Goudsche Courant, dinsdag 4 december 1928

SIGABETTENKOKERS TABAKSZAKKEN L BINNENDIJK Schitterende Si Nicolaas Cadeau s vindt U bij ont Eau de Coloine Boldoot 4711 Haubilant CStty ni Luxe doozea u en Parfum Modern Speld BroenanilMl 83 JAC SCHAM Oiinss en Hsirinkipptr ZIE ETALAGE f ONZE TIJD BISCUT VIEL VAN Dl HUISVROUW Oto hulp to kampen heeft mal neuralcle en hooMpUn IrvingsGist Tamine ifcK ii I t i m II II GIST IS LEVEN Maison Para Haofdstaea 7 Raitordam Varplegingtartlkelén Coritti eummlInuMn BrtukbenbnWirmwaterzikkon Oelll prljiaourint graili aUMMIWAREII Voor de primitieve mensch di baby heet is er ilechts 6én vraa tuk Het Voedselvraagstuk AU de vosdsalkiresUe ll opKelost met de hulp vin Molenaar KIndermeel leeft lub in de beste rentand houding met ouders en verpleccster Vra4tgt attestenboekje us P MOLKNAAR Ce WJaTOAAH SdboenenOodd BIGBEN ƒ L BINNENDIJK GEZONDHEIDSPIJPEN L BINNENDIJK TE KOOP GEVRAAGD door boerenzoon een flinke MELKZAAK welke per 1 Januari te aanvaarden ie Brieven onder No 2533 bureau Goudsche Courant Markt 31 hTbrouwer de koninq Spieringstraat 153 Gouda Ons brood werd b kroondi Ankim 1 23 Boaeh 1924 R dim 1 2 Dordrecht en Utrecht 1927 WK maken onie KLE DOIZEMBEN LEZEIS n lezereaaen opmerlvaam dat er en beUr publlcitetUmiddel In QoQda en omge rinc is dwi de EATERDAGEDITIE ran de tOilDSCNE COOIAHT rooT het plaatsen van aanv Ken en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het airnonpeeren van aanvragen en aanbiedingen van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wy hebben voor deze soort advertentlën een speciaal tarief vastgesteld n 1 van 1 8 ga wone regels HN aULDBN elke regel meer ƒ O ia nuts contant aan ons Bureau MARKT 31 Uiterste termjjn voor ZATERDAGMORGEN B uur Zend vooral vroeg in BEBARANDCEROE OPUBE MINSTENS 6150 EX Electr Brood Beschuit Koek en Banketbakkerij A VERBÏÏEG Spierlagatraat 6S Telef 663 Botcrletters Spoorbankst Harten HammenZalmstaartenBorstplaatSuikersfoedChocoladelettersSpeculaas Klein Poppen Gevuld Marsepain 30 Itritt nriehlIlMdi lebakiof rtin BRONCHITIS Hoast Asthma Snelle verlichting en genesing door nieuwe geneesmiddelen uit plaretenextiacten blakend uit volgend attest Ik ben met Uw behandoHn sedert 6 dagen begonnen ik hoest minder haal vrijer adem en voel m kraciitiger ïocli ben ik zeer ea nstiig aangetast waiit ilt heb myn beroep op last van 3 geneesheeren moeten opgeven Ue nunste beweging wae my verfjoden doOli m die yyf dagen bm ik een geheel ander mensch geworden A D te Seraing België Vraagt circulaire met befwyien aan den uitvinder dezer geneesmiddelen zelf den dokter in de medicünen G DAlMMAN afcr de firma J H I SNADILIé afd P 85 Groote Markt 7 Rotteixlam VERZOEKE DK ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er is een speciiJe brochure voor elke ziekte oFermltan = SS wotnipoedera vepdrüven spoel madte maag en andwe ingewandswormen soowel bij volwassenen als bü kinderen 85 ent pev dtaos Drie ioozen ƒ 2 40 Bü Ap aiekBra en Drogisten BARN3ÏEEN GOÜDRON MEERSCHUIM L BINNENDUK JeHiÈs vllir 8t Njcalaas geschenken en tevens EN ME PRIJSVERLAGING van de bekende merken SIGARETTEN ia bü DE VRIES Siigarenmagazijn TELEF 409 KLEIWEG U tim HEBT U Sint Nicolaas gezien NEEN maar wel de § Etalages van fiima LUYERINK en dat is de tnosit waard Tegen roode handen M a KJüEr jP tga BB en leetvke huidskleur neenil men het bc sl de srecu wjchllg wille vetvrye Crómr Leodor die aan de handen en hel qvichl die mal wille l leur verlce I die voor i j dctlige dame pasi Een byzcinder voordcel liet ooit daann dal deze onzichlbaru matle crème een heerlvk ailmelentien invloed hcefi by huidjcti ten en legelyli een uilstelunden bodem voor poeder vornil De lang aanhoudende geur dejer crème tykl op een douwfnstli gepluHen vooriaarsruilfer van vioolljes meil iol es en seiinqen 7 ndct den beruchten reuk van nuisltus waaivan de deftige wereld een af dulw heeft Prys per Tube 40 en 75 Vraas onaa Prima gruis en steenvrije Anthraciet Vooral Walaa Imporf nooljaa een ideale brandstof Firma A VINGERLING Spoorlaan T l 33 LKBC PRIJZCII 20 Volwassenen en Kinderen nemen bi hef begin der verkoudheid hoesten of heeschheid RESIVAL SÊR00P en goedsmakend Saye prcducf SIOAHEN en SlGAKKTfEN late klaa merken ASSOBTIMENTSKISTEN L BINNENDIJK Kleiwei 87 Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde 2iekten nieuwe en oudere gevallen ielfs wanneer ongeneesbaar verklaard en verschillend eeneesmiddel voor elke ziekte BEN SPECIAAL Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephriitis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slechte spijsvertering verlies vah eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pün aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaaa Het keeren der jaren Zelft indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder deiar behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen bti firma J H J SNABILIE Afd DSB Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke dekten men lydt Adveiieerf in dit Blad na DE GlOa VOOR IEDEREEN lil De Goudsche Vraagbaak is verschenen en in eiken boekhandel WÊÊM en bij de Uitgevers verkrijgbaar WÊIÊ Dit bijzonder practiwh jaarboek zal onmisbaar blijken voor lederen Gouwenaar Het geeft antwoord op talrijke vragen die ieder inwoner stelt wanneer hij hetzü met het gemeentebe tuur gemeentelijke of rijksbureaux met openbaar en bijzonder onderwijs met belaatingen met post en telegraafdienst met kerkelijke zaken met vereenl ingen van allerlei aard te maken heeft Ieder burger t l dt geacht de wet te kennen Wie kent de Goudsche Politieverordening De GOUDSCHE VRAAGBAAK licht U omtrent dit alles In Draal niet Koop hot direct 100 pagina s 25 ot A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TELEF 82 Uitgave 7 Jaarganfl I 839 Woanmlag 5 Di iniMP 1028 OMSTREKEN RECHT MOERCAPELLE EEN ZËVENBUIZEM mimm mvm NIEUWS EN ADVERTENtlEBLAD VOOR GOUDA E BERGAMBACHT BERÈENWOUDIO ItODËGRAYISNf BOSKOOP GOUDËRAK HAASTRECHT M4 NIEUWEREERK OUI tKEIRK OUDEWATER REEUWUK aGHOONHOYE STOLWMK WADDIN AOVEBTGNTIEPBUSi Utt Gouda en omstrekm behooreoide tot dan bw l D l l nspU ƒ IJO Aa ncel meer ƒ 0 21 Van bulten Gouda en den bezorfkriufl 1 6 ie eU ƒ Ue Ike te ll meer 0 80 Advertentliki in het Zatenlignunmuit 20 bijalog v den piüa LiefdiidtgheldMdw feaitllin de helft van den prlja ING ONDKN MEDEDEEUNOSM k refell ƒ tSi elke regel OMr ƒ OJO O de voorpagina GO hooger en btt contract tot er ger iueMrden i w naar pteatamiBtc deor taaaehenkoaut van solied Boekhandoen moeten daav v 6 de plaatalng aan bet lame venAanl te iDn f Dit blad verachiint da lijln behahre op Zon en Feestdag Gerwone advertentlën en ingsMnden prijs Groote letters en landoi wolden Advertentlën kunnen worden ingezondi laten Advertentlebureaux en onae agenl Bureau zijn ingekomen teneinde van ABONNBMBNTSPRUS per kwaitul ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondafblivl per kwartaal ƒ 2 90 pér week 22 cent overal waar de bezorging per looper gesohie Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aai nomen aan ons Bureau MARKt 31 GOUDA bü oaiM agenten en looperB dan boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9 uur Administratie Telet Interc ffi Bedaetie Telat 83 Postrekening 4MW J u le geld diende om bun voorgangers te betalen Men moeat zich verbinden om met de mededeehngen die door de directie gedaan weiden genoegen te nemen want de beursopelaties waarmede de winsten behaaW werden moe rten geheim bleven Een leger van agenten over geheel Frankrijk was voortdurend berig nieuwe InMhrijvers aan te werven en het financieele pepaagent ciiap Interprease dat de föiancieele rubriek in eenigft groote bladen epaclA had zorgde dat de waarden van de combinatie in dl bladen druk geprezen werden Zoe pakte aliea goed in elkaar Maar het parket wantrouwde de zaak al tang en bealoot eindelyk een onderzoek in te stellen Bi afvreaigheid van een officiële klacht van de zijde der benadeelden die allen schadeloos gesteld wolden als ze daarmee dreigden kon het onderzoek slechts plaat hebben met goedvinden vwi Mmme Haiiau Deze gisteren bi den Officier van Jusüt ontboden stemde daarin toe De flmancleeio de undigen constateerden dat de boelchoadin zeer veel te wenschen overliet terwijl Wat ze vonden voldoende was om hun overtuiging te bevestigen Vandaar de arreatatle waartoe besloten werd Deze zaak krüigt een bijzondere beteekenia In de eerste plaats door den omvang van de oplichterijen die op honderden mlllioenen geschat worden in de tweede plaat door de personen en bladen die et bij betrokken ziJn De Aini du Peuple noemt onder de eei en den senator Itio uudmlnister van de koopvaardy Van de Uaden is het bekend dat de Quotidlen en de Rumeur beuravubrieken aan het agentschap Interpresse hadden verpakt De publicatie van die rubrieken is sinds drie dagen gestaakt De retlactle van de Gazette du Franc de voordel waarachter alle i geb wl i w eit n ll onkmu eïi geheel onafhankel k te zijn geweest achter wordt gemeld dat de hoofdredactwr Audtbert een aantel aandeelen in de vpr chinende ondememinigen beait Het socialistische Kamerlid Cliastwiet heeft een interpellatie ingediend waarvan de datum aan het slot van de zitthig van heden zal worden vastgesteld Volgens gebruik zal dit aanleidmg geven tot een kort d bat Men verwacht echter dat Poincaré de behandeling van de interpellatie zelf zal doen uitstellen tot nn de aanneming van de begrooting waarbij groote haast is wil de Senaat die ook nog vóór 31 iDecember kunnen goedkeuren CHINA De opstand der Mohammedanen Ken half millioen dooden De slachting van Chineezen bij den opstand der Mohammedanen in de provmcie Kanaoe blijkt veel verwhnkkel ijker geweeat te zyn dan aanvankelyk werd gemeld Een brief van een zendeling in de North China Daily News gedagteekend van begin November en medegedeeld door den Times correspondeht t Shanghai geeft een levendig en vreesplijk relaas van wat er zelf zullen zitting nemen in le comrai die de bevoegdheid zal hebben gedurende de ziekte van den koning staatsstukken te teekenen Genoemde personen oitgezonderdide prine van Wabea hebben gistermorgen injde ziekenkamer de © konmgs reeds een korte bijeenkomst gehouden waar de koning iet desbetreffende document ondertedtende 1 Verwacht wordt dat de prins van Wsie Vrijdagavond a s met de Einterpriae jte Suez zat aankomen Tot nu toe heeft Inekruiser ztjn groote snelheid van onigeveer 29knoopen per uur weten te handhaven pehertoig van Gloucester is gistermiddag uitBoelawayo vertrokken op weg naar Kaapstad Per s s Balmoral Castle za ftnjVeüdag naar Engeland vertrekken PRANKRIiK Een groote oplichteraiaak De ondemeuiingen van de Gaz ttfdu Franc Nadat al een paar dagen gezinapeeid was op onregelmatigheden ontdeikt by de combinatie van financieele ondernemingen gegroepeerd om de Gazette du franc is thans de bom gebarsten Het gisteren hegonnen juutitle e onderzoek heeft ten gevolge dat vantlaaig wtïgena oplichting giarresteerd zyn de organisatrice van cfeze onderneming Madame Hanau en haar eicechtgenoot Lazare Bloch Uit de eerste by zonderheden die omtrentde zaak bekend geworden zyn is geblekendat men hier te doen heeft met een enovme zwendelari loopeude over tatlooze millioenen die van het Fransche publiek in Pa Üsen m de provincie vooral van kleine spiarders afgetroggeld zijn Het echtpaar Blioch dat in 1 20 gescjielden is maar dat in aaken steeds is blij 6n HamenweriLen ia op zeer besclieiden voet beg mw Zft WMwii oontpwaikirt m m ttr tlelsreizigers Mme Hauau die beschrwen wordt als een typische zaken vrouw met els van het veldheerachtige dat gi ooten fiijimciers eigen pleegt te zyn heeft in 1925 dt Gazette du franc opgericht een weekblad dat bedoeld heette te zijn om den fran te verdedigen en w uiraan zy vrü goede krachten wist te verl inden Hoofdredacteur was b v de heer Audibert oud kabinetschef van den bekenden senator De Monzie tijijen dien ministerschap In werkelijkheid wns Itet blad en het financieele persagentschap dat er aan verbonden was echter vooral bedt eld om de ondernemingen te lanceeren d e achtereenvolgens werden opgericht Op het laatst waren het er vijf die klinkende nanien droegen als Union Frangais d Emlssions Consortium Financier de Bourse et de Gestlon enz en die over groote sommen beschikten Het systeem dat Mmme Hanau toepaste is zoo oud als de wereld allthans als het credlet Het bestaat in het toezeg en en het aanvankelijk ook uitbetalen van zeer hooge winst percentages aan de deelnemer Hun werd een rente van 48 voorgespie Vi die ook uitgekeerd kon worden dooCdat steeds nieuwe naivelmgen toetraden wier en onaantastbaren vorm c In een mate dooi de Dawesovereenkomst U men ten tyde van de samenstellmg van wt 42D of van het vermelde schreven van d troote Drie zelfa nog niet kon vermoeden J In overeenstemming daaPmede het oordeel van de geraadpleegv juristen en tie meerderheid der £ ngetei kroonjurlsten tegenovergesteld aan de elling van Chamberlain ijnde de oude btwering van de Fransche nationalisten Nog pab den achtsten T heeft de Britsche minister CSlurchill in Tegenstelling van Chamberlains standpunt ontkennend geantwoord op een vraag of lie herstelregeling met de ontruiming van hot Rijnland verbonden is indien het doel van de ministerieele ver klaring wellicht geweesrt ts op de Duits ihe rijkaregeering druk te oefinen in de her teiquaestte dan moet reeds ans worden verklaard dat deze beslist 9k weigeren eenige concessie te doen m deze Quaestie ondei den druk van de ontruimingaguaehtifc H t baitaalandstt bsleid van Bri iMd Het ontriiimingsvTaagstuk Minister Briand heeft gisteren in de IJransche Kamer zich bezig gehouden r et de begrooting voor buitenlandsche zaken Briand constateerde dat de Fransche dii o matie onbetwistbaar op den vrede was fee richt Elk nieuw jaar brengt de hoop mee op de onmogelijkheid van den oorlog Hy vèr Waaide dat h j overtuigd was van de spoedig algemeene liquidatie van den ooribg Hij zeide verheugd te zijn over de rede van Stresemann in den Ryksdaig Ofschoon de rede een weerspiegeling gaf van de binnfenlandsche moeilytheden bevestigde zy toch dat Locarno de politiek was die voor Duitschland bleef geldön Briand blïef vertrouwen stellen in het pact van Locarïiu dat Frankrijk nauwgezet eerbiedigde en dat Duitschland vrijwillig teefcende Frankrijk aanvaardde gaarne het openen van onderhandelingen met Duitschland oVer het RiJTiland en de schadevergoedingen doch Frankrijk was niet vrij ket was verbonden en solidair met de andere mogendheden Koodat het niet het recht had afzondertük te handelen Frankrijk wilde geen wipst siaan uit zyn onderpand doch moest rekening houden met de wiaselvalligheden in het verleden en de eventueele politiek van Duitschland Het houdt bet oog gericht op de mogelijkheid van een omverwerping van den toestand waardoor Frankrijk met xijn lasten zou blvjven zitten en tusschen Frankrijk en Duitschland een onoverkomel e slagboom ou worden opgericht Indien ïoo xeide Briand de Duitschers gelyk wy vurig den vrede wenschen en de wrijfvlakken die tuafschen ona bestaan wenschen te zien verdwijnen dan is zeg ik een oplossing mogelyk Het is voldoende haar met goeden wil te zoeken Indien Frankrijk en Dmtsehtlmdhun werk des vredes tot een goed eihde brengen zal dit de beste waarborg tegen den oorlog zyn Bj iand wenschte verwei elyking van de controle voorzien bij het verdrag van Locarno en strekkende tot de vorming van verzoeninigscommlssiea belast met het oplossen van eventueele geschillen tusBchen Frankrijk en Duitschland zoqder dat zij zich zelfs tot den Volkenbond Wenden Over de quaestie der ontwapening sprekende verklaarde Briand dat de verdragen van liocamo en Parys waarborgen voor ae veiligheid medebrengen doch de pourparler waren langdurig en moeizaam Briand sterde aan de hand van stati stieken vast dat van alle groote landen der aarde Frankrijlc het minst voor zijn bewap iing uitgeeft terwijl Frankrijk aanzienlijke sommen moest uitgeven voor Marokko en Syrië De begrooting i van Oorlog en Marine wezen een teruggang aan Frankrijk deed zijn beat om de verdragen van arbitrage die het met de naties verbonden te vermeerderen Het zette deae politiek in het biizonder met ItalH voort In weerwil van de jongste droevige ge beurteniaaen had Briand vertarouwen in tie uitkomst van deze politiek Nooit imi Frankrük wat ook gebeuren mocht erm toeetenvmen dat het zijn vriendachap an Italië opzegt Briand verklaarde dat Frankr k den buitenlanders een edelmoedige gastvryheid verfeent doch met kon gedoogen dat z J deze gastvrijheid mtabruifcte Briand wees op het voordeel van het pact van Parys voor het handhaven van den vrede Hij verklaarde dat een volk dai moedwillig de verbintenis zou schenken aangegaan ten overataan van de wereld haar algemeene veroordeeUng zou uitlokken Hi besloot met het doen van een beroep op het geweten van het Oostenryksche volk om den wereldvrede niet te verstoren door fiet raidtennen van de verbintenissen tegenover den Volkenbond aangegaan Öe Kamer juichte Briand algemeen toa BÜITENLANDSCH NI EUWSj DUITSCHLAND Was der rivieren Gevolg van t ameHen der oneeuw Tengevolge van de at ii g der temparaluur is de versche sneetrw in het zuidelijk gedeelitê van het Zwarte mA in grdote hoeveelheden gesmolten loodat de vei 4iillende rivieren door het toevloeiende water snel gewassen zyn en in veii9chillen ie dalen overstroomingen vooi4cwamen Vooral de Krisaig is in korten tijd belangryk geitcgen Daar de temperatuur intuaschen weer gedaald is begint het overstroomingbgevaar te verminderen Koning Éeorge s ziekte De ongunstige symptonen werden verwacht Van gexagheWiende zijde wordt vernomen dat de toestand van den koning lef beter is hy is sterker dan Maandag of Zondag Hoe a konings ziekte beguo De D ly Mail weet te vertellen wat eigenlijk het begin was van de iziekte van koninig George Na de plechtighedöi van Wapenatilistandsdag bracht de vorst een bezoek aan zyn landgoed te Sandnngham Op 17 November ging hy in de moerassen van Wolferton op de eendenjacht en vatte kouBy zyn thuiskomst merkte men op dati hij rilde maar hy had geen k hten en woonde den volgenden dag Zondag zooals gewoonlijk d n kerkdienst te Sandrmgham by Maandag keerde hy met de koningin aar Londen terug en twee dagen daarna werd de bevolking door het bullertln tier geneenheeren op de hoogte gesteld van s konhig ziekte In het Lagerhuls heeft Baldwin medegedeeld dat de ktmingln de prins van Wales de hertog van York de aartsbisschop van Canterbury de lord kanselier en de premier Van Duitsche zyde wordt Van antwoord gediend op een verklaring van Chamberrain inzake de ontruiming Chamberlain toch oo gezegd hebben dat niemand ernstig verwa ht dat Duitschland aan al zyn verplichtingen hem door het verdrag van Versavlies opgelegd zou willen of kunnen voldoen en dat er g en advocaat zonder emplooi is die niet zonder de germgi0te moeite zou kunnen beween dat Duitachland het een of ander van de poespas van eischen onvervuld gelaten heeft Ondanks dit alles ïou de Miniflt ir een ontruiming van het Rusland gaarne zien al meende hij toch te moeten opmerken dat het in gebreke blü tven het niet geheel voldoen aan zijn verplichtingen voor Duitichland veel gewicht in de achaal legl 3 r 1laHia ïi ïifeVvar zeg=É de Express dat die verpJichtingen niet volledig geformuleerd zijn zoodat dit niet mogelijlt wan Met grooter instemming con tateerend Jat voiigens Cham rlain de Britsche regeeönj een spoedige ontruimUig van het Rijnland gaarne zien zou concludeert de Express dat de eenige manier van ontruiming ontruiming is en dat Chamberlain een wezenlijke bijdrage tot den vrede van Europa zou leveren als hy ermede uitscheidt haren te kloVen en de Britsche troepen terugroept De Duitsche DIpl Pol Kor elt tegenover de uiting van den Britschen minister van buitenlandache zaken het bekerwie protocol van de Gr0ote Drie van 17 Juni 19 waarin verklaard wordt dat de verboiulen mogendheden de handhaving van de militaire bezetting tot de volledige naleving van alle herstelbepalin en niet eischten dtiar zy van oordeel waren dat Duitsohland verplicht zou zyn in dit opzicht voor afloop van den termtjn van 15 jaar de bewyzen van goeden wil en de noodzakelijke garanties te geven Zulke waarborgen gaat het blad dan voort zyn er vooral ook voor de heratelyerplichtmgen g egeven m een onhetwistbaren Verloren uren zij doorknagen Het ha rt met naberouw te spa FEUILLETON Lanf verborgen wegen Avonturen van den beroemden tliigelsoben detective HERBERT PORTER Vrij naar het Engelst doqr J van der Sluya DE AMATI 43 Nu v U hel raiij ook op dde gewoonte heeft ze Mlaar hij kaok Verschrikt op ZMi horloa en proi overeind het ia hoog tijd ito moot we Mir Porter De doteoblvo kmikie Ik ga met u wee in ied geval wil ik vwiavond in uw nabijheid zijn Want atftw wljöt erop dat er vanavond no g iets gebeuren zal waardooo mijn aanwezlglMdd noodigzal blijkm De stampvi e zaal beRPoetlte éen beroa u den vioolvirtQooa dow eenverheugH handgeklap Men kon tien liij waa die lieve Üng van hel pubüok Holgier Kaat maaVte ViendeliJkö buiging en wendde zioh tot den pianJM I aze sloeg de a aan Karst pakte aijn viool om htww te atemmea Hij artrcek on deraoabeod roet den stok over da snaren die mcM k ken Plotasllng eed er een schaduw van sc irik over zlijn gjpfiricht Weeir aéHte hij de viooï wa ijci Mn Nog öMa iüi g lU pianijt do a aian liar t liot deu Bttok weer ovw do aaiaron ghjdeu een zachte streek plt teeHng weffüeu Zija oogen giroot inet uen pak hiedd hij op en ZIJ 11 bUk Hitt t eea ooffOTiblikje linoe4oor op de snaren riiHten Hij keordü zich iiaiar het puil iit 4i ea opende dwi mond als om iets to ztijggeu bfit volgicDlfle oo Cnblili keeirdie hij zich oau en liep in groote opwinding het toocieal ai Een goiüüiiïpel steeg uil hel publiek op Stemmen goiisdcu door de zaal leJei e sieeondtj aam het iawaial toe Toen werd het plolflfliiig stil een kleine dikke man verscheen op het podium de impresBario G achto damleM on Iieepen biigon Inj ik moei u bdflAS ieta 20 r ootverklaar l aarn njedalewW Zooeiven oritdefct meuetr fiarst dat zljw beroeinde Autiti gestolfn is o liever gi Iegd vorruild voor epji nagenoeg waa rdoloos Lnatrumöiit dat vmi buiten eenigiffziiw er oip lijkt Meneer Karat kan helaas nle optredeo De kan b laait u de entréegejden terug Weer bf gon het stamniengeglons Spijtige leddijdeoidf spohtande iiitroepea wBrea hooriiaar toen ontstond een göifMi naar den uJt aci In een der kamCTs acjutw het tooneel lag Hoiger Karst op een divan voor hem tond Herliert Poirter De imppeesario liep als een gevangen teeuw in do kledne kamer op en neer In de deur stond em kneoht om nieuwaglerigen medteUjdanden fv mwisohen die toch Ti l ipleeieP in ïw geval fiwdawi te w ren seiu lik viüuu Valtiiftht Ik j vargtiaseu lioe komt u diaaruij Wyl vaiunongen bt b ik meneer Karsl fri eh m vroolijk In de TauetttBienstrasse gei iein Ik zat in ceai auto en kon Wm daiiroiii uioi aaaBpi kei McJiew Karati VanmoiTgeu iti lI Tduentzi nstraaaif Dal moet itftnaoid audlers geweest zijn Ik vetrtseker 11 bij ia nit uit geweest Nu dat zullen we dau iHreet ood t woekuu xk bem in een minuut ol tien bi u Ik zal meneer Karst zt ggcn dat hij u over een minuut o tien vcirwaehiteu k n Hot dienataneisjc begroette d n deteedv menwsgiorig Wlih u zoo goed zijn i de ailon tö komen meneer Porter M tieer Kar= t komt direct I aariia ging ze vlug hpen HerbeiTt PortcT ktioik vol litilMigtttielUng m de grooto zonn tge aalon on züch heeu De Itooge breuli gonhjiioiL mot luiii vour naain eenvoudig patroon hingen tot op d parketvloea Een gewaldSg Perzisch tapijt bedekte den heelen vloer Op hoog schil dureezftls in de lioekan atonlen écfnid rijon nv Japartsohe Aus4mlisÉehe em Ataerl kaniwciie iMideohappeii gpechcmken vaa de giis pn dif op hun reizwi door de ijde wereld in dit huis een rustplaats hadden gevonjien ze gaven atan deze kaaner een inteanaUonale sleer De deur wetfd IftngBaam geopend Ha e t Karat t ad bfawien De deteotdve keerde Sïidh M13 en een uitdrukking vm schrik gleorl L lieolü tournuMi is naar den duvel slfumde de Hïnpreeeaado Wa T inopten wij i €i lüeuw jVinati vanda n baleqi in kortnii tijd zoo n instraïoeöt Herbert Porter trad op het opgewoüiLn iniaunetj Uw Waoraeer is liet wl udo concert OtcïI aQlit döigen in Wewiwi i ii ovtt vijf la jen een pariaculiOTo uitnoodiging vnn graat 0 0 001011 in PötttWnsdorf Waar meneer Kar t zioh xoo op heeft verheugd allca naar de wei rllöht ik miet dadflijk aft lt grafe Tren de ghïote aaal in Wf onen albpstelljCTi Herbert Porter lpg0le hem ife hand kal Hïeerend op den arm Bestelt 11 voorloo pig niet afl Niets m ig do tWipreftsario verba ed Neen want Op zijn Amati Op zijn Amaüt Den blgend n mkldag g in P nsioi Vialentm dB teldooa He edgunarea nam den hoorn van het tocntdS Ik zou gaarne wallen weten lioe het met meneer Karst gö t Hoe het met meneer Karet gaait Skc it roeneer Porter Hij Is gebroken hij zit aild oor nxaer in zidt zelf gekeesd 9ederi gieibvenavond is bij niet uil huis gewoeet Het i niet raoffeÜlk U moet u vergis oV V uu g lua JujHt wild HorlHi t t orwr eüu paar woorden an troost tcguu hem zeegen Ukni voor de tweede maat d d Aii gwpend weird Eeu slanke jonge Muw lrE l vlug naar bminen en blee Inj hrt ieu van dte twet maiuiieii beduusd slaan Pardon zei ze t rf Kflrtti ik wilde em boek liaien Met vluggen ouhoorbareo tred ging ze op de boekenkast toe en keek langs de rijea Iwekeu Een zaehie geur vsa Peau d üepflgue vulde hrt vertrek Ze Weel nadunkend statui en ic s de baüa op haar voorhoofd Deze bo ten zijn op da naman van de auteurs geeet zei ze zac t met ielÉ aU een vero l cbulibgding in haar etem It iSMjk Yoii n er can teil van Bhaw Eeti iaiiidsroaii vftn u nietwaar Mag ik even voorstrtleo mengil ich Kaïrst in t et ge prek Mr Herbert Porter Jutlrouw Helene Jungmann tuden tw in de medicijnen De jojrge dMiiu gd d u Kngetethman op ongedwongen mftnler dl bind Het dae l mij veel genoegen met 7oo n beroemde man ktcniis t maken Mr Porter rel zn Ib vemioed dat u hier bent gekomen ora meneer Kwwt te helpen zlin tM loK 8ch t wear te vindeu Da Toiei doet u oen goei werk want hij iri er zwaarmoeiMg van geworten Toeh 19 hot maar e i gwluk dat meue r Karet iu zijn verdriet nog plezier hei ft in de TauetttzienMiaaBe te fian erem Ik VTo g KAi t veirbanad Sedert gl temvood bm ik niM uttgMree l M r t Wordt vervolgd