Goudsche Courant, zaterdag 12 januari 1929

n m l f j p oomplioeord w3 F fnlandfiöho klorJcén hobbon sodort de vewcbijalng der circu iairt tev rgioof8 igeprobiflPil oin höt kn i iige gevoel dat aokkoa voroorzakeii te verdraigen Ook InboeiiMche moisje kunuen met alle zoo dodelijk laet kousen overweg I u liet ii ot zolfs gobiekou zijn dat een dor ivldoolingBcIwIrt tot duavor io gowooiU Il ui 0111 zijn blootc voetoa in hooge sohoi nun t sitok u eu aUiu Htu4 uiiWuchltig op kaartoor te wBöJujasn Een beha gelnke wapmie k nemen bj het begin der M verkoudheiti hoesten W S By of heesc theéd H SiRESIVAL SiRooP i S Q en goedsmakend Jiatfek r duct Bil apoUiElian M dri i I d rkr Jtii doop om qocdqezcefdc pr ma H 1 f r and5lotféfi 1 scheep iaarfciiMiat hippi Holland I r hiani hctft nii de vaart over d 7ui fr tv niet meer mogeJIjk la de route over Ni uwettep tn l yd zoodflt de dieiwi nog I zf II gtheel kan word ii u t voerd Door de koude bevangen en doodt vroren Lm 11 jirlge jongen int Nieuw Ht lvo t I f cdort Woflïiedagimorgen verniiflt werd in wlon mon vemiodido dat hjj op u jsachots liet Harlngtvliot y m a n vot in g it rmocrgen door zijn broertje op A Groui strand ti Rapange lood g fliiRcn MARKTBERICHTEN Cetfperatiere TuiiilenTer aal iii Gouda BM OmstrekM 11 Jan Wlilol 1 r 17 Jy 11 9 15 Spruiten I fl8 030 7Ö II 4 80 Jl IJion ft 10IJOO per lOO KO Groene kool I O SO 4 90 Kaoiseideno f O 50 7 per 100 stuke oldorle f O 80 3 PM t O 40 9 per 100 l OP Uo pek ol f O Of ö 30 per kiat Fleren t 7 10 S p r 10 0 tuk Dominiale anthraciet DE BESTE fmiNDSTOFFENHANDEL SH DESSINGeSS OOSTMAWEN 24 G aan den emmenten spreker den heer Klaas ue Vries van Amsterdam en ook mede aan de hieüewerking van de propagandaclub uit UuÜLgraven üpr hoopt dat de avond vol koijitii zal slagen en tal van nieuwe leden zien zullen opgeven Kei gemengd koor Zangluat gaf ver volgens een tweetel liederen ten aeste nl Maakt front van V Muazen en Lilen vau Dr l red van Leden Uen directeur van Zanglust den heer Iv J de Beun komt allen lof toe voor de bihitterende vertolking Hierna hield de heer Klaas de Vries een rede me als on deiv erp De openbare chooi de school j vooi onze kinderen Ue voüizitter aldus spr heeft zooeven gezegd dat ook ik inyn aandeel m de gioote opkomst heb Dit zou ik volgaarne onderschryven door te hopen dat het ge spiüken woord even goed tot het publiek moge doordringen als de ons zooeven ge boden kunst Met vreugde sta ik hier om ledenen welke we zooeven al belmsterd iicbben nl Maakt front de olksachooi loopt gevaar Men vnl haar doen verdwy nen De belangen van het openbaar school onderwys zyn echtei de belangen van het kind Ln voor de belangen van het kind inoet men opkomen Het is nu al zoover dat men naast de overbekende R K geiten hvtreei igingen m Brabant thans ook m het Noorden van ons land n 1 te Goliem gt kregen heeft een chriateiyke ysbaan Dat Kaaftoch te ver De openbare scliool kuee t verdraWzaamheid Ln daarom is er maar een scrtpol de openbare Voorzeker heett ook dez haar tekortkomingen maar m is de Lenige die m deze vryuit gaat De e emge school waar de kinderen nog met wtrden gescheiden dooi kerkelyke ol poli tieke geschillen Het resultaat van alie an dere scholen is dat er geen enkele andere gedachte toelaatbaar is dan die waarm ze opgloeien Wy hebben geen scheidmg te leggen tuaschen kinderen en kinderen ia dien men bezwaar heeft tegen de openbare ijchool om zyn karakter dan is men ver plicht het onderwys eld rs even goed te verzorgen De kinderen mogen er met on der leiden lerwille van de rechtvaardig heid eerbiedigende die gemoed bezwaren hebben we te zorgen dat de kinderen wor den opgevoed tot hun eigen geluk De Vos ten van de openbare school in de gemeente worden grooter naar mate het aantal leer In gen kleiner wordt Men verwyt het open baar onderwys er zulke icleme schooltjes op na te houden maar men vergeet er zelf de OOI zaak van te zyn Wy zien echter door de nevelen die voor de openbare school hangen de zon in het verschiet t Ia de mkcht van de idee die m ons land brengt de geest van de jmstheid van de beginse len van de openbare school Wy voorstan ders van het volksonderwjs zyn er diep van veituigd dat die tyd voor Nederland aan staande is Want we hebben er de macht toe met onze 46000 leden We durven met onz beginselen voor de dag te komen om iedereen tot inzicht e brengen dat de openbare school is d e school by uitnemend I heid Men heeft noodig een beginsel waardig om voor te stryden Wy stryden niet Vuor de openbare school maar voor nze kin deren Spr eindigt zyn rede met de hoop uit te spreken dat vele aanwezigen zich als lid zullen opgeven Ue heer v bchaik bracht vervolgens een woord van dank namens de afd Gouda a n den heer iüaas de Vries voor zyn be langwekkende rede Na de pauze werd opgevoerd een tooneel stukje getiteld Feest een gevangems schets in eén bedryf door Herman Heyer mans lot slot kregen we te zien Ja en Neen een blyspel m éen bedryf Met een kort woord van dank aan de propagandaclub mt Bodegraven voor haar gev aardeerde medewerking sloot de voor zittel deze alleszins geslaagde propaganda uikond riialia Bioscoop De cowtooj ilm ertegen woo rdigt een t enre aat ei by de massa van het publiek wel in wi Die weike op het meu e pro gramma m Ihalia voorkomt onder den naam de Geluksvogel is er een Jie niet alleen interessant is door de vela bravour stukjes van den hei 1 den cowboj Bud 4 rt Acord maar ook door tioeiende verhalen waarin Bud optreedt tegen een paar heei schappen die onder het mom van belang stellende welwillendleid aan de verarmde eigenares eener ranch door li tige prak tyken haar land willen ontnemen bene vena haar dochter Molly Het land van Mol 1 s moeder bevat petroleum waar door een zoogenaamd olie expert wordt ze in dcii waan gebracht dat er geen druppel olie te vinden is En a dieper raakt de weduv e by de deugnieten m de = chuld Bud de cowlioy treedt dan op al de reddende engel wmt de race die hem het noodige geld verschaft om de schulden der weduwe af te lossen en R DIOJ IKÏ Programma voor heden Hilversum 5 en 5 30 Pransche les 6 Dinermuziek 6 45 en 7 15 Dultsche lesVARA 8 Uitzendavond 9 lO Optreden gezelschap PlBui ae Huizen 3C Gramofoonplaten 40 Spreekbeurt 7 Cursus Engelsch 7 30 Knipcuraus 8 Spreekbeurt S20 Groote Bossche uitzendavond DaVentry 4 35 B B C dansorkest 50 oCncert 08 Orkest 8 25 Schotsche hedeien 50 Orkest 905 Ver aaingsnummer 55 Vaudeville Ifc 55 DansmuziekLangenberg 5 05 Vesperconcert 7 20 Uitzending uit Keulen eoiier carna valh ssmenkomst ± 10 45 Danamu iek Parijs 4 06 Dansmuziek 7 06 en 8 35 ConcetZondag 13 Januan Hilversum 1060 M 9 60 Cursus Zorg voor de Volksgezondheid door I G Keofllng 2 1015 Doe het veilig Lezing or Ir R V Gorter 10 30 Dienst in de Ned Herv Keik Naarden Voorganger Da H H Dorgelo 12 00 12 30 AVRO chaakles Ie 1 8 loor J Davidson Schaakmeester te Am terdam 12 S0 2 00 Lunchmuziek door het Boris Unsky Trio 2 00 2 Piano recital doot Agiaia von Zech 2 40 4 00 Concert door het Omroeporkest 0 I v Nico Treep 00 5 00 AVRO Wedatryd uitslagenverstrekt door het persbureau Vaz Dias Deresultaten van de op deïen Zondag gespeelde voetbal en andere wedstrijden zullen terstond na het bekend worden by VasDias aan de AVRO worden meegedeelden door haar uitgezonden In de rustpoozenGramofooiunuziek 00 6 00 Kinderuurtje olv H v Cop jiellen 00 7 30 Brandea vooravondconcert Het versterkte Cinema Royal Orkest olv Hugo de Groot Instrumentale opere mu lek Tüdsem van de AVRO Klok AVRO Opera uitzending Uitgevoerd door de Co Operatie Studioopvoenng van Mignon Plm nXW Sluiting Huizen 340 M Na 6 uur 1870 M 30 9 30 K RO Morgenwgding SprD Wormer Da H Man Job 30 NCR V Kerkdienst m de GerefKerk te Zaamslag Voorganger Ds A BW E Kok 12 30 1 30 K R 0 Concert door het K it O Tno 180 2 00 ICR O Spr J A de Jong liet doel van de Pool Cxpedities 2 00 2 J Jt Ö Spr B J Koldewey Literaire causerie 2 30 4 00 K R O Concert door het En schedesche dubbelmannenkwartet olv T Berghuis 4 00 6 00 KRO Ziekenlof uit Bloe mendaal j 5 60 N C R V Dienst in de Ned Herv iCerk te OoBterend by Sneek Voorgan t tr Db H Giuttert 30 8 00 K R O fipr E v Beukenng Liturgie van het H Alisoffer 8 00 K R O Concert De Amsterdamsche Orkestvereeniging o 1 v P v Diepenbeek Mevr Soph Both Haas zangeres 10 45 Epiloog doorhet Klein Koor o 1 vlöf H Pickkers Daventry 1562 5 M en Londen 2 L O 358 M 10 50 alleen Dav l ijdscin en weerbe licht 3 W Licht Symphonie Concert door hetRadio Symphonie Orkest olv Hermann Scherchen 5 20 Votaalconcert door de Radio Zangers o 1 V Stanford Robinson 5 30 Harry Isaacs I call on Thee Lord 1 Sonate No 5 m D Scarlatti 3 Impromptu jn Pis moll Chopin 5 42 Radio Zangers Marienliedcr Bi ahms 50 Lezen uit het Oude Testament 05 6 35 Kerkcantóte No 112 vanHsch 9 06 Uefd oproep ten bate van Jüng George Hospital Fund door Luit Kolonel Mevrouw W HOLLENKAMPRotterdam Mathenesserlaan 263 B VRAAGT nette DIENSTBODE kunnende koken netjes werken en V g g V hulp van 2e mfisje aanwezig Loon f35 TERSTOND GEVRAAGD voor dag en nacht nette DIENSTBODE V g g V Aanmelden Mevr UILENBROEK Essenburgsingel lU8a Rotterdam gcwerlct net eenlg goud Op t perkamaat ïijr de voltfende woorden aan braobt Aao H U de Konu m Moeder Opd im Jatuioii 1 29 eerbiall opgedragen dMT do Naderlandaahe Vioreemgiag vaa HuUvTOuwec ter heriimenng aan de 50 a reQ edureinde welke H M de mo ij ke taak van Koöflnkiijke Hxuwrouwe in Nedta land op zoo voorbeeldii e wijze vtr vulde U De ooirkondt was ideptee kend door de rrcflliente nievrouw J Braun Schagen en door de seoretancsse lueT mr DU F Opp6nhoinieir Beliaïanto Bij de oorkioiide u een bu eïlcweirk go oeé d ovoneei frftai a fttikt waarin rnwr Op peoheimer Bellnfainte een kort o orzi ht geeft VBB de organisatie en wopx7aaaiiholL i der vereeniaog rm 1918 tot 1929 B dde geschenken cUe aan de Koninkllj k Huiflvpouw ovwHandljpl sijn vonnei efa sdUHXxe treffende hulde fioi proclamatie tot de burgei vaa GraTenhage Ite buigsoneeetpr vaa Uxavedhago heeft de volgenjie pwolamate lot do tmrj erj Aam de burgiery H M do Koiua LQ M o kr lieett loij vur ZQl MO de buiTgorij mede te doeleai dat de W jiteQ van liefde en aanhankelijkheid Höii in deze dagien op zoo verschillende wljïea gebracht Haar onvergetelijk zullen ijli en Haar umlg dankbar ubduunea Wot biijdBobap kwijt ik mnj aan het lu de die r zoo galuiüug rerloopeu dagtii an deze opdracht Nog meer gvschenken I e Alg€üie ie Nederimdeoiie Vereenlgin Aj AdieJt had voor Haro iiajoateiti doen a Qiraveiihage mevrouw t vuu LonQepbillooK te Baaim lid van het tkooldoestuur en secrolaresBe vaa de aldaeiujg Am siarvlaji © n mev nwiw J k ihlaooutLoopuyt Ie sooretaresee vaa hel hooMb ettiuif on prastdootte vbiu de and ZwoUo Het gö6ch6n x is vorvaainligd door wor t Tt dier a j eel utgen AoMtordidiu Aruhem irQjWfmiha Uaariem Lltraoht en ZwoPe lelko riuA alto op deze aiud eiitiu b j du lubUareBao wareu v rtogeuw oi digd De Algookaoaa Nedeirlaudsi he VirouHou vereeni ing reeaeJeciude boodi de Ki iiink fin Moeder oen bowwkte thee mtaet aan 1 begtaoade uit aervdl on bijbebooreode n goniOi jee Uet is oaa seor Iraai liaid w rk feA ind uard op ItallaanBch iiauou Hat aesobeak wert aangefcodoa door t Oli i depatattó van bet hooiTdbefltuur beetaaiHw uU mevrouw 9 Jaoob Lorfdr proaadontö rooTTouw Jou vam Heer Arendekerke Iefèvr de MonitagiDy peDnio inoe tere8se i ta j L I Sunon aecreii re o De Prinses op schaatsen Pmnaea Juliana heeh gïateruamlddag oy do IJsolub geraieo in g elw hap van ij jo paar vriendinnetjes waarvan er efeu a Ujk loet enkele aadaro loden door liet ft ï gnakt H K H bavood i op e metir alMand van het ougioval dat ion t r i ru stlge gevolgen i geble eDi Oe Roterdamsche Raad heeti het annexatie plan aangL iuitien Met 26 ia attituïien iJc Uotterdamöohe raad hee t iiSleren m 1 0 warm pleidooi van don bOPgenioester uu 1 ÜroogleetvoT tortuyn m een t n warme aenbovedlog van den wethooder vau Plaatselijke Wlerken mr A de Jong lel groote annncalie an jort 26 li sienii e fl ngenonwn HKTiaede is dus Mwliat d l het ooilél an B en VP ziCh tot Ged Staten al wenden met bot vwzo bet noodxge te do i ter voorboreodlag van gronffwijiijing du geniecmlen waarbij acht ffomeenten g tteak negon gwneenion gedeeJtelnk i totflÖS 000 H A aan het grondgebted van Rotterdam zu en worden top pvoegd Het aannemersbedrut Ujkjctual m itooghjemradi n vu i Dtlili ü iiilïbtn bfife olen de borfrsttlling vuor uaa i lt CJI bij oanboutodui eu va i iuot Imjo Usiuraadsaiap al tt schiifleu C H ter Kuile overleden i lo irfisohodé H 10 ioar oud overlt ui üe heei L t r Kulli dirdotour dor N ibpianerg lubaiiUa vh B tt t u tl I l r Edile der Lasch Katoeuspiinacrij eu i u h Tex iel ü j De thaos overledene bekleedde gieduröodt e mge Jaren veraohilleude luactiee o a als bestuurslid van de voroon van ISod Wwkgevera tot 1927 en van h t Zltk n ei FensioaJondB voor EaMÉiaid en Lon n ka oo t was de heer Ter Kmle secretarHvan den Raad van Oommlseanssen der V TwentBcho Overzee Handel Mij encoramiBsars an d Tv ent dio Stoom K korij te Go or GEMENGDE BERK HTEN Strenge vomt In het Noorden In h9t Noorden van het land blijft de sirenge owt aanhouden De scheepvaart jd yebw sdl en op enkoio kanalen waar m het ijs botwHiwbaw ia wordt reed fVi ts gereden Het Paterswolder Mu r 1 et dictó hatgeon in jaren niet ia gebeiirl Glf tM n weird er reete gereden de bonen kunaien er mooi worden genoemd Hot IfoornBThe Ihep ifl nog lüiet benidbaar 9 25 Concert door het Victor Olof Sextet Gertrude JohnBon sopraan Gtyn East man banton Sextet Tosca Puccuu 1016 Sextet 1 Negerhedje Sometimes I feel hke a motheriess child vertaald door Colendge Taylor arr Percy Fletcher I Gavotte uit Mignon Ambrose Tho mas 3 Hongaarsche dans hadio PariJs 1750 M b 20 Nieuwsberichten ü50 Dagelüksche les m lichamtluke ot veding olv Dr Diffre 12 iO Religieuse causerie door den Eerw Pértf Pade Daarna Concert van ge wyde muziek georgamaeerd door La Vie Cathohque m m v de zangers van de ainte ChapeJle o l v Abbe Delepine Ver olgens Persberichten 1 05 Concert door het Albert LocateUi orkest 4 50 Odeon gramofoonplaten Tydens het concert Persbenchten f 50 Landbouwberichten 06 7 50 Mechamsche muziek I 60 Persberichten 8 05 Circus Radio Parys 8 35 fayraphome Concert olv E Bigot In de pauzes Persberichten alAOhNlEÜWS GOUDA 1 Januari 1920 Hinderwet Burgemeester en Wethouders bienjj n L J keirniï dat zy vergunning hebben VLrleend I lan dt i etaats he Import Mtaatat hapjiij i i I hare rechtverkiygendeii tot het m gebruik lemen van een benzine tankwagen ie in hei perceel plaatse yk gemerkt KattPiihingel I u jU Kada traal bekend gemeente Gouda beetle A no 4 4 behoudens het rerht van beianghebbejideui tot het mstcUen val beroep biimeri 14 dagen by H M de Kom i gui mgevo ge artikel 15 der Hinderwet Hy die het beroep mstelt geeft daarvan ge lyktyclig keiiius aan het gemeentebealu u n bjj deurwaardeisex loit aan de n gcjie n aan wie de vetgiuming is verleen V erdaging der hesii ding op een verzoek oi vergunning Burgemeestu en V ethüuderb bring n tei kaïinia dat verdaagd is de bealibsing op hit verzoek ondei dagteekening van A ISovem ber 19 üi ingediend door J C Küole en l Vis in behande mg genomen den 11 ber 1928 waarby ergunmng wonit yt viaagd tot het oprichten en m werking brengen van èen machmale meubeli il rieK jn het perceel lurfsingel no 15 16 kada itraal bekend in ijemeente tioiida bertic L no 2750 Conceit iixceUior i GW deeit onb mecte dat up het cjiiceit van de gemengde Zangvereeiiigiiii L xc l lor op IHnsdag 1 Jainuan u de za i Ooneoruxa het koor u a zaJ zmgen eu omjwsitie an onze oud stadgeiio t Jo iteckerii Mevrouw Jo Stork Hendriks zal behalve ten paar olga ook een duet zingen met den heer Leend r8 uit mDo Jaarget den van Hayd Vooi w t Jeugdkoor bevat het pro t raiiumi de cantate de itchooinste feestdag Ln l bt NfcolaascantaU bchouvyburg Biusioop Het welverzorgije Trog bfvat c i actueel Joum i J en een intere raante opi a 1 ie van de Hollana che kleeder Ir achten Ue ougeiepti dracht Uie m zou e atic ken een gehe 1 voirade met de oiji tvuife eidiwynt langzamerhand ot vat b he byzondeie feesten slechts nog te bewonüe i en De idyllische plekjes blyven echter en Ie fiim toont er on verscheidene De tocht vangt aan m Volendam het dorado vc oi vieemdeluigen verder gaat het naar Mar ken Huizen Irie iaiid Drente Zeeland t n andere streken Len teekenlilmjpje met avontuien vai 1 elix de Kat en een komische twee acLei vaartn een ne er het met spoken te kvaau krygt vo gen hierna Het hoofdnummer Oni het kmd is een voortreffeljjke speelfilm fcarm IJo is Kenjoii als Judy Wi is ow op uitstiiteiide wyze de hoofdrol vervult Üp gevoekg vvyzc weet zy de moeder mt te beelden die haar man en hun kind moet opofferen omda hy verkeerd opgevoed de steun var zyn moe aer met kan ontberen en door ha ir in loe den Judy verlaat Het kmd wrd aan hei moederhart ontrukt doch Judj üet ni t onbeproefd om haar ontstolen lia veei te krygen ln led Carioi Warner Baxtei heeft zy een trouwe vriend die tevergeefs James Wmslow de zwakkeling die de tegenslagen met het hoofd heett leeren bieden m het goede spoor tracht te brengen Het koieltj tlat zooveel Het geheel 15 een boeiende film met he i goede kvvahteiten terwyj de muzika e illustratie uitstekend verzorgd is Jongen door het Ijs gezakt Gisteravond te half vyf zakte hH lO jarig zoontje van den heer den Edel op de Nicuv e Haven door het ijs De jongen wist zichzelf op het droujre te orenjfen Propaganda avond Vereeniging Volksonderwus G Pteravond hield de Vereeniging Volks onderwys afd Gouda in de zaal Kunst min der Sociëteit Ons tJenoegen een pi o paganda avond met medewerking van de piopagandaclub uit Bodegraven De voorzitter der afd Gouda de heer v Schaik heette de talryke aanwezigen har telyk welkom De propaganda avond is vnl bedoeld om leden te winnen en de finantieele basis te versterken De afd Gou da lp finantieel niet krachtig geroeg om ft te doen en voorts toonen de leden reer weinig belangstelling De groote opkomst van hedenavond zal zeker wel gelegen zlin Cedl B bevlta ontdekt ook de petroleumhouden Ie plaati op haar land en dat is het vojrnaamate krygt Moily tot viouw Lind go cl o i oei dus Vooral door de race is dit stuk zet apaniieiiu en met nunder üoor lie gemeei i naiuer waaiop etiatht wordt tiud tiei n ccüoen aun de race oniuogelyk te inaiCi Het tweede nooldi untner een fen a lu urama speet deels ii 1 arya dee ni M Ka ln Uil stuk gaat het tenslotte tv letii om de lieide van een vrouw Een aantreltke yk programm dat aanvangt iiic een aai lig juUniaal en dat gei lustreerd woid uu het Ihalia oichest dat ich uitstekenU a yn taak kwyt Bimienkort i te erwachten Luciano A bertmo en Kina do Rinaldini de avontui van een rooveri ooldman Loon ly sten Belanghebbenden worden ei upiueiKzaai op gemaakt dat de looniysten ovi r 1 6 voor dt Ongevallenwet voor 1 I ebruari j moeten woiden ingeleverd ten postlauitu e by den Kaad van rbfeid te Utiechi ol te Gouda aan he Bykantoor van den J a u van Al beid Oosthavcn 20 Uoor tydige voldoemng aan die verpüch ting worden den Raad vai Ai beid koster bespaard Ie late uilevering kan piucc verbaat tengevolge hebben Nat Bond tegen de Revolutie Ds Is Voor teegh alhier voorzitter j i den Bond van Chi Oranjevereen is d nocind tot lid van het hoofdbestuur van den Nat Bomi tegen revolutie Legaten Door wylen den heer Kleiweg s by te tdmentaire beschikking ƒ 4000 gelegatcn voor den Geief Zendmgt bond ƒ 4000 aan den Geret Bond en ƒ 2Ü00 aan de diacomu der Ned Herv Kerk alhier echter all n b last met vruchtgebrmk Goudsche Ormthologische Club Di eendenkooien In de byeenkomst van de Goudsche Or nithologische Club sprak gisteravond het bestuurslid de heer L J A M Hoffman over het onderwerp De eendenkooien De zaal van Central was goed bezet De praeses der club ir Chr P G J bmit verwelkomde de vele aanwezigen Hy memoreerde de verhezen die de club dit jaar heeft geleden allereerst door het over lyden van het clubhd M Peeters een goed vriend en een groot bevorderaar van de vogel en natuurstudie en zeer onlangs door het verschelden van den heer A MuurUng regent van de Stichting Bisdom v n Vliet te Haastrecht die aan de club steeds zyn krachbgen steun verleende De prfteses g f daarna het woord aan den heer Hoffman die m een interessante lausene de aanwe igen inwydde m dit geheimzinnige bedryf Aar deze voordracht die thans een actueel onderwerp t ehandelt omdat het bedTïJf vooral wordt mtgeoefend in de koude vnes nachten zooals wy die thans hebben ont leeiien wy het volgende Het kooien is een oud ruig bedryf uit geoefend op dezelfde wyze als honderden jaren geleden niet voor modermseenng vatbaar Een zwaar beroep met zuur ver diend geld moeilyk vooral in de koude win ternachten als de trekkende Oester che een den de z g Oosterbouten op nauwe lyk open te houden wed neervallen t Kooien ia een specifiek Hollandsch bc dryf weliswaar vindt men in de ons on ringende landen eveneens eendenkooien maar t aantal hiervan inkt in het nie + by dat van ons land zynde ongeveer 250 Eendenkooien vinden wy in ons land v n 1 lang de Waddenzee langs de Zmderzee en langs de groote rivieren Wat de naaste omtrek van Gouda betreft moeten wy ze vooral zoeken ten zuiden van de stad ln de Krimpenerwaard Zoo vinden wij behalve de beroemde kooi Lekzicht aan de Bak kerswaal een dnetal kooien in de omgevüig van Berkenwoude een flink kooi in de pol dvr Bilwyk onder Haastrecht en een in de Kort Schonau wen sche polder tuaschen Stol wyk en Vlist Zooals men weet bestaat een eendenkooi mt een kleine open plas waar omheen dich te grienden In de hoeken van de plas bc vinden zich lange krom en spitstoeloopende slooten die overdekt zyn de z g vangpö pen Met behulp van tamme afgerichte een den de staleenden en van zwervende lok eenden lokt men wilde eenden to neervallen op de plös De kunst bestaat nu verder daarin deze walde eenden door middel van voeder en met gebrmkmaking van een ge dre iseerd kooihondje de eenden in de pij pen te doen opzwemmen Eenmaal een eind weegs in deze pyp bmnengezwommen jaagt de kooiker ze tot aan het einde waar ze in epn soort val terechtkomen en worden ge angen De vangst der wilde eenden is zeer wifl holv allig een ruwe schatting noemt het cö fer 300 000 voor Nederland in een jaar het gemiddelde voor een kooi ia niim 1200 De hoofdmassa der Vangst bestaat uit de gewone Wilde Eend daarnaast een klein gv tal Talingen Smienten Krakeenden Slobbers en Pylstaarten De wettelyke positie van den kooiman ia een sterke hy is volstrekt heer en meester in de kooi en bezit meestal nog het zff afpalingsrecht d i het voorrecht dat in een bepaald rayon rondom de kool ge i da den mogen worden vemcht die de rost van de kooi zouden kunnen verstoren ln den laatsten tyd gaan er wel ons Btemmen op tegen het kooien als 7ou dit de oorzaak zyn van de achteruitgang van den eendenstand Inderdaad het aantal eenden dat per jaar in de kooien vangen wordt 13 enorm en zeker 10 maal zoo groot a de totale opruiming met vuurwapenen aan gericht Hiertegenover staat evenwel ds de eendenkooien bescherming bied honderden broedsels van eenden por Iw die broedend in de veiUge kooi beachut wOJ j den tegen hun natuurlijke vijanden zo waterratten bunzinga weuls knudm menschen üet voor en tegen van deze quaestie volkomen kunnende overzien con cludeert de heer Smelt Woodland de hoofd redacteur van 4 e Nederlandsche Jager dat de kooien zouden schuldig zyn aan de vermindering van den eendenstand gesteld dat er vermindering is mag op goede gron den worden betwyfeld Hy noemt de kooi zelfs de kip die de g uden eieren legt Aan de huid vui een sene keurige deels gekleurde projecties vertelde de heer Hoff man daarna vele bijzonderheden over de eenden en andere vogels die in de kooien v oIden aangetroffen waarby vooral afbeel dingen voorstellende tafereelen mt de kooien Lekzicht Lust tot Kooien ooit gedacht en uit de kooi in Bilwyk werden geprojecteerd Met een dankwoord van den praeses Ir Smit aan den spreler werd deze gesiaag de bijeenkomst gesloten Post en Telegraafkantoor Vanwege het Departement van Financien IS aanbesteed de aan en vertiouw van het post en telegraafkantoor alhier Laagste inschryvers waren v d VeldSn en Ue Jongh te Oegatgeest met ƒ 79889 Bijzondere samenkomsten in Jeruel M i verzocht ons de aandacht te vestigen p achterstaande advertentie waann de btads Evangeliaatie Jeruel bericht dat bijzondere samenkomsten zullen plaats heb ben op Zondag IJ M aandag 14 en Dinsdag 15 Januari Morgen spreekt te 10 uur Zendeling Vas seur Predikant te ierseke Maandag te k uur des avonds Broeder J Sevensma uit Amsterdam over de Typologie tuseci en Josef en Christus en Dinsdög eveneens te H uur des avonds dezelfde spr ovei de heerlykheid van Jezus Alle samenkomsten zyn vry toegankelijk Lezing van Prot Dr J W Pont Voor de afd Gouda van de Ver Protestant Nederland spreekt op Maandag 14 Janu in m de Kleine Kerk Prof Dr J W Pont hoogleeraar lan tie Ryksuniversitei tt Utrecht over het wezen van het Protestai lisme Burgelijke Stand GEBOREN 9 Januan Aiida d v A M V rkaaik en A Verkerk F W Reitz tr 14 10 Januari Kryn z v P Tuinenbnrg e i M Dekker Helmerstraat 2 Robertus Bemardus Maria Quirinus z v H H Hoyng en H Weiland v Swieten rtrBat 16 ONIDERTROUWD 10 Januari W Laf e ber en J Brouwer OVERT EfDLN 9 Januan Jehanna Jaco ba van Zee FxaJto geh met D lj=se stijn 77 jaar 10 Januari Gerritdina Johanna Wan ninkhof geh met L J Nieuwenhuis 62 Agenda 11 22 Januan gebouw Openbare Leeszaal Tentoonstelling van Olieverf schilderyen en Aijuarellen van Nelly Goedewaigen 14 Januan 8 uur Kleine Kerk Pep r raat Lezing van Prof Dr J W Pont voor Prot Nederland afd Gouda 14 Jan 8 4 uur Nieuwe Schouwburg Bios eoopvertoomng voor ue leden en hunne huiagenooten 14 en 16 Jan telkens des avonds te 7 1 u Byzondere samenkomsten in de Stads Evangelisatie Jeruel JB Jan 8 uur Zaal Concordia Concert Excelsior 16 Jan 8 uur gebouw Daniel Cursu E HB O onder leiding van Dr Evers 16 Januan 8 uur Nieuwe Schouwburg Tweede Nutaavond 1 Jan 8 uur Soc de Reunie Cursus te even door Huib Luns voor de Volksuni versiteit Medische dienst Vanaf hedenmiddag 3 uui tot Zondag avond 12 uur kan men zich by afwezigheid van den huisarts wenden tot de doctoren dr de Raadt Crabethstraat en dr Rupc Tieii deweg Apotheken De apotheek van den heer L Grendel L Tiendeweg ia tot en met 18 Jan benevens den daarop volgenden nacht g opend na 8 uur dea avonds des nachts echter alleen voor recepten Uil i EM ÜMTREü RKKUWIJK De collecte van de huwelyken gf sloren jn het jaar 1928 heeft alhier opgebracht de om van ƒ 85 87 Alhier is opgericht een afdeeling m den Bond van Geref Meisjesvereenigmgen AU tijdelyke presidente zal optreden jnevrou v J Batelaan als secretaresse fungeert m j l van Tnet en als penningmeesteressp mtj C Kreft Algemeen secretaresse mej Flak Door de politie alhier zyn m het jaar 1928 niet nunder dan 1 8 processen verbaal op gemaakt STOIiWUK Maandag Jan was er de Jaarl Leden vergadermg van de Evangelisatie in dp Byz School alhier Aanwezig 16 leden Opening met het zingen van Ps 43 3 t lezen van Maleachie 3 en gebed De notulen werden onveranderd goedgekeurd Uit dfi keiiing en verantwoording van den penningmeester bleek dat over 192B was ontvangen ƒ 2483 15 en uitgaven ƒ 2425 45 Alzoo een batig saldo van ƒ 58 70 zpodat de jaarlyksche aflossing van ƒ 100 niet kon plaats heböen De aftoedende besturaleden G C van Bemmel en H Anker werden als secretaris en penningmeester herkozen welke functie 7y aannamen By de rondvraag werd gevraagd om een lichtpunt voor aan het L auigelisatiegebouw Besloten werd eöi veiBoek te nchten aan den Gemeenteraad om een lichtpunt op den weg voor de Evan gelisatie en de Dyz School tevens De ver tadorinc werd met dartkgobed gesloten WAZKDUÖLViaBN Kippendleven aangehouden Door de politie zyn alhier aangehouden 3 personal genaamd J V W S P S af komstig mt Hillegom die zich een dezer nachten in de gemeente Leimuiden by een tweetal landbouwers hebben schuldig ge maakt aan diefstal van 4 5 kippen Zoowel de daders alsmede de kippen welke zy m 3 koffers per rywiel venvoerden zyn door de politie alluer overgebracht naar de gemeente Leimuiden en ter beschikking ge steld van den Burgemeester Bg het onderzode bleek dat twee in de drie personen die nog maar kort geleden uit de strafgevangenis zyn ontslagen zich aar meer diefstallen hebben schuldig gemaakt Ds W Vedei Geref Predikant ilKier ontvmg een beroep naar IJlst Het zielenaantal dezer gemeente bedroeg op 31 December j 1 0926 tegen 6829 op ïl Dec 1927 Ais een bewys van de drukke scheepvaart door de Gouwe die deze gemeente door nydt moge dienen dat door de Hooge Waddmxveensche brug in 1926 mwr dan 63O00 schepen passeerden LAND EN TUINBOUW s tariefsherziening Ter bescherming van den landbouw Lr moet op worden gerekend dat op 4 Maart a s een extra zitting van het Amen kaalische Congres za worden gehouden ge v yd m hoofdzaak aan de quaestie der taipef herziening Daaraan zullen vooiafjraan een ene heanngs waar belanKheblrenden hunne wenschen t dien aanzien bekend kun nen maken Het beginsel dei lariefwet zal naai aUe viaarschynlykheid blyven bescheimmf var landbouw en nyverheid tegen de buiten lundsche concurrentie ais gevolj dn lagere productiekosten Sommige landbouw autoriteiten m de V S echter gain verder en veringen een reserveering der Am markt voo den Am landbouw feitelyk Neerkomende dus op al geheele uitsluiting van buiten a ndsche lan 1 bouwproducten Ook de a s president Hi o ver stelt zich op dit standpunt Volgens mededeeling van consulent Peters komen voor verhooging van jnvoe lecht zeer vermoedelyk in aanmerking o a de volg mde lartd en tuinbouv producten suiker melk en melkproduÉcten boter kaa vee varkens vleesch eieren man lynzaad aardapppe meel huiden thans op de vrye lyst verscRillende klaverzaden aard appelen rapen uien tomaten en ver schillende andere groenten De e ly t maakt geenszins aanspraak op volledigheid doch bevat producten waarvoor reed herhaalde lyk eene verhoogmg van invoerrecht ge vraagd is dooi groote groepen van produ centen Ook zal de Amenkaansche landbouw een invoerrecht ofwel verhoopng van het be taande invoerrecht vragen voor die pro ducten welke indiiect concurreeren met Amenkaansche lantfbouwproducten zoo ils voor bananen bescherming van appelen i p antaardige ohen en vetten bescherming van zuivelproducten Dit is ook letf nieuws in de tariefwetgeving Waar Engeland op let By den mvoei van onze tuinbouwpro ducten denk om de aorteermg der aardappelen tn de verpakking van bloemkoot Hoewel er in de laatste jaren aanmerkt lyke verbetermgen zyn gekomen in de wyze waarop de verschillende Nederland sch land en tuinbouwproducten op de Bntsch markt worden aangevoerd neemt dit me weg dat er nog steeds te verbeteren over bliyft aldus consulent Gerntzen Londen in een mededeeling aan de dir v d Land bouw Aardappel n komen thans weinig aan de Engelsche marki i De productie van 1928 m GrootiBnttanffle is ruim voldoci de om in de behoefte van het land te voorzien Het laatste seizoen waarm Nederlandsche aaidappelen in vry groote hoeveelhet en werden aangeboden was in 1926 In dat jaar wer den verschillende klachten geuit omtrent de houdbaarheid en de afmetmg der aarda appelen die voor Engeland te klein was By ons te lande werd een onvoldoende sortee rmg toegepast dikwyls werd gewoon veld gewas dus ongesorteerd in de makken ge daan Men was meer tevreden over de zen dingen uit Fnesland en dte Zmd Hollandsche eilanden dan over die uit de veenkoloniën In jaren van schaarschte komt het voor dat aardappelen feitelyk voor de fabrieken be stomd en waaraan uit dien hoofde wat het oogsten en het sorteeren betreft geen by zondere zorgen worden besteeds voor de consumptie worden verkocht ln oergel jke partyen worden dan veel groene en beschu digde aardappelen aangetroffen Bovendien zyn meermalen bevroren aardappelen verzonden Vooral nu de Engelsche aardappe len weldra onder het Nationale Merk wor den aangeboden en gesorteerd is het van het grootste belang dat onze aardappel ii in goed gesorteerden toestand de markt be reilffin Men verwacht dat in 1 ebruari a s de aardappelen onder het Nationale Merk zullen kunnen worden vericocht Ten aanzien van b oemkool worden in on land de volgende fouten gemaakt by de verpiddcing a Het krat is t groot b De bloemkool wordt met voldoerdegereed gemaakt voor het vervoer er blyftte veel blad aan Dit heeft het nadeel dat er veel meer vocht verdampt gedurende het transport vooral m den zomer dan bjj de Fransche bloemkool Het inpakken van onze kool geschiedt met systematisch genoeg en tengevolge van de twee genoemde fouten rammelen de koo en als het ware by het lossen door het krat Het zou weinig moeite kasten hienn verhe termg te brengen en het wil my voorkomen dat onze afzet van bloemkool naar Groot Bnttannie later m het seizoen betangryk zou kunnen toenemen mits wy meerdere zorg aan de verpakking besteedden lemeer zorg moeten wy aan al onze land en tuinbouwproducten besteden nu de Brit sche regeermg krachtige pogingen in het werk stel om de vraag naar de voortbreng selen van eigen bodem te bevorderen SPORT EN WBa STRUDEN Ue wedstryden van den Pt V M eveneens uitgesteld J wCfuatiiijden va Oie N V Ü zija vvegeik du vorsit ultgoetffi ld UAMMl N Goudsche Damclab Constant GihÏLPttvoiud hooit de GoudüOio daiueliib H i rioiuU c4Lap pelijken masaaikaaiip i BlHcd tugon oou pJoeg v ii zeetion spelers V UI HonstaiU Constaut kwaou Ikoofdzake lijk UI Miol spxiier ujlt de eem o eu twee e klasse ÜB Uoudsbho damalub verloor met 15 te ge i 1 i piuAten Lt waren 10 bordeu bezet de uitslag v as ala voiglt Gouda Coostant V Blonk K J ff A toosten i Ó l V o Lmde U C V Dyk 3 0 V Lijk I V d Doe 0 2 G J Bairbier A Oonetanje 0 I Hoogetidoora I R VetriiKUit 1 1 A I V tl Tooreii H J Vördier 2 0 W ViirhoiAOH A V d Broeks 1 1 G V Ardoime D t Lain 2 5 Ih V Rijn D Koop neinein 0 3 Th V d Veer C Wteeenaar 0 2 Tlleesing H I E kiert 0 2 4 Setten C Torst I Boufc r J 5 tor 0 l f Schouten T StÜhbi 2 0 1 Goiidliafin I Bakker 1 1 H Tx riP H o t T 2 O 15 11 L n partii waa bIj de fflmtini niog mei iiltgospoeM die beBliasang vafjt late INGEZONDEN QmUn verantwoordeliikheid der Redactie Zorgt voor de vogels üii uvi UI IJS brougoa tm hougwdnood 011 lor 0IÜ O ogplö Ale de wial er lang aailioudt zullen wij lu de v olgende naan tei v iJ lente zang mo u ontberen v 1 iKiiutgenooten lu den stnjd togen lusoottju iiLoUoi initMVM On af wendbaar is dat v r 1 ffc ni t inlegiendee l met oenigen goeden wil kon het girootnndiBcla voockomeo vordon Nu de natuur dO VOK s tydoHjk liet uoodLge lut t ü ti rereolHtlfen looeloa jpn £ en oud zich beijveren het ontJbrekendo aau te vuUea Len eenvoidliff voertaloUie is poeOag lu elkaar getltenenl een luw piekje ie m eeiï oinmeasieal sneouwVnJ ge maa t zolfs de ullelreefiOwicligBt voerg logeiihoden verheugen zich ln deaen t ld vooftlijk ill oeai druk bezoek Wat den kleinen gjae ten voortgeeet moot wonjon Veelelschend zijn zij niet en oen 1 oral brum brood goldt reeds ais een lek kermt Wie de vogels m de Nedtrlandsohe tvTijhoid wit düwi deelen en wie ou tlat niet willen kajt no allerlei aiMer voedsel beeohikbaar stelleBi Pindas on nexrïtten hennepzaad oa m het aLgiemeen aille oliehoudoHklo zoden vallen in den fluwtóik Spetzwoerd en kaaakoret neem zwoerd eni korst aiet te dun talelalval on mile diorlljko on plantamrdige vetten v brden met graiagte veï or bopd Laat m deze dag en mets eetbaara verloren gaan I VHkoe en vetbollen voer voor ineeotfin etende eu voor 7 aadeteiiJe vogele zooals overal in den handel verknjglbaar het et alle iiLtstwkende middölon om den nood oo deade vogels te lemgea Nu kunnen wy oma kinderSi m aanra king brengen met vogels Laat die g l gwnihead niet ongiebruikt vooribij gaan m Ook aan een dirink en badigelogenheld hebben de vogels by voret beiboefte Een ondUep bakge mot water zoo mogelijk eeitgernmte verwarmd voorBlot in dezea nood Laat het water Zoolang de voorraad atrekt stollen wij kosteloos een geschnftje Egwoudlge Wintervoeding beeohikbaar WSl ee Hoeren gira ht 540 te Arae tonïanil Het Hoofdbestuur r Nederiandache Vordenugang tot Bescherming van Vogels Dr A E H gWAEN Voorzitter T DRT7VF R Secwtails © NZE KOLONIËN Van bloote beenen En een circulaire Bol A I D I r ft vertelt Op een der andfediepartementen stapt nn jfl gedaroe bmneo bekleed mei den rang vaji typiste dooli ovengenB zeer matig be dekt De rokken wai i kort de haren Idean de arme i warori bloot 4 schooiitje diep ingstenedcii docii het ergst van llee wfl het goe le kmd diroeg geen kous i Ojn liet duidelijker lo zeiggeo het kïnd had t Ioote beenen aan leiler keek men mooenWiiïde n en was verontwaardig kortom er was delningl op het departefDent k oen deir cdiefs oplettcdici ale alUJd bemerkte Qa een paar uor dat eT iets gftbnde was op zijn afdeeling Hij keek een oogwibllk van zijn atakk op en zag de Uoote boenea van dé typiste Teder al na zengeo het kon met beter ïfoBT tKlaw in Indil zijn alle dingen fee Jongste Bedieodefo GEVRAAGD op Hdndelskantoor te Gouda voor zoo spoedig mogelijke indiensttreding 12 Solliciiatiei onder ntunmer 129 Bureau Goudsche Courant Markt 31 Hotel KLAAMEM te Boskoop VRAAGT een fliiil BDi8iisllioiiiP 6 ObVRAAGI l I NET MEISJE voor halve dagen of Ihnke Weriwter Adres Mevr ÏJBAAK Burg Mnrteps Singel 24 Ondergeteekenden verwiclct den wmke lers geen goederen af te rfeveiL pan zy i vrouw R SIGNER r VLIET daar deze door Iiem met zullen werd p b9 iafd J F fffER PUKDIKB£ÜJb TEN ondsg 13 Janiiari GOJi A Remonstr Kerk 10 u vm Ds H Lt mer Kleine Kerk lOuvmDsHJv Schup Si y Bi vonnis der ArrondtaBet n jRechlbank ie Rotlecdam dd 11 Janu i 192913 ARIE PETERS Chrzn ra nhandelaarwonende te Waddlhxveen verklaard inslaat van failliasetnent zulks met benoe ming van Mr H de Bie Rechjer in gemelde Rechtbank töt Reimfert mmta Bans en van den ondergele mte totcurator De Curator Mr H P C M de Wm Wijnen Gouda 12 Januan 1929 Ooatbaveii SI 16 ITADS EVANGKUSATIK JBBUël Z UG TRAAT BIJZONDERE SAMENKOMSTEN Op ndag U Januari waar hoopt voor te gaan h morgens lU uur en s avonds uur Zendeling Is J yfl seur Predikant te Ierseke Op Maandag li Januari des avoiula 7 0 uur br J Sevensma Amatirdain Onderwerp De Typo ogie tussohen Joz f en Christus en op Ihnsdag 15 laituan des avonds 30 u br J Sevensma Amaterdam Onderwerp De hoeHykhoM van 0ezuj Alle aamenkomxten teegan vrij HET BEsrri K pen van öudewater Luthersche Kerk 10 u v m D J J Simon Geref Kerk Turfmarkt 10 u vjn en 5 u n m Cand K M Dercksen ber pred te Maastricht Ver Caiviin Nieuwe Zaal Turfmarkt 142 5 jU nm Ds J G Dekking van Berg ambacht Gei Gemeente Turfmarkt 10 o v m en 5 U nm Ds R Kok Chr Geref Gemeente Gouwe 134 10 u vjn n 5 u n m Leeskerk boe de Reume Vrijz Herv 10 u vm Ds C B Burger Alg Secr v d V C J B Onderwerp Deugd en Beaielmg Gebouw Jeruel 10 u v m en 7 u nan Zend Vasseur pred te ierseke AMMEESTOI Ned Herv Kerk 10 u vjn Ds Hugenhpltz BEBKEOfWOUDB Ned Hei v Kerk lOuvmDsLRvd Broek B03K00P Ned Herv JCerk 10 u vjn Dr P Glas Remonstr Kerk Geen dienst Evangelisatie 9 u van en 6 u nm Da A J Dekker van Bleiawyk Geref Evang eUsatie 9H u vm en 6 u n m De heer W C de Jonge QOUDËRAK Ned Herv Kerk 9 u vm en 6 u n ra Db Leenmans HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u yml Da Landstra Geret Kerk 9 u vm en 5i4 u nm Ds HELPT DE WWW J v d Slms van Ouderkerk a a UaselBftOORDRECpT Ned Herv Kerk 10 u Ds B Nieuwburg 1 STOLWIJK Ned Herv Kerk 9Vi u v m Da a J Kanis Evan elisatiegebouw 9 u vm enOMiU Rechtskundige hulp o RechtzakeüH Echtscheiding Regelingcrediteuren incasso Verdediging van Gedagvaarden Contracten Verzoek schriften Delftschestraat 46 ROTTERDAM Telef 56030 Kant 10 5 en 7 9 Advies éin gfilden n m Ds Cannegieter van Delft WADDINXVEEN Ned Herv Kerk 9H u v m I eesduinat 6 u n m Ds Dippel van Nieuwerkerk j d IJasdL Remonstr Kerk 10 u vm Da W N vai Nooten OUDËKK RK d IJSSEL Ned Herv Kerk 9 u vm Ds Bieshaar van Den Kaag A J OPSTELTEN T lt hooB 120 BERLINER LEVERWORST SACHSISCHE LEVERWORST LEVERKAAS 20 Prima Volvette aOUDSCHE KAAS oiif met Konijn 85 et per pnnd 6 u n m De heer de Redelykheid Wy kgebouw Lageweg 9 4 u v m de heer de Redelykheid 0 u nm Db Bieshaar NIEUWERKERK a d IJSSEL Ned Herv Kerk 10 u vm Da Dippel 0 u nm De heer Lyklema tut Wad dinxveen RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 12 Jan A f rwacht ng Mlatige tot zwakke noord oo bölijkw tot zuldooetehike wTnd mvell tot licht of half b wolkt drvog weer im 11 vorst Verden voorultzictiteaf Matige tot aWrenge vorst diro g w ADVERTENIÏEN HOESTPOEBEfT AFDOEND MIDlifeL Verkrijgbaar in Droiistifij Jet Grotni Krtis Kleiweg 9t Tei 317 Oouda CUBA OEURIG EN Liarj 10 Dell Zandblad 8 Cent L Binnendijk Tel 517 Kleiweg 87 I Drinlit nu 10 COGNAC PUNCH WIJN OROC Mulder Ooms Alleenitaand weduwn op kleine boerderu PO ZOEKT Huishoudster ml uit den boerenstand geen hoog loon geen kaaamakeri J REHORST Platteweg 644 Reeu wijk nabt Gouda OEVULDE SINAASAPPELEN met Slagroom 12 cent SLAOROOM SPRITSfcN lo centSLAQROOM WAFELS 10 centBONBONS ROMAIN 5 cent 20 ZAAL s BANKETBAKKERIi Markt 32 Het adres voor De Echte Goudsche Siroopwafelen s