Goudsche Courant, vrijdag 28 december 1928

iio i69a gruis en steenvrije Anthraciet Vooral Wal Importnovties een ideale brandstof Firma A VIHGERLIIIG Spaarlaan Tal 83 L gE fIJZM g Ware vrienden en gezondheid schatten wtj dan het meest als wfj ze verloren hebben FEUILLETON litMyitiriiwIilNir Miitiiii UH het Engelsch van BEN BOiyr Het wa bet geBJoht van het maisje d t oen venM jpin lagar bewuertelooa lag Al ieen had ihet gRadcbtje op de foto in plaats van de doodelijke bleekheid die hij bij bet artigin eei hodl wfiargjenomeii eeu zachte wIten TOze tlat Van meïk en bloed en de blfiiuwe oog ea op het miniaituuir kek a vToolijk IflWhend en hadden niet die vreeeelijke uitdrukkingi vaa anget die hij in de ooigen van het mesje had g iem Uflac dut het de beeltenis vras van de vreemde indringeter fltoaid vftst i met zekerheid mecüi de bij hdemit te moeten afloideni dat dezo doode nmn Aegism vfiaa dien het meisje Mcr was Icomten opzoeken Had ze hem opgezocht Vfba höt door toar hand tzelfs in zijn geeet duxMe Wj die vraae niet Voltooien Aan een ploteeUnigie opiwöUlngl gehoo gevcKd gingi hjj naar de dear Hij moest naar banir toe hww weer bij kennis bren gfSR haar oodtervra eD Red uit baar zien fe kriigen w t ïl vun dlea doodeo nttn Getrouwd J VAN BOCHOVE en A M SLOP die mede namens wederzijdsche iamilie hun hartelijken dank betuigen voor de vete blijken van belangstelling bii hun huwelijk ondervonden Gouda 27 Dec 1 28 14 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde Man Vaderen Behuwd Vader de heer Aart da Jong in den teeftijd van 54 jaar Uit aller naam Wed J Vf C DE JONG VAN EyH Gouda 27 Dec 1928 22 Lange Dwarsstraat 29 De begrafenis zal plaats hebben 29 Dec des n m te 2 uur Heer zo kt nette Kamers tegM 1 Januari a s Brieven met prijsopgaaf onder No 2746 Goudache Courant Markt 31 8 Te huui wegens vertrek per Febr a s Soiled Buitenhuis 6 Kamers Keuken bijk Kelder El I Schuur Boomjaard Tuin 1200 M2 Gelegen Straatweg 403 Ie huis Gem Reeuwijk Brug Bevragen aldaar 10 H BROUWER DE KONING Spteringstraat 153 G ada Oni brood werd bekroond i Anken 1I2S a Boaek 1924 R dam Itlê Doidreckt en UtKckt 1 27 De hoogste prijzen worden betaald voor HAZEN nKONIJNEN VELLEN LOMPEN en METALEN door J Scharrenbsrg W wli r t g 4 7 Als GIJ Utdl au trage ontlaitiug gal slUm koortilgbeld aa oflio fdpl a ge e tatlail Uchle pD verlcriag toi aicin daa WMidbow a Knüa W WwrtdbMi t PUlea vu lacoba Maria Woddbotr vaa Oud Pdtda ca gil Hit ipocdlg weef herSld VerWlgbaa a 60 c bH Apotbeken o DtogWen Fa P J Revat an Zonan SahHdcn Ooathaven 65 Tel 280 GOUDA Dr MEENK S Haofdpijnpoaders Klupllnpoeder Wtl nuken oiae VELE DÜIZEHflEK LEZEK en lexerauen opmarkiaam dat er geen beter puUiciteitanüddel bi Gonda en amgtmng is dan de ZATEKDAG EDITIB van da GQÜDSCIE CODimiT roor bet plaatsen van aanvralen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annonceeren vap aanvragen en aanbiedingen van KOOP en VERKOOP alsook vikn HUUR en VERHUUR WU hebben voor deio soort advertentlBn een apeciaal tarief vastgesteld n l van 1 S gewone regels N OULDBN elke regeJ maor ƒ 0 12H mits contant aan ona Bureau MARKT SI Uiterste termjjn voor ZATEll DAGMOBGBN nur Zend vooral vroeg In BEeARANDEERDE OPUBE MINSTENS 61S0 EX Sohouwbupg Biosooop Gouda Vrijdag Zaterdag Zondag en Nieuwjaarsdag Ongelukkig in liet Spel First National sportfilm met Conway Tearle en Barbara Bradford in de hoofdrollen EXTRA HET NEDERLANDSCH REVUE GEZELSCHAP onder leiding van PAUL DUVAL Hommotjes en kult ea Revue in negentien tafereelen Tekst JAN BRINK Muziek van NIC DE ROOY Jr De Straatzangers De dans door alle tijden Josephine Baker Reddingswezen geen regeeringszaak 18 Bensdorp Finale Bobbywedstrijd 19 De Eeuwige Stilte Proloog Dance espagnole Spaansche Liefde Ober Bayern Kareltje Jan Fuselier Nonna In de Kampong De Volksleiders De strafgevangenis Het gestoorde Debuut 12 BOMMETJES en KUITJËS 13 Verloren Geluk Medewerkenden o a Paul Duval Algemeen leider Jan Brink Artistiek leider The Violets English song and dancing act with their dancing girls David Staal Komiek Max van Emden Komiek Oreet da Rooy Tirolienne Eddy accordeon virtuoos Nic de Rooy Karakterspeler Oreta van den Elshout Zangeres Pedro en Alma Spaansche dansers Marietje Mulder Annie Slmonis Corrie Bierhuizen Ditty Becks Schiiterende Aankleeding Dansen ing estudeerd onder leiding van Mr TIOLET Lachsalvo op lachsalvo klinkt door de zaal ü Ondanks zéér hooge kosten geen prijsverhoogingl I Toegang voor eiken leeftijd Zondag 30 December en Nieuwjaarsdag 3 voorstellingen Oudejaarsavond GESLOTEN 112 Electrotechnisch Bureau J F W TURION Tel 316 L Tiendeweg 24 Gouda TELEFUNKEN SERVIGE Telefunken de beste toestellen 02 rlma RWUE5 VAN Y ENDYK 3 KOFFIE m THEE GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA Genezing door de Planten van alle hieronder vermekle ziekten nieuwe en oudere gevallen zelfs wanneer ongfeneegbaar verklaard en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte BEN SPECIAAL Suikeniekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekiucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden sluchte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderaohtige zweren Rheuniatiek jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever leverstee nen nieren of blaas Aambeien Versttoiphig AUe ziekten van de waterweigen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gvj alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen tnoet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder ieiar behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen bij firma J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gdieve preciee aan te geven aan welke ziekten men lydt Ean prettig Ouwe en nieuwe hebben vast en zeker m deze week da bezoekers van het m THALIA THEATER want v n VRIJDAG tot en met ZONDAO EEN GROOT OUDEIAARSPROQRAMMA met als hoofdnummer De groote Luchtparade c 2Ske ffii ra iiiï terwijl ten tooneele voor U zal optreden Jac u s Dutraau Hollandsch Humorist aan den Vleugel met zijn speciaal voor Goud vervaardigd repeiloire j i j Oudejaarsavond gesloten Nieuwjaarsdag loor end Woeradag en Donderdag GROOT NIEUWJAARS PROGRAMMAals hoofdfilm D schaduw van hal variaelon Spannend sensationeel fllmwerk Tevens JAQUES DUTREAÜ met zijn NIeuwJaar wensch en geheel komVchtoorprooV TrL m t i d r ttlld W d n tln r Sanguinose ZUaVBR PLANTAARDIG TONICUM Als g y een bleeke gelaatsJdeur hebt bleeke lippen bleek tandvleaach Als gij lijdt aan hoofdpyn slapeloosheid gedurende vermoeidheid Ala gij gebrek aan eetlust hebt lusteloos zjjt en pi ikkelbaar Als g moet klagen over gebrek aan energie Denk dan aan de SANGUINOSE De SANGUINOSE Dat is het middel dat U snel en goed helpt Zij verrijkt uw bloed versterkt uw zenuwen wekt uw eetlust op en bevordert een algemeene levensopgewekthuid De aANGiUIiNOSE kost per flacon van ruim 300 eram ƒ 2 6 ft ƒ 11 12 fl ƒ 21 Bij alle Apothekers en voorname Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co iDe Riemerstraat 2c 4 Den Haag Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte deaer organen gü Ijjdt mannen of vrouwen acute of chronische ziekten aarzel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer ziekte of alleen den naam daarvau or te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bij M SnabUié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met de bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten i HOUDT WELIN TOO r AXal is Camel een Amerikaansche Sigaret elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel li als garantie waarvoor onze naam op dt banderolle staat pv AT er ook wel een Camel aan d r A TT Camel in Ame tika een grootere verkoop heeft dan alle andere Sigatetten rv A T daar natuurlijk wel een goede reden voor zal zijn pvAT een Camel versch moet lijn en daarom dopt ons direct van dS fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd markt komen van zoogenaamde raraschpartijen oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht waarop echter onze naam niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen r AT dit alléén door ons geschiedt omdat wij de alleenvertegenwoordigers voor Nederland zijn en pv AT wilt Oe echte versche door ons geïmporteerde Camel rooken en het genot smaken dat Oe verwacht waarvoor Gij betaalt en waarop Oi recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eischen moet dal onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomt CAMEL Nrdrri n d ALVANA DEN HAAG PA Elk pakia kcaft e baadnolle van W el 67 Jaapgang VrUdag 28 D o mbei 1928 eOVDSOIË MMXT NIEUWS ÊN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHt BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GO D AK HAAOTEEOT M fOEUWERKERK X UDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN 8T0LWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUL l Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS s Uit Gouda en onurtrekm behoorande tot den bezargkring l 1 regeU ƒ 1 S0 elke regel meer 0 26 Van buiten Oouda en den be orgkriii i 1 6 tegeU ƒ L66 elke regal meer OM Advortentiën in het Zaterdagnummer 2Ü beslag op den prus Liefdadigheida advvrtentiën de helft van den prila A£0NMBMIE NT IIU8 per kwartaal ƒ 2JS per week 17 cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 iW per week 22 cent overal waar de bezorgrin per looper gesohiedt Franco per oat per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagablad ƒ 3 80 AtMUtnementen worden dagel jks aan eAomen aan ons Bureau MARKT 31 K VDA by onae agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onio buroaui lijn dagelijks geopend van 6 uur Administratie Telef Intero 82 Ked tie Telef 83 Foittekening 18400 INUGZONDliN MEDlilUEEUNOEN 1 4 regela ƒ 2 26 aUn nwel mwr 0 60 Op de voorpagina 60 booger Gewone advertenUën en ingesonden modedeelingen bij contract tot er gereduceerden prüs Groote letters en randen worden berekend naaa pkataniimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van adiede Boekhandelaren Advertentiebureaux en once agenten en moeten daaff vMt de ylaataing aan bet Bureau zün ingekomen teneinde van opname verzekerd te zon ten als een bekend Nedsrlandsch Kamerlid lot anderhalf jaar gevaïifienisstraf veroordeeld K is iemand vun goede amilie die na het gymnasium te heW en afgeloopen in den oorlog ah vrijwiUig r heeft getüeud en nadien naar Rusland iS gegaan waar hy zich voor advocaat uitgaf In Duitachland ttrugigekeerd is hy juridisch raadsman van drie groote nüverht idsondememiiigen geweest n l van Sierotimt en Halake en van twee mynbouwma tdchappyen Ofschoon hij uitnemend voldeed en zjfn werk in de puntjes was moest hij tellitna na eenigen t jd het veïd ruimen omdsl zijn werkgevers door anonieme brieven te weten kwamen dat hij zichaelf tot advocaat had geproclameerd Zoo rnakte de man allengs aan lager walen pleegde te Berlijn l eine oplichterytjesom aan de kost te koiWn Hiei voor is hijdan veroordeeld Het Ueek dat iiij ook in 1913 al enkele maande fwhter de tralieshad gezeten Het vgrwonderlyke a deze zaak vas dat de groote ondememingWi bij wie hy werkzaam was geweeyt Ineiü nooit naar zijn papieren hadden gevraagd en bij zyn aanstelling geen oogenblik in twyfel waren geweestomtrent de juistheid van het Dr jur et rer pol dat onder zyn naan op zyn visitekaartjes stond DoodgNrroren De 3kilooper Peter Riedl uit Werfen ondernam gedurende de Kerstdagen verscheidene vermoeiende tochten in het gebied van den Hochkön f b Salzburg Gisteren vonden touristen hem op een kwartier afstand van liet Arthur Schuthau s doodgevroren op een besneeuwd stuk rots zitten ilet lijk is door de reddingsbrigade uit Werfen naar benedoi ebracht FKANjfeïlL instorting vaii bouwwerken Acht doeden Dinsdagavond is oen in beton opgetrokken nieuwen loods voor het bergen van materiaal der oavaterie ingestort Vier Italiaansche en drie ïi ransche arbeiders werden gedood een Italiaan en twee Franschen zwaar gewond Volgens hot oordeet der deskundigen zjjn de houten stutten van betonwerk te snel verwijderd geworden daar het beton op zijn minst 21 dagen noodig heeft om te harden Zij werden echter reeds de zeventienden dag verwijderd Het ingestorte bouwwerk is geconstrueerd van gewapend beton en was een loods van 80 meter lengte en een hoogte van 20 meter welke bestemd wus voor het opbergen van automobielen kimonnen en ander ooriogsmateriaal van de cavaierieschool Het gebouw was byna voltooid en ongeveer 20 arbeiders waren nog met de inrichting van het interieur van het gebouw bezig toen zjj Maan Jagmiddag plotseling werden opgieschribt door een dof krakend gieluid van de wanden Kort daarop stortte het dak en de muren ak een kaartenhuis in elkaar Onmiddellyk werd het reddingswerk ter hand genomen waarby vooral de leerlingen van de Cavaleneschool en de brandweer van j Saunwir zich onderscheidden Nog twee instortingen Te Ryasel in Noord Franfcryk ütortte een huis in aanbouw in waardoor drie arbeiders een schedelbreuk opliepen en in emstigen toestand naar een ziekenhuis moesten worden vervoerd Ook uit het dorpje Sin ie Noble bij Doornik wordt gemeld dat een huis m aanbouw instortte waardoor diie arbeiders zwaar werden gewond De Gazette du FrRnc affaire Een nieuwe arrestatie Er gebeuren zonderlinge dingen in de zaak van de Gazette du Franc Een advocaat van het syndicaat van bankbedienden had het faillissement van madame Hanau voor wat de Interpresae betreft aangevraagd doch mevrouw Hanau verzette tich tege dat failliet dooi te beweren dat van faillietverklaring geen sprake kan zijn daar zy het geld voor de betaling der bedienden in een brandkast had liggen Inderdaad vond men in een bank op de Boulevard SaintMichel 400 000 francs in een ewveloppe miet het opschrift 4OÜ O00 francs voor salarissen personeellnterpres se Dat geld was door haar in een box geborgen die zij op haar meisjesnaam liad gehuurd Het bediendensyndicaat heeft nu op dat geld beslag laten leggen Intusschen heeft men naar de Maasbode verneemt een nieuwe arrestatie verricht en üen heer Paul de CheviUy achter sl t en grendel gezet die dircteur was van veracbüaende filialen van de Gazettedu Franc en de Socióté Foncière Men gaat jnMiTtde afidwl hti£e onderjieschi iten te arresteeren terwyl de linkschc dagbladdirecteuren die in den buit van madame Hanafti zulk een groot aandeel hebben genoten nog steeda op vrye voeten worden gelaten De Chevilly zou nog ö D cember een cheque ontvangen hebben dus nadat het schandaal was uitgebroken Het aantal personen die door de Gazette du Franc gerumeeird zyn en wanhoopsdaden verrichen neemt nog toe Thans is uit Bourges bericht ontvangen dat daar iemand uit Toulouse zich in een hotel om het leven heeft gebracht Hy beeft een briefje achtergelaten waarin hij zegt geruïneerd door de Gazettedu Franc hoop ik dat mijn daad onopgemerkt al blyven dit is reeds het vierde geval van ïelfmoord dat zich by deze krach voordoet SNOELAND De ziekte van den Koning De toestand minder gun ig Het gisteravond gepubliceerde bulletin omtrent den toestand van den Koning ïeide dat de toestand niet zoo gunstig was De Koninfg heeft met tegenzin voedsel tot zich genomen en zyn krachten hebben zich minder goed gehandhaafd De pols blyft regelmatig Op Buckinü am Palace heeracht weer minder groot vertrouwen Rijnland De vei h V güig der Fransche bewapeningsuitgaven ten vmar htf J ranuryik met zyn politiek naar toe wil leiden De vrees achtte de Jouvenel maar at te gewettifjd dat men weer vervait tot de fouten van voor den ooriog Painlevé heeft zich in de Kamer gelechtvaardigd met te aeggen dat de iegeruitgaven die van li 13 met te boven gaan Dit argument kon hij niet laten gelden Zeker Frankryk moet voorbereid zijn op t gevaar van nieuwe oorlogen doch het gaat niet aan dat tachtig procent van een budget ten bedrage van 46 milliard uitsluitend voor onproductieve doeleinden worden gebruikt De kosten voor leger en marine alleen overtroffen in Frankrijk met 700 milüoen de productieve uitgaven terwyl Engeland en Duitschliand meer dan tweemaal zooveel voor productieve doeleinden uitgavai dan voor leger en marine Te Geneve zoo besloot hy heeft Paul Boncounjteen stopzetten der bewapeningen voorgesteld op hetzelfde oogenblik dat de Fransche redering haar legerbegrooting met één milliard verhoogde iDeze verklaring In den Senaat leidde tot een levendige gedachtenwisseling die op de ibesprekingen te Geneve een eigenaardig iicht wierp Painlevé stelde daarna opnieuw vast dat Frankryk te Geneve geen verplichtmgen had aanvaard maar slechts bepaalde wenken had gegeven en dat het niet Frankrjjks schuld was wanneer deze wenken geen effect hadden gesorteerd In een lang beloog probeerde ihij daarna De Jouvenel s kritiek te weerleggen Zijn argumenten waren dezelfde die hij reeds in de Kamer voor vefhoogüia der ini itaire uitgaven had aangevoerd uitbreiding van t Fransche koloniale bezit die een krachtiger beacherming noodig maakte invoering van den éénjarigen diensttyd die de kosten der landsverdedigig verhoogde uitbreidmg der versterking enz Painlevé die een de leider was der pacifistische beweging in Frankryk schrok zelfs voor deze argumentatie niet terug dat de Fransche bewapening de krachtigste aanvulling was van t anti ooriog sipact daar Frankryk met zyn eigen veiligheid het handhaven van den vrede diende Men kan van Painlevé in elk gevail niet zeggen aldus besluit de correspondent der Voss Ztg dat hy niet met verrassend aanpassingisvermogen zijn nieuwe rol van minister van oorlog in t kabinet van t nationale blok weet te spelen Maginot de minister van oorlog in den tyd dat de Franschen het Roergebied binnen rukten had in dit opzicht geen waardiger opvolger kunnen vinden Minister Stresemann heeft zich in een interview uitgelaten over het recht van Duitschland ten opzichte der ontruimiïiig van het Aanland In tegeiKteHing met de laatste uitlatingen van Chamberlain in het Lagerhuis zeide de minister dat volgens de opvatting der EKiitsche regeering artikel 431 vi n het Vredesverdrag bepaalt dat het bezette gebied ontruimd zou worden wanneer Duitschland zyn verplichtingen nakomt en niet dan eerst wanneer het de geheele herstelschuld heeft betaald In dat geval lou art 431 geen zin hebben De overeenkomsten uit het pian Dawes zyn niet alleen betalinjfsbeloften van Duitachland zy geven veeleer doelmatige panden voor de regelmatige betiïting der vastgestelde annuïteiten die boven de bepalingen Ti het verdrag van Versailles uitgaan Wy hopen allen zeide de minister dat de aanstaande oomsniseie van deskundigen tot een definitieve regeling van de quaestie van heratel zal komen maar zelfs in het geval dit niet zou geluikken z n de overeenkomsten van het plaiirDawes die ver na 1935 reiken voldoende om de voorwaarden van art 481 als vervuld te beschouwt De Duitache opvatting vindt een bevestiging van gewicht in de verkflaringen van Wiason en Lloyd Gf or van li6 Juni 1919 dat rDuit chl Bnd g vechtigd is om op zijn bewjjizen van goeden wil de aandacht te veatógen De nünisteV besloot met de verwachting uit te spreken dat d juridische argrumi t vatt IHiibaoMsiMl iet Aider uitwerking zouden blijven en samen met de evrai sterke politieke en moreele argumenten zouden leiden tot de verwijdering uit het Duitsche gebied van het laatste militaire overblijfselen uit den wereldoorlog De Fransche Senaat die ter wille van de begrooting af moest zien van a Ie feestvreugde is Maandag zoo wordt aan de Voss Ztg gemeld door een kleine Kerstverrassing schadeloos gesteld Vóór hem verscheen in de persoon vaai Oe Jouvenel een vreóesengel die te vuur en te i waard de verhooging der Fransche bewapeningsuit a ven bestreed De Jouvenel legde er allereerst den nadruffc op dat de buitensporige Fran che bewapeningsuitgaven niet vereenigbaar waren met do olïicieel geproclameerde vredesdoeleinden der Fransche buitenlandsche poilitiek In elk geval vond hq het een zeei erkwaardig toeval dat de internationale bewapendngswedatryd onmiddeMyk na de onderteekening van Kellogg s vredespact is begonnen Al bestaat er ook voor andere landen geen aanleiding op Frankryk den eer sten steen te gooien niettemin diende men tot den Franschen minister van ooriog de vraag te rich Naar veriuidt was de verbetering deze laatste dagen minder dan waarop de doktoren gerekend hadden En dit was blykbaar het gevolg van de moeilijkhaid die ondervonden vrerd bg de voeding van den patiënt Deze beatoml sedert eenigen tyd uit geklutste eieren De verklarmg dat de pols regelmatig blyft is niet geheel geruststeHlend Het beteekent dat hoewel de doktoren op bet oogenblik tevreden zyn men de toekomst met de grootste voorwchtigheid moet afwachten Voor het eerst ainds Zondag is er weer een radiotherapeutische behandeling toegepast Naar verluidt zullen zij morgen opnieuw een algemeen onderzoek instellen De doktoren hebben hoop dat de Koning morgen weer iets van het terrein zal winnen dat hy vandaag verloren hetft totdat hy een toestand bereikt waarby meer speling mogelijk is De onrust blyft echt r bestaan BO£M£NIc Ernstige botsing tusschen twee personentreinen G root aantal dooden De D trein die gisteravond van Boekarest naar Temesvar vertrok is bU Butoesci in de nabyheid van Vorciorova op een treüj die uit de tegenovergestelde richting kwam geloopen De beide locomotieven en twee wagons zyn totaal versplinterd Een wiaselwachter en een groot aantal reizigers zoudrai volgens de tot nog toe ontvangoii richten gedood zyn RUSLAND Dertig visschers door een aardstwrting bedolven Uit Moskou worc g m ld dat teng volee van een aardbeving op het schiereiland Aja in de Krim een aardstorting is voorgeko men Een gedeelte van de kustrotaen stortte in zee en bedolf twee visschersvaartuigen waarop zich ongeveer dertig menschen bevonden Geen hunner kon gered worden VER STATEN MÜQwerkersstaking geëindigd Na een duur van twintig maanden BUITENLANDSCH NIEUWS OUITSCOLAND E n advocaat zonder bul Te Berlijn i erai zekere Maximilian Knö cheli die evenveel maiing had aan de juris I e arbeiders in de steonkolenmynen van Pennsylvanaë hebben na een staking van twintig maanden onvoorwaardeliyk voor de myneiigenaars gecapituleerd en hebben verzocht weer aan het werk te mogen gaan Duizenden zullen naar verwacht wordt den arbeid hervatten op een loon dat 15 i 26 lager is dan de schaal van 7 doller per dag die in 1920 doot een regeermgscommissie w rd vastgesteld en opnieuw bekrachtigd werd by de bekende overe ikomst van Jacksonville van 1924 Door den langen duur der staking heerscht er onder de mynwerkers groote nood Door deze staking is een der grootste arbeidersorganisaties der V S ineengestort Maanden geleden al zagen zoo lezen wij in de Paris Timei de mynwerkers in dat hun zaak hopeloot was ffCbriklQeii Heli was heel wt mogelijk ct kU da zij op zoo gabeiuBianigo wijae in ziju woningi was goweeeU liaar volstrekt Muvoldoende vorklarlingi daarvan ba r leigering om den naani te noemön van dea iiiön m wiwi zij floar e D samenkoinDt had gehad en haar beeltenis dio uit ile port feuillo vaii den overled eïie was gevallen dit allesi wees erop d t zij met de iiïiaüaad in verband rfloüd Hij schrok vaii zijn eigaa oonolusie maar tooh groeide zijn argwaam bijna tot overtuiff ng Weer keek hij naar de miniatuurfoto in zijn haiul ii sitaarde naar hot liefelijke meiBJleebeold En teiTwijl hij zoo staarde veTdw€len zijn wamtrouwen weer wijkend S voor e m oiteiohtbaro kracht Konden dezo oogm met hun lievan blij dei glimlaöh de oogen van oen rooortlenarCB zijn Was dat roine en liefelijke geKJoht M maakei van owi ziel die in zulk e Mi miedrijt betrokken kon zijn Hf leek Ih H onmogelijk en hij mompelde Neen neen het is Iniitengceloteii datzij Midden in deze woorden bleef Mj steken tt ant © en nieuwo giedaehte kwain bij hom op Uiti WjOindordl do öoncierge boned was lUj do eenige dio zTk h met dea vermoorde ia M huis bevond Hot was noodzakelijk dat hij do zaak zioo Bpotnligl mogelijk heitendi miaaJtte wtldo hij niet tn wist vTOftrdlit IMj de pplitie gioig waarschuwe Hij diraaKie het Ucfht weer uit B oot do deur vaal de ébage en snelde Daar beneden nnet de poï tofeuille m het portretje in do hand Woer op zijn edgen portiaal gefeoinen was hi in een paar ppen voor zjjn kamer Dt dtnir stond open net ails toon hij ar boven ng de lamp op de sohoorsteen brandde nog de donkere vlek op het plafond waö giootor geworden tm op het kkc h aarrdkleedl voinnde zich reede een klein plasije bloed maar hot meisje lag met inoeT op do plaats waar hij baar had lieon gesleept VenJwwnen I sobreeuwde hij beosch Hij rendo naar Ijoven en uai opnieuw iic t licht lo liöl ben opgeJraaid ging bij op deui stoel toe waarin ite dooJeJjjfnog steeds in zijn ineen gedoken houding go zeten waa Het miniatuur bad In de portefeuille geeoten vóórdat hij dteao neeileg de op de plaata waar hij baar gevonden had u oeet ilij hat portretjie er w or iin docti Een oogenblik aarzdde hij en koek naai de oogen van het loeisjeaportr En terwijl hij zoo keek was ht t hem ol de blljdtediajp uit dio oogen wee t om plaa te iiBken voor den smeekenden doo l6bang i blik dlie hij in de levende oogen had geeien toea liet medsjo hero zoo plieohUg had verklaard dit zij onschuldig wae AIb dat werkelijk zoo wae dbn zou dit kleine poctrol ala blot in höt bezit an den vermoorde word giBvand i haar in groote moeilijkliedeii kunnen brengien I ngeaani sitak hij h t portretje in n van zijn hinoenzaikken wierp de porlffvuille achteiooe weer op de plaaits waar ze ocrot gelden had keek snel rond om to ziem of er niels anders was dat hem en het inoisje in verdenking kon brengon ke rJe zicli toen om en verliet do ötage nu zonder h t licht uit to doon ïtij droafdo dalarop in raaande vaart naar l eneden In he t u 4erTwin Mee hlJ nttl itftan voor een dewr die toegang gaf lot de w mmg van dki concierHO en diftn vrouw Hij feikte met kracht op t sobelkiwpje en van Wnnen klotjc de t cdiische bel met oen awaai alsof er een bfandalann ing Ten ovwrloeib gaf hij een I aair baide allagou op de d ur v a geen mtümten Ituk r liioordb liij vaa binnen eeu steni die boos vroogi Maai oiii beniotswU Uauw JaofcaonI Maak opm Op No i la ieimmd vernwordl Xïijuia onmiddellijk dtUarop werd do dou r gfopend 011 verscliecn oen man in pyan ft wa ietwat verktlwirde ktanerjapon er over heen Aan wjn abelwiraod geziïoht zijn kort giC kiüpto nor en zijn gjehe te voo kometi trouwen liprittade men dadelijk d Ti oud4iiiUba ir terwijl zlju nunier v n doQu den good gedtesseerdemi hudbkneobt verriod die wQt er ook giebeande nooU ecnlge ffliioUo toonde HOOFDSTUK IV Diek Siiigl ton wiaö aJa versteend Me zijn oogen doorzocjit hij het heels vertrok speurend iu aJlo ho 4wn en op alle verborgpn plaatsen of hij haar aamwezigheld kon ontrlcJtkeia imaar hij vond lauir niet Terwijl hij verdiept waa geweest in artes wiat hlJ boven gevonden had was het iDUsje indien altbana haiair bezwijming fifcht was geweest en niet voongftwead weer bl kennis gefltomen eai heeogeglaan Er kwam opoema weer een enwtig wan tP0u wfl In hem op Wie zij we5 zoo onadmïdig als alj er uitza Wiat zij iets af van da vreeeölijko geeohiodeniö waar van de ertannne getuïglen die roode drapIpels op hoar japon haar zoo hadidendoen Iemand vermoord zei u moneer Singleton Ja in de lx vea9te uite Een otibcken le dio Dat zal die lieer zijn dien gist vwi loop meneer Tracy hlephpen iai g etuurd Gauw i nan viel Sftngl tlon hem in do red Schiet gliuw wat klcepen aan eu g v Topper halm Hij heoPt hier do wijk ikik heb hem daaniet nog gezieai Ik moetèftdelijk aootland Tjwd opbollen Ja meneert In twee tstllenlJaokson verdw i op om drafjp in zijn vrrlV kkcni en 9tni eton keerde zich om nmr lift Daar kreeg bij o teniB ziin koffer in IkH oog die naast den ingang rttond waar bij hem bi zijn Wnnmtrcdefl had niBiigptd Wordt vervolfd