Goudsche Courant, donderdag 10 januari 1929

fcm iif m llo l69a6 Abonneert U op dit blad Voor de primitieve mensch dia baby boat la ar aleolits één vraagatut Het Voedselvraagstuk Ata de voodioLkwesUe ia opgeloat mat de hulp van Molenaar Kindermeal laatt babr in da beste veratand bouding met ouder an verpleegster Vraagt attaatenboekje aan P UOLENAAR ft Co WESTZAAN 16 Twioy sloeg aniel onkalo bladen om tol tuj de naümjijat gevondeii had Heedamaal onderalafli altond de schuünaaju waarnaar hij zoioht hij lae dün hardop Bébé l eglniett€ir B Eu veegde hij er eacht aan tw die zakdioak Olotii loop beien met die zakdoek riep Smglettfi geöraoni t Is absoluut mbiioigeHjk dat moiejö kap geen uas ad nfmu tt r Wa ÏKui zi i ijler dan e m kcn a middternaflbt nog we a met eenaleniit i diie EÜat vaji haar ff s en iu eenkamer w ar M saadvtoïtep va den moordvlak hafvea Iqg po kftn ik d t weten Waap aogeeau ik verwed er m jn leven oncter dat i tonschulldis la Trjwy haalde de achoudera op Nii goed den je zult gelijk heibben andter komen we niet verder Maar bekijk de zaak nu eena objeotlrf Het dtaati dSinkt mij Tast da t één van allen die op deze lijat voörkoroBn Oharfey Son weil Tecmoord bMft en de eentls vraae is mi wie dat TE KOOP of IN PACHT ge VT cl Vischwater lUfit waar toeiicht mogelijk of aanwMig ii Brifren met uitvoerige inlichtingen ondM No 93 bureau Goudsche Crt Markt 31 13 Fa P J Revet en Zonen Sohlldtra Oo8th Ven 65 Tel 280 OOUDA Varbandgaas Verbandwatten Likdoornplelstera Als Gij UtdlHalragconlUalliig gal ill in Itoattilghcld a ofkaofdpIjD gtea ettloil ilecbte ipll vcrttrlag cu accfli ub WtrtelliMr i Knudeo é Wwtdboef a PiUn y lt lacoba Mul Wonelioif vu 0 U Pekel e tn Kit ipoedlg weer her eU Verkrllgl 1 SO et bil AiHidieken ta DrogWea VELE DUIZENOEM LEZEIS sn lezeressen opmerkzaam d t er geen beter publiciteitsmiddel En Gouda en omgming ia dan de KATERDAGEDITIG van de lOUDICME COOmNT roor Het plutnn van anvra w au aanbMIiifaa van DIENSTPERSONEEL Ht vanaani voor hot annoa ooran van aanvmgan on aanbMlncavan KOOP VERKOOP eImmA van HUUR n VERHUUR W iMMm voor doie wrt BitvartMiUiki een edaal UrM va l i8tald iLl van 1 i govoBo K c ia M OULDBN Ika nt a t t aüU Biti BurMu MARKT 1 Uitonta tormOn voor 2ATBRDAGMOROBN wir Zond vooral vroeg In BEMRANDEEROE OPLASE MINSTENS 615 O EX MAGERHEID BcJiooiie voUa Uchaanuvormftn door D F SXfiUIKB a OOSTEBSCHK KBACBTPU LGN voor Damn Woadaibuo Buitos Ook roor haratoü o ndagi n awakkon BokroonO mt owtan madaUlaa on ooro diploma a 1 8 8 wak tot 80 jKiiid tooseming Uagarandaard ouaobadallpu Door Aitaan aaabo olon Stnng t M Volo daatbMulglngon Prta par dooa van 100 inka ƒ tM 200 adu ƒ Sk franoo Uiuia ondar remboan ot na ontvangat van po jl a la aa l riLLAAL aUtlSKl ZmêU U Dan Baag BRONCHITIS Haait Aathma SnADe vsrlichting n gsncnnjr door mratn fwifmaddtlan mt p Lanten xtracteii bluk Dd uit vol fend atteet ban m t Uw beliandeang sedert 6 dB2 Q b gon an Ik hoest mindar faaal vrU r ad m n voel mi j krachtigar Toeb ben ik z er ernstig aaiigatast want ik hjtb nun b ro v op last van 3 g nee kawan moet n opgeven De minste bewe talg waa mü veitoden docih in die vjjf difeian ben ik en geheel ander menadi vmvorden V ta Seraing Belgife Vflvagt circulaire met bowüzen aan den uitvinder dezer geneesmiddeUn mU den doktn in de medi4 iinen G DiAMaiAN aan d firma J H I SNiABILIé afd P 85 roote Korkt 7 RotteTdamL TERMERE DE ZIEKTE DUIDEUJK AAN TE GEVEN want er ia een pecüOe brochure voor elke xiekte Adverteert in dit Blad Vrij Huis met Tuin Voor buitenmenschen zeer billijk een BURGERWOONHUIS TE Huur Wj eventueele koop is slechts f 1000 noodig Te bevragen J v d BERG Zwarteweg Huize Marjo Telf 809 WÜt5 VAN YiENDYK 3 KOFFIE Ik thee CROSSIER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA m Boakoop f L BINHBN Telef 124 OeudatT POKLKNIJB Telef 480 Waddifixreeni A J JANMAAT Alle ziekten van Urinewegen en blaas 80 kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gfl lüdt mannen of vrouwen acute of chronische ziekten aarzel niet om een uitvorige beschrüving Uwer ziekte of alieen den naam daarvan op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicüneii bü M Snabilié Afd S 86 Groote Markt 7 ROTTERDAM die l alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling m it de bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten 0 K TORE vv 1 IjK Vtrtii en dit is de tulti en daar itaat een v ai reuzenhooge muur omheen en op het dak taat een toren zoo hoog als ZENUW ANOOaNINQiN Zenuwen doen zich te meergelden als hel lichaam verzwakt is slechts en algehaele versterking zal dvt resultaat hebben Irvlnt a ClsLTamine TableHen zijn m hun uitwerking bijzonder krachtig daar rij het bloed volkomen zuiveren en t geheele zenuwgestel gezond en krach tig maken Devitami nen zijnbijz heilzaam Garanliu Probeei clii Ugo lodien Uw lenuwgestel rich met op wonderdadige wijze hcVstoIt betalen wij U Uw geld terug na ont vangat dei edi e doos Al zijn aandacht Is geconcentreerd op zijn bouwwerk zijn gezichtje gloeit van opwkiding zijn kleine handen stapelen de blokken met uiterste omzichtigheid En dan komt een van zijn hulsgenooten in de schemerig verlichte kamer en stoot met den voet tegen het bouwsel waaraan met zooveel zorg is gewerkt Zorgt in Uw huis voor een goede verlichting het spaart de oogen van Uw kind en voorkomt vaak een bitter kinderverdrlet BN HET SPEL NV AtOEM HOLLANDSCHfl HANDEL EN INDUSTRIE Ml Ald clln Veasi VlICt Ommtmtt l n Dt Hu IRVINQ S GIST TAMINE TABLETTEN RH I LI PS OmI hchl h een éer foeJkoopMle t erkrulh PrtJuclen If i 67 Jaaraang M ftS P i WSÏ l W W te Jj s Kii s te 9onclepilag 10 Januari 1829 mimm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK JiAASTRECHT MOORDRECHT MOERGAPELLB NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN on Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTISPRUS Uit Goods en omstxétai behoonnde tot den becorgkrint 1 legaU l ao alk n al meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda an dm beKorgkrinci 1 6 reieU ƒ 1 elke reffd meer f OM Advertentie ia het Zaterdagnummer 20 büalag op den prjjs LiefdiuticheidBnadveTteiitiën de helft van den pr a ASONNBMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 2C per week 17 cent mot Zondagbiad per kwartaal ƒ 2 90 por week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ S 16 mat Zondajrablad f 3 80 Abomiement n worden dagelÜks aanganomen aan ona Bureau HARKT 31 GOUDA btj orue agenten en loopers den boeklïandel en de postkantoren Onae bureaua lün dagel geopend van uur Admlniatratio Telef Interc 82 Redactie Telaf 83 FoEtrokeninc 48400 INGKZONDEN MEDËDSEL1N6ËN 1 4 regeU ƒ 2 25 elke t el meer 0 SO Opde voorpagina 60 faóoger Gewone advertentiön en bicesonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prü Groote lebters en tanden worden berekend naar i aatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschecDkomat van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daaga v66r de plastsinc aaa he Bunau zijn inj ekomen teneinde van opname v rzek rd te xtfn leger De hooge r ad moet er op voorbereid zyn van een tot örie weken te veryaderen De nood der münwerkera Uverlwo lng naar andere beroe Sir John Cadiman lid van den Industrial TransfeWnce Board heeft medegedeeld dat er door middel der arbeidsbeurzen elke vftiék b na 70 mannen jongens en meisjes uit de myngebieden naar beroepen in andere plaatsen worden overgebracht In de mijngebieden bestaat thans een keten van centra voor werklooze jeugdige arbeiders Ifemakkeluk te bereiken voor eiken jongen zonder werk van tus schen 14 en 18 jbat In het afgeloopen jaar yn er uit deze centra byna 2000 jongens met succes overgeplaatst De centra zyn steeds vol en zeer in trek IWLGIË Dr Burma naar Nederland ï Naar de Tel van betrouwbare syde erneemt heeft dr Borms het voomemenj ztcli na zijn vrijlating 4en eeisten tijd m Nederland te vestigen Verfraaiing van Blankcnberghe Volgens het HMd heeft eengro ep Engelsche en Nederlandsche financiers aan de stad Blankenberghe het verzoek gedaan een mime rotend te mogen bouwen met restaurant zwembaaains en schouwburgzaal De kosten der werken die door een Belgische maatschai zouden worden uitgevoerd worden gerumd op S milhoen fra Die maatschappy lukeft reeds een concessie voor zestig jaar Mtficevraagd en 450 000 francs plus 10 irinst aan de stad aangeboden Het stad A BtUur zal dezer dagen over het verzoek a liaaen Een huwelilkMlrama Een jonge vrouw en haar toekomstige echtgenoot gedood Ditmaal is met I ar s doch Straatsburt het tooneel van een echtelyk drama ge weeat Een jonge vrouw Helene Faulet geheeten woonde met haar achtjarig dochtertje Monique alleen op een appartement daar zij m een scheiding proces was gewikkeld luet haar echtgenoot die tö Koubaix werkzaam is Zy had eenigen tyri geleden kennis gemaakt met den ingenieur Boucher uit Basel met wien zy m het huwelyk zou treden zoodra zy geheel vry waa Ken dezer dagen h d er ten huize van mevr Faulet een kleine feestelykheid plaats waarby be Üulve de a s echtgenoot ook diens zuster en zwager aanwezig waren Toen de maaltyd vrywel was afgeloopen werd een onverwachte bezoeker aangekondigd de heer Faulet die uit Roubaix was gekomen om naar hy zeide zijn dochtertje te zien Toen hem verzocht werd een half uur te wachten drong hij de eetkamer bmnen en vroeg yn vrouw het gemeenschappeiyk leyen weer met hem te hervatten Dez weigerde waarop Faulet eensklaps Da niauwa toaatand in Zuid Slavië een revolver trok en drie schoten loste op zijn vrouw en een vierde op haar toekomsligen tweeden man Mme Faulet in het hart getroffen viel met het hoofo op de gedekte tafel neer op alag gedood de heer Boucher stierf Spoedig daarna De moordenaar ging zich zelf by de politie aanmelden ITAUE De beperking der emigratie Zü overtreft nog steeds den aanwas der bevplking Met voldoening ia te Ronle geconstateerd lat de anti emigratie politiek der regeering goede vruchten begint af te werpen In 1927 bedroeg het aantal emigranten 2S8 000 tegen 270 000 in 1926 Vergeleken by 1923 toen het 391 000 bedroeg is de vermindering dus wei zeer groot Daarbij komt dat de aanwas der bevolking verm eerderd wordt door de vele Italianen die naar het vaderland terugkeeren Terwyl gedurende de eerste vjjf jaren vahhet fasastiseh bewind het aantal emigranten 1 568 000 telde keerden er 932 000 Italianen terug De emigratie overtreft dushet aantal thuiskomers met 636 000 personen RUALAND Dorp door wolven overvallen Uit JVIoskou wordt gemeld dat grootetroepen wolven het dorp Soesjan in hetgouvernement Wladiwostock hebben over allen Vier boeren werden door de wolvengedood en drie gewond Heele kudden vee werden door de uitgehongerde roofdierenverscheurd En afdeeling van het RoodeLeger ondernam een aanval op de wolveninet machinegeweren waarbij 120 wolvenwerden neergelegd Men vermoedt dat dewolven uit China naar Siberië gekonienzilM rfc VB STATEN De razzia te Chicago Vier en twintig arrestaties Zondagnacht tegen het aanbreken van den morgen heeft de politie te Chicago haar voorgenomen razzia gehouden te Chicago Heights een voorstad van Chicago met 25 000 inwonerg waarin de afgeloopen twee jaar vyf en zestig moorden werden gepleegd Niet mindtr dan 150 politïeagen ten 25 verbodsagenten en een aantal rechercheurs naïhen aan den razzia deel leder hunner had zyn aangewezen taak Een deel der politiemacht drong het ataihuis binnen en arre steerde het plaatselijke politiecorps een ander deel deed tegel kortyd een inval in een aantal huizen In het algemeen vond men de gezochte misdadigers en smokkelaars in hun bed en verder vond men eveneens een groot aantal schietgewircn revolvers en muiirtie Uit den razzia ontstonden een aantal gevechten die op straat werden beslecht Ten slotte werden vier en twintig personen m het stadhuis opgesloten o a een zekere Oliver Elli die naar wordt gezegd de leider is van het z g misdadige rsgenoetschap dat te Chicago Heights regeert De politie verk aarde dat Nu in ZuidrSlavio een koninklyke dictatuur bestaat en de rechten der srtaatsburgera ten sterkste zijn besnoeid hetgeen onder meer blijkt uit het feit dat de bladen zich van kritiek op de nieuwe situatie moeten onthouden en hü overtreding van dit gebod in beslag zullen worden genomen mag men met belangstelling afwachten hoe de nieuwe toestanden zich zuilen ontwikkelen Een feit is in elk geval dat de militairen momenteel den boventoon voeren en teistond gewapenderhand zal worden ingegrepen hetzy wanneer de Serven buiten hun boekje gaan hetzy wanneer de Jiroaten het zoo lang onderdrukte vo sgedeelte hun bezwaren uiten op een voor de staatseeniieid bedenkelijke wyze Niet voor niemendal heeft Koning Alexander den generaal Kivkowitsj behalve met het premierschap met de leidmg van t departement van btnnenlandsche zaken be a t Het gevaar dat het koninkryk der Serven Kroaten en lSIovenen d i laatsten t d bedreigde kwam niat van buit n af Qiaar school in de beroering dis het urtvloeibel was van de feile raaBentegensttililtjiien De eerste berichten omtrent de gezindheid der oppositie luidden nog al gerust stetlend en zelfs optimistisch en gaven te verstaan iat de Kroaten met den gang vaii zaken zeer content waren omdat het met uitgaaloten was dat hun aspiraties binnen afïianbaren tijd aouden worden verwerket kt iDit optimisme draagt echter momeoiteel nog slechts een gematigd karakter en vooral de leider der Kroaten Mlatsjek die Stefan Raditsj indertijd opvolgde ia minder tevredfflk dan men aanvankelvk wuioam De voorzitter der Kroatische boerenpartij toch heeft het noodig geoordeeld vast te stellen dat de drie Kroaten die tot de regeeringSivkowitaj zyn toeg reden zulks ni J hebben gedaan op zün aaiitaden olg n MatBijek had de za zich een ietsje anders to edragen toen één der drie bewuste miniaterB zich over de aangelegenheid met Matajek verstond gaf deze ten antwoord dat h ï het toetreden der Kroaten tot het kabinet niet tillewi zou goedkeuren maar zelfs daartoe adviseeren op voorwaarde echter dat de reireering eien volkomen onpolitiek karakter zou draigen en ai haar beat zou doen een staatsconstructie te bewprkÈitellige in een geest die de vferyi ezpnlükin mppbrach van de politieke verlftn ns ier Kroat n Nvvr Matsjek van oordeel is voldoet de thflïia bestaande regeering niet aan deze eischen zij is niet neutraal aangezien het thans tot stand gebracht kabinet vertegenwoordigers telt van drie der vier partyeïii waarvan leden zitting hadden in t heenr gegane mlnltrterie Bovendien laat het zich aanaien dat ook een lid der vierde paa ty spoedig tot het kabinet Sivkowitaj zal toetreden Het bezwaar van Matsjek geldt nu de omstandigheid dat de partjjen wier ver tegenwoordigers deel uitmaken van het kabinet reeds eerder zich gekant hebben tegen inwilliging van de vè risAwkkit nde eischen der Kroaten zoodat er geen enkele garantie bestaat dat een hervorming der Htaatsinstellingen plaats zal vmden in dier voege dat de Kroaten in den vervolge tevreden zullen worden gesteld alleen hield Matsjek nog rekening met de mogelijkheid dat de bedoelde partyen inmiddels hun zienswyze aan eMi revisie hadden onderworpen Doch dit zal pas mrttertïjd blyken Dat de Kroaten er ondertusschen niet aan denken den strijd op te geven en voornemens zyu vol te huuden tot ij de zege hebben behaald kan afgeleid worden uit Matsjek s verklaring dat de Kroalltische boerenpartij in vereeniging met de verdere oppositie fooriïemens is geen haarbreed al te wg ken van haar tot dusver mgenomeii standpunt en vast te ho en ailn haat oude eischen zy in de garage van EUis 43 dobbelspelen vond en op Ellis geanniileerde cheques tot een bedrag van 400 000 dollar dat naar wordt gezegd de winsten op deze dobbelspelen te Chicago vertegenwoordifft Toen de razzia wns afgeloopen kreeg deptaatselyke politie vergunning haar dienst t9 hervatten BINNENLAND De financieeie betrekking tusschen Rijk en gemeenten BUÏTBNLANDSCH NIEUWS DIIITSCHLANO TMcanlni komt naar Berlijn Dit jaar zal voor de eerste maal sinds het bestaan van de vermaarde Opera het gezelschap van de Scala an Milaan onder leiding van Toscanini een aantal voorstellingen in het buitenland geven iHet geheele ensemble dat ongeveer 470 personen sterk is heeft zijn medewerking toegezegd tot de Fest spiete die van einde Mei tot einde Jimi te Berlijn zullen worden gehouden Vermoedelijk zullen vijf of zes avonden voor dit gezelschap worden gereserveerd Het ligt m de bedoeling van het gezelschap drie of vier werken van Verdi en voorts Laaa di Lamnwrmoor van Doniietti alsook een moderne opera ten uitvoer te brengen In twee bijzondere treinen zullen de solisten het 110 man sterke orkest het 130 leden tellende Jtwor het ballet enz van Milaan naar Berljjn reizai KNGELAND De ziekte van den koning Oeen ochtendbuUetina meer Heden voor den tweeden keer na elfcaar is geen ochtend bulletin uitgegeven Uit gezaghebbende bron wordt op het Öuckinghampaleis medegedeeld dat de koniïig een nistlgen nacht heeft gehad Er heersch tei paleiie een hoopvolle stemmiger Oe crisis btj httt Leger des Heils Waarschynlyk za de hooge raad van het Heilsleger niet voor morgen op zijn vroegst een besluit nemen omtrent het groote vraagstuk waarvoor hy is bue6ngeroei n De dag van gisteren was nog gewijd aan het houden van voorloopige besprekingen over de te volgen procedure Er zyn een aantal niet officieele bijeenkom ï ten gehouden van aanhangers van den generaal en eveneens van afgevaardigden die een verandering wenschen gebracht te zien in de leiding van het iDe vereeniging van leden van gemeentebesturen in de Liberale Staatspartij De VrÜheidsbond zal op Zaterdag 26 dezer te Utrecht een vergadermg houden ter Behandeling van het vraagstuk der financieeie betrekking tusschen het Ryk en de gtJneenten wetsontweri De Geer Deze t 6preking zal geschieden aan de hand viai het verslag der door de vereeniging ingestelde comnusaie bestaande mt de heeren P J de Kanter voorzitter jhr mr dr E A van Bereateyn mr M H de Boer E H Ëbels A W Udo A R Veenstnt en mr ff Bafltiaan secretarie Ontginning van woeste gronden in Gelderland Als object van werkvenschaffing Ten gemeentehuize te Arnhem heeft een bij enkomi3t plaats gehad van afgevaardigden der gemeentebesturen van Aitnhera Apeldoorn Doetinchem Nymegen en Zutphen om te komen tot oprichting van een maatschappy welke zich ten doel stelt de ontginning van woeste gronden in Gelderland ais object van werkverschaffing Staande de vergadering werden de conceptstatuten door een daartoe benoemde coniiniasie ontworpen vastgesteld De vei3raderin £ vverd Schoterland de heer van MatBim adjunct directeur der Nederlandsche Heide Maatschappij en ir Pfeiffer Rijkslandbouwconsulent te Utrecht als deskupdigen terwijl de heeren De Liefde en Keurschot leden van Ged Staten van Gelderland als belanc stellenden eveneens aanweaig wann De ambtenaren van Van Gend en Lom De pensioen kwestie De ambtenaren vam Van Gend en Loos hielden dezer dagen te Utrecht een druk bezochte vergadering ever de pensionneeiing De volgende motie werd aangenomen iDe vergadering van de ambtenaren werkzaajn by van Gend Loos op 6 Januan 1 929 te Utrecht byeangeroepen door den Algemeenen Nederlandschen Bond van Handels en Kantoorbedienden en den Nederlandschen Ji K Bond van Handels Kantoor en Winkelbedienden Sint Franciscups van Assisie waardeerende het aanbod van den clirecteur der N V ExpeditieOndemeoning van Gend Loos tot storting van 4 pCt van het salaris naast een gelijke storting van het personeel ten behoeve der penaionneering is evenwel van oordeel dat de meest geweatschte oplossing zoude zyn stt uit eeu vraaigiteojcea ea daaraeüler i s ci ii iiia itii g jcxire eji de eenige naoiu ük iblet l opsa i l üuu biji aaiti is Wat ia del oo y n naann Öteiniiielz Een UÜtaötieT uatuurlijW MiiHx dtit zegt weamg wamt het ia een feowone naaui Maar wo welt n dm toOii naar wnllvsoort man wo moeten ioékesi wae hH antwoord en in zooverre is de kwcötie lochitt ocmoudlgor gewoiUen Eönvoudigier herhaald Aleck iacliefld AIh ik let wwt is h ft èa iW i geaohiedefftis lioislwimal nie nvoivdig M zijn of Cliarley Southwe U moeöt nog vordere aaimijzingon Iwihben nlaigelaton Opnieuw hegori hij iiu heft Ikh IvJc to snnifel en oa tenvij hlj h eimede f g was te keiide zich op zijiii igea eht i vr grooto pH azing ai V poo e kei k SingWou l ein oi hotlangHtfflhng aan e tor a d av of opeens een krwt liet kooren vroe hai uiterst nieuw gfe r4g Nog iets ge vowlen f leid Een mafiwa 1 O wat een warboel Eti booh ie er verband eii systeem in diat all s Hier staian do naiuen aa allerlei uit oliot van alle natif dat soort waar Soutliwell zoo M o p was Hier v nul ik iet over het o row van v rl de a in Afghflrtistaji m aan he eiiil van dit göjwdte ötaait in zwi r o hooldlletterfl een vBn 4e namen van deze ilbwtere bist RbeingeJd Hij skwig twee bladen om Hier b een kniitlenuittua ieel in eplakt over het oproer in Airorglie t pe i de bovjeta en daaraohter weer eea atidere naaiw iets Husslöch waar je je tonnjovor lirefdii WecT l egon hij te lezen en roop loeu Hier is De Dbcton IXe atfaat achter ei n iianiCeekeningi over een groote speculatie In OhÜPrtnflcho staatBpapVTOD Hij inoet de gieltl sohict r v n W bendio aijn Era iiiininit ater klonk eon fluitje van zijn Uppi u all Wijk van oen nieuwe ont dekking Tjonge tjongio die Southwe U w atoch op de hoógllo ÏHior et at nu weer dat er op een bnibatw iinainleT oe pa rtii üv ohine wvTen aan de Riffhewoners i iSpaansch Marokko is gplen wd on daaronder weer e B vwn dfe mooie iiain in I c DHwf Nu e Mï duif hoeft vlougif ls du i ik doi lat dlat 4e lurihtreizigor vaji helgipyelschap l OjTOOte genado 1 aohreeuwdii hij een o emhlik later Wat is er n weer Raad lu wie do Duif te Dat kunJe natuiirliik nie Mhftr Stwthwe ll kon het wpI e n waaiuohHg fk goloof Tat hii Mi r nu iets po itle = h pakken heriFt f eha Achter TV Duif taan ihier in het hi tiic t letterw O de Ht V Wat belef4ienenrfip Initiailen Dlok WM ik nifit Pihap ie 9 Denk eo n aan Men FTpinsw nnin Mo ftïtn f over de Diitpeho linies vlooRi Ml dnnr ziilkr dolle treken umiaaW G mM de St Pi te 1 riep WnBl on De aarde wordt d or liefde vrij door daden wordt zjj groot hoekje inj je Ia veratopt het t Southwell zeil of iemhiid adders dat nielieje bij voorhuid toen ze jo hoorde aankomen KaJm aan ik stel dat aJloesi tegienovt het vermoeden dat Soaithwoil he verstoptheeft Maar waar om zqii hij d t gedaaft h bU Waarom ia hij vermoord Alleen omdil bookj o I Die hon venooord heeft heatook het huis dooï feoicht en z jn zakkeu En waar heeft div naar gezocht Naar n HB andeis dan naar dit pruUige hoekjr Ze iup bben het nifit gevonden oindbt South wall wetende dat ze hwiii op de hielen zofen zoo voorzictitig ie geweeet het ergens weg te stoppen waar ze het i oo t zonden zoeken Het is de o inigie aannemelijke verklaring ftils je niet wil aannamen dot he m Neen dlat wil ik niet I Traoy a glsEiohti werd nadenkewl l iik je niet da zij in elk giavai hief wa offl het te zoekea Boe koq ze wet i dat het lüar waa ails je eigdn stepiirtg oplaait Aleck eprak nwar niet meer ti n HiJ nem de Hjst weer op en bekeek die e n poofije aandfichtÜg dlaamp zed hiii zacht Wie bat ook laan heeft het hoold ven deze ilBustefe orgflinisafto er verantwoordelijk voor en Ik vermoed flat dat dc ïene is die MertXKven aan do lijst staaf onder den nwum De Doctor Mtar bjiikhaar waö SowÜnrelli zeH er nog niet heekmeal zsker vvi w naast SS VW ri dif hot zioh nu lovondi lua innenie Feil raro liiiic 1 PEUItvLETQN litMyttiriiiriililnir Muiiiit Uil het Bn e BEN BOLT Zej t u iia r owi e r vtö kiftM schöoierl Weet je nieit mei r wat r dien avonl vanden wapenabUstandwteg in Parijs gwheordia sO hemel ja Toen heelt hij een meisje VfHTiooord Ja w t was dat beeetachtlg Eu daarna verdwoeii hij Veuigeet latniet Hij wa spowrloofl verdwenen qji iedereen daeht dat lwi ziah an kant ha 1 Ke ii aaJs t Maar Imct zie je zijn naam ijn NoorlctttffH teamdueto aclww Do Duif do duif ht t zaïehto dier lab vk ugieU heeft Ja jiv waptMis overbnengeii iiaar de Riïfijneo dat waa net h tn voor hora Kiii w een vcmsoodeti lat w A ik w l imaar die bijnaam d t aMn een aviat iirdt iikon en dio vent ia juist zoo ii vorloo pen type waftf outbwi ll nlgfn zijn Iw whrM ing laoliit op niaakt Ik veryed iiMin hooM T onder dat hij het Is Ia fe t lilkt etr wel op itemde Sin gleton iiadonkendi toe Als we hein konden iinÈpn zo4kWi w e i sle igein dramd in hnnJien iKi iben Ta mwT t zal een drononelsch moeillik karwei zün Tk wwt nog dat de Parii cho politie bctni maandenlang geaoditheeft Mlfcar ofrtdflt hij weet dat ze deiiki n ïfl + hij dood JR is hii natuurtiik minder oorziohtïe pworden n eeiile Sinstlcton Dat ib iikt al uit het f it dat ftmithwellwis wie Wj iP U wij Item op t spo i kt nnea konMn Wm t vwvolfi