Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1929

Heden overleed tot ons ieedwezen onze Hoojfgeachte patroon de Heer J VAN DANTZIQ Azn m den ouderdom van lnjna 81 jaar De overledene zal nog lang m onze gedachten blyven voortleven Gouda 22 Jan Markt 14 J DEKKER C M DbKKEÏl ALLMAN Spiennjtstraat 63 Heden overleed on e geachte patroon de Heer J VAN DANTZIQ Azn m den leeft d van ruim 80 jaar De overledejie zal cfns nag eer lang m gedachten blyven HLT PFRSONEEL Gouda 22 Jan 1929 Markt 14 Een fabriek te dezer stede vraagt voor haar laboratorium fliilie loiim niei ouder dan IS jaar Zi die de BurgeraTondsthool be soeken gemeten de voorkeur IS Brieven onder letter L aan de Goudsche Courant Markt 31 Gouda Als GIJ UJdl aui Irage ootlaltlng gal al m koortslgbelii aa DfhoofdpDa gcca cttlait Iffchte ipllavtrtcrlag Mi MCtt Um Wwtelloer a Krmdei WwttlIxMr i ruin vu lacoba Maria WorlalImt va Oiato PckcU n M m liMedlg weer h nU Verkrllgbaar t O et Ml Apotheken ea DrogWea Abömieert U op dit Blad ofe j iBesfenan NatuuriJjk oiat I in u kuot nw met helpan om haar oor U bewaren Denk eraan dat bo len de na m van de jonge daiue w H tv iwg onder u l jdeu ató U t bekend W dat ZIJ omstreeke raiddemaöbt meen i H was gewoaat waar twee jonge lui Ms r tentend daarop ook maar een loe pohag durft te aken dmei ik heai i a nek om I nep Ddcfc woedmd miUlouair haaide de sclioudörs op J poütle kan er ook nog achter komen fc als dat gebeurd flij Uet dto zin on Z f Docdiottig voor haar ov denkt later rmBoinm eU 1 Ik eloc dat we nog een met fc We nd van u n T di zijn é eiMeHikaai l Vrij Huis met Tuin Voor buitenmenschen zeer billijk een BURGERWOONHUIS TE HUUR bi eventueele koop is slechts f 1000 noodig Te bevragen J v D BERG Zwarteweg Huize Marjo Telf 809 SANGUINOSE Beslist taat beste middel tegen Blotdtrmoede en Zeniiwzwakte Sanguino e i een ruiver plantaardig tonicum en een degelyk ver tei ku g middel voor zwakken pn her tellei den Het wordt met vrucht toegepast bu bloedarmen bij 7 nuw hoofdpijn en zenuwzwakte by jonge moeder by kliprach tige kinderen by her tellenden van tj pheu koortsen en m alle die gev lUen iftaai de normale b oedvorming geledrn heeft ij werkt dege yk en geleidelijk en zondei schadelykc bywerking De Sanguine e i het middel voor alle gevallen van uit putting en algemeene verslapping to tanden Pnj8 per flesch met gebruiksaanwyzing ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 by Apotheker en Drogisten WACHT TJ VOOR NAMAAK VAN DAM Co Den Haag De Riemerstraat 2c 4 Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde nekten nieuwe en oudere gevallen zelf8 wanneer ongeneesbaar verklaard en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte BEN SPECIAAL Suikeniekte QuBacht Bloedarmoede Zwakte Bleekxucht Eiwitiiekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slechte spflsvertermg veilies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roede puietjes m t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op eUte plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheuinatiek Jicht zenuwpun SlagaderverkaUting Pun aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstoppmg Alle ziektan van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs mdien gv alle vertrouwen verloren hebt m de geneesmidde len moet gy niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Medicy nen by firma J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Or VÏ 1 Men gelieve precies aan te geven aan welke riekten men Ujdt De PHILIPS LUIDSPREKER 2011 is van zoï supeneure kwaliteit dat hij mneilijk beter aangeduid kan worden dan met den naam Meesterzanger De verbluffende weergave waardoor bij muziek alle instrumenten m natuurlijk timbre overkomen is zoo getrouw dat men zich m de concertzaal waant Ook het gesproken woord wordt zonder de mmste ver vormmg weergegeven Door zijn stijlvïjjle uitvoering 18 hij een sieraad voor elk mterieur Maakt Uwe Radio ontvangst in 1929 tot een doorloopend genot door het bezit van dezen luidspreker PRIJS fl 165 m PHILIPS 1 RADIO 1 i MSIfIpAls de deur opengaat I wat een verraismg li dan die mooie tra d tioneelc kcrsEboom met zijn vele lichtjes en hoe aangnipeod mooi is dan het bekende lied dat vader op de plano speelt Een goede piano mag In gitn huisgezin ontbreken Onze uitgebreide collectie pjanos omvat de meest vooraanstaande merken en b gint bi P 595 Komt gerust onze magazijaen eens bezoeken De wijze van betaling regelen wij gaarne In overleg metU Vraagt prospectus over ons huurkoop systeem en catalogus No 1Q3 i GOLDSCNMEDJNGVx ROTTERDAM van Oldanbarnevaltstraat 112 en 129 VELD EUrisehe Wasehiiellnes Een riuzingsmak voor do Hulsvrouw GROOTE SORTEERING IN ALLE PRIJZEN 0 makk ll k Condlimn De VELO blijft steeds gnS rrch Bezoekt ons Depot VELOWaschmachlne MIJ L Tiendeweg 53 Gouda k zeg altijd een goede gezondlieid IS een eerste vereischte m t leven En er is niets beters dan een smake li ke voedzame warme soep om iemand fit te doen blijven Vooral MAGGI s soepen zijn hiertoe fteschikt Zij verschaffen hel hchaam de voedinjsstoffen m den meest ver teerbaren vorm Dit hebben zi bijvele andere spijzen voor en in onzen anel levenden tijd is dat een groot voor deel wam tenslotte leven wij niet van hetgeen wij eten maar van wat wi verteren Gebruik dus MAGGI s SOEPEN = Maison Para HooMsUsg 7 RaHapdam Varp tgln rtiktlin Ciriitt Gummlkauiin Briukbiiidin Warmwatarzakktn Balll prijacourant gratia N V Utpechtsche Hypotheekbank UTRKOHT P ndbri wen 1 48 000 000 4 t De BANK stelt beschikbaar Pandbrieven a SS I m atukken van flOOO f500 en flOO 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Mo i6978 8T liiapgang Donderdag 24 Januari 1829 fiOllBSCHE WKMTT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VWR MimA EN OMSTRFKRN Dit blad verschijnt dagelij ks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEIMIENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week il cent met Zondagbiad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent Overal waar de bezorging per looper geachiadt t ranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 60 Abonnementen worden dagelyfes aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA bu onze agenten en loopers den boekhandel en de postJcantoreii Onze bureaux zyn dagelyka geopend van 9 6 uur Admmistmtie Telef Interc S Redactie Telef S3 Postrekening 4 400 ADVERTENTIJBPRIJS Uit Gouda en omstreken behooreoda tot den beeorgkring 1 6 regels ƒ 180 elke regel meer 0 25 Van bmten Gouda en den becoiskrüic 1 6 pegels ƒ 166 elke reg l meer ƒ O 30 Advertentien m het Zaterdagnnmmer 20 bfjaJag op den prgs Liefdadigheids adrverteatlan de helft van den prjjs INGE ONDËN MEDhDbELlNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ OSO Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertontien en in ezDDden mededeelmgen by contract tot zeer gereduceerdw prys Groote letters en randen worden berekend naar pliaatdruimte Advf rtentien kunnen worden ingezonden door tusschenkooiurt van soüeda BoeJdiandfr laren Advertentiebureaus en onze agent n en moeten daas i plaatsing aan bet Hureau z n ingekomen teneinde van opname veraektrd te rijn De bedreigingen gmgui veoit naar mate myn uittocht naderde zeker met de bedoe ling invloed op my te oefenen De regee nng zat er bepaald achter Tezelfdertyd werd er ook op langedron gen door het bestuur dat ik na myn vrijla ting onmtddellyk over de gren zou gaan naar Nederland Tegelyk waren er goede Vlanungen dl I zich zeer om myn lot bekommerden die oor dtelden dat myn gezondheidstoestand nit t 70U toelaten dat jk m het openbaar zou op treden en die my een langeiruit unrieden En die ook zyn naar myn meening mn bruikt door de regeering Zoo was er altyd aandrang dat ik din ct over de gr ns zou gaan Totl op het laathtL oegenbhk Toen de twee auto s met agenten van de veiligheid op de binnenplaats van de gevangems te Leuven stonden om lialf vyf 8 morgens Donderdag 7 Januari zei de bestuurder der gevang ife Bertrand met wien ik negen jaar geworsteld heb nog eens dat hy me sterk aanried mid üellyk het land te verlaten t Toen ik weigerde waren ajjn laatste v oor den QBie Dieu vous gard Hoffelyk heb ik daarop geantwoord ü il i3Hyk4 myn heer de bestuurder De rechercheur dit in myn auto zat was een Brusselaar een verfranichtt Vlaming ft Beulemans zooals wy datmoemen Hy is heel vnendelyk voor my ge vee t Omdat het zoo koud was het aneeuvrde dien nacht heb ik hem gevraagd binnen m de taxi te komen zitten maar dat w i senle hy U sprak daar over worstelen met den bestuurder Hoe was de veilioudiiig m de gevangeiii vroegen wfc j 1922 De heer Bertrand was een hoogstaand man en ik heb hem ook gezegd dat hy als bestuurder uitstekend zou z ju in een Waalsche gevangenis Van 1 Jan 1922 af moest hy de nieuwe taalwet van 31 Juli 1921 toepassen die een kleme verbetermg bracht in de wantoestan den Hjj heeft zich daaraan altyd zooveel mogeiyk onttrokken Op 1 Jan 1922 trad dan die wet in wer king s Morgens bracht hy het werkboek je waarm wekelyks het dwangarbeiders loon moest geschreven worden Het was eth ter in het Fransch gesteld en dus weigerde ik steunend op de laalwet Dat heeft zoo geduurd tot myn uittocht Dwangarbeider loon zei l Ja myn terdoodveroordeelng waa gewy zigd m levenslangen dwangarbeid geeft hechtenis wat politieke straf is maar men wilde my treffen Ik moest dus werken De bestuurder had geoordeeld dal ik al de werkuren en dat waren er nog ai ongeveer tie per dag 7ou vullen met het ge vangeniflblaadje op te stellen lu het Neder landsoh met medewei king van andere ge vangenen Strevend naar bet r leven heet het blaadje m het Franach Ie fort fait Ie bien maar de gevangenen noemen het Ons streven Fr wordt veel waarde aan gehecht lederen Zondag ziet men er al naar uit Het is het eenjge nieuw dat men er krygt In overleg met den hoofdopitoUer voor I het Fransch oordeelde de bestuurder om zich te wreken dat Ik te veel uren over had Hy heeft me toen ander werk opgelegd en me een cursus ten behoeve der studenten van de Leuvensche hoogeschool doen brengen om dezen af te schryven een arbedd die daar m de gevangenis door de in tellectueele gevangenen verricht wordt Ik zie den cursus nog voor me het wa i ransch Ik heb geweigerd zegeend dat ik aan zenuwaandoeningen aan het hart leed en dat deze arbeid myn toestand zou vor ergeren De dokter onderzocht m j en be vestigde myn verk aring Toen mocht ik j ander werk doen bezems binden of zakjes plakken Twee maanden lang heb ik zakjes gr piaktl Toen echter de kranten daarover schrevm is de strat opgehouden En Uw plannen voor de toekomst Ik word medewerker van De Schelde Herman Vos ia hoofdopsteller van dat blad En verder zal ik my hoofdzalralyk In Vlaanderen wijden aan het propagandawerk zoo als ik voor in en na oen oorlog heb gedaan Wat denkt U in de naaste toekomst te doen Voorioopig biijf ik m Nederland ik ga nog myn broers m Scheveningen en n Haar lem bezoeken die zyn ook veroordeeld Maar lang zal ik met in Uw land zyn er ia veel te doen in Mei zyn d verkiezingen ftl 1 En dan komen de dokters pas aan de beurt bracht zyn schoonzuster mevr dr Borms m het midden En daa 4bv Augiut vmm Na MWlUa zmg kunSen we slapen ais God het belieft Ik geloof dat we er goed voorstaan met de verkiezingen I We hebben toen afbcheid gent men En hoorden nog dat dr Borms heden waarsohynlyk in Utrecht zal zyn En zagen dat op de piano in deze gattvrye womng stond net Wilhelmus Vlaanderen krygt een man terug die po pelt om aan den slag te gaan sterk door zUn in tien jaar opgezamelde kracht sterk vooral door zyn ideaal Uitbreiding van het dagblad De Schelde Naar de byz Antwerpsche correspondent van het Hbld verneemt is de laatste weken het lezeratel van De Schelde dermate ge fctegen dat binnenkort uitvoering zal wor den gegeven aan do reeds lang bestaande plannen tot een aanzienlyke uitbreiding van het Vlaamsoh Nationalistisch blad Dr Borms zal naar men reeds weet m de redactie treden en algemeen technibch leider worden de nog in Nederland erbiyv nde oud activisten Spincemaille en mr v d Broeck respect de functien van hoofdredac teur en redactie secretana vervullen Belden kunnen krachtens de kortelings m het Staats blad verschenen amnestiewet thans naar hun land terugkeeren zonder m moeiiyk heden te geraken Engsland mn Masopotamië Dat nog meer wegens in de oorlogsjiwren bedreven pollUeke vergrypen veroordeelden zullen terugkeeren acht men m Viaamach nationalistische knngen meer dan wur OUIT8CHLANO NlMWC BankKhandaleii Meer Udit In de laiüc van de wisselvervaisohhigen hii het bankhuis Loewenberg Co Unter den Landen te Berlyn waarby de beide firmanten dr Lewin en Rappaport en de procuratiehouder Montag betrokken z jn I gmt eenlg licht te komen zonder dat men echter juist de laatste voorvallen kan n gaan aldus een V D bericht Hot valt te betreuren dat noch de autonteiten noch eemge firnms die reeds eedert het begin van Januari wisten dat op him ni un valsche Wissela door de firma l oewenberg werden uitgegevMi krachtig hebben Ingegre pen De varvalschingen tijn echter niet op gewone wyze ontdekt B het bankiershul Gebr Arona In de Mauerstraaso te BerlÜn was gedurende enigen ti d een 24 JarIga procuratiehouder Wemer Wolff werkzaam toen de directie dezer firma door een anonym persoon gewaarschuwd werd dat Wolff op groote schaal wtdseLs vervalscht moet hebben aangezien zyn naam op vele qultan ties wissels en l rieven m het bezit van andera firma a voorkwam Wolff werd ontslagen en diende eeai a klacht m Inmiddels bleek bjj het onderzoek mderdaad dat hiJ totaal onschuldig was en dat anderen misbruik van zyn naam hadden gemaakt Door een detectieve was mtusschen een vcrvalschte wlsflel ontdekt van de staatabe drUv n vait A tbalt Na een nader onderaoek ble dat de vervalsel g door de Ittmm I oewenberg bedreven moest zyn Terzelfdertyd kwam vaat te staan dat de attesten van de Deseauer Gasfabrieken vei valsoht waren Het js zeer eigenaardig dat byna gem der betrokken firma s zich ge noopt zagen de justitie van hun ontdekkm gen mededeeling te doen en te zorgen dat de schuldigen zoo spoedig mogelyk gearresteerd kond n worden Dat is te verwonderlyk als men weet dat de Staatsbedrtfven v n Anhalt spoedig daarna bemerkten dat ook wisselfi op haar naam by andere firma valsch waren en wel tot een bedrag van jOOOOO mark De B Z am Mlttag verneemt van den directeur generaal van de Duitsche Conti nental Gas Gesellschaft te Dessau dat aeze maatschappy geen schade heeft geleden Imr razzia onder de timmerlieden Naar aanieidmg van vernieling In den nacht van Maandag op Dinedag zyn eenige Hamburgsche timmerlieden te Leipzig een café blnnengedrongMi waar zd op de bezoekers en op de meubelen lossloe gen De aangevallenen waren nauweiyka m de gelegenheid zich t verzetten en de m dnngers konden daardoor den geheelen In Naar aanleiding hiervan heeft de politie in een der Leipziger stadswyken giaterwi De Bntsche controle groote strategische beteekem dat deze natie de natioriaJistische aspiraties niet v emcht te bevredigen Mien vraagt zich nu af of bngeland metbetrekkujg tot Irak op dezelfde krassemaatregeien zal aansturen welke ook t jp genomen m bgypte waar het weerspannigeparlement voor een dnetal jaren al i las igelement naar huis werd gestuurd frouwenbmen neemt den laataten tyd wanneer parlementaire oplossmgen met meer mogelyk mn wel eens vaker z jn toevlucht tot dedictatuur BUITENLANDSCH NIEUWS BELam Een onderhoud ratt dr August Borms Een verslaggen ei van de Provinciiiie Noord Brabantsche en s Hertoitenbosïthi Courant heeft een oni erhoud gehad met dr Aug Borms die g stermiddH vt rgeze d door zyn echtgenoote per auto te = Hertu genbosch is aangekomen waar hy zyn 111 trek heeft genomen ten huize van zyn bro der dr C Borms geneesheer directeur van het gesticht Reimer van Arkel pn ven waaruit hy gedurende zijn kort ve bly in o i land zyn betrekkint tn in Neder ind ga t begroeten Aan het re aas dat de verslaggever jn zyn blad geeft is hel volgende o it eend Het zou in l februari tien jaai morden drr k in de gevangenis at met het jaar voor loopige hechtenis mee zei ons de heer orms en laehCBid vedidaBnle hy het te betreuren dat de m r Jhelds8tellmg niet in 11 28 was gekomen Dat heeft men toch het Bormsjaar genoemd wegens m jn 2Ö jang huwelyksfeest myn verkiezing en omdöL net tiende jaai van myn gevanj nbchap in gjngl We vroegen den heer Borms of hy er ooit aan getwijfeld had dat hy vry zou komen Zyn antwoord was wel kenathetsend Ik heb de zekeiheid gehad dat d Maamsche volkswil krachtig genoeg ou yyn om de poort der gevangenis open te beuken Ik wi de er ook met anders uit Dat heb ik ook verklaard voor het A sisenhof vim Brabanl Toen we spraken over de bedreigmgen welke zooals men wtet zyn tel binnenkwa men jieide hy Die bedreigingen kwamen eerst los na myn verkiezing op 9 Dec met de dne en taciitig duizend en zooveel kaak slagen Ze waren meest on eteekend otn enkele slechts waa er by met n naam n byna onleesbare handteekemng Na d verkieamg heeft de itnsuur al myn corrci pondentie doorgelaten om ook aie beorei gmgen door te latei Nu kreetr ik in een alles De cwisuur whs ovengen = eer gril lig Of er iets in myn bezit kvvBm hmg er vaak van af hoe de heeren gemutst waren oms kreeg ik een beelen tyd geen enkti beridht In het land waar koning taisoel re geert m het Bntsche mandaatsgebied AJesopotamie Irakj is een cnsis uitgebro ken die ti geland niet aangenaam kan zyii en die aan de Britache moeilykheden up buitenlandsch politiële gebied er een I leuwe toe oegt Mi i chien hermnert men i iLh nog wel dat koning t ai Kiel van Irak iti 19 Lng tand heelt bezocht en dat dit bezoek is benut om lussehen het mandaata t ebied en l ngeland een verdrag te slui ten In dit tractaat werd o a ge itipu eerd dat over een bepaald aantal jaren wan neer Irak waardig werd bevonden toe te treden tot den Volkenbond de hngeische vijogdy een einde zou nemen en Irak a unafihankelO kheid volkomen zou worden Het bedoelde tiacta t nu behelsde onder meer verschillende bepalingen op militair en financieel terrein en deze z n het geweest welke thans hebben geleid tot een botsing tus hen Lngeland en Mesopota mie De Irakeezen toch zyn ongeduldig met de toekomstmuziek zgn zy niet tevreden zu wiUen reeds than iiun onafhanke lykheid verwerkelijkt zien De tegenwoordige Mesopotamische pi e nuer Abdoe Moehsin Bey es Sadoen zag zich genoodzaakt het veld te ruimen daar L lig niet by machte was een v rgelyk tot Htand te brengen tusschen de opvattingen van Kngetand en de meeningen die de Ira keeKche nationalisten nadrukkelyk ondei woorden brengen Kortheidshalvt kan men mggen dat de politici van Mesopotamie ae absolute vr heid opeiechen doch zoodoen de m conflict geraken met EojgélMA dwt er ui de verste verte met aan denkt zyn belangryke machtspositie op te geven Weg met de Engelsche militairen Weg met ae Bntsche controle is de leuze der Ira keezen Zy meenen dat de tyd in aangc brok waarop de Bntsche hooge com missari ats tusschenpersoon tu schen ko nmg Faisoel en het volk van Irak moet worden opgedoekt Engeland gaat echter van t standpunt uit dat Irak zyn eigen grenzen met vermag te beveiligen en dat het Uit dezen hoofde noodzakelyk ib dat de Bntsche troepen er voorioopig b Jven en dat met name de luchtvaartafdeelmgen worden gehandhaafd Men krygt den In druk dat noch ii ngeland hetwelk ik groot belang heeft by de Perzische golf noch irok bereid zal zyn de ylag te stryken zoodat het geschil van emstigen aard mag worden geacht Arbeid maakt het leven zoet maakt he met tot last Slechts ftfj die arbeid haat heeft kommer FEUILLETON litMfttirJiruliliiir lliiiiiii Lit het Ëageisch van ÖLN BOLf il r tii aoutUMLa a iionii uic zou ou 1 it K o lea oi iels güvwiüea uuti ia h ijlftiii pupieif u u lUocunienten ol 100 Jk zou met Iwiii 03 wöl eens wÜLuu pmteii AusatJUöii liunt u 1i©iö wol odjw uieebrc n liitrlieou Mtt geü0i anü al hjj lomuuiste wil liij s nog al eigenzinnig Ik üi n M up dezie zitak im sboltt üus iMilI veroutscitiiidigend Ikt kouit Ukl 0 keu dag voor zoo a gehaiaBinma geval Zoudl u hein inoripen met eens inoeliuaneu brengen O vrflolit eens I Dthar bad ik iiitl aan gedaoht i Ik moet morgea naar uujn builen bij Watllngton H u üou auto la Dau voelt u müsaohien leta voor txa ritje L kiiut bij inij luncbea of diaei ren aia u dat hevw wilt eo a s u wilt ov enDaohten dan Uiib ik ooa nog i wel een of twee lofEeerkomers difponibel Nu wat zegt u ervan Als Tracy mee wil h moet er bam toe oVerhIalen kapi teiQ bu letoii zei SboUeftios terwijl hij uU zija stoel opettwid L ault het bes e wet i hoe daar twijfel ik met aan voeg de luj er gJimlaciieDia aan toe Wekunaea Wöriielijk nied toedaton dat er lete met Miss Nenea gebeurt al we dit roet walt moeite van onzen kent kuwien Tooitojofti Er klonk gelijk Didk Sineletoii nxet ontging in de e vrwodelgka wooïdai een lifllfbedekte bedreigmg die heao gloeiend mn èntt mukU doohi d QaAl onder drukte hij zij a woede m begrijpend dft het verhoor traa afg l op a atood ook Onnuddellyk trekt het de aandacht welk een groote gelykenif ter bestaat tusschen het bovenaangeduide conflict en dat tus then Engeland en Lgypte In laatatge I oemd land en in Irak kunnen de natloi dlibten met gedoogen dat een Westersche mogendheid er feitelyk de lakens uitdeelt tn de onafhankelykheid van den staat be knot de beide onder voogdy staande lan den zyn echter voor Lngeland van zoon ii j op Ziju göwUiJtr druhto op an Jw LI o guihLiwcltjk ui Btrewi Ie ivrebp ditndo I Hi ja V aii kap t in SlnglletonDe iiitui hracbt de jaa ea hielp ham dio aamtreKken Tpon luj zijii hoeil van d n men aimnntn zag Djck dat zijn gaa lhe r uuai de iiio ider keet dif nog op iju jas zat Het hjkt wel of u eea omspelulije gehadhPbt kapitan zei hij aohtelooe ik Ijen uitgegleden dooniat do straatzoo nat waa amtwoordde Dtidlf vwieenaop oüfversohiUlgen toon Och uitgegleden I Leii eiyeuaardl taohje vergezelde deze TfoonÜan b moet maar gDtxl eppaeeen om oletop nut e straten uit te gl ijden I Dat kangevaanijk zIjn I hm seoonde aciieen bet Dlck toe dat deze woordra een bed waorsohuwiog in hai ïdeu doch toen de ander amake l lachte verwierp tó die gedaohte weer en Sholtehüs lichtte b n verder in Mijn hüia Eo aat Bad la m WatlingttMi welb md hoewel het een beetjaafgeïegeif 1 dtohtblj een gehucht Chri fctnaa Conanen Het 1 niet moeilijk Ie vriude En ik zal het heel vriendelijk vaa a noden dat u mij ouden inan dnt pleziertje gunt Bij boog hoffelijk ten afacbeu en 9in gkton volgde ten bediende naar de imr Bullen gekomen Weef hij op h t rottoir etaian i keek nof eens na Hij wefd be kviDd door fttl ri i t gtfMtrijdlg eowUe licrküiide Nenoa I üij lag dttt de beülendtf lug de tra t overstak om Uet portier voor haar op a la uioköu en voilde dal Idj dadelijk moe t haiideleu als hJj het meoeje dien nacèt nog wUde ipinekea Zonder zich verder te b denken schoot hij met een vaart den weg ovei en kwam aan den anderen kant vsa len wagen De chauH dur dia nwt zijn s h z cht naar het trolbolr gekeerd zat mArkt IteHi ri et op en de kruk van het portier 4n l oiiidraaiend maakte hJj heit los eu lueld zioh g Twd om op het juiste oogen blik Tin te springen Hij hoorde hoe hel andere portier bard wtnvl dicihtgeslogeQ en veiniocdde dus dat de peeengfiepr w e Ui ntapt Hij boorde diutdielijk de stem tik len t alionde die een tii lreti op f De mo tor werd aangeaet en op het oogenbtik Int de chauffeur 7lcb ooffover boog ïtWaj de Dlcfc Sin eton het portier oppn aciioot naar hmnon en trok de deur zadit aehtmzich dicht Een gil O Ssfet 1H 9 Bemt ton Tk ben het liWioeftr nr Een ruk an d tail wierp he m rand been f n bijna m de armen vtai hel roelBi Toen hu wwr ovorelnd wao gekomeji fn plaats had gernomen ffchoot de v gMi TtooTO t zonder tot do jhaaïïew wist dal hij er een twee paasa iw bij gefciri g n had HKoidl vervolgd tn len iienigt vragen braonien zijii gty Ui 4ro nag Hij keek eens naar het nuid aaastiAn Dat wa donker mftar jiii Bt toen hIj kec koapto n een liobt aan diat u breede stralen door het gnx te waaiervor niKBo raflin bo en de deur mwir bulteai t troojDde Lr zou dus waai cAujnlijk direct iemand ht huw verlaten Hg verwijderde zicli etii eind veegs mi ïSW i