Goudsche Courant, maandag 10 december 1928

le flS944 Aan het einde des levens gaat de zielallten verder onze goede daden zijn dan onze eeuwige vrienden Lan s verborgen wegen Avonturen van dwi beroemden Engelaoheo detoctave HERBERT PORTER Vrij naar het Ëngeleoh door J van der Sluye HET GBHEIMZINNIGB TEIl FOON GESPREK 47 We moeten geen hjd verlieïoni ioi hJj Allee wat ik t © vragm héb komt htter wel Hoed m jaa zrf Hj tot het bmnentrafende kamermedsijie In een oogen hlik waö zij met ht genrraagclo w terug Waoht de auto nog heoedeoi P wendde de Ëngielsehman zidi t 4 den zenuwachti en gelteió Ja Komt u dna mm De Heer en Meiuiïrouw P J LAFEBER VAN VUET gefen kennis van de geboorte Tan een Dochter MARIE Wiikverplegint 2608 10 W maken onm lEU OUIZENIEIILEZEIS en laxereMen opmerkxaatn dat er ffeen beter puUiciteit inidd l bi Gouda en on ovinf Is dan de ZATERDAG EDTTIE van de llUeiCIE CODUHT roor het plaateen van aaaTra en aanbicdiBgea ran DIENSTPERSONEEL an eveneens voor het annon oeeren van aanTrageo en aanbJMdingen van KOOP an VERKOOP alsook van HUUR n VERHUUR Wy hebben voor dece soort al rertaltiën een speofaal tati f ra t fisteld n 1 van 1 VOD regela HEN aULDBN rik T a meer ƒ 012M miU eontant aan oiw BurMu MARKT ai Uitarate termHn roor ZATERDAOMOROEN aar Zaad vooral vroeg ia aEBARAHOEERDE OPLABE MINSTENS 6160 EX MAGERHEID Bdioona volle Udiaamavormfia door D Fr SISINSB l OOSTGRSOHB KitAOHTPIL LBN voor Damel Woadarbare Buataa Ook roor haratallaiiilan an twaUnn Bakroond Dat oodan medaillaa en eaia diploma Ia weken tot 0 pond toeneming Gegalandaanl oniduuleltlk Door Aitaen aanbevolen Strang reial Vale dankbatuiglngan Prta par doos van 100 ituki ƒ S 50 200 tuk ƒ S CO franco thuis onder remboars of na ontvangst vmn postvissal nUAAL OURSKI Zaeetr II Den Haag ZENUW AANOOfNINOiN Zenuwen doen zich Ie meer gelden als hel hchaant verzwakt is slechts een algeheelc versterking zal dao resultaat hebbeo Inrlngs Gisl Tamiae Tabletten zijn ui hun uitwerking bijzonder krachtig daar zi het bloed volkomen zuive renen tgeheetezenuw gestel gezond en krach tig maken Devitami nen ZIJD bijz heilzaani Oaraalie Probeci cu ilooi Indien Uw zenuwgestel e£b met op wonderdadige mjte hentHt betalen wiJ U Uw geld terug na Hitvsngst det ledige doot VerlirljibMr in éoon Ma lft 75 fisoen WSO b tft vnonuamite Apolt eken tm Drog t ri £ m lm f tmn HV ALOEM HOLLANOSCHE HANDEL EN tNDUSTRte Mq lAldteH Yrail Vit t Dtmiciircc iw Oen tUi I RVI NO S GIST TAMINE TABLETTEN i I IN HET KOUDE WINTERWEER IS PARELCOKES als huisbrand zeer aan te bevelen Ook zonder toevoeging van anthraciet is parelcokes een zeer veel gebruikte en zeer goedkoope brandstof voor Mi huiakamerverwarmm i Pnis f O 7a per HL a ehaald Thuisbezoften f015 hooger Bestellen per telefoon per briefk aart en aan het nm um mmmmmt loket der MiWiBM i Giigieiiti Li lilialiriii iii Eouda Cadeau en dan ook heusch cadeau Krijgt eiken SOsten lOOsten ISOsten 2008ten enz kooper hoe weinig hij of ij ook besteed een voorwerp naar keuze van EEN GULDEN Wi beginnen hiermee op MAANDAG 10 DECEMBER 1928 en gaan hiermee tot nader berichtdoor Het is ook mogelijk een duurder voorwerpte kiezen waarop dan een gulden korting wordtgegeven 100 Oo t dus Uw Inkoopan bil Parfumerie APOLLO MARKT 63 QOUOA Het Valutahuis Kleiwegr 63 Gouda es phi i i i l jasisas i M Wederverkoopers Wijfleveren alle bekende merken Sigaretten tegen fabrjetsprijzeii net S i e in of exclusief de belasting rsoh Wij hebben steeds alle merken iri In voorraad 100 Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten meowe en oudere revalleo zelfs wanneer ongeneesbaar verkkard en verschiUead Kenewmlddel von dke dekte BEN SPBaAAL Suikerziekte Onmacht Bkiedarmoede Smakte Bleekzucht Eiwitiiekten Nephritis Astiuna Hoest Bronchitia Maag of ingewanden slechte spvsvertering verhes van eetlust swaarten m de maag kraonpra beladen tone Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op eUce plaats t aard haren Spataderaehbge zweren Rheumatiek Jicht zenuwpun Slagaderverkalking Pijn aan de lever lev teenen meren of blaas Aambeien Verstopping Alle riekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs iiMien g j alle vertrouwen verteren hebt m de geneesmidde len moet m met aAnelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uiCvinder damr behandelhw G DAMUnT doctor m de Medicrinen bg firma J H J SNABIUE Afd if 86 Groote Markt 7 ROTTERDAM Hen gelieve preclea aao te geven aan welke ziekten men Itjdt Perez Perz Tapijthuis heefi de eer U te berichten dat zij vin 13 lot an mat Dac jn de Sociëteit REUNIE een zeer mooie collectie OOSTERSCHE TAPIJTEN exposeerd waaronder KIrman Kflchan Mathed Herizr Afghan BalutschlStan en vele andere soorten Geopend van 10 tot 6 our VANY mucs ENDYK MOFPrE EN THEE CROSSiER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEIVIAN VAN DBR HEIJDEN GOUDA Utpeohtsohe Hypotheekbank UTWOHT Paiidhrlawii f 47 000 008 De BANK stelt tieichikbaar A PandbrieVen a 99 2 40 m stukken van f 1000 f 500 en flOO De Direcjie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG getramde siUerent Is longen en hart met meewillen Hoofdvoorwaarde bij sport piestaties IS een goede ademhaling Daartoe zijn gezonde krachtige ademhalingsorganen vereischte Keel en strottenhoofd moeten dus worden ontzien want de genngste veikoudheid bemoeilijkt de ademhaling En wie zijn longen met behoorlqk kan volpompen is spoedig knock out Wybert Tabletten behooren lot deoiit raating van deji sportsman ten eerste als voorbehoedmiddel ten tweede tegen dorst en ten derde om den leehjken smaak u het rooken weg te nemen n s BIJ alla Apottiakara en OrogMsn varkrljgbaar k 46 en 85 Cta il niiiiiiiiiiiiiii vm langa DimtfaB DeéemiMi 1928 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BEIGp9 nV0UDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOIIDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERE OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN u A0V£RTfiNTI£PRUSi Uit Gooda en omstiekui behoorende tot den betoiiJbrliiff i l e reg eU ƒ M elke regel meer 0 26 Van buiten Qouda en den beaorikrfnc 1 raceU ƒ 1 6 elke rvel meer 0 80 Adverteotito In btrt Zstenk puinuner 20 btjelag op den prijs LiaAudigfacidtHKlvwIffltiJin de helft van den pi ia INGfiZONDEN MËDEDEELINGKNi 1 4 regels 2 6 elke regel yamt OJO Op de Toorpa na 60 hooger Gewone advertentiSn en Ingeaondan mededeelingen bd contract tot eer geredaeeerden pr js Groote letftera en randen worden birdund naar pieacanui tte Advertentien kunnen worden mgeionden door Uuachenkomst van eoüede Boe kh a n detaren Advertentiebureaux en ooae agenten en ntootcn daajpi vóór de pUatalng aan bet Bureau z n uigekomai teneinde van opnanw veriekird te a tii Dit blad verschijnt dagelijiss behalve op Zon en Feestdatf ABONNEJffiNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZontUgblaÜ per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent ove waar de bezorging per looper gesohiedl Franro per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagablad 3 80 Abtmnementen worden dageltfka aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA b onze agenten en loopers den boekhandel en de posti antorffli Onze bureaux z jn tUgel ks set iend van 6 uur AdminiAratie Telef Intere 82 Redactie Telfif 83 Po tz kening i éOa deelen van het tidiaam eB beïnvloeden era ütig het hart Verwacht wordt dat gedurende de beide volgende dagen de toet tenS des konings krt tiek xal xyn Volgens het hedenoohtend verstrekte bul letin omtrent den toestand van den Kontng heeft de patient eed rustige nacht gehad De bezorgdheid duurt evei wel voort In de ochtendi laden koa t een tokere on gerustheid ten opatchte v den toestand Men vreest dat hei hart et steric genoeg u om de cnsi van de longontsteking te kunnen doorstaan IJot nu toe z jn de doo toren erin geslaagd uitbreiding van de longontsteking tegen te gaan In de omgeving van den Koning aait men ét laatste t erich ten weinig geiuststeUend De pnns van Wales zal als alles goed gaat morgen te Londen kimnen aankomen De expresse trem welke den kroonprii door Italië bracht zal te Lugano stoppeïi waar Chamberlain den Prm de laatste t enchten omtrent den Koning al mededeelen Daarna vervolgd de trein zyn reis naar Boulogne sur Mer Lleyd George en erbet Samuel De buitmlauduche politiek der liberalen publiceeren hun pr t rain De eigende v rklaring Van de liber o polit Gk irriake lede en ontvjrapening ia aan dt libeiaie candid teu en wdeie bprekem toegezonden 1 1 vei band met jTergaderiiiKen die m kiesdi stiiLten in alle deelen des lanüfc worden gehouden Tot derf verklarmg ia machtiging verleend door LIfyd ticorge en Heldert Samuel 1 Vollledi e afschaffing van dan jftoriwgt alu middel Kit regelen van geschillen tusecnen de volken l Onverwijlde en strenge beperkmg en vermindering der bewapeningen 3 Behoorlyke en onpartydige administratie van alle verdra gen 4 Algeheele steim van den Volkenbond als arbiter in zaken van internationalen vrede en orde liever dan een vrede geha seerd op afz inderlyke pacten ententes en bondgenootiichapptn 5 Onverwy ide onder teekening van het facultatieve artikel vvaarby Groot Brittamne zich verplicht om alie mtamati ntale ffeethiUen van erechteluken aard naar het Hof van Iirtemationatfe Justitie te verwezen b Aanvaarding vati arbitrage voor de vredelievende regeling van andere internationale geschillen 7 Af wy zing van iedere gedachte aan wedyvtr in vlootbouw met de Vereemgde Staten 8 Krachtige ondeibteuning van alle stroomuigen m de riohtmg van mtemationa e vrubandel De CeUic g itraiid Nederlandsche aleepbooten trach ten het schip vlot te kragen lUl pat=i gieiviwcliip Ut it an da liitu biarlijn 1 m Il a i New York koine ie g toniiorgca draaidl oos niedic jedeold dat hel geatmnid o uier do knet van KoWie Point bj dot lu iigl van do bavtffi vai iu iBloHn lu Ierland waar het dien dag 1 oest aankomen hen sd eipboot ia direct tot het veiHeenen van hulp uiitgeoondeu H t si hip had s i tlda te Liverpool uooten aankomen Alle pafleag ers 7ijn vin l ooi l gehaald Hun aaniAl böjroeg in tola al 54 vv llj c t on tweoje klas om in denit kla iiatji agier Onder Ie pHsajfiopa viarti iT overlevenden VJn Ie VeBlriij A h paseagners konden tonder j üiivf n n laii l vv orden gebracht 1 NedeiHlandseb si opbooten Gele Zea 0a Volkenbondsoonfcreiitie m Lugano Het conflict tussche BoUria en Paraguay II Aioreeoooi t tckltHi p0igii a lu iiM V erk om de Collie vlot te kri gen BULQABUE Koning Boris Doctor H C De academische raad van de universiteit van Sofia heeft aan komng Bons den tit i verleend van doctor honoris causa in de natuurwetenschappen Het hem aangebdden diploma vermeldt dat deze universitaire titel hem werd verleend ter henleu king van trkentelykheid van z n tienjani regeering ale teeken van de hoogste weteïfschappelifke instelling van Bulgarye votgr de groote waarde van de persooniyke bi drage van den koning tot de studie v flora en fauna van z n land Het is voof de eerste maal dat de univer fltjie an bot een dergetyken titel verleent Do A ii daft VoU etDKnil ia giHt r iilorgeQ ie olf uiir in ecai golieinK zitting n Oi Kurzaal van Lutgauo tur opeiios aFi de jJè u l ij i iiikoitLHti vu duJi Utufl ijeein ai MiK ii Ailo vejrttett Iwdon van dfla Kaad met dr blreBeii ami mr Austai I hiiiii cilu in Uiiond Titille ii AdntRjl Oti i Hl ci waren flonwozig Jn Jfidflfljiop vodgeuklioopani aitt iig aprak ÜHand T zijm oïdooruivg over uit dat k gizo i Ui eidniU o idii l van dr btr sïouieon iliumberlaht en Tltultiacu imt ia ataat iolt iiun waardavolo lueU werking te I iflna aprttkeïi Jialrrfwrlaftni eii Wtrea iiiBnn I nsemflna danl to in ht t Ij j zondftf A oor do W6iWiUeflidhtia de zitting vaa dtai liwad dte i keer te Lugiano te houi u n aardoor het I1011 n g lijk ia do paadsi hnii bij lo wontai Vervolgina vs de raad over tot de b hamtehn an do a nd vau lp raadsiü Ungj Vier k weatioa wepdbu behandeld die all tot de vWgpnde zitting vaii den Uaad Hcirdea uiBgleetLld in de eeïs e plaats h t lapport dierr inaadwatakxmkoiisBie vervoigena c b ondeiing van die Hongaairetih Rod iw iHoho optei t iilv wee ie waari ij Bnaiid ini n dian Reeü de wenach uittjpiFfüt dflt Ij to Wien tiisschon Hongarije en Roi ineiuë to houden daroote onderhandelingen ot xi jfunetJigl r mJta t zullen leid i VenJer neiTd het vojorstel va d a Zwitset hc1m didleigiaiUe om m de verjjad i nn ï va ii dcfl Volkenbond te omdienïooken of do uif pral mn vAn het sMheidsigeroGlht te Doft Haag door den RoAd al dan niet m ineeiï lerhoid m Bitonnnta edi nkt t algomccti at nn sn moateo wordion g evraa tjt dp nlgiedide zittn uiitgieiBtold Op voorsted vait den i tneoheu iian iter van buitarjamUiaahe zwfcen l pooope wenl Itii siloKo do kweet e vbb de veoiniiidermi van het aantal tnjeeofeomsteu van dlea Raa4 aii vior tot dWa per jaar iutg6atold tot d olg Qde herfstzlttin van den Raa y VfiTiidjaa zal de Raad wederom bgeeako OHtaaniniddiagi nerden do diploma ti ce b prekiniaiMi iugeohen do verscluUöndö gedaIcgicerden voortgeaet Brianid coitfereeirdie niet Ohituberlam de Ttaliaanewhe ötaatseeoretarla Grand 1 bozocht dien RoankeeaiEtüheni godelegjeeixlo I ater brötóiit OhainiJ ai1tt ii een be oöit aan Dr ilreeemann Hel oindierhOlui tuaskshea beidi Mjnis er lM ft iiotór iwn aiinne aiit voojmamelijk gfl loupen over do giewijzlgdo houding van Fngi laad togien yer IXutaohland eeitórzijdfl en rran kri k anderzijds Stroseanann moet OïaiiibeHiain opiMderingi gevraa gij hebl en ntraiiit jn jongste rqrle over d o ontrui mlng van het Rijnland Na dtt onderhoud wanen de Duitsohers u et optiitmsttscih en de V erondfiTstetling 1 gt du voor de hand dat hot atinosfepr n et Scheel geauivï d beiafti Veo iiMldenawaajd ia no diat in kringenvan de Fransohe legatie de mo ükheiiluet ual osliotim woiUt gmc dat dezeweek ook geeprotoen zal worden ovT riea dilum der volgende bijpenSwm t van do commisBieLoudon tot iM ushMHotti vau o a prov lu imsouooa 1 i iHOMiu aa o en da at cMiting ea inaiau 1 ltou iing van etn aan dia oonsBlwie toege 11 uplüisaiii nu d o dialmiiqiaoslto douiif me 7uch op iiet 0 G U 1 k aU t volig k jtl n de raodeoitt t hoopt nu i bet cu ts t ttonhn over dcst dEiUuiin der volgwidi zitting De ajgiemie Ayfx zitting zal etnit bep ri i t ijvoi tot tie volgende dlrit oq dictweipci lo liet I uË isclic oorHh L t t fed ultolijke o iktnag HMiiin io dt pmbhc tdl d r itówu ien ngeii Jo de ooJitrol ijj te lewapwinigen I o coinmisfrio zul li HTWT uUeeiigtian op oen datum dit n icff irten hoopt m Jund zaïl kunnen vallen wan ïtwr lm miu yt voordito oen accotuti um ohen É Ugeland tii Viuopika ot sllaiid komt wat bebrelt de ontwvvpemog td zoc AU lan zou do tweede lezin f vaai do ontworö couventie oor ontwapening aian de ort o zijn Het pa e t vancelf dat meta zal worden tmfrNoten zon Ier de A er ttten t raadpii y an over den dat i u dar eeffstvolgonde zittitig m dat oAor dit pu t evenötwiB ove rl g nïet jhi ijotidwn zfti woiJoj gie loegii Naiimrlijk won hel oomtiiot tuwohen Bo liwa en Paragjtiaj lu de knngion van dien Vol nbOüidsrand dWik l p j Poktn cu er Vt pd 700 vrxrlmdf o rwogien of lo Volk u loukraa l yich lu hit iliaög van een min ÏVlijke scrtiikkwi toB Jiieide paHljeta zou kunnen wfeftJen Bei Ie etateu ziju ladeè van den flonl ofsclioon Bolivia al re ife pixi nlp4 moer aan lo VolkrtolwildsvDijgadernsl deelneemt i ctiU bei loot d e l au A erlkaaia lH oon lureubio tot ïniBtoUliig van een comnustJiË ter MpoAlUfto bijie lng v in hfC gi ohi Dit bealult IS met eenparige st nuncngij HOI ion uiet uhVokitelljko inateinnung van Ic vtrltKinwom lagers van Bolivia en Ia rfli lay IM oonlereaitiie gait e eneeua n dt t nparigt steiiöiien s t wltiaieoretariH Kelto o maclit tot Itenooiuinig en bjeenroepnig Ui cominisede dio ttrstood ha ar berwadblii inc4eri begonnen hioo t Volgeaifl een andör bericlil uit Nev X UML IIIBS SII I g bur iaii waarbij beiangnebben tun jnHiOtthftftftur fi patticuilereii UNMi MLAKb Prof Treub naar Indiï GjaLeroaittWil lu met dwn trtdn rtin t ol van Iwt Holl wor Jlioü te Den Haag V Ttroxke 1 pi of mr Af ff I Treiib die ioM h gjonbdJ ec4i re s uaar Indlë gaatnaken ii eu groot aaiiial b0langHtt lluudca i a vFiendan liad zioli verzameld op liet porro 01 pwjï Inub uitg 4ide te doen Oaier licïi wfld i o a de oiduanlsttrs IJosboon liantbonaet ntr Tak piroourouf geueraflil V n den Hooigen Raa t m M oudTtttcd Kamerlid Gerrltzeu De boer Treub uam wn ajle aainveziget iuBrlolijk EBtsolieid Preoie op tijd Prof dr Ch Weiamann BetroetiRf t iV tifBl RltiBVe U pit idont van de Zioniaileohai ei ddCigyini atie prot Oh Wetzttaiin 1 opzijn dojiTOfl van Hxussol naar Ametecdaui Zondaiiidvond u 5 aan het Hojl bpoorsU tlon U s Oravenhog begroot d or Hing hche loabten on gpeetvarwaiKon Op liol perron wuren aunrwesig de heer M m monfl voorz tter van lo aid Ditin Haajf v n tiu ed ZloujLtaoboil die in ded tri in iH kort bt proetingswoord ai ak mr dr L E Vieaer raadsUieex m I n Hoogen Raad m pre dealt van het Nodtrl I aloatina Opbouwfoads alsovHde bestuursKl 1 V ia de ideödiigan Uen Haegi van ilèN l AUzraoHe jx dtm ioinisteiibonl nvftn lo lonistiaohc vtreeniging Scheveniub II 1 011 koor p het perron zoig h t lomsitenlied Bezoek aan munster Ueetaert vaaBlokland Cil l n lorg m hceli dr Ohaii n V HkUn tJi boiotrfdiueidsbeiyek ge racht atatl I iiani hr van hu leniandecho zakiii jbr iiH lil I terts van Blokland Stad en landschap van Zuid HolUnd Een nieuw instituut Ltrgsttrtt w to Bottjiirdiara lu eanieowjnking mot vertKühilllende Zuidhollandsehe a NedöilaiMlacJ verevsMgiogjen opgeTic t en iiHtliiut lat bovenfftaandeo naain draagt Het ia geveetiffdH te Rotterdam en ilju werkkring w Innpefkt tot d provincl Zuid Holland H instituut stelt zloh volgens dt stau ttn t n Itwl dfei lievordetfiaigi van deiwhoon Kid n de iiiHtaitd houdJnip indieu dit vol @ ena hedemdaagnche l egrippe 1 gowensc t is van het a thorisöh nrthaeologimh en II toriseh waardevfilla der Ziudhollanflflcua 8 ineen t in d n mee t uitgebreiden Ai on tracht du doel o a te bereiken door Hm iiudituut lu opt Ua nauwete auuuen te wcrhtu iihlI io g tuacotebeiAurea vaa Zutd lioliand oa voorts mei akia vereeoi i gen d eem gelijknoortitf doel noalru vioa liiH betuur bestaet uit de votigeode h e re I I nr K P an dor SEajweio V i M joudriaan Il van dier I ieuw W vaii ilo 4 V U UiHpen A vaa otoU I U U e ö mr J V IV a HoeTeo voffrt uit do beore L I Mijd aaoge wezttn doordHï Provinciale Vereent uff van Bur esnecstfiffs en Seopetariasen iu Ziyd Ilollind 1 de Bruiu aa gjawcBen door de Veroeuigliig van Nederlandeehe Oouttiou is i fdo 4uiij Zuid Hollaud dr k J UartUigUuLi aeoiaewazen door de Ppoviu oiajo ZuidlKtllandsohe Ancheiolocpbtttio Oom inHftie f van Hoey Mtih aan weten door do V erewLigilng tot Bdiood vaa Na tuunujnuRien en m Nedeiiland lï W U Mirttov oft MCtg eiwR daee hei lMtJm 4 van VodkabuisveetLnij ei 0t debouw H van der Kloot Meybmi aaogewisen door dx n Bond van Nederlacdsolw Aiobitectea ir P Verihegen aangewezen door dmt Bond ïleemflohut en dr F ffleraum a ftgYïWezen door de Zuldboltandsohe Vereent gmg tot Bevordeiin van Kiaoetnijv ald Het dagielijkscdt boetuur zai beütoan uil de baeren mr K P van dor Uandele aU voorzitter J van Hoey 8Bilth sU ooder voorzitter L H van der Leeuw m mr J f ff von der Hooveu de loaiate aU algemten eooretUTis Hot ocsreteriaRt vai het inebtuut ia ga estjgü aan de Oedeuip te üurhavcii No 8 te Rottardant De oTerstroomingen b Baraidrecht ea Ridderkerk De schade bedraagt ongeveer ƒ 75 000 BUIT NLANDSCH NIEUWS 1 ENG f LAND De toestand van den Koning v OnruHtbarend cominintaai Het avondbulletiü onjtrent den toestand van den Koning wordt vePontrusten l tn minder bevredigend geacht dan dat van den morgen Men Is van oordeel dat de toestand 7oipr wtkkend is Fen gewichtige factor is dat de algomeene infectie in zekere mate opnieuw i vel schenen De vorige week konden de geneeaheeren mededeelen dat ze geloiall seerd was en dat de toe and des Koning verbeterd was doch thans 1 de toestand g heel gewuzigd De smetstoffen die ui Ic long komen lUaxlaf lu te Bar idrecbt eei vergadc nmg genoiidiBn van het pltt teeltjk waiam loxloo 111 té barendneobt h idderaerk Na nHwiH 1 ulgeaiipcno vereeoigüo oomimasie tot t uliginfl van rampen door aiersnoed iWukt auioodoojnitó te AmelerdiUi wooude Ie w r J W Cleesink buitfeiMeeteT van N euwvBon dece ver iMderii bg D in dB buurt veu Barjodreobt sn Bid dorkerk geleden sc udo bieek tml dieu RU ld te zijn lat de a foioeene vereeui dé commisaiD zioli bereud heat vef L rd huip Jc biodcn aan do iaiciitotters Aan hei dlo voor ultkeeHn in aaniuerl liigi komen 7 al finaoctet e twilp worden V8rl nd De plaatsnlijke coiitm e taxeert de mba h op ongwveiT f 5 üOO Het zfjn voorn t ntelijk kleine tuinder en i aohtboertjed diu tw wr getroffen sijn l i heer jf e Aak heelt een toobt door hei o r ttoojiulti gebied giMtta kt out tJch van Wt t0M4 and ap de hoogte te stalen ili 1 huiei Alexanders tra see 3b onlorsch id I zKh II melg van de belondendö huizen n ht 4 en links Een huiia van dme verdie pingel 11 gnjzieu apeen opgielFokken De struAt wa i donker on er waï n gton voor bijgiangerft Eor paar atrantlantaomai vtr pridden hun Bpa Tzaam licht Het wa een huiverige regenaölrlige herfatavocd Do aitiï stond stil Helrt u den hul sleutel f Aletn blieft HPrbört Ptwtw open Ie de voordeur e Idepen sntl maar zoo zadbA mogelijk de trappen op Oeefi u nrfj den eleutei van hot aparte inent Herhert POTter opendte d gong leur Draai hurt lioht en zei hij da op 2acht Het lielil Btraonide in de gang Zlj w as leeg Waar ia do kamer waar de telefoo i staat Hier rechtuit De detei tire pa t de knop beet en open do langzaBot te deur Waer la de scha kelaeiP Direct tedUMA Men hoor k iw t kalppoui va i dtni knop Vlij 1 Qo h wat ia dtitl De natuurkun iR lia l H rbiTt Pi r r wiena breede gesitalte het dturkoaijn onge oer vilde een Wtiunig torzijde gwtnongen en oen blik ia d kamer geworpen Hj wai oldo acht rutt Op l i vloer lag de versftijfde ha i kü gekromd ia liet blauwgroeoo Herbert Porter opende het venster Hier fiteok tw hoofd u t het raam en ademeens wat Irisscèie luoht lo ze hij eovertel m dan eme wie de dame 10 diedaar ligt Dr Lodt die v ia biteek geworden was n wtens g oht eeai doodelijkNi schrik verried gim iiüet wanktlende sehreden de kamer door en slFuk zijn hoofd buiten het raam De f issohe luchtstroom Inncht hem 4 eilgazinq tot zlcb zelf Hij kieetde lich otn zag over al zijn loden bevend naar het geaioht van de jongt vrouw iJle aan zijn voeten lag Hel was alsof 6aar starre oogen eten vreeeelljke aaoklac uit eipralüen Ao st Oif ontzetting Isgen niet o 9tet doode i kM alleeo een soott ms 8 lijk verbas ng Wie iH die datiifli i rroe Herbert Por ter Ik keil haar niet liüaterdei Lo b heesch ik liab hiftr nooit gtotlen Kaji ZIJ het geweoBt zijn die zioh aan ie fcelefoon voor u beeft uitgegoveo evn b t was fr n ineank nËftem Haeht eens even Do detective b ga iXch naar Ie aanjgrenzerole alaapkamer De doctor boordo dat hij van daar tit i a tocht door h VTerdero deel van de woning oortzeitto Direct daarop keerd de En gtlacdunaJi ovli Ie gamg in do kamer t mg De woning ui le O doodl was ongeveer derb g jwir Het volle bruine haar was zorgrtuldig gdcapi haar kleeren verriedon dfiigelijken eenvoud Haar elaa édr 4cken wezen op eeo vrouw uit l be f haafdt i stand Lo e wendde z oh huifverend af oVen boven de oetntaur kwam oetn stroom bloed naar bidten a e aW een kanailtjo doorliep naar een aooi i meer dat rich op zlJ gevonsd had en dat dei kant van het vloerkleed gebeel doordreakt had Herbert Porter knikte Steek ia i t s ml en vlug gedtMu Ew pendule eloig haJ elf PEUBLLETON Del r ligt h Ar luindtasehjs zM de det cllvf ffe zullen eeib zien Ifj ru le het op en opeode bet maar schudde jorslond teleurffeetotd het hoofd op enkele lentel na wis het lasdh JvsI I aal le Hij eloeg de kraag van haarjapon fvn weinig tPrug Niets roompeld hij getti naam vjBJi ean kleemiakerdie il nge nllohliog zou kunnen geven kik in doii hoed do naast haar op oenwtoH lag stond gwn finnanaant Wachtlo deleeih boo ich weer i maakte hetnnibaidhorl los vaai den pos van Ie loO t nW op len rand staat m mark teeken v an een horlogemaker Hij sm let uurwerk in zijn zak Fer t nu vil dn bl van den ï Avrdar op c app araat net on Mjk wn een gpoote Matiefocnnera dat on den grond ag nlst var vaa de voeten van de doode 1 Wot vervnt D