Goudsche Courant, dinsdag 4 december 1928

antwoord van B en W beUitiulBar ƒ 2 0 ToUal ƒ 7tl 00 In een der fdeellnitm i vria gMteld of h9t belAsrïHutf inkomen in d ganwentc is gestegen of g edaald en hoe groot bet l e lastbaar irïkomen i van vertrokkenen B en W heWK op de vi TO madejedeeld dat het belastbaar inkomen over 1927 1928 ƒ 8 968 498 bedraagt tegmorer ƒ 8 312 041 over U 6 l 27 ahoo een vermeerdering van ƒ 666 457 Belasting op vermakelüklieden ƒ 19 M In een der afdeelingen is gevraagd of op de verhoogde inkomsten uit h t GemeentelUk Sportterrein kan worden gerekend I eie vraag ia door B en W bevaatigend beantwoord De betrekkelyke post la nMt ƒ 2000 verhoogd Gemeente Lichtfabrieken WlnataaMo Eleclriclleltibedrilf ƒ 15 I 2J1 OaabedrUr ƒ 7 040 Een lid heeft gevraagd of door aanaohaf flng van een z g griper het losaen vm kolen niet belangrijk goedkooper lou lOn B en W deelen mede dat het hen bekend is dat deïe vraag reeds in de Commissie wordt overwogen Reinigingsdienst Nadeelig slot ƒ 89 42248 In de afdeelhïgen is opgemerkt dat de uitgaven voor deaen dienst wederom hoogcr z n B en W w sen eluop dat de sti ing der uitgaven een gevoilg ia van de uitbreiding van de bebouwde kom der gemeente Gemeentewerken Meerdere leden hebben opgemeikt dat de kosten van werkzaamheden en leveringen voor de gemeente ± ƒ 70 0 hooger z n geraamd dan vorig jaar B en W w ten dit aan de uitbreiding der bebouwde kom Slachtliaia Nadeelig slot ƒ 1600 In een der afdeeli en is gevraagd wat de oorzaak is dat het bedrUf met verlies werkt terwijl was aangenomen dat dit niet het geval zou zijn Ook ia gevraagd wiat de oorspronkelijke geraamde bouwsom was Verder isïiog gevraagdyhoe het ataa met de exportslflchterij die hier toch zoa komen B en W hebben geantwoord dat de ploitatie nog te kort duurt om nu reed i winat te kunneai geven In de naaste toekomst kan vermindering van verlies worden verwacht De oorapronkelijke raming der bouwkosten was in 1926 ƒ 167 000 De CoramiaBle van bjjatand heeft iiet probleem der exportslachting in studie Weilicht kunnen B en W binnenkort iets medeI deelen 19378 19404 19406 19437 196i96 19489 1868II 19640 19872 lj97O0 19709 1 724 19737 19790 19648 20079 20097 20103 20126 20162 20170 20Z64 20273 20840 20860 20447 20464 20626 20636 2077B 20782 20826 0838 20866 20912 20917 2093O HARKTBERlCHTBN Rotterdamsche Veeaaikt 4 Dec Aanvoer 260 paarden 13 veulens 1006 magere runderen 40 vette runderen 882 vette kalveren 616 nuchtere kalveren 160 schapen of lammeren 209 biggen bokken en g iten 130 gradoUvvren 27 overlo ers Prijïen Vette koeden Ie kw ƒ 0 49 0 61 2e kW f 0 42 0 44 8c kw ƒ 0 28 0 31J Oasen Ie kw ƒ 0 46 0 48 2e kw ƒ 0 40 0 42U je kw ƒ 0 41 bieren Ie kw ƒ 0 43 2e kw ƒ 0 39 3e kw 0 36 Kalveren Ie kw ƒ 0 86 0 2e kw ƒ 0 72H 0 76 3o kW ƒ 0 67 0 0 Melkkoeien ƒ 20 10 Kalikoeien ƒ 200 400 Stieren ƒ 12 460 Pinken ƒ 100 160 Graskalveren ƒ 90 160 Vaarzen ƒ 160 2116 Werkpaarden ƒ 20IO 400 Slaohtpaatdoi ƒ 100 260 Hitten ƒ 120 170 Fokkatvenn ƒ 20 26 Biggen ƒ U 1 Overloopers ƒ 20 28 Veutona ƒ 70 100 Slachtkalveren ƒ 22 26 Biggen p w ƒ 1 76 2 00 Handel in koeden en oasen kalm onvwanderde prijzen Stieren tamelijke handel prijzen van vorige week Vette kaWeren matige handel zelfde prijzen HeSt en kalfkoeien prijflhoudend tamelijke iuuwiel prijzen van vorige week Fodckaiveten stille handel oude prijzen Biggen flauwe handel ver prijzen Overloopers wennig liandel oude prijzen Graskalveren iets williger handel n l prijsjuwdend Kaasmarkt Bodegraven 4 Dec Aangevoerd 231 partijen w v 220 m r m 87130 stuks Pritzen Ie kw m r m ƒ 65 67 2fi kw m ran ƒ 62 65 Zonder r m ƒ 43 48 Handel matig CaefaraHav TallilarsncMnliiag Velling van 3 DMember Poen 2 6 30 Spruiten I 6 16 1 1 Il 3 407 80 Wilof 1 19 24 id I I 10 14 KrolMi 3 0 5 90 Uien 7 5O 8 70 per lOO K Q Sf Iderie 0 70 1 30 Prei O 50 4 20 per lOO boa Andijviö 1 10 1 00 Oroene kool 0 804 90 KBOpsla 3 60 8 40 per 100 stuks BoereVool 18 19 Aniijvio 20 67 ol per kis RADIO TELEGRAFISCB WEERBERICHT 4 Dec Hoogste stand 773 8 te Parijs en Brest Laagste stand 760 6 te Ingö Verwachting Zwakke tot matige later wellicht toenemende westelijke tot xoidedijke wind Zwaar bewolkt oi betndcken Ijiterwellioht regen Iets zacl er més W 1 Prof mr Treuo weer naar In Prof ftïr M W F Troub vwn tter dcui Indisdheii OmdmuiancTarattd zal b Siii JAnimri mdeiriiiiÉ een rena naair ladifl ooderfifWiea l Kalansherzièmnff RiljkfaambtvnaMn het standpunt fan den miBiSitei 01 de fd en nu deu Wr Üagbéelï lu VèrbUni UK t lic ÏLciHUeobo jlaAauisr ieiidag van dé itéÈsrlJiilfé Rijkrtinflïieftarcu Bhtwoordde dcr tninl tor vttU t iiianCiën dat sitjn 8tan itpu it legoaover hec v g tuk hd V isVetVdo te Hal imart g Uivg iiiag uiyt riikiïu uy J 5vdVdèi giütiöiL eii mot d vra oï ceu t e4 an iU we JJc naóedölijk ui würaca t aj iro a i tt ftmiBWni Bij ofeii silftriH r Uii g mag wï I roküiiimg wordü gelioadra nïfit dl bt llOöf ö ite Utrt rWjöiag de huwelijkstoeiftge oïi dfl solairiawaehiotItH wugiwuH ongt hu vdcii aXmi allt in lie Jmadig licaold glug lKwm t óp nobön v in hierini e gtsnecul v aidigd NitA Jileruioe § w ch aianligd ia de versterkte salajisroduètio Pe Ceatrato ootmiiee voor jfüorgant weerd ovartc g heeft daarom voorgewtwld diu vewtwltte salariareduotio ia schrapppa en de n£iti8 t r i Ë ti boudbaroa giron out dit yooxelel at lo wTizeii 0 3tl mCfl M tJigJoni ïu f li von in cothftïiHiite t Qe Vöröteritto salarieTediuotlp dmi flfs0h de reoïitvAupdd8 b 61d de stoheids iju itüa tfl Iwltkep Maar zij aan ie ralio beantwoordt I Bil uwi b n 9 u 4gnfB njaaltc nooit tot éÊ t4 nwgea lc9iaaa EO dor voUedfi e in fittéilpg etL m wiewevlu gl deir naaet br PpiciMam zoowfiil om de t o d def zaoK zeU fiiM MUKfiat ïiJ vertroebeld is dlJOr liel jpl ii van oipmdi QQL voor eeu sailaic arege Ivte veiUe i edceauny ligudt iHet de vraag M efin d el dier wedidu vermoede ijk aal wordra 9 dragfta aan attd Bq cfat behoort trouw is a dit vorI anl i t oiFdc ü liet hi bc Qsel niet aoo lig ia 4 t jflder belwcittveleiifiient Ln de sala risre eJl mg vetdiöoonteöftl wtordl e is noodig dat wo nnm bet ck pt bet rechtvaardig ott logdeoh esoblodt De Zuidenreesteuirwet Dl minister pleegt nader overleg 0p de vragem ram d n Ivfeor DtoyinaBr voA Twl9l betKÖende beraiening van de Zm aBr e t iQnwet fttówootdde do m nia ervnu Wm THtaftt f Omirèm dö wedtlng van de togielln ® iti de ZuiiderzeeöteatiwBt 1956 va do tegemo tlooiD ti wegens nmanleveniutldering yn a de itórajlo conumaaiü Ixidjoeltl i adrtikc l 3 diar wel tuIMt6n dire opvïitLliigiön fot Mtiug Tnrt ma wtefko öpv ngswi in don booüoin ipi wMiuniSfrie punlffli van bcoproking heb uitgEanaakt I ozer dag n ia op de notulfen dèr be prekin®eji aog a reotifioil ie ge Daar ean omlynl advies nog niet weyd Vferkregön is hét ook im Mmist ni t tMoffdJJfc goweörf z in staiidtpunt te bopaleb fflj pleegt tbana aadw overtegi met Je TWEEDE KAMER Wegenf indfi A iOigeJiead in een wetsontwerp tot wijzlKgjUig van de be4i roo ll un bel A ug iitoad vw r 19 7 Votir de vca jeter u uii dte Rijkawtgeu uioeat tea l Btc vaa deu dienst 1 2 t Ml OUO att er worden uitgegyvvo don aun MniktiiijiK waa gwraatnd wolk tjejUrag liiaBs ll ordt aAi qg ev¥aa£d füB ten bftC vtun hA WaËealoods koiut ii A ii opbrengt v a de uegiatiböia tloc oude niwiedbelaating heefe in iy27 bjedragii 1 ISJWT Ïöa ad Ifltfevolge Kom boeïu t vÈi JU Bflpt lÖiJö ig op ïüioi vöö d We efa bthntfng 80 pet van M bei dfrhalie a 7 Vl84 70 ftflO de pr vincifta gfjzamen UJk uitiiwkeefd Vooigiste d wonlt au af U t voriwoe n n e t 1 7 3 iSó iHaia 1 64 vereöbd tuaeOhea desö óJttgei in gJ bei bedrai daarvoor m de begroidiig ge ïa totaal wonït d bogroAi n E n bèt tonds ovpr chrelen met t 4 005 03Ö Üc bii 1W aa liet ïcjai f omeule opbreijigat v aii dé wegfMi oo Tiiwiwlbelaaiti he t chlw ïoeolB hiwrbov i ïi w w l op iK r v 12 571 2 134 Mt ïIjHdo I 2étt 2 i2U inèH danbet in tie raiirifi iaat dfr U koiubiun beboo raOtiB bij d Jjost ooting i Sn iWöt Weg Ji ondB vnor VJ2 iHgi rokHen bedrag V UI f 10 1 O ai TiMv rdeeliaff tusschen ftadiovereeniginge G geyMU cevriwgd over den Rafllé Vjn hei VotMrloopi Vct V K ir otiax vaii lu atattóbedrljf der Vo l tjS aa Teiegrafta i Teklgrafie en Tolela tttje voor iietTdJ wBJaftr 19 veracht man v dft v Minister een uil 7 tiing ran den hui J n tinJ Viïi liftt nrfir v ag tuk en v dfl iMEioe ini ïi R dftr BiWwii te Hen ii jainn In l t lii zi ier w ijaobtós men tr jVarsiewra at reeli ia bexiedf itié oplo fi ng in zoB e do t jdverlepi ng luaöjhen de r cliil pwlQ rad ovf r iiging ii la bereikt wiinb Br de itwHtd ii fc V ii W il RadSofflod H Itt wapbtw 1 hoö da MTiü t r stch de tm 0 tft liiig fta lJt iieWgani IweÜ c Ewugï leden Mwglqa dat het niet tuist Ja d t j e fii st i van ffote rs ta it het g bmik rjn Sen Sïi i4ljU i oüirot tïciitler ie fiiAeveB nRenHaY ii nR ft gt wpïgt pd a do N V KüÖöjUc In emitlonaajl Porslnjreau Men ventoclit deo miniBit jeIjo houdtogf in di e t hawien iü ai Gemeenteraad van Gouda Zitting rui Mft nd g 8 Decewbcr 1928 dea Tonda 8 uur 4 Van de Sociaal Democr tK che Raadsfractie een voorstel tot het fi ratiH verstreKIten aan alle hooxoen van g ujnen en koatwmners ur escflreven by üe arbeidsbeun vanat i j eoemuer Wta April ibürf voor ten liX cuKes per we en en op Möceniber a s een Kerat ave uit ie neeren Van ƒ 5 r lieide nssen behooj by punt 3 der agenda Benoemingen Benoemd wéi den tot GeneesheerDlrevteur van hel Van iterson Z iekenhuis Dr H W de l lWKiue Coubervator aan de kimiek voor inwendige zielttentter Uytts Univeraïtflit te Utrecht tot ondc wyzer b het openbaar lager ttmfelri a do heer C t astelejljn onderwyizer op vracbtgeld te s ruvenliage Het voor teJ tot vaststelling der ontwerp bouwen woningverurdenuig 0e lieer iDr HOl FMAN rJt Ine d eemge al temeene beschouwingen over ü daken l e heer VAN VliËT s d maakte enkele opmeriungen over urt 11 art ÜÜ art 50 In de gi störenayond onder voontltterBcliap vtm rgemeester Gaarlandt g 3t puden opfflibare vermidering van den Ci meeiiter ad waren au leden tegenwoordig pe noWleA vftti de T rgaderii igen van i 39 Otit iSS wvjxlen g u resteerd die van 5 6 en 15 Nov aangehouden Itededeelingen Burgemeester en Wethojidars lii bben den lioad medegedeeld i dat Oedepiiteei le Staten by scbryven dd 5 13 November 1928 hebben goedgekeurd het raadatoesluit dd 17 Oétober lö2a tot regeling van de budra g in de exploitatiekosten voor de gebruikers der controlewoninifwi en tot vaststelling van het regiemant op de bewoning dier woningen dat Gedeputeerde Ütaten Vii schrevendd 6 13 November 1928 hebben goedgekeurd de raadsbesluiten dd 17 October1928 tot verhuur van het woonhuia in hetg osw der voormalige Banik van Leeningen tot aankoop van groild van H S F enN M A M de Moraaz imana dat Gedeputeerde Staten by schrgvendd a2 19 November ItitóS B no 11829 12 I3e afd G S no 188 hebben goedgekeurdd r fKisbmlttiten dd 17 Oddber 1938 tot wyziging der gemeentebegrootmg dienst 192 art 69 art 72 art 75 Uij dit artiKel drong 4 dat Gedeputeerde Staten by schryveii I pr aan op beheung van de huihaansiuitlnjf dd 12 20 November 1928 hebben göedge der riolen De heer OVERIiAND s d sloot ziah hierby aan door er op te wyzen dat dit wel een der belangrykste artikelen is tipr drong aan x erpuchtend te i telien dut vooi de hutsaangl uiting wordt geheid De heer Mr Dtó WiTl WIJNEN Ub vroeg waarin de bezwaren bestaan by ü en W om aan het verzoek van de heeien Van Viiet en Qverband niet te voldoen Spreker weet ais voorzitter der Gezondheidscommissie da er wegens verzakking der buisrioolaansJuitaigen veel nusère u ontstaan Na eenige bespreking werd besloten het heien voor té schrijven van welk voorschrift door B en iW dispensatie kan worden ver leend De heflr VAN VUET s d besprak wrder art 77 De VOOKZriTEK deelde naar aanleidüig hier an mede dat een rioleeringsrappoit In de maak i dat binnenkort zal veri hynen De heer VAN VUET s d stelde e n wyzigmg voor in art 81 en art 85 Be heer FOKKÉiRS s d stelde alsnog by art 65 de vraag of nu verboden is een spouwmuur te maken van twee haWe steenen De VOORZiTaiIÜR egt dat de verordening dat niet vaatlegt Het voorstel werd daarna zondor stemming aangenomen Het voinstel tot liet verstekken van goedkoope cokes en een Kerptgave aan werkloozen Het voorstel beoogt het verstrekken van een Kerstgave voor eens groot ƒ 5 en gratis H 1j cokes per week gedurende het tydvak i Dec 1928 tot en met 23 Febr 1929 zoo DDodig tot 30 Maart 1929 aan alle werkloc en die resp op 23 Dec 1928 en gedurendCf genoemde tijdvakken by deh GWieenteHjkiüq Dienst voor Sociale Zakeu zyn ingesfcHrtvén vobr zoover zy zijn kostgangers die zelf een inkomen hebben van niet meer dan ƒ 20 per week of hoofden van gezinnen kostwinners of inwonende zoons die behooren tgt een gezin waarvan het gezinsinkomen niet meer bedraagt dan ƒ 20 per week De kostgangers en inwonende zoons geen kostwinners zynde worden van de cokesTerstrekking uitgesloten Mevr RliiSZ v b vindt het onbiilijk dat ongeb kostwinners e a worden achtergesteld spr vindt dat een weldadigheid voor enkelen ten koste van velen die h t evenzeer van noode hebben De heer Dr HOFFMAN r k zou de loongren m dease willen zien gesteld op ƒ 18 De heer Mr DE WITT WIJNEN v b verzocht toelichting hoe een werklooze ƒ 20 inkomen hebben kan Het voorstel vindt spr alleszins onduidelyk Mevr v DANTZIG MELIES a d vindt dez e Kerstgave zeer goed besteed Diaconién ondersteunen in veel verdere mate Het inkomen van ƒ 20 is een gezinsinkomen waarvoor dus ook de kinderen hun deel bijbrengen De heer OVEBHAiND s d wees er op dat er Zaterdags tientallen bij het Burg Ambestuur komen die veel minder krijgen dan ƒ 20 Spr hoopt dat het voorstel met algemeene stemmen zal worden aank nomen Wethouder HEBRKENS r k merkt op dat voor de berekening ten slotte een grens is moeten worden getrokken Spr gaf dan een nadere uiteenzetting De heer Jlr DE WITT WIJNEN Ub verzocht nadere toelichting daar bet voorstel juist het tegendeel vermeldt van hetgeen de wethouder mededeelt De heer Dr HOFFMAN r k heeft niet willen zeggen dat de inkomengrena van ƒ 20 te hoog 1b Spr weet dat zeer goed maar er syn xooveel andere menschen buiten de hier genoemde Spr zal voorstemmen Mevr RIËSZ 11b kan zich indenken dat er gemeentenaren zyn die ontevreden zijn wjjl deze categorie van menschen worden bevoorrecht boven andere die het evenzeer van nofide hebben De heer Mr DE WITT WIJNEN üh zegt dat de critiek op de liberalen volkome i ongemotiveerd is daar het voorstel zóó slecht is geredigeerd dat het aanleiding geeft tot mystificatiën Het geven van ee kerstgave aan een kostganger d w z een alleenstaand man met ƒ 20 inkomen acht spr verkeerd De heer KAMPHUIZEN c h wees er op dat het niet juist is van eens anders geld de milddadigheid te betrachten Voorte noemde spr het onblUyk voor de weduwen met kleine inkomens die buiten des e regeling vallen Mevr V DANTZIG MEIjLES s d verklaarde dat een wefUooze kostganger nooit een inkomen kan liebbes van ƒ 20 zoodat er geen sprake ia dat eze goedkoops cokes of eei Kerstgave kan kragen Wethouder HEESKENS r k lichtte dit ook nog toe Zonder stemmlntr wordt het voorqt l ouigenomen keiird het raadsbeeliuit dd 17 October IÖ28 tot w jzigÈngder begrooting dienst 1928 6 dat de Voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten by scbryven dd 16 November 1928 beeft medegedeeld een uittreksel uit het Konjnklyk besluit dd 27 October 1928 no 17 waarby o a werd goedgekeurd de Verordening op de heffing van marktgelden m de gemeente Gouda dat Geiieputeerde Staten by achryvendd 19 21 November 1928 hunne ibesbsïinghebben verdaagd op het raadsbeahiit dd 17October 1928 tot Miünoop van huis en erfGouwe 2 dat 2 g in venband met het raadsbesluit dd 15 November 1 1 tot verbouwmg der voormalig woning van den directeurvan Gemeentewerken en de inrichting er vantot kantoren het raadsvoorstel no 6 3 167 Van dit jaar tot verhuur van die woninghebben teruggenomen Alle voor kennisgeving uangenomen 8 het antwoord op do door den heer A Fokkers gestelde vragen m 9 dat zy met walwiUende medewerking van emge dames hebben iOigesteld een ctintact controle comnus8ie ten einde het instituut controlewoningen zooveel mogelijft aan bet doel te dóen beantwoorden Wethouder VAN STA L bracht d en waardeering aan den burgemeester voor diens wooi n Zaterdags gesproken iDe woningen zyn van den meerft perfecten aard IDe mövachen die voor dit soort woningen in a nmeriung komen doen zeer onverstandig wanneer zy deze niet willen bebetrekken Wkar de burgemeester er op heeft gewezen dal de bewoner een recla seerhigeperiode doormaken hoopt spreker dat ook m de Jcomende tydén woningen voor h n te Icrugen zullen z ijn De werkloozen van Witteveen De VOORKITT EIR deelde nog mede dat B en W besloten hébben aan de werkloozen die in Witteveen hebben gewelkt en thana zyn ten gekomen een mtkeering toe te staan van 79 van het grondloon m Witteveen ƒ 19 of ƒ 13 30 Dit vordert een meerdere uitgaaf van ƒ 48 De heer Mr da WITT WIJNEN lib stelde de vraag waarom hier aan deze werkloozen tegenover de andere werkloozen een ttfzonderlyke houdmg wordt aangenomen Spr vraagt indien deze werkloozen meer zullen ontvangen dan de anderen of aan deze lieden geen arbeid kan worden verschaft b v het dempen van slooten Wethouder HEEBKENS r k deeït mede dat momenteel geen werk voor ca werkversohaffmg is De vraag waarom deze menschen een zoodianige uitkeenn krygen IS niet zonder moeite tot goede beantwoordmg gekomen Er is den menschen die naar Drenthe gmgen toeigezt gd dat zy voor goed werk zouden hebbén Niemand had kunnen voorzien dat deze werkverschaffing tijdelijk zou zyn stopgezet Spr heeft gemeend onder deze onmtandig heden 70 toe te kennen van het loon B en W gaan met dit denkbeeld acooord Mevrouw VAN DiANTZfiG d wees op de onduidelijkheid der cüculair waarin niet is te lezen welke uit eering aan de e werkloozen zal worden verstrekt Spr drong op een duidelijker redactie aan De heer Mr DE WITT WIJNEN lib verklaiarde zich niet voldaan door de gegeven uiteenzetting Er is een tweeslachtighekl in de mededeeUng die tot verwarring a eiding geeft Het is niet duidelijk welk liedrag wordt uitgekeerd ƒ 19 of ƒ IS De heer OVi iRIRAND s d begrypt de hfeer de Witt wyneii niet Spr acht de getroffen Tegeling biilijfk en rechtvaardig tegenover de mensohrai die in Drenthe allerlei moeilijkhedtti iwU en ffotrotsenti De heer KOE MANS r k wyst er op dat de uitkeering ten hoogste c a ƒ 13 zal bedragei De redactie Is in dit opzicht niet duidelijk Aanvankelyk meende men dat die werkverschaffing nfet langer dan een week zou stofïpen Wat thans wordt uitgekeerd is niet anders dan een voortzetting van de vroegere gevolgde regel Wethouder HEEÜRKENS r k lichtte dit nog nader toe Ingekomen was ook de goedkeuring van Ged Staten van de door den Raad aangenomen kaageldleening groot ƒ 200 000 Behalve de aan de orde gestelde litiddcen waren nog ingekomen 1 Van Mevr J C van Vreumiftgen Beekehkamp een bericht dat ay ontslagneemt als regr ntes der beide gaathuizei Voor kennisgeving aangenomen 2 Vmi de bewoners van den Zwartewegeen adres treilende tot het verkrügeh ener spoedige i M veinde verbetering vandien weg In handen van B m W gesteld om advies 3 Yan den Gwidschen Baahmrder bond den R K VoHpbond en den Chr Besturenbond een adres waarbtj wordt verzocht aanwerkloozen cokes te verstrekken tegen eengeredueeer ien prjja van 60 tot lm metApril 19 Het Toorltel tot het verstrekken van ▼ oorschotten op pensioenen De heer VAN WIJNEN e g stelde de vraag of er een grens aan deze pensioenen is gesteld 1 De VOORZITTER deeld Aede dat het voorstel beoogt te voorkomen dat de gepensionneerden in moeilykheden komen Een grens is niet gesteld Mevr RIESZ lib wees er op dat de uitbetaling Van pensioenen kan laten wachten en hieraan nu wordt tegemoetgekomen Wethouder VAN STAAL s d deelde mede dat de gemeente gedekt is daar niet meer dan 80 wordt uit keerd donder stemming is het yoorsrtel aangenomen Het voorstel tot het aangaan eener overeenkomst voor het maken van een analytisch raadsverslag De heer VyitKÈRK a r vroeg of het luet goedKooper zou zyn dat het stenogru tiBch verslag zou worden gemaakt en bet analytisch verslag zou wegbiyven Spr meent dat het nu feltelyk wordt een mt breiding der Secretarie De heer Mr DE WITT WIJNEN Ub is het met den heer Verkerk eens dat het hier betreft een gecamoufleerde uitbreiding van het Secretarie personeel Spr begrypt met waarom B en W niet eerder met dit voorstel zyn gekomen daar de overeenkomst sinds 1 Jan 192S al bestaat bl kens de slot alinea van liet voorstel Wethouder VAN STAAL s d wees er op dat dit voorstel verband houdt met de reorganisatie van de Secretarie Spr ontkent dat er verzwaring van kosten is Vroeger maakte een ambtenaar dit verslag en eenig commissiewerk Later is het in andere handen gekomen Nu zou het moeten leiden tot de aanstelling van een nieuw ambtenaar Het maken van et stenografisch verslag kost meer aan tyd en papier dan een analytisch verslag thans vordert De heer Mr DE WITT WIJNEN Ub kan zich met deze zienswijze geenszins vereenigen en handhaafde z n bezwaren ook ten aanzien van het feif dat de nieuwe toestand niet berust op een raadsbesluit Wethouder VAN STAAL s d wees er op dat m het voorstel van 2 Mei 27 lez J aangelegenheid ia geregeld Spr zegt dat de Raad omstandig is ingelicht Het maken van afdrukken van het stenografisch verslag zullen meer geld vorderen aan een typiste stencils papier en dit voorstel beoogt bezuiniging Het voorstel wordt hierna z h st aangenomen Het voorstel tot wijziging van het stroomleveringscontract met de gemeente Moordrecht De heef KAMPHUIZEN c h vroeg of bij aanneming van dit voorstel nog wijzigingen kunnen plaats hebben Indien deZe iater noodig mochten blyken Hierop werd toestemmend geantwoord waarna het vo rstel werd aangenomen Het voorstel tot aankoop van grond van de N V Goudsehe Machinale Garen spinnerij Deze aankoop betreft 1 96 60 H A grond voor ƒ 10 000 De heer VERKERK a r vroeg nadere inUchtingen over dit voorstel dat naar spr meent onvold oende is geredigeerd De VOOilzriTER gaf te kennen dat het niet wenschelijk te achten ia de bestemming van dezen grond nu reeds aan te geven Het voorstel werd aangenomen Het voorstel tot het verleenen van recht van uitgang op de poort aa het Gemeentelijk Woningbedrijf aan A de Bririjn Aangenomen Het voorstel tot het nemen van eenafwijzende beachikking op het verzoek van J Schouten om herschatting der 99 door hem gebouwde woningen aan den Const Huygenskade Zuidzijde De heer MUIJLWIJK a r kan zich niet vereenigen met dit vooretel dat spr niet bevredigt De VOORZITTER zegt dat er geschat is op het juiste oogenblik Het voorstel wordt aangenomen Het voorstel tot o efflng der onbewoonbaarrerktaring van de woning Vrouwevestesteeg no 2 Aangenomen Het voorstel tot het toekennen van een wekel kschen toeslag aan den g£wezftn pontveerman ï van louwen Aangenomen Het voorstel tot toekenning eener vergoeding ah bedoeld bij art 10 K der L O wet 1920 Aangenomen Het voorstel tot vaststelling van het 2e suppletoire kohier der ondenbela sting 1928 Aangendmen Af en overschrijvingen op de gemeentebegrooting dienst 1928 Aangenomen InterpellatieFokkers over de stormschade in de Vondelfltraat De heer FOKKEiRS s d wil niet de geheele schuld weppen op den bouwer maar ondanks het dagelijksch opzicht en het opzicht Bouwen Woningtoeaichit zijn er fouten gemaakt die niet door dui beugel kunnen Een bouwer bouwt om zooveel mogelijk te verdienen dat is nu eenmaal het gevolg van de kapitalistische maatschappij Spr acht het goed dat de nieuvre Bouwverordening nu voorziet in het euvel der overhangende daken Spr beeft bezwaren tegen een muur van 2 halve steenen die met spouwijzer worden verbonden By een één steensmuur was het onmogelijk dat de geheele achtermuur zou zijn meegegiaan Spr vroeg wat B en W met de andere buizen denken te doen B ai W hebben Öen plicht ook die budzen door den bouwer te do i verankeren De heer Dr HOiPPMAN r k wees er op dat huizen met steile overhangende daken beter bestand z n tegen stormwind dan die met platte daken met overhangende lysteiï Spr wees er op dat in de middeleeuwen de huizen op deze wijze reeds werden gebouwd Deze zyn mot omgewaaid door den storm maar door brand vernield De heer STEENLANiD ri meent dat de heer Balkker in ztjn rapport de kool eh de geit hebben gespaard Spr zegt dat ovWf die 20 huizen l lgt een deksel dat in beiwöging komt over de geheele lengte zoodra er eenige ruimte in komt Ifot zou onverantwporde jk x den toestand van tiuHu daar te haiwhaven Daarvoor zyn dan B en W verantwoordeUJk Wethouder DONKER r k zou het niei juist aclïten dat B en W de verplichün zouden opleggen de nog pbestaande huizen te veranderen Dat kan niet De VOORairrm zegt dat dit niet do lyfc is op grond van de nog bestaande Bouwen Woningver ordening Er zal met den Di recteup over worden gesproken B i W kunnen niet kamen dat de koM en d geit zyn gBspand Er zijn foaten gemaakt door dan bouwar en door dwi oazichter Er zyn ge inkastingen gwiaaki en aan het aanbrengen van spouwijurs is met voldoende aandacht geschonken Men moet ook rejcening houden dat de stormwind e i kracht had van 180 K M wt uur De heer FOKKEIRS 9 d meent dat als er gevaar voor de bewoners kan bestaan B en W wel de i evoeigdheid hebben totin grUipen Overigens meent spr dat de bouwer op grond van het Burg Wetboek voor lo jaar voor liijn bouiwwerk moet instaan De interpellatie werd hierna gesloten Roi vraag Vertrek Uitgeversfirma Van Goor Zonen De heer Dr HOFFMAN r k vindt hei treurig dat de zaak van nationale en internationale beteekenis van de firma Van Goor Zonen Gouda gaat verlaten Spr drokte hierover zyn leedwazen uft Het is wederom een bevirys dat Gouda niet vooruitgaat iSpr zou het op prijs stellen imüm d Voorzitter met deze firma nog zou willen gaan spreken De VOOREITTEB zegt dit gaarne toe Ook zonder dit verZoek zou spr dit h ifaen gedaan De Reeuwijksche PUsaen r De heer VAN WIJNEN e besprak de werkzaamheid van een tweetal Wethouders inzake de Reeuwijkache Plassen Spr meent dat het nu tyd wordt dat de Raad omtrent deze Baak iets verneemt Ken zou uit hetgeen geachiedt wel kunnen meenen dat Gouda grootsche plannen inzaka de droogmaking zou koesteren En daanrai is den Raad niets bekend Spr wil gaarne dat aan den Raad wordt medegedeeld wat er Ia gedaan en wat meo wil voorstellen De VOORZiri BR deelde mede dat wanneer de volgende week de begrooting kan gereed komen in de daarop volgende weekdeze aangelegenheid in het college van B en W zal kunnen worden besproken Eerst daarna kan den Raad eenige mededeeling worden gedaan De Oemeenterekening 1927 M vr RIESGS lib deelde mede dat het niet juist is dat haar in een vorig vergadering is toegevoegd dat de goedkeuring der rekening hteeds is gekomen na de indieamg der bagrooting Spr wees er op dat de voorloopige vaststelling gemeenterekenmg 1924 voorafging aan de indiening van de begpooting van 1 5 en de gemeenterekening 1925 den Raad bekend wa i vó6r de indiening der begrootinig 1926 Van goedkeuring der rekeningen 1Ö26 en 1927 beeft pr niets gevonden Spr vroeg inlichtingen daaromtrftnt Uitzetting uit afgekeurde woninxen Mevr RIBSZ Ub bepleitte uitionderingalbepalingen voor die ouden van dagen die voor de controle woningen niet geschikt zyn Spr meent dat het eeij moord zou zyn op dié oudjes op wie s pr doelt om hen uit hun huisjes te verjagen De VOORIZITTBR deelde mede dat uiitruiming der krotten moet plaats hebben Voor die oudjes kan weilicJit een ander tehuis worden gevonden Mevr RIEiSZ zou het beter vinden dut die oudjes niet wonien gedwongen tot verplaatsing en aftelde de vraag of het niet beter ware deae otidjee wanneer zij bü haar komen naar den burgemeester te verwijnen Wethouder VAN STAAL s d gevoelt voor het standpunt van Mevr Riesz maar elk geval moet op zichzelf worden lbeoo ieeld Uitzetting kan ook noodig óin voor slooping van krotten Wat de Reeu vijksche Plassen betreft fïpreker heeft 6 weken geleden ingediend een financieel plan dat direct na de begrooting zal worden behandeld Spreker M t dat het collega niet de fout mag worMh aangerekend dat de rekening nog nie vastgesteld De rekening 1927 is op tijd door den Ontvanger mgezwiden maar de controleur is er nog njet mede gereed Spr had gehoopt dnt dit na de opmerking in de vorige zitting wel het geval zou feyn igeweeat maar wederom zal den controleur wonden medegedeeld dat de rtienüitg moet binnenkomen De vergadering is daarop te haJf twaalf gesloten RADIO JIEUWS Programma voor heden Il 1 1 V e r 9 b m C D4neOTmizitl 7 15 EiLg les 8 05 Bos k nhal hturtjt 8 35 OmroeporJteflf 1 30 Lening Stïharroo iÜ ui z e n b30 unsus Dyitócl 7 eiL 7 3ü Cursus Kerklatijn 8 Sptpakbeurt 8 30 Oper Goncerl D ft V © ntP V 7 5 Hdhnbert pianowwken 8 05 Ooncarl y l2 Orkest U Dansmuaiok La n geul erg 7 20 Oiniroepork tt 8 30 Geivarne pri gminma 10 30 T art3iniiziek P a r Ij e 6 Ooncerl Beurs van Amaterdam WISSELKOBRSBN 3 Dec 4 Dec OKldeel Londen 12 07 12 08 Berldn 69 33 59 34H Pariis 9 7 9 7 Brussel S4 61 34 62 Zwitserland 47 97 47 98 Weenen 36 02 36 0ZM Kopenhagen 6 40 6 42 Stockholm 86 61 6 6B Oslo 6 86 W 4 New Yortt 2 48 2 4C Nlet offld el Praag 7 38 7JI8 Madrid S M UUMVi tl WM STADSNIBUW8 GOUDA Dinsdag 4 December Examen apothekerassistent Te Utrecht w gesdaagd voor het examen apothèkersaflBdstent de heer J W Muylwyk teerling van den heer A H Teepe alhier Spaar en Hulpbank Gouda Gedurende de maand Novemi er zyn bü de Nutsspaarbank ingelegd en terugbetaald de luwotgende bedragen Inleg in 2146 posten ƒ 62 M5 68 ƒ 63 133 12 29 783 67 Bijgeschreven rente 187 44 Terugbetaling in 223 posten Meer ingelc dan terugbetaald ƒ 33 349 46 Aan het einde der maand October was ten name der Inleg rs ingeschreven ƒ 1 279 480 90H zoodat hun tegoed uit November bedroeg ƒ 1 812 780 35 H In den loop der maand November zijn 103 nieuwe bodtjes afgegeven 19 oude boekje opnieuw in gebruik igesteld en 36 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maand Novembsr 5475 boekjes in omloop waren Het onderhoud van de Mallegatsluis en de Rabatbrug Het onderhoud van de Mallegatsl uis en Rabatbrug is voor de komende drie jarige periode 1929 flO en S gegund aan de Gebr Overkamp alhier Wegverbeteringen tusscfi AbcoudeUtrecht en Eemnes Amersfoort Gistermiddag is in bet gebouw van het Provineiaalbestuur van Utrecht aanbesteed Het maken van een verharding met een aaphaltbetondeldaag en het maken van Rywiel en Voetpaden op en langs een gedeelte van den RijSMstraatweg van Abcoude naar Utrecht gelegen tusschen K M 33 en K M 37 met 1 werken Raming ƒ 202 000 Er waren 10 Insohryvers w o de N V Betonn en Wegenbouw M Gouda die inschreef voorde bazaltdeklaag voor ƒ 207 800 porfierdeklaag 207 000 De eenheidapi s van dezelfde Mij was ƒ 3 64 en ƒ 2 68 de laagste der inachrijvers De Volkgaurkeuken In de Volksigaarkeuken werden in de maand November verbruikt 1759 porties afgehaald werden er 530 te zamen 2289 Administratie der Poi ter en en Telegrafie Postkantoor te Gouda Lyst van onbestelbare brieven en briefkaarten van welke de afzenders onbekend zyn Terugontvangen in de 2e helft der maan Novembw 1928 Brieven Binnenland C Örou fer Haag T W Dijkstra Groningen M Kruverï Rotterdam J Poorermans Baam M Ravenswaays en Zn Gorinchem Wftrdingei A on Clfir Nymf gen Brieven Buitenland € Evanfi Gillingfiam BMdadlge jeugd Vrydag 80 Nov j l is door een zestal jongens een motorboot van den schipper A B uit Woerden geheel onklaar gemaakt teiwyt ontvreemd is staaldraad een meerpen en een vaarboom Proces verbaal is tegen het zestal opgemaakt EeA vechtpartij In het logement van K aan de Raam alhier heeft een vecbtparty plaats gehad tusschen den logementhouder en zekere F C L met het gevolg dat K bloedend aan het hoofd werd verwond en in de Wijkverpleging is verbonden Een andere caféKouder werd door een van zyn gasten zekere J J M uit Rotterdam opeens met een bierglas op het hoofd geslagen en hierdoor bloedend verwond Tegen beide cafébezoekers is procesverbaal opgemaakt Uitslag van de openbare verkooping gehouden door Notaris Mr H C J M Francken Het gisterenavond door Notaris Francken in het café De Harmonie geveilde woonhuis met schuur gelegen van Streijenatraat no 14 Is gekocht door den heer T J Boot alhier voor ƒ tl60 Prov Staten Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen In de Vrijdag gehouden vergadering van de Prov Staten waren Ingekomen eenige adressen tegen de droogmaking der Reeuw k che en Sluiw jlcadw plassen Voorgesteld werd deae in handen te stellen van Gedeputeerde Staten om praeadvies Dr Hoffman drong er op aan om bij het uitbreng i van bun pnae advies ook rekening te iiouden met do historische ge gevena van vroegere droogmakerijen die ten deele onder moeilijke Staats en sociale omstandigheden waren tot stand gekomen Immers de in de adressen geopperde bezwaren zyn byna alle ook by vroegere droogmakcry i gehoord Zy werden byna alle opgelost ten bate van landaanwinning en handhaving op eigen bodem van onzen voornaamsten oultuuriitand den land en tuinbouw en de v eteelt Overigens refereerde spr zich op nieuw aan zyn reeds meermalen te dezer plaatse geuite factoren ten gunste dezer drooglegging Gaarne zouhy zoo spoedig mogelijk een afzonderlijke Statenzitting voor deze ptanen wenschen De adressen werden in handen vMi Gedep Staten geateld Intercommunale ArbeidsbemiddeMng Aanbiedingen van werkzoekenden Lyat van 26 Nov 1928 1 mach draaier 2 afwericfers 3 aardeweik rs 4 pypmakera 5 dinikkers 5 ietterzetters as timmerlieden 2 witters 1 aankomend teekenaar 9 schilders 1 rletdd er 15 grondweAers 1 yzervlechter 1 heiets 2 bouwkundig opziohter teekenaars 1 boekbinder 9 metselaars 2 steenbfldters 3 atucadoors 22 otyperldeden 1 hulpstraatmaker J klompennudMr 1 houtdraaier 2 kistmmd kers 1 behanger 2 machinale houtbewerkers 1 Bcheepstuiger 1 schoenmaker 3 bleekeraknechta 2 sLagertdcnechts 8 sclfeepsklinkers 1 meubelmaker 1 boekbinder i smid 1 kleermaker 1 zeümaker 1 maobinist 4 stokers 1 bankwerker 1 kopergieter 12 textielarbeiders 7 ged 2 tuinlieden 1 aut lasscher 1 monteur 1 tuinder 4 brooden banketbakkers 17 palohuisknechts 4 suikerwerkers 1 boomkweöker 11 sigarenmakers 3 sorteerders lged 2boerenknechts 11 sóhipper aieohts 2 reizigers 4 kantoorbedienden 1 himknecht 2 kellners 3 koetsiers 1 winkelbediende 8 boekhouders i bleekersmelsje 119 transport en fabrieksbeiders 8 chauffeurs 1 werkster 1 stripster Brand Gisterenavond beeft in de nabyheid onzer gemeente onder Waddinxveen een brand gewoed in een loods toebehoorende aan den heer N aldaar Het vuur laaide zoo snel op dat m minder dan geen tyd de loods in de asch was gelegd Geneesheer Directeur van ItersonZiekenhuia De gemeenteraad heeft gisterenavond met 16 van de 21 stemmen tot geneesheerdirecteur van het Van Iterson Ziekenhiüi beiïoemd Dr H W de Planque conservator aan de kliniek voor inwendige zielcten der RyksUïdversiteit te Utrecht Iste assistent van Prof Heymans van den Berg Burgerlijke Stand GEBODEN 29 Nov Koenraad Cornelia z V J A Verhoeff en € C van Vliet Gouwe 165 2 Dec DiAje Jacoba d v P J Koemans en J M Sas glapperdel 4 3 Dec Abraham Franciscus z v R A van den Eng en A van der Kroef Öpieringstraat 49 OVERLEDEIN 1 Dec Jacoba de Gilde wed van C Boere 8fl j Johanna VerbeU 72 j Agmda Dec 8W uur Bovenzaal Schaakbord Ledenvergadering IJsclub van de ZuidHollandscbe IJsclub Dec 8 uur Sociëteit de Réunie Bijeenkomst van afd Gouda van de Liberale Staatsparty de Vryheidsbond Sprekers Mevr Riesz Noothoven van Goor en Mr je Witt Wynen Agenda Padvinders Vrydag 7 Dec 7 u Troepbyeenkomat Zaterdag 8 Dec 4 uur Gymnastiek m DBN OfflTRE BEBGAHBACHT Tot leden van het eerecomité by de alhier te houden pluimveetentoonstelling zyn benoemd de heeren J A A Uilkeiïs Burgemeester A Oskam Dz en A D Oskam Raadsleden dr N W Bouman en L J Zielsftra geneeskundigen J P Mahletede notaris allen alhie en D A Oskam dierenarts te LeJckerkerk Door B en W dezer gemeente is vergunning verleend aan de heeren Ohr Stolker en J Brand alhier tot het bouwen van ean pakhuis met twee schuren aan den Dyfclaan alhier BËRKENWOUDE Voor het Nutadepartement alhier hoopt a s Dinsdag in de aaal van den iheer Berkhouwer te spreken de heer W v Capellen BOSKOOP Burgeriyke Stand GIETROUWID J Spee 34 en A C v Leeuwen 22 j GEBOREN Johannes Adriamus z v J C Vergeer en P F v Eijk Pieter Karel z V W J V d Meer en E Schulz OiVBRLEDfEN A M Brand wed v W Nieuwenhulzen 83 j Pieter Karel v d Meer 2 dagen CAPSLLB a d USSEL De heer G J Velderman lib heeft wegens drukke werkzaandieden bedankt als lid van den gemeenteraad Als zyn opvolger zal worden benoemd veiAdaard de heer P C van C appel len HAABTREO rr Een ziwaor beladen auto met granen van de graanhandel van den heer C W Oskam alhier geraakte by het uitwyken ter hoogte van den heer Van Leeuwen in BenedenHaaatreobt van den dijk De chauffeur bekwam geen letsel De matarieele schade was belangriJSc Met den kraanwagen van den heer HulJeman uit Gouda werd de zwaar beschadigde auto op den dyfc gehaald SCaiOONHOVEN De Rijks vakschool blijft in Schoonhoven De Sch Crt meldt dat de Ryksvak en Kunstnyverheidsschcol tot opleiding van gouden zilversmeden en horlogemdEers te Schoonhoven büjft Voor de verbetering van het gebouw en de inrichting dezer school wordt thans door den minister ƒ 21 600 aangevraagd Het blad verneemt van den directeur der Ryksvaken Kunstnyverheidaschooj dat op zyn verdook in den aanvang van 1928 door den Ryksgebouwendienst een onderzoek werd ingesteld naar den toestand van het schoolgebouw Dit onderzoek heeft plaats gehad en wees uit dat grondige voorziraiingen noodig waren om het gebouw voor de toekomst beter aan z jn doel te kunnen doen beantwoorden en het centnde karakter dezer school beter tot zyn recht te doen komen Thans zal een nieuwe verdieping de ongeschikte kapruimte verviuigen en zullen daarin wordrai ondergebracht de teekenzalen en een speciale inrichting voor metaalonderzoek Beneden zal eene zaal voor machines worden ingericht terwijl de horlogemalKrv kLasse in een grooter lokaal zal worden geïnstalleerd daar de tegenwoordige ruimte daarvoor geleidelijk daar te klein is gewor Een steenen trap en centrale verwarmingsdnataUatie ziiUai het brandgevaarli der teg nvoordigs inrichting wegTifinien De Gemeentebegrootiné 1929 Het ifdeelin t8verslfl £ en het INKOMSTEN Gewone Dienst Batig slot Torlgen dlutst ƒ 150 95U8 In een afdeeUng Is de vraag gesteUl hoe B en W kwnen met het geraamde bedrag als bati g saldo terwiji in de toelichting wordt gesproken van een kas saldo dat geen gelijksoortige begripipen ziJn Er is ook op gewezen dat controle op dezen post niet mogelijk is daar in atryd met de wet de rekening 1927 nog niet is vastgesteld B en W deelen mede dat ihier is vermeld het saldo der over bet dienstjaar U927 afgestoten rekening onder rekening te houden met n uit te geven of te ontvangen be dragen ten laste of ten bate van den dienst Ultkecring of inkoeiaten van het rijk de provincie voor biJEondere doeleinden ƒ 23 627 68 In een der afdeelingen is gevraagd naar het resultaat van hst by de behandeling der begrooting lid28 toegezegde onderzoo betreffende hersienlng der overeenkomst met de provincie inzdce de bediening der slulswerken onderhoud van kaaimuren enz in de Haven en de Gouiwe In verband met de meerdere kosten van bediening en onderhoud B en W verwachten spoedig met resultaten by den Raad te kunnen komen Bijdrage van het Rijk in de kosten van werkverschaffing aan werldoozen ƒ 8000 Deze raming is in een der afdeelingen te hoog geacht daar de werkverschaffing ten einde loopt B en W zyn vim oordeel dat de werkverschaffing niet ten einde loopt 60 100 opcenten op de hoofdsom der PersMieele Belasting In een der afdeelingen is de vraag gesteld hoe groot de opbrengst is der gemeentelijke opcenten over de tot heden vastgestelde aanslagen Tevens is gevraagd waarom B en W geen voorstel hebben gedaan tot verlaging dezer opcenten tot ei 90 zooals by de vorige begrooting is toegezegd Deze verlaging is thaiLs mogeiyk B en W deelen mede dat de opbrengst der gemeentelijke opcenten volgens den Inspecteur der Ry ksbelastingen op 24 Nov j l was ƒ 80 160 68 In verband mat de herziening der classificatie dezer gemeente is het biykens opgave van de Belastinginspectie voer 1929 te iberekenen op een oipbrengst van ƒ 75 000 h Daarvan achtöi B en W verlaging niet mogetijk Belasting naar het inkomen a betreffende het in het dienstjaaraanvangende belasting ƒ 488 000 b betroffende het in hetdienstjaar eindigende 440e STAATLOTERU 2e klasse Trekking van Dinadag 4 Dec Hoofdprijzen ƒ 20 000 6646 ƒ 1600 832 ƒ 1000 4697 f 400 683i4 14217 14i3 3 ƒ 200 9419 20191 20466 ƒ 100 10 7017 8054 11798 11870 Prijzen van ƒ 30 22 114 142 160 220 S06 367 416 426 606 609 619 667 60S 600 641 688 70O 772 Mö 618 819 820 896 968 973 11 08 1160 U71 1276 1297 1288 1811 1402 1417 1426 1427 1460 1497 1661 1668 1674 1696 1072 1774 17194 1880 IMl 1963 1960 1999 2081 2096 21120 2216 2221 2283 2286 2204 2321 2340 2492 2609 2516 2606 2622 2678 2712 2723 2806 2884 2886 2962 2980 3038 3050 8092 Ï109 3179 3190 8201 3222 3264 3411 3483 3692 3606 104 3738 3779 3882 389 3898 3987 4022 4027 4034 4072 4083 41093 4110 4180 4139 4147 4160 4163 4261 4276 4292 4314 4322 4343 4348 4362 4372 4460 4486 4491 4626 4155a 4618 4674 476 4754 4800 4940 4961 4072 6042 5136 6178 6212 6366 6396 6471 6669 6711 6768 5863 6962 6061 6106 6162 6197 6208 6200 6269 6280 6281 6287 6884 6402 423 64S 6482 6630 6681 746 6918 6933 6942 983 7003 7011 7037 7063 7196 7210 7814 73 8 7390 7421 7602 7836 7668 7671 7616 7ff76 770 7769 7779 7S14 7806 7973 7983 8087 8168 8173 8234 8243 8260 8263 8284 8329 8377 8447 8464 8489 8623 86611 85S4 870B 760 8768 6812 8821 8860 8863 8870 0168 8213 9289 9303 9837 8367 9411 9623 9579 8593 9642 9653 9684 9696 9701 9802 9 60 9879 9807 1O051 10082 10145 10164 10287 10303 10326 10382 10 1 10407 10603 10663 10584 10664 10671 10848 10862 10 80 11019 11062 11066 11076 11123 11146 11178 11193 11207 11267 11273 11383 11411 11468 11481 11490 11640 11663 11644 11666 11688 11721 11821 11866 11886 11998 11999 12001 12166 12217 12264 12276 12279 1241o 12608 12674 12628 12670 12748 12778 12834 128E2 12884 12908 12948 12868 13049 13080 13103 J3112 18148 18191 13320 13387 13472 13476 13486 13630 13633 13646 13666 13603 13723 13749 118784 13862 1S8M 13877 14037 14048 14067 14071 14161 14198 14243 14292 14343 14405 14419 14447 14469 14485 14506 14637 14672 14681 14699 14700 14756 14849 14814 14964 14066 14968 U 6g 16044 16052 15073 16112 15162 15163 16196 16237 16275 15276 1E281 16289 16396 1638 1S416 16477 16648 16670 16760 15800 16806 16814 15819 16872 16911 16846 16019 1604S 16132 16143 16227 16264 16444 16466 16507 16600 16617 1 68 16685 16737 16812 16836 16846 16819 16817 16968 17083 nfX 17U 17H4 17203 17244 17301 17386 17428 17463 17478 17484 17626 17566 17692 17620 17663 17 9 17743 17780 17866 17862 17911 m 40 17871 1788B 18016 18030 liSOSO 18064 13080 18093 18088 18102 1S172 18173 18192 18201 Vsm 18210 16211 18217 18267 18266 18283 18280 18347 18648 18704 18708 18764 18801 18824 18830 18901 18 87 19076 18228 l iT8 lOiSO 19294 QBMBMODK MWaHSN Na d Oewbiaak te Bar wlr ckl Sed rt ilMiwim la het water in den oo de gelo mn polder onceiveer een Mveme ter goiaald rfaana worden door dan burgemeester maatregelen getcoffen on de ondafv oopm boereuoofaunik te laten ontrui inen Door het weder droog komen faui da landbouwgewaaeea detnvate broeien dat het 0 VMU voor braad aUcvmdogt denkbeeldig i Reedi Zatefdsg ootatond bmnd lo een boerderij aan deu Koaiood In de vargiKknng dae Oad taiwi Za tcrdag te Bar ndreoht hndden met venohllleutle dijkgraven ia beeloten om voor ge anmiiijke rekening de buitenkade die tot lieschconllitf van dxn Aohtetreedljk llent nannwrkelijk Ie verhoogen Electriaeho stroomlenr g goataakt Zooals bekend 18 zijn bij dan atonnvloed van 26 November kelders van hstGeaieeoleUJk Eleotrisoh Bedrijf van Dndsecbtvnl geJoopen ton oiipe wMrvan de stroomlevering wnngdlik wan snakt wat inede tol gevolg had dat aité bedrijven io Dotdkwhl en oma ving van energie mr stoken werden n aanjDariM4ijke hade led n Gr dnnleert Ihans eeit adrsa aan den raad van Otudrodht wWln vtradMlIfnde bedrijven uit Qape lte aan den IJael Krimpen aan dm IJsel Udderkirk IJasdmoode alenlsde de beatiiwn diergemaonttfi er met klera op aandlrlngea dat ten ffpoedlgetc M noodtge maMretfrien worden getroHen opdM d oenteajo In brf verïo g voldoeode watfrvrij ia om ook bij don tot nu toe bekenden hoogWen IMtMIanl onge stoord levering van energie SM de aangesloten vetlmIkeM moisBlk t Baken De schade tti deii oi4eHr l V Het heistel van de d orbM4Jt In den Zuid poldenMhen AcMenzeedllk la mbeateed en opgMliegon aan de firma van Kkttnm to aidJcechl voor l 46 600 welft bediag toor M betrokken poldertMitltiir uoel o den betaald De schade der betrokkeoen beloopt ca f 800000 Er wordt In de gemeente BarenUreolit voor hen goconeoteard Een vargarierlng van Ie oottpowtteve tnlnbowwvereenlgUig Barendreobt en Omstreken Ic be4e d om te bespreken he verieeneo van steun aan getmften Asiant Nog een Italiaansch atoomacUp vergaanT Dertig man aan boord Het Itallaanaoho stoomschip Messioaiio geladen met circa liOOO tons crti voor de firma Wa H Muller Co te Rotteidam vertrok 17 November van AguUlas naar Dotteidam sa paewstde 18 November Oibmltsir Sdwfiena zijn v n het mhlp geen nader berichten bimHOgelcamen Onder ge VM HMtaadi hdiaa duurt de reis van Oibrallar naar Roltenlam 7 i 8 la ea zoodat het roods oen week over tüdl is Bij infonnatdo blUkt dat aM bij dsagenten noch bil de reode iets nadershakend ie zoadat men zioh ougenist maaktover soÜp en bemaukliig Da mogelijkheidU niet ultgeeloten il het sdhlp In den jongBton KanaaMioim Mt man en n i gsHoven Is Begrafenia ran hat alaekleffer u den raofnoord te Rotterdam Te Rotteltiani is gi er n onder piote beleniptriUng ter awde beateld M stDltelijk overschot van den hew P C l na in leven directeor teir N V Adfc de Baan Jr s Hanlel My At DoodWdlB als dacht offar viel van een wMMinwiMcende tootinoord Zöow bij het Ziekenhuis op da Coelsingel als op de l og ra fpi i i bwond zioh een zoer groot a nt l belangBtell Bden 0 p do begraalpiaats word de baar me het toffelljk oviermhot nour de kapei gebraehl waar aUerearst de mede direcWnr an de vermoorte do heer v Oaühoiwdai zijn oompagnon In enkele treffeole woorden herdacht Daania voerden het woord d IwoTMi ff J i Voonit als vtjend A do Haan Jr preSkleot eooioAiÉlsris namens de wnnmtsaarlsssn en eeo oeel van den overledene Vervolgsn werd het atotWtJk overaohot giafwaarta gedragon Aan he grW werd niet meer gespioleo Oeji al r den iudruk verlieten da Vlan llell i l den doodenakker LAATSTEBEMCHTEN DRAAHLOOZB DIENST De tocatand van den KentaK van Engülaiid LONDEN 4 Dee Het offioieele bulletin van hedenmoiicen meldt dat de Konbig een kalme nacht dooiltracht denüattemin bli ft de ongenwrtheid omtrent het hart voortbestaan De verbetering die gifttéravmd werd vastgesteld bleef tot na toe oj hevratUgende wgiia g andhaafd De predikantaylaats te Daros DAVDS 4 Deo De plaats van Da O S Jei Bina die hder twee aar pnreriit lieeft en nu Düwoi beaft verlaten om in BeiM in Drente td gaan weckeen xal worden incsnomen ddor D0 J t Doornhaat Koolman op bet oogenblik predikAut m bet Zwitaenohe docpi Msiea ld aan den lijn Zöridi Otair D J t fi Dooruliaai Kocinian zal hier begia Jaiiu iril929 Iin wvmiug inn ten en op 13 Jamiin 1929 zijn ii breds Hom na bsvsati d te zlin i MT Dd V lieeuwen uil Heametede De uitspraak fai 4e TvcttdamMr sfrafsMk Naar wn varnemen he t de bear J J ffbltman dis In verband mA de aCfaire der vieendanvnev Hvpottieekbsok door het GcreoMsbof te Anwtwdam in boo ar Ijerot p is veroordeeld tot 2 laar on G maanden gevangietilsMTal met aftrek vaa 9 maandim beoht i in ddt vonmie berottt Oo i nnzoon de heer J P Woltman at venpoedelljk in bet TOimla van 9 msanden g vtutgeniaativl m t altnlc van 9 msandenprav becuitsn