Goudsche Courant, donderdag 3 januari 1929

B hoesfen en heeschheid wora bronchitis SIROOP Het hof overwoog in zijn arrest dat de dokter een buitengewoon honorarium verdiende met het oog jp de omeundigheden maar dat het feit dat ïün naani er bekend door was geworden hem al in wekere mate had achadeiooa gestold Het verminderde het honorarium tot de helft Auto n In dvn lommerd Uit het Jaarverslag over den gemeentelijken lommerd te Parijs blijkt dat er in hetal geloi en jaar ISti motorifietsen en IISItuto ais onderpand z n aanfrenomen De Aneenteiyke lommerd wien officiP lcnaam Crédit municipal iu de Purij ch voLksijiond spreekt lan ma tante verwacht blijkbaar dat het aantal autobexilters die hun wagen naar de i lommerd zul len brengen zal toemifnen De ruimte wt aralt in pand gegeven iiuto ï worden bewaaid 2a worden uitgebreiu wat een koeten vuri 9 lüUlioen frank mee brengt Maar men ve wacht daaruit epo meerdere Opbrengst vanIfiO OOO frank 4 VBR STATEN Hoover tot president gekozen Herbert Hoover werd heden officieel tot president van de Ver Staten gekozen By de vroeger verkiezingen werden de kiesmannen gekozen die thans officieel den President hebben aangewezen AFGHANISTAN De rust teruggekeerd Vol eijs j r de Afgaanscho legatie te Londen ontvangen telegrammen heeracht in geheel Afganistan ru L De Koning en de overige leden vaii de familie bevinden zich op het oogenblik te Kaboel JAPAN Een aardbeving geregistreerd Uit Kumamoto wordt gemeld dat gisteren in de Provincie Kynshu een hevige aardbeving werd gevoeld waarvan da haaid ten noord oosten van de streek AsnyRn ligt Omtrent de omvang van de langerJchli schade zjjn nog geen berichten untvani en BINNENLAND Het jubileum van U M de Koningin Moeder De aanbieding van het geschenk der Nedertandsche vrouwen Hel licHi fhmk der Nodürlimd olie vrouweBöl don iden Jaiiiiyiri a s aan H M do Konitigin THuedöT woirdon aang d M döo Dit zaÜ gesohiedon door het Comiöe d t in deao de U i ling lieeft genduwn onder voorzitstaraichap v n inevr Van JjeeuweoRflller Drio damtw alt do verschiillondt nrovinciaie Comilé s zul le daarhdj legonwoor lig zijn Da provincie Utrecht wordt behalve door mevr s Jaottb Brusse van Bootzelaer vertegenwoordigd door Grayia Randwijcfc uit Amersfoort mevrouw der ValkBoumi n u il Linschoten n nievirouw Leociufl i3e Ridder uH Rheneij Deze tffrto Inatst n zijn bij loting aangewezen De huldiging der Koningin Moeder licbalve do Kon ingïn edor de Prina tai Prinsen Juliana zal iiaor tliana gwneM wordt ook dif Koningin op Vrijdag 4 Ja nuari a a den door de veneeniging Bijhi l en Oraa o en Blj el Oranje en Nöfi frland in het oboo w vmt K en W te hoiidj n feestavont tor hordeuking van het gunden frest tlor Koninigjin Moeder bijwoni n Het telefoongesprek Indii Zweden NtLfir uaniloidin van h t good geöjaagüe vïi iigt 8prok indiifZwodt ji van hel ilelgiathe kroonprlriöeiijke paar inet du Zweoii i olio kuikin ijkf fa iali ia van do Zwfci Htiie ndntiUötraliie t u tolograiische dankbtlulgltig ontvdiigeri bonovcna de medede ting dat de Zweedeloho komiiklijke fam liü haar liflrtelijkon dank liet tt betuiifd voor iK bewondenngBwaardige varbmdlng waaili l olk woopI m h ie riclïlingeg goed H ord verstaan De Herziening van de Drankwet Bezwaren tegen het aanhangig ontwerp Nadeel gevreetd voor den kleinhandel Aan het verslag der flteimL s ie van voorbereiding uit de Tweede Kamer over het wetsontwerp houdende bepalingen tot regeling van den kleinhandel in alcoholhoudende dranken dat behelst net rePulLiat van het met de cegeering door de commissie gepleegde schriftelijk en mondeling overleg h het volgende ontleend Bij de voorbereidende behandeling heeft de regeering alsnog wyzigingen in het ontwerp aangebracht Verscheidene leden betreurden dat de regeering zich niet heeft bepaald ttft een techniKche Herziening Zij achtten liet niet jui t gezien thans weder met een voorstel te komen tot invoering der plaatselijke keuze nadat zul keen voorstel tot tweemaal toe is verwoipen Bovendien past en voorstel aks dit h i niet in het programma van een intermezzo kabinet het is daarvoor van een te geprononceerd politiek karakter Verder wezen deze leden er op dat het geheele ontwerp een geest van onverzoenlijkheid adpmt het kan slechts aan radicale drankbestryders bevrediging schenken Het is bovendien in stryd met de ewrste beginselen van wetgeving en politiek Door de voorgestelde bepalingen worden de i elangen van de wink liers die sinds jaar en dag een deel van den wynhandel in lianden hebben en zich thans plotselinp den Van andere zyde werd hiert eenover oppcmerkt dat de vroegere voorstellen in zake plaatselijke keuze initiatiefvoorstel Icn mede verworpt n zijn op giond van de overweging dat voor ten regelin van dezen i iid het initiatief van de regeerlng behoort ii t t gaan Er is dus reeds reden om aan te nemen dat de temmnig over het in dit ci onJwcrp vervatte voorstel tot invoering in plaatselijke keuze een anderen uitsJag i al hebben dan de stemmingen welke over ue vroegere voorstoUen hebben plaatsgehad Dat het huidig voorstel op voor ecu inter mezzokabinet verboden terieiu zou liggen werd van deze zyde bestreden Voor de liier aan het woord uiide leden was het een groote teleurstelling dat by het voorstel in zake plaatselijke keuze om fiiiancieele redenen de vergnmningen verleend voor 1 Mei liW4 ongemoeid worden gelaten De regeering wees er in haar antwoord op dat het hier niet geldt een poUtiek vraat htuk verband houdende met de partügroupeering maar zuiver een vraag stuk van uii liteit zoodat het zeer wel in het iprogramnia van het huidig kabinet past Door verschillende van de voorgestelde technische herzieningen zegt de regeering verder zal vvorden tegemoetgekomen aan bezwaren en wenechen van belanghebbenden Uy de ainenstelling van het wetsontwerp heeft de minister van Arbeid Handel en Nijverheid zich geplaatst op een sociaal hygiëisch standpunt Persooniyke opvattingen bver het alcoholisme zyn daarbij ter zyde geateit en de verschillende rolksbelangen by tet vrbagstuk betrokken nehben daarby tegen elkaar opgewogen Doch wat het iLwaarst was moest ook het zwaarst wegen Waar rechten zouden worden aangeta zou schadevergoeding overwogtn moeten worden Het feit evenwel dat particuliere fangen moeten worden teruggedrongen voor het aljjp meen belang kan p zich zelf nog niet grond voor schadevergoeding ziJn Na ryp beraad heelt de ministtir gemeendj zich van een wetsvoorstel in den geest van het rapport der mimmissie Van der Lande te moeten ontiioudeti In de commissie wtrd verder nog opgemerkt dat de voorgestelde wijzigingen den grondslag waarop de wet is opgetrokken het maximumvergunningsstelsel onaangetast laten De argumenten aang ivoeid noemden verschei kne leden uitermate zwalt H i heeft dit stelsel m de practijk zeer slecht gewerkt en daarmede zijn ondeugdelijkheid bewezen Alleen de overwe ging dat invoering an een ander stelsel zou raken aan de rechten vfui duizenden die ofschoon in strijd met den geest dtr wet verkregen vele jaren ongerept zyn gelaten zou een deel der hierbedoelde leden tot het behoud van het bestaande vergunningsjiteL el kunnen doen besluiten Andere leden meenden da t in elk geval aan het maximum vergunningsstelsel een t ind dient te worden gemaakt Van andere zyde werd daartegen betoogd dat dit stelsel uitnemend gewet kt heeft tot bereiking van het doel waarvoor het in het levon is geroepen Aandere leden stonden een ibevriezingisöysteem voor waarbij de bestaande vergimi ingen blyven besta ui voor zoover zy niet tioor een andere oorzaak vervallen Bij vele leden bestond emstiu bezwaar tegen de voorgestelde heffing van een recht voor hotel vergunningen Bij het mondeling oveileg verklaarde de minister zich alsnog bereid aan ten bezwaar van uniformiteit in zoover tegenwet te kommen dat met behoud van i en maximumbedrag van ƒ 25 het recht by aLgemeenen maatregel van bestuur nader wordt geregeld naar gelang van het aantal voor logeert usten beschikbare bedden Tegen de voorgestelde wyzi ing vaii den grondslag voor het vergunningsrecht werden eruhtige bedenkingen geopperd Men achtte het bedrag per liter waarnaat het lecht zal worden berekend zóó exorbitant hoog dat zy den indruk met van zich konden afzetten dat bij deze wijziging verhoogmg van de opbrengi t van het recht het hoofdmotief ia geweest In zyn antwoord verklaarde de minister dat nadere overweging bterker naar voren heeft gebracht de ondeugdelijkheid van het middet van controle dat geaocht werd in de gegevens van den dienst der iiccynzen en ilat bij het voorstel op dit punt terugneemt on den grondslag die thans in de wet is neergelegd o erneeint Bier t wi n Tegen de voorgetitelde uitbreiding van de wet ten aanzien van bier en wyn bestond by verscheidene leden zeer ernstig bezwaar Van misbruik op groote schaal van bier en wijn is hier te lande geen sprake Ook by het mondeling overleg meenden een aantal leden er op te nj Ptcn aandringen dat de regeering alsnog terug zal komen op haar voorstel tot uitbreiding van het maximum stelsei tot de verloven De regeermg meende evenwe het door haar ingenomen standpunt te moeten handhaven Zeer vele leden waren van meening dathet onmogelijk maken van den verkoop vanbier of wyn per flesch in winkels waar ookandere zaken worden vericocht Ie ver gaat De minittter verklaarde aan de ten dezegeuite bezwaren tegemoet te willen komenvoor zoover het platteland betreft door eenwijziging van het bepaalde onder ten 9de an het tweede lid van art 41 in dien zin dat de verleening van een verlof A uitsluitend ten behoeve van den verkoop ten gebruike elders ook mogelyk zal zyn ten aanzien van winkels waar ook andcKe zakenworden verkocht in gemeenten met minderdan 50 N inwoners Aan den op hem uitgeoefenden aandrang tot het opnemen in de wet van een verbod tot het verkoopen van aterkedrank in poenbare dansgelegenheden heeft de regeering ticvolg gegeven door een aanvulling van artikel 63 in dien zin dat verlof van den burgemeester noodig zal zijn voor het bieden van gelegenheid in voor het publiek toegankelijke localiteiten met vergunning of erlof A in die gemeenten die daarvoor bö Kon Besluit mochten worden aangewezen Op deze wijze blyft het toezicht van den burgemeester gehandhaafd Bij de artikelen deelde de minister nog mede dat verhooging van de grens voor bier tot 100 liter bü hem bezwaar ontmoet De minister ziet er een bezwaar I i om de grens van 2 d L voor gebruik elders dan te plaatse terwg te örengen tot 1 d Ji Eenbepaling is opgenomen die zich keert tegen et Cadeau aanbied door een winkelier van bier of wyn by aankoop van andere waren voorts een bepaling waardoor een bpondere vergunning in een slijtvergunHing kan worden omgezet indien de houder den wensch daartoe te kennen geeft Echtscheiding en de kinderen Het z g droit de visite l i iKjkc iiÉii HodlenUuwche kladorrtvhi r lui II de Bie sohnjlt m het Ned Jun Conbiad over do gk ül ien van ie KblücliflidlD voor de kinderen Het druil de visdte aoht Wj paodagogl8oh ptt cU io giMjli grziön oou Kruis NloU werkt oo rkoora voopal bij jonge kindanai als Jiet itttn en woüfl gwlfcngerd worden tusachcn en eöcJiwjdeu vadpr eui nwedor die dan lnt ze f weer t nieuw eigen inillieü gwchapon hol lx ii wielker ajoreii allicht in iiwuifi opziobt zew ulliecu V m Mca nio t dit in do pinuftijli veel gezien hebben oué er in hei ftlgesmeenj de voorkeur aan te gf en om is dij eobUwbeiding er eeninaai üe kmioTvn alien samen want scheiden ai do kiiidopfln ie ook ocïi wteedlicid in de nioft to gevallen aan éèn kant toe Ie wljztm on daar te lal n Het klinkt vcrliazi iid bard b v tejpenovor dm vader die diüor zijn mv uw vorlwlfTi ÏS en dio nu de kii deron OM k kwijt raakt b v omdat ij nog liecl jong zijn m de inoodlia er w6 ca Jiij niet voor kani zorgpa maar toch H iM lang ian do kindopon edaehl dat zij In tón sfear worden opgevoed die niet telkens dtaorbroken mag worden doir in srijpen van do andaro zijd IA rector van oen dt r i ekendsto lycea in aoB land aproik liet onlange uit dat al er nK fMMjkiied n aijn meit leprlingon ia de eerwto klas dlio n H nog niet oo gHwd kont oon van de eerste vragen is zyn de oudws soms gosoheidea Hfit protileeni heeft door d e oarustbarend J veeJvuDliglicid der echtscheiding on T Dp beteekoniifl gekregen Abpraken voor do ecihticlwüidling over Ae kinderen giemaakt zou bi i slechte willen gpiiamd haafd zien tils de rechter ze d iigd nlijk bevond imniior i in de praptijk wonfen de kindere vaak al f ruilmiddel of wil men als h i Ibor gebruiiit om in t g xliuiiii te krijgen v iii de andore pairlij Ilewl vaak wordt het bt lang van het kind niet boven alles gestold oiiiiiajt de hartstooliten lioog gaan l cich erlijke ooatro e maar dan niet van H n pj iistreerondöi niaaa van een in de qui ties im aandeoi magiiatraait is zeer gowcnsoht Mc d Bie ia zeer geporteerd voor een iv t iwliriging die one van de oaiw araoli titjheid waarin wij Ihijja qöeds zo veOl jaren leven ftflwilpt maar zelfe als men onder versclrilleraJe waorborgieai tc fli ovï r liandeleai huweVljkeoatbinding bij dftr ng goifïivinden zofli toelaten zou hij den ouders tooli niet het vrije be ïchik kingsrecht over de kinderen willen geven Kon regeflijig in den gae t als art 202 n Ud B W thime geeft voor de periode linngende he t fOcMerlijk onderzoek van een sclieidin g van tafel en bed bij onderling poalvin i n ware als iiiodel te nemen De candidaatstelling loor de Tweede Kamer Hoe het bi de S D A P gaat la die social ötllsohe pora werd onlang o 111 nj ar aaanlelding van do kweetieVar airt gtöohaiuperd over do dL ii eral clio M ijza waarop de candjdlaataleiling oor de IVeede Kamer bij de Katholii ko bt ialsptt rla i Ih regold Van hoogerhoJid Morden daap door het Centraal ColLigi dt candiilatipii opgeKigii en de ar no kie erfe iia ld ni apd r niets in te turengou docli sleehis ie stonwuen Dia n wus lui t bij d SD A I anders Inderdaad blijkt dit laatblo wöl hirt geval te zlja Men leze slcchla hel volgend commuiüquó dat voor zich zejf spreekt en getn caramentaar bclmelt De afd öcbiedam deö S D A P heeft oeu nioti aangKMionïen waarin geprotestL er wuidt t gen het feit dat op nibnoodiginp an IM gt veHtetijk bestuur van bet e t Zuid Holland een vergadering ia lie ligd wa r de dagelijkeclie besturen van tk gew t lel kp federalies Zuid Hol rtuJ n l oltt r Iuiii diw S D A P overeen zijn gekorn n den Partujraad lo adviseeren voor rotbcrlBliif DoT direcht dffli girosUjst van can didiiten v r d komende Tweede Kamer virkiw ing vast lo sKollon waarop de heer S n do Ze iw als no 5 en de lufr Van ic i IlonvTTi ais no i voorttomt terwijl nog meer wijzigingen in do lij t die door hHt g wefit Zuid HolUnd is va t gesteld werl u aangH braoht Dooi de federatie RoUordam Ur S D A P was n 1 de lieer dn Zeeuw voor de D atd Sobiodajin dor S D A P acbl do bijeenkojnst niet bevoegii de enoeinde mj igiigen aan te brengen en acht haar hande wijze in strijd met d partij reglementen TWEEDE KAMER Mobiliaatleslaclitofters niiijkens liet verslag der eonianissie In nier lianden zijn gesteld de ialiohtlngen np lu t ad P van Uöt beetuur van den Bond van Bol llisHti0Invalliden en van hun iwdn aandpn te Dragten be irelfende betert ete iuverleeninig aan z g mobilisatiofltaohtoffera is d w oommiwi van oor df l dmt niet duidelijk is gienrorden in nMk opelobit van het door adr gevraag otTlKTatol aprake zou kunneo zijn en vooo bs dat niet is aangetoonil in welk opzicht aan een reolitva ti B Inilpvortee iun Idj ib toeipoMHiing van de w A Bn i 13 Mei 1927 ta kor t zou zijn gwfcan Onteigening IngtKlieiul ia een wetroudwerp lol Viirklariiig van hiet aligomoen nuit der ontdg iijn f tin beihioo e vai een ong jBtoorde exploitatie van loH tronnweg Arnhein DieTOn Duitsche gpene riolxting Isselbui g van de QjeldermcAw Htoodiitraiinwegi Mlij In dm Mtentonie wan Toellcöiting wordt oppjimerlit dat bel voor esm ongostoorde exploitatie van bodooldwn tramweg en ïoor iiitbro ding van los on laadsporon goweiunclit i dal in de gtonMt uten Doetii diem eui Rliodoii gelegen terreiil n welko tlnUM gedccHtelijk van a belrokkon etge naren zijn gn haapd aan de tr xmwegmaalschappii iu eigieiHloni ovepgMn GEMENGDE BERICHTEN AU de drank ia in den man Hü had 66 glazen bier op en werd daardoor een beetje vervelend Op oudoiaarriavoiul zat P K oen lm venarMdw in het oafé VÉln L K aan de iX HHjlrant in ItoUordBim liij ha l m si nwi mididlag 3 uur 60 gjazen bier gedronken en weord het was zoj omstreoK ha I f nt jRi giewoirden eeiiogttzins vervelond I caléiïiuder zette lieiii daarom op reilt niTur P K kwiani weer bimwin en stak den oafóhouder my4 een dolkme in do reöliterziido L K ift in het ziekenhulp nan den Ooolsingel ter verpleginjf opgenomen P K iff aangiehonden en oipg êloten Roodvonk Niiar do LiniJ Koer meldt ia in verbarnd nK ih u poodvoiik ei id jnie welko op liet oogenblik in Maastriciht on omgeving Ivecrscht op advies van den direcfteHr van den G O D en in oveir e g niet den inapecteur van VolkagK Zonidheid en den insiMytNir an h K O door den hurgeirw esler bealotenr de Korstvaoantie Oor de Iflgero soholion vo rlooipig t verlengen tot 15 Januari a a Het blad vetmeeant nader dat in de laatst Iwgipn n nCïgen roeovonk patienlpn opg noiniPii werden Sneldieiist tram Utrecht Zei st Urn het halt uur een snelrit J Zoisteirfifauii is zoo v irtelt hot ü U i ji vim Jiii iiat beg ijniien tusscheïi Atrecbif ii tion fWi Zeist tiltation iedere W minu f n een önidlrit Het publiek moest er gl lertm noyi ovon aan wenn Mi want hoewel dl snjoldjieiinten een Uwi op don voorsion wng n dragen n et liet opaohrilt Veranisld tniuu wilden nog bool wat menscheu inf ti pp ii Wij heblxin eonigo snelrittcn meegemaakt Het puidii lv aardeenle de ingiwoerde verl etL ring zeer het er oer gait snet de raiiifl rijden op de reoWte trajeoten met groote vaart gaan ook Itet dorp 1 Bilt door zonWr doppen on wrraden in alled 1a t er siiellkoid achterr zit Wij ging i om 10 minnl n over lialf é n nn liei Rond in ZoiM on warf i klokke éóu uur aaji dio Kruiastraat Ife voorgaan io gewoiio rit uit Zeist lie p ons juis viurnit i M de Wjit evrouwonbrug Ut tv lritti tfi beölaan uit twoe wagens dif door één oonjuot ur bediend worden cUze beambte weet aan welke luiltopl iatseil in ZoUt of rtreoluL gcwtopl nnct wori fen want bij hel afgaven lietr kaartj Intorn ert hij dadelijk waar men wenacht uit te stappen Dezen eersten iJag hoeft do fineldlenat Itrerflil Zeist ail een gc liondenltallen an pawiagiere het genot van een spoedige over komst bezop d Malversaties by het Burgerlijk Armbestuur te Grave De alMelilH id in gi scliirifte van den on r ül on44igen rentimteeter van het Burgerlijk Armlieetuur te Grave bestaat tderin dit hij rU gt dnuciitl gdo van het Armbcstun oor effedteii welkö hij bij ie Nitlerlandsuhe Bank in opm bewaanieiniog iiuDe t brengen vailftolio rccu hooft iQloii drukken dezo ondörtfekoni I hei ft met den naam van k n ppooup iW Piou d r van do Wederlanllselif Bank m We als öht heelt afe geven aan liM ItnrgHTlijk Apmbofituur nn Grave Neuzen poederen in de kerk Dominee dreigt met cheerkwa en mes Een l ngi Wdie predikant da Stowart B riiA s schreef volgons de N U Ct in het lanuainnuiinimer van zijn kerkelijk blad Men lieell zioli hij mij beklaagd over etniige jtinge dainee die het noodzakelijk MiijiDt n te achten hhar neuzen tijdens de kerkilienst op Zondagavond te poederen Ik zelf had eenifiTi t d i la en in den Rchouwburg laai van een mei8i e dat tusscheii de Ix irijven k ur haar boven mijQ avondkleeling klarade Ik k wam in mijn oudcrwetflchc booeiieid in verzoeking den volgenden keer mijn scheoicgiarei mee te nemen om to zien of een flinke sobecrpai ili luJt publiek weJlioht ook belangstelUtW zon inboezemen In zake het maken van toilet in de keik acWjuen wij nu a oI liet toppunt vaw sJeobte miaiidOTen te hebbeo Iwreikt Ik laai nu de quacBÖe van oiieor ileli he idi onbesprtAten mtiar inij dunkt dat zdl t do nweet glanzende Oeiu zijn oopepron elijken gloed wol kan bv houdleii totdat wij mlcl onze godgdienstoeleninifr klaar zéJiL Loterü waarbij allen winnen Maar de politie niet tevreden Dezer da a liJltbeiu i irsciiillendü raensohen to Anieteniaau ciroulain s ontvangfej van fxin piVsoou uit Anitweirpon dje zlcii friRtus Itaj niiond noemde en al8 sJroi op gal do Van Wesenbi kmtraat 28 te Antwerpen Volgcnij de ciroulaire veriti nwoot digdo hij een rljwielliabrlek dio een rij waol Veto Moderns golieoten in oni j op wild brengtai Om liet ii erk iMdceiidhfcia t versoliaffon liad hij een lotwlj opgorlelit eii ieder ddo do c rculaAn ontviug Het n iu U cili ak gi ibleken dait vivl dergoidrtwswrdeii to Ainsterdaui zoo nl t alle tot de goluk kligo winnaaira ger kwidiiKieten wordieii Zij ontvingen d vorlwu gelilde infxleileii Jtiig dat op Imin lot eeu priJB WOB ge vallen bestaande uit een Vélo ModOTTtó Dit zou pas afgezonden kuuiaa w wordf TL wanneer de winnaar per po t ïssel eeu bedrag van vij f gulden aan i eti III er Fmotusi Ravinoml tuurdil Eenige personen hebljen dat gedaan on wachten ge iliildig op do V Vlo Modwrne Anderen i3chti r giln g n Kipsl wiia poolsiliooj te nemen hij de enllralo Reoherobe aan hH hooMbunvui Deze kon zioh natuiLr ijk nog gcvn oplnte o w de zaak voirmen on heeft daar om dl rec4u Toho te Antwerpen in den arm IniuRstolrn ia aan het daglioht gekomen d it vrijwel nllo pcrwonea die oirculalre ontvingen tot M kaoieloanegild c l ehooronM ig ijk ia zulks godaan len oimde doverppr lding vim hot nieuwtje het winnendor rijwielen boreffende zoo spoediiï moueüik nicbtbanr te maken Onilmen tijd goletlon k wanneiu uit Duifeliiirg eiroulaires welke eveneens van loten erge etd gingen Ook in ditl geval werden rijwielen verloot en kregen de winnaar liet adviw vl f gulden te sturm Het onderzook maa ite uit dat een Belg de nifl i was de in Duisburg de ciniuilaires ver zond en dat hot geen bona fido zaak bo trof De Belg is banig voor de politie ge or1en en tjevluoht Of in ito Zaak van de V Wo Mtoderne voorzirlrtiglieid l etracftit moot wonden zal an bet pilti ondenzoek ti Antwerpen afhan gen Ook t Amersfoort zijn penlgip in je et i en met d e toezendingi 1an een lot ver blljd Ook hier waren i r ixvnige dio de zaa x niet vi rtroiiwdon en de politie waar liiiwdon Ook die A mersfoortso he politk IV ft zich tot rechcTOlie te Antwerpm gewend Eoi veelbelovend jongetje Dl politie tt AiiK iiiaitoort iti er aoMer gekoiHf n dat een O jarig jOJigetje zioh ii ia laat ten lijd h rba ldelijk heeft schuldig g iiviakt aan dofstal van rijwielen KorttccUvt hoeft dit ventje zlin ouders op onkoRti n tfijaeig doordat hij in een niaaw in to riciiten kanathandel iuur b tianfiael o ider le ver had jjomneord RAÜIO IKUWb Programma voor heden H 1 1 V er ö u m 5 W V oor w onloommrrt 7 15 Eng les t lT AanHluillng ConeertgeibMnv Ie Amsti rdam l HO DhnBmiiKiek Huizen Boekbespreking 30 Concert H Uigor do IleU l a V e n t r y 7 Of lie 4Jioven Seiiateu 8 05 Concert 8 20 Oiurooporkoflit i 55 Coïicert 10 55 Qonamuziek liangenbePg 7 20 Vroolijke avond 10 30 Dansmuziek Het Leger des Heilh voor de microfoon Ken biii oniler lïfl Iteproigraiinma zal hedenavond over len zender li Hui e u worden uitgezonilen Een voUedii ïe Ivo r Heil dienst zal wonlen gebroödonwt Diï ia de oerate maal dal de Radiolni U paar in de gelegenheid wonion gesteltl ziïlk etsn uitzending over f 1 Nwlerlaïul ïcfli station te hooren T uit t iidinfiï wonlt geralayecrd vanuit 1 T eïW dos Heils zaal te Dien Haag Mif d werking wortüt vorleontl door n van d bofrle Ivcger muziekkorpsen terwijl eci f oot zangkoor zal zingon Köirtmnindent E Vlaa de loidW van he T e er iW Heils In Nederland zal een toe Tiak houden SPORT BN WMISTRIJBBM Een Christelijke Voetbalbond De oprichtingsvergadering zal in Dordrecht plaata vinden S iiFir w ij vf rnwncn worde u er siadö CMitgen tijd ornsüge pogingen in liet werk gcfteld om te komen tot do Ofpricliting van PYLi rVüPiftlHlIjken Voo balbond in Nederland Te dien iiidip heeft zich te Dordrecht een commlasio van voorfcereidinig gevormd welke than zoovi r met haar wcrkzaamhf Tlon sim OTdenï ifl dB w ei d Januari aHaar een vergadering zal Wfffilen goboudei met de Mrokklan voreenigingen op welke vsrgiftdering men eventueel z l r gaan lot de opr rfiitiwg van den Iwnd Het plan ifl oiii omatreeka Maart a s de competitie te dioen aan ng 0n De wedstrijden wor den uitsluitend op wefkdagen gw peeld RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT Verwacihting Kn flitii e tot matige HM ert noord JOfttelijke wind Mtncet llcM tot bajl bewolkt Weinig oi een neerela Lioh voret des naohta Overdeg tMnperatuur om het vrie unt tot Mchte vowt STAPWJIEUWg GOUDA S Jaa 1W9 Van Iteraon Zlekenhui liutallatie van Dr de Planque Gisterenmiddag id in een buitengewone vergadering van Regontw van hot Van Itor i ZielKnhuia do nieuwe GeneesheerDii tour Dr H W de Planque geïnstalleerd Alle Regenten waren aanwezig behaKe Mevr van Dantsig die door ziekte verhinderd was Ook aanweiig waren Mevr De Plaïniue daartoe uitgenoodigd de Adj Directrice en Dr van Woerden De voorzitter burgemeester Gaarlandt heette Dr de Planque namei a Regenten welJtom met ongeveei de volgende woorden Wij koestersn van U groote verwachtingen niet omdat gij l et Ziekenhuis a treft in verwaarloosden toestand integendeel Dr Cleyndert was er de man niet naar om zün post te verlaten op het oogenblik dat de zaken zwak stonden maar omdat wij leven in eeji tijd van snellen groei op elk gebied van maatschappelijfke en socialen Ieder die leiding moet geven op publiek terrein beseft dat hg paraat en levenskrachtig en vol belangstelling moet zijn dat hij moet vooruitzien initiatief kunnen nemen verantwoordelijkheid durven dragen In steeds ruimer mate moet het van Iter sonZiekenhuis worden het medisch centrum van Gouda maar ook van de omgeving Gtj hebt Dr van Woerden naast U die g toond heeft voor zyn aandeel hiorbü te kunni i staan iHet Van Iterson Ziekenhuis behoort een model verpleeginrichting te blijven waarbij de Cirectrice in de eerste plaats iw steun zal zijn Gij weet dat het U K Ziekenlmi dit jaur i ijndeuren zal open zetten De wijkverpleging is reeds een concurrent van ons Bü oen wetijver moeten wy zoeken het oeste te geven Wij zullen hopen dat de atrijd etn iaite i tiyU zal zijn dan kan het belang onzer zieken er slechts door gediend worden De Geneeskundige Dienst in Gouda moet worden opgezet De Raad verleende het noodige crediet De uitwerking van de plannen de detaiileering moet van U komen Ernstige ütudie en nauwgezette overweging wat voor Gouda noodig en mogelyk is komt straks voor Uw rekening Ook wat de verhouding tussciien U en de huisartsen betreft verwachten wü veel van U Vertrouwen in en sympathie voor Uw pensoon is van stonde af aan daartoe noodzakelijk Gedurende 2H Maand heeft Dr Van Woerden het directoraat waargenomen Hij deed dat op een wijze die hem aanspraak treeft doen maken op den welgemeenden dank der gemetste Ik zei dit reeds op een andere plaats doch wit het hier herhalen Het gaande houden van de polikliiniek met name heeft veel van zyn tyd en toewijding geëischt We hebben U Mevr De Planque mede genoodigd op den tnstallatiedag niet omdat wil meenen dat U in het ziekenhuis ecu taak te vervullen hebt maar omdat wij dachten dat gy zoudt willen hcoren welke werkkring voor Uw echtgenoot open ligt Ik verklaar U Dr De Planque namens Regenten alv Geneesheer Directeur van het Van Iterson Ziekenhuis geïnstalleerd Dr De Planque zegt zeer erkentelijk te zijn voor de vriendelijke woorden door den Voorzitter tot hem gesproken en dankt Regenten voor het vertrouwen m hem gesteld Hij hoopt dat hy Reg enten in de verwachtingen die ze van hem hebben niet zal teleurstellen Erkennend dat vooral de eerste tiJd een moeilijke tyd zat zijn rekent hiJ op de hulp van Regenten Ook wat de samenwerking met Dr Van Woerden betreft twyfelt hij niet gezien de vriendelijke ontvangst al een paar malen van Dr Van Woerden of die samenwerking zal een goede zijn De goede gang van zaken in een ziekenhuis hangt geheel af van de samenwerking van de leidende medici en wat de verpdeging betreft van de samenwerking met de Directrice Ten slotte dankt Dr de Planque Regenten voor dè bloemhulde aan zyn vrouw Dr Hoffman zegt den nieuwen Geneef heer Directeur den voUedigen steun toe van de huisartsenvereeniging Dr van Woerden terugdenkend aan de aangename samenwerking gedurende 4 Jaar met Dr Oeyndert hoopt en verwacht in t belang van het Ziekenhuis en de zieken een even prettige samenwerking met den nieuwen Directeur Na nog enkele nier dringende zaken beaproken te hebben werd de buitengewlhie vergadering gesloten Ds HoBpers naar Zeist Onze oud stadgenoot Ds Hospers die van Gouda vertrok naar Noord wijk aan Zee heeft een beroep naar de Herv Kerk te Zeist aangenomen Diploma Boekhouden Voor het Practijk Diplioma Boekhouden van de Ver v Leeren in liet Boekhouden slaagde de Heer W v d Weerdt leerling van den heer B L van Veen Jr alhier Het 25 jarig jubileum ▼ an den Dichter Zanger Speenhoff Evenals in vele andere plaatsen van ons land ia ook hier opgericht een Comité dat een huldiging voorbereid op Woensdag 23 Januari a s van den Dicliter Zanger J H Speenhoff Maandag 7 Januari a s zal het Comft waarvan als voorzitter optreed de heer C J M Kroon en Secretaris is de heer C H Hagedom in vergadering bijeenkomen ler besfrekijTig van de wijae waarop het Jubileum zan orden herdacht Goed afgeloopen Hedenmiddag even voor één uur BÜn van de Pont over den Turfsingel twee jongwis t w ter geraakt Dit ang yl dc werd reroor zaakt doordat de Pont die volbeladen met paasagiers was opeens met geweld stootte t g n de muur van het pakhuis dat op de Vest juist naast het aanlegsteiger staat Door den schok vielen de twee jongens te waterDe een die kopje onder ging kon zwemmend den kant bereiken en werd spoedig op het droge gebracht By Mej de Wed Broer In de Vlamüigstraat werd de drenkelii liefderijk opgenomen en van droge kleeren voorzien De andere jongen die slechts lot zijn middel in het water gehaakte haastte zich hui s toe De Nieuwe Zuid Hollander onder nieuwe redactie A In de Nieuwe Zuid Hollander vai iinteren wordt in een inleid td artikel mededeeling gedaan van de overdracht van dit blad aan de N V Maaöbode te Rotterdam die het blad tot een goed roomsch katholiek volkïiblad wil niAken zooaL de drie bladen 3et Nieuwe Dagblad Nieuwe Schiedamsche Courant en Nieuwe Dordtsche Courant welke mede door die vennootschap worden uitgjegeven De overgang op de Rotterdamsche vennootschap is wat plotseling gegaan zoodac nog niet alles geregeld is Voor het tweede kwartaal zullen de technische voorbereidingen welke thai s in vollen gang zyn haar tieslag krijgen Alls waarnemend hoofdredacteur is opg3treden de heer L J Stofwijk die in zyn inleidend woord hulde brengt aan den stichter van het Goudsche katholieke blad de heer Herman Weck die vorig jaar is overleden Het formaat van het blad ia wat kleinergeworden daartegenover is het in meerderebladen verschenen I Pogingen tot bemiddeling nq niet opgegeven Het cfHiflict in de Goudeche aardewerkinduatrie De heer J A Donker wethouder dezer gemeente en de Goudsche iMiddenstandscentrale hebben volgens de Tel hun pogingen tot beslechting van het aardewerkconflict niet opgegeven Hoewel hun eerste bemiddelingspogingen door de drie aibei deiisorganisatiea die geen enkele reden vonden buiten den rijksbemiddelaai om bemiddeling van andere zijde te overwegen werden afgewezen heeft de heer Donker thans andermaal te kennen gegeven als bemiddeJaar te willen optreden terwyl de Goudsche Middenstandscentraie de by de staking betrokken partyen nu in overweging hetft gegeven den ryTcabemiddelaar te verzoeken haar organisatie als byzondere bemiddelaarster te willen aamvyzen Uitspraken Kantongerecht in de zitting van het Kantongerecht werden veroordeeld Wegens overtr wajienwet W J v d D te Zevenhuizen f 2 sulbs 1 d h Wegens overtr Motorrijwr S J de E te Gouda ƒ 30 subs 5 d h Wegens overtr jachtwet G G te Bielswijk ƒ 50 subs 25 d h Wegens overtr mocorr wet J Oudewater ƒ 20 jubs 10 d h H Wegens overtr visscheryw Gouda ƒ 50 subs 26 d h D te Gouda Wegens overtr warenwet K te Waddinxveen en M v d M ieder ƒ 5 subs 1 d h Wegens overtr leerphwet P E J K te Waddinxveen schuldig z toep v straf en W V te Waddinxveen ƒ 3 subs 1 d h Wegens overtr mollen egels en kikvorschenwet K H en A van V beiden te Zevenhuizen ieder ƒ 20 suhs 5 d h Wegens overtr jachtwet W M H UIWaddinxveai ƒ 5 subs 3 d h Wegens overtr Pol verord W S te Dinteloord ƒ 10 subs ö d h Wegens art 468 W v S H H en A V beiden te Boskoop en W K te Gouda ieder ƒ 8 Bubs 4 d h Wegens overtr motorr regl D O te Woerden ƒ 4 eubs 2 d h A v G tje JBoskoop en J J de G te Waddinxveen ieder ƒ 3 subs 1 d h Wegens overtr pol verord M N te den Haag en J E te Rhenen ieder ƒ 3 subs 1 d h Wegens overtr motorryw regl J K te Gouda ƒ 1 subs 1 d h en J L K te Koudekerk 2 x ƒ i sulbs 2 x 1 d h Wegens overtr motorbeschlk A H D te Gouda ƒ L£0 sube 1 d h Wegens overtr motorrijw regl J H te Gouda ƒ 1 50 subs 1 d h en A v d G te i ekkerkerk ƒ 4 subs 2 d h Wegens art 453 W v S T J S te Gouda en W de H te Gouda ieder ƒ 8 suba 4 d h Wegens overtr arbeidswet K K te Waddinfcveen 3 x ƒ 1 subs 3 x 1 d h Burgerlijke Stand GEBOREN 28 Dec Johannes z v J Terlouw en S Loendersloot Boschweg 90 Dec JanniOtje Ingetje d v P imKoon en J E Slobbe Paradits 12 Maria d V L van Groningen en J Slobbe 4e Kade 32 Geertruida Hendrika d v H Blom enG Vogelaar Groenendaal 6 Dec Petrus Jacobus z v N Plompen P van Wijk P C Bc thstraat 86 GEHUWD 2 Jan J M Bontekoe en A C Cramer OVBRlLEDEN 30 Dec Comelm Jansen eeh met P J Stolk 68 jaar Agenda Jan 7 uur Zaal Kunstmin officieele opening Pluimveetentoonstelling Jan 3 uur Opening Openbare Leeszaal Oosthaven 64 7 Jan 8 uar Soc de Réunie Feestavond Utile Dulci UIT DEN OMTREK B0DE6RAVXN Aangezien de overstroomde polder Nieuwkoop weer op pijl gemalen is heeft het bestuur van Meiepolder van het polderbeatuur van Niwiwkoop bericht ontvangen het motorgemaal van hun polder te kunnen stop zetten Het gemaal van den MeiepoMer DRAAGT JElTOmOEDEI Vim Ma u CAREL KROPMAN B K T K R zijn er niet heeft twee en een halve week assistentie verleend bü het droogmalen van den polder Nieuwkoop BOSKOOP Deze woek is ingebrokerf In den boekwinkel van D Jongejan in de Dorp ttraat waar de inhoud van een geldkistje tot een bedrag van ƒ 260 is ontvreemd De politie heeft de zaak in onderzoek De heer Tli van Zeggelen kapelaan alhier gaat deze gemeente verlaten tengevolge van zijn overplaatsing naar den Haag 449e STAATLOTÊRIj 4e klasse Trekking tan Donderdag 3 Jnn Hoofdprijzen ƒ 100 471 Prijzen van ƒ 65 8 427 77B 1009 1782 1812 2046 2155 2228 2774 2881 2880 3103 3230 3319 3390 3418 3613 3872 3913 4167 4176 4383 4419 4469 4493 4919 5083 5406 5459 5621 582S 6230 6243 7084 7093 71G1 7549 7600 7677 9625 9630 9705 9852 9862 10029 10088 10099 10202 10237 10349 10396 10465 10821 11020 11780 12055 12312 12314 12316 12622 12539 12935 13002 13606 13777 138 k 14061 14132 14286 14670 14814 15041 15476 15603 15916 16016 16394 16526 16641 16790 16865 17034 17960 17599 17618 17792 17854 18207 i8278 18370 18434 18463 18785 18891 18954 19103 19174 19516 RECHTZAKEN Een interessant proces voor de Amsterdamsche Rechtbank De lage prijzen in den gemeentelUken electriciteitswinkel Schadevergoeding geëischt van Philips Voor de üjpde Kamer dev arrondissenwwitrtr eotitl aii ic te iViiMopdam is gisteren eeploit in h civiele prooedure van de Pinna Jajis n Co te Anisterdajni poiilra de NV Philips GloeMainpeirfabriekeu Ie Eindhoven Het betfeft bier oen kwestie welke ten iiaiiw=ite vetrband houdt mot don Het was mr F 9 M Rits in Anifllerilam optredend voor de firma Jan en Co die de rechtbank er aaa herinnerde dat deze sirijd herbioaldö inaten in den gemeenteraad het ondterwérp der besprckiogeil hooft ui i önlaakt iniat dat a ia de wankel er geHlevon De lïWlallate ira zijn niet Alleen gegriefd over het feit lail do overhéedd hen beconounreeit erger iet dat dezo conourreoiüo gescïiiedt op tteleylale wijze Zoo is wel het niwst eov riijke da hot den iogtallatieurs langzamerliand onaTwgelIjk wae geworden om olootrfsclie gloeilampen van Philips te verkoopen I e oorzaak h ervan is dat de geinoentewiiikel do lampcsi verkocht tegen pprljzen die lager zijn dan die welke de installateurs volgjans met Philips gesloten contract bedingen uweloti De instaUateurs zJjii gedwongon zloh te houdiaa aan door I hflips vasitgevti lde pnjzon turwljl gebleken is det Philips met andeno afnemers niet flezelfde s wkoopwaarde heeft gestipuleerd Sin U een aantal jaifn todh verkoolit en varkoopit DlMkps tegen tag re prijzen oï niet grootere rabatten nan oen of moer derden ineft do wetensob ip dat deze derden de lampen tegen lagere ppijzon dootlevercii aan den goniofititewinkel Het veraolul in prijs is zóó buitengewoorn dat de installateiira geen lampen kannen verkoopoa tm groote schade llijden Daarom ihd de fiimia lans do golegecahieid aang grepe oia 6 n actie toit aohadevongoedinig tegen do I ldl pa fdbriekeni in te siijoUen Op gron 1 da Pliilipe hamtdelt in strijd a t zijn verpl cüitingen on siuftjs op girond dlat Phillps ziöli tegenover elachere heeft sohuldig gi moakit aan een onroobtmatigia daad Dr n ehtbank t aI hebhen uit td maken of hel Philjpe geoorloofd ia om aan den eeneu kant de inj+tapllateurs ooaitraotuieell tot het zioli houdpn aan een vaste koopwaarde der lampen e dwingen en bij oiTOrtreding met iKM te of iiitelulting van levering te drei gen en Mn den arekren kaat andere alnemor i tegen gelioel andere voorwaaitien te bedienen Wat he verweer van Philips o niogo zijn h el oint pil oiioennemelljk voor dat Philips niet de webemisohap hadi dat gfoote partijen lampen tegjeoi langere pfijzen werden doorgeleverd aan den gemeenitewinkeL Pleidooi voor de Philipsfabrieken Voor de Phllipflfahlnekten kwam hierna mr J O van Kempen aian het woord PI weeë er op dat hij in do conclusie van de tegjenpartij zekere vaagheid had gevonden Tliai U bein dat duidelijk nu hij begirljpt dat bet hier niet gaat om een strijd tuBBOheni die Rnna Jans on de Ph I tps fabriekeo maar om een strijd tusechcn de Amsterdaiifeche insttillfltieure eki den gemeftvtewinkel Laatetgenoemde kan door de finmi Jaiw niet worden aangieBprokea dua moest er een noodfcr Wetie geelagpn wordpn PI betoogte dW hier in eÜk ge al v an een onraehtroatigie üMii geen spiako is Er blijft dufl oven öehadtevorgbedWiS npreetalie Ia v itand hlermiede lawkto plaiter op dat hi dk zaak Hlechf Ihcopotieoh boeolMmwin kon wijl do feiten idet zoo zijn al door den tegenpieitor worden geeiaM Vaii aUew Hljft aÜeen over de vnwg inag Phili p8 a n auderL afflwnetw andere verkux vuorwwirdet geven dan Ml de Ülrma lauf Kr is inderdaad goon vonni op dit gi iied er zijn wfinig vonniaBen over do kweetin van billijkheid in verljand met de uitvoeringvan oontraotehi Maar met klem wilde pi er up wijzen dat van oeai fabrikaat juridisöh üiiet i te vergen dat Wj aan al zijn afne iner dezelfde oonditiea oplegt Vo gens pi zou dat veel ïe ver gttan men kan niiel l ooordcelein welkte redenen eiwi hafjdialsman kan hebtien om voreöhil in zijn conditim to rnakeö Vastsitaat dat Philipa nooJt aan den gcmeontewlnkel golffverd heeft en dat Phltilis niet weet Itod deze winkel aan zijn lampen gekomen is ffel heeft de fabriek onderzoek gedaan maafl dat heeft nieta opgelovetd Volgans pi aitaat do aak pmctiwyh zóó dat Plitllpa beoCt gedaan wa de legienpartij van PihÜipa veiriang Na re en duplle t wanl de uitspraak bepaald op 8 Fflhiniard a n LUCHTVAART Vertrek der P H A E N uit Ned lndië Op 9 Januari a s Bij de diffcctie der K L M ia van de bemanning van het vliegtuig P H A£ N bericht binnengekomen dat het vertrek uit Batavia in overleg met de Ned Indische posterijen is bepaald op 9 Januari De vliegende Jazz Band 17 personen van Parijs naar Hamburg Jack Uylton uiterst vol l e l L L M beeft liet nieuw o uar tSot d ingiezet 1 Januari viogwu twee i iuotorige lokker I 1 1 l tocrfteilwi van den bekenden Kugolwheu azz baiMi luider JacK HyiLc H on ztja gezfUioliap van 17 personen OoKtpronkelij k w aa liet p lan om per Nadat ile l Bpn0le ig op Waalhaven ziel teloïoiiisflff oivartuigd had dat hol viii oid Fidilabittal Wj Hamburg in goeden staat verkoelde wond de tocht ondecnonneii Om onigevoer knmaipt voor dole Duilaohe p l laadden de beide K L M vl4egtuigen befituurd door de vliegere Smirnoff en epns op k hoatomdö plaats Jack Hylton die zooais bokcnd reoid vrder por K L M gn redad had toondezich ui torst te reden over de snelle enproiiipite wijzo van vervoer KERKNIEUWS Dr F V Gheel Gildemeebter t Het verscheiden van den nestor der Haagsche predikanten heeft in Den Haag diepe ontroering gewekt Zijn joviale en vriendelijke persoonlijkheid die zich bovendien door een bijzondere sportiviteit onderscheidde bekend is dat deze meer dan zeventigjarige eiken dag ging zwemmen vaak met minister Kan was ontzagl gk populair Iedereen kende hem en deze man met zyn stalen geheugen kende schier iedereen Dr F V Gheel Gildemeester is 29 Janujri 1855 te Breda geboren Hij ontving zyn opleiding aan het Chr Gymnasium te Zetten en studeerde aan de Utrechtsche Universiteit waar hij hi 1879 promoveerde op een dissertatie over Populaire E van geliep rediking 7 Juli 1878 bevestigde nu wijdten prof V Oosterzee den overledene te Wilhelminadorp in zyn ambt Deze standplaats verwisselde hij in 1§81 met iDalfsen In 1 83 deed hy zyn intrede te s Gravenhage als opvolger van nu wylen prof dr J H Guiming die hem 4 Novehd er aldaar ook bevestigde Ruim 45 jaar was dr Gildemeester m de residentie werkzaam en mede door zyn arbeid is deze gemeente zeer gegroeid Vier kerken en twaalf wykgebouwen zyn in die jaren er bij verrezen Maar ook buiten de Kerk bewoog hü zich Hier mag vooral zijn arbeid in en voor den Chr Volksbond genoemd worden waarvan hy stichter en voor zitter was Zoowel op het eerste Chr Soeieal Congres in 1891 ais op het tweede in 1919 heeft dr Gildemeester het woord geivoerd Hy kende het leven van de arheidersklasbe van nabij getuige zijn optreden op volksvergaderingen zijn üebatten met Domela Nieuwenhuis en Vliegen in het toenmalige Walhalla etc Maar in de eerste plaats was hij prediker Dr Gildeme ter stelde altijd byzondere eischen aan zijn preeken en dit verklaart waarom hü tot in zijn ouderdom voUe kerken Weef trekken Van zijn hand verscheen ook eenige geschriften o m een Bybelpch dagboek Morgendauw een bundel meditaties over De wapenrusting Gods Ef 6 een studie over Thomas Carlyle e a Hü schreef voorts elke week zyn veelgelezen en puntige kronieken in den s Grav nhaapsehe Kerkbode en redigeerde 25 Jaar de door hem in het leven geroepen Pheologische Studiën Binnen een jaar volgde hij nu zijn echtgenoote met wie hij zoovele jaren in een gelukkig huwelijk is vereanigd geweest in den dood Het overlijden van zyn vrouw wa s oorzaak dat zijn gouden ambtAJubÜeom 7 Juli j l niet werd gevierd Op 8 Juli j l hield dr Glldemeeffter in de Groote Ke k een gedachteniarede over Ef 3 14 21 Merkwaardig was zün pleidooi in den d CiTaV K ridoode de laatste weken om toch bij de vele te vervulliB vacatures In de Hiutgsche gemeente nflt dool partijdriften het oog te doen verblinden en eenzijdig en richting te doen bovendreven Het is zijn zwanezang geweest iüen onvergetelijke voorganger Is in hemheengegaan MARKTBBRICMTBN Veemarkt iiotida Jan Aanjgevoerd lö totaal 1760 atuks waarvan 261 slachtvarkens Vette van 0 35 per pond levend met 2 korting Londensciie ƒ 0 28 0 80 pe ptmd levend met 2 korting Zourters ƒ 0 8a 0 33 per pond levend met 2 kortihg 688 magere varkens ƒ 20 35 per atuk 526 biggen ƒ 1 14 p St 7 runderen J 175 800 p st 64 nuchtere kalveren ƒ 12 18 p 4 gra l Handel in vette varkens Londensche Zouter nuchtere kalveren gniskalfveren en bokken en geiten vlug in alle andere soorten matig Kaaamarkt Gouda 3 Jan Aangevoerd 210 partijen kMos Prijxen ie kw met rijksmerk ƒ 54 66 2ekw ƒ 48 03 Handel matig BOfPER Aangevoerd 824 poitdén boter Goeboter ƒ 1 10 1 per pond Weiboter ƒ 1 10 1 16 per pondf Handel matig EIEREN Aangevoerd 286 partijen Kipeieren ƒ 4 00 9 00 per 100 stuka Eendeieron ƒ 7 O0 B OO per 100 stufca Handel matig Graanmarkt Gouda 3 Jan Granen stil Tarwe ƒ ill OO 12X10 Rogge ƒ U 25 11 60 Gerst 11 00 11 50 id Chev ƒ 12 25 12 75 Haver ƒ 11 50 12 60 Erwten ƒ 19 00 21 00 Bpüine boonen ƒ 40 00 44 00 per 100 K G LAATSTE BERICHTEN DUAADLOOZE DjLËMST He Uazette du Iranc geeit een uitkeeriHn T a 60 Vol PAKlJt J Jan Do Atiiiu maldt dat do verlKwen ya u de swwhwïica v u du G 2otilo du i rii c nditdor groot zolleu ziju dan uauvaukejijk werd vtirwa rt Viülgens modedeeliogeu van Hj oegde zijda zou ij do atwik keilug van Ijet falÉLssumeui bü pot wordkJu uitgukeetd Zoebkot naur den Congo B LtitiEL d Jan Naar uit Autworpon gemold wordt hidhbeu ZoebkotW en ziju LONDEN 3 Jan V D Het bulletin van liödemitongcu meldt dat de Koning een on ruatigo naoht tjfwtt doojTgebraout Ztja al geiiueono toestaud ifl ecfator oaVeranderd De familie H Colijn bij Wiesbaden aangereden Naar de Standaard verneemt heeft de familie Colyn dezer dagen te Wieslwden een auto ongeluk gehad dat betrekkelijk nog ic afgeloopen De heer H Golyn en zijn echtgenoote benevens zyn zoo Dr A Col n en diens vrouw zaten in een huurauto uit Wiesbaden iBuiten Wiesbaden kwam een atóo met groote sneUieid aangereden Aangezirai de weg door het vrieaen spiegelglad was reed de wagen op dien van de familie Colyn in De auto werd zwaar beschadigd De heer Colyn en zyn schoondochter icwamen met de schrik vrij Zyn echtgenoote bekwam een verstuiking van de wervelkolom die een tydelyke verlamming tengevolge heeft gehad Ht blad delt nog mede dat altf Mevr Colyn mag Worden vervoerd de heer ColiJn weer de volgende week naar Nederland komt Beurs WISS£LX0£R8B i Jon 3 Jan Officieel Londen 12 08 Vi 12 08 Berlijn 69 25 69 26 5 Parus 9 74 9 72 Hnusel 34 6SM1 34 63H Zwiteeriand 47 9T14 47 97 Weenen 36 10 35 10 Kopenhagen a8 46 6 46 Stockholm 66 96 66 66 Oslo 66 40 é6 4 New York 2 49 2 49 Niet officfUdU Praag 7 37 W 7 38 i Madrid 40 62 40 61 Milaan IS 04 l Sïi ProJongatie 5 c Beursuverzicht iJe liKidel op do Anirilerdanwioho rffecteii lieuis was ook Ihtlen wewr vau loveudigen iiard eu de st luining wm over wi geheel § l0lllon g iiirftig Na t en wdc gede Uü tteni de amidaoltt Ihanö in Ijeelag gejionieu ioor de peiroleiuuwaardoiL w v klaarblijkelijk X ii koerswinöt van moiMdifre ro lUflii behaalden Van de induHlriwieii zeltwi Margarine ü nlus luiin fitljaing verder oopt op den voet ge olgd door alv6 Delft Van Berkol b wogi n zioh op ongeveer het niveau van gi teren De kunstzijde aandeelen wan n vaet gcetenid Aiuivrtiikelijk li en de PWlipHuaitdK len m ceiii sm l bnnpo naar tK ven doch later op d i TOitkleg trad cn kleiiu nnolio in Van dt ndjnwaar ie veroorzaakten ftlgenie ue exp4orati s wederonv een groote tw weging en de ko PS kwajn weer wal hoogfr to ligigen in vertjand net oen kapitaiilsiiiiUireiding vtm een alg exploifaljt MI I ïkctons l ewogï i zïcb op ongeveer de vorige koe rBip n Rubherfondsen waren prij lioiKtend zonder meer Op do tabakaaïdeeÜBg ontwikkelde z cii een kleine ttffaire In de Siimitraeoorten ScliAipvaartannde wi bteveit v as Yankees werden in over eLfttemiDing uirt New Yark gpuoteerd