Goudsche Courant, zaterdag 15 december 1928

Gisteren Vrijdagavond Is de Gemeenteraad onder voorzitterschap van Burgemeester Gaarlandt in voltallige vergadering bijeen geweest iDe notulen der vergadering van 25 Nov lijn vastgesteld die van 10 Dec aangehouden Mededeellngen Door Ged Staten zijn goedgekeurd het raadsbesluit tot wijziging der l egroQtiiig i9£8 en het raadsbesluit Van 17 Oct 1923 tot aankodp van een huis en erve aan de Gouwe B en W aullen ten apoedigato esn voordel indienen tot wijaiging van de opceiityniieffing op de hoofddcm der Ptröoiieele He lafiting Ingekomen liet voorstel van B en W tot hiiurverlaging van de l wonint en van hul 2t complex gemeentewoningen J er visie Het voorstel betreffende herziening der overeeaikomsten met de woning bouwvereeniging St Joseph Ter visie Het voorstel tot den bouw eener school voor g 1 o aan de Eerste Kade Zal Maandag a a worden betiandeid Aan Mej 1 ü L Valstar onüerw jtciu i aan de openbare school no ï in op liaai vtrzoetc met ingang vaii S Jan lyüi eervol ontslag verleend Het verslag van den Armenraad over 9 7 is voor kennisgeving aangenomen Op een subsidie aanvraag van de Kon Hed Potitiehondveietmging i at wijzunu beschikt Van Kegenten van het Vereenigd Weesen Aelemoezenieröliuiö is ingakomen eon schrijven waarm wordt medegedeeld d iL door dit college op de begrooting Ifüi slechts een bedrag van ƒ 0it schryven wordt behandeld bij den T e trekkelijken begrootmgspost Benoeming Tot lid van het Scheids gerecht voor de iemcentewerklieden voor 19 l 9 1930 en 19 L is benoemd de heer L D Mariens en toi plaatsvervanger de lieer C van Kooten I oor de werklieden zijn benoemd tot lid heer F Hoek en tot plaatsvervangend lid de heer A Kedegeld terwyl door B en W zijn benoemd tot Hd de heer P B Sips en als plaatsvervanger de heer F Ekstein Aan de orde zyn gesteld Het voorstel tot toekenning eener vergoeding als bedoeld bij art 100 der L O wet Aangenomei Het voorstel tot overplaatsing van den onderwijzer M A Hansen van school 4 naar de Centrale Kopschool in di vacature T J Zijlstra Aangenomen Het voorstel tot wijziging van het BtroomteveriiigKontract m t d gfRmeente Woerden AangenomenDe Qamaentebegrooting 1928 Replieken De Replieken worden vooitgezet De heer Mu lwijk repliceert De heer M Ji LWiJK a r merkt op d i hij geen bezwaar gemaakt heeft tegen üe verlagmg van den stroomprijs voor dü grootmdustrie maar het onbillijk heeft geacht dat de klemgebruikers die verlaging met zullen ontwangeii Spr vraagt of de o erheid vei laging mag toestaan als er door de groot mdu trie me gebruik van ruw ol ie motoren wordt ge dreigd Dat de heer Fokkers daaraan meedoet noemt spr kapitalistihcht politiek Spr merkt mede op dat wethouder Donker zich van den domme houdt omtrent do sterk opgevoerde wmst der Centrale Spr meent dat wethouder Van Staal ten aanzien van de grondprijzen te ver gaat om daarop alle kosten te verhalen Die prijzen iijn begrensd Ook wethouder Bokhoven vsidisconteerde de kasten Spr zegt dat de heer Meijer heeft aa ibevolen centralisatie van bedrijven die ulj elkaar behooren Spr kan zich er niet mede vereenigen dat de Voorzitter den heer Polet tot de orde heeft geroepen toen deze de S D A P een antichristelijke partij noemde Spr houdt onder talrijke en heftige interrupties allerlei be schouwingen om aan te toonen dat de christelijke grondslagen niet veilig zijn bij de S D A P Spr haalt verschillende voorbeelden daarvoor aan uit binnen en buitenland Ook de christeüjlto en neutrale kindervoeding wordt daarWj door apr aangeroerd Repliek van Mr de Witt Wijnen Mr DE W ITT WIJNEN lib merkt op dat Van B en W het beleid van over patining in den zin zouala die bij de Kleetr Centrale wordt bedoeld ooit door anderen is gevoeld Spr acht het noodig te zeggpn dat de voorstellen en stultken een betere juridisclie verzorging behoeven Spr wijst hierop omdat een pas van B en W uitgegaan stuk wederom ook buiten Gouda zal worden besproken Waar wethouder Van Staal met betrekking tot de Centra e Administratie heeft aangehaald het adviej van Prof Poelje ze jt Epr dat deze autoriteit aan het slot van zyn betoog alleen de sobere mededeeling duet dat het voor grootere steden in overweging kan worden genomen Spr citeert tot staving van zyn opvatting een uitspraak mt een beoordeeiing in De Gemeentestem waarin wordt gezegd dat een afwyking in de wet zooals is voorgesteld ontoelaatbaar is zoodat daarover niet verder in beschouwing behoeft te worden getreden Spr wil nog iets zpggen naar aanleiding van de opmerkingen van wet houder Van Staal over de uitspraak van den President van de Ned Bank Wanneer de heer Keegstra over de uitspraak van de Ned Bank heeft geschreven dai blijkt daaruit dat hy die uitspraak kende Waar dit het val is die klassenstryd is er Spr geeft dan beschouwingen over het poliüeke christendom De protestantschchristelyke heeren vechten elkaar de kerk uit De VOORiUTTER Laat de kerk nu maten De heer OVERHAND Neen om een slang die spreekt jagen ze elkaar wegl Ür HOFFMAN r k De ezel van Bileam Gelach Mr DE WHT WIJNEN Mh f t Is hier geen dierentuin De VÜORZriTER Het behoort een raadsvergadering te zyn Spr hamert en verzoekt met op deze wijze voort te gaan De heer OVERHAND s d tei zyn betoog voort Hij hekelt opnieuw onder heftige protesten der i echterzyde de kerkelyke coalitie De VOORZTHER hamert telkenmale Spr keert zich tegen de poUtiek Coiyn Vervolgens betoogt hy dat b de roomschkatholieken in die streken waar zij heer en meester zijn den klassenstrijd volkomen heeracht De roomsch kathplieken zyn bewegeiijker geworden naarmate de moderne vakbeweging in macht la toegenomen Spr citeert meerdere gevallen van klassenstryd uit het rapport van het R K W er klicdenver bond By het oplezen van een verh ai uit Maastricht waarby de moraliteit in t geding kwam acht de VOORZIITER ingrijpen noodzakely k De heer OVERHAND wil zyn verhaal juist eindigen wiJl wat er verder zou volgen nog minder voor mededeeling in den Raad vatbaar is Hevige ontstemming vooral by de R K leden De VOORZITTTURR verdaagt daarop de vergadenng tot Maandaj 19 I ec te 2 uur Nad ie middagzitting zal de Raad weder bijeenkomen op Maandagavond 8 uur en ww w l gs p t 9 WnwiMdag 21 £ Mr te JLpwr en zoo noodig ook te 8 uur Uit ons Parlement TWEEDE KAMER Staats be grooling Het gaat nu hard op het Binnenhof HoC wel er by de meeste hoofdstukken der Rijksbegrooting een groote aandrang van sprekers ia weet de waarnemende President dr de Visser met krachtig rantaoeneeren van den spreektijd en langgerekte vergaderingen op te schieten en de begrootingen ook de Indische voor de Kerstvacantie afgedaan te krygen Terwijl wij dit schryven is men reeds met Defensie l egonnen waarna om van kleingocd te zwijgen alleen nog de begr i ting van Ned Indië de aandacht zal vragen Afgedaan werden nog Onderwijs Waterstaat en Financiën waarbij tal van quaestles o vele oude bekende besproken werden We zullen ona tot enkele punten bepalen In de eerste plaats heeft zeer de aandacht getrokken het votum van de Kamer waarby afgestemd werd een po§t van ƒ 10 000 voor de roomsch katholieke Handelshoogeschool te Tilburg Deze afstemming heeft in r k kringen groote ontstemming gewekt zóó zelfs dat verschillende r k persorganen het openlijk uitspraken dat dit voor de Katholieken de deur neeft dicht gedaan en de kans op herstel van de oude coalitie met de Christ Hiatorischeii tot een minimum heeft teruggebracht Toch had men dit kunnen voorspellen en het ia ons een raadsel dat de Minister van Onderwijs niettemin een nederlaag heeft geriskeerd welke hij zeer wel had kunnen voorkomen Het standpunt van de Christ HIstorischen is toch al sedert jaren bekend voor verbrokkeling van onze universiteiten voelen zy evenals de linkergroepen niets By het Lager Onderwijs is daaraan luet te ontkomen geweest bij wetenschappelijk onderwijs staat het geval ook voor hen andera Daar staan zy anders dan de Katholieken en antirevolutionairen tegenover confegsioneele hoogescholen en zeker tegenover Rijksgeld daarvoor Niettemin had minïater Waszink zich daaraan gewaagd Niet aan een algemeen herziening van onze Hooger Onderwijswet dat heet niet te liggen cp den weg van dit extra parlementaire Kabinet Maar wel had de Miidster van Onderwijs gemeend dit subsidie te kunnen voorstellen omdat ook de neutrale Rotterdamsche Handelshoogeschool gesubsidieerd wordt Deze poging is echter mislukt Namens de christ historischen werd er de n v dnik op gelegd dat men geen Rijkssteun voor confessioneel hooger onderwij i wil wijl dit gebonden aan een dogma niet vrij is Daartegen kwam men van r k zijde in verzet doch dit mocht niet baten Het werd ten slotte een krakeel tuaschen de leden WISKUNDE fl en KADgeboden p zwr billijk vnor nard ii vAor leerlingen H B S en G nnuiuni vxK r candidaten BOUWKUNDIO OPZICBTGR em door P S DAUVILLIER 761 10 BJMAKTENSSINGEL 12 Boskhouden Handalsrekenen Hindshkannis Handeltrecht Oplilding vaar praetijk an axamen J L A BRAAK Laaraap M O Burg Marlanaslngal 94 S S van Dantzig N W O goadaran JANSEN TILANUS FRIEZENVBEN loh Bell Radio Elaetr Tachn Buraau BlauWttraat 12 Tel 66 H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Goada Uns brood werd bekroond Ambem 1923 a Boecb 1924 K dani 1926 Dordrecht en Utrecbt 1927 RADIO J per week GEHEEL COMPLEET GEPIAATST ƒ 125 HAPPEL Snoystraat 69 GOUDA UKAfZlSKKE M GKAFKKUIZEN SCHOORSTEENMANTELS in alle stijlen Beleefd aanbevelend 2526 10 Firma J M van Buuran tttaanhouwaril VIJVEBSÏHAAT 12 liüDDA BRONCHITIS Haast Asthma ünelle vöriichtmg en genezing door ruöu re geneesmiddelen uit plantenextracten blijkeud uit vol gend attest 41c ben met Uw bediandebn sedert 6 dagen begonnen ik hoest minder haai vrjjer adem en voel my krachiLger l ocli ben ik zeer ernstiig aangetast want ik höb mijn beroep op last van 3 geneosheeren moeten opgeven De nunste beweging was mij verboden dooh in dte vyt dagen ben ik eem geheel ander mensch geworden D te Seraing België Vra gt circulaire met bewijzen aan den uitvinder dezer geneesmiddelen zelf den doktar in de medicyneji O L AA1MAN aar de firma J H I SNABlUé afd P 8J Groote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er is een speciale brochure voor eÜM ziekte Fa P J Revet en Zonen Schilders Oosthaven 65 Tel 280 GOUDA Boorwater Boorzuur Boorzalf lo BI NENDIJK Wrec Téctaur der Begrafenisaen Belast zich ook met Crematie op Westerveld Souwi 228 T l f 822 Gouda De hoogste prijzen wbrden betaald voor HAZEN en KONIJNENVELLEN LOMPEN en IWETALEN door J Scharrenbarg laldamak raat eg 4 7 iO SPiCIAAL DRia Hy ifoisthe artikrleo en PateotKHDCfgniiddelcii Consult ook per brief Msvr J OAWI Goudichestraat 7 ROTTERDAM □ Kerstmis 1927 Sneeuw tKerstvis 1928 7 De mooiste winterfoto is een sneeuwlandschap Zorg dus Platen en Films in voorraad te liebben ïRUliT PRIJS nidtr seDlge lerpllchtiiig uwerzijiii FOTOHANDfL NYMAN VIssshsrsdiJk lOlz ROTTERDAM Q Abonneert U op dit Blad Verkrijgbaar zoolang de I voorraad strekt I AMSTEL BOCKBIER Boskoop L BINKEN Telef 124 Oodda T POELENIJE Telef 480 Widdinxveen SA J JANMAAT Onze Contributie bedraagt ZES cent Kinderen TWEE cent per week Wij alleea geven ACHT WEKEN verpleegltosten en de kosten ontstaan door het gebruik der Operatiekamer en Verbandmiddelen EERSTE NEDERUIiDSCHE MIJ VOOrZIEKEHHUISVERPlEGIHG GOUDA TURFMARKT 120 eOOOO CONTRIBUANTKN Vraag onze Prima gruis en steen vrij e Anthraciet Vooral Walas lmportnoot ea een ideale brandstof Firma A VINGERLIKG Spoorlaa T l 33 LABE PniJZeH 20 Is het U bekend dat de NUTSSPAARBANK te GOUDA Ooslhaven 12 fraaie nikkelen SPAARBUSJES UITGEEFT Vraagt inlichtingen ten kantore der Bank TERMIJNBETALING Wij leveren U uit voorraad vanaf f 1 per week WOLLEN en GESTIKTE DEKENS BEDDEN MANUFACTUREN HEERENKLEEDING WINTERJASSEN JEKKERS MEUBELEN N V C Gr Schuler s ioederenhandel GOUWE 3dt Adverteert in dit Biad H H Winkeliers en Café Restauranthouders Brengt cachet aan Uw etalages en voorziet deze van SPIEGELS EN TALAGEPLATEN Tevens leveren wij stofdichte Etalages Laat Uw gebroken etalageplaten bijslapen en Uw verweerde Spiegels opnieuw verzilveren bij de il I m iounsciin FRi iTiiA nEL Firma Wad A Rlatvald TELEP 313 LaNOE TIENDEWEO 27 in Toorriad NIEUWE VIJGEN DOOSJES TÜNISDADELS DOFFE KASTANJES STUDENTEN HAVER VRUCHTEN IN BLIK VRUCHTEN IN GLAS DIVERSE SOORTEN NOTEN BUSGROENTEN merk Bleuteb BLAUWE DRUIVEN SINAASAPPELEN CITROENEN MANDARUNEN TAPELPEREN TAPELAPPELEN BANANEN TOMATEN Voor Architect en Ingenieur zoowel als voor den Bouwondernemer en den goeden Ambachtsman is van groote waarde het zoo juist verschenen nieuwe tijdschrift Bouwtechniek HalfmalindeliJI sch geïllustreerd tijdschrift voor Techniek Constructies Materialen enz voor de Bouw en aanverwante bedrijven onder hoofdredactie van Architect L ZWIERS te s Gravenhage en met medewerking van vele Ingenieurs Architecten en mannen van de praetijk Het nieuwe nummer bevat degelijke artikelen van bekwame hand over BETONNEEREN IN DEN WINTER WEERSTAND VAN GEWAPENDE BETONWERKEN TEGEN ORKANEN IS EEN PARKEERVERBOD VVENSCHEI IJK BOUWKOSTEN VAN MIXI MALE ARBEIDERSWONINGEN TE AMSTERDAM VENTILATIE BEITSWERK VERWARMING DORPELS EN LATEIEN VAN BETON NORMALISATIE VAN BEKISTINGEN VOOR BETONWERKEN HET LOSDRAAIEN VAN VERROESTE SCHROEVEN EN SPIJKERS KORTE MBDEDEELINGEN BOEKBESPREKING Het fraai verzorgde tijdschrift is met tal van Foto s en Planteekeningen versierd en kost slechts f 3 pep halfjaar l2 nummers Vraag nog hedenl een proefnummer ter kennismaking bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON MARKT 31 GOUDA liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiii HpUDT WELIN TOO DAT Amerikaansche Sigaret elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel is als garantie waarvoor onze naam op de banderolle staat DAT Camel aan de r AT Camel in Amerika een grootere verkoop heelt dan alle andere Sigaretten r AT daar natuurlijk wel een goede reden voor zal zijn DAT Camel versch moet zijn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten bliklfen kisten wordt geïmporteerd r A T dit alléén door ons geschiedt omdat wij de alleenvertegenwoordigers voor Nederland zijn en markt komen van zoogenaamde ramschpartijen oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht waarop echter onze naam niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen DAT versche door ons geïmporteerde Camel rooken en het genot smaken dat Oe verwacht waarvoor Olj betaalt en waarop Gij recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eischen moet dat onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomt CAMEL AllMnvartagenwoordlgars voor r ederl nd ALVANA DEN HAAQ P S Elk pakle heeft c a btndcrolle ran CU et iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I iiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 15 DEC 1928 TWEEIIE BLAD Gemeenteraad van Gouda Wat den carillon post aangaat apr kan zich begrijpen dat de melodieuze klanken op het mooie marktplein te Brugge den heer Overhand die altijd in de kwesties zit in poëtische stemming hebber gebracht Spr weet dat er in België tal van carillpna zyn die ook reparata bohopven Daar gaat men er niet zoo snel toe over Wellicht kan ook hier nog even worden gewacht Spr heeft in een rapport van Jef Deiiijn gelezen dat eigenlyk de structuur van den torun niet deugt voor een goed carillon Spr dringt ook aan op de verlaging der stroomprijzen voor kleingebruikers Het va strechttarief voor gas moot z i worden teruggebracht op ƒ 1 50 wijl er velen zyn die geen verbruik van 50 M3 hebben en dus van het vastrecht tarief geen gebruik kunnen maken Spr ia zeer huiverig voor den door den heer Fokkers aangegeven weg om tot gemeentelevering te komen vah gas en electriciteitskachela enz Spr zou wel kunnen medewerken tot demping van grachten teneinde aan het groote onderhoud van kaden te ontkomen Voor het Goudalite wegdek op de straat is spr sceptisch Spr beveelt aan de erbreeding van den weg onder de Boompjes en een goeden toegangsweg tot de Zwarte Weg Spr IS het een met de grondpoiitiek van het college om gronden in de directe omgeving aan te koopen Eenvormigheid voor den bouw juicht spr niet toe De ritiek van vroeger van het raadslid van Staal bemoeilijkt het werk van den wethouder Van StaaJ De eerste heeft de geesten opgeroepen die nu niet zyn te bezweren Spr noemt de door Mr de Witt Wynen geleverde critiek op de foto s van gemeente ge bouwen zeer ernstig Spr bespreekt daarna ook de circulairevan Ü en W Spr herinnert aan tiet standpunt van de soc dem leden in 1926 in de waterleidingquaestie waarbij de heer Sanders zoowel als de heer Van Staal het onjuist achtten om namen te noemen Spr vrilthans ook geen naam noemen van zyn zegsman Spr houdt een uitvoerig betoog over s heeren Fokkers bestryding van sprekers uitlating over de anti chnatelyke positie van de S D A P Waar de heer Fokkers ook den iteer Schouten uit Rotterdam in debat heett gebracht wil spr w el mededeelen dat de heer Schouten hem heeft gezegd zich iiooit door den lieer Van Staal te moeten laten intimideereli Spr vindt het met consequent dat de S D A P blyft hengelen naar de arbeiders van positief chnstelyken en R K huize Aan het eind van zyn betoog vraagt spr tenslotte waarin nu by dit college de democratie is te ontdekken De heer Koemans aan het woord De heer KOEMANS r k betreurt net dat Dr Hoffman weer een dissonant heeft laten hooren Dr Hoffman wil altgd roomsclier zyn dan de Paus Spr zegt dat het amoveeren van de Bank van Leemng niet voldoende ruimte geeft voor de markt Hot gebouw zelf kan wellicht nog wel eena noodig zijn voor de markt T f i K voorsjej van jje Centrale actmimstratie byna tot gevolg heeft gehad een wethouderscnsis Waar de uit tiag der stemming in het Goudsch Voiksblad geweten is aan de li K democraten wil spr zeggen dat de wethouder Van Staal te voren wist by liet indienen zyner finanueele nota dat spr niet was voor den stortingsdienst en spaarbank Spr is met wethouder Van Staal en den heer Heerkens daarop meegegaan naar Zwolle en toen heeft spr zich daarvoor gewonnen gegeven nuts de dienst volkomen zou worden ingevoerd als in Zwolle Wanneer de wethouder Van Staal eerst by de indiening van het voorstel in Mei later bij den aankoop van het gebouw zyn nadere bedoeling had medegedeeld hadden spr en de zijnen daaraan hun stemmen n ie t gegeven Wanneer het juist is dat er nu weer ambtenaren worden opgeroepen dan is dat weer buiten de gemaakte afspraak met den Jiaad Spr gelooft niet dat de heer Zandbergen hier is geweest voor de oprichting van de ophaal en atortingsdienst Van de muilkorf circulaire zeg spr dat wanneer die circulaire een paar jaar geleden was gekomen het van de zijde van den heer Van Staal in den Raad zou hebben gedaverd Spr begrijpt niet nog daargelalen de juridische bezwaren hoe men den liaad zoo poogt te intimideeren Spr begrypt niet hoe het geheele college zyn sanctie aan die circulaire heeft kunnen geven Het heeft apr perplex doen staan inzonderheid voor den heer Van Staal Repliek van den heer Overhand De heer OVERHAND s d vraagt in liJn repliek nadere toeelichting waarom de gasdruk na 5 uur grooter is dan overdag Gaarne zal spr ook nog inlichtingen ontvangen over de voi warming ten btadhui O en de andere door spr naar voren gebrachte punten Het praeadvies over de motie tot het ontvangen van details bij de af on overschrijvingen ziet spr gaarne tegemoet Spr houdt zyn opmerkingen over de Goudalite dekking staande Hij vraagt nadere uiteenzetting hoe B en W denken den grond bouwrijp te maken Spr meent dat dit Tiiet is werkverschaffing doch werkverruiming Het toegezegde praeadvies over de inrichting van een geneeskundigen dienst is nog niet verschenen Spr meent dat het noodig is dat ten aanzien van de rioleering eenheid van werken wordt verkregen Het is spr s aandacht niet ontgaan dat er met de rioleering in de Korte Akkeren wat aan de hand was Spr heeft gezien dat de vlotters in het pompgemaal 30 a 35 c M zijn verhoogd Spr vraagt inlichtingen daaromtrent en vindt het vreemd dat hij als lid van Je commissie voor de reinigingsdienst niets weet Spr vraagt is dat in en uitlaatsysteem toegepast met medewerking van de beide wetil oude ra Spr vraagt ook nog nadere mededeleingen of openbare behandeling van het rapport over de vervuilde rioleering in de binnenstad Spr zeyt dat waar de S D A P baschikt over 8 zetels er zeker nog wel 11 leden tegeH zijn Spr stelt vaat dat de S D A P niet den klassenstrijd predikt maar dien voert Dat ia een groot verschil Hebt ge U al voorzien van de Vergadering van Vrydag Iti Dec 8 uur deb avimds had de heer Koegstra dit den Hand behuoieii mede te deelen Het is geen objectieve beoordeelmg die door hem aan den Haud is verstrekt Spr vraagt op welke wijze B en W nu zullen verder gaan Spr heeft vernomen dat in de commissie voor de Financiën efrprokèn is ovei © en thef van den dienst Kn ei is slechts een bedrag van ƒ 250 doi r den llaad gevoteerd Spr vraagt op welke wüize dat crediet is besteed De V00E2 l l EIÏ merkt op dat B en W bezig zijn met voorsteblen die aan de gemeente geen geld kusten Mr DE WlTl WUNEN lib herhaait te hebben vemoijien dat er een nieuwe ambtenaar moet komen van ƒ 4200 Spr zal uu afwachten Wanneer men meent dat er hier toch twee Ophaildienaten moeten zyn dan wil spr wel zeggen dat wanneer er twee moeten komen het dan aanbeveling verdient het voorbeeld van Leiden te volgen waar de verschillende bestuurder bondpn met elkander met subsidie van de gemeente zulk een dienst hebben ingericht Dat is m elk geval veel goedkooper Spr zegt dat wethouder Van Staal de conclusie uit het prae advie s van den heer Meyer uit het verband heeft gerukt n deze voor dit geval niet had mogen bezigen De heer Meijer heeft zyn stellingen opgebouwd in een systeem van een g3heel and ire gemeeentewet dan v aaronder wij leven Het standpunt waaivan hü is uitgegaan i ongeboren recht en is bij de hier aanhangige zaak dan ook abiwluut niet te georulken Spreker is ook aangevallen over zijn opmerkingen over het Ziekenhuis Sprek3r handhaaft echter dat door de voorstellen van B en W aaiwankelylk vele weken zijn verloren gegaan Tegen het advies van rtgenten in hebben B en W willen reorganlseeren zonder dat daartoe eenigen grond aanwezig was Dat heeft stagnatie veroorzaakt Later is gekomen het voorstet Koemans Maar Wethouder Van StaaJ heeft opgemerkt dat er geen constructieve be trij ding ia geweest van de begrooting Spi zegt dat de stryd tegen deze begnoothig niet kon zyn tegen groote zaken daar deze er niet zyn maar dat in t atgemeen is gewezen op de overlading Spr sluit zich aan bij den heer Middelweerd inzake den hoogen post die voor stiaten en pleinen is uitgetrokken Het heeft spr getroffen dat wethouder Van Staal die zoo beweerd heeft dat het liberale spook verdwenen was en niet meer zou terugkeeren een uur lang legen dat spook heeft gevochten Dat was er dus toen en daarmede heeft wethouder Van Staal zich tot Don Quichotte gemaakt die ook tegen spoken vocht Er is door spr toen de wethouder Van Staal heeft medegedeeld foto s te hebbtn doen nemen van verwaarloosde gemeenteeigendommen gevraagd voor wiens reko ning die waren Toen is spr geantwoord voor de gemeente Nu wil spr die enkeie foto heeft gezie toch opmra ken dat het wel heel vreemd is dat foto s voor rekening der gemeente worden gemaakt welke klaarblijkeLyk bedoeld izyn om te dienen als agitatiemiddel by verkiezmgen Op een foto van de herstelde Havenbnug heeft spr deze aanleekening gelezen De andere gesloopt veel te vroe door veiwaarloozmg winkeliers Oost en West haven gedupeerd door het z g zuinig öeheer van voorheen Nieuwe brug afgdeverd Augustus 19119 Ü ondei goedkeuring van Regenten van het Weeshuis zyn ook daar phoio s genomen Het is kpr bekend dat van een in p de dekplanken zyn atgebroken en gefotografeerd dat de treden van de trap ook vOor net maKen van een foto zyn uitgebroken uat in de jongen aaal de heeie loer is uitgebroken en dat de pianken zijn onigeneeid en daarna gepilotograteerd Uat heet dan de veiwaanoozmg van het Weeshiiis Uitroepen van verbazing Spr wil wel verklaren dat toen vorig jair in zyn eigen huis dat goed is een vloer moest worden opi ebroKen de planken daarvan aan den onderkant ook zwam vertoonden Dat is in vele huizen htt geval maar dat geeft zeker met het recht om van verwaarloozmg te preken Wat buiten iiiedeweten van Regenten van liet Weeshuis is gsclued wordt door spr op scherpe wyce veroordeeld iipreker blyft by zyn meening dat hitdringend gewenscht ia dat belastingverlaging plaats heeft Spr ib van oordeel dat dit mogelijk isdoor de opcenten op dr Personeele belastingte verlagen door het geraamde bedrag kwade pos ten me ƒ lO OW te verminderen door te bezuinigen op het onderhoudvan straten en pleinen Het denkbeeld van oen heer Muyliwyk um door een mindere reserve van de Electi sche Centrale te komen tot prijsverlaging voor de klein gebruikers heeft ook spr s instemming Spr gaat niet accoord met de door den wethouder van Financien gehouden verdediging van de reserve Wanneer er ƒ 1 0 0 M meer voor kwad posten is geraamd omdat ook het door den inspecteur geraamde belastingbedrag mee ƒ 10 000 is verhoogd dan is dat een aanklacht tegen die hooge belasting dan deugt die heffing niet Wat de reserve aangaat wanneer bij gebruik van een derde deel daarvan in dezen dienst dit moet leiden tot be lasting erhooging voIg end jaar dan had de wethouder die mededeeling vorig jaar moeten do n Met betrekking tot de door spr en den heer Overhand ingediende motie tot detailleering van de af en overschrijvingen za ip gaarne het prac advi s van B en W tegemoet zien Ook over de circulaire van B en W aan de ambtenaren wil ibpr een en ander zeggen De VOORZITTER merkt op dat deze circulaire taat buiten de begrooting Eerst moet deze worden afgedaan en dan kan de circulaire worden besprcdten Uitroepen Ze kan eerst worden Ingetrokken De heer KOEMANS r t De circulaire raakt het beleid van B en W De heer Mr DE V IfTT WIJNEN ib wil van deze muilkorf circulaire toch dic zeggen dat naar spr s oordeel B en W de bevoegdheid missen om zonder den Raad wijziging te brengen in de instructie van amibtenaren En dat doet deze circulaire Dit praclische jaarboek is voor ieder inwoner vanheel veel nut feitelijkheeft ieder het noodig Het sprekendst bewijs is dat in == 8 dagen tijds = 1000 ex zijn verkocht 100 pa s f 0 25 in eiken boekhafMlcl en bij de Uitgevers A BKIN KMAN Zn ï = Markt 31 verkrijgbaar ZZ Spr acht het niet noodig zonder grondwettelijke verplichting nog meer subsidies voor byzonder bewaarschool onderwy a te geven Spr zal voorstellen dien post terug te brengen op het vorige bedrag Spr wü erkennen het eerst verkregen recht anders zou h voorstellen schrapping van den geheelen post Waar de wethouder Van Staal heeft gesproken over homogeniteit van den Raad daar zegt spr dat zoolang door den heer Van Staal zoo persoonlijke zaken naar vuren worden gebracht er van homogeniteit en samenwerking geen sprake kan zyn Laat de wethouder het persoonlijk element verdwijnen dan zou hij een goed wethouder kunnen zyn Spr zal zich verzetten tegen opdryving van uitgaven maar spr ïal gaarne steun geven voor het totatand brengen van betere toegangswegen tot de stad en ook naar de Plassen Spr heeft niets beluisterd hoe de burgemeester staat tegenover de economische positie van Gouda De toestand is gedurende de 9 jaar dat spr in Gouda woont niet vooruitgegaan In omliggende steden is belastingverlaging mogelyk geweest hier komt men niet onder den druk uit Spr waarschuwt hiertegen met klem Er dreigen hier nog eïnati t r dliigen die spr alleen bereid is onder vier oogen aan den burgemeester mede te deelen Mevr Rieaz repliceert Mevr RIESZ lib verklaart haar houding in Nov 1925 waarom zij toen voor gagprysverhoogfing was Toen dreigde de fabriek met verlies te werken Door meevallers kwam er een winst van ƒ 17 000 terwijl er nu een win t van ƒ 66 000 is geraamd Spr is tegen het niet gebrulktn van cf n deel der reserve Wethouder van Staal heeft uitdrukkelijk voor Ged Staten verdedigd dat een deel dier reserve zou dienen voor hersteiwerken in 1929 Nu worden wel die werken op de begrooting gebracht maar van de reserve wordt niets daarvoor gebruikt Dat is in strijd met de uitdrukkelyke verklaring Het doet spr leed dat wethouder Van Staal van den burgemester de afdeeling Volkshuisvesting heeft overgenomen die onder den burgemeester goed is waargenomen Spr begrypt niet waarom zulks is geschied en acht dit ook niet in het belang van dezen dienst Repliek van den heer Verkerk De heer VERKERK a r sluit zich volkomen aan by het betoog van den heer Polet Spr zegt wie niet vóór den Chii=tus is is tegen den Chriïtus Spr treedt hierover in nadere beschouwingen Interrupties Spr komt zoo tot bespreking van de door de soc dem gehuldigde begrippen vrijheid gelijkheid en broederschap Spr zegt dat de circulaire van B en W aan de ambteo en geïnspireerd 1 dgor eea v c keerde vryheidsgedachte De sociaal democratie heeft niet de ware vrijheidsgedachte Onder talrijke interrupties vervolgt spr zyn betoog over gelykheid en broederschap Spr bespreekt vervolgens de algemeene financieele politiek van den heer Coüjn om den gulden veilig te stellen De rekensom van den heer Fokkers uit de periode van 1921 acht spr misleidend Spr meent dat de wethouder van Onderwijs niet op de hoogte is van de boventallige onderwijzers Spr is van oordeel dat de boventallige onderwijzers automatisch vervallen zoodat ze niet worden afgeschaft Dat geld komt dus vry Spr had verwacht dat waar het bewaarse hooiende rwijs m breeden zin als onderwys is opgevat er een andere beoordeeling zou zijn gekomen Spr weet dat zijn standpunt niet door de liberalen wordt gedeeld hun steun had apr ook niet verwacht Spr komt ook than tot de bespreking der reserve Er wordt door B en W precies gedaan alsof de geheele bespreking voor de vorige begrooting niet bestaat Er wordt van de reserve niets gebruikt Dat is onjuist Spr zal een motie indienen tot amoveeren van het gebouw van de Arbeidsbeurs ten behoeve van de marktruimte Met het standpunt van den virethouder inzake de kwade posten gaat spr niet mee De ƒ 10 000 hoogere raming van de kwade posten op de ƒ 35 000 is onjuist Dat bedrag wordt nooit bereikt Spr zegt dat er niets geen narigheid meer aan de lucht Is en de raming van den inspecteur veilig is Onder dat bedrag zit ook de restitutie van forensenbetalingen Het werkelijk bedrag oninbare posten was ƒ 2513 op een belastingbedrag van 7 ton Dat wijst er op dat er geen enkele reden is voor den wethouder tot verhooging Spr vraagt of door de verwerping van voorstel van November alleen de stortingsdienst is overgebleven Spr acht het gewenscht hierover den Raad te doen besli sen Opmerkingen van Mevr van Dantzig Mevrouw VAN DANTZIG s d zegt dat bij de neutrale kindervoeding ook niet ao ciaaldem oer aten lid zijn van de commissie Alleen de kookster en de schoonmaakster worden betaald zulks in antwoord op een opmerking van den heer Muijlwyk Het Burgerlijk Armbeatuur treedt aanvullend op waar de diaconale arbeid tekort Fchiet door onmacht of om welke andere reden ook Daar MÊrdt geen onderscheid gemaakt De söfflRl democraten en de waarlijk belijdende christenen kunnen wel samenwerken Repliek van den heer Polet De heer POLET a r verklaart na de toelichting van den wethouder van onderwijs op practische gronden niet tegen den post te zullen stemmnn voor de inrichting van bewaarschoolhol cleresaen Spr handhaaft zyn standpunt ten aanzien van het bijzonder bewaarschoolonderwys Spr acht ook de uitgaven voor het onderwys in t geheele land te hoog De inrichting van een geneeskundigen dienst zou spr om financieele redenen willen uitstellen tot 1981