Goudsche Courant, vrijdag 21 december 1928

67 Jaargang HO 10954 ALLE DRUKWERKEN voor dan Handsl Vareenigingen én voor Partlculiar gebruik worden tot zeer blilijka prijzen accuraat an vlug door ona geleverd A BRINKMAN ZOON Allé ziekten van urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gü lijdt mannen of vrouwen acute of chronische ziekten aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer ziekte of alleen den naam daarvan op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bü M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met de bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten Sanguinose ZUIVER PLANTAARDIG TONICUM Als gij epn bleeke gelaatskleur hebt bleeke lippen hleeV tandvleaiMih Als gii lijdt aan hoofdpijn slaoeloosheid gedurende verni oeidheid Als KU g brek aan eetlust hebt lusteloos zyt en prikkeloaai Als gij moet klagen over gebrek aan energie Denk dan aan de SANGUINOSF De SANGUINOSE Dat IS het middel dat U snel en goed helpt Zij verrijkt uw bloed verstoric uw zenuwen wekt uw eetlust op en bevoidcrt een algemeene Ievensopgewekth i De SANGUINOSE kost per flacon van ruim 300 gram ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Bu alle Apothekers en voorname Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Voor de primitieve mensch die brfty beet la er alecJiU één rrmajatuk Het Voedselvraagstuk Al d TMdieUnragtlt U opgelost ni t da bolp Tu Molenaar KIndermeel iMft baby in d imf w Mtiii howUnc n t oad n n Tanrteaai VrM t ttMt nho kl e M P HOLBNAAB Cfc WMl WACHT NIET LANGER MET IB UW GEBIT wil leverln U aan prima abltlTO mal 6 ur vol la arantla U batult hiarvoor 12 maandan achtaraan f S 84 Koitalooa Inllchtingan BUREAU VOOR TANOHEELKUNOIQE m MIODEWTANDS VERZEKERING gMta Mt r T G HOLMAN Bliiliirilnial 3 Ooudi Maakt Uw huis met de Kerstdagen gezellig Kerstboomen Hulst firn G luiiEmmi Kleiweg 36 38 Tel 611 Wti maken onse VEIE DUIZEHDENIE2EIIS en lezeressen opmerkxaam dftt er K n beter pubUciteiUmiddel In Gïouda en on eirinf ia den de ZATERDAG EDITIE van de GOUDSCHECOOIIIiNT roor het plaatsen van aanvra fcn en aanbiedingen Tan DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annonceeren van aanvragen en aanbiedingen van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR Wy hdoben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld n 1 van 1 8 ge irone regels EN aULOKN elke regel meer t 0 12M mlU contant aan ona Buraau MARKT SI Uiterste termUn voor iATERDAGMOBGKN 9 uur Zend Tooral rroeg in OEOARANOEERDE OPLABE MINSTENS 6150 EX MAGERHEID Schoone volle lichaamsvonnen door O Fi STElNER s OOSTEKSOHE KRACHT PILLEN voor Damei Wonderbare Bustes Ook voor her Ueiiden en zwakken Bekroond met gouden medailles en eere ploma a In S weken tot 30 pond toeneming Gegarandeerd onschadelijk Door Artsen aanbevolen Streng reSel Vete daakbetuigingwi Prgs per doos van 100 stuks ƒ 8 50 200 atttka S SO franco thuis onder rembours of na ontvangst van postwissal FILIAAL aURSKl Zeestr 21 Den Haag N V Utreohtsche Hypotheekbank UTRBCHT Pandliriawn f 47 000 000 De BANK stelt beachikbaar 4 2 Pandbrieven a 99 in stukken van f 1000 f500 en flOO 40 D e Di r e c t i e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Genezing door de Planten van alle hieromteT vennelde ziekten nieuwe en oudere gevallen zelfs wanneer oniceneesbaar verklaard en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte BEN SPECIAAL Suikenlekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitiiekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slechte spijsvertering verlies van eetlust waarten in de maag kranqjen beladen tong Huidziekten uilslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op eUie plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gü alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gü niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen p den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de MedlBBnen by firma J H J SNABIUE Afd D 8B Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt Maison Para Hoofdsteag 7 Rotterdam Varplagingiartlkelen Caritti Bummlliouian Breukbinden Warmwitarzakkan BoTII prljicourint gratis BUMMIWARCa ZENUW AANDOfiNINOfN Zenuwen doen zich te meer gelden als het lichaam verzwakt is slechts en at eheele versterking zal daü resultaat hebben Irviag s Glst Tamlno Tabletten zijn m hun uitwerking bijzonder krarhlig daar iij hel bloed volkomen zuiveren en t geheele zenuwgestel gezond en k r ach tig maken Devitami nenzijnbijz heilzaam Garaaliti Probeei ci iidooi tadien Uw lenuwge tcl zich met op woaderdadige njze herstelt betaten wij U Uw geld terug na ont vangst der lediRe dooi po I o A ftVO tORÊ Uü lt vv KV ALOEM HOLLANDSCHE HANDEL EN INDUSTRIE MIJ Aldrlltnc ViJtl VIU I DiBnoki un Dtn Haag I RVI NO S QIST TAMINE TABLETTEN jvtq en dit is de tuin en daar staat een reuzenhobge muur omheen en op het dak staat een toren zoo hoog als Al zijn aandacht is geconcentreerd op zl n boQwwerk zijn gezichtje gloeit van opwinding zijn kleine handen stapelen de blokken met uiterste omzichtigheid 05 En dan komt een van zijn hulsgenooten In de schemerig verlichte kamer en stoot met den voet tegen het bouwsel waaraan met zooveel zorg is gewerkt Zorgt In Uw huis voor een goede verlichting het spaart de oogen van Uw kind en voorkomt vaak een bitter klnderverdrlet BIJ HET IPEL HILIPa ARGEMtTA Goed hchl h ten der goedkoopst yerbruikiProduiten k Zatepdag 22 Deoembep 1928 mimm mum SÏEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPEUJV fraSUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER RBEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN aa Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdaien ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f 2 26 p r week 17 cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bexorging per looper gemhiedt Franco per ost per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan one Bureau MARHT 91 GOUDA by onze agenten en loopera den boekhandel en de poetkantoren Onze bureaux zün dagelijks geopend van 9 8 uur Administratie Telef Interc 82 SMlactie Te e f 88 Postrekening 48400 ADVERTBNTlBPRUSi Uit Qouda en omstrdMn behoorende tot den beforgkrinf J b regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 2S Van buiten Gouda en den beKorgkrinf 1 6 regels ƒ 1 66 elke reg l meer ƒ 0 80 AdvertentiSn in liet ZiterdagnuraiDtr 20 bijslag op den prus Liefdadij beids sdvertentiên 4a kei val d ak fxli JgJOBZONDEN MEDBDEBLlNGENi 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel moer ƒ 0 60 Op wit Voolllagina 60 hooger 6ewone advertentién en ingezonden mededeel Ingen b contraot tot na jMedneeerdeo prya Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruiMte Advertentiën kunnen worden ingfecomien door tusschenkomdt van soilede Boekhandelaren Advertentiebureaux en on e agenten en moeten daags vóói de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn EERSTE BLAD oogenblik dat nieuwe offers worden gevraagd van de belastingbetalers voor uitgaven waarvan de directe no zakctlvjkhsid in vollen omvang niet bestaat De reserve wordt vastgehoiiden en intusschen wordt aan de LlehtÉabrieken de schroef nog wat tcrker aangedraaid om nog eUeiyice duizenden gtddens meer win t door de ectrictteitsgebruikera te laten betalen om de böïastingput me te dempen Wethouder Donker Ijeeft wel een zorgelijk gezicht gezet over de uitkonï ten van dat bedrtjf in 1629 en medeigedeeld dat er ƒ 28 000 extra moet worden üfgeschreven maar ongerust hoeft men daarover werkelijk niet te zijii want de winat is voor de Electrische Central weer ƒ 6 J00 hooger gesteld dan vorige jaar Bn w weten uit de cijfers dat de winiM fün de raftlingen steed f ver iiebben overtrofftn De l er Van Wijnen heeft thantj op deze winslijpdrijvii g wecen en bü de vorige begro ting heeft de lieer Verkppk er de aandacht op gevestigd t Is een klein kunst e al s men de prgzen hoog houdt op verkapte wiju itelasting te heffen In 1924 was de winstraming ƒ 44 336 nu 6 jaar later ƒ 069 602 Welke moet er het volgend jaar zUnT De wethouder van financiën heeft het maar te zeggen 1 By den post Opcenten op de Personeete Belasting hebben Mr de Witt Wijnen en de heer Verkerk oen sterk pleidooi gehouden om deze onbUlyk en zwaar drukkende belasting tot het oude niveau vóór 1928 te doen terugbrengen Daartoe Mea ook alle leden Immers de persoQeele belasting houdt geen rekening met iemands inkomen xoodat het vaak voorkomt dat iemand met wemig inkomen duchtig m He personeele belasting wordt aangeAlae i op voor vfcnTiBiini vorig jaar nog een schepje op daan Nu kon dat schepje er weer af maar de wethouder V an Staal bl ek daartoe niet bereid Hij vond het b©ter om de inkomstenbelasting zonde gegronde reden met ƒ 10 OOO te verhoogen en vond daarin aanleiding om de kwade posten ook ƒ lO OOO hooger te stellen Dat laatste is de Raad nu toch al te dwaas voorgekomen en danrom is die Il Bah I mann Speciale Kerstetalage Expositie Nieuwste modellen Dit mimtaia bestaat uit twee bladen I B erich t De GOUDSCHE COURANT zal on MAANDAG 24 DECEMBER a s tf de beide Kerstdagen NIET VERSCHIJNEN Advertentiën voor het nummer van DONDERDAG 27 DECEMBER kgiinen warden ingezonden tot DONDERDAGMIDDAG 12 uur DE DIRECTIE De Gemeentebeérooting van Gouda o erweging en accuraten opaet van overl ela8tlng van miskenning van hetgeen wet en practi k eischt Een testimonium waarmede B en W maar vooral de wethouder Van Staal die als de leider van ilexe drijfjacht wordt beschouwd het doen kunnen Prettig is dat niet DHamaast heeft ecir deel van den Raad op ondubbelzinnige ja scherpe w jze haar ontstemming sterker haar verontwaardiging geuit over de ongemotiveerde opdrjjving der uitgaven en het starre stelling nemen van den wethouder van financiën tegen den redelijken en voor de gemeente gebiedend noodïakelijken eisch om beschikbare gelden uit de reserve van 1928 te benutten voor belastingverlagii aamaar ieder aangeslagene snakt Het was te verwachten dat het gebeurde met het voorstel tot het inrichten van een gemeentelijke Girobanlc met een centrale administratie zijn nawerking hebben zou bil deze begrooting De wijae waarop de wethouder van financiën in November gepoogd heefl nMt steun van z n adviaeurs zün zin dfior lB drijven tegen alle getond argumentatie in heeft groote ontstemming gewekt En die ontstemming werkte nu wyl deze wethouder wet en practyk is blijven trotseeren Het hoofdbezwaar dat deze Centrale Administratie in str d is met art 116 der gemeentewet welk bezwaar gesteund is door uitspraken van de meest gezaghebbende züden op gemeentelijk gebied heeft deze wethouder met een hol betoog genegeerd met de wetenschap dat beswaar niet te kunnen weerleggen Er is ook o a door hem een beroep gedaan op dfler Helder waar des wethouder ambtgenoot zulke goede resultaten zou hebben verkregen Nu is ona pas in handen gekomen de Uetdersche Courant van 8 Dec j l waarin wordt gemeld dat bij B en W van den Helder in ernstige overweging i s om tot decentralisatie der boekhouding van de resp bedrijven over te gaan Daarmede wordt de werkelijke waarde van dit door den wethouder aangehaalde voorbeeld duidelijk gedemonstreerd Wat de reservepolitiek van den wethouder van financiën betreft die op zoo krachtige wijze in t bijzonder door de heeren Mr de Witt Wijnen Verkerk en Van Wijnen i bestreden op grond van des wethouders eigen verklaring bjj de gemeentebegrooting 1928 in het begin dezes jaars deze kan oots niet door den beugel Zyn overboord gezette verklaring dat een derde deel dier reserve zou worden aangewend tot steun van de uitgaven in 1929 is wel heel markant Is een grooter inconsequentie denkbaar dat dit beschikbare geld wordt op zij gelegd op het De Btrijd om de macht De jacht om het snelheiderecord De opdrijving politi ritr Raadimeerderheid Resen eeieii op kosten der belastingbetaler De Raad bomogf n tegenover de muilkof circuiaire De Van Staal sche ang t en knoetmethode veroordeeld De Gemeentebegrooting voor 1929 is gereed Evenals t ij de begrooting voor 1928 welke in April van dit jaar eerst werd vastgesteld heeft de Raad negen zittingen aan de behandeling er van gewüd Gedurende 31 uur heeft de Goudnche Raad gezwoegd om deze begrootii gereed te kr j n om ze ditmaal vóór den wettelijl en termijn aan Ged Staten ter goedkeuring te kunnen aanbieden Dat is gelukt Daarvoor ayn we dankbaar De uitvoerige verslagen der fittingen welke nagenoeg dag aan dag gedurende l4 dagen zijn gepublice rdr hebben wel doen zien dat do sfeer van den Raad niet bepaald rustig is en gemoedelijk Het ia het tooneel van strtjd van heftigen poHtieken st jd van strijd om de macht om de absolute macht in onxe gemeente Bü de algemeene beschouwingen die het overgroote deel van den tijd hebben gevorderd is de Raad gelukkig behoudens dan eep onvruchtbaar debat over christendom en socialisme van het terrein der algemeene politiek gebleven De beschouwingen liJn vrijwel beperkt tot het algemeen en financieele beleid van het College van B en W en inzonderheid van den wethouder van financiën en openbare werken zij het lat de verhouding tusschen de r k demo ten daarbü met onbesproken is $ ebleren De Btof voor deze beschouwingen lag opgehoopt De behandeling van zaken in den Raad in het afgeloopen jaar is door het college in een jacht tempo geforceerd Een groot deel van den Raad heeft op duidelijke wijze doen blijken dat het op een zoodanige spoedbehandeling van zeer belangrijke en Ingewikkelde zaken niet gesteld ia dat het een rustige grondige bestudeering van zaken prefereert boven het jakkersystee dat Js toegepast In allerlei beelden en uitspraken is dat tot uiting gekomen Er is gesproken kan den te snel loopenden wagen die men niet kan bijhouden van een toestand van politieke neurose waarmede het college van fi en W was geïnfecteerd van overhaast werken zonder serieuze voorbereiding en ten koste van nauwgezette 50 Japonnen Hoedtn en Klnderjurken = Prachtvolle keuze Kerstgeschenken = j 2013 no 732 van de nglijst en Kindhoven ƒ 2088 no 398 van die yat ook hierin staat Gouda vèr achter Hot gemiddeld vermogen van Gouda bedraagt ƒ 59 000 en in Eindhoven ƒ 85 000 Bïn sindB de officieele cyfers i verschenem is Gouda door zyn verhoogde opcentenheffing er obgunstiger op geworden De in Ader ha4 zeker beter gedaan die v rg IijW g Eindhoven achterwege te laten wtot daarbij IS het m€t Gouda maar dioevig gesteld Er is bü deze begrooting ower tat van onderdeelen gesproken die teder op zich irif een l eschouwing waard zün Ook de droogmaking der Reeuwyksche Plas san behoort daartoe Daarop komen wy later wel terug Slechts één punt laten wü thans niet onbeaproken de circulaire van B en W aan de ambtenaren door Mr de Witt Wijnen jttlrt Het is gebleken dal de RBaaneTrwfOIBr der Van Staal heeft beschouwd als d v d f van dit merkwaardige stuk De Raad heeft dat heel duidelyk gedemonstreerd doOr ttatder meer den eisch te steflen dat dit onwettig geachte en B en W belachetük mafcende stuk onverwyild zou worden ingetrokken Hetgeen dan ook is geschied Met veel genoegen heeft die mtrekking met plaats gehad ve e malen heefl de Voorzitter en de wethouder Van Staal gepoogd dat papieren kind het leven te redden maar de Icarwats eerst door den heer Ftdtkers vervolgens nog veel striemender gehanteerd door den heer Van Dantzlg en later door de heeren Verkerk Koeraans de Witt Wijnen e a heeft het om t leven gebracht Het is begrypelük dat vader Van Staal daarover heel boos was en treurig daarbü t Is duidelyk gebleken voor den fascistische Mussolini is in den Raad ven Oouda geen plaats Hij heeft het veld moeten ruimen TSTADSNIKUWH GOUDA 22 Dec 1928 CariUonbespeliiiR f Het programma van de carit loiibespeling ter gelegenheid van hi t Kerstfeest is als volgt 24 December Kerstavond half negen Stille Nacht Heilige Nacht Kerstkindjea aankomst Herderke Jezu De nacht was zwygend de nacht was donker Daar is uit s werelds duiPt re wolken De herderkens lagen bij nachte Bly Kerst ƒ 10 000 dan ook afgestemd Inplaate nu die vrijgekomen ƒ 10 000 te doen strekken tot verlichting van de personeel opcenton wat op billijkheidsgronden aangewezen was heeft de soc dem raadsfractie er op advies van den wethouder van financiën voor gezorjul dat zulks niet geschiedde en het beih van de inkomstenbelasting daarmede verminderd Naar aanleiding van die belastingvoor stellen is er in dit blad Maandag j l een ingezonden stuk verachenen waarop de wethouder Van Staal de aandacht heeft gevestigd w jl hij meende dat do schrijver daarvan diehii niet de eerste de beste heeft cacbt op grond waarvan is niet bekend aantoonde dat het met Gouda in vergelijking met Eindhoven nu niet xoo slecht gesteld is K x hebben dat een nagegaan Die verge Stel van den wetïiouder vfiifaiind i lé ï j Iflm If Vö f GmóA ntet rfieêy Vöoi beide gemeenten dezfllfée laatste officieeie statistiekcijfers nemend hebben we gevonden dat Gouda dat 27 000 inwoners telt tegenover Eindhoven 58 000 bij ƒ 2000 inkomen ƒ 71 73 heft en Eindhoven ƒ 61 9 1 en bij ƒ EOOO Gouda ƒ 289 10 en Eindhoven ƒ 199 19 Zoowel m inkomens als in vermogenspositie staat GouJSa bü Eindhoven ten achter Gouda gemiddeld inkomen HET STOFFENHUIS UITVERKOOP KERST AANBIEDING GEBR SPAAS GOUDA MARKT 18 Zl t NU onx l lao a Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Go uda en Omgeving naar haar opva Uend mioo e huid en he wit glanzende tMïet had hij die roode vlokken iiWDetten zien Ze wnreo er nog m i go eeBt toon hij mot zijn vreamdeoortig verhoor waa begonnen dbairvun waa hij ekeï HSj wae geheeil van de wij door al detse e edmzinnl giiHid en het dUurd e a poosje eer het tot hem dooiürong dat hlj Ms nioeet doen om he t otoiAJo weer bij te brengen Hfj lOgj naar eea mnurkaet en kTö g e i karaf brand y Nadat haj en wijnglas halfvol geeclioaketi had ging hij naar Het be wuötedooze meiaje terug Uel zioh weer op de kuieëm votllen hdhte haar hoofd epa wetoiigi op e i het gelukte hem ecu Bcheutie van hët opwekkende vooht in haar mond tiei g9eten Dadelijk daarop Iworde hij eeai aucht mi nog evea later begnnnon de oogleden mei de glouden wim pem ië tril leo HieipdooB aangienioedi gd divd hii een tweetle pogin ï rint eens zei hij aaoht U ruit dadftlij k weer heelemaal opgeknapt j n D tmaal slikte het meisje uit eigiffln beweKïdiOfg een miondjevol van deoi d rank door en langEaani opencBen zicb de blenwo oog m Al eemrt een paar seconden weaenlooa roiiilstaaiüeii en doftrop een nitkukking van O Sidderen ea kxeunend atieit zij don uitroep ilit de oagleden slotm zich Mfmt u iiel leek Singleton dolt zij opnieuw het bewustzijn zou veriieBem Kom kindllief zei hij Drink noge ms een slok dat zal je goed doen en emoer gefvoi lölfi vreeBelijks wae gebeurd Hij liep de ktwner door en bloef Vlak tegenover de ineengedDkt in g e talte In den stoei slinn Bij don e r6tea aanbltlk za hij dat de man lood was n hij begreep al spoedig at diiiarv m de oorzaak wae want op het fvitte overhemd bevond zictv een roodo vlek eti middrtTi daarin was oen driehoekig gat Vit dit gat h l het w trnte blowi gestroomd waa vandiaar op den Btool gedropen en van den stoei weer op den g wrwen edkenhoulen vloer naast h haordldeedje Het wa doiftelijk dBt db man wae doodgeBtokon n dat dit owvwboeÖB gebeutd wad ble k ev m duidelijk uit zijn h wdin in dïm stool delink te zieii diit de gwtorvene of eon lulilitiiir nioeat zijn geweest dio paa uit den kolon al i djienst was terwggela epi ol oiriEnd diie veel in de tropen had gerel id Tetrwjil Wing Mon nfear hem atond te kijkfii vroei9 hij iah af wie de man koir üiin hoe hii in doze W04 g waar hij irt thuis behoorde tv as gekomen aan welk nootHot hij dit trugisc einde tr iankcii had en wie tvxa dien doodeilj ken steek hft l tcp rfïracht W w4t vervolgd Zioli iets voorovetrbuigend Iqeek Hinatliton it liiH gelaat van dien doode er kwam een luldruk ktng van bevreeamÜng in zijn oogiea want bet wee het geziciht van e n VTt eiiidi en ndei dat van zujn bovenbuurman aoo dff hIj verwadbt hid Hij beke hft gemoht oAndieuiM g Het wair dat van ityniand van ongeveer zijn eigen leeftijd KBNNISaKVINO Arbeiden is voor den mensck even noodzakelijk als eten en slapen Zelf zIj die ganschelijk niets doen wat een verstandig mensch arbeiden noemt beelden dch toch in dat zij iets doen FEUILLETON letMyitirienililnir Miiisiiiii Uit hot EngolBofa BEN BOLT Hiermede even wij kennis dat onze kantoren en werkplaatsen op MAANDAG 24 DECEMBER a s QBSLOTEN zullen zl n DIRECTIE GOUDSCHE COURANT DRUKKERIJ A BRINKMAN ZOON lot zijii verbazing eobter zag Wj r tio wond Het bloed op de huldi had geen if ht We ooinnaik VlBi4 aaad oniterzo ht l ij Tifl wkc rig haiar mond haar neaa zeifs haar ooren Dooh hij voo4 ttlots dat ilte lebkwi koK hrtbeo teweeftglrfjrecht Wat WBH dftt voor CPB gehwimi Wat beteeken lp dit aillee vpo hij zich angsttig af ffanm han to h Mj zijn btntuxdwnMa IiPt mooi meteje roo goed hsd opgweomen Aeiifr it ragificiH l lo d l6kken Mt mw Oftmogelljk was het niet malar het l eek hem och nlat erg waaareoWjalijk Bij het kijken