Goudsche Courant, zaterdag 1 december 1928

Verder hebben wy nog een extia jinj u gekend onder de kinderen die v n bi it Gouda oplossingen inzonden en ROHLOh SNOEK te Alphen a d rT Raadhuisstraat 151 Nieuwe raadsels Welk spreekwoord taat hiern Koo rge aU tne het the klo t k kje ikt2 Ik ben een hoed en toch n udi i huol igroot voor me i Myn eeiste 1 een water in uid HolJan myn tweede i s iets over ei n water mijit g hee is een plftata in dld Hilland 4 Mtjn geheel m een feestdag an 11 t teri 4 10 9 4 is een lekkernij l 4 i j2 6 ia een huisdier uit de feta In 8 10 n zitten julJie op school 9 3 is een meisjesnaam Ala jullie met de juiste letter begint en dan telken de 5d i eemt krytr je j uu ttwaesh aarti t Ik ben een speelgoed geef me en an dere kop en ik ben niet hol Oplossingen inzenden aan de reda tle van de Goudsche Courant Markt 31 Oouda Meisjes en jongens moeten opgeven hoe oud z z n SPilJIRBIIIIK VAM DK HANDELS EN LANDBOUWBANK SaUb inleg 1 JoU 1 27 ƒ 1 981 158 Saldo InleK 1 3ui 1928 2 175 925 RENTEVERGOEDING 4 251920 itf Een Cadeau l ist Kempinski Wijn een mandje fijne Comestibles 11 elke sewennehte vullmgr Itjn zeer geschikt oor ST NICOLAAS VERRASSING Aanbevelend J C Fickweiler L Tiendeweg 45 BRIEVEN UIT DE HOFSTAD CMXJ V I I tr is ofru gwJcJiJj oriUilttHii m ütu oog dijra d dio lu den Uaug zeUU tA iiio rf en Jitniwie seorelftns benoemd wordea eu d oogdijpaad was eenparig vim oordwl da diBe fuMaonaTis imiibl di zö Imit tiL gMea andera tMiekJ UQg n of beroepea ml rvujien Akra sloldo d t alu eisjoli our bBiio uing hón d r soUio laattn weigorde di oiöah m te y ulvgea ea Iwj werd duB met 1 1 aaouiörkiiig a tjröoht Tooti w erd uist dezo mail biulon du aaiIjLveliug oi door döu Müaietor beucnand liet gevolg dtuinaik v as tiat alle leden mui den Voog üijraad hun outHlag muneu bebaUc di Frosident die iiBar verluidt totli aiet JU £ uiiatlg liad gi adlviise eoi dus tot d b noinun badirme geweritt i r zollai dog wél weer diaawoa In dtza aak zlji loaar di6 doen minder ter zake Reeda zijn den Minister door één der Ea meriedea solirïïtelijk vragen gesteld en wij wachten bet natuurlfijk ontwlikeod antwoord af Het godt met dra lijke benoemingen djk Ijls zonderling N maar altijd werkta 6 allerlei ondengrondscbe uwchten en kraehten die dikwijls sterker blijken te 7ijn dan de bovengrondaoljc Het 19 jutat zoo noodig dal oen a etn öind wordt geinaakt aan het corabmeeren van adlerlel funoties die onmogolgk teg hjkertijd gOul vtrviild kunnen worrten fcn evwieeaia is bet noodig dat aaa do a g non aotivlteltatracteflienteii et n o nd komt Ëen der krasse staaltjes is ook dat geval van den goweaan voorzitter van den Ootrooiraad éte au vier jaar m de Twe e Kftmer t na leoht8 zeer korten tJjd die funotao van voorzitter vervuld te hebben maar tooh een naet onbelangrgk non acti viteitstraotatoent lu de waËht stoept Ziju beaoomSn tot vooryitter van diea Raad wae indertijd ai zi er afkeurenewaardig Nooif wae gebleken dat hij van de daar te behandelen za eii lots af wist en hel meest kraaae waa dat de n n dio nu zijn plaate inneemt jui t zeer geschikt waa te achteo omdat hij zoowel juridisch 1i p tecftimsch een aoademlsobe graad bezat P benowidng van den heer Bijleveld tot voozitter was dan ook niet andere dan een gunetbétooD aan een geojeesden miniBter Onder die an taiü4i 6d a ie het ergerlijk dat dieae die aü Hd der Tweede Kamer ia n non activiteltstractement m de wacht biyft sleepen No 43 Lange Tiendeweg HET ADRES voor Boter en Spritsletters 30 et pers ons bpcciale soi teenttg BONBON en MARSEPAINDOOZEN HERFST Jr v h L Boogaerdt TEL 777 3 PRIJSVRAAQ HOEKJE BOEKHANDEL VERKAAIK LANGF TIENDEWEG 36 GROOTE SORTEERING St Nicolaas Geschenken ROMANS KINDERBOEKEN VULPENHOUDERS DOOZËN POSTPAPIER iB I PRUSVIIAA8 No I AUean abonné g kunnen aan dem prijsvraag meedoen Voor het geestigst ondeisdinft onder deze teekening woidt een prus toegekend ter waarde van ƒ 2 60 welk bedrag moet worden besteed m een der winkels welke in de Goudsche Courant adverteeren m de penod kan 14 dagen na beden iii Zie etalages o ooooooo ooooooooooooooo oo Groote keuze ELECTRISOHE APPARATEN en ORNAMENTEN G A BELONJE LANGE TIENDEWEG 96 TEL 728 X dOO OOO O OO O XX OOO0OOO Inzendingen vóór Woensdag 5 December Llkaurstokerlj en Wijnhandel HET WAPEN VAN GOUDA I ANf h TIENDEWEG 10 1 Telefoon 166 iieveelt zich beleefd aan vooi de leveimg van het benoodigde Gedistilleerd en Limonades Speci i il VOOI de i s feestd igen Reziohtigt de eta kiges waaraan Us byzondere dttiactie een prl 8vpaaa IS veibonden Uitslag hiei van 6 December a s 8 avonds acht uui Firma C LOURENS T EL S 7 2500 15 Onze Sultaantjes mat eei=ite kwaliteit ivMijnen zijn voor St Nicolaasavond een zeei gewenacht glaasje ƒ 1 40 pei I itei pot Oe Modalslagarij van C TEEKENS Ozn levert U uitsluitend Ie kwaliteit RUND KALFS en VARKENSVLEESCH en diverse ftjne VLEESCH WAREN aan ooncurreerendc prijzen Kf Allerwege bekroond met Gouden en Zilveren medailles verandering krom wint wij teepeurtsa üet Imer in deu Haag waar xoovele van diü gtlMMwlotneevlmi Ad ncenietti n dtgelijks dat zij op een baantje uit aljn en daarbj meor Iwttien op goede on aangeuaine bc baiidol ng dan op hoog lar Het IS toofa mot de aalarieenng van de ajnbtenareci al z6ó geelold dat tal van goe do voori ciit n worden verstrekt waaroj een pariiouller niet kan hopen met naiiTé de zokei4teId van het behoud en de garau tto van het pensioen dat nien todb heuach 0ens de uitwosdeo die bovnulien ten na deele van de particuliere wetCiep komen aWiijdt Ook in lipt befaamlt waahtgeadera sjöteom 7it een l li ke baak Ook van deze oalegone zijii er velen op uit om onder de markt te werken 1 voor andere functies weg te graaien Hij gunnen een loJer gaarne het I e3tft maar men moet het m t zAA bar gaan ma ken dat het voor hen di toch reeds een veel waardere levenfletrijd lieibben telkene onmiddellijk nadeetig in Eu dat gebeurt na meermalen juist tÜs gevolg van die dwa7e pensioenregolin HAGENAAR Raadaelfl voor de Jeuir4 oplossingen van de raadieU van vorige week 1 Hazelnoot Perzik I Voetzolen 4 Karpet t De gelegenheid maakt de dief b Platina De Goud iche Courant komt in elk hnls De pry viel by loting ten deel aan ANNI VAN VUFr Amtinansplein 12 De extra prtj zen hebben wy toegekend aan DÏRK VAlN D R KLLIJ hy verzuimde chter 2U adres op te geven en aan RIKA STUURMAN F C Hooftstraat i Allen t Gouda Alle drie deze prjj swmnaara mo en Woensdag 5 December St Nicolaasdag hun prtjfl komen afhalen aan ona bureau Markt 31 Unvepeenigbaur n t bet lidmaataóliap u r luoedo Kttutur lju de ambten van bui oinceBltr vmi ruciitii iijk ambtenaar van bd vftu Üodepute tlo btateu an wethouder oenpr groot gtüneenüe om er maar eens t en paar tu noemen waarbij de onvereeuig baariieid aili t u reedti op grond van het feit dat de tijd voor ipaeüe vervulüng der beide posten ontbreeld duidelijk In betoog öpringt Men stelt er oI eena teg ovor dat bij uitMiuJting Bji deze functioaariSHen de Ka iner te mvI baroepepolilloi nal gaan bt va on waar brocdjt aaa h l Kamerlid inaaitachap liangt Itat Iijkt ou gemdeuj lelijk arguii4 nt waot Iket ïh reeds zóó dat oor velen lii t Udmaoi liap een b taa Is en daarin Is geen bezwaar gekgen Ho vendien ia tr niets Logica om dcenood eenige echade joosatti l Lng jdelijk toe te kennen als iemand met herkoz wonlt De Staat beeft met Kijn gegevt na van die mkoin teabelastlng toch altgd de gelegen h id om aa te gaim faioe het inikomen v6ór liet Kojneriidmaat hap wat hoe h bijdei i dat is en lioe bet daarna wOrdit Op grond van dio gegevens is wel 01 regeling tot adalooeeiedling te trelfen DAMRUBRIEK Onder redactie van de Damclub Gouda Secretaris K Tienden 28 lokaal der ehx Uariit 4 Pr Alee ii No 601 Is het bijvoor Oold aiet beeipottelijk dat thans de Iningempester van Rotterdam een IwnfMoeji hfeift als wfthouder van den Haag en als KaïHorliü Dergelijke etcessieve f e ftlleii dt noii trroren den foutleven op ti an zulke ponaioenen In de Tweede Ka me zttlen diverse gi enaionneerden Zij boscHltikeii over bun volle arbaidskraoht hP bben dat pensioen dikwijls opgehaald il eon functie die zij combineerden met het Kamerlldmaatflchpp en als hot hoogste pensioen is te betrekken leggen zij de fiinOtie neer Zwart ch jven op 6 1 10 18 25 2 36 9 dam uO Wft ichgven op 11 10 17 19 21 28 10 n 36 40 42 Probleem No Men öpreoJit dikwijls met veel ophef van bezulmgingen maar blar scdiijnt men nog mot aan eien rodeU ko regeling to denken Vergassen wij ons Mei dan ia er e ens n een gemeeflito al 5 prake van en wijzi ging der vmtboudaPspemsSoeneering om depe toe oen 7 g uitgesteWi pensioen 6 inakon Daar is ftUhans leta voor te zeggen Zoo als het nu is is het met aiieen bespotte iijk maar prikkwltnd tot ontevredenhei l hij velen v i y Die rtgoliiig der penaiocnen dii de Staat lieeCt voor zijn ambtenaren is sohitt rend Lil de mensohen dlio m partioatiere betrek Iing ziju kunnen to ïiaar likkebaarden Het i daarom voor deeen dubbel onplezie rag as 7lj die reeda hot pensioen heblvn nog weer naar partfoukere baamtjea soliU cilterfta en dikwijia in artillo tegen lag r sadarfs dan de funotie eigenlijk moet opleveren In deze rabnek wordt éenroaal in de veeitien dagen een nieuw prysvraag opgenomen Wanneer de oplossing onder enyeloppe wordt ingezonden moet op den buitenkant hiervan vermeld staan Prösvraag Over de beslissing van de Redactie kan niet gecorrespondeerd worden Swart Bcmven op 4 12 25 S3 40 dam 3 5 Wit schijven op 9 WIS 19 21 22 24 SI 84 42 46 Oploism van Prolileem No 597 Wit ipeelt 88 32 32 28 S7 28 3 4 46 1 Oplossing vun Probleem No 598 Wit speelt 69 44 48 42 49 4j 44 Il 19 28 25 34 34 I Ailen uit lodiË maken daarvan e i cpor om zich een baantje t varoveren al geeft het niet vwl om la beginnen Bun tijd is och lUeti witaa 3 en het is een tijdvordrjf niet nog een duitje op den koop toe lïier lilt blikt een ver reide toepassing van het ppii ioonffj ötecon Peaisioen moet zij n en Wijven een KOOPT OP DEN Korte en Lange Tiendeweg BIJ ONDERSTAANDE ADRESSEN Koopt voor een kiespijn of rlieumatliieidijder geen boterlett rs of dikke speculaas 7ijn aangenaamste Cadeau m e n Warmwaterzak CONTINENTAL Il met de ST NIOOLAAS Handelmaatschappij VAN BOHEMEN Co v h SANITAS KORTE TIENDEWEG 10 KOOPT OP DEN KORTE en UINGE TiENDEWEG BIJ ONDERSTAANDE ADRESSEN C W SOOS TELEF 675 2477 15 Verlichtlngs Huislioudeltlke en Luxe Artikelen Alpaca en SUvei plate Voor St Nicolaas Koopt U het beat b j H M G DE MOREE De Melwsek is algeU Maai nu greven mj üiplaats van BONNEN 5 o liorting V in 29 Nov t e m 5 Dec Beleefd aanbevelend M E Ponsioen L TIENDEWEG 62 LANGE TIENDEWfeG 72 IGAREN en SIGARETTEN in hixe venwkUng van 50 25 en 10 taka PIJPEN EN ALLE ANDERE ROOKARTIKELEN De mooiste sorteering De bilWkste pnjzen Speciale etalage In den winkel i i eei Eni kijkii lit l lEPPKlEI Ruime kence UURWERKEN GOUD ZIIVER BAROMETERS OPTIEK enz Reparatle InrlchtlnK Spoedig en bfflUk voor N VAN TRIET V h L J MULLER komt dan eens zien op de ï NGE TIENDEWBG daar vind men ruime keuzeGRAMOPHONF S PLATFN HARMONICA s CITHERS VIOLfN MANDOlINrS m KINDF HSPt FLGOBD enz enz Nieuwe Boudische IMuzielthandei Gouda Beleefd aanbevol id C 3 BOUTER U B W V d PAVOORDT SINT NICOLAAS CADEAUX Zie etalages RUnU KEUZE Sint NIcolaascadeaux Romans kindebboeken posrPAeiEa vQuamownw m F Bijlsma s Boekhandel L TIENDEWEG 18 TELEFOON 531 GOUDA KOOPT UW St Nicolaascadeau Zeer nuttige St Nicolaas geschenken BIJ TEGEN SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN KOOPT U BIJ L Huisman H DB QRUIL LANGE TIENDEWEG 40 RIJWIEI EN VOETBALMAGAZIJN LANGE TIENDEWEG 61 c w soos TELEF 675 2478 15 Specialiteit m Sola ZUrei LEPELS EN VORKEN welke nooit gepoetst behoeven te worden Fa G J BIK Fotografiscti Atelier J Meijer LANGE TIENDEWEG ioOlTBA Speciaal in eiten fabrikaat LIJSTEN PI ATEN EN ETS IN LUST POTOTtoESTELLEN en ONDERDEEbBN Voor St Nicola is n groote eorteering Pullovers Vesten Shawls Handschoenen Overhemden Dassen nz 30 FOTO S Toor ST NICOLAAS In 24 uur GEREED Ruime keuze Sint Nicolaas gaaoiienlKan bw H A HOUDiJK KANTOORBOEKHANDEI uuige Tiendeweg 84 GOUDA V Gein iutti ir St Niciliis CtiliH dai een PFAFF NAAIMACHINE nor Gouda en omstieken alleen ver kriigbaar Piafi Naalmachinehuls LANGE TIENDEWEG 86 GOUDA Eeiste kW RUND KALFS en VARKENSVLEESCH en FIJNE VLEESCHWAREN Concitrreerende prezen Aanbevelend N BLONK lelef 6 Lange Tiendeweg 78 249115 jj Zijl lij Él mk Eet Zuidvruchten van 6 WiENTJES NIEUWE BOSNISCHE PRUIMEN 16 cent pei pond Nieuwe Appelen Rozijnen enz Besoakt vooi st Nitiolaa3 on m azijii van rtEERËN DAMES en KINDERPANTOFPEI S H j KROEOERS I Ar IGE TIENDEWEG 64 over IM vleeaeh haal dan eens een BIEFSTUKJË uit de bekende PaardepleeselilODwerij Korte Tiendeweg 14 THBEMEUBELS THBEKASTEN BOEKENKASTEN WERKTAFELS MA HINETAPEL8 ROOKTAFELS WANDKASTJES KAPSTOKKEN C0URANTHANGBB8 PIJPENREKKEN HANDWBRKDOOZEN SIGARENDOOZEN Teletoon No 326 Voor Sint Nicolaas IS het mooiste Cadeau een PARAPLUIE of WANDELSTOK Rmme keuze Lage prijzen L VEERMAN KORTE TIENDEWEG 11 GOUDA Wollen en Halfwollen FLANELLEN en PYAMAFLANELLEN en WOLLENen HALFWOLLEN TRK ONDEBOOEDEREN Concumerend Aanbevelend J SiVIIT LANGE TIENDEWEO Gt Het van ouds bekende adres voor BOTEBLETTKRS SPRITSLKTTERS SPECULAAS SUIKER en CHOCOLADEWERK en MARSEPEIN Is Korte Tiendeweg 15 TEIEF 798 Aanbevelend W KRANENDONK Alles wordt gratis thuisbezorgd H B Trijsburg KORTE TIENDEWEO 19 ONTVANGEN voor SiDl iolaas en terslÉ GROOTE KEUZE in OVERHEMDEN en ZELFBINiDERS PULLOVERS VESTEN TRUIEN ZIJDEN SHAWLS HANSCHOENBN eni Het l oopen van Bedden en Matrassen tfi een zaak van vertrouwen Koopt daarom aan onderstaand adres wat V noodig hebt of laat ze daar repareeren Dan syt gQ teriMen BKHANGERIJ STOFFFFRDERIJ BEDDEN en MATRASSBNMAKERIJ J HAMERSLAG Lange Tiendeweg 29 I Electrotechnisch Bureau J F W Turion Aanleg van Liehten Kracht Installaties Linge Tiendeweg 24 Koopt Uw Sint NIcolaascaileaux I V E R Z IJ L I KORTE TIENDEWEG CHR VAN DAIVI Korte Tiendeweg 13 WERKZAKKEN DAMESSTOEl TJES DAMESBURËAUTJE BIJPASSEND FAUTEUILTJE TAPELKLEËDENDIVANKLEEDEN KAPSTOKKEN KUSSENKLEEDJB9 SIEBKUSSENS mmttmmtm SCHILDERSTUKKEN ETSEN Wat niet geëtaleerd Is vrage U binnen St Nicolaas Cafleaux koopt U het i e te IN OEN 60DAI BBIi UURWERKEN en AM OPTIEK Leverancier van 11e Zfekenfondslen A C TUIJTHOF L TIENDEWEG 19 Bij Van der Veer de Wherry jas in Betge Brum of griis Zeer soiled en waiterdicht En tevens laag in prfls j èÈj r