Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1929

een f rMt wïïla gehouden Er werden 18 Hunburgsehe timmeiiieden arresteerd van wie de meesten xkh niet l j de politie Itkdden aimgemeld coo meldt Wolff BUBUNO propfttuda tejen de Sovjetre e riiig Olfiojeel Vordt i evtssUgd dat te iftjakou e i OnwetUjf org iiisiÜe vïui Trotz istea is oaUkikt üle voii propafpddA te u de Sovjet regeetiiMï v 0fllrdOT 150 rnisooea ztjfi geaireitf Td OnwWigo anU E ovjetiec tuur ÏD 1 hmiaig gmoiafiD De üailv Mail roeldt nog oaitrent Aaa fttrlW van d tiov vi regevrtag ingvii do Trotzkifttea uit lUg d t Trottki uit zi a verbaftEdagsoord is gevlaoUt © n rtfide eeu UoielIjL groot aantt ajanliaagt f a ter 2i moei i 4 bei ËNGKLAND De in nood Terkeere de achepen 6e tap Mfi Mi liet AniMibaanache s a Atnerlka heeft dï alidloofl gmtnAi dat bij het in kkI vekeereada vjaditBcïiip Florida IttrieamorgWi ongflrear Ü uur boopt te ber iteö Voorts ii m lioydB uit Nw Vork dat txéi tankficöjp Dannrdiftike dat Isler a ev n enB no04teeioen g veü eeu aoodroer Uad welen aan t tn entfea eo zoa wolsnehlen op eigdn kracht do Rennuda iti eHandea te bsreiketi wfcaï mm liet van h a rerwacht Stoomboot in delucht vloten A oigena e n ttle faiu uit B ota Co liimbia ïft op do Hvi r Magdal na eeu toonuclilp in d luobt gevloipen Twïotig peraoaeB woJtlen voimisl BINNENLAND l JJe begrafenis van Or Lely Hel fetottelijk uvert clit l au dr ir t iM al wofdfii t r rUe 1 0dt lJ Za isetiaig op d s Aig niii uii 3 Itt graafplaati lü a Oftvenliaigw hu fAmi vwtrekt wiu liall 2 n h rt bterlijut awi dy NouliuybUdt 10 MnelTaarldienst Kuropa rted lndie V 4 laiimn van een Ouitsclie onderneming tM ï HT llWd imeldt blijkeua ecu Aneia teifgraau lijt dtt Iwvr Ijaehdi lid v i de dir cliu aii du U mbur i Ame i a nlsi h l a wuitaarl A U ap Ciwl voor a keu de Ujutboii Ausitr ÜajBpJtfoluffalirt Uesftlladiatt l elirdEftttd a na eeui bezoek atiu N d lDdtt eergi ereu vw Ka uissar uaar AuakftUè vwnrotk a m i e D AD L m bet oorii iiwu iiel beu em uttigebre den ï j tftlvaarJÜeuBt vaa Kurop lUMtr NeJerl i Indië in te stellen toet nimwa scbepea ym lO ÜOO t Kr wofdieo aobl schepeu van di tyv K ngebouird De verjaardag van den ex Keizer Sen geachenk van de burgerJü van Doom aa D verueetot beeft ittb te Dooru eeu ooMilé uit de burgerij geTOnnd dat gelden h t iog9 atuii d oui dea ux keizer t r gel reinheid van dien 70et verjftar dH Wtt feecheak afia te eden beataande Uit tww wit gesehildwde gwnenhouten ioinbankMi ieder 5 U Ittitt co aJejlijK üit eVoerd door deu uwubelmokex den beer V ldimizefl te Ühmwu l e vooraitt er van b t comité baron Öefaumiielp HiAinck an d T Oye buigwaoesier van Doorn aal dit Siateïdag dea jarige aaabiedeiL öe beïde banUiea op wier ieuniageu Ü ULstalleerd ilaEOTdaï bivii iB l ou iiaag de xuBtailaUe plaat gebad ftü do comiaiHbie ler b ölud ring aji de w eo h 4ij libeiJ vau de ulbreidiixg cn iu oenia van bet geuiceaiL gu o tot Ik oou Qi98 e it aid volgt samengesttld prol lur Ü i rijda boogleeraar aau d geuieoalelyke univiïtteitait Ie Amsterdam QOiiltier int M ée Boer w UttOUtJer vaji ifinanolöw to L tTOsbt U Cram mkcl burg Mnee t r vaa l unueieKüd Ifid perzou lid van do KaukT m Koophandel eu Fabweken te AniWfeniam jic U A llai tot directair aji ia Batvkas oeiatie te An leeUam J i do Jong adiuUiintrateur vao de a d Knewleu ter gwueentettecrtlaric vau itotleidiui U Keegstra ƒ Jrpc ieur aii lu t giro ki atoor der geniceii Amaierdaui mr M njlingenberg vrei WmJer van rimuieiëu te Ilawlem A U Veenstra oud gt nwcatoaeOretaTis v Amersfoort te Amersfoort mr iS de Vr t S Cza onl welboulw van Amaterdwu te fciOri VooJuigw F dM i iee burg iiieester vaa Vïiüidani A B de Zeeuw Rethouder vait finaaeiëit eu bedkijvea der gWïcoalc llotterdsnu A Bob Ud van d lüuper au ICoophaii Iel i Fabrieken ie Rolt rdftib otfi Jr lul vao den Hlieenirenuwl van fc Uraveflbinge en 1 KiR g jna din etit ur ran liet gemesnlehjk girokantogr eu de gieuH e it tlike spaarbank t Zwuilajui secrctarJK Anahoaw vim ruim 1300 geme ntewoningen Pian in voorbereiding N ar de Tel oni ni4 w le ladluii vm Ajiite4erda M wu plaai in voorbereiding M den boaw van 1 J50 grtineeutflwoiiinge welke aifl vol t gebiMTvd zull i jvordoo 1 450 in d i BiükBloterKani 280 in Ie Tfoiis vaal buurt en tiflfl in bet Ooatrane tuindorp Congtea voor raititairr geneeekunde De Nederlandacbe veitegenwoorigcr De EIrigeoivud Offiojer van Gêzondiheid 1 hUaee ör J r Wehl chef van het Vilft fr bo itaal te ntreebt e 1 de receeriog VOTtegtfOWOorJigffli op hol Vde InlT natioaale Coogr i oor milih re geneei kunde dat in Mei a te Ijondeö zal worden gehouden De steun n de raobÜiMtieslachtofferi De desbetreffende commiaaie geintalleerd Redevoeringen van Min Umbooy en dr Decker Cfi lereit U door Minister Lauïwoy geinstall iM fd de conikudcffiie weiko is oomea gesliid naar aanleiding vau de bij de bobanJi liug vaïi de DotensjebogTOoting 1929 jii de Tvceo le Kanier der ötateu Oeiieraa gedftiiö loezegguig oOpws dö wet van 13 Mei li i regvjlonde het vorleemen van steun aan de z g moblliaatie alaohtoCfon W i ie oomiiiissie 7h bobben Ie onderzoeken in liocv rre de wel vau 13 Mei 1927 regfrloode bet verleenen van sleua aan de z g mobihsatiew Iaidhtoffeirfi li lraie üug b lioc fl cm welke oomnasBio voorlö zal nagi an welkte niaatjegelen eventueel zuUen oet Ti ivordi U geuouien ter voorkomiog vau lie over de uit o ring van d wet geiiilc k acbt n In ziin BBtwwxrd Op a Ministers rede zeide do voorzltteir dr Deckeare dat velen in den lande ook tniiten de onmidoell k iKlfltigbcblyivdon van oordeel zijn dat V Staaf len opedchie vm een aootal dieobtpïlchtigcii die vam 1 Augu ilua 1911 tot l Tannari 1929 dow ziekte werden getroffen en daarvan nogt altnd de nadecligc gevolg n oaiclerviridea of ten aanzien an de door ziwdaijge dBenrttplichtigen nagelaton bHwkkingrti niet genoeg deed en niet gMioeg doPl en dat ook de wc4 van 13 Md 1 27 til deze geen afd KnÖe verbetering vernioohl te brwi en Persoonlijk waa Spreker fr over verheugd tot iiiedeledm te mogen hebben den heer dr Diehi wiens ïwte ervwing op hei gebied van den MSlitaSreft Genleeskundigea dienst d oonwaïssle zoo idttftekend te sUoe KftI komen en den hoer mr dr Joc n wiens belangfltelUng voor dit vraagstak en wiens wkendp bekwaB nbeld de commissie zoowel i ii haar onderzffelk aid bij de or nrnlöMinir h TPr vïioiNtéïlen uitnemende diensten 7n1ien beWiii yMi Prof Dr G H J W Geeaïnk t Te AiiiHterii i i 9 na een korte ongesteldheid 74 jaar oud overlwfen ProJ Dr t H J W Geeaink oud howgi r ar nan de Vnje Tlniversit t De Unie van Utncht In de Mlchaelka dL Huldiging van Dr John Wagenaar j If middag te hahl i Jjcelt u Urecli d pkcluigf iii ijdüns vau du MlehaeUa pyl piaai pAw waarbij ds Kou lüiiul i ü ak fg nwoordlg waa Di Inirgeimy ter van Utrecht noemde het tuj groot üorr li l dat H M OeKoiuagln vvrgt zeJd vau Z £ Ji den j nuö d r Nederlaudeu + u U k U l rlusee Jiüiaud aan dl pl litigö f neQko Bl t gedeiikiiig van hat gowicbtifl feit de bij soiid j lüig it hCüeiikeo van IJ re aauwe lgbfid lA oi de tliöfls voltooi Ie re taurat e Tflii dfcwgfoot Jio tJclieppiug uit do lie etiiH liejijcji liijk en Uemeento t trechl sauKii een ti re amlid gedelgd jegeaa lie nauinen d e dezen toTi B deden opnjzeu en g oog l goed Ie makoa wat men lii latere Iijdoit tegeiioviff zulk ecu g swHdig bouwwerk iievft miftdrwon m den vora an vtTHaarloozmg at onoprdc ikundige makelüoze g herMelliüigen pr ging er olgieiK ujlvot ng de gesthifdeuiïi au den I o ntoceii na ea uieuioreerde dal Den l ih tegen liet einde der vorlgt eeuw opnieuw over de tnestand vam dtfu rvufl ongerust moest maken en ook kon meïi niet langer vrade hebl en met deii uiakcioozen staat waunn het bou wwcrk verkeerde Het gemeentebestuur word spoedig ovcriuigd vaa de noodaakelijkhcid eojier grondige reslauratie Deze nam in 190 eeu aanvang en iioeft alzoo rioiui Ü7 Jarni g vorder V el dtiiik ijn wij verschuldigd aan ben dJi er aan hebbeu iitedeigieM erkt oia oDZOU loreii tijdig weör ia vtólighoid t e Ijtengen l e biirgcinov filer besloot iij rede met 1J jXmitoren jnioge nooit onnoodig worden tjtvomiedi Horde ni mnnea gesloopt hij blij ve in gooden staat van onderikoud en voor rwiijwn bewaard lot in leögte van eeu ou eeii rtieraad ea een roea aiot van üljocbt alUi ii iiu ar van gatW h Nederland 1 AaiL die pleühtighead in de Micii clskapel werd verder een zeer bljaonrier oaohet git vpii k or eeoige nummers ktossieke mnilck uilgevowd door drie ledeu van bet l tjeolit stJh titedeiijk Orkest de beeren Olcflr an Leeuwen eu Üwant ïoen de üerenionie iioog boven den UtrecWschen grond gecltidlgd was daalden de gast i vla de bihhohoptrap al om ten siotte langs de voomaam e trateii der binueoatad waar l ijua geen doortaontm aan wa pao iiet tJtattoii te vertrekkicn Toen alie giasteji uil de t Uicliaélskapel verdweiH n wftren iuad nog eeu aizondprlijkc pkibtiglieid plaa ts tw eere vin d ii nitn dji m er da 3J jarOH hel earilloi Op zoo kuasizinnige wijzo heeft behpet ld den hair J A II ffag uaar I e fLanllonnist kr eg als g p cbenk een nieuwe klok die met zijn beeltenis is ver Jerd NauhBiH de ij VcJïttt e Klokkenspel Mnenioing wrni df z klok aan de gemeente annjrelKidfflL welk geschenk de bur geim H t r voor de g nieente aanvaardde rx n earilloiinenr werd en toto van de klok uitgereikt benevens een bronaea pla iiettf uiet zijn portret Oii trtH k acht i iUir weird evwals Zaterdag I MaaJiddg j I de Domtoren zoowel bitm i als tmiteo veriiohieii Het imposan11 kleurenspel werd doof doizeUden gade gwlag n In bel gebouw voor K en W werd de totstandkoming van de Unie v o Utreoot door het Alijoilieen Jieda landWïh Verbond plechlig herdacht GEMENGDE BERICHTEN De begrafenia van de twee gemeenteTeldwachtere te Opende en Grootcgaet OnJor groole ölangateUing hoelti psteren te Opende on te Girootagiaöt de teraardübeHtelling plaats gelittd van bet sdoffelijk overschot van d brfde ganeentereldwaf Ier uil Groolii giaat die de vorige week het Hlaohlofi r van hun pHoht zijn gewonden Te 10 uu vertrtd een 250 tai politiemannen naar Opende en GrootiPgaHt ter hliw ofliiig van de Iwgirafeniasen Te 13 nw heejt de twaaTdebefttclIing an bPt stoffeliik ovecsehot van den veldwacht ff Meyer te Opende plaiatsi gpliad F r wa veel belangefetlling Allereerfll werd bef wooifl gPVoer l door mr J P Hofstede offioier van juf tit o to GrtMitng ia al verteigipiawloordigleT van de minHw van Justitie ni i bracflit buide aan de nagodachtonis van den overie dene die viel door de band van een lagen moordenaa wien s IjreJn vergiiftierd is door m bontewcrtdü lew trllihgcn Spreker pri Meyer takt en znn ru4ige vvii i v a optreden ervo gons sprak de boofdttwnsmssarj viiii poUtie te Groningien de heer T Tonokeus uainens liet Gtroiiinguk h polMie eorpi Spr zeido dat uit do enorme deelni ming ten duidie4i kstif bliikt boe luel lieele land medoleeft in bet lecü dat bier gelcdan woplt Mieer dan ooil voelen alle pohliemanmn m dit oo penldik zich é n en zijn zij zich itvvnx it van Imu aehoone Ievctif+laak bet lM orteTe n van orde rust ea veiliglieid Oaarna sprakeiS do beeren P J H Herten distrtciflConmHiiKiant van deRijksvcllwacht te Groningen mode naiiwn den procureursgeneraal en hm ejprend directear der politie te Leeuwarden inspecteur I I Kulzinga namena den bond van boo n politieambtenaron in N erland en de heer ff Bounemft liurgemooater van Groo de begrafenis van don gemÉöentev ldwachter te Opende veröenigden de autori lellen en polFtteambl©naren zidi tn hotel F ert te Grootegost OniMreckn lialf vier weutl het stoffelijk over ehot van den chefgemeeniöveidwacb Ier van dff Molen dat in een der vertn kWein van hM gtemeontehule was geplaatrfi l edolvea onder kransen door a meent weid wHCbl frt naar de liikkoets gfdragen Nafpönoeg een jiiir duurde de tocht na rde Ijegraafpiaat S zoodat het r Bd begon II flfiiemerrai toen na somber gebeier derklokken en onde de tonen van een rOLrn arsoh van het Ilottartdamaoh PotllipmüziokoorpH de kist in de groevr aan den oet van liet kerkje werd naargelat n Aan deze groeve voerden vereöhilleaUde BT rekerd hel woofd Het p©r te sprak mr 1 P Hofstede offiPlw v i tilae io Gponinigen die namens den minister van Justitie woorden vau dcrf lnojning sprak Mir Lisman vioepres idenl der Groningache rechtbank prak naïnenfl dfze recMbank I aflma Rprak de burgeroeesW van GrooIcüftfit de lieer W Bonntema De Valka weer flot Hel s V ajka iB te ball één gister itiJdJHg vlot gekmiien Miet behulp van ler sieopbooten is ihot obip den Nieuwen Viaterweg opgetrokken De lading zal te Itolterdoiii worden gelOet De beroofde banklooper 1 kuutoorbadlendfl S te tteventer verdaclit doi et te ziju aan zijn oigon böronving waarbij een bedrag van ï 15 000 verioti n a gegaan je gisteren naar net bujp van l ewar ng te Zntplien ovegr bracht Door een trein overreden l e liiHT H J erweerd uil do L ntlirouui Vfctoirï te C ulemborg kwam Maaudtagrt ond van l otlerdasn en i iapiü te t fcni bt uit om vau dafar een lamiUtlld Ie Houten te gaan bezoeken Daarlot be al liij leh jteir fiets e i nnoesl ondei Houten iri inil cwa kteii overweg overstekeu II j k jont een trein aaokiomen eu da ijl noa Vel ü eT den overweg t j kunnen au Hij gieraaktf eVenwol verward in jjü cclioen J o iK r wnentrein 2ti05 die om 10 uur Ic Benzine ontvlamd In de bliklahriek rwblj de be0aafplaate lo t i i werd Dlnsdaganiddag eSu bus met benzine bij een brandende kacbel evplaalst De bu i werd o nvergieloopen door een Jongen imH het gevoltg dat de benzine vlamvattc eu ook de broekapijpeij van den 18yvrium knaap in brand geraakten Door den sebri k verzuimden d © omstander da delijk hulp te bieden waapdooir d jongeleerling wwd gewond Toen het nur netMn overjas wa gedoofd bleken b tde beenm van den getroffene em tiix vfabranilte Mn Hl mvd awr iwt cMunbiii vtr gebraelit j 449e STAATLQTERIJ 5p klasse Trekking van Woensdag 23 Jan Vlieten 39 fi Ö2 186 109 211 215 267 230 289 299 309 380 387 393 477 497 502 BÜ3 549 580 588 594 16 20 J25 fi53 727 746 764 764 797 798 8 3 934 970 978 983 98b 992 10J8 1049 1053 1082 1Ü84 1096 1109 1141 1151 1168 1181 1221 1253 12 Hi 1259 1303 1327 1336 1360 1370 1399 1407 1403 1477 1532 1571 1594 1600 1604 ItiSO 1646 1661 J70O 1702 1704 1765 18tU 2015 2044 2071 2177 2222 2225 2230 2284 2306 2316 2318 2343 23tr2427 2439 2448 464 2470 2479 2485 2506 2510 2515 2530 2564 2568 2606 2612 2637 2628 2647 2679 2780 2796 28U 2S91 2904 2934 2937 2941 2957 3001 3014 3027 30 37 3076 3080 3127 311 5 3133 3140 3143 3300 3312 3485 34fe7 3498 3516 3519 3630 3532 3572 3724 3J75 3777 3819 3862 3885 3915 3969 3982 4010 4032 4049 4059 4062 4089 4096 4102 4144 4306 4339 4359 4404 4448 4474 4515 4518 4553 4569 4S78 4590 4 tJ3 4607 4649 4702 4738 4745 4760 4790 4870 4882 4906 5024 5094 5127 5124 5138 5174 5230 5279 5236 5292 5371 5383 5403 5419 5441 5478 5542 5545 5575 5581 5606 5641 5688 5739 5776 5849 5912 5920 5968 6001 6006 6007 6033 6099 613 6148 6150 6165 6181 6184 6189 6274 6326 6356 6364 6370 6378 6410 6441 6459 6 06 6534 6548 6553 6683 6685 6696 6701 § 759 6789 6834 6885 6898 6936 7041 705b 7064 7083 7146 71 8 7215 7236 7247 7266 7292 7351 7462 7Ö07 7556 7574 7728 7731 7740 7753 7788 7794 7842 7900 7930 7959 8031 8038 8099 8126 8193 8195 8314 8310 8370 8382 8410 8439 8453 8C06 8647 8664 8670 8073 8677 8685 8706 8714 8717 8739 8740 8779 87 8797 8827 8844 8970 9057 9110 9129 9174 9207 9243 9252 9277 9394 9402 9438 9476 9480 9500 9528 9614 9633 9665 9715 9767 9774 ti777 9787 9805 9872 9885 9903 9925 10004 10010 10028 10047 10053 10083 10092 10154 10180 10209 10363 10339 10409 104 10465 1O480 1052ö 10555 10714 10718 10727 10754 10770 10783 10798 10829 10835 10892 10901 10956 11036 11079 11129 11141 U169 11176 11187 11216 11240 li245 11265 11302 11330 11349 11438 11441 11467 11496 11536 11542 11577 11602 11618 11620 11628 lil661 11744 11763 11817 11888 11939 11949 11965 12023 12102 12328 12341 12450 12459 12466 12469 12473 17535 12651 1 586 12591 12655 12696 12722 12729 12760 12762 12785 12786 12791 12842 12845 12848 12866 12919 12950 12952 12966 12969 12976 13052 13068 13086 13177 13199 13337 13339 13346 13355 13466 13473 13476 13487 13493 13542 13571 13663 13680 13709 13731 13799 13802 13806 13815 b3825 13876 13900 13908 13924 13927 13936 13949 13986 14026 14036 14Ü42 14086 14197 14222 14224 14238 14285 14305 14315 14328 14393 14407 14413 14430 14441 14463 14551 14568 14573 14777 14818 14821 14848 14852 14882 14916 14990 15018 15022 15092 15103 15121 1 124 15141 15194 15282 15292 15300 15407 15426 15447 15471 15605 15607 15556 15583 15595 15012 15658 15687 1 5748 15769 1Ö775 15933 15963 16011 16029 16047 16167 16213 16232 16250 16261 16275 16290 16296 16341 16349 16338 16355 16395 16481 16486 16539 16573 16590 16597 l GöSO 16605 10637 16682 16704 16749 16795 16817 16820 16844 17002 17024 17068 17086 17138 17188 17316 17327 17391 17425 17446 17580 17594 17607 17623 17640 17643 17666 17704 17709 17721 17746 17767 17768 17790 17805 17871 17919 17945 17953 17991 18078 18080 18112 18166 181Ö3 18204 18258 18281 18295 18368 18372 18387 ii 396 18452 1846B 18491 18500 18522 18534 18577 J 605 18623 18639 18671 18678 18741 18792 18790 8811 18869 18883 18894 18946 19008 19027 19638 19043 19054 19142 10163 19189 19241 19273 19874 10 84 19391 19388 193Ö5 19401 19429 19446 19484 19512 19570 19613 19fi38 10661 19692 19769 19784 19820 19860 19852 19857 lp866 Ï994fl 19973 19970 19978 20047 20092 2011720142 20145 20235 202Ö8 203J2 g£H18 20490 20498 20529 20563 20607 20700 20718 20763 20767 20771 20781 20785 20797 20830 2091 J 20969 r e klaAfte Trekking van Donderdas 24 Jan Hoofdprvjzen ƒ vm i ïOüft5 ƒ JOOO 3057 664 1236fi Hit Ï7036 ƒ 400 1910 5254 6192 20410 2049fi ƒ 200 2001 40 5 ƒ 100 5918 11339 HóOl 15262 17605 19683 Prijzen vj f 70 51 iJf 202 263 335 386 414 564 581 5M 722 757 778 809 825 lOlO 1025 1031 1533 1 523 1675 1683 1872 1889 1977 2090 2110 2112 224 2276 2328 2597 2642 2689 2753 3772 2816 2833 2913 3010 3046 3063 3085 3lU 3J16 3216 3236 3269 3281 36 6 3697 3801 3922 3972 4270 427 5 4369 4439 4487 4565 4681 idKd 4724 4884 5239 5603 5719 5901 5956 6066 0174 6 8 6420 6496 6503 6649 6604 6698 6737 6786 6802 6994 7068 7184 7269 728 5 7801 7 il5 7334 7511 7597 7643 7648 7670 7738 7791 7861 7896 7918 7981 7986 7993 8095 8275 84 6 8476 8477 8577 8640 8742 8757 871 3 8870 89§0 9063 9128 9153 9218 9292 9375 9475 f 6 2 9ft 7 e©56 9987 10071 10411 10426 10436 10461 105O8 0 1 10984 11113 11148 11152 11202 U425 11401 11 84 11622 11650 11786 12024 12151 1237Ö 124 1 121 2 12590 12641 12690 12732 12843 12856 12896 12625 13 57 Ï322Ö 13366 13390 13497 J 3594 136 4 13848 138M J3874 13883 l40u 14021 14041 14045 14085 141ïli 14160 14207 14211 14293 14294 14311 14354 14510 14ii35 J4694 14737 14794 14795 148 64 14940 16027 1508fl 15252 I 265 Ï5200 15684 1 699 15600 15763 15R64 15859 15862 16376 158 4 1S973 16151 1626 1 16403 16420 10622 16612 ift627 16780 67r O 16766 16885 16908 16029 17016 17032 17115 17118 17152 17231 17267 17396 17660 1761 0 17869 17883 18060 18147 18184 IP iSO 184Ü5 if8725 18737 18794 19073 lOUt 19150 19178 19226 1Ö371 19465 19485 19683 19908 20144 20164 20317 20357 20370 20437 20452 204ÖI 20717 20926 Ontbreekt 3850 Nieten 67 96 Ï2S 138 17 € 218 240 252 264 317 350 363 524 55S 613 628 639 645 651 664 726 f70 810 22 828 838 852 850 870 921 963 l 7j 1099 1164 1249 1254 1266 U16 1335 13Ö4 1440 1516 1521 1548 1607 1608 1688 1690 1722 1728 1731 1750 1756 1761 MO0 mii 1880 1932 196 21968 2034 2088 2105 2117 2192 2197 2238 2268 2351 2332 2430 2432 2440 2409 2505 2627 2529 2538 2539 2553 2559 26 2667 2700 2706 2754 2761 2769 2771 2819 2834 037 2846 2fl36 2996 M90 3040 3048 3066 30 8 3iPd 3171 3195 3307 3818 3324 3336 8383 34U il9 3471 3547 3562 8579 3620 3651 3X43 751 rTfiO TTTS m 3881 39g 3p29 3988 3990 3095 3908 4025 4388 4597 4871 5031 6378 5638 5673 5952 6123 6358 6533 6695 6800 7181 7308 7613 7727 7927 8185 8359 118757 18907 19085 19457 19621 20032 20296 20531 20672 2 f9 8 4071 4078 4100 4149 4177 4189 4434 4467 4475 4480 t5J6 1563 ï 4609 4620 47U6 4708 4740 4866 £ 4903 4911 4926 4939 4959 C02Ö 5 6113 5140 5161 5196 5iys 5263 52hS 5391 5418 5429 5449 J477 5608 ö2 5578 6fö2 6625 5626 5628 5635 5 5682 6685 5698 6720 5857 5873 jftL 5957 6002 6013 6036 6Ü37 6081 öSi 6141 6146 6169 62Ü5 6242 6278 S 6390 6396 6477 6485 6487 6524 S 6538 6563 6600 6654 6657 6659 fi Hn e710 6712 672K 6731 674i T44 6786802 6866 6879 6930 6953 6986 7 Bi 7193 7201 7225 7229 7262 7263 TiU 7335 7369 7404 7416 7596 759y 70 7615 761Ö 7646 7654 7657 770K 7 7729 7762 Y764 7775 7809 78Jrf iLt 7942 7966 79H8 8062 hOi mi SiS 8197 8205 8225 8276 8292 bj j8 2 8368 8380 8419 8434 8464 8470 847 8563 8675 8656 8666 8704 8721 in A 8782 8851 883 8915 S96 j J972 Hm 9033 9052 9072 9131 914 9169 9 lü 9244 9262 9309 9369 9412 51447 948T 9552 9576 9605 9626 967 9 09 7 1 9837 9892 10031 10061 10182 10317 10337 10405 10467 10476 10479 lOoM 10594 10612 10653 10689 Ü7 1 10713 10759 10840 10860 1095 iO 75 nü l 110 5 11101 11124 11147 lll 9 Um 112 1J297 11358 11368 1J384 114afl 11459 11473 11526 11592 1J027 11641 11747 11766 11778 118S6 11899 Uöw 11977 12017 12045 12060 12 72 lüoï 12155 12168 12193 12200 12212 laïÜsT 12319 12326 12346 12368 12422 VHnl 12428 12470 12496 12512 12565 1257ul 12598 12601 12612 12621 12702 I2783I 12998 13045 13100 13121 13178 laiau 13227 13264 1J347 13360 13282 13404 13471 13534 13555 13615 13664 1367U 13718 13725 13730 13745 13761 VdVi 13885 13910 13963 13975 13962 1404 14058 14072 14088 14125 14154 141B7 14210 14270 14332 1433 14365 14 73 14536 14576 14580 14584 14595 146iS 14667 14677 14765 14840 14841 14857 14905 14923 14942 14959 15008 15Uia 15134 15223 15228 15232 1 241 15244 15310 15349 154 6 15413 15460 15451 15514 16515 15530 16554 15593 15647 1Ö713 15724 15802 15810 1 5852 15ÖB7 15902 15909 15934 15966 15970 16007 16134 16139 16224 16305 16 1 0 16321 16334 16367 16367 16396 16414 16560 16580 16586 16596 16654 16670 16754 16818 16 26 16930 16932 16959 17015 17079 17094 17099 17160 17J78 17190 17214 17229 1 238 17256 17304 173M 17442 17488 17490 17567 70i 2 17682 17754 17771 17810 17886 17898 I7fl0ti 17958 18049 18169 1823 182S IBü 18350 18353 J8377 18388 18412 1844f 18511 18588 18642 18679 18685 18398 18759 18826 18839 18865 1887Ü 189U3 18922 18927 18905 19053 19041 1906U 19149 19176 19243 19319 19402 19411 19496 19517 19539 1954 19553 19558 19625 19645 19710 19767 19916 20017 20076 2O080 20155 2024Ó 20251 202i 202i 7 20308 20310 2044 1 20486 20 20567 20579 20595 20603 20609 2061i 20779 30790 20837 2086s 20880 20908 20957 11 HADIO NIEUWS Programma voor heden Huizen 340 9 M i 8 6 uur 1852 M i 3O r 7 O0 Muïiekpraatje dooi den heer G van Ravenszvvaaj te Amsterdam 00 7 30 N D O Instituut Hthoevew j Boekhouden voor beginners door den heer 1 van Dam 7 30 8 00 Spreker de heer P Kapmga te l Jde Onderwerp Het mkoopen by in iu stneele ondememmgeij 8 00 Uitzendavond Spreker de heer i Kllrerhout te Joelden Ijd van het dag Hjlt ii f bestuur van het Chr NftLjonaal V akverlwnil m Nederland en Voorzitter van dpn ChfMeaalbewcrkeiöbond in Nederland Danma Persberichten Peri burcuii Vw Dias te Amsterdam Hilversum 1060 M 5 00 5 30 Sportprogno e liooi II Hollaofjer J5 5 30 7 f5 Voor avondconcert door bf Omroepoikast o 1 v Nico f leep Soljsi Adria n HoUaers Bariton 6 00 Tijdsem yan de A v R D kloli 7 1B 7 46 I3dp ea Pnpelsche coi veFsatl door Fred Fr 7 46 Politieberichten 8 00 Tijdsein der A Y R O klok 8 15 Aansluiting van het Concertgebouw 1 te Am sterdam Uitzending van bet Abonne J nnentsconcert 10 20 Persberichten van Vaz Diaa 0 8Ö 1 30 Dansmi zie i door het 4 V R O Dansorhest MARKTÖfiRICMÏBN Veemarkt Gouda 1 24 Januari Aangevoerd m totaal 1898 tuk s waarvan 375 slacbtvarkents Vettf van 33 et tot 30 et per pond leve met 2 f korting Londensche van 26 30 et p pond ley ij met 2 A korting Zouters van 33 et tot 34 et p pomi lev jmet 2 Itortmg 948 magere yarkens yan ƒ 25 ƒ 40 W Ibiggen van ƒ 8 ƒ 16 9 runderen van ƒ ƒ 300 116 nuchteie kalveren van ƒ ƒ 17j 10 hchapen van ƒ 18 ƒ 30 29 bokW en geiten van ƒ 2 ƒ fr per stuk Handel alles matig Kaasmarkt Gouda 24 Januari 103 partü n kaas Prijzen Ie kw m r 64 56 kW m P m 51 63 Handel matig 751 ponden boter Goehoter van 105 li j WpfMer van 95 106 per pond Han vlug 307 partijen eieren Kipeieren vfti Ij m f V i p r 100 stuks Eencfeieren van ƒ ƒ 7H per 100 stuks Handel matig Graanmarkt Gouda Tarwe ƒ 11 60 ƒ 12 25 Kogge ƒ H ƒ 11 60 Gerst ƒ 11 25 ƒ 11 76 ld Cb fi ƒ 12 26 ƒ 12 75 Haver ƒ 11 25 Erwten ƒ 1 4 ƒ 20 Bruineboonen f 4iti P f 100 j STADSNIEUWS GOUDA 24 Jan 1929 Benoeming leden Commissie van Toezicht op de Stedeiyke Bad en Zwcminrichtiiigen Ter voorziening in de vervulling van plaatsen welke wegens periodieke aftredmg en ontslagnamè door twee leden in hart commissie zyn ontstaan heeft de commissie van toezicht op de stedelijke bad en zwemmrichtmgen overeenkomstig het vooröchrifi van artikel 3 der betrekkelijke verordening de volgende aanbevelinEren bij B en W ingezonden I de heer A Fokkers Jr Fluweelencingel aftr en de heer J Polman Kanaalstraat 16 II in de vacature ontstaan door ont agname door den heer J P A van Catz de heer G A M Weck Johan de Haenstraat 3 de heer W van Hulzen Jr Markt 57 III in de vacature ontstaan door ontslagname door den heer P C Gleyndert Jr de heer H W de Planque Krugerlaan 91 de heer L E Bicknese Crabethstraat 4 B en W stellen den Raad voor ter voorziening in bovenvermelde vacatures tot benoeming van drie leden der commissie van toezicht pp de stedelijke bad en zwemmrichtmgen over te gaan Ledenvergadering Kern Geref j meente De Remonstrant SC 11 Gereformmrde Gemeente houdt een ledenver gad erin if op DonderdaK 31 Januari 1929 des avonds te 8 4 uur in het Kerkgebouw in de Keizerstraat De agenda vermeldt o m Jaarverslagen Verkiezing van 2 bestuursleden wegens pariodieke aftreding van den heer J Slop en Mejuffrouw C M J IJssel styn van wlen alleen de laatste zich herkiesbaar teit Aanbevolen worden Iste vacature de heeren P Rond Sr P de Mol en G W Aberson 2de vacature de Dames C M J IJssel Lijn H H Kortenoever en H N Gliwimans Burgemeeslernbenoemin Uy Kon Besluit is benoemd tol burgemeester van Zaltbommel onze oiids tadge noot de heer N F Cambier van Nooten Monseigneur P Stroomer overleden Naar wü uit Am leidam vernemen is at tiaur heden te 12 uur in het Maria Paviljoen waar hij reeds geruimen tyd verpleegd werd overleden Monseigneur P Stroomei deken van Amstenlam voordien dek n vjui Gouda Mgr P Stroomer is 7 April 1864 te Schagen geboren Na voltooien van zijn studie aan het groot Seminarie te Warmond werd hij tot prieBter gewijd Zeventien jaren was hij daarna werkzaam in een der volkrijkste parochies van Amsterdam n l van de H Maria Magdalenakerk aan de Spaamdammerstraat Wylen Mgr Carlier benoemde hem in 1913 m verband met het hocinle leven in de hoofdstad tot rector van bet St Bernardus gesticht aldaar In 1921 werd bij benoemd tot deken en pastoor te Gouda In 1123 volgde zijn benoeming tot deken van Amsterdam n 1921 werdhy benoemd tot huisprelaaö van Z H den Paus terwul hij op 8 Jan 1920 annunnik van i et Kath kapittel van Haarlem werd Daarna rector van het Bagijnhof Mgr P Stroomer was Officier in de Orde van Oranje Nassau Zesde abonnementsvoorütellinfr Tooneeigezelschap de Speeldoos Het ïooneelge eKchap i L Speeldoos diiectie I uifl de Bree en Constant van Kerkhoven zullen op Woensdag 30 Januari m den Schouwburg ten tooneete brengen HU Zi en de Pekmgee een cycloon m 3 bedrijven van George Cohan bewerking en regie van Const van Keikhoven In Hij Zij en de Pekingees treden op de dames Dogi Rugani Mien van Kerkhoven Kling Bets van Berckel en Annie de Bree en de heeren Louis de Bree Constanr van Kerkhoven M van WarmeJoo Emi Timrott Ben Groeneveld Walter Smith en Ji Pniseman Verder vermeldt het prngrsmma Chma s Dingie Je Pekingees uit de kennel Tjing van Mevr Boerlage te Vellen De Speenhoff avond goed geslaafd t Is een aardige avond geweest gisteren in den Schouwburg Het publiek dat vrij goed den Schouwburg vulde heeft van Speenhoff genoten en Speenhoff heeft ook piet z jn gezin een goede ayqnd gehad die hem met di nk voor de waanleering hem betoond vervplt Het geheele geain Speenhoff is op de planken geweest de jonge Speenhoff heeft het programma vóór en na de pauze met luchtige liedjes ingeleid en zyn ega heeft hem daarbij geassisteerd Dat was een heel ander genre dan we van den ouden Speenhoff den nu 60 jarigen diehter zanger die a 30 jBSr zijn levensliedje s dicht en zingt geWopn sijn Hy Wcht ze ook nu het oude boek met de versleten kaft van 25 jaar geleden is gisterenavond voor den dag gekomen en hij heeft daarpit gezongen qn pr hegpleiding m zyn guitaar zooals hiJ hot jaren terug hier deed voor de eeiste maal Speenhoff is ouder geworden zeker en de jaren hebben hem evenmin jeugdiger gemaakt dan elk ander maar toch heeft hü gehouden zyn humor zyn fynen geest die hem den intellectueelen zanger ver doet uitsteken boven die andere die in den loop der jaren hem op zij zijn gestreefd Speenljoffs liedjeg hel ben h n ekori ig voor het publiek behowdeuj met een grap er tuaschendoor als een gekruid gerecht op het menp weet hij nog steed s de aandacht van het publiek te trekken niet alleen maar het ook to boeien Er is tusschen Speenhoff en KUn publiek een contact een meeleven dat beiden bevredigt Met groot genoegen hebben we Speenhoff wederom gehoord en zeker velMi met ons want hy kreeg veel applaus Maar Speenhoff niet alleen z n dierbare gade die hem trouw tenijde rtut en hotn in moeiiyke dagen die ook hem niet zyn bespaard den kop deed ophouden heeft deel daaraan gekregen En ook de jongste telg Ceesje die in den Schouwburg voor het eerst optrad en daarbij haar moeder evenaarde deelde daarin evenals de jonge Koos cn zyn vrouw iHet was een aardig oogenblik toen de heer Kroon als voorzitter van het huidigingscomité van dames en heeren met enkele leden daarvan ten tooneei verscheen om den jubileerenden Speenhoff de verzekering te geven dat Gouda het ook aangenaam vindt hem te toonen dat hy de gewaardeerde diehterzanger van Nederland ook hier talrijke vrienden telt die van hunne belang stelling willen doen blyken Dat hartelijk gemeende woord sloeg in een stevige handdruk volgde Mevrouw Speenhoff kreeg mooie bloemen en voor den diehterzanger had de heer Kroon een attentie in couvert die op het gezicht van den jubilaris de meest vriendelijk uitdrukking deed verschijnen Dat was oen vreugde voor hem die allen in Gouda die hem waurdeeren hem volgaarne hebben bereid Met den schat daarbij die de jonge Koos zijn jubileerenden vader heeft toegewenscht behoud nog lange jaren uw humor en uw geest moet Speenhoff en dien s gezin gisterenavond in de wolken zijn geweest Speenhoff heeft allen harteiyk gedankt en zyn dank brengen wij over aan hen die wellicht verhinderd waren zelf aanwezig te zyn Gouda heeft gisteren op uitnemende wyze Speenhoff gevierd Uitspraken Kantongerecht Strafzitting van den 23sten Januari 1929 VeroordeeW werden Wegens overtr motor en ryw reglem E M te Rotterdam ƒ 20 subs 10 d h Wegens overtr motor en ryw regiem T E te Schoonhoven vryspraak Wegens overtr binnenaanv regl D P te Gouderak ƒ 3 subs 2 d h Wegens overtr motor en ryw wet C van V te Zevenhuizen ƒ 25 subs 10 d h Wegens overtr Keuringsv Gouda P van W ƒ 1 subs 1 d h Wegens overtr boterwet C B te Gouda ƒ 15 mbs 3 d h Wegens overtr ongevallenwet M L de K te Gouda ƒ 10 t ubs 1 d h Wegems overtr art 453 W v S A C te Rotterdam ƒ 8 subs 2 d h Wegens overtr leerpl wat J K te Moordrecht ƒ 10 subs 2 d h G D te Gouda schuldig z toep v traf T I te Zevenhuizen 2 X ƒ 3 subi 2 X 1 d h Wegens overtr alg Pol verord GouUa A V G te Willige Langer ƒ 1 lubs 1 d h A D K te Zwammerdam ƒ 8 subs 4 d h Wegens overtr motorryw regl T A B te Oudewater G C H te Goude t van 1 t Benthuizen J A M G D N en C van V allen te Gouda ieder ƒ 3 subs 1 d h Wegens overtr art 463 W v S C V te Gouderak ƒ 8 subs 2 d h Wegens overtr Motorregl A S te Gouna 2 x ƒ 3 sirt s 2 X 1 d h en D J de J te Gouda ƒ 5 su bs 2 d h Wegens overtr motorregl en motor en rywielbeschikkmg P G S te Gouda 2 x ƒ 4 subs 2 X 1 d h Wegens overtr motorregl J de V te Zwammerdam ƒ 3 subs 1 d h Intercommunale Arbeidebemiddeling Aanbiedingen van werkzoekenden Lyst van 16 Jan 1929 1 mach draaier 2 afwerkers 5 aardewerkera 3 pypmakers 1 plnteeiLsóhilder 5 drukkers 5 letterzettei s 22 timmerlieden 2 witters 12 schilders 1 rietdekker 24 grondwerkers 1 yzervlechter 16 beiers 3 telegraafwerkers 14 metselaars 1 steenbikker 1 straatmaker 13 stucadoois 26 opperlieden 3 hulpstraatmakers 1 houtdraaier 2 kistenmakers 1 behanger 2 machinale houtbewerkers 1 stoffeerder 1 scheepstuiger 1 schoenmaker 3 bleekersknechts 2 slagersknechtfi 1 scheepsbouwer 5 scheepsklinkers meubeimaker 3 kleermakers 1 zeilmaker machinisten 3 stokers 1 bonkwerker 1 kopergieter 3 textielapbeiders 1 ged 5 tuinlieden 1 aut lasscher 3 tuinders 6 brooden banketbakkers 1 touwslager 23 pakhuisknechts 5 suikerwerkers 29 sigarenmakers 4 sorteerders 1 ged 2 plakkers 6 boerenknecht s 9 schippersknecht reizigers 6 kantoorbedienden 1 kellner 5 koetsiers 1 winkelbediende 4 boekhouders 1 bleekersmeisje 115 trans port en fabriek sarbeiderb 2 chauffeurs 1 werkster 1 stripster 72 arbeiders door vorst werkloo 70 sigarenmakers gedeeltelijk werkloo Burgerlijke Stand GETROUWD 23 Jan W Lafeber en J Brouwer OVERLEDEN 21 Jan Franciscus Albertus Verkley 72 j Benjamin Graanboom 75 j Jan Joseph van Dantzig 80 j Adri nï Maria Zwapenhurgr wed Bastiaansen 42 j Jan Geertje Veenstra wed T Zuiddam 79 j Agenda 24 Jan 8 uur Vereenigingsgehouw Heerenstraat 5 Evangelisatie Samenkomst 26 Jan 8 u Gebouw Daniël Chr Jongel Ver Daniël Voordrachtavond over de biologie de anatomie en de leefwijze van bijen 26 Jan 8 uur Zaal Kunstmin Ons Qenoeg n Uitvoering Cresepndft 29 ax a uur Hotel de Zalm Ver van Huisvrouwen Lezing over beroepskeuze voor jongens 29 Jan 8 uur Soc de Réunie Lezing voor de My v Nyveriieid Dep Gouda door Prof Dr Mohy 80 Jan 8 uur precies Zesde abonnementsvoorstelling Tooneei gezel sch De Speeldoos 31 Jan 8H uur Kerkgebouw Remonstrantache Kerk Ledenvergadering Rem Geref Gemeente 7 Fe r S u Hotel de Zalm Ver v Huisvrouwen jAarrerfadering GEËTALEERD ij ani CAREL KROPMAN de ntouwrat lElTimOEDEr BE TBR zijn er niet Apotheken De apotheek van den heer A H Teepe Gouwe is tot en met 25 Januari beneveni den daarop volgvnden nacht geopend na 8 uur des avonds dea nachts echter alleen voor recepten MUZIEK Alexander Schmuller ttéunle Een der weinige waarlyk gebenedytlen een pneotei van de Kunst Wot Schmulter on s ook nu weer gebracht heeft a nvaardden we bewonderwid en met eeibied voor het genmie dat in hem 13 Welk een groot artist een groot musicus tevens bezitten wy in Schmuller dat warmdoorvoelde spel die prachtige van hartstocht dooi trokken viooltoon die fomeuse stokvoering hoc heeft zyn spel van begin tot einde gebueiiT Als eerste nummer hoorden we de Sonate D groot van don Italiaan Antonte Vivaldi 1680 1743 bewerkt door zyn lateren landgenoot irespighi geb 1879 en het is beken d dat van dezen luatsteh vooral Schmuller n groot bewonderaar is Respighi openbaart zich ook in deze bewerking die prachtig geslaagd fs als een eminent vakman Bovendien heeft Vivaldi s Sonate de verdienste van kort te zyn en slechts ca 10 minuten te duren We zyn bchnmtler erkentelyk voor zijn meeaterlyke wedet gave Yerder droeg de VIolL rt voor het groote Vioolconcert E kleine terts van Mendelssohn waojTvon het bekende Andante oJk nu weer hkffk boeide Na de pauze Praludiuni van Max Reger Andantino en Scherzando dit voot Soloviool van denzelfden componist het heerlyke Andante en Allegretto Giocoso van Nardi Chanson Louis XIU et Pavane van Cüuperin Kreisler prachtig beheei scht con sordino gespeeld en tot ilut Praeludium en Allegro van Pugnani Kieisler De violist had in den beginne niet eeiUgbzins zakkende snaren te kampeu muur detotaalindruk is toch een van tumeus viu j pel geweest De planibt George van Rene se stond den heer Schmuller kranig ter zijde en had by n dergelyk veeleischend reigneun g eeii gemakkelyke taak Groote byval is Schmuller en van Renesse ten deel gevallen De ufd Gouda va de Volksuniversiteit onder wier auspicifeifhet concerB werd gegeven komt een woord vnn erkentelykheld voor dezen buitengewoon mooieii avond toe Vft DEW t ftlTR £ UAASTRëCUT Ken phiimvee vereeniging opgericht Op uitnoodiging van enkele beLingstellen len kwamen Woemsdagavond een i6 lal personen byeen De bijeenkomst werd bygewoond door den heer G J van der Horst Secretaris der Goudsche Vereeniging die een krachtig woord vBn opwekking sprak en het doel eener pluimvee vereeniging uiteenzette Alle aanwezigen gaven zich als lid op Het bestuur werd sameng isteld als volgt A de Groot Voorzitter Ü B Gabry Secretaris C Th van Vliet Penningmeester W C Steenkamer en P Lekkerkerker commissaiiisen Aan den Burgemeester G V W Baron van J emert tot Dmgshof zai worden verzocht het EereVoorzitterschap e aanvaarden Met algemeene stemmen wei i besloten aan te sluiten hy den V P Z H D vereeniging stelt zich voot op 4 of 6 Februari a s een avond voor le en en andere belangstellenden te orjaniseeren waarop de heer B van Asperen Vervenne rijkspluimveeconsulent te s Grav nhage een lezing toegelicht met lichtbeelden zal houden Hinderwet Door de Sinclair Union Petroleum Company S A te Amsterdam is vergunning gevraagd tot het plaotsen van een verplaatsbare benzinetankwagentje voor het perceel D no 124 Stolwijkersluit Ij oond door den heer P de Jong WADDINXVKESN Dronkenschap en meineed De spoorwegarbeider J K 50 jaar uit Waddinxiveen zou in den nacht van 7 op 8 Juli dronken over de openbare straat de Wilhelminakade te Waddinxveen hebben geloopen Twee agenten van politie J Snoek en J M Lindhout hadden hem deswege verbaliseerd en de kantonrechter te Gouda had hem daarop veroordeeld tot ƒ l2 boete subs 6 dagen hechtenis fegendit vonnis was ca satie a ngeteekend bjj den oogen Raad die het wegen s vormgehïek vernietigde en de zaak verwees naar de rechtbank te Rotterdam Zoo moest K thans in hooger beroep terecht staan voor de Rotterd Rechtbank Hij ontkende dronken te zyn geweest Hy had dien avond drie glaasjes bier op Maar de agent Snoek heeft het op hem gemunt sedert deze in een actie om verdachte s kinderen aan diens voogdij te onttrekken niet is geslaagd Nooit heeft verdachte last met de politie gehad H brengt dikwijls zyn avonden in Gouda door en nog nooit heeft hij daar onaangenaamheid met de politie gehad Do president me Y rdachte op dat hij hier toch niet do waarheid apre kt want la mig een proces verbaai tegMi hem loopende uit Rotterdam waar de politie het toch zeker niet op hem gemunt zal hebben De agenten die verdachte geveibalileerd hadden bleven er by dat verdachte dronken waa Een igetuige a décharge die dien avond in verdachte s goiselschap was gew oift verklaarde dat verdachte niet dronken was De getuige a Vécharge F Reehbrst ont kende thans dat hU aan de beide verbalisanten had gezegd dat h dien avond verdachte in de Boompjes dronken had gevimden liggende naast z n fiet3 Z j verklaring werd op schrift gesteld en tegen dezen getuige werd rechtsingang verleend op vermoede van meineed De verdere behandeling van de zdak tegen K werd daarop geschorst LUCHTVAART Een Bucces voor de Fokker fabi ekcn Na FraiHkrijk heeft thans ook België lot aankoop van Fokkervliogtujgvn ibeoloten Wttjiawoa wopdwffi dezo toestelloa niet door d i Amatordamsoho fiabriek gele vord docli in een Ucentiet overeenkotnat gieitr Ffen met S A B K A Soc Anonieme Bdlg daCnatraoliona Aerom die d machiiiwe in eljp n werkpflaatjea do drio motorige Fokker S V 11 1 zijn uitgerust met Titan inottwon welke vliegtuigen gebruikt uilen wordea voor hdt Belglsolio luohtverkeer en vior den dienst Iri de Belgisoh Cwigo Zoo langzoniierlifliiid 1 er geen land ler wereld meer diat geen Fokketrvfiegtuigeu heeft Reeda is dit Neflerl prooiiCt in ge t niik 1 11 meer dan 30 liichtvert toerMnaitSQh ppijen an 32 verscbillemie lajiden RECHTZAKEN De kerkquaofltle te Herktog n De zaak voor de recfitbankv Te Herniiigen is een qu aajitde gerezen liwsolitfii liet gemeentebestuur en Üe Gerofoiinwrdo Gwnoeiïte botreffeiwlo e n kerkgebouw v u die i miMiaiite dat op last vin Ged Staten vau Zuidnfiolland isi igealoten oiiKlai hel zioh binnen twee luMweid ellen van oon and r een oud kerkjgebouw bevindt dat evenwel thans als sohdur dienst doet De zaak kwam gdsteren voor Ie rechtt ak te Rotterdajn Voor eaMheres do Oorefotfinednte Qa nieenle trad als proourfflir op mf JDrost als advocaat mr Th fnihi oor gedaagde de borgeaneester van Herkingen den heer D J Viasoher trftd mrH Bavinck als piiooiiPev r op mi P Weasels alö advocaat De presidjent van de Rechtbank Mr h R Fei dng verkloioi e eiaciterea miet otvtvnnkehik in haar vordering en veroofde haar tot betaHmg vwi de koeten van bet geding IN6SK0NDSN Boiton v a ntvooxd lttkh kl der tt dMU 1 T De Joodaehe Invalide Inzet LoterU campagne elen vooral dmiies hadden gevolg gegeven nan da u 1iiiioljdijUi ig vaai bèt bestuur vTin De Joodaoho LnvaUde ler bljwomng van ee i mdddog tbee in pavil oea Voiitdelpfcrk daartoe door de DirWtie welwillend ler beSohikking gdaioid als in76t der ovonpalgne ten giinate v n de 4 t iltxiuw otealj v d J 1 De heer 1 G nö Direoleur ti T J i schelst httt g eluk dat de Verploegdeh In de 1 1 vindion na oen laird leven van ötnid Fn lioavt el ongeluk niat op oegd ncn di het ziin er ine r dan 360 waohtiii op opnoano en zullen moeten wachten totdat die Loternj g 6l3ilaagd is en inet de uitbreiding kan worden bogionneii Iluldo bracht spr aan adlen diegieschenl en haildcn ter heachikkiug gesteld Niar spr uitceaizettp i de litKiMprija an Af u Loterij een Heerenihuis met Tuin aan de Weleringaclians 251 te A dani ter waarda van f 92 000 Verder zijn er me x ilac 2500 andere lasijzen w o een vijf en en vier persootia Renault aiito Bender pjano Motoifiete Itadiio instullatios Ameublementen ingebouwd Oramoiphone Diaonanten Gouden en Zilveren Voorworpen eic entc De tr king zal in hot openbaar geschieden ten overstaan van Notaris E Helraana Dt heev Gans gaf uiting aan dp hoop dat ïpoedig de 80 000 loten uitver iocht zdlen zijn Vele aanweoigem namen bock jcsloten in ontlangfft nnet het vaate voornemen de zoo aympaithieka Stlehtlng ook r u krachtig ter zijde ta staan De Men zijn verkriigjbaw bij De Joodflche InvalhW Nw Achtergiracht 98 te Atoflt bun en te Gouda bij Melvr H Po lak v Zwanenberg Markt 25 en Mevr S Leelfima Miogendörf Kr u prlaan 4 LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST De heer Rembrandt van RUn veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf BATAVIA LH Jon De Raad van JustitV heeft dan heor ReniftH ndJl van Rijn den da bir van dffli moord op de heer Heyman Cohen te Bandioeng verooideeUi tot 2 Jaar gevangemsi tnif met aftziek van Vypreventieve horfitenis De dficier van jiwttitie teeicende revisie aan De easeb Iftidtio 4 jaar Ë n man doodgereden l TRECHT M Jan Gisterenavond heeft op den Utrvohtaohen weg n bij do Scborteldoek jjuist op de grens de Bilt ea Zelat een noodlottig ongeval plaats gehad Een tot m toe onbekmd ge jlWen persoon kwaqa in grootk vuart den Cloos eg ftfloopen teneinde d Zedster tram dje op dö Utpechdsohe weg bij den Orooaiweig stopt te kiumen halien D tram waei reeds ia bewegii f Door da groote vUart heeft bet sUobtofifBr ulat eeléti dat uit de rlefa ing Ut ceoiH een auto iwü rt pk gevolg dat hij p docH o dpr dan liei we o hedQ overreed woianl or hij oaaniddelItjk dood WBA i e chauffeur tre t 1 dwo wo sofaaUl daar hü nio vennoiediiukt plotMllof uit htt donker een man voor zijn wagen zag pnugen èn oninogtdljk 200 snol kon tnppei dat den man geen gevaar liep Do polllie kon gim enkel WM vto identimit op Tiet lijk viddien Het drama te Griwteg Bt Incidenten te llnogkeric lij Jaw de bograJetfiis Van de aUohto fer va i het drama U ÜToolögia t hed beu güt Ten aiwrelii ten getra ht la Hoognerk rellB jcft te verwokicen l oor niddel vin een ni gk iooü riepen 4 da mvnaohen op itroat bijcwi öohimsrten op d poiiti eu verbeoriijkten d rtt nioordeï Miir De pf i t4e v n Hoc üefk was Mj da be giafouis te Grootï ast p woordig a Avopds wetvi door oonBnumlstni oaa verjgadiHing be e wa4r eon aprekor uU den Haag oen rdrJë hield over do mladadeu door de politie zelf beötevai öp d z rergadering die door e dortig t maaa0b i l ezooht was waren ook aaoigo mKreobaua va a nweaag tjici oohlep eoa red n totli girijpen vondan Tot 2 Jaar g v ng niMtraf moordeeld iiOOWLNDAAL 24 Jaa i rH njkiwlerk D J M V A te Oudwibosurt dae pl m f 30 000 bem door balBAiugadQuldiigen algcd rageiu bi den joop der iairea vorduiaterde wo d bedoti door di Keobtbank in Breda voroonleeld ov reeiakotiiiM d a aiiob tot 2 jiaar gavao SHuiaaiCra J Aan d g rot a ovRlRleB AAL BrEK n Jhtn De 5 JaT ge J v d G 1 0 Nieuwer Aowtel dio ffliatoreQ op het ija gevallen isl Is Ueilou aan do bekomen voTWondinge overledeti Salomon Ueberiqaiui in Amsterdam aang Mmen m Mij vemiïmoft a t taaJoonon Li ormaaa in Amsterdajii ja aaugoLoauBU Gistt i kwamen de b d Haagsche ia4 octö irs mot hun arrodtfbnt t Bsrlljn an en nog gistereo la do reis okhx Naderiaod voortgezet ÏLie hernhMin zou te Aimaterdaia aortilveoreu met den trein die 9 11 to An teir am aankomt To HilvéMiua irfaptan de bèg èeider nel Licbepmanii evtmvtd uit den trein en vftadoar ward de rteisi per anto voortgezet fjatw vörnemen wij Te AniMerdam voor het Pairieet a a iakomen slapte alleroerat een d r inapectwuauU datwna Uobamtento met b reifldaitan over zijn arm On veuvolgen do tweed inspaoteur Liebetrmnnn werd gebracht naar hot park e vwtr voor dtn iub oHteiei ran justitie Mr ïteflingfi da eera lornwaitei en werden veirleht Dlwim hijovergebracht naar bét huis v bowariag 4an de WetwamsaehanB Vergiftigde chpm pigvou E n HUchtorfer TëGFXËN SÏ4 Jan D w dagen dsdan ziijh bij de ewhtgeaioole van d n heer B T na bet ettm van cïmuyi ffMna rcrgilltl g nft9ver ihrtjneolen voor Thiwia la da vrouw aan d govolgui daairyajn orerledon Beiu 8 van Amflterdam WISSELKOBR N 23 Jan 24 Jan Officieel Londen 12 69 12 09 BerlUn 59 29 i 59 28 PaiiJB 9 75 ïi 9 75 Brusael 34 CH 34 66 Zwitserland 47 08 47 98 4 Waenen 3 a7Vi 35 05 Kopenhagen 60 66 06 S Stockholm 66 70 06 87 Oslo 66 62 Vi 66 50 New York 2 4 Üi 2 49V Niet officieel Praag 7 S8H 7 88 Madrid 40 74 40 74 Aptaan 13 0S 13 06 Prolongatie 4 4 0 3 Vo ii w s 77 V BeurMvenichVi De jieursltóndel wna lieden van beaeheideii proportiea vm de stemdnlpig was heden onregeilmBtig Voor binnoulandache indue trieeiitn werd nog de grootsÜQ belKngsteliing aan den dag gelegd D piiiUpaiaandeelea liepen oiidor bejirslijd naar Wven Margarine Xn waren vaat e eniU Amlena warden lipóger genoteerd kunfltzljdeoandeelen liepeïi na vaete stwuming langzaanii aam naar beoeden Icrwij aan Algwn Exploraties sleolOe wohiig aanda t vrard g si clvonkon S Aee warten hadden e n beperkt markt n de oliewaardaii Uepan Koniaklijkea na vaete o Ming ÜcWdll fc fe ug Suikerwaarden b v 8f iï cfti op d aohtergroiïd In rubberaandeelen ging wAilg om © aOwikj de stijging lft en die waarden gedrukt ia de markt Tabakken lagen bljoa artiëS buiten de i etan lUng doch Mvm d fnMt nU pnishoudend Op do mijtiafdeeiing erd do aandachtgetrokken door Ooeit BarhèioV die een ïllnke kioeireMnst boekten Boe one bleven opP il RADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 34 Jm Hoogste stand 777 0 te Atairej tri Laagöte stand 760 0 te ThmS Verwachting Zwftkke ttot matigo tijdelijk weilicht loeneutónde nooffd weerteiijke tot noord ostelijke wini Beitrokken tot hall bewolkt MoftBltik 6en aaeaiiw ♦ pew ur a hrö vrieBjraM tot UcMe voraL