Goudsche Courant, maandag 3 december 1928

vM In drie aideeJingen is ook aangedrongen op een goetfeooper beheer van het Weeshuis Buiten bedrüfatellu der verouderde bakicery zal beharing gev i B en W deelen nwde met Regenten tot overeenstenttnin te zyn gelcomen Echter de consequentie cal vordetfen in verband met een aan Regentessen toegekend legaat dat dan het coUege van Hogenteasen zal ver jnen fien onderzoek naar de mstandig heden waaronder bt I aat is toegekend wordt door den gemeente s cretaris in hat archief ingesteld Een rapport daarover i spoedig te verWat iten De stkhting van f én flink gebouw voor weezen en ouden van agen wotdt doot B en W in studie gaiomen Reclamemaken voor de atad ƒ ISOO in de afdeelingen is gevraagd naar de nieuwe industrie die zich hier mi v tigen Met het oog op een bepaalde industrie wordt gevraagd of B en W zullen waken voor gevreesde luchtverontreiniging Gevraagd is ook of B en W by het mak n van reclame ook de aandacht uilen vestigen op het natuurschoon van d naby Gouda geIpigen Reeuwijksche Plasseo B en W achten het ongewenscht omtrent eenige industrie eenige mededeeling te doen By de te voeren reclame zal rekening worden gehouden met wat in het algemeen belang der gemeente is te achten IJitkeering aan het Rijk Tan het aandeel in de kwade posten der gemeentelijke inkomstenbelasting ƒ 45 000 In een afdeeiing i gevraagd waarom dez ï post ƒ 17 000 hooger is gesteld dan het bedrag dat in 1927 hiervoor noodig wa Is dit wijl men verwacht dat door de zeer hooge belasting in Gouda het aantal kwade posten belangrijk zai vermeerderen 7 Meerdere leden ook in andere afdeelingen achten de raming van ƒ 46 000 te hoog B en W deelen mede dat de raming van dezen post is geschied na overleg met den Inapecteur der Directe Belastingen Deze achtte een bedrag van ƒ 35 000 voldoende B en W evenwel meenden in verband met het feit dat de belastingbedragen belangrijk hooger zijn dan vorig jaar en dientengevolge ook restituties ontheffingen enz tot grootere bedragen zijn te verwacliten en tevens in verband met het feit dat Ie opbrengst der ibelasting ƒ 10 000 hooger is geraamd dan de Inspecteur der Directe Belastingen aangaf een raming van ƒ 45 000 voor kwade posten aan den velUgen kant is Rente en provisie van kasgeldleeningtm ƒ 25 000 Meerdere leden vragen specificatie van dezen post en motiveering hiervan Anderen achten dit bedrag te hoog en vragen maatregelen te treffen een zoo ho ge raming ie voorkomwi mr op het iMntler ve d te MoHodjift d n rijil aan i m 11 uur wordt begiooea ge loten au de ijal beiand reede direet bij dv T r üouw aanval waar na eenjgu acUermutseUo n en veracéetidene olot be ituiue kan Aiej üMiOutr met een keurig schot hw club dö laidiag geelt Oft G K er idet Wjzwiëer goed lo en het duurt nrt lang at Ba üaiaii teencl de tafed op 02 Na komeft v au Dijk o e is dan aon al tn genoemde i er zoffgt voor M We doelpuot 08 De bal verhuist doo meerdiere malea naer den O S C R kM4 m i éÓQ van hen de kans hoon ziet iaak hij bet e oige tegenpunt 1 3 OmalddelIljk Mama ia het rusten Ale er weec befonwo wordt blijkt Ter Houw er nu nda of maar uil te zijn Moewei er flink gBEwoetfi woBdt en de bal woortdurend in het beait van Ter Gcnw ia rarli et het spel eooi izLiH z n aontxekke i Djkheid Na oote41 are maiea geocboWn te hebben maakt Oer Beaads hst vierde doelpunt voor Ter Oonw w roaj v d Hoak bealtilt de serie op onwoewttg wijBe doar Mm vie vljldo puntje EiodataoA 1 6 I Vervolg TUI het Tweede Bbd I BubBidie GcweiAcl Landatorm Connb sie Gouda ƒ 100 I n meerdere afdeeling n I aobaidie l ezwaar gemaakt I B en W blyven niettegenstaande I ojwerkingen de aubaidie voorstelleïu I Koeten gwieeskundigen dienst f 10 006 In de dne afdeelingen i waardeering geuit over de indiening van dit voorstel Daartegenover ia van andere z de er op gewezen dat B en W van den Kaad een principieele beliasing verlangen terysijl de meerderheW van den Raad niet eens het rapport der raadscommissie kent Tegen deze wethouder wordt ten krachtigste geprotesteerd te meer waar het den spreker in deze afdeeling l ekend is dat dit rapport m vakkringen ernstig is becntiseerd Meerdere leden die sympfLthtdc slaan tegenover dit voorstel achten toch invoering van dezen dienst thansi met het oog op de financieele moeilykheden niet gewenscht Het systeem dat aanneming van den begrootingspoat beteekenen moet aanneming van den dienst wordt door meerdere leden r iet goedgekeurd Ook is gevraagd waarom de gezondheidsr commissie niet Is gehoord en hdC het staat met de subsidie van 4iet ziekenhuisvei plegmgüCondb Id iiun antwoord zeggen B en W dat waftr het hun voornemen is het rapportzoo tijdig I aan de orde te steblen dat invoenng van den I dienst in l tiQ zal kannen geschieden hei gevorderde Ijedriag op de begrooting te brengen Het rapport csat aan de raadsleden dit het nog niet hebben worden verstrekt De aanneming van den post beteckent alleen de aanvaarding v het principe over inrichting en uitvoering van den dienst zal nader door den Raad worden l eslist Beslist dan de Raad tot nietr invoering of tot gedeeltelijke invoering dan kan met het vrij gekomen bedrag hg de va ststelling van den vermenigvuldigingsfactor in Mei 1929 worden rekening gehouden B en W deelen mede dat met de gezond iwidaconmiissie wel overleg ia gepleegd Voor een subsidie verleening aan ziekenverplegingsfondsen achten B en W den tyd nog ni t rijp ten van het Volksi ad ƒ 9832 71 In een der afdeelingen is gevraagd waarOm de zevende klasse der volksschool geen gebruik maakt van het bad B en W deelen mede dat aan de leerlingen der Centr Kopschool die verpliohttng indertijd niet is opgelegd B en W willen echter overwegen of dit alsnog wenscholUVis Uitkeering aan den Gecommitteei e d Gemeente bij de Geudache Waterleiding Mij ƒ 250 In een tweetal afdeelingen is geVraagd hoe het staat met het geechil tussöhen dt gemeente en de GoUdsehe Waterieidln j MüGevraagd is wanneer de commissie vnn onderzoek niet ia aanvaard v lke maatregelen B en W denken te nemen tegen de Maatschappij die zioh naar meerdere leden meenen schuldig maaict aan eigenli ke tegenwerking bij 4iet zoeken naar een goede oplossing B en W deelen in ihun antwoord hierop mede dat nader overleg meit de Goudsche Waterleiding Mij ter zake wordt gepleegd Bijdrage Middenstandshuisveating wegens exploitatietekort over 1929 f 2500 In de afdeelingen is gevraagd of het ter vermindering van de gemeenlijke bjjdragr niet mogelijik zou zijn de leegstaande huljien in publieke veiling te brengen In andere afdeelmgen is gevraagd of het niet wenschelijk ia de huizen geleidelijk te verkoopen Opgemerkt is ook dat het vasthouden aar het huurpeil door den vorigen wethoudT voorgestaan zeer gunstige resultaten afwerpt B en W deelen mede dat de commissie voor het woningtoezicht deze aangdttgenheid In studie heeft genopian Onderhoid van straten en pleinen ƒ 76367 4a Vorig jaar is ƒ 58680 00 geraamd terwijl de kost n in 1926 bedroegen ƒ 48 89 08 In een der afdeelingen is het iiedrag veel te hoog geacht asderen meenen dat reeds te veel noodzakeiyfce onderhoudswerken niet zijn opgenomen In een andere afdeeiing meenen meerdereiedeo dat niet all genoemde onderhoüds werken than t moeten wordert uitgevoeni Er ia ook geweizen op de wenschel heid van verbreeding van den toegang door de Baanstraat naar het Weeserf zulks ntet het oog op het autoverkeer aldaar Ook is ge vraagd bestrating der Derde Kade voor de woningen by den spoorweg waarvan de grond vermoedelijk wel door de eigwiaren Wordt afgedaan Ook is gevraagd of bü het verstraten trottoirs maken en maken van Goudalite wegdekken voldoende aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheid dat vernieuwing van buijen en kalwls binnen afzienbaren tijd noodig kan z jn B en W zeggen in hun antmwrd dat de voorgedragen werken noodrakelijk zün Verbetering van desn toegang tot het Weederf zal worden overwogen De verbetering van de verharding der Derde Kade ia door B e3t W in onderzoek genMnj JAan net leifgen van iHÜzeq b lutbeta iVft steeds door 6 en W fta dè gescio U Onderhoud v n egea m tW yadeir ƒ 1951 82 k Meerdere leden zijn van oordeel dn B en W te weinig doen om in het tekort aan w ndelwegen te ypoi ien Gevraagd is of verbetering van de Stetfc ade ai veriaging van de daar gelegen brug niet mogelijk Js j DRAADLOOZE DIKNST Het Deensch u Duim uar AWMtpoi gealecpt Hddua i het JJIaensotie b s iite $ 8lB pt do de sleept OoeMo naia fi rma Doettma eu Drost op leeptoai geiiouea DsAT VliMin£ Hi ea tmiiI ww Antwerpea in luittft aio nid plsMk ui hei BOllip ger pareefd lorden B l M Ganri uur dw HeUu ÜHH HËLDEK 3 Deo Hei Zweslseli a s Owni Alt U dagm geledeo door de sleeptMoteii vao d finu Doduiè vu vlot gesleept ts ti ileaiiiox en door de 9leep o ten HomriT ea VoltMinUoc alw Dwi Belder Voorlaopif kotttkiot Bij vonnh van de ArrondincuMaURechtbtnk te RoCterdtm d d 30 NoTember j l L C POST dn winkelier te Moordreelit verkluud in tut tru faillinmant zulkt met benoemial van den E A Heer Mr FRANKEN tot Recbter CommiaMtrii en van ondergeteekende t 3itcimlltr 2M9 17 Mr M DE MOL GOUDA 1 D fflber 192B Markt 46 oo hc ge 1 B en W deelen mede dat de raming van thans die van 1 28 met ƒ U O00 overschrijdt Het bedrag wordt noodzakelijk geacht voor op te nemen kaaigelden in afwachting van een nader af te Maiten defhUtleveleening voor reeda uitgevoerde of nog uit tevoeren werken Gerekend is op een 4 leening van ƒ 300 000 voor één J tar SUafsluiting eener definitieve leendng gedurende 192ö kan oversdiryving van dezelfdepust plaats hebben Een bodrtig van rond ƒ lO OOO van dit rente en proviadebedrag wordt gerestitueerd door de bedryven KAPITAALDIENriT Kosten van aanleg en verbetering vanstraten ƒ 81215 98 De uitgave voor de buitengewone vermeerdering van dezen post met ƒ 60 000 Is m een afdeeiing als een luxe beschouvrd die bovendien niet op den kapitaaldienst thuis behoort In andere afdeelingen is eenzelfde nieening geuit daar U tt men zUAi ooK sceptisch tegenover Goudalite uitgelaten B en W zien in deze uitgave geert luxe en achten dat deze post als vemieuwing werk op den kapitaaldienst thuis behoort De Goudalite weigbedekking wordt daar ze nog in het proeft jdperi £ verkeert alleen onder garantie aanvaard Deze wegbedekking eener Goudsche industrie ia als geruiscTidempend zeer aan te bevelen Kosten vernieuwing walbeschoelng Kattenaingel en wal aan de Raam ƒ 57 558 Gevraagd is of dit werk met zoo groote voortvarendheid moet geschieden B en W zegyen geen verantwoordeJiJkheid op zich te willen nemen voor langer uiutel Verbetering Carillon St JanskerR ƒ 10 000 Meeiylere leden juichen deze verbeterliig Wel toe doch meenen dat dit bedrag dan moet worden gevonden door schrapping van een minder noodzakeiyken poaf Andere leden achten het gewenscht met deze uitgaaf te wachten tot gunstiger tydsomstandiglitden B en W verwyizen in hun antwoord naarhun voorstel van 22 Maart 1927 Dekking der kosten door Hchrapping van een anderen post achten zü niet mogelijk en ook niet gewenscht LdK g BLOEMENHAL FLORA Goada VOORDBBUGST ADRB8 VOOR ALLB 800ETBN BLOEMEN EN BLOEMWEBKEN SPBITSLETTERS 30 nt p ii HBRPST T k L OOQAABDT L TIendawat 43 Talaf 777 kM RADIO NIEUWS Programma voor heden Hilversum 6 00 Vooravondconcert 7 16 Eng les 8 05 Handelswetensch lezing 8 35 Radiotooneel Halsen 6 30 Boekenpraatje 7 00 Stenografle les 7 30 angcursUB 8 00 Uitzendavond Daventry Schubert s pianowerken SM Koor 9 06 OA t 9 56 Concert 11 20 DtóunnWÏBk i Langenbn gi 7 20 Conónti 8 a VftiMté Flm lOJIO Duumiulek raaatregelea voor hd lager oDdecwijs oq aaai worJen geiriaaitt behoort deae maatregö di e een beglnsfll van de onderwijewelgeUBigr timtaai 1 uU ujt d im aanzien v n het bijïonder onderwijB werkt niet langer te worden gehandhaafd Andere MÏmi b tiü ii taun iD t QVi1nfl Mot de voor eteld v irimiöiD Mot4eRegejiin war n zij an ooïdeel dat loo Vera l ift lalen besfteititea lualellii g afl een itoiforme Ipsff UngeoaobaAl Hnlditrmg rati Prof Treiib tethuUing van een gedenksteen te Voofwhoten De ceëroedtra Trenbattpat Uk en evAi van het gobOortflhuia Mm p t Treutp m de VoowtnuU to Vooretiiiot n is Zatenia mddrlag een ged ukateeii ter ee vaa ón ilr e geferoederiS Meicliior He t p aa Wlillem Treub oaitljukl lp de FaadBzaaa Taa M a fdi ft Vooiacfaateuwiie anwat ïhi la f tliktm portreUen van de oader vm pnrf K W F Twub en v ii tayn broeta Oad r de betaai stenendeair Ra o m de nAiMaim Konln überger ea Bedaerte van Bloklai de oudminiatwra De Viseer Boaboom em Poatotuna het iid vBD den Raad vaa State rot Kooien dea ouil lögercommandant Jn Ntti ln Üe imt r iöewal tïwart Toeti pcoï Txeulj yerff ötfid Axr zijn oon dar J A Treub en dea qudiniul ler sttaa sraad J J Hajnbonoet bet raad Wa l iiioeiDtj l zong het Voorwïhotensc uc iittpi óoc D EIV het fflilhèiimi De bmgemöaötef van Vo0j chote dp hee E Vecn Sde heette yntl frefub wp kom in Kljn igidioortoplaate U ihier aanwezig te zien aldus ffpfi in ee too aanglgnlijjt gazelsoha diat huldb wil breii gen aan de fffö broeflèrgfrM i oor Voordohotea een belan ijke gobevrtpnU Spr schotste vervolgens wat prol Treub t v ö aja bureaneeister voor de geme iiw I fi e t gedaan eïi boe prol l ireub ze t vp de i K Bohotenaobë gemeoDtQ seoretatie zijn j loopbaan is begonneti Wij iooïBohot narca zijïi m I914 trotsd g weoat op de dalivn van Treub Si wanneer wij in ons land bet eere b ur ier9ohap kenden sou de ge nieent raad dit zeker prg Treub beJibon aangeboden iljet instituut ewe buigea kunnen wij b taan ndet qiftar wees er van venekerd dai VooreoibM n u éile haar eer burter b bouwt De gemeeDtaraad beeft spr de ev Q aaOjgenamo als veic eropde opdraclrt gt wrea hter nutt te d e 4 4 d raad besiotefv hedt on het gedeeite T a de Voopstraat w ar h t ig booitabui der gebro dqm Treub stftat te Urdoopen In H QebroedflW Treubat iflat liHd apptev I aaPdoor wil Voordoholen SSelcbior Hocto e WiUeni Treub oeren voof h tgoen üi d dMi voor i wietfiOaabap dA l i naMMchheid en voor het VaaertAM C durijg apfflauai Prof Tmib neaa daemw het woord Id Vwreöhotén voel ik me thuis niaac toen IL JÜi nieuwe raadhuis blaacii kwi Q voel de ifc me toeh al t Weer thuis want d I secretarie zooals tk die kende woe g ve 1 tigd in een kainer vafl bet hui van mijn vadflT Prof Treub haald © daairtia tid van b rinn ln K oit zijn jeugd op aangefta I tui herinneringen K ol biimor dikwijls di de aanwezigen tttlkeus opnii uw deden U chen Tenslotte inktö prol Tr i i het ge nMeatebestuuF vai Voorachotten voor de 1 z a btoÊr eh hem gebrachte hulde Ifidt zangftoor zoog vervolgenfl Jebed voor het Vaderland on Liod van Neder liltod waarna het geielsöhap alioh naa de met vlaggen versierde Voorstxaait nu tïchroeders Treub attaat begaf waar i een dpeïnendpn molregfn do g xlpïfkstee j w rd omtibuld dow mr Tak De gedenksteen hoeft tot opöoltfift 30 November 1 Gelwortebuis van de hoo leeraren dr Melohlor dr H tor mr Wil I hsm Treub Bene MerlH De Patria Zaterdagavond if proleftsof Treob nog ge hulfigl aan een teeBtnwal In de Witte Brug I waar on evejr 160 ga hwren en g iioodig dm aanzfttgi en a opjeiutetrad werd doo de legienwo wiMgih i vsn Prins R lrlk MARKTBERICHTEN Botterdanaehe Veemarkt 8 December jMnvoer B66 vette runderen 235 vette en graskalveren 958 varkens 1260 scTiapen 6tt nün reH PtÖïen vette koeien Ie kw 47 51 2e kw 4 4B Se kW 26 Sf Oseen Ie kw 48 8 2e kw 42H 8e kw 87 Kalve reh ie kw 8 90 2e kw 72H 77H 8e kw 60 65 Schapen Ie kw 30 36 Lammeren Ie kW 2 29 Varkens Ie kw 37 Mi 2e kw 37 3e kw 36 Handel in koeien en OBsen t deltjk Prijzen vr wel dezelfde vette koeien nNjeliJke handel PrUïen stationair Sdu n en lammeKn willige handel P4f en wilUg iets vaater Vlaabeara Rotterdam 3 December 4627 ICG blauw 1 30 1 65 14400 K G Holi geel 1 36 1 50 800B S G Gr 1 80 1 45 600 K G donker r 1 10 1 20 t Aardappelprijzen Rutterdam 3 December Aangevoerd Brielflche eigenheimers 2 50 5 00 Zeeuwsclie blauwen 3 20 3 60 Zeeuwsche eigenheimers 2 30 2 50 Zeeuwse blauwl 3 20 8 60 Blauwe eigenheimera 2 50 70 Bmvo a 8 20 3 50 Weatl zan e Sf footers l QO fi lO Bevelanders 1 30 2 60 Kaaamarkt Oudewater 8 December Aangevogprd 108 iJattUen 4860 stuka g4M0 JQ JWI Ï Ie BOort m r m 53 56 2e soort m m 40 52 zonder r m 49 Handel flanw De Gemeentebeérooting 1929 Het afdccHnjisverslag eiv het antwoord van B en W f J2é deie deze xa ks irdiet bedang van dsai toegangsweg tot I de Reeffwi Bohe Flaxsen De wenathelykbe4d ia ook be eit om wegen die teeii üCigendMa der gemeente zyn aan te koop Ji om de fwHeentenares vwa htA nataonefaooii te doeft profiteeren j B en W merken op dat de Steynkat niet in eigwdom aan de gemeente toebehoort en evenmin de bedoelde brug B en W w en trachten waar mogelyk I tot verbetering te geraken j Onderhood wandelplaatsen en plantsuM nen ƒ 29J35 79 I Meerdere Men achten dezen post te boo en met gewettigd door aantal en grootte dpr I parken Op b nünigii op dezen post waar in een bed kg van ƒ 30 100 aan arbeidsloonen is verweri t ji ongeacht de algemeene j kosten van ipeentewet4cen ad ƒ 6025 79 is I aangedrongen De aandMd ia gevestigd ap den slechten toestand van de hoornen aan de Gouwe en de OoiSt en West iaven en gevraagd is naar de mogcl ÜJctteid van rooien dezer boomen door partiouMeren Ook is gevraagd het iplantsoen langs de Vorstmanstraat voor het pubHek open te 1 telien door wegneming van het hek I B en W achlen het aangevraagde bedrag g all Bzins gemoiti eerd Het rooien der booI men wordt doo B e W em ig ontraden I daar het stadsachoon daardoor zou worden I geschaad AUeen m de uiterste noodzakelykI heid moet tot verwijdenng van boomen worI den overgegaan I Het ligt in de bedoeling van B en W I eerlang tot opênstelllnig van het plantsoen I langs de Voratman ftraat over te gaan I Kostfn CvnunisBie ad hoc tot onderzoek I aan Gemeentewerken ƒ 5577 48 I Overlegging yan specificatie van dit beI drag 13 geyraflgd en mededeeling b j weWt f raadsbealüit dit bedrag is gevoteerd I B en W züft van meening dat deze vraag I niet thuis beiwort Wj deze begrooting maar I bü de rekeniiw 1927 I De specificatie zal echter ter visie worI den gelegd Goedkeuring dezer posten is geI flchied biï raadsbesluiten tot wijziging der I begrooting 1927 d d 20 Mei 1927 en Jan I 1928 welke reap 27 Dec 1927 en J 5 Mei I 1928 door Ged Htaten zijn goedgekeurd I Onderhood van gebouwen enz niet voor I den pnbUeken dienst bestemd ƒ 8212 70 I In een afdeeiing is de opwerking gemaakt I dat deze posten onder gemeentewerken be 1 hooren De l ren der woningen voor de I brandweerlieden worden te laag goacht i I B en W yjïl aren een onderzoek te ttil1 l n instellen I Kosten schoolgebouwen enz ƒ 9829 80 I In twee afd flmgen i i de meening geuit I da de of etibszy cholen in de binnensUd InI zoowel als uitnï ndig verbetering behoeven I B en W nlaren reeds maatregelen iöp I verbetering te nebben genomen I Jaarwedenjonderwijzers openb voorber I lager onderwijs ƒ 30 409 57 j In twee afdalingen acht mén de kos en I voor dit onderwijs te hoog I B en W verWaren zich bereid te overweI gen de kosten te verminderen zonder sch de I voor dit oiïderwQa I Subaidie voor bü mder bewaarscho en ƒ 5000 I Meerdere leden vinden dit b rag nog tej laag m verhouding tot de kosten van het I openb voorbereidend lager onderwijs I Ook is geïnformeerd waarom d ze bijI drage zonder wettelijke verplichting verdubbeld is j B en W zyn van oordeel in verband met I den financieelen toestand niet verder te 1I kunnen gaan Hoewel niet wettelijk ver I plicht achten B en W hier biltykheidsha ve II grond voor financieelen teun aanwezig 1I Kosten van de Ambachtsavondachpul 1 ƒ I B en W wijden hun voUe aandacht aan de II quaeatie Een tmderïoek naar den toestand II van de teekenzaal is reeds ingesteld en zoo II noodig zullen verbete ngen worden aange I bracht m overleg met het bestuur er I Vereen de Ambaclhtsach oi voor Gouda en 1I Omstreken 1 I Inrichting tot opleiding van bewa r I schoolonderwijzei eesen ƒ 3285 07 I I De vraag isiigesteld of deze inrichting wel II noodig is of de geheele post niet zou kun 1I nen worden geschrapt I B en W hebben een onderzoek hiernaar II ingesteld 1 I Koeten van arme krankzinnigen 1 ƒ 75400 I In een der afdeelingen is geïnformeerd of I j tegenover deze groote uitgave niet meerd re 1 inkomsten z fn te krijgen uit bijdragen van I I particulieren dan ƒ 9600 De verhouding van I I deze beide bedragen acht hy almormaal I I B en W mertte c dat controle hierop I I regelmatig plaats vindt I I Sobaidièn aan gasthnizeni I St Elisabeths gasthuis ƒ 8961 22 1 1 St Catharjna gasthuis of Beatede n genhuifl f 10 821 52 1 I Ver Wees en AelemoezeniershuN j ƒ 23 354 88 I Van Iteraon Ziekenhuis f 44 906 88 I Éen lid heeft in een afdeelii gevraagd 1 hoe het nu staat met de atemgerechtlgdaeid 1 der regentessen en haar vrgheid tot hetM I I wonen van al e vergadeit gen 1 I I Enkele leden hébben de wenschèlijkl aid 1 geuit van de st hting van een fli j fce bouw waarin ffgCf ftA de weexen als de ouden van dagen kurtw worden opgenomen waar 1 TOOT thans drie geboirwen In gebruik i n 1 Dit zon een economische exploitatie en j I goede komen J Partta 9 05 Concert De Indiache oramepztiider weldra gereed De werkzaamlieden aan den nieuwen zender die te Huizen wordt gebouwd voor de Phohi iPhiUpa Omroep Holland Indie zuUen in d i loop van de maand December zoo ver gevorderd zijn dat deze korte golfzender met proefnitBBBdingen zal kunnen beginiwn De Üverige amateurs in Indië die reeds zooveel belangi jke waarnemingen uitvoerden over de ontvangst van de uitzendproeven van P C J J zullen omstreeks Kerstmis met verdubbelde toewijding aan hunne toestellen zitten luisteren Ook menige nietamateur zal naar de gelegenheid zoeken om een brokje van deze eerste proefuitzendingen p te vangen die de wereldaether hem als Kerstgroet uit Nederiand brengt Sterker dan ooit zal bij allen die in Indië aan het moederland denken de wensch opkomen naar een spoedig begin van den geregelden omroep waardoor Nederiandsche kunst en wetenschap ontspanning en wijding over de geheele wereld worden verspreid Daar deze zender die met 130 K W primaire energie tot de grootste omroepzenders van de wereld gerekend mag worden geheel en al door de Nederiandsche induatrie is gebouwd zal men de eerste uitzending terecht beschouwen mogen al i een bijzonder feit in de annalen van de Nederiandsche Radio al ontbreekt dan ook hierbij het verrassende element dat geheel Nederiand deed opkyken toen den l2den Maart 1927 voor het eerst de stem van den Eindhovenschen laboratoriumzender in de Oost werd gehoord I 449e 3TAATL0TERU 2e klaaw Trekking van Maandag 3 0 c I Hoofdprijcra i ƒ 5000 16568 ƒ 1000 14159 ƒ 200 17005 1 ƒ 100 906 4937 134 1 16741 Pryzen van f 30 5d 191 296 341 345 351 364 i 377 43 504 505 566 587 072 bb 765 847 11019 1U2U 10 4 1 56 L321 i3 j 376 M20 1423 1448 1456 1524 1597 163i 1695 1711 1714 1718 175Ö 177 lilH V Üb 1800 L813 1 28 1882 1858 1881 1884 1911 i 5 2057 2097 2227 2331 2348 2 64 2444 2467 2483 2502 262a 2631 2651 2751 mi 2820 2865 2930 3021 3t 64 3090 3167 mz 3280 3298 3391 3874 S409 3464 3676 368ü 3692 8695 8726 3736 3808 3883 4043 406J 4197 4233 4276 43 8 4344 4347 4949 4H5 1 4386 4431 4495 4454 4484 4517 4570 4624 4630 4673 4683 4699 4755 4704 4778 47811 4798 4848 4869 4 05 49 4907 4977 4983 4mh 5061 6100 5157 51 3 5186 6483 5484 5541 5686 5743 5845 6905 5908 5909 m 5 74 5981 6064 6189 6163 6164 6495 6520 6643 6762 6772 6826 6801 6876 6887 694 J 7085 7122 7134 7338 737 7394 7410 7425 7442 7489 7500 7617 7581 7669 7721 7726 7757 7798 Tm 7 303 7906 7816 7 9 7873 7991 8007 8067 8089 8112 8128 8130 SiSb 8145 277 8300 8315 8322 8345 8365 8369 S379 8416 8534 8571 8649 8651 8668 8684 8687 8698 8748 8852 8862 8877 8896 mi 9161 9184 9193 9226 0287 9364 0427 9457 9470 © 407 9508 9617 9580 1 591 9645 9723 9763 9600 9808 9858 0683 9969 9986 9996 10039 10044 110070 102O4 10213 10219 10235 10262 10368 10430 10504 10620 10660 10709 10780 10910 U016 U081 11082 11083 11203 11280 11364 11359 11363 11406 11422 ll4Si9 11444 11580 11684 11696 11776 11811 11337 11871 11877 U903 11079 12003 12065 12109 12139 12147 iai69 12175 12254 12258 12286 12380 12406 12430 12484 12494 12628 12544 12577 12596 12603 12681 12682 12686 126S9 126Ö2 12710 12730 12887 12932 12989 12993 I 13009 18028 1S071 19101 131 2 13268 13300 13409 18416 19474 13618 13527 13636 13 590 18595 13030 13£41 13662 18686 19699 13764 18812 18861 13666 13030 13937 13974 1407Ü 14081 14087 14186 14214 14231 14238 14265 i 14271 14318 14388 14457 14476 14487 14585 j 14570 14622 146Ö9 14762 14836 14847 14993 16026 15038 15043 15056 15076 15251 15844 16884 16423 16473 15481 16531 15606 15625 16722 15740 16742 15747 16758 16771 16822 15078 16096 16128 16168 161 16189 I62l4 18269 16274 16331 16460 16583 16636 16542 10619 16631 16709 16753 l 8a6 16864 16869 16880 16924 17206 17208 17218 17275 17201 17341 17368 17417 17441 17469 17480 17515 17552 17602 17611 17614 17751 17766 1779S 17866 17663 17896 17Ö64 17968 18011 18185 16246 18268 18883 18306 18423 18486 18489 18518 16516 IS606 18663 18680 18732 18782 18815 188 1 1S635 18968 19116 19122 19220 19228 19275 19288 19332 1 347 19565 19366 19876 19436 m76 19479 19552 19569 19384 19594 19618 19657 19668 19686 19717 19720 19753 19875 1 38 19967 20001 20002 20057 20t 78 20094 20106 20137 20162 20188 20203 20243 20272 30818 20347 20366 20611 20578 20628 20676 20784 20791 20816 2O820 20901 20929 20077 Beiu s van Anurterdam WISSËLKOËRSBN 1 Dec 8 Dec Officieel Londen 12j01 Ü OT U Beriijn 59 86 59 SSH Parijs 0 73 9 T3li Brusael 14 62 84 eiH Zwitserland 47 91 47 97 Weenen 3B 02H 3B 02H Kopenhagen 66 40 66 40 Stockholm 66 65 66 65 Oslo 86 40 66 87 N r Y rk 2 4 Niet ofticiBel Madrid 42 16 40 2J Milaan 18 M 1 W Piolonjatie ihk 8 N W S 7 r±i STADSNIgUW § ÖOUDA 3 December 1928 De officieele opening van het complez cootrAiewrainj n aao de Achterwdlena Het complex contrólewoningeif aan de Achterwillens Q t dezer dagen Is gereed komen is Zaterdagmiddag door Burgeneester Goarlandt opdeel geepend Voor dez € bijzondere gtbeurtenu waren velen samengekomen in een van de 10 woidngen welke ter eelegenhvid van dit officieel bezoek huiseiqk waa mgericlrt Tegenwoordig waren met BurgemeesterGoarlandt de wethouders van Staal Heer tois en Sanders de oud wethouder Bokhoven onder wiens wethouderschap tot denbouw van dit complex woningen was bestoten de Gemeentesecretaris den heer Q i J Pot de leden van het Woningbedrijf ea hun secretaris de beer van As liet daRWBCMnité dat contrOle op de bewoners zal houden en wel de dames Mevr Riesz Noothoven van Goor Mevr de Vooys de l ange Mevr Steinbach Tuin Mevr SontropTho lens en Mevr van Dantzig Mellea de directeur van Gemeentewerken de heer J M Bakker en de Ingenieur in algen eenendienst Ir A J C Nugteren verschillenderaadsleden de directeur van de Lichtfabrieken de heer J B van i Hoorn de directeur van het Woningbedryf in den Haag de heer Gerthenbach en de opzichteres Mej Hubrechts en vele anderen I Nadat thee en siroopwafeïen waren geserveerd nam Burgemeester Gaariandt het woord om zijn vreugde uit te spreken over de totstandkoming van dit hulzencomplex dat huisvesting zal bieden aan een tiental gezinnen zyn er in onze gemeente ontoelaatbare gezinnen zoo begon de Burgemeester na een woord van welkom tot allen Het zou verkeerd z jn zoo ging hö voort deze vraag ontkennend te beantwoorden of met het bestaan ervan eenvoudig g en rekening te houden In elke gemeen chap van de grootte als Gouda treft men gezinnen aan die om verschillende redenen tot de sociaal achteriijken zyn te rekenen en zolider tw fel bestaan ze ook bier Op grond van deze overweging twsloot de gemeenteraad op 9 Maart 1927 op voorstel van B en W conform het advies der Contmissie van bijstand in het beheer van het Gemeentelijk Woningbedr f aan S en W machtiging te verleenen om plannen te doen ontwerpen voor den bouw van een 10 tal contr le woningen Aanleiding tot dit besluit was een voorstel der S D A P raadsfractie om tot den houw van een complex van 62 woningen over te gaan en deze te bestemmen voor bewoners van afgekeurde woningen tegen een huurprijs van ƒ 8 26 per week Plannen werden gemaakt door den inspecteur van het Bouw en Woningtoezicht de plaats van vestiging dezer woningen werd uitgezocht de grond werd gekocht en de vereischte medewerking van den Minister van Arbeid Handel en Nijverheid werd 8 Februari 1988 verkregen nadat eenige wiJBigingen in de plannen waren oangeiMracht De Gezondheidscommissie bracht op 24 Februari 1928 omtrent die plannen gunstig advies uit Op 27 februari 1928 besloot de gemeenteraad op voorstel van B en W tot den bouw van de thans voltooide Ifl woningen Op 6 Maart 1928 verieenden de Ministers van Arbeid Handel en Nijverheid en van Financiën de verelachte rijkavoorschotten Op 10 April 1928 vond de aanbesteding plaats Laagste inschrijvers waren J en H Overkamp te Gouda voor ƒ 31 782 in massa Op 5 Mei 1928 werd de machtiging tot gunning verleend en dienzelfden dag vond gunning plaats Heden geschiedt de opening der woningen Wie zullen ze bewonen Een lezenswaardig artikel in het Febr nr van dit jaar van het tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw van de hand van Mej Delhez geeft over de woningverachaffing voo ontoelaatbare gezinnen verschillende denkbeelden aan Zij betoogt dat huisvesting zonder meer bijna niet helpt Slechte woningen maken slechte mensclwn maar ook omgekeerd maken slechte bewoners slechte woningen De verbetering moet van beide kanten tegel k worden aangepakt Zoo gezien heeft Volkshuisvesting nog een zwMr taak voor zich Waar het de so ciaaladiteriijken betreft kon zij niet volstaan met huizen bouwen maar moet regelrecht bet werk van redasseerhtg en volksopvoeding op zich nemen omdat het een zonder het ander nutteloos is In hoeverre zij aich hier moeten laten bijstaart door vereenigingen of particulieren die dit werk tot sociale taak hebben in hoeverre dit stuk van haar taak zelfs gedeeltelijk door hen moet wovden overgenomen ia een vraag van arbeidsverdeeling Hoo MUrit i het inzicht dat verbetering van BlP vesting voor de minste soort gezini met mogelijk ia Bonder dat hieraan opvoedende niaatregelen verbonden wojrden Amsterdam heeft de xorg voor de ontoelaatbaren op zeer groote schaal aangepakt De stad hoeft er 178 woningen voor gebouwd De regeling is er voortreffelijk Er ia geregeld toezicht door een opzichteres die intena toezicht houdt Gouda heeft ilth door het AmsterdamBche voorbeeld l ten leiden En ook doorDen Haag t Geregeld toezicht was in Gooda niet mogelyk Daarom heeft het Göneentebeattmr op advies der Commissie van bijstand zich de hulp geossumeetd van een damescomité dat zich bereid verklaard heeft de wore taak op zich te nemen om te trachten van de t tekoDutige bewonei dezer Mreeelen vreder normale huurderB te maken Xn dit cohrité dat staat onder presidium Ton Mevr Rieat Noothoven van Qooï lid der CommiBiftt voor de Gemeente hebben voorts Bitting genomen Mevr J N van Dontiig Mellea Mej A M M Peeters Mevr eiiedrecht Mevr J M E Sontrop Tholens Mevr M SteinI bach Tuijn en Mevr M de Vooy De ijmge Met het dagelyksch tpezicht is beiast de heer Groenendijk opzichter van Gemeentewerken Tegeiyk met de openstAlUnc van de woningen heeft het gemcentebeatuor cfe ontruiming van de laatste 33 bewoonde onbewoonbaarverklaorde woningen t n 1 Januari resp 16 en 30 Januari a a gelast De Burgemeester bracht vervolgens namens het Gemeentebestuur een woord van dank aan de hoofdaannemers Gebr J en H Overkamp Onder aannemers Gebr Boekomp schilderwerk A J Hageman terrazzowerk D Boekamp loodgieterwerk Brenkman electridteitswerken Fa Oudshoorn de Bruijn stucadoorwerk voor bun geleverden arbeid en voorts aan den opziditer Sanders die met het dagelykbch opzicht was belast en de gemeentelüke opzichters J Groenendijk en G J Bos en wel in het bijzonder a i den heer Groenendijk den ontwerper van de plannen Mevr Rieaz Noothoven van Goor wenachte het gemeentebestuur geluk met den bouw van deze huizen Spr onderschatte niet de moeilijkheden die zich zullen voordoeh bij het verrichten van de taak haar en hare mede comitéleden opgedragen en zU sprak de hoop uit dat i in staat sal zyn dit moeilijk werk naar behooren te verrichten en tot een goed einde te brengen De Burgemeester herinnerde aan de woorden gesproken bij het jubileum van Pftif Treub dat een moeUyke taak juist gedaan moet worden en hij bracht hulde aan Mevr Riesz die zich steeds zoo met volle ambitie geeft aan de taak die zij zich stelt eh die steeds met zoo warme gevoelens bezielt is voor haar medemenschen Nadat het gezelschap de woning had verlaten werd buiten voor het aardig aangelegde tuintjes een foto gemaakt waarna ook de andere huizen in oogenschouw werden genomen Alle woningen zjjn geheel gereed om de bewoners te ontvangen Zy zien er van binnen en van buiten prettig uit De kamer keuken met zyn royale rechtbank en de kastjes daarboven is uiterst practisch ingericht de schouw geeft er een echt oud Hollandsch idee aan De slaapkamers zQn van behooriijke afmetingen eVenala de gang Zooals we reeds opmerkten ia in het midden van het plein een aardig tuintje in richt een overkapte niimte is vermoedeiyk als speelplaats voor de Jeugd bedoeld t Geheel maakt een vriendeiyke indruk en mag zeker een aanwinst voor de gemeente genoemd worden Ir A J C Nugteren Met ingang van 1 Dec j l heeft de aan Omeentewerken verbonden ingenieur in algemeenen dienat de heer Ir A J C Nugteren zijn functie aanvaard H it vroegere woonhuis van den directeur van Gemeentewerken is thans Ingericht tot bureaux voor den ingenieur den direrteur van gemeentewerken en bouw en woningtoezicht en kantoren voor eentg personeel De dienst van Bouw en Woningtoezicht is thans ondergebracht in het vroegere kantoor van gemeentewerken op het Stadaerf Overtreding wapenwet lEen dezer dagen werd tegen zekere M F alhiéf procesverbaal opgemaakt wegens overtreding van de wapenwet Bij nader onderzoek is geblelten dat het vuurwapen met nog een zak 6 gewichten en een stuk yzer ontvreemd is uit een schuurtje aan de Ridder van Catsweg Het kerkbestuur van de Rcmonstr kerk Naar wy vernemen is de heer A D van Vreummgen die reeds jarenlang waarnemend voorzitter was thans definitief tot voorzitter vanJiet Remonstrantach Kerkbestuur gekoM De nieuwe Tptedikant D H Cramei zal 6 Januari a s zön intrede in de gemeente doen en aal bevestigd worden door zyn voorganger Ds P D Tjalsma Mededeelingen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Onstreken By de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gouda en Omstrelien Oosthaven 38 Gouda ligt ter visie eene ambteUJke mededeeling betreffende de in de uyksdag aangenomen verlaging van invoerrechten van een aantal posten van het Duitsche Douanetarief Het ligt in de bedoeling deze verlagingen op 1 Februari 1929 in te voeren Biykens ontvangen berichten van Hr Ms Gezant te Madrid zal ingevolge een besluit van den Spaanschen Ministerraad van 27 November j l het tegenwoordige douanetarief gedurende het jaar 1929 toepasseiyk blijven Dit bericht ia dus in afwyking van vroeger ontvangen mededeelingen waarbij een tariefsverhooging togen 1 Januari 1929 in nitsloht werd gesteld E men Wiskunde Te a Gravenhag is geslaagd voor het examen wiskunde de heer W van Dalen alhier De scheepvaart door de Mallegatsluia Gedurende de ma id November kwamen door de Mallegatsluia 3006 stoomschepen met een laadvermogen van 194109 M3 en 867 andere scheen met een mhoud van 124820 MS te zamen 38r73 schepen met een inhoud van 31842 M3 Voorts 26 koppel hout lagen Op het gisteren Rotteidam gehoqden Naionaal Zaalconcour s uitgeschreven door de Accordemivereeniging excelsior aldaar behoahte de Mtmdharmonicavere üging Crescoido directeur de heer A van Gteuningen in de afd Uitmuntendheid eën Ie pr met 309 punten met lof ó r jury Verplaatsing van het bekcade Uitgevers bedrijf van Goor Zonen naar den Haag Noor wy uit goede bron vernemen zal het uitgeverabedryf vaa Van Goor Zonen s Uitgevers My dat bijna honderd jaar in uda gevestigd is gewwest naar den Haag woidan verplaatst In verband hiermede bbI bmi aastal pei sonen aan dat belangryk bedrijf verbonden onie gemeente wederom verlaten St Nicotaaa in Ons GenoegMi Wat een prettige Zondagmiddag heeft St Nicolaas gisteren de kinderen van de leden van de Soc Ons Genoegen bereid Nog drie dogen duurt het eer St Nicolaas bij de meeste kinderen aan huis of op school komt en ziedaar t eerst van oliion bezocht hy by zyn komst in Gouda de Kunstmnuoal en heeft daar de jeugd alleraardigst bnig gehouden en hen met mooie geschalleen verrast Maar met alleen dot St Nicolaas hen zoo royaal bedacht MO vriendeiyk was en met zwarte Piet zooved oardigs had bedacht er was ook een heels grappige goochelaar die kon buikspreken en tot besluit van de pret nog een poppenkast t Waa allea heel genoegeiyk en het bestuur dat dit prettige feest arangeerde had eer van zijn weric RADIO TELEGRAFISCH WEEBBEKICUT Zwakke tot matige westelijke tot noordwesteiyke wind Nevelig tot zwoor bewolkt Weinig of geen regen Weinig verandering in temperatuur SPORT KN WIDSTBUDEN VOBTBAL UiUlagen van ZoadBg 2 Dec 1928 laterutioBoal Milaan llaüe Nederland 8 2 N V B Afd I latèf kiaw Llimildön 91omHrogiel RCH 2 0 HHverowm HWv wim UW 3 Afl Il 1ste klame Zaaiklam ZFCHW 2 1 Haarlem BDO Bla w Wit 3 1 DoidirejSht DFC VSV 4 2 RoltordoTO Exoölaior flBS 2 3 2e klasse B UoltBPdban CW 8t 8is Hoogw 2 3 Dordreoht Merwale RFC 0 4 1 trea a Hertmles SVff i 3 Sohiedum SVV Ooud 2 1 Viiardingien Foptuoo Nepluniis 4 3e klMse B ItolteirlamCoal ÖNA 3 2 4e klasse O MoorJrechtMoordroaht FlukiB 2 2 Rotterdaip EDS DJS l Re0 ae klasse B Rotterdam B iÉrto S Frfjeooonl 3 1 3 Den Haag HVV 2 B±0 i ior 3 i 4 Res 3a kUeae A Gouda Gouda 2 ASC 6 3 Dm Haag HVtV 4 ADO 8 2 7 Den HaB VI08 3 RlSO 2 31 2 Res Se k Ém C Rotterdam Overmaas f Xtunddaa 2 0 0 Bodegraven Bodegravefl 2 0NA 2 4 4 Afd III 1ste klasaa Hengelo r Tabanti EDsdb Bk 1 0 Apeldoorn AOOW Sobuir et Vel 1 1 AU IV late kloHBe Tilburg LONpABW 1 5 Maastr oht M WiIl D II 1 3 Den Boecii Wijhelmina NOAD 8 2 Eindhoven Eindhovai Roermond 2 2 AH V iste klaese 0 onbvgen Veiooita G VA V 1 1 Iveeuwarden lyeeniwarden Veendam I l AiWïvn Achillea FpiealaBd 1 0 Winsptioten WVV G T 9 2 G V B Ie klaime I kerVerk 1 Haastrecht 6 2 Oli nipift 3 0oiidft ï 9 3 Se klaaseGfiV 3Gouïta 4 1 O ONA 4 Olvmpla 4 5 3 Se klaw it Goudj 5 Alphen 4 2 1 Om den Nedcri Voetbolbekor Eeirete rende Gouda OWmpia VFC 2 4 I 4tpn I dslahe V B OSV fi 2 Overzicht a H t r isïe van het Nederlandaoti öUt l naar Italië 2it er weer op en met hel b haalde reeultaat een M Avolle nederlaag kaï men z wr tai redaD zijn Eem stralsciiop Ijezorgide den Italianen de overwmniag Koodflt de Oranjem urnen w l tot het uitersiL heMioo vol MMideci t u eerste klaene couip 1i twiedatrijden le orden voor Hilvewura en Bl uw WIt de wrwaichte zege op l V V sïtaat er thans hopeloos voor bab n ook mei Exceisioi het gt val i HVV neemt nog Wr l de laagste plaat in inaar zlj beeft drie wedstnjflen minder peeld dan de Ro teïd n marq In de tweede kla 9e leed Gouda wpt eeu onfortuinlijke nededaoB waardoor de kunpiienskoenflen zijn geelimjaeerd Eoa thuiswedstrijd moet de Gouweooare blijkbaar wesT op den goeden w brengen Fortiuia en Bad Hooger loop n meer en r uit n de trijd om do eereploatö gaat vaorU pig tuswhen deze beide otubs In een Waaee teger zette O N A haar abonnement op gelijke spelen verder De HWd zwartMi waren zOo oofortniolljk de leidrhig die zij met 2 1 heddea door in eigen doel te oren teniet te doen Ö N A 2 deelde ook de eer in den w i strijd tegto Bod igTa tR 2 G wrfa 2 boekte een fPB de zege op de A S C r rvefl De bdeerwedstpijden bra ften vele desil fi B Tegen het oo eni hllnJljk minder C stierf Olympia den beketdood G S V Alphda en Bodegraven zijn ook al uïtgAekeffd Alleen Alphen en Sdtoonhoven boekten overwiomngwi Tn den G V B BH Cknida S siah en groote nederlaag to ebnebt ia deoe W moetiag toonden de parUjon dot zij oog m zondbr geleiders kunnen spelen ijckkerkeuHc vefigtooUe hoar kaïMen door de HustredhbeooKn nxit mooie oijters te kloppen In de tweede klas deed i ö V Ü iiKxd werk door Gouda t twee punten t4 te Snoepen De ro d witt€n teeA ideu tegeu M doelpunt proton Mm A glbM 4 moest in het n eelBgiea Gouda 5 de meffderti arkenfllM Olymtiêr y F C 2 4 Hét ia Olympta niet mogen gelukken de eeisto ponls oru den N V B beleer te overEaven TrouifMie de flBSteu iMbbeii do overwinning volkomen vwdïepd Zij hebben v n begin tot einde gezwoe 9d en ol mocht vau hunne zijde bét spel soms wel eens wat ruw zijih geweest meerdenrbeid heb ico zij oobA aa Ln punten weten o la drukkieu De 01 v n ane i lAdden den aitrap maar al Sfpoeiig aamen do gaetm door hun o rrorap i i spel de leading en reeda n tien minuten hadden zij suo eee tUt een voorzet vwi de voortreffelijte recbt ltan van der Mtek soboot de rechta binnen bet ledec ian d Kwinkeienberg die verkeerd in zijn dool stond op eotdd We d om na Hen luaouiten uit eeo niet voldoende wegwerken van Olympia s keeper w id des e noginoals gctxaaeeerd 0 2 Sisohia enkele minuten later was het wederom de recUtsiHiiten der goeteu die met fen kleine oinhaaJ oa even te zajn vrij gelaten M derde djoeliMint vovr zijn dtiD elBoar AJboewel de Gouwenaara er atleogs wat beter in kwomaii en Krom va Horneouii zeer goede dmten loetten in den tanti kwam tot aan de rust geen verandering meer ADVKKTKNTIKN Het tweede grMte weod door de Olympianen wBtt beter aiaogepaikt Hel eerste tegenpunt kwant reeds oa vijf joinutenloen vAn Tilbui uit een opeeiAoplng van apeIers na een oomer hét leder in het et deel vevdiwijaan fl 3 Kort daarop vergrootte H Krom den acWOTatand door eea vooraet va Hornieman direct onhoudbaar in te schioten a Ö De hoop op eeo overwinning begon in het Olympia kamp te her even Dez l leek eoWer ijdei want btnnw het half our bij een goede aanval der ga tt Q kon Vlot de midvoor niet keeiren en moert Kwinjteianberg voor de ler de maal viaschea 3 4 Tot het einde hipldei beide partijen flink vol doch gipscoord wenl er niet meer De teidli van sohoidsreehter Ceiro wa goed te noemen ItaliëJ ederlond 8 2 Het NedpflandBOh elftal heeft in Milaan giatereo gespeeld tegen bet Italiaanacha elftal m m t 3 3 verloren Dit wOa wei q verwacMen gezien de krataM Van die Ha liaanflohe ploe g dié imme i op de Olyimplade evenals Uruguay Spcmje Egypte en Frankrijk uitblonk Naaientrut 6 9tuk voor stuk hebben onoe spelers r v o gemaakt wat zij konden en t de i latata mimmt vojg Aioudeo Van goerl oombineeren wur oclMer seoa sprake Bokbuia ofeehft n iodividueet vaak oede dingen dcvHide vormde niet de ziel van den aanval dde hef verband usBoh Hi de beide vlen l ondenhleld En daoitwehter etond gjeen middenlraie welke de voorhoede voldoende kende om haar met een op het juiBte ooe nbUk toegepast di cèoekapol Anot d Vijandeaijke verdediignag te helpeo Wbt de ItüOtBnm be TCtt Mj hea iTaa nergens van eeu slecht deel van het e llftt sikrake al wa whotVaordigMd niet bon sterkste punt Het elftal was eea un4forrt gïheel een elkander volkomen betgrijpeneo als gevolg daaiTvaQ een zoo perfed oomlflne n dat de taak der Holtendere et hnel ntoeilijk wee KORFBAL Iste klasse Rott K B O S C R III Ter Gouw I 1 9 Twee onvolledige pk e oen bonden giste Ja KOOPT VOOR UW SINT NICOLAAS BEN BIconB Luidspreker f 52 50 of een ElectriBChs Kachel f 10 of e n Eiectrisch Strijkijzer f 3 75 wy rulnm op een putQ STOOMMACHINES nu laf pr aan liiywi Markt 30 Onze Magazijnen zijn MORGENAVOND tot elf uur geopend en WOENSDAGAVOND a s om 7 uur gesloten