Goudsche Courant, maandag 21 januari 1929

Wï ïT rïs o IS97S AFDOEND is Uwe RECLAME als U in de van de adverteert Gefarandeerde oplage SBOO exemplaren Vraag de billijke voorwaarden aan het Bureau MARKT 31 tiieusier dü beur otibroAMl Andirwe eeti orie fode iuxondorheid beiretieode de res tauiratie van den Dointoreu ulitspR un Ue i oo iamÉli keurt daaj oa ooiar den Haag terug Dbs avxjols zal de Dttmtor BWvwi in al uitwendjgl felediteiijiia wljzfl verUdhit wofrdtti Ontvangst ten Uove Zajurd jjatouU utJ t Uu h uiuugiA te Ku iUuh l jiiA ii Mlvlzti oorUediul du eatrsttt vau kwee gelljKe outvtuij simu giuhouden K lKi iiL lugünv oonugiitflUl oon van u Kuuiiigiu MiMdvir dvu l rltuf dur Nqlorlau liioii vnx l flumH Jalaaaa aan tal van da ineb n lusur in uit bot ge ieole latid ntet iMlzotvItVUig van petfuueu uit Noord Hol laiud fliö latur Uut paleize te AuwLardaiu op MUI ttvoudroouptif zuilen woidea out vtiiigtMi tigunliead wwrd gfa yot hun op wacbting bij de Koiüugm to natiken GedUtiUecrd acc ns De voorgestelde verlagbig rMt aigeneene uutemmlng V der Eerste Kameir ViolgouH tu 4 vuoriioopig in la4 dec lilflcf Sfs Kaurer betuai u uwu adgeomiMU laslenMuijig met du vootyestelde aocijiurverlK j ng Kukt lo ledtin waion vau meening dat t IkuJs elang het zooveel mogulijk tc eafauu vau di u uniokkolbanded dse vooral aam de gruozeu onnistbarunde a uHAiag u wihijut te hebOou aaofenonwu eisciht au dat tot dit doel do lu tttl ontwerp roor i stelde acoij o wHaeiinfl zal bljdnceia Enkele au iu ro Van vela sljdsa wcwd erkeoMijkbsid uit gpsprokan voor bet a nde dat de bewe gang der laodbestnjding gushad luwlt m ds venaindedog van het drankniisbniik Een legaat Toor fle Ver Toor SleehthooreiHlcB nHjion moj R C van Geuois te Ëlllekom hee t een l aai van t lO OOO aan ds Ver c igiilg tot bevordertne van Ab belangmi vftii slechthooreodeu vjarraaakt De aannemers en d Kykswerken Vragen van het Iwvede Kamerlid Knjver iiot j weoio hiuauerUtl Krijgiej ü GVii uen uunisber vau waUirtiaMt i uvraa Is m i jiiic4t liM e n kietu aantal ui eKonJorJ do NedorlaüUecuo aAOueaiwrs icli ua 1 JmiuATi jj liwbben onthoudtm vmi liischrijving naar do uiLvocriog ao Kijiuworken ingevolge nsi voor heu onbevrediaiiw l regGilingi belrurioiulü anbitrage iK gescbillan i h do muuater bopoid Twdie to dee en H Iko j L olgfn dt zo houding reedu hetfl jfhuul op de aanbcötedang van IHjkawjBT kua ioowel wat Ixrtrcft heit aatUa loscbryvlii ieo als de inaohriJvinipsflDDUuea IH vorbaiid umjI d ranningtni voor do ba trokkefl wwkon U hft kn iiiinisior bekend dat voor uiLvoering vau werken la vorliand met du De Commissie van Herstel heeft Owen Beiden hebben hun benoeming aangeno luen en zullen 1 Febiuari scliPep gaan naai Europa waar zy zullen bly ven tot het werk oer oommissie afgeloopen is hetgeen naar roen achaX 00 a 90 dagen m beslag zal nemen ♦ Zooftls men weet ia er sprake van weest dat Aman Oeilah de ten val gabrachte hervormingsgezinde koning van Afghanistan nadat zijn broer Inayat Oelah na oen bewind hetwelk dlechth dne dajfpn duurde ook door den storm der politiekfonrust werd weggeblazen nog eens zou probeeren zijn te loor gegane positie opnleu iji te nemen Nadere berichten laten echtei uitkomen dat Aman Oeilah die zich had teruggetrokken naai het veiliger en hem nieer genegen Kandahar den gouverneur vun taatstgenoenode ttad uitdrukkelijk order heeft gegeven den koninklijken standjuurd die daar reeds was geheschen weer n r te halen Hy meende dat dit de consequen lie was van z n vroeger besluit waarbij hy eigener beweging afstand deed van den troon Misschien dat Aman Oeilah uitgegaan IS van de overweging dat zyn kansen toch niet bister gunstiji Htonden Inwneia df leider van de opstandelingen Batsja Eaquao beeft een verbazend grooten aanhang die niet alleen van een groote moreete beteekenis ia maar ook in materiaal opzuht hem in staat stelt zich te handhaven Zoo behelzen de telegrammen dat hy vijftienduizend soldaten te zyner dispositie heeft met wie hij heel wat kan uitrichten Bovenuien schijnen ook de Sjinwari s het met J atsja SaquAo op een accoordje te willen gooien hetgeen afgeleid zou kunnen worden uit het bericht dat zy voornemens lyn een delegatie naar de Afghaansche hoofdstad te sturen teneinde by den nieuwen niachth löer hun opwachting te maken en liem het beate voor de toekom t toe te wenschen Batsja Saquao schynt zyn mannen goed m toom te houden Het blykt thans dat hij niet aan het hoofd staat van een allegaartje plunderaars doch staat kan maken op soldaten die dank zy de m hun gelederen heerachende tucht een sterken steun vormen Habib OeUah de nieuwe emir zoo noemt hy zich naar men weet heeft zich tegenover zyn tegenstanders ongetwijfeld nddeiiyk gedragen immers Inayat Oeilah gaf hy met diens volgelingen een vrygeleide Deze koning van drie dagen is door de Engelschen die een bemiddelende rol speelden per vliegtuig naar Peejawar gebracht vanwaar Inayat zich nu naar Kandahar zal begeven dezelfde plaats die ook zyn broer JUBILEUM SPEENHOFF OROOTE Se4lOUWBURG op Wo n €i g 3 ipl LOGE en STALLKS t 1 60 LEDEN S O ƒ 1 20 BALCON 1 20 LEDEN S O G l GALLERIJ 0 50 plus rechten Plaatsbesprekiitg DINSDAG 22 Jan 8 uur 50 S S VAN DANTZIG OPRUIMING VAN RESTANTEN GEVULDE SINAASAPPELEN met Slagroom 12 centSLAQROOM SPRITSEN lo centSLAUROOM WAFELS lo centBONBONS ROMAIN s cent 2 ZAAL s BANKETBAKKERII Markt 32 Het adres voor De Echte Qoudsche Siroopwafelen I Brandsloffeiiliandel Eebr v Bruioessen Levert nog steeds prima Wanneer op eiken dag van het l3i werd leest gevierd zou t spel even lastig worden gevonden als thans de arbeid Belgische Eier en Kachelkoien tegen de bekepde lage prijzen Magaztinen VROUWESTEEG 25 Tel 498 TURFSINGBL hoek VEERSTRAAT BOSf HWEG No 25 litMrttifJimlilNJr NuiJMi lilt het Ëngelacfa van BEN BOLT 25 Neen JuÜrouw Berringitfln is hierOM Zij is io iiw hui lo Oreeo Park w abottBÜufl flitdifok Zijn vrwrad w n werten cwü van verbirfng Hoe is dat awgeüjkl rleo hij ongeloovig ik beto er hanr zejf uiwi bümflogaan Z j had diem JAii ea man met dat donkere Ijwertijk bIj zicji dien u met een dreigeo blik v aae terwijl u met baar enl dy Arthwalto sÉond te proteo even na l Q wae grkorowi Shottelius keek hem even peênzoid aan toen imlachta hij U bent een tA ffpmeriter jmi b vriend muu u vefgist a toch als a meent dat ik dien mm kende Manr hij heeft vrije toegüig tot uwJU Hij belde niet eend aan Hij had een eutel ea u wilt me TOrtelleo öa t u in een dwaUn T kM t kapiwto 8ingJ on Na r em sl M P W imt ik M hMi Mker Het k a 40 ANTON COOPS Oroaiat Wijdstraal SI Tal 328 4o Crème Mousson HazeliM Snow Pond s Crème Abonneert U op dit blad Notactsft v agt lasBoot zal op MAANDAG 21 JANUARI 1929 des avonds half a t in Hotel DE ZALiM te Gouda in het openbaar Terkoopen EEN WERKPLAATS MET BOVENWONING aan 4 Graaf van BWïatraat nos 101103 te Gouda Werkirfaats ontruimd te aanvaardon Boven womng verhuurd voor ƒ 5 50 per week EEN WO NHUIS aan de Ridder vad Catsweg no 176 te Gouda Veriwiurd voor ƒ 5 per week EEN WERKPLAATS aan het Jaagpad no 27 te Gouda Verhuurd voor f 3 per week BEN PAKHUIS aan het Jaaigpad no 42 te Gouda Ontruimd te aanvaarden EEN PAKHUIS aam de Nieuwe Haven no 105 te GouaS Onirmmd te aanvaarden EEN PAKHUIS aan de Nieuwe Haven no 107 te Gouda Ontruimd te aanvaarden Te be tisfen volgens plaatselijk gebruik Nadere inlichtingen ten kantore van renoemden notaris Oosthaven 39 Engelsch Opl L O Opl Mercunus Bijwerken v leeri eanvers enz C J KNOP Ijt war M O Krugerlaan 197 LAATSTE WEEK dtr 6R00TE OPRUIMING C A B BANTZINGER Markt 18 19 Zaterdag 26 Januari LAATSTE DAG Op alle artikelen die niet in de op rmming zijn 10 kra ting h Mntant 25 OP UIIIIMG van Restanten bij 10 e j j LOBVK Gquwe 145 t o de Turfmarkt Thans waiter verkrijgbaar mmi u Truffels 30 ets per ons £ HEIFST ir V h L J Boogaard L Tiandeweg Telef 777 Thi fn iPoep in origineel verpakte flacim Het Middel voor den hoest per flacon 50 cent DBOG HET BLAUWE KRUIS J C LANGBRAAB Gedipl Drogist Borg MartensBlnfirel ÏM Tel 7S9 paoia L Diiis Hjgienisrhe artikelen en PateotgeDersmiddeleB Contult ook per brief avp J DAM 7 ROTTERDAM STEENHOUWERU A NOOOBOL B U 9rEBN ZANDSTBN SCHOflflST SNMANTEU eRAFWERKEN ACHTER DB KERK GOUDA wFepniltan SSS wormpoeders S venh veo q o ï made mai en andere infirewandsvomwn toowel bÖ volwaasonen als by kinderen 85 Mnt per dtoos I rie doozen ƒ 2 40 Btj ApoÜMkcrs en Drocfwton m HEDEN BEGINT ONZE GROOTE UITVERKOOP wan I DAMES en KINDERMANTELS I JAPONNEN en HOEDEN J L BRUNS TURFMARKT M HOBK OOUWK 1 PARFUMERIE APOLLO G O E D K O O P S T MARKT 63 8 DAGKN Serinjren eep van 19 nu 10 cent Cote d Asar EA van 36 nu 29 cf nt Glockoddnt pasta van 78 nu 35 cent Gluckodoitt pasta van i 25 nu 79 cent Eau de Cologne m nikkelen dop van 1 05 nu 50 cent Sapoderma van 75 nu 59 cent Sftpoderma van 1j50 nu 119 cent Gronden Teerzëep Tan 2Z nu 14 cent BoxSteel Bcheermeajea van 1 dollar nu 65 cent p 10 stuks PROPITBBRT EXTRA RECLAME ScheerxeepTallins van 49 nu 25 cent Odeur Piver van 2 50 nu ƒ 1 69 Eraamic tantfzeep nu 21 cent NagelsGhuiet van 15 nu 9 cent Bcrtinzeep van 25 nu 15 cent Cloaetpapier 10 rol voor 69 cent Sch eritwaaten van SO nu 19 cent Tandpasta d Orsaj van 60 nu 30 cent Eau de C olo eceep 40 van 1 25 nu 69 cent per doos HAAST U Wy leveren onze installaties reeds vele jmten over geheel Nederland Sedert we öok weric r if en nuJcen van Gouda zyn ook hier t eds meerderen gaan inzien dat de G R Radio Installaties op den voorgrond treden aoowel wat geluidsweergave als selectifvlteit en betrouwbaarheid betreft Wie niet muzikaal is kan met een andere instaSlatie tevreden zün Luisteraars met MVZiKALE ooren begeeren na vergelykmg altyd een G R COMBINATIE en die t betalen kunnen en willen nemen dan in eens ook den nieuwen ELECTKO DYNAMISCHEN luidspreker waarvan op t eerste aanhooren de weergave verbluffend is Bezoek onze gehooraaal Gouilsche Radio Industrie G DE RAADT WEStHAVEN 42 GOtTDA Hofleverancier N3 Onze electro dynamusche Kiidi preker wordt o a ook aldus gefabriceerd dat hu tevens kan dienen ala onderkast voor het radio toestel zoodat dit erop kan gezet worden I oor inbouw van een KUPROX gloeistroomapparaat en een piaatspanningapparaat vervallen accu en alle andere batteryen en wonit van ied r bestaand toestel een wiaselstroomtoeste gemaakt Vraagt prysopgaaf Heeft U bij H aWernmg Markt 6 47 die mooie zijden Combinaties met Kant gezien voor f 3 75 en f 4 25 40 4 mJ 21 Pi I929 JlNiHai 87 Ja 0 fl fmmm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BËRKENWOUOU BODEGRAVEN BOSKOOP CfOUDS RAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCABELLB NIEUWERKERK OUDERKERK OüDEWATER REEUWUK SCHOmHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZËV£a HUIZEN au Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEFBXJSt Uit Gouda en omstreken be oormde tot den bexorgkrüw 1 6 regelfl ƒ 1 30 aHoB r pat meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den besov crinc 1 6 regels ƒ 1 65 elke ngvl meer ƒ 0 30 Advertentien m het Zaterdagnominer 20 by ag 0 den priJB Lieft digheidsiafivertentiën da heift van d n prijs ABONNHMIENT PBiUS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 90 per wede 22 c it overal waar de bezorging per iooper geechiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOüDA by onze agenten en loopers den boekhandel en tte postkantoren Onze tmreaux zgn dagelülcs geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 83 Postrekening 48400 INGEZONDEN MfiDEDKËLINGEN 1 4 reff U ƒ 2 elke regel ine r ƒ 0 0 Op de voorpagina 50 hooger Gerwone advertentiën en uitzonden mededeelingen bfj contract tot zeer gerediKaerdw priJB Groote letters en rsnden worden berekend naar pilaatdruimta Advertentiën kunnen worden mgezonden door tuascheidnmat van sotiede Bodthanöelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten diW09 TÓ6r de plaatolnc ut bet Bureau zyn ingekomen teneinde van opname venekard te t s De regeering der Veenigde Staten heeft aanstonds stappen gedaan om de Amerikanen die zich in de betrokken gebieden bevinden te beschermen Daar de regeenng van Guatemala een strenge censuur op berichten heeft ingesteld is nog niet bekend geworden of ook de zeeha vens Ocoa en Chanperico die in het gebied van desi opstand liggen door de rebe 1len zijn beiet Op het oogenblik bevinden zich aan de Westkust van Guatemala geen Amerikaansohe oorlogsschepen BINNBNLANP Koninkl k bezoek un Utrecht Herdenking van dv Unie vau Litrecht H isdag j J a i uni ul liut JjU jun it fl i zyn waarop d tgevaaTÜigd u m iTMohllloiido Noord Ned riand h6 ti 1 tfkfn MGn dioaujmeiiiit lo s eiidea m de göricUiedenis bokwid al do Umo vau Ur uui Uieew Uïüu vani Ltreoht wïw geemgrondwot maar oen vcirdrug liwsolion do aow eaten dio zicfb hitrmee vw buudien aUandtv litj te staan tcg im vreemd vvid ÜM Verbood to besiahouwea edgaüijjc ftls hf t ïuodiaiDeait vau ons ouatbaoiuilijk volks beataau wordt m Utrecht herdaejit au Oe Kon fwuUle zal bIj dezo htnrdenkiag t eov óordjip zjjin In hot UuivursituitE ioouw zalltu door dr G H Kemkamp rii dx j Th de VTiBser rodevoeri ngeii worden g wudeu Dezo toesprakeo zutWi worden afgewiaaaid dooi zang n inuzldc De redevoeriogen in du zaai zullen per radio wordieu uj ui dm Na afloop to ongeveet 12 uur s wddee zal de kaodnkHjka faanlHe oenige oogKUblikken verlAeven iu de auiuUssaaj en zidi vervolgens door dien boofdlngang van h H UHJvtatdtefllisgalxMi w m de naiMj heid woarvftn een eerewaoht van Utrechtsclie stucleoiten xal zijn opgieete ld nfuir bet plein Ijegesen waar ui den voot van het standbeold vaa GraaB Jan van Na an kransen zuilen worden neergelegd Op dal oogenblik zal de carlllonnist op dea Dom oren bet Wilhelmus spelen Daama zuUeu eveiialfl 360 jaar geledfaa geeohiedde eai g minuten da zware Domklokken luidei tw ns bodocid ato inleiding tot een des middags plaate vindende plochiigibeid in de Hichaelskapel ia verband met de reetaura tio van den topon Voor laze pieolMtigheid zuJlm versoMIIwidfe voreenifiinglen vwr de Konioklijke familie deÜleoran Tc ongeveer 3 30 rijden A Koningun en liel hooge gezelsch naw den Domtoren Nd pen kort oponthoud in h t ontvïwgge bouw begeeft H M zioh lange de oude biaachopefrap naar de St DUITSCHLAJ De dbiigatiezwci In Maart begin In de zwendei affaire iimgsobligatles zyn de bei MhuJdiging tegen Hugo tegen den bankier Kunert c thans aan de rechtbank te Berlyii toegezonden met het verzoek een vervolgmg in t itellen wegen poging tot oplichting ten ittdeele van hei Ityk door het aangeven van wrlogsleenings obligaties nieuw bezit ale oul bezit Het proces tegen Stinnes komt het eerat aan de beurt vermoedelijk ib Maart ENGELAND De Prins van Wales naar ife kolenvelden Oe Daily News bericht dM ie Prins van Wales die reeds eenigen tjjd geleden een oproep tot de bevolking re gericht om de noodlijdende mijnwerkers te steunen een tocht door de Ëngelsche ko ngebieden zal maken teneinde zich arif ew llK ld te vormen van den nood der SOO OOC Britsdie werklooze mijnwerkers en hunne jjgezinnen ZÜiD SLAVl4 Geweldige anetwfal Spoorwegverkeer gestaakt De sneeuwval m Servië H arvan wij tie litatste dagen al meer gowa maakten i van dien aard geweest dat et spoorwegverkeer in het Noorden dei Minds d w z in Kroatië Bosnië en Heraegolrina OadSei vic en Montenegro practisch gestaakt Is Slechts enkele treinen konden met uren vertiaging nog een soort verbinjltng onderhouden Op verschillend baanval en bleven zij geheel in da iJltiy Intusachen schynt de omslag van het ncr thans ook Seirvië ibereikt te hebben Te Split 6Iato is na de sneeuwstormen en de felle kofide een krachtige dooi ingetreden en zoo is tiet langs de geheete Damatijnsche kust VE L STATEN De opstand In Guatemala breidt zich uit Gouverneur Fernando Morales leider van den opstand De belangen der Verenigde Staten Naar de Associated Press uit Washington meldt heeft de regeering van Guatemala medegedeeld dat zich ongeveer 20 miylen spoorweg en twee westelijke provincies m de handen der opstandelingen bevinden De gejant van Guatemala verklaarde dat men verwacht er in te slagen den opstand bmnen enkele dagen te onderdrukken President Chacon heeft troepen op de rebellen afgestuurd De eigenlyke leider van den opstand is kolonel Fernando Morales gouverneur van het district Ucrito Pequez Bericht i uit andere bronnen melden dat de opstandelingen de provincies Suchito Pequez en Retalhuleu bezet hcj ben Op de westelijke gedeelten van den internationalen spoorweg die een schakel moet vormen van het door de Amerikanen beraamde panAimerikaansche spoorwegnet bevinden zich in het bezit der opstandelingen Om ooaff r ntia van daskHntflaeii in xnka hst Onwns plan het proces iet oorlogalee kten van beInues CS Pierpont Morgan en Owen Young naar Europa De nieuwe emir van Afglianistan Aman Oeilah zich tot woonplaats heeft ge kozen Af te wachten is nu of de wispelturige volksgunst zich niet te eeniger tyd van Habib Ocilah afwendt al is daar voorloopig naar het schijnt weinig kans op daar de stamhoofden hem op de handen dragen Het feit reeds dat hy het van waterdragerszoon tot emir bracht w jst er op dat hij een geboren ieiMt is wiens Mohammedaans fanatisme de menigte weet mee te sleepen Otver de val van zijn voorganger vertelt de heer S Graffiti gewezen architect b de Afghaansche regeering die twee jaar lang werkzaam is geweest aan het bouwen van het koninklijk paleis en van de nieuwe hoofdstad Sar UI Amman en eerst onlang naar Duitschland terug keerde m de Voss Zeitung nog de volgende byzonderhedefi Aman Oeilah heei t wel gezien hoe het ei m Europa uitzag maar hy heeft niet begreipen dat een ontwikkeling van eeuwen noodig was om in zyn land dezelfde toestanden te doen ontstaan Europa wa Aman Oeilah naar het hoofd gestegen hetgeen bi zün terugkeer terstond bleek uit zijn nieuwe ideeën Toen Aman Oeilah verleden jaar de nationale vergadering waarin alle stammen van het land vertegenwoordigd zyn bijeenriep om kennis te nemen van het hervormingsprogram van den Koning en er hun goedkeuring aan te hechtMi kregen alle afgewwirttigdeft eétst een soort gekTfeede jas naar Europeeach model van Afghaansch fabrikaat Wie de afghaansche stof kent weet dat dit ongeveer beantwoordt aan Europeesch vilt De meeste afgevaardigden trokken het gekleede atatiekleed over hun afghaansch kleed aan en men kan zich voorstellen dat ze bü een temperaiuur van 35 k 40 graden in de schaduw geen zweetbaden meer noodig hadden Reeds toen vonden luidruchtige demonstraties olaats dit het uitgangspunt van den jongsten opstand yn geweeist Voor de eerste maai vernamen de verwitwoordelyke leiders van het votk welke financiciile lasten nog dienden te worden verwacht Ze begrepen dat dit een sc iroef zonder einde zou worden Zoo verlangde de Vorst van de natie een offer voo üen aankoop van vyftigduizend genveren Het noodige geld zou m dier voege worden opgebracht dat alle bea noten in den loop van een jaa afstand zouden doen van het salaris van 1 maand en voorts de anderen m Afghanistan een bijdrage van vijf roepijen zouden betaien Hierbij dient er op te worden gewezfti dat de ciach van geld gepaard gaat nitt een ernstige chending van de streng j aorschriften van den Mohammeda nschen gods lienst en dat Aniun Oeilah all oirechtmatig troonopvolger voor m vyantf In het land gotd Si lüg Hijk Hiiju nuis ziju waar j llroaw lltrringjloa on haalf begfllölder zijn bmneu tJilgMU U uiuct me fieloovoii kapitein öiugieton zei hij vriaoideliik t Vfrfiiïït ith heusth oi do een of andere manier ïv zweeg hij toen zoi hij voomohtig Ik ïlonid jüist op het punt om naar huis t 3 gaan Hoe denfcti u er over oio laeit mr loet to gaau dt n kunt u uw gemoedBrust op dit punt hferwinoen iai we kuQueii dan inetefeu een poosje praAle n Ik wil die oi po dame gnnafl van dienst Ija waoriu u ook zooveel beku atelt Hij zwe w er en keek Singleton met cuQ bijnai lartelijkeo gilimlach aan Toen hernamf hij Pk gedoc dot zij in heel moeiiijke oiastandigbedien verkeert dat zij dringond hulp noodlig beeft en dat u baar fen dienBt wi mij een plezier zondt doen als u met roe mee naar huis ging om er een i over te spreken In leder geval zal ik u dan kurfien berwSjzea dat u zich vergut al u roieent dat Mjas Nerica zich onder mi n dajk bevindt Singleton dacht snel na Als hij m ging beiioefda hij den man tooh niets Ie vei len terwijl hij daarenöegpn het ev n fA ander te weten zou komen dat beni van dienst kon ju Ik zal nffil u mesigaan zei hij koirb Ooéf De oadere nwn ladite zachtjes Da i wilt u ndsectoien mijn anto wei even t pwijl ik van lady A tha af ten kwarUer laior hield de auio vwu dca imliioaair ötil voor zijn hula en todu iJiick Smgjijüttm op het broHiWir slap o fcwjk h j viug oiü ziati heen De wa en wan bljjVLTi dtiLstsan naast dat waaitn hij N nca had zien biuneugoan on dat aau do voofzijdo nu dionker was en toen hij voortliep mot de hand van rloü ander op zIjD ann had hij het begrc Dat huw daar begon bij U niet bet nujno kapitein Singitetou Ik vertooed dat u daar once joofpe damo heeft zien bioneaj anin Ja wie woont daar i Hei spij t me dat ik u dat niet zeegen kan V eger werd het bewBond door lady MelUngrion inoar h fit is ny pas verhuurd en wïe de huuifieT is wert ik nl t Ik ber zakomnan en nijn buren interesweren nwj n et esis Diok Singlelton knikte en staarde weer naar den donkeren gavej van bet andere huis Hij was hevig veroatnist door de gedaidde dat Nerdoa Berrinigiton zich in huift bevoml met K n man waarvoor zij bevraeed en die aan zijn naaete buurman niet Iwkend was Ik denk or haast over be®on bij doch zweeg toen besluiteloos Ora ewifl to gaan vragen Ja Datkan ik begrijpen anl voordde Mr lottelins Ifear dat zou er geen goed aan doenHet BcUjnt dat n ijn Innmnan al naar bedis en ik twijfel er niet aan of op ditoogeoblBt rijdt oiuw jonee dune met haartsfote naar twis tl soit M ttn mMU tijd tiOOgiJtu oinaiiMi m voomuuoe woelde Mih oüigiön blavien rusten op eon der stiuldiïnjeu t eu portrt d L bovwn de i eiiboat ni sohjorstecuL hiog on wetku oogiL n hem Fegelreoht schenen aan te Kijken mot oen uitdrukking zoo wonder ijk dat b t wqL levende oogjan schenen Nieuwe gitrig tond bij van zijn sKoetl op eo Sii viak voor het sotttldenj staan Het was luH portret voax ftto man van at ter Iti dd dertig mot zuivere en fijn geeneden ga laai trekken gladgQskïhkrein tn voet doakw golvMid haar en gewelfde wenkbrmiweu ivoarcHideir deuo wonderlijke oogiaa uitkakcQ Toon hJj dezo nog eew gped bek k hei Mide hij zu opeoit De sohllder bad h twoekleurigie v an t rechteroog getrouw weergegeven op de litditblsuwe iris wanra bruine vle ijeb ook het eigen aafcvlige segmentje onlbrak niet en hij wist dus dat hij tegeno er bet portret voo ziju gw keer stond toen dase nog veel jonger was Zijn oog viej op een naam die ln vennilioen in wijduiieenstaaind schrift op Min donker pla UiRiio van het doc4i stond en Iiijna werktuiijelljk lis Wj dien jMkam Een Italiaan natuurlijk mi hij zij lieh wtf De noant kwani hem bokend voor iitaar lUj kon hen ni et thmaïwenBen op da oogenblik hoewvl hij het vage gevoel had det hij zidh dien eiisenlljk moaat berioae ren om de een of andero geat edeois dis er san verbonden waa Wordt yervolfd MTbplllen kupitfiü liigHon 1 iiidlliouair iiep door FEUILLETON lj s dfUT waarvoor ze stonden ging al bij toov jraiag open m Shotltjis w HM op iju wenken bedlood I Etem man lu donker livrei hiolp hen hMn josisea Uitdoen en OdUigj oogenbllkken later werd bingleUm door zijn gaatheer m eon groote kamer gt Uten blijkbaar de bibliotheek Ln den tiaaxd brandde een vroolijk vuur van houtblokken en do kamer rd fiauw vcrlicbt dooii kaarsen m zilveren muurbtaadjes eü in eea pracfatigen kandelaar op tafel G aat u zitten kafiitein Siaeleiton Die stoel bij het vuur id prettig Exouseert u mij dat ik u oen oogenbtik alleen taat Op dat tafeKje vlak naast u vind u aigaretien en aigisren Hij ging de kamer uit en Stn tf ton koek d kamer eeoe rond HOOFDSTUK XIVI Het was een wonderli k matig vertren Do boeken die Jange de muren ptonde geboitfdto in Mkrokkijn petkanwot toiI den de verzBloaeling van een ecÈiten boekenlieftu ber terwijl de slgcmeene bekea W kunstemaak van den eigenaar sprak uit tc i paar scialderijen van ongeroeene waarde De meubelen wapen antiefc de vloer was van geipiolijst eikenhout dal blonk in Itet zadbte kaare liobt mei hiw en daar een kleedije van Ooeteraoh handweck Nergeni waa het opdria0Ri e T a grove njkdom docb bat TCtnÉc Toldwd aan de