Goudsche Courant, zaterdag 8 december 1928

JOODSCHE HUMOR Er is intïertijd een aardig boekje ver chenen Het Joodadie Witienboek doorH Nuél vrij vertaald door D Klein Jr Amsterdam 1908 Dit boek zegt de Schrijver in zijn Toonede verhaalt ghijntjes en wel lie welke al sedert vele jaren van vader op kind in de Joodsche geiiimen zijn overgegaan en toen Ik h schreef waa het me l8of weer de stemmen van gestorven wienden of verwanten weerklonken alsof grootvader op Sjabbes avond wanneer wij u het eten gezellig bijeenzaten weer zijn lugen witten baard streelde en begon t Was in Posen enz tff Van Polaken KWproken Aan een bloemlezing uit dit aardige l oeltske is het volgende ontleend In kleine Poolsche gemeenten wordt Wj twisten de rebbe vaak als arbiter gekmen en evenzeer is het ziJn taak bij oneenigkeden tusscben man en vrouw als selieldBrwftter op te treden Zoo komt op zekeren dkg bij den rebbe van de gemeente X een e paar en de nian onderwerpt het volgend gevd aan zijn beslissing Hij had s morgen bfj den slaP twee pond vleesch gekocht eu naar huls tracht opdat zijn vroijw er het middag aal mee zou bereiden DMtrop was hfl uiticffaan voor z n lakMk B j zijn thuiskooai DE GOUDSCflË FfillTHAl DËL CROSSIER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUD BLAUWE DRUIVEN SINAASAPPEXBN QTBOENEN MANDARIJNEN TAPELPEREN TAFELAPPEI BN BANANEN TOMATEN Openbare Vrijwillige Verkooping Notaris J VAN KRANENBUHG te Gouda z l op DONDERDAGEN 20 DECEMBER bu iqzet en 27 DECEMBER d a v b afslag en combmatie telkens des morgens eU uur in hotel de ZaJm a d Markt te Gouda ten verzoeke van den eogwiaar den heer E DOORNENBAL publiek verkoopen De door dlgrenaar bewoonde in zeer goeden staat zijnde ruime HOFSTEDE Werry Hoeve met goed intrerichte stallingen voor 55 atuks hoornvee brongasmstalla tie ddverae schuren 2 hoojbergen arbeiderswoning boomgaard en diverse peroeelen best Mfeilandy in den Zuidplasipolder van Scfaiieland en wel aan den Zuidöbnken dwarsweg onder WADDINXVEEN groot 27 Hectaren 66 Aren 60 centiaren en aan den Vijfden Tocht ondeiMOORDRECHT groot 3 Hectaren 47 Aren 60 centiaren Te veilen in elf pereeetan combdnaties en mafiaa De gebouwen zijn te aanv aMen 30 Aprilv a s of zooveel eerder als met eigenaar wordt overeengekomen en de landerijen op den betaaldag der kooppenningen 25 Fabruari a s Alle werkdagen te beaicWtigen en breoler by notities met kaart welke gratis bU den Notaris verkrijgbaar zijn 2562 55 S S van Dantzig N W O ao l P n VAN JANSEN TILANUS PRIEZENVEEN Pe hoogste prijzen worden betaald voor HAZEN u KONIJNENVELLEN LOMPEN en METALEN door J Scharrenoerg p ltf lH k rftaUea 4 7 iQ Fa P J Ravst en Zonen SaUldera Ooathaven 65 Tel 280 OOUOA Sloans Liniment Thermogene wattenSanatogen lo TH BINNENDIJK Dir ct ur dar Begrafenicaan Balaat zich ook met Cramatia op Wattervald Bra 221 Talif 822 Baadi Verzekert U ie cn Stormsohaide H VAN DER GRAAFF BUuwatnat 19 Tel 763 STEENHOUWERIJ A ROODBOL HARDSTEEN ZANDSTEEN SCUUORSTEENMANTEL GRAFWERKEN ACHTER DE KERK GOUDA BoakhoudM HandtltnkMm HandaUktflfll Oflaldlag aar praatijk an axanan J L A BRAAK mur0 HtaPt na lna l H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gooda Ooa brood word bokroondi Ankoi lt2 i BoMk ItU R daK ItM Doninckl m Utnckl 1127 RADIO J z per week GEHEEL COMPLEET GEPLAATST ƒ 125 HAPPEL Snoystraat 69 GOUDA Joh Bell Radia Elaatr Taelin Buraau Tal 66 Blauwatraat 12 Abonneert U ep dit Blad VOLGT het voorbeeld van vele honderden en sluit U aan bij den Ophaaldienst der Nutsspaarbank te Gouda OOSTHAVEN 12 Vraagt inlichtingen ten kantore der Bank Onze contributie bedraagt ZES CENT Kinderen TWEE CENT per weel WIJ ALLBKN GEVEN ACHT WEKEN VERPLËEG KOSTEN EN DE KOSTEN ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK DER OPERATIEKAMER EN VERBANDMIDDELEN EERSTE NEDERLANDSCHE MIJ VOOR ZIEKËNHÜISVERPLEGING GOUDA TURFMARKT 120 60000 contribuanten 2563 30 C GABRV GOUDA WBSTBJAVEN 44 MAGAZIJN VAN PIANO S EN ORGELS VERHUREN HUURKOOP INRUILEN 4LLE SOORTEN SNAREN PIANOSTOELTJBS BANKEN ENZ ENZ WERKPLAATS voor REPARATIEN VAN ALLE INSTRUMENTEN OEBRVIKTE PIANO S VOORRADIG STEMMING PER KEER EN BIJ ABONNEMENT CONCERT VLEUGEL GROTIAN STEINWEG TB HUUR H H Winkeliers en Café Restaurantliouders Brengt cachet aan Uw etalages en voorziet deze van SPIEGELS EN ETALAGEPLATEN Tevens leveren wij stofdichte Etalages Laat Uw gebroken etalageplaten büsiypen en Uw verweerde Spiegels opnieuw verzilveren bij de lil3SOfl lerDeiDifli lill ll li SpieriD i lf l3 Jel ao TERMIJNBETALING WIJ leveren U uit voorraad vanaf f 1 per week WOLLEN en GESTIKTE DEKENS BEDDEN MANUFACTUREN HEERENKLEEDING WINTERJASSEN JEKKERS MEUBELEN N V C G Schuler s Goedereahandel GOUWE 34 Goudsche Dienstverrichting Turfmarkt 1 Telef 344 Gouda Zeer aneUe rerhuizingren met auto verhpswagrens ran en naar aUe plaatsen Transport ran Piano s Orgrels Brandkasten enz enz ALTIJD ONDEK GARANTIE Goedkoope prgzen Zeer nette behandeling IM fdaanbeTd L N POLI ERVAART Vraaa one Prima gruis en steenvrije Ankhraciet Vooral WJalas lmpoPtl ai aa een i eale brandstof Firma A UiaaERLIIIO Spoerlaai Tal 83 i LABE PMJZC uL Vraagt Uw Grossier of Winkelier Zwartef Gekleurde en Boterballen Anijatablattan Suikarbaastjes Hayarstroopl en van CORNELIJS BROER 28 LAQE eOUWE 242 eOUDA PIpma Wad A RlatvaM LANOE TKNDEWEO 27 = TELEF 313 k ft l ocrraa NIEUWE VUGEDOOSJES TUNISt ADELSt DOPPE KASTANJES STUDENTEN HAVERVRUCHTEN IN BUK VRUCHTEN IN GLAS DIVERSE SOORTEN NOTEN BUSGROEMTEN inrk Bbntila Vf V i ii I Voor Lits Srandkasten en Slètonfaïrioli I IS pE A ENT P BOND Pz OIJDA I Voor Architect en Ingenieur zoowel ala voor den Bouwondernemer en den goeden Ambachtsman is van groote waarde het zoo juist verschenen nieuwe tijdschrift Bouwtechniek HalfmaandalIJkseh geïllustreerd tijdschrift voor Techniek Constructies Materialen enz voor de Bouw en aanverwante bedrijven onder hoofdredactie van Architect L ZWIERSte sGravenhage en met medewerking van vele Ingenieurs Architecten en manneii van de practijk Het nieuwe nummer van heden bevat degelijke artikelen van bekwame hand over === BETONNEEREN IN DEN WINTER WEERSTAND VAN GEWAPENDE BETÜNWERKEN TEGEN ORKANEN IS BEN PAHKEEKVERBÜD WENSCHEI IJK BOUWKOSTEN VAN MINIMALE ARBEIDERSWONINGEN TE AMSTERDAM VENTILATIE BEITSWERK VERWARMING DORPELS EN LATEIEN VAN BETON NORMALISATIE VAN BEKISTINGEN VOOR BETONWERKEN HET LOSDRAAIEN VANVERROESTE SCHROEVEN EN SPIJKERS KORTE MEJDEDEELINGEN BOEKBESPREKING Het fraai verzorgde tijdschrift is met tal van Foto s en Planteekeningen versierd en kost slechts f 3 per halljaar 12 nummers V tf Vraag nog heden een proefnummer ter kennismaking bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON MB MARKT mt GOUÖA Verzendt II w goederen per 2 X daagieht Autobasttldlenst J VAN DE MEER v h J C dt Min Gouda Moordrecht Nleuwerkerk Rotterdam Rotterdam Nieuwerkerk Moordrecht Gouda Woerden Utrecht Adrea te GOUDA Bodehuia HET CENTRUM Nuu e Markt Tel f 77 Adr s te ROTTERDAM Bodehuis Grootekukspleir lefoon 1279 Utrechtsche Hypotheekbank UTRECHT Pandbri if ii ƒ 47 000 000 De BANK atelt beschikbaar 4 k Pandbrieven a 99 8 id itukkcn van flOOO fSOO n flOO 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Adverteert in dit Blad rrd éi VüUES VANYiENDYK 3 KOFFIE EM THEE GOUDSCHE CmjRANT ZATERDAG 8 DEC 1928 TWEEDE BLAD J e Gemeentebegrooting 1929 Mevr Riesz en Mr de Witt Wijnen over de Gemeentehuishouding van Gouda betaal betaal 60 000 ƒ 100 000 en nog gedeelte bezit meex dan ƒ 100 000 Hieruit blijkt wel hoezeer het mt een belastiag oogpoiU gewenscht is da weinigen die over grootere inlumens en vermogens b eac hi k ke n ia Gouda te houden Wanneer enketen van deze Gouda verlsteB beteekent dat direct verzwaring van belastinggelden voor hen die blijven aangezioi er slechts bq hooge uitzondering plaatsvervangers komen voor hen die Gouda verlaten Waiineer sóó de toestand is en deze is al geruunen Mjd bekend dan is het toch wel heel dwaas dat deze begrooting wederom staat in het teeken van verfaooging zóó dat van eenige belastingverlaging geen sprake is op deze wijze werkt het gemeentebestuur het vertrek In de hand van hen op wier aanwezigheid het om iflscale redenen alleen reeds prjjs moest stellen De begrootuüg zooals die is ingediend biedt zeker alle è legenheid om tot verlichting van lasten t komen Maar 6 enW willen er niet aan De voiig jaar gekweekte reserve die bestemd was voor eendeel in 1929 in den gewonen dienst te worden opgenomen wordt door B en W thansniet aangewend de onnoodig vong jaar opgeschroefde opcenten op de Personeele Belasting zijn ook thans weer gehandhaafd de onderhoudskosten van straten en pleinen al wat tot Gemeentewerken behoort net ia met flinke bedragen aangedikt alsofde aangewezen werken niet over enkele jaren konden worden verdeeld We weten weldat er in Hei van dit jaar een brief van denwJt Directeur van Gemeentewerken is geproduceerd waarbij een gedetailleerde lijst fan werken is gevoegd voor buitengewoon onderiioud welker uitvoering noodzakelijkte geacht maar daarmede is aangenomendat deze lijst niet overdreven is we hebben meerdere deskundigen hooren vragen wanneer verfwerk timmerreparaties e d tot buitengewoon onderhoud wordt gerekend wat dan wel onder gewoon onderhoudwordt verstaan toch zeker niet aangetoond dat al deze werkzaamheden per sé ineen kort tijdsbestek moeten geschieden Voor de instelling van een GeneeskundigenDienst wordt ƒ 10 000 gevraagd voor fret carillon is ook ƒ 10 000 noodlg Zoo komen B en W wel tot groote bedragen die de gemeentenaren maar hebben te fourneeren de k ne man die van zijn inkomen van ƒ 800 af meebetaalt zoowel a B de rijkaard die zijn inkomen bij vele duiïenden telt Een veriaging van de nlectriciteitsprijzen voor den klein gebruikcr achten B en W ook niet mogelijk want defiscus slokt de ongehoord opgedreven winst I van büna ƒ 160 000 op i Buiten deze uitgaven cijfers rijzen vragen omtrent de in studie genomen denkbeelden die er in het college van B en W nog tot rijpheid moeten komen We hebben In de jongste raadszitting ook vernomen dat de wethouder van Financiën een plan heeft ingediend bÜ B en W inzake de droogmaIdng der Reeuwijksche en Stuipwijksche Plassen Op de begrooting is er geen post te vinden die daarop betrekking heeft tenzij het moest z n de post die reclame beoogst voor Gouda Maar dit is moeilijk denkbaar daar deze immers bestemd ia voor de nieuwe industrieën die Gou a tot plaats van vestiging moeten kiezen maar moeilijk tot die keuze te brengen zijn Dat dit niet vlot gaat is gebleken daar de mededeeling van toegezegde vestiging door den wethouder Van Staal gedaan nog steeds op de begeerde bevestiging wacht Het beeld van de begrooting en wat daarmede samenhangt is niet opwekkend Het is Symen betaal betaal I betaal Syinen betaal Xo fcet vnftff n aaNrwrdnupel tusscfaeit gurgemeestm en Wetiiotideni n den Ra d ia de afdWÉwer beffiü deser mek ia ge eetd m1 Maandag a £ de opes nire be ndeUW in R aanvuKen De Mbandel der begrooting eoteekent altijd Iwt iiüuidrai Tan Mn nieuw fiineentekgr hat bepalen van de lichting an het itodsbMtuur in de komende pexiode het iil kinir toename ia geweert sinde vorig jaar maar vorig jaar was er een teruggang tot eenzelfde bedrag Spr gaf nog nadere uiteenzettingen over de telastingpositie van Gouda Er ia in de laatste raadszitting gevnu weUE standpunt B en W innemen omtrent het vraagstuk van de droogmaking der Plaasen nu twee wethouders van het c rflege een actief aandeel hebi en genomen in deze beweguiE en vergaderuigen ten stadhuize daarover zijn gehouden pr wct d er met nadruk op dat harerzijds alles ztA worden gedaan tot behoud dezer Plassen £ r moet veel meer propaganda daarvoor worden gemaakt opdat ieder zonder onderscheid van deze Piaaerai kan genieten Spr gaf ten atotte een korte ibeachouwmg over haar pas aanva irdde taak in de commiasie voor de contrèlewoningen Zü vei klaarde er tprgs op te stellen te mogen medewerken aan de veri etering van de woningtoestanden hier De controlewontngen zyn bestemd voor bewoners die tater weer m particuliere woningen komen moeten wanneer zi weer tot goede bewoning in staat zijn Spr hoopt dat van deze woningen oede resultaten zuilen komen Met den wensch dat de arbeid door spr en aiuleren in den Raad met terzijde stelling van elk persoonl belang en naar beate weten verricht zou mogen strekken ten nutte der Goudsche gemeenschap beSipr haar rede Applaus A b tweede spreker van dezen avond kwam de Jieer M r H P C M d e W i 11 W ü n e n aan het woord Mr de Witt Wjjnen dte zooals h het uitdrukte pas zijn halfjaars jubiié herdenkt waarover hy zich ganacih en al niet verheugt ving x jn beschouwinif over de gvmeentehuishouiüng aan met te wijzen op het program van den Vrijheidsbond ten aanzien der gemeentelyke aangelegenheden Dat beteekent niet dat tipr is een verpolitiekt man die zich aan een partijprogramma heeft geketend maar dat het programma der liberale partij niet anders is dan den richtsnoer in algeaneenen zin zooals elke zakenman ook de richting afbakent waarin hy zijn zakra drijft Wanneer pr voor de Goudsche gemeentepolitie een irgenti rogram zou wensehen dan zou dat er een zijn waarop aks voorname punten zouden moeten prijik i dat een goede leidmg van een guneentabeatuur moet xqn een rustig leiding en voorts dat ambtenaren in diervst der gemeente niet telkens moeten worden lastig gevallen voor ïiefhebberjcn van het college van B en W of van den voorzitter of van de wethouders ajï l ir Hik naaiiliiWii rmStrras Ugts arBèiTin het belang der gemeenschap onmogel k De leiding die gedurende de periode dat spr zitting heeft van B en W is uitgegaan is het legended van een ruatige leiding In overhaaste jacht worden allerlei zaken naar voren geibracht die onvoldoende voorbereid aan het oordeel van den Raad worden onderworpen zonder dat deze den ujd voor behoorlijk onderzoek wordt gelajten Men wil maar reorganiseeren zonder flat in feite gebleken is dat een ongeordende toestand de eerste aanleiding tot een reorganisatie bestaat en zonder nauwgezet te overwegen of de vorpi van reorganisatie zooals men die voorstelt voor de gemeente e meest gewenBchte is I De burgemeester heeft bij zijn komst In youda e en beeld gieAmukt van den leider van den trein die op weg is ntiar de machine pr weet momenteel niet waar de burgeilnee ter thans zit in het remmershokje heeft spr den burgemeester nog niet aan r troffen E en eipsieRbareDd voordel van B en W J as wel de oprichting van den ophaal en tortingsdienst dat door den Raad aangeomen 19 en de daarna gevolgde opzet tot i organisatie van het finaiKieel beheer en de centrale adfflinistratie Spr gaf een uiteenzetting van hetgeen door B en W la voorgeifteld en de geweldige bezwaren die daaraan zijn verbonden Spr voerde daarbij d e bezwaren aan welke door hem ook in dien Raad naar voren zjjn gebracht Spr f Siterenavoml heeft de afd Gouda van de Ëliberale etaatspartlj e Vruheidsbond een lujeenkiirast geJwuden m de zaal der Soci it te Kéunie waarin naast talrulM ledan een belangruk aantal introducé aiOrwezfg waten De xaal was geheel gevuld De bijeenkomst vfcrA geopend door den voorzitter den heer A Goedewaa en die na een welkomstwoord tot de aanwezi en zijn dank en respect betuigde aan de beide Kberale leden van den Raad Mevr Riesa en Mr de Witt Wijnen voor de wijze waarop zy hun taak vervullen Spr wees er op dat hoewel hun anntal in den Raad ger ng is de belangstelling in hun arbeid zeer groot is De heer Goedowaagen gaf in korte trekken een inlicht in den algemeen economischen toestand vanaf den voor oorlogschen tyd tot heden Spr wees er op dat de gemeensKiiaip er niet is voor de gemeenteihuishouding maar de gemeentehujühoudmg ii er voor de gemeentenaren De partij der liberalen is niet alleen de partij der bezuiniging zü wil niet de klok terugzetten maar doen wat de huidige tijd eischt Volgend jaar is er weer verkiezing daaraan hebben de kiezers nu reeds aandacht te schenken Men zal dan hebbtn te beslissen of het bedrijfsleven zal moeten worden ontwikkeld dan wel of daaraan een rem zal worden aangel d Spt uitte den wensch dat het practisch inzicht In de maatschappelijke verhoudingen er toe zou leiden dat de uitslag der veiinezingen v o4gend jaar t evordèriyk zou zijn uan de harmonische ontwikkeling der maatschappij Een enluel wooid wilde spr zeggen over de begrooting Spr no nt dize begrootin zoo duur mogelijk De reserveerinEgepolitieik an vorig jaar besprekend wees spr er op dat hoewel was toegezegd een dmei der reserve op 1929 in den gewonen dienst te brengen dit niet is geschied Van belastingverlaging in 1029 is dan ook geen sprite Spr gaf een uiteenzetting omtrent den vermogenstoe tand der inwoners en de positie der inkomens in onze gemeente Gouda maakt daarbij een zeer pover figuur Sprnoemde frappante cijfers waaruit apr concludeerde dat het hoog tijd is dat er verandering kome in den toestand dat Gouda s inwoners wat de belasting betreft worden gebrandschatMi e V r R i e s z N oothoven van Goor die hierop het woord verkreeg ving aan met de mededeeling dat de sombere voorspellingen vorig jaar geuit in vervuU ing zijn gegaan Gouda gaat op deze wijze niet vooruit maar achteruit Met vreugde constateerde spr allener t dat het voorstel tot reorganisatie vaurW Gemeen teljjk financieel beheer daidc zij vooral de geargumenteerde bestrijding van Mr de Witt Wijnen is verworpen Spr noemde de taak van een lid van den Raad een moeilijke taak die veter medewerking behoeft De vrijzinnigen moeten daarbij allen steim verleenen en e v kleine verschuilen over het hoofd zien Het toegeven aan allerlei enschen is zeker gemakkelyk maar wie bedenkt dat het geld door d Raad gert oteerd het geld Is van de gemeentenaren kan aan alle wensehen met gemakjkelijk toegeven Het uitgegeven geld moet toch uit belastingheffing worden gevonden Spr herinnerde ook aan de toege i paste reserveeringspolitiek van het huidig coWege waardoor bela angverlaging is uitgefloten terwtjl zul ks tooh mogelijk ware Spr bracht m herinnerii hoe vorig jaar door haar was gepleit tot verlaging van de opcenten op de Personeele belasting Niettegenetaandei de gedane toezegging is verlaging nu niet toegepaat zelfs niet nu over dit jaar het binn gekomen bedrag de raming verre overtreft Spr wees er op dataangezien de Minister het ontwerp ibetreffende de classificatie der gemeenten heeft ingetrokken het beroep van B en W op handhaving wan dezen post tot het geraamde bedrag niet kan opgj Op 6 Dec heeft 8ipr dan ook met Mr de Witt Wijnen bü schrijven aan B mi W op verlaging aangedrongen Ten aanzien van heb belAstbear inla men wees spr er op dat weliswaar er 5 tfnvrafw v na nieowa rlMMimlrtM en ptanaan of wel BttvoOBtaff T n datgwe waartoe ratda eeréet begoten w nL Sinds in den Baad éoat den i tslag der rkiezmgen zoo onderscheidene stroominpsa uch doen gelden vangt de behandeling öer begrooting als regel aaa mei a meene beachouwingen weilte in vele gevallen liechts stin politieke redevoeringen welter inhoud in verwijderd verband staat met de emeentelijke xaken Of dit ook thans hat geval zal ïün We hopen het niet wijl de waarde van dergelijke betoogen in de raadzaal voor zoover dese tot heden plaats hulden vr wel nihil is geweest slechts tijd en geldverspUUng was huwodig zijn deze betoogen ook wijl de begrotftiftg op zichzelve veel stof tot bespreking geeft In de begrooting komt het geheele leven der gemeente tot tüting de bevolking haar geringe toename van jaar tot jaar doordat de geboorten het aantal sterfgevallen overtreft waartegenover echter het aantal vertrokkenen dat der gevestigden overschrijdt de totaaluitgaven der gemeente die elk Jaar toenemen en de schnldenlast die met teweldige bedragen venneerdert met het noodzakelijk gevolg d t de belastingen stijgen in onverminderde mate dat tal i an welgestelde inwoners nze gemeente verlaten en de welgesteldheid der blijvenden daalt Het beeld dat deze begrooting biedt is ten en al tegenstrijdigheid Tegenover een dalende volwassen bevolking met een sinds ds laatste xes jaren aanmerkelijk gedaald belastbaar inkomen in 1922 23 ƒ 10 187 050 Rl in 1927 28 ƒ 8 968 498 een v r m i ndering van ƒ 1 218 552 staan belangrijk verhoogde uitgaven die tot aanmerkelijke verzwaring der belastingbedragen aanlading hebben gegeven terwijl ook het aantal aangeslagenen is verminderd De begtooting van zes jaren temg die van 1928 gaf als raming aan van de opbrengst nn het geheele hoofdstak belastingen f 722 783 48 en voor 1929 Is geraamd f 942 378 85 of ƒ 219 645 meer Het aantal aangeslagenen in de plaatselijke inkomitenbelaating In 1928 nog 7891 is temggeloopen in 1927 tot 668Ö Het verschil van het hiervoren genoemde belastingbedrag vindt mede zijn oorzaak in de sindsdien verdubbelde opcenten op de gebouwde en ongebouwde eigendommen de verhooging óqt opcenten op de Personeele belasting van 60 op flOi OO en de invoering van 100 opcenten op de vermogensbelasting De vrees die Ie uitgesproken dat men de kip die de gouden eieren legt ging dachten blijkt niet ongegrond te zijn Gotida telt nu eenmaal geen aantallen inwooers met groote Inkomens Twee vijfde van belastingbetalers heeft een inkomen van f 800 f 1400 nog geen derde der aange lagenen heeft een inkomen van ƒ 1400 ƒ 2000 een vijfde gedeelte heeft een inkomen van ƒ 2000 6000 en nog geen twintig te gedeelte heeft meer dan ƒ 5000 inkomen Met de vermogens is het predes zoo ge Id Bijna de helft der Ë60 aangeslagenen fceeft een vennogen van ƒ 16 000 ƒ SO OOÜJ een vierde gedeelte heeft een vermogoi van 80 000 50 0 nog geen zesde gedeelte Is in het bezit van een vermogen vsn verklaarde van oordeel t zijn dat waar hier het Nut die zaak te voren ter hand nam het ongewenscht is dat de gemeente lich op dat terrein begeeft te meer daar hieraan voor de gecneonte onnoodige kosten zijn vertwnden Spr ging na hoe in Zaandam Leiden en den Haag bÜ de behandeling van een dergelijke aangelegenheid de betwaren overwegaid zijn geacht hoe alleen ZwoÜe het kunststuk heeft klaar gespeeld dat een depositobankVis gekomui met een millloenenomzet zonder noemenswaardige kosten aan personeel en wat daar verder toe behoort Dat wonder i door niemand begrepen wie ook maar eenigermate als deskundige op dat terrein kan worden aangemerkt B de verdere behandeling der reorganisatievoorstellen welke ook beoogden de instelling van een centrale administratie is ook de Zwolsche deskundige in Gouda van het tooneel verdwenen en vervangen door den directeur van het Amsterdamsche Girokantoor Naar aanleiding van de betoogen van dezen directeur den heer Keegstra wilde spr verklaren dat door hem aan diens adviezen die gesteund werden door den Secretaris en den wethouder Van Staal met de minste waarde wordt geiiecht op grond van de pertinente verklaring van den directeur van de Ned Bank Mr Vissering dat de Ned Bank niet zal staan achter die glrocentrales en deze niet zal behulpzaam zijn om hunne willens en wetens verspeelde Uquiditeit terug te geven Spt verheugd zich er over dat na Prof Van Poelje nu ook fie Gemeentestem zijn juridische bezwaren volkomen Juiat acht Ten bew ze hoeaeer B en W hier voeren oen nerveuze politiek voerde spr ook aan de voorgestelde reoiiganisatie van het Vain Iteraon ekeiüiuia Door fll de daarvoor gevoerde besprekingen is de tgd verstreken dat de directeur der inrichting naar elders IS vertrokken zonder dat gezorgd was dat zijn opvolger was benoemd Dat leidt tot schade van het Zielanhuis ook al heeft de w n directeur Dr S v Woerden deze taak op zeer te waardeeren wijie vervuld Op de details der begrooting 1930 wilde spr niet ingaan In t algemeen heeft r den indruk dat de ibegrooting sterk is opgevoerd En niet alleen wat men van dat college KOU mogen verwiachten in democratlschen zin Het eenige feitelijk sociale werk üat wordt voorgesteld is de instelling van een geneesAnmdigen dienst wat zeker ook van sociaal belang is de verlaging van de electriciteitsprijzen voor de kkemvefbruik fiB heeft men achtarw ige gelaten maar die van de grootverbruikers heeft men wèl verlaagd Dat is wel bijzonder democrar tlsch De totaal uitgaven der begrooting z Jn voor 1929 2 ton hoog r dan voor KtS U cmw MIMffit ttt be g is over onderscheidene hoofdstukken verdeeld In t Wjïonder wees spreker op de sterke stijging der Secre tarieuitgaven gedurende een aantal jaren en op de groote verhooging der uitgaven voor Gemeentewerlcen Dat bedrag acht spreker ongemotiveerd Den vorigen wethouder van Openbare Wericen de heer Bokhoven die zoozeer door den huldigen functionaris Van Staal is vierguisd bracht spr alle hulde voor zijn nauwgezet werk hetwelk hem uit alle hem ter beschikklnip gestelde stukken is gebleken Wat wethouder Bokhoven met belangrijk minder uitgaven heeft gedaan heeffc in meerdere mate spr s waardeering dan het geef maar uit ays m van den wethouder Van Staal Door de relletjes politiek en de sterk verhoogde belastingen der latere jaren la Gouda naar buiten In discrediet geraakt hetgeen van hoogst nadeeligen invloed la voor gemeente maar ook voor vele particuliere belangen De uittocht van vele ingezetenen leidt mede tot waarda aling van igendomman en tot nog zwaarder druk der belastingen Dat deze toestand gdcomen is heeft de meerderheid van Gouda s bevolldi aan zich zelf te wijten Die meerderheid heeft bij de verkiezingen het hare bijgedragen oni de lust tot seaoLsatie poUtiek te kuimen botvieren Thorbecke a woord geldt ook voor Gouda Het volk krjjgt de reweering dia het verdient De bevolking hee£t bet in handen de toestanden te doen wijzigen Spr besluit met van allen lief te hebben zegt de knaap De bisschop knikt goedkeurend met het hoofd Dat Is een zeer goed antwoord mijn zoon Aan onze ouders zi n w j het leven verschuldigd ziJ verzorgen en koesteren ons zoolang we zwak en hulpeloos zijn zjj vloeden ons op Zeker behooren w henolpreeht en innig lief te hebben Maar toch ill er nog iemand dien wg nog meer moeten liefhebben dan onze ouders Nu twee d eï WÖ moeten onze onderwijzers hetnieest van allen liefhebben zegt de tweede Braaf zeer braaf m n Jongen Dfit ill ook een mooi antwoord Aan onze onderwijzers zijn wij in menig dpzicht nóg meer dank verschnldigd dan aan onze ouders Zü Inmnen ons dan ook zeer dierhaar zijn ün er kunnen zich gevallen voordoen dat wij hen nóg liever hebben dan onze ouden Doch ook de onderwijzers bedoel ik niet Er bestaat nóg iemand dien Henr moeten hebben Bedenk jelui ins goed Da bisschop laat zijn oogen over de klas 1 ontdekt ten slotte een kleinen jon in die den vinger opsteekt N mi n zoon zeg JiJ ons dan eens len wi het liefst van allen moeten heb 1 Het jcmgetje gaat op da bank ataan en Hat DMest van Uen moaton w liefhebben den Heer Jezus Christus De bisschop klapt zacht in zi n handen en zegt Zóe Is het goedl Zóó is het goed Dat is het l e8te antwoord Kom eens bi me m n zoon De knaap komt op een draf bij hem De geestelijke streelt hem over den zwarten krullekop Zeg me eens hoe is je naam vraagtde bisschop op zeer vriendelijken toon Jacob Cohm meneer antwoordt deknaap Als hij d t hoort trekt de bisschop ijlings zijn hand van den zwarten krullekop terug en zegt hij verbaasd Dan ben je zeker een Israëliet mijnzoon Cohen dan ben je zelfs een afstammeling van Aftron Ja meneer en ik word de volgendemaand kerkelijk meerderjarig Hoe komt het dan herneemt de gemoedelijke oude heer ten leente verwonderd hoe komt bet dan dat Jij een Joodiehkind denkt dat we onzen Heer Jezus Christus het meest van allen moeten liefhebben De kleine Jacob Cohen staat even verlegen Doch ten slotte s ept hij moed houdt zijn hand op n legi Dat dank Ik ook niet menesr maar voor een Reichstaler t was er voor geen middageten gezorgd en sat ziJn vrouw luid te schreien Na veel moeite vertelde zij hem dat de kat stilletjes in de keuken was geslopen en de twee pond vleeuh had opgepeuzeld Maar hij gdoofde ffaar geen woord van en vertrouwde zijn vrouw niet die een eerste snoepster was En toch heeft de kat de tiree pondvleesch opgegeten schreeuwde de vrouw Zoo waar als ik hier voor u sta rebbe 1 Hetis nog geen half uur geleden dat hetopgegeten heeft I Haal de kat zegt de rebbe nu tot devrouw Zoodra mQ bet rabinaat heeft verlaten zegt hij tot den man Haal hiernaast in den winkel voer mij even schaal en gewicht Alfl noan en vrouw het verlangde gebiBcht hebbcB legt de r U e d kat op de schaal en ziet dat het dier precjes twee pond we t Dit MitmiB roept hi woednad tegen de vreaw De t ne pMid vleesch zjjn er dus uaar waar Is mi de katT ICen jong koopman ile em r k huwdijk gedhan heeft gaat met zijn vrouw wandel en ontmeet een handdsviiend dien taq aan haar voonft Dk vrouw is edrter zóó afacibliwelilk leelijk dat de vriend niet nalateiS kan den jongen amM Wi oor te fluisteren Om je de waarheid te zeggen Max imooi is ze nieti Nee zegt Max mooi is ze niet £ n tanden heeft ze ook niet meer voegt de vriend er heel zacht bij Die zijn in de maak zegt Max flegmatiek overmorgen krijgt ze tanden En erg scheel Is ze zoowaar ÓÓkl lispelt de vriend Nu kijkt de jonge man hem lachendaan en zegt Je kunt gerost hardop praten stokdoof is ze óók Op een dorp in Oostenrijk inqiecteert de bisschop de openbare school Hi is met den uitslag van het in zijn tegenwoordigheid gehouden examen ten zeerste tevreden en verklaart ten slotte aan de hoogste klasse waarin jongens van twaalf en dertienjarigen leeftijd zitten zelf een vraag te willen stellen Zijn hoogeerwaarde zal er een prüivraag van maken De knaap die het beste antwoord geeft zat een Reichstaler voor zijn spaarpot als belooning ontvangen Nu kinderen vroeg de bisschop wif n behooren wij het meest van allen lief tehebben Na een poos stilte steekt de eeoite van de klas zijn vinger op Nu primus moedigt hem de Uuchoptaan Wo bahcfpren onie ouders bet meert 1