand kwan die dm bwapeian wedloop ter zee belette On et jfeld zai Hoo velf naar de boreiKing vm dit doel ten enwtigo attem lawit andeMijds wl hl oh t veiw 4oor da v rweB ag Inten lelden d t Amepikft alU a lot vecminderitig der maritaau beft pat n r kaa overgaan vlootpoUiifik voert üa Hoovec a buileiiUndaolie politiek lo meniis epzioht een oopie zal zija van die Velke Uoolidgo ot dusrer vol de uwg mon aannemen dat J voert Amerika geen roBsievo territoriale politiek lu l ooi in den vervolge door zal g ao met een ateatkunde wawdoor oogjiomfeoh imponalisasohe doel dnden worden gedieoNl Een dergelijke poliUek zal buiten kijf niet alleen ten opzichte van do andere Amwikadoeclie t i wordem giQv oerd maar ovnueer otet t etrekkin s tot het Vewo Oosten China inzonderlM d Stelt Hoover prijs op pretage bdtrekkia en tuesüheii Aanorfkfli en de ov ri naÜea dit verhindert aoohtaas niet dat hij oo t in de toekomst zijn aïwijzeode houding tegencver Rusland zal bhjvön aannemen Hij ia er nooit voor te vinden geweest de sovjet unie te orkennen Dcbo slatenbood met zijn ami k Hnt IisLl80ho tandenzai be8ohou t hij ala een gevaar vooir de we reld Eritenning vau Ru aod door A meilka 00 Miecoto Hoovea zou neerkomen op oen versteviging der poeilio van öovjetHualaod en een aanwaickcren der eocialutibcbe ideeën dile hij nu oeoanaait uit lea h totfi aoht Ewi llavaei berieht Uit Parija meldt dat pireeideut Dountergue aau Polncaré verzocht hiaeft Ml uieuvf kabinet samen te stallen Poinearó zou iu prinoipe zicb bMcid verklaard Ivebben dea opdiiiciht te aanvaarden Maar oodauka Kt bericht houdt Poiocaró B wei n troktaiuig en mea overwe Bt reeda op wetka wijze dan n elode kan worden gemaakt aan de oria a Kr schijnt wan 1 0 1 men op dia Parljflöh berichten af mag gaan reed een rlelngiio lleht door de duia letrwts te ïiHev a De partijen van Uiikd hebben voeÜng met elkaar gie ociht Het iniüfttief luienoe aebijnt uit be ziju gegaan BMi de republUcelnacho sooiali teai die or thfijia kriachtig voor ijveren bet democra Uach ajieiitetfroiit te heratelten opdat de r ictionairen d crisis niot be ïutt n om dAttfuit politieke munt te slaan Volgentt de beiiehrlea wa rover tot luBver valt te l eeehiikkoa U hfit nlot uitgefloten dat ipen In IMsoba kringen tot overeeoetecaming koint In l egineel moeten Boo allalen radicaalreociaiUsten republikeina e Bocaalieten de r cUcale linfcerpartlj en de oaafhankplij ko linkerpaipbij reeds ja gezegd hcbb i djon Voortoopig diemt natuurlijk algewaobt te wprden of deze pWnclpieelc bei ffld heid ook za uitloopen op daadwerkelijk aamoawerklng Trouwans er waren nog mkft e nwcilijkhal te overwinaeo Tn elk geVal I9 M mogaliik dftt het aanzijn wordt gegevwn a n een kaWnetder republikeinsöhe oonoeatratie waarvan Briand en Tardieii Ma eventuieele ledJers worden geóoodv rfdDijideillik is het oodertuHscheo nog nfet o4 etfa iler e lijk kabinet wordt gedacht al een ovetgangemiMstPrie vreÜM voïrnaainste taak zou bea aftn in net onder dak bqaogen der beerootlng Jan wel ai een pegeering van bwigeren levtnfldtiuir dJe O bolai jke beaUctoingen zou hebben te nemen op h gebied der inter nataonala poJatiA o a met betrekking lol be4 vr ag8tuk der sohadewergocding een kwestie die op t oogwblik aan de ordo ia TOMT die geen voortgang kan hebben zooiajvg de FïflBöche kabtoetecriais niet 1b opgc4oBt BUÏTENLANPSCH NIEÜW8 ITAUB Mattia Battiatini t Beroemd lltaUaanMh i ng r UU rieti wordt gemeld dat de groote can 9er MatÖa BattUtlnd overleden la De Hitbarsthts van de Etna Volgena de laatete berichten bee t de fh T roD n e i Ieo0t0 van ongisveer 19 K M i hr iéiUs van 1 tot KM bere kt en breidt zlc i In de breedte nog steeds uit Nog twee dorpen ilja nog sieahta euknb jnetere van do lava vecwij terd ENOfiLAND Het zooTOTl te slachtoffer l U Londen woivlt gemeld dat luit Cr H Madooka van de Gold tireani G iardei gi itertinmiddig gedood went toen tuj in uon óóopersoons vliegtug in de tuolit was bij do eorato n eet ng van d e Household Brigade Vliegdub op Brooklends Hij iel van 1000 voet Iwxigle Dia dub is gevormd door otlicioren vu de Brigade of Giiarda dio het vUegca wtnechen te booolenon Verecheiaene leden liohben eigen madhine DUITSCHI ND De uitaluiting in de meta lindubtrie De eischen der uitgeglotenen l e drie raeta lbeworkK r9 onJ ii Ie Esoon liebbon bij de ari eddlarocthtluiuk te DüUbiina dea aangekondigdea tögieateisth in giebleod Zij vorlangeu dat da werkgevorsbond zat wordon veroordeeld tot oph inj der uitaluitins dat hij zall nalaten steun te AerleoDcn aan de blj hot conflict betrokken badrijven dat de gemomen maallr en in TOrband met het conflict Wigeiiaan zullen worden gemaakt en dat don uitgeeloitencn HOhadevergoeding zal wordien gegeven BINNENLAND Badiogeaprekken m t IndtÜ Opening voor het publiek verkeer begin Januari ajs Tuasohon do Nedterlamleoho en Na erlantiaclt lantiacltIndUsdhe admini j atieai is overeenöt annuing bereikt omtrent de openeWiing van d radioi ljlleionisdho vorbii ng voor liet publiek verkoer JJe opening van het TOrkeer zal bedin Janjuari plaats hebbeu Vermoodtihjk oip 7 Januari a s Voorkwp ig zullen de es rciiken nos v an studio tort etuddo gevoegd worden D ar loo zulltm te Amsiordiim Ro tordara en a Graveiihugo studio s worden inigjerioht In Indie zuilen Bandoeng Batavia Seiuanrang en öoerabaja WMiien aaiUgëöloteo Behoudens boogore odk iring zal h tarief bedragjen f 30 voor een gewoon geaprek van 3 minuten f 60 voor een dringiend en f 1 3 voor eo bliksemgeeprek Qewone en drin gende geeprekken moeten daags te voren óór 18 uur wordon aan eivraagdl Biiksoingt ppekkwn kunnen te allen tijdJ wordoii opgegeven en hèa beo voorrang boven alle andere gwpr iken In VM band met het vorenstaande vervalt nil den daium van invoering van t openbare verkeer de gieflegenheid ojn een proetgodprek te voeiren Accüna en gedistilleerd Verlagltttf met 40 Ingediend a een websontwarp bot vertaglintg van den accijnai op gjedlstilleeird en van dien op houtgieeBti alsmede van hel epodlieie reoht dut in verband met tte aooljnzen volgons do Taria wet 1924 ehe en wordt van wmnii produoteo Het wotsontwtcp tcmt met het rappo der rcBolutie van ii Febr 1928 ingestelde oonuiiisBio overeen Met te comroiBsie neemt de roanlateBaan dat bij eea vedagdng van dien gedialdllcerd aocijnfl met 40 pc t de winetmatrge bij den amokkallbiWH aojdfinte zal vermindereu dat dï ritijco van het smokkelen ta gro zal woerden Dece verlaging ia dus voo gewield zlj geldt rfechia ten aandien van Jiet gedïwliiloen 1 dart na he in werking tredlnn der wet in oon umptia wordt gebracht Mf F C Déking Dura t Rechterln de rechtbank te Amsterdam Gistereik is m de Ziekenverpleging aan do PrinsenBracbt te Ameterdam waar hij v np eegd word overleden mr F C Doking Durn pechler in de arrondisBeroentsrehditbftnk te Amfcterdam De thans ontslapene bereikte den ouderdom van 46 jaar Do teraardebes telling heeft plaats op Maandag a s te halftwee op d begraafplaats Nieuw Eik en DnUi to Den Haag GEMENGDE BERICHTEN Van Gcnd en Ixws Naar De Tijd vernoemt zullen deNeJer Spoorwegen op piaatsen met eenigwins bolaoönj li goader nvervoer en waar nog geen factK rij der N V Van Gieiid en Loos i gsveutigd een anditelialven be ei en athoAldittiiHt openen waak vun de uitvoering wordt opgedragen aan do N Vl Van Gend ea Loos G strafte nalatigheid D nianutacturier B te AaJsmeer wilde gister v ond zijn au aanslaan welke aan don Oofltereinderweg aan don kant van et wa ter stond IIlj atoa pde hierin ook vo komon dooh daar hjj waairet ijnlijk ver ïvten had de motor uit l sohaMen kwam do aiito plotseling op gang De heer B lion ni t bijtijda wegkomen en jnet den wagen kwam hij In da vaart terecht waar hij in don modder werd gedrukt Hij wiBt zieh na vee mo to op den wa te werken Het bleek dat Mj flleühts aan de been n liclit gewond was De auto wird later opge4iaAld RADIO NIEIJWS Programma voor heden Hil ersum 5 Franaehe les 5 50 VporSivondconcert Ö0 üuitschö toe V A R A 8 05 Mensko 10 Optröden Tholen en v Lier 10 30 Bioaooopmuziek Hulzen i 30 GramotoonptiMten 7 Ei eltiohe Ie 7 S0 Knipourwa a Spreekbeurt 8 20 Concert Dftvenlry 5 90 Orkmt 7 05 Sctnibert UbdltfeD 3 0 AuMnlliS Oalllnfll 8 20 Vaxkde riUe 9 5 Conqert 10 55 OaoBmaziek LangoAberg 7 J Vrooiijke avond 10 40 Djnromïlek Zondag II NoviBraber HiWersura 1060 M 9 16 Economisch Politiek week o erzicht y 30 Cursus door Alb Hahn Jr Socialistische Prentkunst 11 lO lOlDoe het veilig Serie voordrachten o l v Ir R A Gorter Dir v h VeiiigJwidsmuseum te A dam 10 90 Uitz V d Bijeenkomst georg door de Federatie Am tcrdam der S D A P ter herdenking van de beëindiging van den wereldoorlog 1918 iy28 i h Concertgebouw te Amsterdam l OO 2 80 LunchmuBiek door het Boris LenskyTrio 2 30 Aansiuitinif van het Concertgeboivw te Amsterdam Uitzending van het Abonnements Concert te geven door het concert gebouworkest Soliste Berthe Seroen zang en John Powell piano 4 00 4 30 De Piano Sonaten van Beethoven 4 30 5 00 Inleidende Causerie tot de opera Tristan en Isolde door Alex Poolman 6 30 V P R O Dienst in de Ned Herv Kerk te Tiel 7 30 Tweede A V lt O Opera uitzending Uitgevoerd door de Co Opera tie Studioopvoering van Triatan en Isolde Pirn 11 00 Sluiting Huizen 340 9 M Golflengte tot 6 uur 340 9 M Na 6 uur 1870 M Behalve de K R O kerkdiensten welke op 1870 M worden uitgezonden 8 30 N C R V Morgenwijding 10 15 K R O Hoogmis i d Kerk van het H Hart van Jezus te Rotterdam 12 30 1 30 K R O Lunchmuziek door het K R O Trio 1 3O 2 O0 Literair halfuurtje door P v d Meer de Walcheren K R O 2 00 2 30 KJtO Spr Kapelaan J Poel i 2 30 4 30 K R O Concert in Heerlen 4 30 00 K R O Ziekenhalfuurtje door Kapelaan Peels uit Weert 5 20 N C R V Difnst in de Geref Kerk te Veendam Voorganger Ds N Postema Jer 2 13 D RoUema Organist 7 30 00 K R O Apologie Spr Pater W Arta 8 00 K R O Concert De Amsterdamsche Orkestver o i v F v Diepenbroek Mevr Dido Zuidberg Jkvr Strick v Linschofcen Fopraan 10 45 K R O Epi oog door het Klein Koor ol v Jos H Pickkcrs Daarna persber Daventr 15€2 6 M en Londen 2 L O 361 4 M 10 50 Dienst biJ de Cenotaph Concert door de Orkesten dei Gold itream Scot Iriïyh en Welsh Guardi 2 50 Meeting op Trafalgar Square De orkesten van H M Welsh en Irish Guards spelen 4 05 Concert door het Victor Olof Sextet 8 15 De klokken van St Martin In ttie Fields 9 05 Liefd oproep ten bate van The Royal Albert Orplianage door Rt Hon Eari Jellicoe Ö 25 Uitz ter gelegenheid van de Wapenstilstandsdag Muzikale leiding Dr Malcolm Sargent Radio Parijs 1750 M 1 06 Concert door het Albert Ix catelltOrkest 8 05 Guignol Itadio paris 8 50 Concert In de pauze Persberichten PRlDffiBEUBTEN Zondag 11 November GOUDA Kemonstr Kerk 10 u v m Oa J A Beyerman em predikant te AmRterdam 8 u n in De Hugenholtz van Ammerstet Wiidingssamenkomst Zang Orgelspel en declamatie Uitlierache Keili 10 I VJn Da 1 SIjnon Gerat Kerk Tnlfmarkt M k Tjn an 6H u n m Ds A Schweitzer van Builcalout Ver Calyjjn Kianm Zaal Tarfinaritt 142 10 u v m en 5H u n m Ds v d Wai van Wageningen Woeniulag 14 Nov 7 VS a n m De heer W V Leeuwen G Ü te Schoanderwoenl dank v h gewaa Geref Gemeente Tnr uiTkt 10 o v in an 5H u n m Lee skerk Chr Geref Gemeente Gnuwa 1B4 10 u v m en fi u n m Da J 13 C Croes Evangelisatiegebouw Jerue Zellgstraat 10 u v m Heiliging amenkomat Spr Br Joh de Omyi 7 u n m Volkaeamenkomat Spr B i Timmer V Bodegraven Dimidag Woensdag en Donderdag telkep s des avonda om 8 uur Volkn amenkomaten Spr Br Rozemlal AKHEBSTOL Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Hugenholtz BEREENWOUIS Ned Herv Kerk 10 u v m Da L B T d Broek BEBGABIBACHT Ned Herv Kerk 9H u m en 8i u n in D i Dekking Voorbereiding Avondmaal BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 o v m Dr P Olaa Bemonatr Kerk W n v m Da W N V Nooten Evangellaatle 9H vjn en 6 u n m Da Deur van Schoonhoven Te 6 uur H Avondmaal in de Ned Herv Kerk Geref Evangelisatie 9 4 u v m Ds M 1 Punselie aODDKRAX Ned Herv Kerk Gs i opg anVangen HAAOTBECHT y Ned Herv Kark 10 n T m na A Luid atlB Geref Kerk 9H n T m a 6M n n ra Ds J Hoekstra van Schoo hoven uoonDiRBCHT Ned Herv Keik 10 u v m Ds Drost te DenÜfe BTOLWinC Ned Herv Kerk H n v m Da J i K nla I BRANDSTOFFtHNANDEl Ji DESSING £ OOSTHAUEN t BvangeUsaÜegebouw 9 u T m en 6 u n m Ds Lekkerkerker te Delft WADDINXVEBN Ned Herv Kerk 9H u v m L eadian t 6 IL n m Ds v Eist van Reeuwijk Remonstr Kark 10 u v m Ds W N van Nooten OUDERKERK d IJSSBU Ned Herv Keric 9H u v m en 6 u n m Ds J EnkeJaar in de ochtend Doopen NIEUWERKERK a d IJSSEL Ned Herv Kerk 9 i u v m en 2H u n m Ds Dippel REEUWIJK Ned Herv Kerk 9H u v m Ds v EUt MARKTBERICHTEN Coöperatien TaiBiermreeniflni MGond n OK tIek n 9 Nov Wïtlof 1 2 3Ö Uien 7 50 6 80 Spruiten 1 119021 id 11 5 12 pec 100 K G Tomaten A 1 SJ S 70 B 1 40 5 90 O 1 303 SO per 100 podd Peen 3 10 8 30 K ot 1 50 3 70 Selde ri o 0 102 40 Pm 0 30 3 30 Petvsejie 0 40 2 20 per 100 bos Groene kool 120 510 Bloemkool 1 18 Roode kool O ÖO 4 50 Savoye kool 0 504 30 Sla 1 00 9 20 Andijvie 1 10 2 Eieren 7 1Ö U 70 por 100 stuks Boea ekool 8 12 cCTit per kiet STAD riEUW GOUIDA 10 Nov 1928 De predikantbvacatirfe in de Ned Herv Gemeente Door het bestuur der Vereenig ing van Vrijzinnig Hervormden aid Gouda is aan den Algemeenen Kerkeraad der Nederl Hervormde Gemeente alhier het volgende bchrüven gezonden Mijne Hoeren Bezield met gedachten van liefde voor onze Kerk en Kerkelijke gemeenschap en fierheid voor recht en billijkheid wiJlen wtj nogmaalii een beroep op U doen Wy doen dat met onbeschroomdheid omdat wü weten dat ook gij de dragers zijt der Goddelijke gedachte dat onrecht en beknotting van lecht der kleinen ü tegenstaat Op Uw college uist thans de taak wederviii in de bestaande vacature een predikant voor onze gemeente te beroepen Reeds eenige malen deed gij een beroep tevergeefs Ongetwijfeld heeft U dit tot ernstig nadenken gestemd en zuH U daarby tot de overtuiging zijn gekomen dat er iets hapert aan U w arbeid en dat het de hoogste tijd is geworden met U zelve ernstig te rede tf gaan Een der schoonste gedachten der Hervorming was die der vrü e meeningsuitlng Zoolang de mensch een eerlijk zoeker naar Waariieid ia zal meenmgaverschil voorkomen doch het is steeds een groote troost geweest dat deze verschillen nimmer eene verbroedering in onze kerk in den weg hebben gestaan In onze Kerk hebben wij vre dige voldoening kunnen vinden Daar heb n wjj het l iji lwoord Ingrepen Ab z t f mt Allen tot mij dip vermgeitl en Ijelast zyt en ik zal P rw t gevpp Het is U bekend dat ernstig sciie r rig drpigt Reeds een deel van de lidmaten vond geen r st meer jn Uw kerk die toch ook if hpnpa is wy willen U fn gtmoede vragen of de Hoogste Bevrediging van Uw urbeid gelegen kuti zgn in oververzadigdheid ten ko ste van het reciit en de billyke aan ipraken van Uw mede lidmaten Dat kan niet waar zijn immers gij hadt dun neg ntnuner Iets begrepen van offervaardigheid en naastenliefde OngetwtJfeM zyt gij thans in een meerderheid die U gelegenheid biedt onrecht uc doen aan een talrybe groep die onze kerk niet kan missen Waarom verdeeldheid gezaaid waarom onrecht begaan Is onze Kerk in den loop der jaren nog niet voldoende verscheurd Is naar Uwe meening cok de tyd nog niet daar dat viytig dien gezpcht naaf alle wat onze iidmatpn Ijindt pn uitgebannen dient te worden hetgeen verdeelttfield kan wekkenUwe toevallige meerderheW geeft U eene schoone gelegenheid te toonen dat gü de levensbelangen onzer Kerk beter verstaat dat offervaardigheid en jiaastenliefde geen d ugden z jn om te ontvangen maar om te geven Het is in dit vertrouwen dat wö tot U komen en recht vragen Beroep in de te ver vullen vacature een voorganger die hen bevredigt weïke thans van meening zijn dat hun plaats niet meer bU U Is Gij zult daarmede liet vertrouwen in Uwe leiding h faen versterkt Gif inlt daannede öe verdraagzaamheid hcAxben bevorderd GÖ zult daarmede de belai n van one K rk hebbtiltj gediend Da Goud8€h Melkinrichting Turfiingel U irt U itHda nertrtf Iti ft mik van IKentrctoordn wy vragen U Beroep een predikant van vryzinnige richting Kan het zijn beroep Ds G Westmijse De Reeuwüksche en Sluipwijksche Plassen De vergadering van de Reeuwijksche Ingelanden Onder de vortreffeiyke lekling van den heer Lafeber is de Reeuwyksche veigaderiiig van ca 100 belanghebbenden tot dezelfde conclusies gekomen als de Sluipwyksche de motie van 26 October werd overgenomen alleen moest men z n onteigende huisje ook terug kunnen koopen Het inzicht dat m de gedragslyn bü de droogmaking groot orirecht staat te geschieden ia geblevrn Wèl werd van de kant der prodroogmakers gezegd dat als alles waar was Aat in de Sluipwyksche motie geconstateerd was men in de handen van een oplichterg truc gevallen was maar men heeft nu de motie onaantastbaar juist bleek daarmee to sterker de manier van handelen by de droogmaking door de Overheid gegispt De voorzitter haalde weer alles op waardoor de rapporten zoo sterk de indruk maken dat het op een koopje moer Öat niet de belangen van de betrokkenen wordt gesold Hü had daarby nog een merkwaardige ontdekking gedaan die inderdaad oen falsificatie is zooals ze dan ook door den voorzitter werd gekwalificeerd De nota van Panhuys Hoofdstuk III pag 58 wil lerklaren waarom men in de ontwerpen concessievoorwaarden afwykt van het plan Vy verberg dat wèl onteigende terwyi het nieuwe plan dit niet doet Welnu Art U dat U in de motie verwerkt vindt wordt aangehaald met verdonkeremaning van de woorden ten gpnoege van Gedeputeerde Staten Ir Vyverberg moest zich niet slechts den eigendom van alle perceelen hebben verworven maar ten geniwge van Ged Staten Inderdaad typeert deze weglating de heele manier van handelen van nu De pro droogmakers die zich door de veranderde stemming in een hoek gedrongen voelden hadden gewerkt om de situatie te redden Men was al laag bezig om dat bedrag van 3 ton te herzien I t Was de Heeren zelf ook al opgevallen dat liPl bedrag wat laag wasi Ehiz Een Sluipwyksche motte had aan dat alles heelemaal geen schuld En zoo n motie moest er nu óók weer niet komen M n moest een paar menschen aanwyzen en dis moesten in den Haag eens gaan praten en dan kwam alles vanzelf in orde De heerc i droogmakera waren zelf al zoo hard bezig met de boel in orde te maken on daar hadden ze een motie op hun dak gekregen Ze wilden dus zoolets zeggen als ond k is 8 werelds loonl Ja t leek er heel erg op dat men het de eigenaars kwaiyk nam dat ze voor hun belangen waren opgekomen I De aanval richtte zich speciaal tegen den voorzitter Wat hebt u gedaun M e V om langs officieusen weg verbetenng in de voorstellen in het rapport vermeld te verkrijgen De voorzitter bleek zich al lang met een brief tot den heer Ir van Panhuys te hebben gewend Maar hy had nooit antwoord gekregen Op een conferentie op het 8t idhuis had deze heer hem niet over deze zaak aangesproken Er ontspon zich c en ohm pkwikkeiyk incident dat alleen door de zelfbeheersching van den voorzitter gered werd De heer S van Tol insinueerde n l herhoaloeltjk en nog weer dat er w l door den heer v P een antwoord gestuurd was en dat li j het van den voorzitter vreemd vond dat dia dan maar geen brief ontvangen had De poging om de actie in t niet te htcn loopen ie mislukt De woordvoerder de geharnaste droogmaker van Tol beweerde wel zoo n motie doet niete die gaat de prullemand to maar de ka r hoc de lyn van de droogmaking zal loopen wordt op een drafje publiekl Het was maar een misverstand geweest met een bevel naar de drukkerU De vergadering wilde wel gelooven dat de autoriteiten met de beste voomemena bezield zijn maar ze heeft terecht de vorige motie nog eena ondtrstreept en op het wonderiijke verdwijnen vah Art 11 der concessie Vyverberg e aandacht veatigd En tevens Is ze ook kordaat achter haar eigen commissie van deskundigen gaan staan en heeft de Overheden verzocht dat die alsnog 7al worden gehoord Er Is ook uit de vergadering gewezen op het bestaan van een financieele commissie van der Torten en dat men daarmee contact zou kunnen zoeken Is de zaak der droogmaking met dew moties geschaad OngetwÖfeld zal r belangrijk meer geld op tafel moeten komenMocht evenwel het J i J lang gediend wordt wat het Comltd tot Behoud der Plassen bestrijdt dan zal de Overheid ook zeker de sommen Iff Wklw fstellen om de eigenaars te voldoen am niet dan ook geen droogmaking Mggen Of het aantal droogmakers weer niet iid toenemen als men in den Haag t brug komt SSeer zekerl Het draait om de duiten Hoe meer duiten hoe meer droor makers En dat tal men de menschen m kwBiyk moeten nemen Op voet van plannen nochtans ï n er drie overgewe T r bebandeUng In de Staten 1 droogmaWng nog lang en lang nlet Alleen al wat men verneemt over de jnw kerheld omtrent de waterrente maaWl noodsakemk dat de Conunlw dellyk nadat ze in de groote steden van het land heeft gedraaid heeft kunnen bivngen Er ia door het ondanks de over olle St Nieolaasmarkt vrif talryke puMwk Vr dag is gewooniyk in de bioscopen en kalme avond volop en intens genoten vun deze sublieme rolprent t Is als Varictc waarin Lya de Putti en Emil Jannings zich de grootmeesters van het witte doek tftyii i den een film die speelt in het leven üer ciftSusartteten Een vergelykmg tussohun beide filrts is nochtans niet gymakk iyk De hoofdpersonen in deze film Werrer Krauss die de rol van de clown Botto vervult is een geheel andere persoonijjkheid dan Emil Jannings hy mist het terk dramatische dat deze figuur zoo Kenmerkt Jenny Jugo was een charmante vdrtoikater van Blanche het meisje waar de film om draait Warwick Ward epfeelde de rol 8n trapèzeartiet en Don Juan op de welbekende manier Er zyn in deze Ufa rolprent momenten van een huiverende spanning het moment dat de artist met valhoed op de geweldige sprong the looping the loop maakt als de muziek een oogenbUk £ U houdt 19 t ook onder de toeschouwers een oogenblik van ademlooze stilte Artistieke opnamen uit het cimisleven vielen telkens weer op Resumeerend mogen Wi vaststellen dat Looping the loop een der fraaiste films js van dit seizoen goed gespeeld fraai opgenomen en vol momenten van geweldige spanning De staking in de Goudsche Aardewerk industritihNaar aanleidmg van onze korte aanteekening op de uiteenzetting van den LJiid van zaken in het conflict in de Goudsche Aardewerkindustrie welke wy aan het Goudsch Volksblad ontleenden is datblad in zyn nummer van 7 Nov j l wjO vnendelyk goweest mede te deelea dat radat wy eerst grof tegen de stakers zoudenzyn tekeer gegaan wat we maar even inllagranten stryd met de waarlieid willennoemen nu door ons de gro ïtste onzinwordt verkocht Nu willen wy den heer Overhand die de leiding by deze staking heeft gaarne het genoegen gunnen om zyn hart eena tegenover ons te luchten maar hy moet met overgaan tot mutfgenaifteru want dan ia hy er naast Want hej gaat niet op oen mdruk te weltken dat de heer de Jong memand maar dan ook niemand zou hebben kennis jgegeven dat het door den heer Gibbon geteekend schrijven geen gevolg kon hebben Dat is volmaakt onjuist Mondeling is den heeren Gibbon en Vuyk die mededeeUng gedaan Juiat is het dat verzuimd is wat de tiedoeling was den bnef terug te geven Maar dat verzujm is hersiield daar de bedoelde brief dm heer Gibbon is teruggezonden wy hebben ter vermvding van mia erstand deze details gegeven opdat niet verkeerde meeningen daarover zouden blyveiibantam Nu da staking er is aaitoeedB a oo geriumen t jd duurt moet deza tijn normaal v rr loop hebben totdat de geaonde basis is geI vonden die tot oplosamg van het gesclnlkan leiden Jongen te watier gistermiddag ongeveer half vijf is de aaifjarige M v Driel op den Ridder VanCatsweg met zyn fiets geslipt en daardoorte water geraalct Hv wist zelf op het droi ete Itomen zyn fiets werd tJoO e n P gen uitgtÓiaald Met Ven schrik ïn een nat 1 pak kwam de drenkeling eraf Burgeridke Stand i MU itiEN iNuv üeertniida Jolian Il Apoionia dr van H U J iJtogeinau 11 I M A de Jong ViamingBtr IS i No Griefljo dr van ff A Roindors en G Hpwch ffmMcad s lÖ UiNDEltTitOUffD P dB Bruyn en P Hornee H Boom u A Jonöoneel P a H Veeienturt en M J Moons OVERLEDEN Adriaiia tichoonderwoeid 4 w AgéKla November ij uur i oc Ona Genoegen Ledenvergadering Nov 8 uur Evaiigeilisatieg l w JTeruer VoJkasamenkomdt Spr de heer K Rozendal uit Sneek Onderwerp Is God liefde Nov 8 uur Nieuwe Schouwburg Gem Zangvereeniging Caeciiia Ji teatconcert 14 Nov 8 uur Evangeüsatiegebouw Jeruel iDezeifd spr Onderwerp Is God Rechtvaardig Apotheken De apotheek van den hi r F A Dee Westhaven is tot en met VriJdaip 16 November bene ns den daarop volgenden nacht geopend na des avonda 8 Bur d ïs nachts echter alleon voor recepten Hed he dieoat Vanaf hedenmiüdag tot Zondagavond kan men zich voor mjedische hulp wenden tot de doctoren Dr dé Boer en Dr Evers UIT DEN OMTREK De lieer J J rteuBveon die vele jaren ifct zeer oiiislai5hti o a tariaat waarnam van dei avond niubooiïtscbool alMar heeft deze tiuioüo om geKÓtt lJhwl E tteuen necrgtóiegtf tegeii 1 Januari dB Mcldea svo oiuuags dat de Naai en Brelschooj IwhiT leeeen weer bod aangOff augoa etitt koi teu tijd va reelauraile van he lutfegebWu thans kuntoen we mededrtelen Wt het kantoor voor de ovoneeitó in bc Nuts lïouw te veedgea Spaarbonik bijna gewed gekomen en dat do eeffstozitÜng w Idr k gelioudtm zai wordea De NufsapaïMtbftnk befltoml reedtf moer dan EO j iar en rjwtt na nog met nieuwe voor wa den en een nieuwo reg elingi beginnwi MivnKdW DE MONCHY Westersiojel H Roffcrdim VRAAGT met 1 December net Eeukeomeisje goed kunnende koken en genegen huiS werk te verrichten voor de moigenuren Vrijdag den geheelen dag Adres PRINS HKNDUIKSTR 99 UigiKrllgpiU Wat zal Ik hem xeven met ST NICOLAAS Mevrouw DINGER Westersingel 38 Rotterdam VRAAGT voor half December net Tweede Meisje goed kunnende tateldienen en verstellen v g g v Zich na 7 uu aanmelden Pracht lorteering Rookartikelen vooi ieder beurs L BINNENDIJK Kleiwel 87 10 Zie eene rood en kaopl bQ on TE KOOP AANOEBODEN wefcns verandering van huis een beste Jasrsma kachel Adres te bevragen aan het bureauvan dit blad Markt 31 2268 10 Tw ad hands zaak Hamburgsr Hoogandoorn MolenwerI 30 Westhaven 41 Tel 708 TE KOOP van alles en nog wat zooaU Mahonie cylinder schrijf bureau Schrijfmachii e s Naaimachine s best Orgel Meubelen Bedden best werkende elcctrische SmitBventilator 220 380 Volt voor drie vurea 6 meter zwaar ijzer hek enz W0r Steeds te ontbieden tot het koopen van geheele of gedeeltelijke inboedels Winkelvoorraden enz 1 m lOllllDEI mrilKEl 41 1 BlIEIIIIIIEI UMEIEUSlHf IV EOOTE AFSLAQ Tao lien llaolit TM Hollandses Rnndvleesch Runderlappen 55 per pood Mooie Lappen 60 Rib en Rosbief 65 RoJlat e 60 B 65 Biefstuk ea Haaa 90 Runden Va rkensgebakt 50 et per pond Geldersche Rookworst 80 et par pond Aanbevaleod A VELDKAMP K Gfo il n la l 9 T l 680 G Meubelfabriek J M BORSJE Vest 16 VRAAQT JONGENS Aanmeidinti 20 voor opleiding in meubelfabriek en machine afdeeliri aan de tabriek TERMIJNBETALING WIJ leveren U uit voorraad vanaf f 1 per week WOLLEN en GESTIKTE DEKENS BEDDEN MANUFACTUREN HEERENKLEEDING WINTERJASSEN JEKKERS MEUBELEN N V C 6 Schüler s Goederenhandel OOIJWEJ84 Qouda Sohoonhov n Nu is het Tijd m Üw Brandstoffen te be tellen of r3 25 p lOU K G f3 12 10 f 1 95 f2 10 2 40 Belgische Anthraciet 30 SO i f2 S0 p HX 20 30 i f2 30 10 20 è f 1 60 Eierkolen è f 1 50 Kachelkolen è fl 7S BRUINKOLENBRIKETTEN Geklopte Cokes I i fl per H L Parel Cokes I afgehaald ü f0 8S per H l Aanbevelend V BRUINKSSBN Vrouwesleeg 25 Tel 498 Ra OBBIIu B MigaiIJn NSCHWEa 29 TURrSINSEL heet Vsarslrasi FOTO pkt im iMODERN = boven de Firma T ZAAL tm 3e Sint NIe 6 Bruine Kaarten met gel leurd salon foto f 2 60 Prima Werk Met goed geld terug J GOUDA TELE F aSP HULLEMAN KLEIWEG 20 FORD Automobielen Oroote vo rraad ONDERDEËLEN AUTOBANDEN == s = in diverse merken Goed Inflariohta AUTO HERSTELPLaATS 2265 40 BON TI8 een Pakje VicIcS gen aUe verkoudheden W i f Q Tegen Inlevering van deze BON ontvangt men alleen In M 22M Drogisterij HET QROENE KRUIS Klelwig 91 Gouda Gratis een Pakje Vicks