Goudsche Courant, dinsdag 4 december 1928

o iiBosBinn Dinsdag 4 DmMimlMi M m mm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDM UODEGBAYEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOOBDR CHT MOmCAPKLMl WEUWERKEÏ OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOOMHOYEN BTOLWUK WADDINXYEEN aËYENHUlZKW mèm ADVSRTENTISPIUJSi XHt Oood m omstMtai bthoonnde tot ém bMonkriaa l na f IM eUM rMiè nun f 0J6 Van boitwt Oooda en d B h t a ow gh i in gi j iu i u 2aterdaiBumm r M Dit bUd verschijnt da lijks behalve op Zon en Feestdagen l DMn ƒ OJO AdreztentUla In bet 3 ijüwUawlTCrtantito de helft vaa d n prO INÖBZOKDKN MEDSPKEUNOHNi 1 4 rac lB ƒ S t6 Ikf nfel mMr ƒ O M Ov de T00EpiiA tna GO 9b hoocsr Gewone adnrtentUR en taSMonden iMdMleellnc i b eontnet tot een gwwtucMzdw pr Groot letten en rmim worden buekend naaz pteataroiMU AdvertentUn kiuuuB worden inawuHida door twwehnknmst vta l S laren AdvertutiabarMnx n ona affanten n moeten daafli véór do pUalttac aan HM Bureau z Incehomcn taiulnde van apnaint venNkmt te ti 1 toiela ƒ U6 elk imi xo n f OM Ulalac op don prüa XJadBaadigheida adTW INOS OKDBN MEDSPKEUNOHNi 3 ASOKNBUQSm SiPIUJS per kwirtuU ƒ 2 U per week 17 cent met Zondagblad ptr kwarUal ƒ 2 00 per week 28 cent overal waar de bezorging per looper gesdiledt t eo per post per kwartaal ƒ S 16 met Zondagablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageljjSu aanjienomen san ons Bureau HARKT 31 OOUDA by onze agenten en ïoopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureai z n da yka geopend van 9 6 tiur Administratie Telef Inten S8 Aedactie Tetctf 8S Portrekenina 4M00 fi l id JiJk w rkh rvalliiig in ém Dipitoohi M ta l ndHatri p De noodtoestand van den Landbouw Het uitgebreide conflict in de Duatöche metaalnijverheid waarvan d economische geralg Mi zich reeds op noodlottige wijvt leden gevoelen behoort thans feitelyk tot het verleden Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor dat dit resultaat kon worden bereikt Zooals men weet heeft BerjlBmann de regeeringspresident te Dübseldorf zich aanvankelijk beijverd een vergelijk tot Btand te brengen doch li n pogingen mislukten door de wederz dsK e hardneUïigheld der bij t geschil betrokken pat tyen Toen besloot de Duitsehe regeering xelf tdsiichenbetde te kwmen Hermann MUUer de rykakanseUer ontbood zoowel vertegenwoordiger der werkgevers als der ai belders te ziljnent en stelde hun voor zich onvoorwaardelijlk neer te leggen by de beslissing eener persoonlijkheid van gezag i c van Severing den sociaaldemocratuKhen minister van binnenlandsche Kaken De patroons he bben vry spoedig j a geaegd misschien heeft hun overweging dat de uitbuiting wel eens zou kunnen worden beantwoord door een aligemeene i taking die het bedrïjfslev i nog meer zou ontredderen den stoot gegeven tot hun bevestigend antwoord De weritnemers nanién erst een aarzelende houding aan althat een deel hunner zg wilden door een conferentie van gedelegeerden die gisteren te Essen is gehouden Jaten uitmaken of Hermann Müller a voorstel inzake Severing s altgpraak al dan niet kon worden aanvaard De houding der arbeiders is niet lieelemaal onbegrijpelijk wanneer men aanneemt dat de patroon de uitaJudting proclameerdefi en een feilen socialen stryd aanvaardden ondanks het feit dat de scheidrechterlijke uitspraak in t metnalconillict door den n inister van arbeid bindend was vericlaard De arbeiders vreesden bltjkbaar dat het arbitrhtebeginsel in t gedrang zou geraken wanneer thans opnieuw een arfiitrale uitspraak werd geveld De bezonnenheid der arbeiders heeft echter te Essen tenslotte de overwinning behaald de vakvereenigingwi van welke politirfie kleur ooSc aanvaardden het regeerlng voorstel om Severing te laten bemiddelen en te handelen naar diens uitspraak Het gevolg van een en ander is nu dat terstond allea in t werk is gesteld opdat weer normale toeatandeji intreden de be drijfswerkzaamiheden zjjn terstond hervai voor zoover een onmiddellijk op gang brengen althans mogelijk was In de fabrieköp waarm ijier wordt verwerkt ia men terstond weer aan den slag kimnen gaan De ondernemingen echter die yaer produceeren zoMen pas over enkele dagen wanneer fle voorbereidende arbeid zijn beslag Keeft gekregen weer haar volledige kracht kunnen ontplooien terwijl de hooi venfl eerst Ba Sén k tw weken weer volkomen op dreef t kuiBien zijn De organisatie der werkgevers heeft om te kennen te geven dat h i h t metaalconflict than tot het verleden behoort in een communiqué reeds te kennen gegeven dat zü de uitsluiting 09 eft de fabrieken heropent en de arbeiders weer te werii stelt naar gielang der arbeid mogelykheden Thans wacht Severing du een nog a kle he taak Op een billijfce wijze zal hü nu moeten beslissen hoe in den vervolge een f 8eliiig iia moet worden gekomen die zoo wel beltrekking he t op de artteldstijden als op de loonen Id den rijksdag begon gisteren de diacussiie over den noodtoestand van den landbouw Door de veribchillende partyen zifn niet minder dan 1 voorstellen en mterpollatiea Ingedier d waarvan 40 van de chr nat Jt oerenparty Afg dr Hermes lichte een interpellatie van het Centrum toe waarin wordt gevraagd wat de regeering denkt te doen om den landbouw uit zijn kritieken toestand te bevrijden iHet noodprogram acht hij onvoldoende In het jaar 192Ö 27 h ben ongeveer de helft der landbouwbedrijven met verlies gewerkt De prij zen der landbouwvoortbretigaelen dekken de productiekosten niet Kr wordt viermaal zooveel vleeach en tienmaal zooveel mekk ingevoerd als vóór den oorlog Nadat afg Bachmann een D nat motie heeft toegelicht kwam de ri kaminister van landbouw en volkavoeding Dietrich aan het woord die de toenemende sohuldenlaat van den landbouw die thans reeds op 11 mïlIiard aan rente moet worden geschat etn zeer emstiige zaak noemde Het credidtprobleem wordt steeda meer het moeilijke punt der aigrarische quaestie Sleehts e n verstandige ogslng deif hersteliquaestle kan een kraohfciige aansporing tot kapitaalvorming geven en dei landbouw ontlft ten De minister besprak dan de ingediende voorstell i Een tariefverhooipng kan hsi graanprobleem niet oplossen De regeering is bereid een proef ta niomai mei de verhabging der invoerrechten voor levend vee B den rijksraad is reeds een voorstel ingediend tot verhoogln der invoerrechten ép suilffir Spr zegt krachtig roede te werken aan de totstandkoming van het Duitsch Poolsc e haaideüisverdrag Mten moet echter niet dehken alle moeiliydieden met douanemaatregelen e d te kui oplossen De minister deelt vervolgens mede dat hef noodprogram zal worden vervangen door een program ter bevordering van de productie en den afzet waarbit die van rundvee en varkens op den voorgrond staat alsmetfe een reorganisatie van het zimvelbedrijf De regeering is bereid nog 20 millioen mark in totaal dua al 100 miilioen toe te irtaap terwijl de landbouwbeilBstingen zuUen wojtden hervormd Alle maatregelen der regefering waren er op berekend de kleine boertn te helpen Bü den suikeroorlog moest gïïstreden worden tegen de concurrentie dfer landen die bij de productie van slavenarbeid gebruik maken Deze atryd was ook in hpt belang der I uitsche andarbeiders BUITK NLANDSCH NIEUWS ENGELAND Een proces om Sovjet goederen Om Russische meubelen en tapijten Het HoogigereohtshoJ to London heoft uBtspra k gedaan ili een geding door Olga pijinfiM Paly de woduipe van eeta oom vi n don tsaar 4inhanjBig ontaeikt tegen e Tiffioaat van Londenadhe anParijaollo kooplieden dat van djo Sovjets meubeldn rn tapijten hfiid giekooht die lndjartud adii hflftr hadden boobohoord docJh giaoontisoeetd iwureii Die reolitw Btoldo zioh op h tt standpunt dot hüj moest aannamien datdeprin sL s uit oo ioc hustand ge luout waa on ilat t m KiiHsischo iroatitbamk 9 g Dede4rea vor brunl had verklaard di Q derhalVo 8tafit eigendom wulren i wordof Hij lH 4ft iedus ten ij unfito van hui ayndtOUt De ziekte van dm Koning CiiKturavund ö uur tiobbm viï dou torea W r cofkBult gchoudeu aan h t ziekbed des Koiiliiigfl tMi eon halt uur jjstec het volg mdo iMiUelin uitgegeven fi e na o vbrbet LNriii dio reeds s nioq eiaB m Am aigienteenen boeetand geaoofltfeteenl wae hee t in don loop van den dag aao iehouden De twii ieraluiir i weer dicSitw bij d normaio inAar het lei noodjjp efi ook op t Wgzen dol de on nwtheld oyer den zwtMotoestand van het luirt niet opgi evtm is Dt prina van It les Oificieel wordt jjeoaeiW d t de prln van WaleB die lo Suez an boO Pd güat iaad ii kruiser Enterprise door Y j o zal leuca oiii daar aan booni ta gMui van den krul flor T bispter duo hem van Aleatandriö zal ox rbtiBDyea nmc BriniW Van dwar wor t waarsöhljniijk die route o er Tuiyn Mod ano va Parijs gienomen De terugkeer van den h rto van floaeester De hertog van UiouoeoUS beeft raed eOXiAd d hij mot beUwÉWeu spoed nair Ëugeiaud beru z keemn Dei hertog worrt flbst eauuvondi to Sakanla in dieu B lgiadii i QoDgo wiraobi Er zijn niaatn dlUn ge nouien opd t bij pev trek oaar bet Zvildfni kan reizen IX reS Miufl van ZuidAMka doet Ad M mo e l Mn den bering in staat t aM co9 anei mooBliJk te r zeo tcoodM Uj dm Balmonl die d a 7 Deceit MVf vertrekt nog al kuAo n bn Cblli getetfltenL ISen droeve doodeniyat Bnoriie chado Volsta e u ofiioieeji bericht uit Baiïuago de QhiLU aijn bij de aardbeving Ill2 personea otn hei leven gekomea Het aali tM g ew nd n moet miin350 bedragen De opgiaven zijn center nogj oavoUedligi Bei ichten uit N w York dte echter nogi im ierie be efitti ng belhoeveiu sprokKm zells mi 1500 doodort 12 steden ia bet Zuiden van biU zijn door dien raanp e otooffen Vooral Talca e n ataii vaji a OJÜ inwuiiere hiftMt veel geleden Hier bedraagt hel aa iitdl liooden reoJa niim lOO 1 b inioisfr var oorloig die zlob por viiegtmg naaj Jiet gettistoidto gebied beeft b e Bvea zot t iQ oem t ilegira u dat de sutd Taldi eau rutnü gelijkt en de strtWon völ dooden en gewonden zijn Vie ttan vlucblerr zoekt zijn toevlucht oip het vrije veld Obk J bbad Santa Ocaz is verwoest Do sichade op bot platte and attn eTioht ii iiog niol te overzien riaar do bi we en eruiotd zijn zoodat liet seer boleinnierd wordt Een arbedd van de Jii een Amerdkaaniwha om nnng belipoorendta Teniontelt opermijn verwoedt door da watarniïWBia s van reeervoir w elke m gevolge van een dijkbreuk b hot dal airoooKlaa Iwuggien en hulz verniolsude IIe4 aantal dooden ia dut M wordt op 50 geratantd Verder mei den Iwriohten van vlicfgiers en gieimproviseeitlo radiostations ontvaogien dait do lUtrJachodcken ta Taloa uog voortduren Te Ta lca zijn nog 12 uur na hot begin va d oartjiïcliokking ui ort Ptoeident Iban z is naar hel gleteistienie gehiedt vertrok kvtn Ook zijn tkuariiotjii oorio jschepen troop en vlleigi giedtrt oerd om hulp te vwrleenea Een vUegramp In BraiUIÏ Veortien doodM Hotiter meldt d d glisterea uit Klo tke Janeiro dat een root waiervlie uig dat het stooniBOldp Cap Araone waa teféinoet gjeviogeu govailen is De veerden perdo atcni dde ziob la hiat vlie fttU beivoDdcto zijii vcrdiroakiea Ondior de stlftotMtfero fij kopstukken uit do polKie io w c ld en de und erBit Hs werold Zeiren l ken ctin peoJs opgwrisciit YIR flTATia Ernstig vUegonffriuk MUUonalr ondw da aladitof Cara Gistermlddftg werden vijf personen gedood bij het neerstorten van een driemoCortg vliegtulig op weg van San Antonla naftr Texas et toestel vloog in de lucht in brand Da miUionnair Homer Ballard eigeni ikr van het vliegtudgj bevindt zioh onder de slachtoffers BUUUOO Oe moord op Okrogon De vonnissen berastlgd Het hoogste reditocoMc heeft het dood voAnla over den moordenaar van generaal Obrogon José Toral uitgesiproken bevestigd evenala de gevangenlostaaf van 10 Jaar te en de moedei overat Ooncepdop van wie ala bewezen was aanftnonun d t zi de auctor intallectuaióa was Een raadselachtig drama Vrouw valt uit een raam Ken raaiiselachug draana heeft zioh m d a uAcht m Vnjdti op Zaterdag te bchouebMf b4 Bmuia nl maif Ue benvoMts xO een haiB l oorue om tweo uur ass naoiiis ineonti dio oinJ i fliai0eude kreten oui hujp Ito vida de bkmai ltuit kwianiMi Toen 4j iirtnr bubten keken zagen zij dat uit b et eD0t r van dd badtianier dier woninig van ObeirregierungBrM Alfred l u op éo tweede veAüepioip van bet huia eeo mefatte lun d t z cb kraraporohtilg aan bet koi n asttti ndo en wanhopiigie pogingen de zich In veiligibeid te bt en en Dio bêwb rs alarraeorden ttsrstond da brandwe Toen doKO ter plaatgier kwam Uuddon ée kraohten van he4 nkeiflije Iiaar evftiter reefls betgeveo on lag do ongelukkig in eèn bloedplw op bet stoenen plHvaisei van de binnenplaats Emetigi igekwetst weid irlj naar het ziekenihuis ovecjgieta acbt De reclh K ba is thaito bezig met een ooderto d naar deze gebeinXElmdce zaAk BINNEMLAND Ir J A Kaïrf Ir J A KaLif lid der dlroctio der N dierUmdeohe Spottrv Oigpia he lt tegiecu 1 Jidi vaii hAt vulgiend jaar eervol ootoUig idt dtfflc fiinbtie gevraaigd Wanneer d beer Kalft het volgiend jaar TElri hii 35 jaar bij de Nederlaoflijpoonvegien werkttaam zlju gierweest waar aa 20 jsiar aiia direoteur lu iö9 l kwam Mj na JMti te hebben gestudeerd voor cdvid ingenieur bij dB H IJ HM in dleofft aki asfpirant adliiuiot inspeeteiiir Hij doorUep alte Taiigen tot dim van i f van dAoost too en micd in 1909 ld der dit eotio van de H IJ S U m 1917 na do fusie eveneen van da 3 S De heer Kal f wordt In April 30 Jaar Al opvolger van Aen hew KaH Itomt traUc la aannMtkiotf do heer Ir E C W THD Dfjk ohef van den dteoM der piiottaüe dw Neder 1 apoorwecn RheunatlckbeatrydlBg Vergaderingen te Rotterdam Za vbiis weiden lo Botterdaln tweo verg d riiu en giöhjudiett ter behMtdrtAog vun het vraaifstuK van do rbeunmlie t m M doriand in den vooWHdii werd in b Zaud rmwHuut do IgOTWJoa l ieaveri ierwj v u de Vor rtgin t t itheainali absa nr uiiw gebo ilen w vet ooctezeie doar dr N M Joeevhue JUta d n voorzHter yun dea Qezoadbwdsraad Tot nieuwe J etuurslied o wwden f o i dr 1 H J Voe eo de heeron Noordhol ea lA lu hrt jaarvetsla iP d met leedweam vennekl dat do regeering de aangovraogd Bubaidlio voor Wi i nifit op de befrootloc had ipebracbt B ik ten weed een nledwe aanvrags voor het laar 1990 in te dienen Da seoretoris dr J van BreeBoeoy doelde een on anttor me omtrent do plannea oor oen kUidek voor Aeiuna roet blj hoorendo ImdotvttDc voor payohwcho th r pie en laborahMriuJD Uta zal een voorlooplc stamkapitaal teu behowe van zuüc een ktinii bijeen te brenien iot pta tsvevv atgevaATdifld naar do Liauo jniom ooatw la TfthomatlBina werd prol Kuenen te Ixi ten benoemd Bij de Li ua zijn thans Ji rtaten aanffealoten la een latór op den morfleo gAouden bjjeeakouiat met ü medidojw ooosula dur Vareen tot UiheuniuiotLbsatrlJdiag bte k dtvt langoaam maar zetter de oetan iwiiun v e tMl TWSM i uH in Imki siijiptBiae V De nleiuwiB t4Mio £ vvMir inwwdit Zieitieu aan do Leidflpho UolYoraits t zal volgens den wefOBOti van prof Kueosa van een UKtaljiatie voor phystociie ther i t war don voorxiea In dea namiddag werd een wotanwdiapIKdtJke bljeenkomet van hot Mediwdi titu Uegaaoo imihap Hbauim onder voojrutlecsoiup van prol Kuenen ia de artiangohooraaal van bet sielfonliuiB a it dea Coolsioigel te Rokerdaia ffsboudeu Daar hiold pnrf dr I Awwburg uU Bnseei een beMgnjke roordraefat met llofatbeelden over bet oudcK sija letdtng staande moderne Centre anil Rbumatisinal Ld het ziebeoftuillB BnigpuuA te BrusaeL DHMrop vo oen voordraobl mt dr Kpsimer to Rotterdam oiver eeu typbeusoH vorm van acuut gowTKbtBrMunati M Na afloop werd de ijistaAa4ii voor physisoha theirapie in 1m ziekeiAuia san don Coolsingel bezicbtivl De VrilbeidilKMid ComUBatice vaa UeskringM De partijraad van de IJd endo SbMUpartlj de Vrijbeidsbonl Ido In zijn vcv adoring vaa ZatewWg j l voor de Tvaeto Kamwverkiezingea tsu 1930 de violgeado oombinotiefl van iüOB xlni mt Ononingen Iioeuvrardea AsBeu Aanaterdatn HaarlesD Helde Zvoll IdaaMriobt Den Haa Leidm VtivxAt TUbnrff Dan Bosch Dordreobt Middelburg Ambein Nijmegen RotHHOMD Wat baat het den menscb zoo hij de geheele wereld gewint en lijdt schatte iiner ziel FEUILLETON Lanfis verborgen wegen Avonturen van den beroemdea Engelsohwi detective HERBERT PORTER Vrij naar het Engelsoh door J van dier Siuy DE AMATI MOoed gast u dooTn Efen volgwidott morgen kreeg Ik een wlegnsto van een vrienö een reedar i ion6 huis ik vele aaiugniame vonden b doongebnuiht diat ik dadelijk naar tin moefift komen Voor een dtingende wngelegenhieid stond tn hot ¥ lisffxm Ta do morgen was ik oerst in slaap ge lon on dattrdoor kiwam het dat ik eerat den mdddaigtretn kon giaeit Toen ik was tadj puur Wi löijn vriend aankwam enbaaal itiij to zien on toen ik hem liet k lograin toonde bloük tiot dat het niet door hem VL rzondon was Als ilq beter bil opgelet iind ik moeten mektUou dot het nik eeiLS uit BlUitani verzonden waal Wa het niilj of eeu enderon tijd gobouiil dan zgu ik bet voor een rap van een of ando Herbert Poirter gjBmiaeiite en boog even Wanneer bent u In Berlijn teruggekomen I Ik wm om 6 14 ma hot Stottiner Bahnhof DaaJr heb fk dadielijk een auto gendmen en ben hl r naar toe gieroden Do detective leunde in ztjn stoel a bte Lover en sloot de ootfen Hebt u begon Wij na een lang pouze In uw pon9ioii ook oo mot iemand kennis gmnaakt Ne n Behajvo met mjjn peueiouhlaudstdr heb ik ao0 oKlt nieudand saspsDkeo waicftit looh ik heb eiiu een eokelh maal een pauw woonlen gewl aield me luffrouw Heleno Jungjuaam een jonge skidenta in de medioijnen die inij n bu iFvrouw 19 U hebt mi toen u k wam verteld dat er ieanend ïs lüo er vanaf wist Hoi u bij orfj zou komen Ja Toen ik bij mijn vriend in StetUn waa heb ik naar mijn peneion gietelefowoerd en mevrouw Volentin geiBegd dat hot tcSegrain bedrog wob en dat ik naar Uizou 0aaa Was dit de eenige reden drt u tolefo neerde NeBa Het was voomam elijk om mevrouw Valewtin ito vra jen ol zij mpijn viool en mijn rok naar de PMIhannonie wUdo uren want ik IhadI gieen tijd meer on naar ImiH Ie komen Waar ia uw arnaÜ op het oosenblfc In een stalen cassette de fdeutel heb ik Itija bij ma Wbar ki de telefoon in ut peo a r Op da gamg niet vftr van mijn kamerdeiijp iHefct u ook door de telefoon gtkagdmet wolken treqn u terugkomen zouV De virlRiooe daohit een oogenbltk na Ja zei h j eaodielijkj Herbert PoVter stond op en liep inet de hftmdan op dea rug em paar malen de kaluer op en neer lo er in uw kamer begon hij terwijl hij op zijn wandetint plotseiling voor zijn tteao er bleot eüistaaiu eon foto v n lï Ja antwooiddo de aangeeprofceae een nelTiJigi veri afl8d In de ontvaogkamw slaat op een zlitafoltjo e n i tn kablnctfomnoat van ndj W Mineep hebt u deze foto het laagst gezien rk beigrijp u niet Oe beilodi weet u we4 bed sefeer dat deze foto er nog sta t Ik begrijp bet nog steedei niet waarom OU die p niet meer zijn i In iedter giovBl wil ik welen olde foto er nog JS Ik wil even uw penslonl ud ster tielefoneerete W k nummer beeft beit ipeneioa Steinplatz él45 Het e0avoud iff4 aU Ik zeU f Neen Icwam de deteotlve tMS8c4Mobe4de Ik zal t doee Hij ginig naar het toestel fl H met Pension Vadentio t spreeAl m t Hertmt Porter fii met Mevftoiiw VhloDitilu zelf heel poed wilt a zoo goed zijn eventjes in de oiriwangkaG er van nwneer K r t te zien daar staat een foto van meneer Karet ia w te zien o die er nog ie Zeker ik wacht wd Er waa een kl éiie paoee Ja Ucbsa er no0 de Üofto i er dua nog iMslt a wiel mmTouw Valentla Mijn vemwedeD was oa srond Maar o heb tk iets ontdekt wat eigyeuMudig is En wat Iff dat d n V Uw penA onhoudater beeft ito gjETWoootOt wnt haar door da telefoon geoogid wordt hardop te herhalen I at doet zo zeker al tijd Ds kunstenaar legiits ds blndl op H roorbootd Ja at bö nkOOm woidt va ffot i