Goudsche Courant, zondag 20 januari 1929

een Kanleorlieilienile ifroiidig bekend met Boekhouden en Duitsche Hjindelscon espondentie Brieven onder No 188 Bureau Goudsche Courant Markt 31 12 Fa C VAN TONGERLOO vraagt nog een nette I Habt g U al voorzien van da Dit practlgche jaarboek is vcwr ieder inwoner van heel veel nut feitelijk heeft ieder het naodig too pag8 f 0 25 la elkeh boekhandel en bij de Uitgevers A BRINKMN Zn rr Markt il verkrijgbaar = hfiL bij le raiiip aan l ii Hotik vaii HoUma öiiigK omen peisonecl lU t riiiUniiflioot Prim Jcr NéilerUiLdeci BINNENLAND Üe actie der aannemer IJuii n Tia j tl ö fii u ijjili 4 tj i ji iijluii l i i fchoitóirji iooi wl jiiivtuonli jttM iu Ui iii n JlU I tli r l ro liK l iK lil c rsclu iiloii Uun iiHijke l =li rt u uair HüaliMiiiii uu dv Iji vwUij oifA Ut i lUc l twee udauifmi rf orga iijialiea iiii r l lainic n H jngaiig vjn l Januari l ook Jp lotfii wnl oiii vour ti o mt ti iiriunl lea giplio i i cMiiuiiustt wai audieiiÜL la i Ie wflgeii bi gnioejKji Ji btjwiu iwinaii t u t inlie t ItJunsii Imit 1 vaslfttulliiig aii wa g OTec ni chappcJijko gejrugslija GEMENGDE BEKICHTBN De viei dubbeie moord te Grootegast De slachtoffers onthalsd en hel huis in brand gestoken Omtrent de af scliuwelijke misdaad tf ürootegast waarvan wu gistefen melduig hebben gemaakt wordt noy liet volycmR gemeld Nadat W ukstra eerst door de voonieui den eerjten veldwachter had doodgeschoten is h j om het hui s geloopen en he ft van df achterdeur uit de dne anderen doodge Lliü ten DaamR heeft hy getracht hun den liuiat te snjjden en vervoigent het huis m brand gestoken Daarna is hy met een kenms op de fiet naar Tolbert gegaan en vamlaar per auto naar Groningen waar hij zich m het R K Ziekenhuib wilde laten veibmden Men wt igerdft daar echter en waarschuwde de politiC De beide mannen zyn toen de stad ingegaan waar de lecherche lien spoedig in de gaten kreeg en beiden arresteerde De vriend u echter later weer op vrye voeten gesteld Vv ih volkomen toerekenbaar iTi toont geen berouw Hy is geen lid aii de conimunisti che party De gearresteeide Wykatra i ongeveer KO jaren oud Hy jtond als een onverschilhg heerschap bekend Des zomers verdiende hy den koit als bouwvakarbtider de s winters door met een haiiuonica langs de herbergen te trekken Verder stond hy bekend als een zeer goed schuttci Hij wi st zelfs een luclferadoosje van een paal te schieten Vrouw Wobbcs ttaat eveneens zeer slecht beke id Haar kinderen dn zy verlaten had waren reeds in het G ineentelijk Armenhuit opgenomen De vrou v sou door de veldva achterin verband met het Wijki tra heeft eei volledige bekentenis afgelegd Uit het verhoor 1j nog komen vast te KïUan dat drie der veldwachters g edood zijn door den koge De vierde de veldwachter Meüer werd niet doodgeschoten doch hiechts ernstig gewond Dft BiisdadigeF heeft toen deze man het hoofd Afgesneden Meyer heeft zich hierbü verweerd en by j worsteling Wyk lra aan de hand gp OBd IBP t HollandM hen Zaadhandelaar in België overkwam Vriendelykc argumentatie Een HoUandt ch zaadhandelaar die een filiaal heeft m Mechelen stuurde enkele weken geleden aan zijn klanten de Jaarlijk che prij scourant toe In die prüf couranteii waren bestellysten gevouwen en de zaadhandelaar had zyn klanten ventocht oi d ze beBtelUJsten het verlangde zaad te willen inviülen Een der terugontvangen beatelljjt ten wa met onderteekend er stond ook geen bestelling op ingevuld maar met for ihe letters stond er op geschreven Dief verkoop je zaad aan den landverrader Borms Teekenend voor de mentaliteit a an oramige Belgen tegenover Nederland en voor de beweging dip de Antwerpsche verkiezing van Dr Borms tot lid van liet BelRi che parlement daar te lande heeft gewekt Stand LUCHTVAART Het Ned Indië vliegtuig Zondag op Schiphol Ue I H AK N zal wanne r ln l e rRviii tiif i xandjag ii I KoasUniitiüpel er treikcai zootlat wanaeer alles itieeloopi do PUAEN H 6 Zondagmiddag laat op Sciiiphol kan wordea verwacht RADIO NIBUWS Programma voor heden Hilversum ö en 5 Franache le i Dinermuziek Ü 45 en 7 1Ö Duitsche les V A K A Utrechtach Sted concert 1U 30 Gramofoonplaten Huizen 7 Cursus lingelach 7 3Ü KnipcuTBUs b Spreekbeurt H 20 Schubert concertavoncL Zondag 20 Januari Hilvemum 1060 M 9 S0 Curbus voor de Volkagezondheid door 1 G Keesing De organiaatie der openbare gezondheidszorg 10 30 Orgelconcert in het Luxor theater te Amsterdam 11 00 Causerie door J J de Roode 1 i J Verlfiezingsjaar 12 00 A V R O Schaaklef door J David 12 30 2 00 Lunchmuziek door het Boris Lenakytrio 2 00 2 30 Gramofoonmuziek 2 30 Aansluiting van het Concertgebouw te Ameterdam Uitzending van het Cencert uit te voereii door het Concertgebouworkest o 1 V Ütto Kiemperer 5 00 6 00 KJndeniurtje o l v Willem vanCapellen 6 30 Dienst in het geb der Ned Heïv Gem te Zaandam Spr R Casimir De groote overwinning Mej Di Moorlag sopraan H W Flentrop orgel 00 Tydsein van de A V K O Klok Persberichten van Vaz Dias 8 1Ö Concert door het Omroeporkest o l v Nico Tr ep Soliste Henriètte Sala sopraan Huizen 34U 9 M na 6 uur 1870 M a 25 9 20 N C B V Morgenwijding o l v L Nieuwpoort Mej Xiatsma lopraan J Veaterink orgel 10 30 12 00 K K O Hoogmis i d Kerk V d H Petros te Gulpen I Koor St Gregoriua o l v H Hupperts W Theelen organist Predikatie door de Deken on Pastoor van Gulpen H Brewers 12 30 1 30 K R O Concert door het K K O Trio j 1 30 2 00 K R O Godsdienstonderrichtdor D Bont leeraar a h Seminarie Hageveld t 2 00 2 30 Literair halfuurtje door L J M Feber 2 30 4 30 K R O Orgelconcert i d Kerk V d H Petrus te Gulpen U J Vrancken organist ü 4 30 ö OO K R O Ziekenhalfuurtje o l v P de Wolf Ö 50 N C R V Dienst in de Ev Luth Kerk te Amsterdam Spui 7 30 8 45 Concert in Heerlen K R O Dameskoor der Wilhelniina Kweekschool Sprfa Dr C Meuleman De hulp a d ongehuwde moeder Jac Nysen Slotwoord 8 45 10 4S K R O Concert De Amsterdamsche Orkestvereejuging o l v F v Diejienbeek A de Leeuw bariton 10 4Ö K R O Epiloog Klein Koor o l v J H Pickkers PRlBI ffiE¥RT£N Zondag 20 Januari OOoDA Remonstr Kerk 10 a u v m Dr L J van Holk Luthersche Kerk 10 u v m Ds J J Simon Geref Kerk Tuifmarkt 10 u v 41 en B u n m Da A Derckaen van Klandert Ver CalTJjn Nifauwe Zaal Turfmdrkt 142 10 u v m en 5 u n m De heer J Vroeg in de Wey van Middelharnia Woensdag 23 Jan 7H u n nx Ds H J V Schuppen G ref Gemeente TurfmaAt 10 u v m en 51 u njn Ds R Kok Chi Geref Gemeente Gouwe 134 10 u v m en 5 u n m Ds J B C Croes Gebouw Jeruei Zeugstraat 10 u v m Hei ligingssamenkomst Ond Geen zegen Jes 6 J16 7 u n m Openb savnenk onderw De klokslag Hos 10 12 Spr br Bosman uit Wassenaar Donderdag 24 Jan S v n m voor kinderen en 8 u n m voor ouders liciitbeelden BBRHENWOUDB Ned Herv Kerk 10 u v m Dö L K v d Broek BOSE OF Ned Herv Kerk 10 m v m Ds D Haars Nieuwe Niedorp Remonstr Kerk 10 u v m Ds W N van Nooten doopen Evangelisatie 9lï u v m De heer P Ly klema V 6 u n m Da Haring van Benthuizen Geref Evaiiffeüaatie Jl t u m Dr J Stehouwer van Alphen a 1 Jlijn 6 u n m De heer W V de Jonge GOUDEKAK Ned Herv Kerk 9 u v ro en 6 4 u nmDs Leenmans ji HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Landstra Geref Kerk 9 u v m en 5¥ i u n m De heer v d Wouwe cand te Vlissingen MOOOBDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v in Ds H Nieuw STOIiWIJK Ned Herv Kerk 9Ï a v m Ds B J Kania Ëvaiigeliaatiogebouw 9 A u v m en Ö i u n m Ds Enkelaar te Haeaelt WADDIUrXVEEa Ned Herv Kerk 9 u v m D Joh Bijl uit Gouda fi u n m Ds Dekker uit Blejmrf ik OUDERKERK d IJSSfBS Ned Herv Kerk 9 2 a v m en 6 M u n mDs J Enkelaar NIEUWEEKEBK a d ÜSSBft Ned Herv Kerk 10 n v m e 6 xi n m Ds Dippel VoorL Avondmaal STADSNIEUWS GOUDA 19 Jan 19 iO De eischen der Aannemers en de houding der Landeiyke Federatie an Uoiiwvak arbeiders in Nederland De Landelyke Federatie van Bouwvanarbeiders in jSedeiland en de NederunüscmFederatieven Bond van l ersoneel in Openbaren Dienst te Amsterdam hebben ich naar aanleiding van net door de Nederlandsche Aannemersbond en de K K Bond an Bouwpatroona uitgevaardigd verbod tot inschryving naar werken waarvoor borg stelling wordt vereischt en waarbij niet n bepaald dat alle geschillen door arbitrage zullen worden beftlecht met een adres gewend tot den Raad der gemeente Gouda n dat adre s wordt het volgende aangevoerd Reeds hebben de organisatie van particuliere architecten en ingenieurs de eischen va ii bovengenoemde bouwersbonden ing wiiligd zoodat sedert 1 Januari y2T b j aanbesteding van particuliere werken geen borgstelling weer wordt geeischt De met ingang van 1 Januan j 1 ingegane besluiten dragen dus het karakter van een tegen het ryk de provincie en de gemeenten aangebonden strijd in welken stryd het ryk blijkens het Kon Besluit van 3 December 1928 no 17 reeds heeft toegegeven Naar aanleiding van dezen stryd wenschen wij echter op te merken dat van arbeiderszyde geen enkel bei waar behoeft te bestaan tegen het invoeren van verplichte arbitrage bij geschillen tusschen aannemers en hun opdrachtgevers daar deze geschillen immers niet op de arbeidersbelangen betrekking hebben dat de door de aannemers gestelde eiscJi om staking in den vervolge als force majeur te beschouwen ons geheel onjuist voorkomt daar een staking slechts dan uitbreekt als arbeiders hun gerechtvaardigde eischen niet langs anderen weg van de aannemers kunnen ingewilligd krijgen dat wanneei de overheid een staking ais force majeure beschouwt dat is dus als een geldig motief voor te late oplevering van het aangenomen werk dit praktisch beteekent dat de overheid in zulk een staking inrypt ten nadeele van de arbeiders dat tenslotte de afschaffing van de borgstelling ten gevolg zal hebben dat uit te voeren werken slechts zullen worden gegund aan ondernemers die kapitaalkrachtig zyn en dus ook zonder borgstelling vo doende zekerheid geven met als practisch gevolg dat met kapitaal krachtige maar vaak veel belovende jonge aannemei althans V o o r o o p i g namelyk tot uit hun midden maatregelen van tegenweer zyn gekomen niet meei voor het aannemen van werken voor rijk en gemeenten in aanmerking zullen komen hetgeen niet in het belang der gemeenten kan zijn dat deze strijd in de bouwlbedryven dan ook ten deele een strijd it van de oudere gevestigde aamiemers tegen de jongere opkoniende eleirftaten efl overigens boo dAkehjk de strekking heeft dat de aannemer een afgesloten bedryt willen vormen waardoor de overheid benadeeld zal worden doordat zy komt te staan tegenover giootere concerns naamlooze vennootschappen en bouwtrusts Wij meenen dat de overheid zich in dezen tryd niet moet laten leiden door andere overwegingem dan ontleend aan de belanden van ryk provincie en gemeente Het gemeentebelang waarom het in dit adre s uit den aard der zaak hoofdzake yk gaat eischt dat men niet ten allen tijde afhankelijk Is van het verloop van geschillen tUBschen de aannemers onderling doch dat men zelf in htaal i s het werk in eigen beheer uit te voer ïn Dit vvare mogelijk gthjk onze Federaties steeds hebben betoogd door het inrichten van centrale werkplaal jtn vooral in de grootere gemeenten welke werkplaatsen zoo noodig ook het werk van kleinere gemeenten zouden kumien uitvoeren De onderlinge strijd der aannemers laat ons geheel onverf chillig omdat wy van meening zijn dat het uitvoeren van werken oor de overheid in eigen beheer tot het uiterste moet worden doorgevoerd Zoowel het nieuwe raadhuis te Hilver um alH tal van gemeente won in gen in verschillende plaatsen getuigen van de gunstiije ervaringen die met het bouwen in eigen beheer zijn opgedaan Resumeerend geven deze artwidersorganisaties den Raad in overweging zoodanige besluiten te nemen dat de bouwwerken der gemeente voortaan m eigen beheer worden uitgevoerd Diploma boekhouden Voor het Mercunuh diploma Boekhouden slaafde de heer F A Imholz leerling van den heer P J Byloo alhier Schouw burg Bioscoop Er vi ordt dezen week in de Schouwburgbioscoop weer een buitengewoon mooi hoofdnummer vertoond De gestolen bruid met de beeldschoon flillie Dove als Sari Gravin Thurzo in den Jwofdrol In dit filmrwerk veivult Lloyd HughcH op bijzonder knappe wijze den ról van Ftun PlesB den ïoon van een schoenmaker Naat t dit tweetal zien we op het witti doek verschünen Armand Kalig aU Bur on voTl Heimberg en Lilian Tashman aK Ilona een fianseresje Het stuk speelt zich in hoofdzaak af in Hongarije het land waar een officier een koning een Gravin een koningin en een huzarenrecruut niet in tel is Gravin Thurzo en Prans Pies s de hchoenmakerszoon hebben van y ng saf elkaar zielslief Graaf Thurzo s levensdoel is echter een schitterend huwelijk van zijn eenlg s dochter Zoo komt dan Baron von Heimberg kapitein bij de huzaren al s huweiykacandidaat op de proppen De huzarenkapiUin waarbij Frans Plesfe door verschillende toevallige omstandigheden oppasswr gewor En dan zien v e na de spannendste tafcreelen hoe tenslotte toch de schoenmakerszoon gelukkig wordt met zyn gravmj op hetzelfde moment dat de Baron zich in het onvermijdelyke schikt en zich door zyn eerste geliefde het danseresje liona naar het altaar laat geleiden Hoe dit allea te werk gaat kunnen we een ieder ten zeerpte aanraden zelf te gaan zien Het is een werkelijk mooie film van pikant realistische strekking Het Hollandsch nieuws geeft on s veraehiUende prachtige wintergezichten de y s spfrt H M de Koningin Moeder in ge sprek met Ned Indië en enz Het Ufa journaal brengt het laatste vereidnieuws in beeld Verder draaien er nog een tweetal kluchten als bijprogramma Een twee acter De Manhattan stier en een bijzonder leuke teekenfilm De Spaansche guitaaf van Alice Rest on s nog te vermelden dat ook de muziek in alie opzichten voldoet Een en ander is dezen week een gang naar de Boelekade ten volle waard Kamerkieskring Leiden Woensdag 1 1 vergaderde de Kamurkie skring Leiden m Den Burcht te ï eidon Van de 126 afgevaaidigden waren 1 IH aanwezig üe vergadering stond naar wij aan de G 1 ontleenen onder presidium van den heer Warnaar van Sassenheim Naar aanleiding van de notulen aqv vorige Vergadering werden door den heer J de Raadt van Gouda eenige mededeelingen omtrent de zich voltrekkende wyzigingfin in het Goudsche partijleven gedaan wat door de vergadering met daverentl applau s werd begroet Bij de bestuur verkiezing werden de afLiedende leden herkozen Onder de nieuwgekozenen noemen we om in de onmiddellijke omgeving te blijven de heer E A Polet welke 80 stemmen op zich vereenigde en de heeren P v d Bos van Moordrecht en J Hoogendijk van Ouderkerk a d IJssel By de bespreking van de Groslijst voor de Tweede Kamerverkiezing kweet de heer Polet zich van de gegeven opdracht en bepleitte op tactische gronden de plaat sing op No 1 der Candidatenly t van een Hervormd man Na gehouden stemming zal geadviseerd aan het Centi Comité om de heeren oud minister Vafi Dijk of Mr Beumer ala ly staan voerder aan te wijzen Voor de aanvullende lijst werden reeds ver scbillende namen genoemd O a de heer d Dool te Bergambacht terwijl de candidatuur M A Verkerk door Gouda by monde van den heer Ue Raadt benevens nog een kiesvereeniginii v erd genoemd De overige i estuursvoorstellen bijv de heffinjj van 50 et per lid vi n de kie vereenigingen en de verstrekking van verkiezingslectuur werden na ampe O bespreking aangenomen De Tweede Kamerverkiezintten De Maa bode publiceert de aanwijzingen van candidaten voor de Tweede Kanieivcrkiezingen door de Kiesvereenigmgen Voor de Kiesknng Leiden luiden deze aU volgt t KwaliteitBzetelB 1 Deskundige op het gebied der Staats jfinanciën j Mr G C J i Kropman Amsterdam mr 1 K J A Trip Batavia A C A van Vuuren sGravenhage 2 Deskundige ap het gebied van ar beid szaken en het aibeidsvraagstuk L F Guit Den Haag A J Loerakker fhoten A 11 Smulders Utrecht prof di J A Veraart Den rfaag P Warmerdam Liv p var Welie Utrecht Vrye zetel Mr F S H Bach Am s terdam J H M Balvers Hillegom H E v d Brule Rotterdam G Bulten Voorhout A Gonyn Doetiiichcm A C A Deereniberg Schoonhoven dr E A M Droog Heemstede L 1 Guit Den Haag J P Gouvemeui Sassenheim mr J A G M van Hellenber Hubar Ryswijk G W Kampschóer Monster J D de Kok Loosduinen dr D A P N Kooien Den Haag mr G C J D Kropman Amsterdam J Th v d Laan Zuilen dr H V E Möller Tilburg mr L Niemöller Den Haag F L D Nivard Rottetdam dr A J B Oomen Utrecht M van Poll Helmond Th F M Schaepman Den Haag P J S Serrarens Driebergen J G Stadhouder Zoeterwoude mr M P L Steenberghe Goirlc mevr A C M Steenhoff iJmuiders Baain mr A F L H Tepe Leiden 1 F Veelenturf Uazersvvoude Bond van Kaasproducenten Donderdag 17 Januari is hier ter stede in het Blauwe Kruis opgericht een Vereeniging van Jongeren van den Bond van Kaasproducenten Aanvankelijk met 18 leden Die concept tatuten werden vastgesteld Als voorloopig bestuur werden gekozen de heeren C J d Heuvel te Ouderkerk a d IJssel voorz A Verburg te Bodegrnven Meye secr P v d Linde te Haastrecht penningmeester Getracht zal worden door middel van filmavonden en spreekbeurten enz onderafdeelingen op te richten Unie collecte De opbrengst van de öOe jaarcoliectevoor de scholen met den Bijbel heeft reedsde ton overschreden Van 625 Loc commis sie bedroeg het totaal ƒ 102 540 04 teGouderak was de opbrengst ƒ 125 te Ouderkerk a d IJssel Kerkcoil ƒ 98 70 teOudewater ƒ 92 30 te Papekop ƒ 40 39 teReeuwyk ƒ 110 te Zevenhuizen ƒ 272 40 Ken nieuwe ZendingsfÜm Melaman Gelap Ieder die zich nog herinnert de prachtfilm Warta Sari die een jaar geleden in onze stad werd vertoond zal met blydschap vernemen dat het vervolg van deze fi ni Melaman Gelap binnenkort in onze stad zal worden opgevoerd Evenals de vorige i ook deze boeiend tot het einde Ze verplaatst ons naar onze bezittingen in OostIndië dat steeds meer de belangstelling vraagt van ieder die meeleeft met bet wereldgebeuran Z laat zisn wat daar door blanken die zich geven tot heil an hun me temenschen kan worden bereikt De belangstelling voor deze film zal dan ook zeker niet minder zyn dan de Warta San film heeft genoten Al3 datum is vastgesteld Woensdag 27 Februari a s De vertooning heeft plaats In de Schouwburg s Middags voor kinderen s avonds voor ouderen Nadere bijzondrheden zullen door raambiljetten en adverlentiea worden bekend gemaakt Demons tratiemidda gen voor de Ver van Huisvrouwen De Jaarvergadering De leden van de Ver voor Hui wrouwen zijn opgeroepen voor een demontti atiemid dag op Dinsdag 22 Januari 3 uur m Hotel de Zalm waar een vertegenwoordiger van de Sluis fabrieken zal demonstreeren verschillende artikelen van de bekende Sluisfabrieken zullen worden aangeboden er zal thee geserveerd worden Voor deze bijzondere middag is zoo ver nemen wy introductie toegestaan Op 29 Januari zal eveneens in Hotel m Zalm de heer D J van Lennep directem van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze te Utrecht spreken over Methode en hulpmiddelen van de voorlichting by beroepskeuze voor jongens Ook voor deio middag is introductie toegestaan na aanvraag bij het bestuur De Jaarvergadering zat voort s gehouden worden op 7 Februari a s eveneens m Hotel de Zalm De agenda vermeldt o m kasverHiag on jaarverslag van de secretaresse verkiezinf van drie bestuursleden de twee aftredeiitle leden Mevr Hupkes Bloemendaal en Mevr Vroman Vromen stellen zich heikiesbmi er IS één vacature Verder staat op de agenda benoeming af gevaardigden naar de Alg Vergadering en benoeming van twee leden voor de kascont missie Alle bijeenkomsten vangen te 3 uur aoi Bekroningen Op de heden in den Haag te houden 44 intern Pluimveetentoonstelling uitgeschreven door de Kon Ned Ver Avulcultura behaalde de heer C M Spruyt een belangrijk aantal prijzen waaronder Groote Zilveren Medaille van H M de Koningin voor de fraaiste collectie 5 zilveren Bekers voor de beste dieren in verschillende afdeelinffen benevens 5 kam pioen schapspr ij zen en m gioot aantal Ie 2e en 3e prijzen Evangelisatie Samenkomst Op Donderdag 24 Jan des avonds te H uur zal er een Evimgelisatie SamenkomsE worden gehouden in het Vereenigingsjebouw Heeren straat No 5 Spreker is de heer W F Kloos Ondetwerp Staan de juiste spoelen op uw Radlotoe stel In deze samenkomst zal voor het eerat het MaranathaZangkoor zingen Diploma boekhouden Voor het praktijkdiploma boekhoiiildi Mercurius slaagde lie J v J v Beek Ir te Waddinxvee feerling van deii heer Boer alhier Thalia Bioscoop Een goedgeschreven deter tive verliBai wil er bü het publiek altijd nog wel in ook als het verfilmd op het doek gebracht wordt De titel van het than s vertoorde hoofdnummer Het geheim van de Chineebche Papegaai is op zichzelf al vend De bijvoeging dat het een MylW j neus drama is tn dat Mysterieus tiiet te veel gezegd doet iet boeiends verwachten Laten we dadeiyk zeggen dnt het stuk aan de verpachtingen beantwoordt en m de zeven acten die het bevat li het den toeschouwer vaat wekt in kl m 1 mende mate de belangstel ling en de nienva 1 gierigheid naar de oplossing t Gaat in Art j tuk om een paarlencoüier dat na xst als 1 bruidsgeschenk gediend te hebben im de bezitster na twintig ongelukkige jar van de hand gedaan moet worden Als het Mover is tracht een troepje schavuiten het j kostbare collier machtig te worden hun pogen is ijdel dank zy de ingenieuM medewerking van een Chineesch detectlf j die als hij niet zoo uitgedroogd en brood j brood mager wai zijn gewicht in gtK 1 Waard zou zijn of meer dan dat Een tjV 1 sche figuur die Chinees die als t ware gf 1 heimzinnigheid uitstraalt Een boeiend stuk Als byprogramm i een sportfilm BW j ball Match en een extranummer GeotTJ de Brievenbesteller De Pathé Revue ge I mooie gekleurde buitenland sche kykje j Kermis in Parijs en de omgeving van Kr stantinopel De volgende week wordt gegeven BJ naldo Renaldini waarin Luciano Albcrü optreedt Een ouderavond in School no 6 Men schryft ons Vrijdagavond te half acht kwam oudercommissie bijeen in de School i Keizerstraat 41 alhier Nadat den heer P de Vos Hoofd J School de vergadering geopend had en aanwezigen verwelkomd had voor i l goede opkomst gaf de heer de V08 woord aan den heer A Willemsen uit 1 Haag die een rede hield over Het Bo Lichbbeelden verduidelijkten het eaprok woord Den heer P de Vos dankte den h er Wiltemsen voor zgn mooie lezing Nadat enkele agendapunten waren handeld werd koffie thee en ver gen rondgediend Ten lotte sprak de heer de Vos enkel woord waarbij h niet kon zyn bevreemding uit te spreken oWf feit dat aan alle scholen verbetering den aangebracht maar school meesUl wordt vergeten Soms zoo staat het water m de ang ook wel f chooUokalen De heer de Vos besloot met de IWf te spr i n dat nu ans en eind m aan zulke wantoestanden in onze moderne Jaarrergadering Goudsche AtMetiekkring Jkforgenochtend houdt de Goudsche Athletiekkring zyn algemeene jaarvergadering in de bovenzaal van het café Duynstee Naast de gebruikelyke agenda punten koinen o m aan de orde de verviilling van een vacature in het bestuur wegens bedanken van den heer Jac de Jong en besprekingen omtrent de in den komenden zomer te houden onderscheidene jaarlijks terogkeerende athletiekwedstryden Voor wie iets voor de athletiek voelt i de vergadering die om 10 uur aanvangt toegankelijk De Sted Badinrichting Blykens mededeeling van de Commis ie van Toezicht op de Sted Badinrichtingen zal het Badhuis voorloopig Zaterdags geopend zyn voor heeren s middags van 2Vè tot 5 uur en voor dames van 7 tot 9 uur Praktijk Examens gehouden 17 18 en 19 December 1928 te Gouda vanwege de Ver V Leernren in de Handelswetenachappen Geslaagd voor Boekhouden 3 van de 10 cand J M van Leeuwen J v d Heide en A V d Graaf te Gouda voor Fransch 1 van de 3 Cand H Ouwersloot te Gouda voor Engelsch 5 van de 5 cand A Beij J de Weger te Gouda C v d Starre te Iteeuwijk en B M de Jong te Ammerstol Burgerlijke Stand GiEBOREN 17 Jan Pietemelta Christina d v G C Homes en J Teriouw Tuin straat 11 OVERLEDEN l i Jan Barbara de Bruin geh met N van Eijk 84 j 17 Jan Adriann Koot geh met J Kool 31 j Agenda 19 22 Januari gebouw Openbare Leeszaal Tentoonstelling van Olieverf schilderyen en Aiiuaielleii van Nelly Goedevvaagen 19 Jan 7 4 u n m Soc de Réunie Lezing met lichtbeelden voor de Alg Bond van Pos td ui venlief hebbers ly Jiui 8 uur Soc Onh CJenoegen le sl vond Goudsche H B S Vereenigmg 19 Jan 8 uur Zaai Concordia Feestconcert Kuterpe li Jan 3 uur Hotel de Zalm Demonstratie Sluififabrieken Ver van Huisvrouwen 23 Januari 2 uur Raadzaal stauhui Vei gadering Kamer van Koophandeï en Fabrieken Jan 8 uur Nieuwe Schouwburg Optreden familie Speenhoff Jan 814 uur Vereenij mgsgebüuw Hcprenstraat 5 Evangelisatie Samenkomst Apotheken De apotheek van den heer A H Teepe trouwe ih tot en met 25 Januari beneven den daarop volgenden nacht geopend na 8 uur des avonds des nachts echter alteen voor recepten Medische dienst Van hedenmiddag 3 uur tot Zondagavond kan men zich voor medische hulp wenden tot de doktoren Dr de Boer GouWe en Dr Evers Oosthaven UIT D£N OMTKEK STOLWUK De Afd Stolwyk hield naar de Producent meldt op 14 Januari 1 1 een openbai e vfrgadering waarin rekening en verantwoording werd gedaan en het jaarverslag werd uitgebracht Een en ander werd onder dank aan den secretarii en penningmeester goedgekeurd Als sprekei trad daarna op de WelEil gestr heer Mr Uyk en te Gouda met een imleiding over het irbeid scontract Op duidelijke en eenvoudige wijze werd een uiteenzetting gegeven van de bepalingen van tleze wet en de rechten en plichten van hen die er mee te maken hebben Waar door dit arbeidscontract zoo vaak conflicten tusschen den boer en het personeel zijn voorgekomen was het te verklaren dat van de gelegenheid tot het stellen van vragen een zeet ruim gebruik werd gf maakt Uitvoerig werden de gestelde vragen door den spreker beantwoord Een en ander had ooveel tijd in beslag genomen dat de andere pimten van de agenda n i behandeling van het voorontwerp Pachtwet en Landbouw arbeidswet In gedrang kwamen U naniem besloot de vergadering hiervoor een afzonderiyke avond te nemen Met dank an den spreker en aan de vrij talrijk opgekomen aanwezigen sloot üo voorzitter de vergadering Dinsdag 22 Jan hoopt de Ned Herv Jong j Ver Het Mosterdzaadje alhier haar 9e Jaarvergadering te houden in de Bijz school j Aanvang 7 uur Toegang vrij HAASTRECHT Gemeenteraad Vergadering op Vrydag 18 Januari 1929 voormiddags 10 uur Tegenwoordig met den Voorzitter Baron van Hemert tot Itingshof alle leden Er is één vacature A Muurling De Voorzitter opent de vergadering en zegt dat de Raad het overlijden te betreuren heeft van den heer A Muurling die voor eenige weken nog in de kracht van zyn leven uit den Haad is weggerukt en wiens gewaardeerde kennis steeds hg den Raad in dankbare herinnering zal blyven De Raad hoorde deze woorden staande aai Vervolgens wenscht te Voorzitter de traditie getrouw in deze eerste vergadering in 1929 den leden alle voorspoed toe zoowei voor zichzelf als in gezin en zaken en spreekt het vertrouwen uit dit jaar In denzelfden aangenamen zin te kunnen samenwerken De heer van D k als jongste raadslid zegt zeker de tolk van den Raad te zyn als by den Voorzitter dankt voor zjgn vriendelijke woorden en hem en zijn gezin wederkeerlK alle goeds wenscht Vervolgsns worden de notulen der vorige vei adMhig leleMii m onvtmidenl oedgekeurd De Voorzitter doet mededeeling van devolgende ingekomen stukken h en schryven van den heer F Berkhout houdende mededeeling van het overly den A an den heer A Muuriing waarop namens den Raad een schryven van rouwbeklag is verzonden Missive van de Ged SUten d d 24 28 December j l houdende verdaging der beslissing op de begrooting voor 1929 Missiven van de Ged Staten d d 24 Decembers Januari 3 12 December en U Januari houdende goedkeuring van comptabditeitsbesluiten Missive van de Ged Staten d d 10 15 Detember j l begeleidende goedgekeurd besluit tot onderhandsche aanbesteding ver bouw van de voormalige onderw yzerswoning Aangenomen voor kennisgeving De heer Raateland bespreekt de voordracht en meent met het medelid den heer van Diest besproken te hebben den heer Luteyn voor te dragen De Voorzitter verstondert zich over deze mededeeling en zegt dat de voordracht met den heer van Dieet besproken is terwyl het bekend ia dat de h h Luteyn en Bakker beslist weigeren een eventueele benoeming te aanvaarden De heer Scheer heeft de voordracht aandachtig bezien en zegt er in de vorige vergadering uitdrukkelijk op gewezen te hebben dat het met die voordracht zonderling ging toen de toestand veranderd is heeft de heer Muurling de benoeming aanvaard Nu door het overlyden van den heer Muurling weder een vacature is ontstaan hebben B en W met den heer van Diest overleg gepleegd Hy ziet in deze voordracht iets persoonlijks daar in de vorige vergadering is gezegd dat het wenschelijk is dat in het Armbestuur ook een lid van den Raad zitting heeft Hy heeft niets legen de voorgedragen personen maar ziet het zoo in dat hy persoonlijk is gepasseerd Hy heeft zich afgevraagd waarom er nu geen raadslid wordt voorgedragen zyn er nu geen goede Er is eenzelfde vacature en na onderzoek is hem gebleken dat er in B en W geen woord over gesproken is Het is de gewoonte rekening te houden met lie strooming in de gemeente zoodat het wenschelijk is een vertegenwoordiger van de arbeidende klasse in het Ccdlege te benoemen De heer Scheer bedoelt hier met zijn eigen persoon maar den ongewenschten toestand aan te duiden De heer Graveland zegt niet bekend te zijn met de werkkring van het Burgerlyk Armbestuur bespreekt de werking van het Kerkelijk Armbestuur waar alle behoefiigen behoorlijk worden verzorgd en wijst er op hoe sommige bedeelden met den ontvangen steun omspringen De Voorzitter zegt dat de in B en W besproken motieven niet voor openbare behandehng vatbaar zyn De heer Scheer protesteert er tegen dat de Voorzitter er zich op zoo n gemakkelijke wijze wil afmaken en hij dus met een kluitje in het riet wordt gestuurd De Voorzitter zegt de zaak objectief te willen blijven behandelen en stelt de benoeming aan de orde Met algemeene stemmen wordt benoemd de heer F W Gronert In de vacature Muuriing wordt tot plaatsvervangend lid van het Stembureau in District Hl benoemd de heer C Boer Komt in behandeling het adres der Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van den Arbeid voor Onvolwaardige Arbeidskrachten om de vereeniging als lid te steunen De Voorzitter zegt dat het niet op den weg van de kleine gemeenten ligt alle vereenigingen te subsidieeren waarom B en W afwyzend adviseeren De heer Scheer kan over deze vereeniging weinig zeggen hoewel het hem toch wel toelykt dat zü steun verdient daar zy een zeer nuttig doel heeft Hy zal dan ook blanco stemmen Het voorstel van B en W wordt aangenomen Adrea van de Koninklijke Nederlandsche Politiehond Vereeniging om als begunstiger toe te treden B en W adviseeren afwijzend De heer Reneman vraagt of dit geen nut voor de politie kan hebben waarop de Voorzitter antwoordt dat by den te Stolwykersluis gestationneerden Kykaveldwachter een politiehond aanwezig is waarvan de hulp kan worden gevraagd en waaraan geen kosten verbonden zijn De heer Scheer vraagt eenjgen steun te verleenen daar deze vereeniging algemeen nuttig werk verricht waarop de Voorzitter nog zegt dat het Ryk voor opleiding van politiehonden zorgt Het voorstel vs ordt aangenomen tegen de heeren Reneman en Scheer In verband met een circulaire van de Gedeputeerde Staten wordt de verordening op de keuring van waren gewyzigd Hierna komt in behandeling het voorstel tot vaststelling van een keur op de wateringen in de kom van het dorp De heer Scheer acht zich niet bevoegd opmerkingen te maken maar wijst er op dat aan derden opdracht wordt gegeven op te ruimen waar door anderen vervuild wordt dat kan z i niet door den beugel te meer daar de Gemeente zichzelf hieraan schuldig maakt De heer van D Jk zegt dat in alle polder zich dergelijke kwesties voordoen en dat wanneer zich dit hier voordoet men de schuldigen dan maar moet vervolgen Hy merkt echter op dat volgens het voorstel de schouw in de maanden Juli en November gedreven zal worden dit is z i te laat waarom bepaald wordt dat in de eerste helft der maanden Juni en October de alooten moeten worden schoongemaakt De heer Graveland wijst er op dat het voor belanghebbenden nuttig is vroegtijdig de slooten uit te baggeren De heer Scheer vraagt nogmaals wie het vuil van de gemeente moet opruimen Vroe ger gelastte het gemeentebestuur den bewoners om riolen aan te brengen hy acht den toestand nu evenmin goed als vroeger De heer Reneman wijst op de vuile slooten die vroeger langs het Kerkewegje lagen en die thans zooveel verbeterd zyn De heer van Dyk acht het gewenscht dat wanneer zich aan het einde der riolen zand ophoopt dat dit van gemeentewege wordt opgeruimd waarop de Voorzitter zegt dat met dergeiyke bijzaken rekeniqg zal worden gehouden en dit dan eenvoudig zal worden uitgebaggerd Vervolgens wordt de verordening met algemeene stemmen vastgesteld Op voorstel van B en W wordt besloten tot afkoop van den huur van dienstleidingen in gemeentewoningen en voor de straatverlichting voor de som van ƒ 1580 af te lossen in vier jaren met byberekemng van 4 7o rente over het restant overeenkomstig het advies der commissie voor de bedrijven De heer Scheer vraagt het aan particulieren ook gemakkelijk te maken den huur af te koopen waarop de heer van den Berg zegt dat naar zijn oordeel deze dit tegen een prys van ongeveer de helft der aanlegkosten ook zouden kannen doen De Voorzitter stelt voor dat wanneer iemand den wensch tot afkoop te kennen geeft dit verzoek om advies in handen der bedry vencommissie te stellen Het voorstel van B en W wordt aangenomen Komt in behandeling een adres van P W van Leeuwen e a om weer een lantaarn aan te brengen tegenover het voormalig stoomgemaal van den polder Bergambacht De Voorzitter zegt dat de lantaarn goede diensten bewees en dat de verandering geen verbetering heeft gebracht Hy acht het gewenscht spoedig de gevraagde verbetering aan te brengen daar de toestand thans werkelUk gevaarlijk Is De heer van Dijk meent dat er tegen verandering in de verlichting op dit weggedeelte dat geheel recht is en waarbij betrokkenen gebaat tiin geen bezwaar kan bestaan terwijl de heer Reneman meent dat wanneer het zouder bezwaar kan geschieden z i dan nog een lantaarn moet worden aangebracht Ook de heer Scheer oordeelt dat de toestand zooals deze thans is aanleiding geeft tot ongelukken en wenscht verbetering aan te brengen De heer Graveland zegt geen pressie te willen uitoefenen doch w st er op dat de vorige toestand veel beter was Besloten wordt het bestaande lichtpunt een eind terug te brengen en op de gevraagde plaats een nieuw lichtpunt aan te brengen De Voorzitter vraagt den Raad aan B en W machtiging te verleenen in dergelijke kleine zaken als voor het aanbrengen van lichtpunten kranen e d in het vervolg te Voorzien hetgeen wordt goedgevonden De geloofsbrieven vtm het nieuw gekozen lid de heer W Dogterom worden door de heeren Raateland ft vwn Dük nagezïen en accoord bevonden waarna tot z n toelating wordt besloten Een tweetal af en overschrijvingen dienst 1928 worden vastgesteld By de rondvraag bespreekt de heer Scheer nog het rapport betreffende het Kerkplein Waarop de Voorzitter zegt dat B en W dit nogmaals ernstig onder het oog zullen zien De heer van den Berg deelt raede dat in verband met de verharding van den dÜk een 100 tal straatpotten zullen moeten worden geplaatst De Voorzitter deelt jn verband met het in de vorige vergadering genomen besluit tot het aanbieden van een huldeblyk aan de gemeente verloskundige mede dat zy den wensch heeft te kennen gegeven dien dag niet te herdenken De heer van den Berg bespreekt nog de storingen in het electrSach net in Roozendaal welke zich nog driemaal hebben herhaald en waarnaar een nderzoek wordt ingesteld Hierna sluiting der vergadering MARK raElRICHTEN KaasmarkC Utrecht 18 Jan Aangevoerd waren 3 wagens wegende 920 K G tolleen rijksmerk prys ƒ 54 55 ADVEUTïaVTIEN Gevraagd een R K Dienstbode voor dag en nacht Aanm J G Steen kamer Piersonweg 3 Gouda 10 Net jong Dagmeisje voor direct gevraagd Aanmelden hedenavond tusachen 7 en 9 uur 10 LEWENSTEIN Kleiweg 88 Meisje gevraagd voor loopwerk en lichte kantoorwerkzaamheden Salaris f 20 per maand Brieven onder No 207 bureau Goudsche Courant Markt 11 10 Voor zoo spoedig mogelijk evriiag d in klein gezin nette Dienstliode kunnende koken Brieven No 288 burtiui Goi dac e Counmt Markt 31 9 Reiziger GEVRAAGD Vast salaris en jmyvisie LEWENSTEIN Kleiweg 88 MEISJE gevraagd voor hulp in cUn winM leeftiid pim 14 jaar 10 Boekhandel van Burk Kleiweg 39 TË koop GBVBAAGO een DIENSTBODE Gebruikt fiad Aanbiedingen onder No 181 aan het bureau Goudsche Crt Mart 31 OBVBAAGD te WASSE JAAR bü Den Haag in gezin van twee personen Zelfstandig kunnende werken en koken Voorzien van goede getuigen Brieven aan Mejt KrBMSTRA Santhorstlaan 51 e naar Zit Slaapkamer met Pension GEVRAAGD door jongmenach Brieven mat prijsopgave onder No 175 bureau Goudsche Crt Markt 31 10 Wüfdt gevr Den Haag 15 Maart of later in modern flatgebouw op len stand in kl gezin wegens huw der tegenw die o j in deze belr was een eenv TE HUUR AAJ GEBOÖBN Een geheel vr gedeelte van Duilenmeisje Heerenhuis bev 2 kamers en suits en tuin kamer enkeuken W C voorzien van alle gemakken met mooie voortuin voor klein gezin oftwee danws Naar verkiezing gemeubileerdof ongemeubileerd Huurprijs ƒ 7 60 gem en ƒ 5 jS m Brieven onder No 196 burean Cfbttdsdie Courant Markt 31 P G boven 25 vooralle werkzaamh Ook koken Niet alleen Goed loon Waschen reisgeld Prima get vereischt Uitv brieven onder Letter L Boekh BESCHOOR Nieuwstr 6 Den Haag 21 GEVRAAGD TE HUUR of TE KOOP Burgerwoonhuis met vr e poort en schuur atMuide Zmrtaweg Huurprija ƒ 5 per week Koopsom ƒ 3000 Hjrpotheek beschikbaar Brieven onder No 197 bureau GoudscheCourant Markt 81 12 10 Jongen Een Bovenhuis TK mjVR aan de Houtmansgracltt Te bevragen alle werkdagen bü 8 W M DE JONO Kattensingel J6 leeftijd niet beneden 15 jaav Adres QPOENENDAAL 4 ette Jongeman Vanaf heden zal ons Telefoonnummer cijo raagt Laaraap ter opleiding voor eoidktoyiU Fata au Optlakhingal Nl m n A Viiiahartiiik 101 Rattaigin M üpotheliers llssistent Brieven onder No 170 bureau Goudsche Crt Markt 31 15 Wat neemt U voor ZondaK aan de KoffietaTd Preskopf met Tong uitgesneden 40 et pei ons Aanbevelend A J OPSTELTEN Tilephvon 120 GEVESTIGD C VAN ELK arts T Kattentingd 79 Telef 770 Spreekuur 8 9 en 1 2 Donderdags 10 11 Fa P J Revet en Zonen Schilden Oosthaven 65 Tel 280 OOUDA De Commiasie van Toezicht op deSted Badinrichtingen brengt ter kennis van het publiek dat het Badhuis aan den Groenendaal voorloopig op Zaterdag zal zijn geopend 15 voor heeren s middags van 2 a S uur j voor dames s avonds van 7 9 uur Wirtterhandenzalf ORAHA PUROL Oroote DalffsttP VeplQtlng l n bat nar waai ehool Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 27 Sepl 192S No 64 HOOFDPRIJZEN Chevrolet Sedan nieuwste model Saloaameublement Compleet Radiotoestel Haard Eikenhouten Scbrijfbureau of dito Buffet enz enz 20000 Loten 8oo Prijzen Prijs per Lot f WEDERVERKOOPERS OEVRAAQD 30 Aanvr hiervoor Ie richten aan den Secr Penningm K BROUWER te DaKaen I 1 Iteuzsn Opruiming M R K f r mlai Tabakapliisan i voop dan lialvan plja w 0 L BINNENDIJK KLEIWEG 87 mktm m hi Boekhandel VAN BURK Kasboeken