Goudsche Courant, zaterdag 22 december 1928

Koopt onze Rifti h wmÉ am i i J Denk U r aan dat we § Zpndagen yc egen den laagsten prijs FRANS VAN CAIVIP f eek hebben moet U niets bijkoopen K ft i mt ï C 1 v Bericht van Inzet DORLAS KOFFIE nüa kltólfetfW + Merder3 hoe ontwaakt gy niet O Kindeke aoet t Was nacht in Bethlrfiems dreven Eere zy God in den Hooge SSaap zacht o Hemelsch Knaapje klein De witte vlokken zweven Ontloken is ona heden Te Bethlehem is gebor i voor ons een Kindekijn O hoe hurUik hoe begeerlyk P 134 óf Ev G x 114 Nog juicht ona toe die zaal ge nacht Lan Bethlehems velden dear rulchen d EngHenkoren Sluimer lieve Jezus sluimer Stille Nacht Heilige Nafiht De nofl 3 en 4 zyn compoBdties van ona vroegere stadgenoote mej Mien Potharat 26 December 1ste Kerstdag dea middags 12 uur Bim ham zuiver van toon Hoe zad ik L ontvangen Nu aijt wellecoras Jcsu lieve Heer Ps 150 of Ev Ge z 117 Engeleniang O demieboom O hoe heerlijk hoe begeerlUk Zouden wy ook oenmaal komen Komt kind ren treedt nader De kerstboom is de achoonste boom Zingt verheugd alle menschen juicht van vreugd Cantique de NoÖl Gewijde nacht o stllüe heil ge atonde 9ei will kommen Trost der Frommen Kniel neder voor God s liefdf macht Komt nu aïlen vreugdevol Stille Nacht Hpjlige Nacht Da Qoudschs Melkinricliting TurfBinfftl Lnart U itwdt nortref falV nxlk van gtMRtnlatrd vm Ds Wefttmijiie voor de radio Luisterblieenkomst In de Keunie In de Ned Herv Kerk te Zaandam heeft morgenavond half zeven een wijdingsdienst pkats waarin de ook in Gouda welbekende kwiaelredenaar Ds G Weatmyue Ned Herv predikant te Drachten zal voorgaan mot het onderwerp Regenbuien wat fleiding profeet en priester Muzikale medewerking wordt verleend door MeJ Hetty GiJee Weenink sopraan Gerard Zalsman bariton en H W Flentrop orgel Deze diravst wordt over Hilversum per radio uitgezonden Teneinde nu ook degenen die geen ontvangtoestel hebben van dezen dienst te doen genleien belegt de De dienst in de Kleine kerk Men verzoekt ons mede te deelan dat D M a van Wyhe die Dinsdag 5 Dec b avonds 6 uur in de Kleine kerk PeperBtroat zou voorgaan plotseling verhii derd 18 In zyn plaats zal optreden de heer J van Rossum cand t d H Dienst aliuer met het onderwerp De zm van het Kerstfeest Thalla Bioscoop Het programma bevat twee groote nummerH Hel eerste is een comedie met de bekende filmster Laura la Plante in de hoofdrol De spannende en avontuurlyke pschicdenis van twee jonge menschen die om allerlei kleinigheden twisten en tenslotte tot ten scheiding overgaan Gelukkig een voorwaardelijke Binnen het vastgestelde jaar verlangen ze weer naar elkaar en worden eindeiyk de verbroken liefdebanden weer aangeknoopt Overigens geeft de film te zien dat een ongeluk in een klein hoekje liggen kan en dat het wel en Wee van een echtpaar hun huiselOk geluk afhankelyk k i zijn van een paar zyden dameskouse L vsnneer deze zich bevinden in de jasz aK van den man die niet de echtgenoot van db draagster der kousen is De tweede fÜTp is een cowboyfilm met Koot Gigsen in de hoofdrol de vroolyke goedlachsche dappere en behendjge Hoot de roem van het Verre Westen In dit stuk U Gibsen de dolle cowboy een predicaat dat hu blijkens zijn van het gewone afwijkende handelingen terdege verdient Hoot Gibsen als cowboy een pracht ven e i kerel maar als bankdirecteur deug hy niet wat het stuk opamusante wijze laat zien En fi lukkig in het spel i hy ook niet maar ht was bet in de liefde Het b programma geeft velerlei nieuws u t buiten en binnenland Op het tooneel treedt op de Hollandsche humoriste Pauline Hervé die op zeer erdtenstalljke w ie het publiek weet te amuseeren met ernst en luim Dinsdag Nieuwjaarswensclien In het Nieuwjaarsmimmer van deGoudache Courant dat op MAANDAG 31 DECEMBER a s zal vers iii bestaat eleg ifl 1d tot het plaatsen van r i Nieuwjaarswensclien voor den prys van SO cant van 1 5 gewone ivgels meerdere regels 10 ot extoa Inzendio dsaer Nieuwjaarawenschen kan plaate hebben tot en ract Zaterdag 29 December a s aail het Bureau Markt 31 DE DIRECTIE tot en met Donderdag wordt een nieuw programma gegeven o a Watt en Half Watt als milUonairs Donderdag geeft Thalia een vacantiematinée voor kinderen Kerstbal in Ons GcMoege Dinsda gavond Ie Ker di r zal in de nesk Kunstmin van de Hoc Ons Genoegen een Kerstbal plaats vinden Toor de eden hunne huisgenootem De zaal zal evenals vdrig jaar veraierd worden een kerstboom zal m zyn volle glorie pryken Een Symphonie concbrt en ern KerbtvergadeHng De afdeeling ïouda van het Instituut voor Arbeidersontwikkelina heeft tegen a s Zondagmorgen het Haagsolie Symphonieorkeit onder directie van tten hacx A Bleien en ruim 40 personen steik uitgenoodigd hier in den Nieuwen Schouwburg oen olks conc3rt te geven Het prograipna bevat ook fcenige soli voor celuo fluit afi piao Op den morgen van den eersten Kei atdag zal een Kerst bij eenkomst worden belegd m dezelfde zaal waar de hee Jan van Zadelhaff lid der Tweede Kamer voor de afdeelin en Gouda van de S DA P en het I V A zaïi spreken over Vrede op aarde door ontwapening Jubileum Kaarsenfabriek Gisteren herdacht Mejuffrouw Johanna Signer den dag waarop zy voor 10 jaar in dienst trad by de Koninklyke Steanne Kaars ifabriek Gouda Door de Directie die haar met dit feit gelukwenschte werd haar een geschenk onder enveloppe ter hand gesteld ttrwijl zy ook van andere zyde zeer veel belai stet ling mocht ondei vmden Besmettelijke ziekte roodvonk Ten stadhuize werd in de afgeloopen week aangifte gedaan van een geval van besmettelijke ziekte roodvoflk BIJ VERSTOPPING spUsTerterings storingen maagbranden congesties algemeen gevoel van onwel zyn neme men s ochtends op de nuchtere maag een glas ranz Jo8ef bitterwater Volgens de in klinieken voor inwendige ziekten opgedane enaringen is het Franz Josef water een uiterst weldoend afvoermiddel 2573 10 De Schouwburg Bioscoop Het Kerstprogramma Een nieuwe Carmen De directie van den Schouwburgbioscoop maakt het ons deze week niet gemakkelyk De twee groote programma s die zy deze week doet vertoonen rechtvaardigen zeer zeker een tweetal uitvoerige besprekingen maar Maandag zal de Goudsche Courant niet verschonen en daarom moeten w j thans ook reeds van het twewle programma een bespreking geven wat niet zoo bezwaar yk is omdat wij het hool dnummer reeds elders zagen Allereerst dan het programma van Zaterdag en Zondag In hoofdzaak bestaat dat uit drie goede hoofdnummers n l tweefilms en het optreden van den bekendentftlepaath Maloitz die telkens weer de zaalin verbazing brengt met de demonstratiesvan z n wonderlyke gave Ongetwijfeld washet een goede gedachte dit nummer in hetprogramma op te nemen De twee films z n Tn pyama een aardige vroolyke film ïonder byzondere pretentie en een fel romanWftSJÏf rol rgnJ Rfltnalde liefdel waariilj Gfeoige O Brien en Virginia ValW zich iJjSen paar uitstekende filmartirtenWoen kennen Maandagavond en op de beide Kerstdagen krygen we dan het echte Keratprogramma waarop als hoofdnummer een nieuwe Car men film Het Cannonmotief is al eenige malen verfilmd wat te begrijpen is aangezien hier het EwigWeib liche in haar meest Semonischen vorm zoon groote rol speelt ledere groote filmactricc die iets van Carmen in zich heeft 2al er naar snakken de rol te vertolken die zoo heelemaal op gaat in het spel van aantrekken en afstooten van zinnelijke bekoring en wreed raffinement Welnu Dolores del Rio beschikt over aUe ualiteiten waarover eei Carmen beschlk en moet De lichamelijke in de eerste pUata Zij is spontaner bvwegelijker n Het toppunt Iif f r J9JA j u M l iü l 30 bij een buitengewoon goede weergave vindt U in onze toestellen vereeni d Gemakkelijk te bedienen Prijzen niet hooger dan van véle minderwaai dige toestellen ladio Gravesteijfl GOUWE 191 TELEP 451 natuurlijker dan Pola Negri die ook de Carmenrol vervulde in een film die wy in d 3 Schouwburgbioscoop ook hebben gezien Poia Negri heeft meer routine enymeer boeiende dreigende demonie maar Dolores del Kio ia alles champagne en electriciteit En een mooie vrouw is zij every inch Op biJna onbescheiden wijze wordt in de film van haar schoonheid gebruik gemaakt De zinnestreelende vrouwelijk bekoorlijkheden zijn verreweg het verheerschendeelement maar in de spelcapaciteiten van Dolores del Rio en Victor Mac Laglan de man met het leely ke maar expressieve gezicht zitten genoeg factoren diede film pittig en aantrekkelijk maken Wy voorspellen deze film een stevig succes I Rest ons nog te vermelden dat tijdens de vertooning van het Kerstprogramma de danseres La Superba ons van haar kunst zal doen genieten Een superieur programmal PIaat8gebrek Door groeten toevloed van advertentlën moesten heden verschillende rubrieken worden ingekromdbn MrKerlilke Stand GEBOREN C7 December Johiumes Antonius z v A Borst en A M Schoonderi oerd Willens 14 19 Dec Johannes Jacobus z T G J d JTong en C E de Zeeuw Westhaven 68 Pieter z v P Honkoop en J C Troubortt Crabethstraat Öl 20 Dec Jansje Oatharina d v C van Riel en A Schoonderwoerd Scheltem straat 19 Karel Comelis Stevens z v S C Mooüenkind en P S Agten Cappenerst 9 ONDERTROUWD 20 Dec J M Bontekoe en A C Cramer Ageada 22 Dec 8 uur Concert Accordeon Ver Excelsior 25 Dec 9 uur Zaal Kunstmin Soc Ons Genoegen Groot Kerstbal Apotheken J e apotheek van den heer A H Teep Gouwe is tot en met 28 December benevens den daarop volgenden nacht geopend na S uur des avonds dea n chta echter alleen voor recepten Medische Dienst kiiiaf Zalcirilftg Tiflddagl 3 it tot Zonda ft ond 12 UUT vervocK meu zdeh bij afw zi Jifii an don huiaa rla tot dio heeren dr if lïoep 011 dp Everts Dinfidlaf Ie KcrsHdaig dr Hoffman en Ar WwH sdflg 2e Koratdtigi dr do RaaU en lr Rroo iliui PRKDÜtBEÜRTEN Zondag 23 December GOUDA Remonstr Kerk 7 u n m Ds A Klaver te Hoorn Donderdag 27 Dec 2H u n m Huwelijksinzegening door Ds B Cramer St Janskerk 10 u v m Ds G C Peverein te Waarder Lutherschi Keric tO u vjn Ds J J Simon Geref Kerk Tuifinarkt 10 u tjs an 6U u n m Ds F A v d Heijden van Wassenaar I ven CtaMÏ Mtt rtw Zaal Turfmarkt Itó j BV UïfMi r mW Bijnsberife tö pSrshroek Geref jemeente Turfmarirt 10 u v m vu 6 u n m Ds Kok Cht Geref Gemeente Gouwe 134 10 u v m en 5 u n m Ds J B C Croes Sor de Réunie 644 u n m draadloos Ds G Westmijse Onderwerp Regenbui en Waterleiding CJebouw Jeruel v m 10 en n m 7H u Samenkomsten Spr br Joh de Gruijl BERKSKWOUDS Ned Herv Kerk 10 u v m Ds L K v d Broek BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 n v m Dr P Glas Remonstr Kerk 10 u v m Ds W N van Nooten Evangelisatie 9H u VJO pn 6 u lun De heer Z Dekktt NIEUWE ABONNÉ s Zl die zich mat Ingang van 1 JANUARI op da QOUDSCHE COURANT abonn areq Jiniy n aohijnanda nummara QRATIS Geref Evangelisatie 9W u v m en 6 u n m Ds B J C Rynders QOUDËRAIL Ned Herv Kerk 9 u v m en 6 u n m Ds Leenm ns HAASTRECHT Ned Herv Kei 10 o vjn Da Landstra Geref Kerk 9H u v m Leesdienst iMi u n m Ds Houtzagers van Reeu wijk 6H u n m LeesdiMistv STOLWXJK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B J Kanis Evangelisatiegel w 9 u v m en 6Vi B u n m Ds Ott nger van Papendrecht Dinsdag B December GOUDA Remonstr Kerk Wk u vjn Mr A A J Rijksen Kleine Kerk 6 u n m De heer J van Rossum and tot den H Dienst Onderwerp De zin van het Kerstfeest Luthersche Kerk 10 u v m Ds J J Simon G ref Kerk Turfmarkt 10 u v m Preek lezen 5 u n m Ds H Knoop Ver Calvyn Nieuwe Zaal Turfmarkt J42 10 u v m Ds H A Leenman te Delft ieref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en 6 u n m Ds R Kok Ohr Geref Gemeente Cïouwe 10 u v m en öMi u n m Ds J B G Croes Gebouw Jeruel 6 u v m Openbare Samen1 komst Spr br de Gruijl 10 u v m Spreker br J M de Lange te Rotterdam 7 u n m spreker br Joh J Verroen Jr te Rotterdam BEEKENWOUBii Ned Herv Kerk 10 u v m Ds t R v d Broek 6 u n m Ds U H v d Broek Kerstfeest met de kinderen BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Ds W J Boel man Remonstr ifcerk 10 u v m Ds W N van Nooten Jeref Evangelisatie 9 u v m De heer W G de Jonge GOUDERAK Ned Herv Kerk 914 u v m en 6Mi u n m Ds Leenmans STOLWIJK Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Kanis Evangelisatiegebouw 9 u v m en 6 u n m Ds Lekkerkerker te Delft Woensdag 26 December X UDA Remonstr Kerk 6 u n m Kerstfeest v d kinderen Leider Ds B Cramer ADVERTENTIEN Verloofd DIEN GERMAN en G H DE WILDE Gouiwe 48 V Beveminghlaan 30 Geen ontvangdlag 10 De Heer en Mevrouw HöWELER SMIT geVen met blijdschap kennis van degeboorte van hun dochter WILHtLMINA CORNELIA GOUDA 21 December 1928 Fluweelensingel 50 12 ag DANKBET UIsiwë n Iflken diank aan den Heer J VAN BERKEL pian ist Zoutmansplein 16 en den H er L BARNEVELD humorist 3e Kade 12 voor hun medewerking tot welslaging van het feest der Lotei ijvereen de Geluksvogel Namens de lieden KOSTELOOS Bij beflchikkin van de ArrcaidissementflKechtbank te Rotterdam d d 21 December 1928 is het faillissement van M L UEKEMEER Schilder te G iad bij gebrek aan baten opgelieven De Curator Mr M DE MOL Gouda 22 Dec Wm Markt 46 Ondergeteekende betuiigl hiermede zün hai telijken dank voor de vele bewijzen van belani stelling ondervonden bij zijn 40 jaiig Jubileum 8 P C TUINMAN Eedeil üV£rJted in jiea nudeidonL HENDRIK KLEIWEG Weduwniiir van H J VAN SANTEN Namens de Familie A VAN MAARBN J L HULI EMAN Gouda 21 Dec 1928 Crabethrtraat 24 De begrafenis zal plaats Jiebben Maandag 24 December ten 12 uur vanaf de Wijkverpleiïing ÏE HUUB Een flink pakhuis stoofsteeg 17 Lang 12 Meter hooj onder den Zolder 3 Meter Te bevragen alle weirkdagen b i W M DB JONG Kattensingel 35 ROOMBOTEB en MELKPRODUCTEN QEVKAA 3D een DEPOTHOUOER bij voorkeur flinken melkslijter om tegen hooge provisie fijnste Roomboter en gesteriliseerde Melkproducten te verkoopen van groote roomboterfabriek Br A Z RICARDO s Adv Bur A dwn KANTOOR VRAAGT Jongste Bediende by gebleken geschiktheid goede vooruitzichten Brieven no 2ïg8 bureau Goudsche Courant Miarkt 31 10 La L Oraadloos Ds G WESTMIJSE spreekt morgenavond half ïexen ook voor U in de REUNIE Oosthaven Onderwerp RcRenbui en Wateileiding Toegang vrij A J OPSTELTEN Taltphoen 120 Voor de a s Feestdasen WILDPASTEl GEBRADEN ROASTBEEF PBKELVLEESOI GETRUl F LEVERKAAS KALFSBOLLADE LACHSCHINKEN 8EBVELAATW0BST GEROOKTE GEKOOKTE OSSETONG HAM SCHOUDBKHAM BLAASHAM MUISJES ROOKVLBESCH fl GEWOON ROOKVLEESCH V SACHSISCHE LEVERWORST 0 BERLINER LEVERWORST LEVERKAAS d BOTERHAMWORST I PLOCKWORST V GEKOOKTE WORST M TONGEWORST fi BLOEDWORST HOOFDKAAS CORNEDBEEÏ V PBOCUREIIBSPKK V ONTBIJTSPEK al 5 SAUCIS DE BOULOGNE KALPSGEHAKT GELDEBSCHE WORST GEWONE LEVERWORST II lA iTJi nr mt COMESTIBLES SCHOTELTJES MET VERSCHILLENDE WORSTSOORTEN kalpsvleesch CROQUETTEN 15 en 20 cent per stuk M VO R DE FBBSTDAOEN SLEMPSUIKER ANUSSUIKER ANUSTABLETTEN Iriiiitirï lit firiiii Inii Kldwtfil Ttl 317 Oo Filiaalhouder GBVRiAAOD door firma welke hier ter stede een filiaal wenscht te openen voor prima artüoel Benood nd kapitaal ƒ 2000 fineven met uitvoerige inlichtingen onder 2705 Bur Goudsche Couratit Mèïkt 31 Adri vaQ Meeren Gouwe 15 i Gouda JE ADRES voor IL 2jK ARDËMAKKR S jBlSSCHOPWIJN 65 cent per flesch Verkrügbaar by 2724 10 J O PIOKWKILBR LANGK TIENDEWEG 45 Vereenigingen flink rabat irw WBIJFMIDDEL VOOR RHEUMATIEK Eisink 2 I4 p k Wil ik ruilen voor Radio Sr onder No 2733 Bur Goudsche Chirant Markt 31 10 SAMSON 8 OLIEBALSEM per flacon ƒ 1 Drog Heit Blauwe Kruis Burg MartenMlngel 109 Telefoon 739 C P LANGEBAAR Gedipl Drogist P S BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND GEVRAAGD vod GOUDA en Omsfa ekcji een goed ingevoerd VERTEGENWOORDIGER bekend met KOEK BISQUIT en SUIKERWERKEN Zondei belwijs van verkoopkracht onnoodig te solKoiteeren Volledige bijzonderheden onder no 2743 bureau Goudsche Courant Mai kt SI 30 GOED INGEVOERD ADVERTENTIEREIZIGER kan dii ct jfeplaatst warden By ge scMktheid salaris en provifiie Aanbiedingen met dnMchtingen omtrent persoon en werkkring onder No 2744 Bureau Goudsche Courant Markt 81 40 2e KERSTDAG TE SPREKEN VAN 10 1 UUR = m voor herst van niet adleen de hierby afgebeelde doch alle voorkomende HAARZIEKTEN zooals ronde kaïte plekken ontstaan in korten t4id zonder zweren zwerende plekken f chedelpijn te droog of te vet haar roos uitvallen enz KOSTELOOZE INUOHTïNGiEN ook schriftelijk eiken Maandag IMnsdag en Woensdag van 10 3 m 6 8 uur DIERGAARDESINGEL 91 bo de We t Kruiskade R DAM 30 Attesten van dankbare herstellen franco 54 soorten middelen voor 21 haarziekten Methode Dr DEiLOS Parker Amerika 2732 80 C ROMEIJN Sr Haarkundige 20 cent per ons 25 cent per ons 30 cent per ons 25 cent per ons Boterkrantjes Spritikransen Kerstkransen Zsute Krakellneeo AmerikaanKlie Wellingtons HeerlQk zacht 25 cent per ons Q br Kamiihuizan VOOR DE a s FEESTDAGEN besteUe men een heerlijke BANKET of SPRITSKRANS CAKE WEIHNACHTSTOL of ander GEBAK bö Firma T ZAAL Azn MARKT 32 TELEF 216 PRIMA BANKETBAKKERIJ Speciaal adres voor de Echte Goudsche Siroopwafelen en Sprits 2e Karaldag opend ADRI VAN MAAREN 60UWE 15 GOUDA EëOBME SOBTEERING iH HOUTEN PIJPEN IB ENGBOS EN DETAIL Mi ZIE ONZE ETALAGE wl h l b n s nl t ZEGGEN MIJN VRIENDEN Wy leven nog Btee U Bicone voor f 52 50 i Radiotoestel f 130 BegtelUngen n der overeen te komen ALLE ONDBRDEBLEN ZEEB GOEDKOOP VOORRADIG OOUDA fté Het Radiobuis J TYBOUT Nlsuwe Markt 30 57 De Hofstede Weirry Hoeve i d Zuidplaspolder onder Waddinxveen B a TuldteiytéH dwair9 y en öndér Moordrecht a d Vij den Tocht is ingeeet ak volgt No 1 Bouwmanswoning Werry Hoeve ca met weilalid groot 3 04 60 H A ƒ 15000 No 2 Arbeiderswoning met weiland groot 8600 3 04 60 H A No 3 Boomgatu d en 7500 7100 weiland gi wt 3 04 40 H A No 4 Weibnd groot 3 04 40 H A 6700 6700 No 5 Weiland groot 3 04 40 H A No 6 Weiland groot 3 2B 50 H A No 7 Weiland gioot 8400 3 04 40 H A No 8 Weiland gi oot 3 10 H A 5600 4250 No 9 Weiland groot 3 04 40 H A No 10 Weiland gnxt 1 70 28 H A No 11 Weiland groot 4250 1 77 32 H A Totaia ƒ 80100 en 2 20 40 H A in den Tempelpolder by Reeuwijk Korte Wijk ƒ 500 De afslaig en combinatie blijft bepaald op 27 Dec a 8 des morgens 11 uur in hotel de Zahn a d Markt Gouda J VAN KRANENBURG Notaris te Gouda Pitiiurii lilEII E ALTER Wijdstraat 7 BEIDE KERSTDAGEN DEN GEHEELEN DAG versch brood en gebak KERSTKRANSEN ƒ 1 60 per ó ons WEIHNACHTSTOLLEN vanaf ƒ 0 65 25 DE BEKENDE eROOTE OPRUIMING C A B BANTZINGER Markt 18 19 K Tiendeweg 6 is ea weer SPOTKOOPJES in Overhemden Boorden Lingerie s Kinëermantels Zie de etalages Koopjes Koopjes Op alle artikelen die niet in de op ruiming zün 10 korting k contant Voor de Feestdagen KERSTKRANSEN THKE AMANDELCITROEN HEBFST V h L BOOGAEBOT LANGE TIENDEWEG 43 TELEF 777 de Pup metrolleiarantie £ 2 L liiiiilijk Nnni 17 J 0 TELEFOON fW Opanbaps Oodsdianstlii Varaadarina op MAANDAGAVOND 24 DECEMBER 8 uur Bovenztuil Blauwe Kruü Westbaven OINDBBWBBIP Adv ntshoop I 19 I or tbKk f f B l B Al ft m iu TOEGANG VRIJ Geldbelegging of eigenbewonlng Te koop aangeboden vanaf teekening de door ons nog te bouwen 14 WONINGEN aan de C ïïuygenskade Ïf Z benevens de gebouwde Woningen en 2 Winkels met woningen aan de Vondeistraat De door ons van teekening aangeboden woningen zullen zoowel wat bouw ajs afwerking betreft geheel voldoen aan ie reeds door ons gebauwde woningen dewelke voor een ieder zijn te bezichtigen Nadere inKohtingen te bekomen bü de bouwere E Sanders Snoystraat 97 C A Tijbout Snoystraat 117 P J Endenbgrg Chr de Wethstraat 3 en op het weric EXTRA AANBIEDING BLAUW KAMGAREN Colbert Cotttuum 148 Vraagt stalen aan zonder eenige verplichting T C REPARON Kleermakei Keizerstraat 38 GOUDA De Doelebrug is ni t geopend Maar wel Sigarenmagaziin DE OOELE DOELESTRAAT 30 ROOK GENTA AllaenverkoopA V KATWIJK en 6 FOKKERS Kerstfeest Geschenken Groote sorteering hag in prijs KRENTENBROOD vanaf 30 cent WEIHNACHTSTOLLEN 40 aUe soorten KERSTGEBAK en LUXE BROODJES eótoil epjiü v l Nëbiit proef i f ï ie Hiis HIoV liiwiiV na l ff r i fsDiwTed Aus sjot ï 9n Aanbevelend 6 TH STEENLAND KLEIWEG 81 Ford Automobielen Ford Tudor Sedan f1985 Extra voor Bumpers f50 t Loopt 95 K M ligt vast op den weg i jjdt beter dan f menige d e auto Vraagt proefrit f Sf J HDLLEMAN KLBIWEO 20 GOQDA