Goudsche Courant, zaterdag 29 december 1928

HÏP HJ go I69B8 MMHidag 31 DsoomlMr 1928 67 JasrgiMiO t 8 Geeji enkele aanwijziag waar ik lötisaan heb Hij wachtte even en vroeg Vfioheeft hem gevondlea Ik antwoordUe Sdi letoo Zoo zool Hoe Ploitöetlmg zweegl Wj Er begon Iets in ziju speuzendo oogen Ie liohten daarop deed hij snel een stap naar voren rtop Singjston s reciiteirpo ls ea tilda zijn hand op De twee droppels bloed waaraan deze laatste ln zijn o gnjzen toen luj het Irui pHide plafond ootdekle niet meer gedaCht liBld waren opgedroogd doch wat hel voor vlekken wairen zag de politieman direot Hoe zijn dÏ6 daarop b o 1 S de tnspeoteur met eea profeeBiooeel wan trouwioi ngAebon slui i AIb u evea mee gaal naiur mijn woning Inöpootenr Lavers dan zal tk het u laten zten en dam zal ik o iDeteen ttiUe g i hoe JDc de zaak ont AUQUSTUS Vredesmaand Het Kelloxx pact onderteekend door tS naties waarbll zicb sedertdien noK vele andere aansloten bracht de menschheld een stap nader tot den zoo vurlz bexeerden vrede IN SEPTEMBER vlnxen de vlif oostvluchten naar Indiö aan de eerste onder d beproelde Icidlna van Kapt Koppen Inzet die het saamhoorlxheldsirevoel van Indlë en betmoederland weer terdexe aanwakkerden OCTOBER Het ons een nieuwen triomi der techniek aanschouwen De schitterende overtocht van het luchtschlp oGral Zeppelin van de Oudenaar de Nieuwe Wereld en tenix saevas tranquillus supra undas NOVEMBER bracht de laxe landen bl der see storm en watersnood vele nachten splexelde de maan zich In hettroostelooze watervlak waar zll anders vruchtbaar land bescheen IN DECEMBER ver keerde het Enxelsche volk In anxst en vreeze voor zlln vorst wien een hevixe lonxaandoenlnx In levensxevaar deed verkeeren en met wlen het van uur tot uur medeleefde En w t zal 1929 iU KALENDER 1928 JANUARI De scheeosraoiD van de Prlncfoessa Matalda bracht in eeheel EuroDa en Amerika fi xemoederen In beroering liet moedlx sedrax van Kapitein Smoolenaars tnzet bil het reddln swerk Kaf Nederland echter reden tot eerechtleden trots 11V FEBRUARi ovtrieed Proi H A Lorentz een der emlnenlste Keteerden van dezen tlld MAART bracht het OD lenbarende Droces texen de Indonetioche studenten dat met de vrijspraak der beklaazden eindigde I N APRIL slaaxden twee Dultschcrs en een Ier erin den Allantlschcn Oceaan van Oost naar West OTer te vllenen Hoe v Hünefeldt Itoehl en fifzmaurice te New York eehiddigd werden MEIOnze Teenkolonies werden xetelsterd door ontzettende lurlbranden die slechts met Insnannlnz vanalle krachten bezworen konden worden JUNI hield xansch e bcschaalde wereld In soannlnx over het lot vin de ramosnoedixe Italia eipedltle na eindelooze nasoorlnxcn eerst eeluhte het deftroode tent van xeiX Nnblle te ontdekken JULI bracht ons Nederlanders wel het hooxte puüi vio bet xebeele Jaart D OlyniDlsclie Spelen waarbO verder commentaar overbodlgl I WIISGHE MMNT OMSTREKËN NïEÜWS JWS EN ADVERTENTIEBLAD Ivoor GOUDA EN OMSTR gHOVEN 8T0LWUK WADDINXVEE N ZEVENHUIZEN ADVERTBNTIEPIUJSi Uit Goud an unatrakm Inhoonnde tot den b oIikrlil l 1 rafels t IM te n al mMr ƒ D Van boitan Gouda an dan beuiikiiO i l e legeU f 1 66 Un iwdl maar DM Advertantian m hat Zateidafnummar 20 bijslag op den pr a Liafdadicheidanadvartentign da bellt van dan pi a INGEZONDEN MEDEDEELINOEN 1 4 ragala ƒ 2 5 alka ragal maai ƒ MO Op 4e voorpagina 0 boogar Gawona advertantian an infaiondan madadealuigen bS contract tot lear garaducaèlden prijs Groota letters en randan worden berekend naar plaatanumta Advertantian kunnen worden ingezonden dear toascbankomst van sdieda BoakbaM laren Advertentiaboreaux en onae agenten en moateai da 0i vóór da ylaataing aan Jkel Bureau i ingekomen taoamde van opname veradcerd ta l n BERGAMBACHT BERKENWOUDl ItODËGRAVEN BOSKOOP UDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELUëV N IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK Dit bkd verschijnt dagelijks bebslve op Zon en Feestdagen A30NNË £ËMt RIK per kwartaal ƒ 2M per week 17 cent m t Zondagblad per utaal ƒ 2 90 per week 22 emit oreraj waar de bezorging per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 8 16 met Zeodagablad ƒ S 80 Abonnementen worden dagel ka aan penomen aan on Bureau MARKT SI GOUDA by onxe agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z jn dagel geopend van 9 uur Administratie Telef Intere 82 Bedaetie Telef 83 Postrekeninc 4M00 scmmi tut aummer bestaat uit twee bladen EERSTE BLAD De Oudejaarsavond De Oudejaarsavond ia als iedere andere avond In de eindeioosl eid vaO den t d rijen zKJh de minuten tot uren de uren tot dagen de dagen tot jaren Het is als een emd ooze keten waaraan geen begin ia en geen einde Wat xs iet dan dat ons stil maakt en nadenkend wanneer op dtai een eiHlertigsten December de klokkg den dag tn het Oudejaar uitluiden Et iWnets aan dezen dag en dezeiuavond 4a t hun een bi zonder aanuen ge9ft Hoe komt het lifOi dat jmst nu het vj Uan plotsekng voor ons schvjnt op te le Ren we begeenger dan anders trachten vooruit te zien m de toekomst Is het niet omdat we nu ais t ware den oveigang voelen en in dien over gang het voortsnellen van onezelven ook naar een onbekende toekomt In den gslijkvormigen eentonigen gang der dagen worden we ons er nawelyks van bewuat We eten en drinken en doen tms dagel kmh werk en gaan alapen Sn we vragen ons nauwelijks af van waar en waarheen Maar wanneer fa de vroege schemerüig van den laatsten December de dag ons gaat ontglippen zooals toch tel kens weer een nieuwe daig wegglipt ui onze handen dan worden die handen stii onder het werk tax onze peinzende oogen staren plotseling in een bekende en tooh vreemde wereld van haast rgeten herinneringen In een wonderlyke helderj id zi we het leven weer waardoor we gHïifen Bekende gezichten verdringen zich vergeten iiefde hoog m ons hart en de droefheid van voor b je dagen str fkt weer door onze gedachten Wat we eens kenden als het onze maar waarvan we ons lang al afwenden het staat wefr voor on i in het oude bekende kleed Het zyn dezeifde gestalten weer dezelfde menschen en dezelfde dmgen die eens om ons leefden Het is al s hadden ze opnieuw leven gekregen en als hadden v e de hand maar uit te steken om de hunne te drukken Kn een vreemde weemoed welt ir onh hart omhoog Er waa zooveel dat we wet altijd hadden wiHen vasthouden maar dat de on verbiddelijke gang van het leven voort sdhoof Nu zien we het weer als we het eens zagen en we ondergaan weer de zaligheid die ons eens de uren en de dagen tot een voortdt end feest maakte Er was zooveel ook dat ons benauwde en angstig maakte Nu wanneer we het weer als levtsnd voor ons zien glimlachen we om de angst die het ons deed ondergaan Maar er wai ook wat ons het hoofd deed buigen m schaamte er was ook y at ons nu nog aanziet met ver wytenden t ik Ln we buigen weer het hoofd hier in onze stiLle kamer en het ver wijt van den blik herleeft in ons hart O het kan gebeuren dat we als met beide han den zouden willen grypen naar het voorbue leven dat opnieuiw voor ons opdoemt met enkel de liefde en het verlangen en de heet ti kheid die we er achter lieten maar dat verwyt ook dat we m ons hart voelen om dat we het nog een zouden willen overdoen het leven beter doen nu als destydb Maar wat voorbtj is keei t met terug Nu in den Oudejaarsavond wanneer het verleden her leeft voor onze vragende ot en worde we het ons duidelijker dan ooit bewust dat we den weg maar eenmaal gaan dat we maar eenmaal de kans krygen en dat heet den verderen weg we vruchteloos omkyken wan neer we die kans met waarnamen Is het riet de wmst die de Oudejaarsavond ons brengt Straks morgen gaan we een meuw jaar m Maar eens en heel gauw al zullen we weer staan a n den avond van ook dit jaar Zullen we ons zelven dan met opmeuw de kanten voorhouden die we ook dit jaar verzuimden 7 Wanneer we ons duidelijk bewust worden dan wet n we ook daU wat we zooden kunnoi doen we nu moeten doen dat we de kana moeten grepen wanneer Eicn aanbiedt en dat het wülen we bet zelfverwut ontkomen en ons Iffven maken tot wat we begeeren we daarnaar ook ons doen en laten moeten richten we diligent moe ten z n en arbeiden terwi het dag is De oudejaarsavond is iets anders nog dan de hennaering aan het verleden h moet als alle hermnermg de voorbereiding i W B üAVi VMX d iiiAttjKe Mkomot zijn Alle einde ia ook een begin De Oudejaarsavond IS de ingang naar den Nieuw jaarsmorgen Laat deze morgen voor ons telkens weer zyn als het begin van een meuw van een beter leven We kunnen net met meer overdoen het leven dat voorby ging Maar het leven dat voor ons ligt hebben we nog in de hand Daarvan kuimen we nog maken kunnen we nog trachten te maken althans wat we willen En wanneer we dan al met alles bereiken zal toch het zelfverwyt ons bespaard blyven Maar we moeten beginnen met het geloof in het be reiken Voor ons werk voor ons leven hebben we allereerst den moed noodig den moed en het vertrouwen Daarom moeten we het verleden achter ons weten te laten en in vertrouwen en met vasten wil de toe komst ingaan De Oudejaarsavondherlnne nng mag met de slotsom zyn In het meu we licht van den stralenden Nieuwjaarsdag gaan we ook een meuw leven tegen Btnoiltnia Ut latuMtltMit Arbiidt r ÉDiiatit in KittNlili tifctn Onder het bovenstawle opschrift ib in bet officieel orgaaAjivan de Vcreeni ing ter sake zal de noodige aandacht moeten worden besteed Lr is dan ook een zich lang zaam maar steeds sterker ontwikketd streven merkbaar om te geraken tot vcrb termg Van de bestaande niet algemeen bc vredigende arbeidstoestanden Hetgeen o gens eene onlangs verschenen publicatie an het officieele Indische Kantoor van Aibeid op dit gebied in traits Settlement en Ceylon is bereikt is ui dit verfjajid zeer be langwekkend omdat die strek n m veJe op nchten vergelijkbaar zyn met de gedeelten van Nederlandsch Indie waar aan de poe nale sanctie groot gewicht wordt gehecht ln de genoemde Engetsche kolomen zyn nu melyk bevredigende wettelyke regelingen getroffen ten g volge waarvan de poenale sanctie is afgeschaft en de arbeidskrachten even vry zyn geworden aU de werkgevers Treffend is dat daar te lande het oude stel sel niet terug wordt gewenscht ook door ue werkgevers met Het arbeidersv raagstuk is er vry goed opgelobt door eene voortreffc lyke organisatii van de wervmg dj b schemiing en de behandeUng der werkne mers waardoor vt ns is bereikt dat moei lykheden met het werkvolk mishandeling van personen aans lagen op assistenten en £ oortgelyke mis anden m belangryk mm dere mate dan vroeger voorkomen Gun btige resultaten zyn daarby verkregen i et betrelckmg tot de behandeling en de loonen van de arbeidnemers en ten aanzien van de stemming onder deze menbchen terwyl op de verbeterde coidities in voldoend m ite vnje arbeiders kunnen worden verkregen De wervmg is blyven geschieden in de ge bieden waaruit de werkkrachten reeds voorheen werden betrokken Uit een en ander kan de gevolgtrekking voorden gemaakt dab up het onderwerpelyke gebied ook m Nederlandsch Indie waar schynlyk nog veel ten goede verricht kjti worden Miaachian motfih mte het feit dat de eischen van het inter nationaal overleg steeds toenemen het lof waardige m het streven van het Intem ttio naai Arbeidsbureau in dez nchtirg niet worden onderschat of verzwegen Het pogen om economische belangen aan te pa en a in de eischen welke uit een moreel oogpunt redelijk zyn kan immers met and rs ian lofwaardig worden genoemd H voor Volkenbcmd en wade het tnaandelyksch tijdschrift 4 a ToJkenbond van No ember j l een artikel verschenen waann o a en met klem van Muenen wordt beto gd dat van eene voortzefwig van de pt mgen an het InternationatA Arbeidsbureau omkolomale arbeidsprpMimen opp te loti enalleen dan bevredigeide resultaten kunnenworden verwacht mdl eene goede organi atie daarby waarbor dat de in aannutrkmg komende zeer fegewikkelde raag stukk ii met grondigtf Dëmus van zaken en met groof verantwof RielykheidsbeseC zullen worden behandeldt Daaraan is toe evoegd dat zulks tot dwverra blikbaar niet het geval is geweest n bewyze waarvan gewezen wordt op h ïeit dat zelfs dehoogst geplaatste amHenarcn van genoemdbureau betrekkelyk kfrt geleden nog blykhebben gegeven van mr tegendeel dooi hetbegrip heerendienstetf te verwarren met dwangarbeid en het jBgrip jPoenaIe sanc tie met slavemy schryver neemt inde aangelegenheid m Aaestic hst rtanapuntin dat zulke onderwferen moeten worden beoordeeld m het raöWder economtacCie ont wikkeling van de bdfekken gebied n enzonder terzydea ellin n de factor n w e ke een gezond yeiflocmvan die ontwikkeling vtaarborgen cl Het ligt geensrtoB de bedoeIui ie er diensten van dit stawnunt te verkleinen Nochtans kan het iR en betreurd dat het bovenbedoelde m nlakend tydschrift voor internationale vraag üikken yerochen n artikel in hoofdtaak beperkt is gebleven tot eene verdedigingi hn de in verschillende Nederlandache l i nftMa geldende opvattin ter ïake Ml5 gel kei ty i recht te doen medevaren aan hetgeen de geest van Geneve door de bemiddeling van de inter nationale arbeidsorganisatie ook ten opzich te van arbeidstoestanden in koloniale gebie den kan doen Er bestaat immers geene aanleiding aan de goede bedoelingen van het Internationaal Arbeidsbureau te twyfe len terwyl ook niet ontkend kan woiden dat de oplossing van arbeidsvraagstukken geeniszins uitsluitend op econon ihche gron den mag berusten omdat daarby ook ste ds groote moreele belangen zyn betrokk n Zelfs al moge het juibt zyn dat er fouttn en tekortkomingen zyn aan te wyzen m het geen ter z ke gepresteerd is dan kan toch ViTel naiiwelykb betwyfeid worden dat de geest van Geneve op machtig wyze bfvor derlyk kan zyn aan het pogen der goedgezin den in Nederland en Nederl Indie om den overgang te bevorderen van de vormen van arbeid welke om gewichtige redenen afktu ring verdienen naat andere en betere me thoden De wenach om m ieder geval reke ning t houden met de economische ont wikkeling verdient zeer zeker groote belangstelling maar ook aan andere ar menttn nmgen werden geuit üomnuge lede hadden byvoorbeeld liever gehad dat menrraar zonder meer de outte Wet falma ïouhebben ingevoerd andere daarentegenwenschten een regeling zooals die indert ddoor Mimster Aalberse was voorgesteld DaMimater van Arbeid maakt daar dan ookblykbaar gebruik van door in z jn antwoordte zeggen dat het hopeloos zou z jn om t zoeken naar een regeling welke alle Nodtilandera geheel zou bevredigen zoodattwelke hy ook voorstelde er altyd wel ewigedeelte zal zyn dat daar niet mee accooMgaat tsJ Intusschen heeft de Minister m zyn ooTspronkelyk ontwerp th ns toch weer verschillende wyzigingen aangebracht en het 13 wellicht goed daar nog eens de aandacht op te vesUsen Zoo stelt de Mimster voor dat alle personen die met m dietut van een onderneming arbeid verrichten met on der de veipbchte verzekering zullen vallen zoodat de Wet dus niet zal gelden voor dienstboden tuinknecbts particuliere chauf feurs en dergelyke arbeiders Verder heelt de Minister gevolg gegeven aan de bezwa ren die werden geuit omtrent het feit dat iedereen boe hoog he salaris ook moge zyn zou z jn verzekerd en hy heeft dan ook een loongrena aangebracht van f 8000 pe jaar Personen die dus meer dan ƒ 3000 pei jaar verdienen zullen met onder da verzekering vallen Een belangryke wyzigmg is voorts gebracht in de orgamsatie der verzekering Zocals bekend had de Mimster mdert jd in het voorontwerp een vyftal organen voor de mtvoering der verzekering voorgesteld en wel de mtvoering door de Raden van Arbeid door de Bedr fsvereemgingen door de Fabnekskaasen door de Byzanc Zie kenkaesen en door 4 regeUngen bq CoUec tiQvce Arbe ov reenkomit D Deze laatst direct laten schieten 1 poenale sanctie = strafrechte lyke aansprakelykheid by ntet naleving eener aangegane verplichting De Ziektewet Dezer dagen Is het verslag der Commissi van Voorbereiding uit de Tweede Kamer inzake het wetsontwerp tot wyzigmg der Ziektewet tegelyk met het antwoord van den Minister van Arbeid op dit verslag ver schenen Het blykt dat zooals het uiter aard steeds met een wetsontwerp van een zoodanige beteekems als de Ziektewet zal gaan dat er heel wat verschillende mee Ihans zyn ook de Fabneksziekenkassen en de Bijzondere Ziekenkassen geschrapt zoo dat slechts zullen overblyven de uitvoering by de Raden van Arbeid en dfe Bedryfsver eemgmgen Om evenwel de Fabnekszieken ka ben met geheel onmogelyk te maken is voorgesteld aan de Bedryfsvereenigingen dö bevoegdheid te geven Afdeehngskassen in het leven te roepen Deze zuUen dan in het raam van de geheele Bedryfsvereem ging werkzaamheden met betrekking tot da Ziekteverzekpnng kunnen verrichten zooals mning en beheer der premie en controle op hei ziekengeld der verzekering mtkeering der ziekengelden enz De Fabnekszieken kassen zouden dan Afdeehngskassen van de Bedrijfsvereenigingen worden en zoodanig aan deze Bedryfsvereenigingen ondergeschikt zyn Ue Bijzondere kassen zyn geheel los gelaten omdat de Minister de onvermydelyke uitbreiding der administratie bemoeienissen verbonden aan de uitvoering der verzeke nng met wenscht te aanvaarden m het bijzonder met omdat volgens het oorspron Niemand weet hoeveel h i kan vóór hij het beeft beproefd dcJ t lïob lleei goed Blylt u hier agieat uiairraak nergeiia aiam Op £ ii étagie gukojuen wees de kapiicia U S de vlek an de doring Daar Ittbt u gedeeutelijk éi verklaring al 7ai hij zacèt Ik viae net van een rtlK Üuuëg konien de agoiit kan gotui gen hio laat h t wa o m ik aankwam en ik had jutst een l eatjo brandy uit die kaafll geschonken toeoi dit goedio op nu i hBmd drupte em toen ik naar bov A eck za ï Ik diali daar Jk vermoialdo Tladeiijk dat er iets niet m offdte was En zette u toen hel glas voer op tafel zonder er van te drlnklen Ja Ik waa naftuuptójb een en al ver bazin Tl s jiaciteur Lbivere deed een stap naar vorefl nam het gl e in zijo hand en leld hot tqgien het liobt Daainja zette hij het w r new en giiialaöhtpe even Aan het glap blijkt dat dit gipdöelte van uw v haal waar is kapijtem Singileton Er zU ton bvee kledoua blotaddcuppeltjee op die er zéker op gespat zijn toen de druppel op uw hand vielen U was zeker wel ont stold nietwaar Ja heel pg De inspeoteur Irtiek rond en zag de vlek op het iiaardScleed Uw haardkloed iial er wel door bedorven zijn meweer meirkio Wj losweg op maar eenskla bukte hij zloh snel nam iets van het kfeadje en hleSd het omboog E mt 981 BCD ileioa nlat wat het was d flriLa iK tiipcunio Uj dat het olü lang haar v as van tiQii roodlaobtig goudo kleur ei e Lil boiLBlu zijn liart Heett u kort golede u een dame op bezoeJv geluad vroig da inepeotour solierpWelendu dat de sipiüdoudo oogen hem in ge pann n aaiiidaolrt güdtwlooigen ïneheerscli ti Si gi Obon 7IÜ1 liet grootü krachtsniBpan II U 1 lu zod wekoa luet in dit huisg oöt untttoordlü hij kortaf daaraltkmit u afhiil n of j hier kortgeleden eenduuiio kan liebben oötirangie De inspetitwH lachto Weeë maar me boos kapitein 3inig ton ik nwwet u deze vraiagi moI doen want kijkt u eens wat i onderaan do trap m do v ostil ulo gevonden iieb De inepeoUwr hflaldö een stukje zijde nttt kant eon Iija zaJwlooije uK ijn zak to voorsohijn Het past bij het nieiaie dat dion avond in Mngleton s kamer was gevvetttft Totn do Iii8ï ec1etu het uifepreid de PU bt tu ien junn en vinger om hoog hitld vertooide hot oen rood vlekje Ah gehypnotiseerd keok blngietofl er naar en d inepecUur ging voort IM H den bloedvlek kapiteui Singleton vopöoh bloed wemt het is nog heetenvaal me bruin geworden en als het waarfe diat u niet kKWt ealeden c n dan op bcMek hebt gphad dan moot ik v roodcTstellen dat er bij dien ii o tjoven oendnmo giefw eest is Maar Göd man U denkt toch nietdat een dame zooieta gedaan kan hebben i it zakdoekje giLttt ee4 lo deuK izooalu u zei zuillt iiuieu niaar wie ita nian veniioont heeft mottöB mo nog i iiuit te lud n Ep slaat oliu Vwrleiter oplat doeljo ii dit kan ons n isscbieu 1 1 helpön n aar met veel vree ik lnirtler wval iw vepklani ia volkomenvol oenil Ü neemt niu v vl niet kwalijknat ik nu woett naar bovt u ga om in jn 01 lorzotk vooirt te otttni i Hlj keerdezicli oil 11 gmg dö kameT uili ett namnietallet n bot zakdioekjf maar ook het goudklmrige liaar me i I kwfljii oen onj uwtlgo uitdrukking op kap ttin siiigletMi e knap gozicht tn nij floot zachljtfl Dat zakdoek wae julsl iels om de politie op een spoor te r a g n In zijii verljeeldtfiig 7ag luj inepjc t 111 Iavom al met liet zakdoekje ia ilo han I alle n anuPaot lurzaktn 11 U ent Htn t aflooppJi om uit lo viniin wa vrdal kaptpn prullot e j ooht waw Wat f n karwoi dlfl flt bij Daar is h i voobloopii nog iiit klaar uiioel O als liM pcnifl wist 7i n liand gl xl ln zijn zn Pil hanldo het portrotna enut C ti pooftie l iW b j in de beetJiOiiwing ervan vprdippt fti moinpolde t en Ta als hIj die g 0G4ui ieDi9 met Jou wi kindUef dan zon het er vogr onstxidpn Icroepd uitzien Daarop begon angileton da kamtr op fn nfiST t loopon enj zijn oog viel oip de brie ven die op den söhooTsteemw Utel lagen H ij keefc ze vlug door Een paar kWatna lu ir0r eiihigen een bpiefje van 4e garage FEUILLETON litMfitiiiinililiiir Miiiiiii Uil het Ëngelsch van BEN BOLT u r e iii paar r püralitï lan db auto dirlo iiiv tutiet ia tl bij IkI leni van du Uat lo wi Wyppj Ixgonnon zyn oogwi te i l l rtii an IVacj I nep hlj uit n tx ivunlo B envilopipe vlug opiu fvi kvatt sile ilil i cm kort brloï Beste lAdk Ik iilijf nog tien da n w zoodat htt chlpanji dat ik op maju baitsi a HerU f rd iliiro zou ga e n wordt uitgtW ld ln dien ijd krijg je een anlorenv b i irman Ik licb majn wouiiLg alguetaau aau een ouu kajiibraad Charley feouthwell ov r wi i ik wil teuri iiKt je gesprokm bob Ik o itiiiioe tto ittin in Maiwk illo en tuar 7yn ig n htii g etililldetd inottst worden Cl 1 i deze dagon lnJ ollde e rodonon heeft on ich wat wohiieTai lo hou ipa n ook liever nift ln een holWl wü Io otcji komt bij ffv poosje m introk in Belvoir Map lun ï iicmeti Ie kant hem best eeaa oi giian zock n Hij is erij gi a o4en dat brcngi £ ij n IiOaiitje laoa n str als je lii i 1 aan t Iwonwi kunt kmjgen zul je ien tilt hij vn liee l onderhoudende k ret I lot ZleUA Alwk Toen h j den IjriH geSezen had ep 8i glt tm snol do kantor uit en giag naar hoven Ik i u eggen wlo de doodo U Wkie hij den veirtwaadon inflpeotour nie l Prachtig Zlln ondergoed is nlcl gemorkt nn 7ijn papieren gcrvenr njet do goringstc aanwijzing mdtrent zi n ideotitcu Wordt vervolgd u t f 4 i Éff lV