Goudsche Courant, donderdag 24 januari 1929

I I 5 80 ER BIEDT ZICH AAN een 1 oeite jeoge Werkster voor alle bezigheden Ook Hotels r f g v Brieven onder No 226 bureauGoudsclie Crt Markt 31 10 GemeubileerdeKainers met en zonder pension AANGEBODEN Eerste stand Brieven onder no 227 bureau Goudsch Courant Markt 31 10 Nette Jongeman VRAAGT Leeraar practisch werkzaam geen bezwaar er opleiding voor Apollieliers Assisteot Brieven onder No 230 bureauGoudsche Crt Markt 31 10 Wy maken ohm VELE DUIZENDEN LEZEIS en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publiciteitsmitide in Gouda en vrngwing is dan de ZATËRDAGEDrrrE van de GOUDICHE CODIANT roor het plaatsen van aanvracen en aanbiedinsen van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annonceeren van aanvragen en aanbiedinsan van KOOP en VERKOOP alsook van HUUR nVERHUUR Wü hebben voor deze soort advertentJën een speciaal tarief vastgesteld n l van 1 8 gewone resell BN OULOEN elke regel n r 0 12H mita contant aan on Buraau MARKT SI Uiterste termijn roor ZATERDAGMORGEN 9 Dur Zend TooraJ r r o e f in eEBARANDEERDE OPLABE MINSTENS 6150 EX BRONCHITIS HoHt Aathma Snelle verlichting en genezing door meawe geneesmiddelen uit plantenextracten blijkend mt Volgend attest Ik ben met Uw befliandoling sedeit 6 dagen begonnen ik hoest minder haal vrijer adem en voel mjj krachtiger Tocli ben ik zeer einatig aangetast waTit ik heb mijn beroep op last van 3 genee sheeren moeten opgeven De minste beweging was mij verboden doch m die vgf dagen ben ik een geheel amier men cli go vorden A n te Seiaing België Vraagt ciicuiiiiie met bowij en aan df n uitvinder dezer geneesmiddelen zelf den dokter in de mfdicijnfn O DAMMAN aan d fnma J H I RNABIl I ifd p 83 r roote Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TK GEVEN want er is een speciale brncliure voor elke ziekte Voor de primitieve mensch die baby heet ÏM er slechts één vraagstuk Het Voedselvraagstuk Ais de voedselkwestie is opgelost met de huJp van Molenaar Kindermeel leeft baby in de beste ver and houdinf met ouders en verpleegster Vraairt flttectpnboekje aan P MOLKNAAK A Co WESTZAAN Schouwburg Bioscoop Gomia Vanaf tmopgan De nieuwste Pommer Super productie der U F A ijn Terugkeer aan maastapw ark van regie en spel dat zich in eenlge maanden reeds een wereldreputatie heeft verworven De regie werd gevoerd door den beroemdan regisseur JOE MAY = In de lioofdrollen Lars Hanson Gustav Frolich Dita Pario Het is de geschiedenis van twee bannelingen in de kale onherbergzame Siberische steppen Hun vlucht en de terugkeer Het is geen Oorlogsfilm Duizenden en Duizenden hebben zich in Duitschiand Frankrijk En eiaod en Amerika voor de theaters verdrongen om een plaats machtig te worden Hel was iT grsole mm w hel oieuwe Uw hU Ie Bollerilaiii Alleen toegang boven 18 jaar Voorziet U tijdig van plaateen Het wordt een ongekend succei Vraas onza Prima gruis en steen vrij e Anthraciet Vooral Walas lm iortnool 0a een ideale brandstof Firma A VIMGERLING Spoorlaan Tel 33 LMSE PRIiZEII 20 1 Reuzen Opruiming ai 20 R K Pramiar TabakapUpan ai voor don halvon prija m L BINNENDIJK KLEIWEG 87 === Thalla Theater == VRIJDAG en volgende dagen TWEE HOOFDNUMMERS 1 Een WILD WEST GESCHIEDENIS in 6 acten ontembare Een film van moed en durf 2 Een levensdrama in 6 acten De Vrouw van 40 Een verhaal van opofferende liefde een der beste films der laatste jaren tnet LAURA LA PLANTS en PAULINE FREDERICK Wederom een Programma hetwelk wij presenteeren als het beate van het beste 60 Toegang voor eiken leeftijd Woensdag MATINEE Boskoop P L BINKBN Telef 124 Oouda T POELBNUB Telef 804 Weddlnxveen A J JANMAAT Alle iekten van Urinewegen en blaas kunn spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit planten acten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen g j Hjdt mannen of vrouwen acute of chronische liekten aarzel niet o n een uitvoerige beschrijving Uwer ziekte of alleen den naam daarvan op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bjj M Snahüiê Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwijiin fen zaJ toezenden omtrent de wjjze van bdiandeling met de bewijzen van de verkregen merlovaardige resultaten N V Ulrechtsche Hypolheekbank UTRBCHT Pandbriawen f 48 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 Pandbrieven a SO t in tukken van f 1000 f 500 en flOC40 De Directie Mr A l S VAN LIER Mr P R HOORWEG SANGUINOSE Beslist het beste middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte Sanfïiii no e i een zuiver jiiantaiirdiK tonicum en een degelijk ver ter kinjïsmiddel voor zwakken en her steilenden Het wordt met vrucht toeiicpafit bij bloedarmen iü z nuw hoofdpyn en zenuwzwakte by jonj e moeder s bij klierachtige kinderen bij herf telienden van typheuse koort sen en in allo die gevallen waai de normale bloedvorming geleden heeft Zy werkt degelijk en geleidelijk en zonder chadelyke bywerking De Sanguincse i het midtiel voor alle gevallen van uitputting en algemeene versIappingnto t tanden Prijs per flescli met frebunksaanwözing ƒ 2 6 fl ƒ IL 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar bij Apotheker en Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co Den Haajf De lïiemrr traat 2c 4 Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte HEN SPECIAAL Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of mgewanden sluchte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten m de maag krampen beladen tong Huidziekten uilslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steetipuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachüge weren Rheumatiek jicht zenuwpijn Slagaderverkalking P n aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gü niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen by firma J H J SNABILIE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke idekten men lijdt I HOUDT WEL IN T 00 i P AT al is Camel een Amerikaansche Sigaret elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel is als garantie waarvoor onze naam op de banderolle slaat DAT Camel aan de r ATCamel in Ame rikaeengrootcre verkoop heeft dan alle andere Sigaretten P AT daar natuurlijk wel een goede reden voor zal zijn DAT versch moei zijn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd P A T dit alléén door ons gescliiedl omdat wij de alleenverlegenwoordlgers voor Nederland zijn en markt komen van zoogenaamde ramschparlijen oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht waarop echter onze naam niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen p AT wilt Ge echte versche door ons geïmporteerde Camel rooken en het genot smaken dat Ge verwacht waarvoor Qij betaalt en waarop Gij recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eischen moet dat onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomt CAMEL Allmnvertegsnwoordlgeri i voor Nederland ALVANA OEN HAAQ tA Elk pakje hMft eCB banderolle van 6 1 et igpöiiiiiiSiii 1929 HO n979 Vrijffaig tS J 97 JMH gmig C101IB8CHË mum HAA8TRBCBT HOORDRECBT HOERCAPELLB NUSUWK OONHOVEN STOLWUKi WADDINXVKEN ZBVKNHUIZKN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDl KERK a d U OUDERKERK d U OUDEWATER REEUWUK Dit blad verachrint dacelqki behalve op Zon en PeeMda teo ABOHMnamwMJBi r ii m i hi us rm wt n tmt wm i MtlnmtMl ItM pxmik n mM naai wan banflai h liane g mM i i t FnM p F per kwutul i 1 art ZomI AM flM Abon WBtaa mnlea diw lilln Mageneaiai au ew Bnreni MUR tl OOmiit Hl een b Hai boaklimlil m t pertkutara Ou banm ihf mlB g m m mm A iliiilile tr rtli ÏM M M Al vootpefffaia so hmgtt 0 iraiM adrerUBtlia m fai d pry Groot Mi m m imwlm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD Ivoor GOUDA EN OMSTREKEN 0 iraM adrerteBtlia m ingmmóm MimnH f V $ pi Groot M m m imndm wefna b rek Ml uer F i AdnrtMtibi kmniaB worriu deiitniii AdTertaBttobarMun m aü Kfta m m nottaa hMua vMr 4i M bat BoroM lUi bwvkonwB taatfad wm panM mi il wi J ti i mBssBÊamBÊsasÊsaÊmeKmmmÊmm Bij de aankomst van p n escadron Indische cavalerie werd deu bevelvoi rendcn officier medegedeeld dat men met bommenoefeningen bezig was De commandant van het oefenterrein gaf daarop den voor du oefening aanwezige vliegtuigen het signaal geen bommen wei pen Eenmachine die op 1300 M hoogte vloog begreep dit signaal echter verkeerd en daclit dat het het signaal alles klaar was Zy liet daarom een bom vallen die midden in den kring waarbinnen zich de Indische cavaleristen bevonden terecht kv am en de noodlottige gebeur+cnibsen ten gevalg gehad Ter eere van de nagedachtenis van de hemelKhe twedinnen Een geschenk van i üQW voor radium Ter herinnering aan de twea jonge EdJnburgsche dokter s de tweelingbroeders Smith die zich te Londen het leven hebben benomen hebben twee niet genoemde schenkers £ 5000 ter beschikking van de Koninklijke Infirmerie te Edinburg geststd om dat geld ten behoeve van een nieuw radiummstituut te gebruiken In een mededeeling die hun gift vergezelde zeggen de schenkers Zij wordt getlaan ter herinnering aan den geest van toewijding in het belang van de Hjdende menschheid die tentoon gespreid werd door de twee jonge dokters zy offerden Imn gezondheid op door zich te overwerken en zich ont panmng en vacantie te ontzeggen wat ten leste hun instorting twigevolge had FRANKRIJK Twee kinderen geschaakt In Parijs woont tydelyk de vrouw van den Amerjkaanschen milHonair Prank Woodward wiens twee kinderen op een Afflerikaansche school gaan Peze kinderen ayn een dezer dagen geschaakt en waarschyi lijk naar Engeland gebracht Woensdag hield een groote auto stil voor f en school in een der Parysche voors eden Even later kwam de gouvermmte met de twee kinderen Woodward die naar t chool werden gebracht Vyf mannen sprongen uit de stilstaande auto pakten de kinderen beet en zetten ze in lien wagen De gouvernante riep om hulp een onderwijzer kwam aanloopen en vroeg wat dit beteekende Een der mannen verklaarde dat het zijii kt ideren waren en hij z meenam voor en ritje De wagen reed weg de ondei wyzer sprong op de treeplank maa bezeerde zich en moest naar het ziekenhuis gebracht v orden De twee kinderen zyn 13 en 10 jaar Tot nog toe is geen spoor van hen gevonden ITAUK De pasvervalschingen Twee duixend valsche passen vernieligd Dezer dagen werden twee din eml valsche Amerikaan fche pasien vemietijd weIJce dt politie in beslag genomen hao ii verband met de ontdekking van de bende die Oïidet leiding van Luigi Landi deti kroeghouder van Napels passen vervalschte Zyn vooinaamste medewerkers een ekure Joteph Gargliardi die de valsche passen drukte had medeplichtigen in New York Het stellen voor den hebben voortgemaar Franschen dat zooveel voor el slecht beloond ze woorden een uit f ii de zitting ryk verantwoordelijk ilk oorlog en het bloedbad zet opdat de Elzassei zouden worden Frankr ï den Elzas deed ziet zic In de Kamer brak kreet van verontwaard werd geschorst Ean auecca dar Elsa4siaoh Autonomiaten De PVan c he Kamer en de kwestie van den Elzas Zondag lieeft de lieK temming te oiniar iaat s gehad voor een lid der Fran cbe Kamer De uitstag van dezen stemliusstryd heeft aangetoond dat de autonomi tische potitle ook ditmaal niet i geschokt al weiaen alle z g nationale krachten geconcent eerd om den autonomisten een nederlaag te bezorgen Het besluit der Opper IClzasai jChe socialisten om hun candidaat terug te trekken heeft tengevolge geiiad dat de candidaat der regeering en van bissciiop liuch de geestelijke Hanser ayn stemmenunntal van 455S tot 63ÜU zag toenemen Hier atond echter tegenover dat de autononusljache candidaat Ueinc Haus ditmaal ongeveer evenveel stemmen meer beliaalde op 13 Januari bedroeg het aantal namelyk 8744 op 20 Januari 10251 Op hem zyn klaarblykelijk de 120Ü stemmen uitgebracht die de eveneens autonoinistische heimatrechtliche zeggen de DuitKchers communist Mür chel heeft verloren Deze verwierf op 13 Januari 281 3 een week later slechts Itill stemmen Uit afn e i ander blijkt ondertus ehen dat Hau v i die de zege heeft bevochten nog altijd c eii voorsprong heeft van in ronde cyfers vierduizend stemmen De door de sociaIi ten voor den vorm aanbevolen stemonthouding IS door ongeveer vyftig procent dergenen ilie een week te voren zich voor den nocialistiHchen candidaat Itichard hadden uitgeuitgesproken opgevolgd Van alle opper Elzas ische afgevaardigden maakt nu aJleen nog Dr Pfleger die zich heeft aangesloten by de nieuwe Oberkii ch partij deel uit van dagenen die achter de Franache regeering staan De regeering Poincare waartoe dr Oberkirch de voorzitter der nieuwe nationaaiKatholieke partij al onderataatsHecretari en bizondere JClzasoische vertrouwensman behoort had zich door haar Parysche en Elzassi whe pers a te nadrukkelyk in den veikiezingsi trijd gemengd De uitslsig der verkiezing dp 20 Januari kan echter worden opgevat als een bewij s dat de Elza s van lie methoden en opvattingen der Franichc legeering niets moet hebben iDat vele Fransche bladen den uitslag der verkiezing betreuren behoeft geen betoog De Figaro vindt het jammer dat het duidelijke en ferme ingrypen van dén Straiit burgschen bi S achop nog met by machte isgeweest den clerus in toom te houden Ondertusschen maakt de links ich oriëntecrende Oeuvre zich van het heele geval af met een grapje door op te merken De ergste poets dien men den Elzassers i ou kunnen bakken zou hierin bestaan dat men hun autonomie verleende Xy zouden dan niets meer hebben te eischen hevig requisitoir iiit teg n de autonomiotiache kuiperijen en betoogde dat de Elza steeds gezucht had onder het juk van Duitschland dat nog daag s voor den wnpenstiLstand de autonomie geweigerd heeft ïrumbach huldigde dt Fransche overwmniug en den teiugkeer van den Elas te midden van eeti ovatie die nagenoeg algemeen v i Grumbach geeft toe iat er van administratief standpunt fouten begaan zyn inaar zelf s ui zyn dwalingen was het optreden van Frankrijk voordeelig voor den Elzas Spreker beweerde dat de beweging in haar oorsprong teruggaat tot l SB Herriot is vol strekt niet vermitwoorttelyk voor de onru st Het vraagstuk i s trouwens ingewikkeld Men moet onder cheiden tusschen Je Elzttsser die vertrouwen verdienen en hen die ilecht s haat willen zaaien Grumbach gaf ten slotte de maatregelen aan die een einde zouden kunnen maken aun de spanning Hij drong aan op de noodzakelijkheid om de tweetaligheid in te voeren ofschoon liet Fransch de overhand moet houden De afgevaardigde Ürom die geheel uit het kamp van de Elza siache geestelijkheid komt wan natuurlijk een andere opinie toe edaan Hy betoogde dat Frankrijk onbctwistbaai in den Elzaai lal van weldaden heeft verricht doch het heeft evenzeer ernstiger fouten gemaakt Na den wapenstilstand had men in den Elzas een grenzeloos vertrouwen in Frankrijk dat echter slechts aan de rijke bourgeoisie heeft gedacht zonder zich om het volk te bekommeren Ook met het rechtvaardigiheidt gevo 1 der bevolking is geen rekening gehouden Beklaagden moessten voor rechters verschynen die hun taai niet verstonden By de minste kleinigheid bracht men lieden voor den rechter Spi bezwoer Frankrijk te trachten den JSlza s te begrijpen Door den Elzas kan Frankiyk Duitschland bereiken en omgekeerd Met een citaat uit de Gazette des Ardennes het in het Fransch geredigeerde blad dat de Duitscherw tydens den oorlog in de Fran sche bezette provincies ver spreidden toonde Poincaré aan dat dr Ricklin deatyds had gesproken van de onverbrekelyke banden die den Elzas aan Duitschland bonden en hulde gebracht had aan den keizer Hij kon toen niets anders wierp den Elzasser Walter tegen Zelfs als dat zoo is antwoordde Poincar S dan had hij nu toch later dubbel moeten oppassen zich niet aan het hoofd te stellen van een autonomistische beweging En andere citaten waaruit eenzelfde vijandigheid tegen Frankryk en de Fransche regeering bly kt ontleend aan hetgeen dagelyks in de Elzassisshe pers van Passhauer ca geschreven wordt voorlezende bewees hij dat sommige Elzassers Frankryk het vele goed dat het voor den Elzaa gedaan heeft met kwaad vergelden Poincaré wees er op dat enkele separatistische bladen het hebben gedurfd Frank dial BUÏTENLANPSj NIEUWS DUITSCai ND De VBlwhe nel Groote bedragWgin Nederland Frankrijk iDe Berlynsche recherdft heeft een zeer moeilijke taak by het itwan en van de zaken van het bankiersW Loevvenberg en Co De accountants begMen eenig inzicht m de zaak te krygen roA zg kiuinen nog op geen stukken schatt lBioe hoog het bedrag der valschelyk ondflMiekende en uitgegeven wis sels zal zyn MnUat dr Lervin voor zyn vlucht zooveel Sögelijk ai het bezwarende materiaal venattigd j eeft De accountants moeten de wken dus vrywel opnieuw inrichten waarSBe ondanks ingespannen arbeid op zyn nJbst nog 14 dagen gemoeid zullen zyn Op wt oogenblik zyn er in Duitschland voor ftderhalf millioen valsche wissels opgespooaL waartegenover 300 000 Mk actief staan an accepten dit dr Lewin nog m portefejJ Ue had Er zyn echter aanwijzigen dat een vee grooter bedrag op het b tenland is afgegeven voornamelijk op Nllderlandsche enFransche banken maar oo hier schijnt ongeveer 20 h 25 procent dekking tegenoverte staan Eigenaardig ia dot m fc 4ii r en nkele i crediteur faüUasement aOngevtaagd is tnaar men meent te weten dat een der groote Berlijnsche benadeelden dit in den loiip van den dag zal doen ENGELAND Een gruwelijke vergiaaing Elf doo l4 n Een bommenwerper van de Brit che luchtstrijdkrachten m Indië heeft volgen belichten uit Pesjawar drie bommen geworpen op een terrein dat uit de lucht op een witte cirkel geleek In werkelijkheid waren hier troepenafdeelingen met witte hoofdbedekking verzameld Drie Indische officieren en acht soidafen werden gedood een groot aantal gewond Verkeerd begrepen signaal De speciale verslaggever van de Daily Telegraph meldt uit Pesjawar nog het v gtmde Tusschen Pesjawar en het fort Janirocd aan den ingang van den Khyber pas ligt een groot oefenterrein Twee dagen geïedea verzocht de Brit sche luchtmacht den Mmit bevelvoerenden officier dit terrein voor oefeningen te hunnei beschikking te willen stellen Aan dit verzoek werd voldaaa en tegelijkertijd weiden maati egelen getroffen voor een gemoenschappelijk oefening va i cavalerie tanks en infanteiie systeem van Landi was door middel van deze NewYorksche agenten verlofkaarten machtig te worden Dit zyn kaarten die afgegeven worden aan Italianen dia reeda eenigen tyd woonachtig zijn in de V S en die een kort bezoek wenscben af t leggen aan Italië om daarna weer n ar Amerika terug te keeren zonder onder de quota te vallen Wanneer Landi en zijn kornuiten de e verlofkaarten in handen httdden fabriceerden zy op denzelfdau naam pa sen die z dOn voor hooge mommen soms wet 26 000 lire verkochUm aan metiBchen dit uit Italië wilden emigreeren In de meeste gevallen slaagden zy er in hun klanten veilig in een Amerikaansche haven aan land te breng n l andi handlangers hadden derj lijk pasaen ten verkoop in alle havensteden Duizenden emigranten zyn daardoor In staat gesteld uit Italië te slippen Pe Amerikaansche consulgeneraal te Napela dien men voorbladen van valsche passen toonde verklaarde dat tij meesterlijk waren nagemaakt ZWEDEN De toestand van d koningin Naar uit Home gemeld wprdt is de toestand van de aldaar vertoevende koningin van Zweden Victoria zorgwekkend Haar ziekte ia gedurende d laatiste twee weken mede tengevolge van het voor Italië buitengewoon koude weer ten zeerste verergerd Koning Guataaf zal zoo sjKiedlg mogel k naar Home reizen Een ongeluk in de Krieger Alir i Twee doeden Op deu 3ulziai fLuli oiHlvr aan de Uoixin Jifliih lx toea i gozoisobap van wht UuifsilKTS damm mi heen n eii eeu Ne derltiiMiricbe émne ondier leiding vau don jki l ruar dio eeu catidio door do lawine oen Ittwiiifi tor broedl © van 60 en ler lenjg lo van 70 J jiaiftr b n l i ipolde Dïie d iiioti wi twee Iteeren raakten onder de 4riiieuv iMxltlvwi Ond r leiding v n den kJi tTatir dio tnim fiindjo dioor de lawlm wnw nn cgofiilourd doch zich had wrteu N ri i icii b gon men dadelijk met het Rsridingii vv rU Mieni wlaagli er in alle vijf Ö luohitoficr uit do sraeeuw lo giraven doch u H ii dauw tn Mn heer gehikte het niet iiKH r de I vwi ipfiicwlen op te wvt iken D anm lukkigön ziin mevT Rooasler dji vrouff van vn ar Ie Fnnkforf a d f die zolf Kik t t hHt Ef zclschap liohootvle en dr Lut f oihu ih oien H n = uif Fr W ori AFGHANISTAN De rust nog niet terugvekeerd Jui st gisteren dus direct na deze verkiezing is de Fransche Kamer begonnen met de bespreking van de aangelegenheden van den Elzas De socialist Grumbaoh sprak een Volgens de laatste te Londen uit Katoel ontvangen berichten worden te Kaboel weliswaargeen gevechten geleverd doch de rust ia nog niet teruggekeerd Habik Oellah IS er nog niet in geslaagd een nieuwe Regeering te vormen Kaboel is vol soldaten Gemeld wordt dat maatregelen genomen worden om de Europeanen wier aanwezigheid niet strikt noodzakelyk is in veilig ÖliotteJiuH was zijn öwsretaris omi zoo cggi n HtmiTda er en kolineir op al oiri h i op tl fT4 eu Ün ik voorkwam dut Keirt 11 zekw dat m de eoMtapli vanituf netii fthotlelUis woe Y De miliionair beeifl M lui taHtiUmtgi was hei aiitwoofd am ilij voeUe een pliotijedioge beweginjt naa t zic h H bij het l oht van ee straa ila taoTn zrtg hij dmt zij hmr gezicht In bnar haudi n verborg Hat ie er l vro hij Zeg h t m toch i tluislflrde zij ik ben zoo ban Ikkan het niet liegrijpen Ik ik Haar elleüde sohoki hem diep voorzlehti U gde hij zijl ami om haar heeo all tt H h nr te iKwchermen en toen Mj haar lichajini tegen zijch aan voelde fliiislerd hij Ifcfasch en ontroerd Liovo ing 1 Weci njöt zoo verdrietig Probeer kalm t zijn Ik we 4 niet wi jn voor een vortJr et hr bt maar je bftitniet alleen ik zal het m je dealen Al o me looh maar vertrcuwiti wilde zag mij allee zoodat ik je kan helpen m J nl die ollenrto kea l ef p itien Niomand kan m belpen Iw on het ieis i maar Idj Met h r niet uit spirekeu Denkdet tocdi uöt riop hij uit Ik weetniet lioö ji in dit allefl verwikkeld bentgeraakt miax ik zal maken diat je weoruit dit waruet van ellecvie kom WVttd vervol I liuir 1 ndf tooli m je oogcui geizl ii waar OJii ouden wc dan verstoppertje voor e vUiar pelt ri o hebt me nooüli en ik ik hoef het itmneirs niet nog eens te tegyn En ik we t dttt jo leolt toiiiiildeii viiJi groolo gpv aretn Denk je dan dat jk je allecHi daurti gDfl laat worsitelon f Mftar Neen niet t ïgenslribbelein 1 Ie nio tnii ze f eu wat al die gebeimizinniigSieid te teokonm hoeft Waarwn jij uit AschamIloui e bont weggegaan met oen inlon dienjo haat ca vreeftt Hoe weet u 1M viel zij liem opgewonden in do re iie Ik keek naar je toen je hem in debabaal in het oog k reeiff antwoordde hij z g de wowhoop iu j oogien en ïo U hij je in de sWpe kwam lial i wist Jk zek r dat lijj je niet welkom was Nerica wat beteetent al die gehaimzinnlg aid r Wal h efl die man iiW je te uwken Ec WciaroHi lM n je met hem naar het huis fecgaan waar je nu juist bent uitgekomen O jjï tl zag mij himwoglaain Dat i waar ook En heelt u daar nu al dien UJdstaan wachifen Neen Ik ben wftw itoar Asöharo Hou e tAnigegaan om te zien of ShoUelins f Aibeid IS een echte edele Hemelsgave tot des menschen heil geschapen Niemand blijft zonder troost of lafenis die 2ich stelt in zijn dienst FEUILLETON Vit Mjfttirii vu liinir Mmsiiu bJt iift Engelsch v n B EN BOLT HOOFDBfTUK XV J t Al Kapilpjn iSingleton wat beteekeat de in 5 vroeig het meiejc gejaagd riinglclon moost larhpoi om deze kwaUficitie IL ben hier ten eerwte omriflt Ik vnnn hond zooajs ik u reeds meettnalen gezp d hHi Dbt j s d voornaamste rodenfn de tweedle is dat ik va t bosloten l en I fp lielj en TI b kielt diat u zioh aian mij wiltopdringen vroeg zij koud Al het mioet j Tk wil u redden oni uwenlwil Werkelijk Ta weiritflilijk Neiica Je gelooft datik van n honk dat glaf y tenminste hlAacham Hons toe en Hij zweeg enflikieep in die dnlsteirnls haur band Lie s e fluisterde Wj laten er toch niet zoopflelhliida lttk zljit tMMMB OU ft beb Cl dai iiet hpt huis van hhotlelius ias U Maar dut kan omnioiiWijk ritvpüt t iwisjiL oiigeioovig iJe ng fit hevSi zich v enyi9l Shottjtl Ub wair nog in A oham Hoiiso toen ik daarttiiiigkuaiii Ik vroeg hem waflrom jo Jiau ijn huis wat gTogaaa n aar het wa een CTgi sing dat kon hij gemakkelijk neivijzen Zijn huis ataflt vlak naast liat lak naas t Woer klonk hoor slemongfdoovjg Toen flnjstertlo zij Weet oJat zekr r Hij lachte Jk iiwel wel zeker welen daajik or W i4 een mir lang met liem heb zitten pratm over de gewihiodenH van gisteravonfl Maar wat ik bedoel waarom watvoor redWi hèolt hij dan om daarover O viel Singleton in hij sohijnt erlieflfcebl ö ij in to hebben om zulke za kj suit te pluizen Mialadea zijn f i soortfitokpiumlj voor henii n hij inter sertzich hijzondar voor hel geval in BfHvoirMÏJn siofts Hij heeft hot eirnfliig ter handgïTiOnwn cii hij heeft al f he leboel ootd kt door deductie zegt hij ea hi heeHmij iiang gemarakt voor jou Voor mij flniMeixle Neidoa op vetfiehi iiten toon TI wilt zegjgiMi dat bij hPtw set van Hii vermoedt dat je gisJeravoni lUBelvoir Mansions was en hij weet van dalzakdookje Hoe hij het te weten gekomenis ifl me niet duideHJjk Hij ziwpeeld oporokoopinlg V L Eft hij wooM vlak iWAst het hula wnar Haar stem die eor t verochriivt had g sklonke n liuldi nu en be gaf hadr H iiwlotic Hij voelde dtit zij huiverde eii iiij höordo b mr dnarop bijna onhoorbaar iliii tTon O wat l et ekent dail looh allomajil Ili weet het niet ze hi Met in staattkOiir gedat h t i tr vol i Noriea zei bij dringend w yi menJet in vertrouwen nemen Zeg mij loohivnl je gisleravond in Belnoir Mki nsiions geilium hebt waaro n je bans was vooj diendonkeren man waainnee je bent weggogpan wanrom je zoo ontsteld ► ent dat ShottoliiiR naast d t Imis wwont waar je heimelijk een b oek hebt gebraoht Vertrouwmij ik O ik durf niet 1 Maar Ik nio het weten Ik ho idiniiin rs vnii ji m daarom moei ik je voornll ode bewaren Er breigl jf hK een o iiiiidftr gevaar Neen Och neen Het is Snel brak zfj den zin af als bid zij op het piint gestaan haar grfieim te TerTa len n opeeflfi weM denkend aan dat brieJja da zij in hp t refliaurant had laten liggen i yjeld hij n hevige jaloezie nog was RihotteliuB fluisterdeffat liad dia te maken met Waarsohljnlijk niets Ik wae ongeruatover jou en ik vroeg een poUtie agent dietoeval lte TOorttifcTrtn wie er woonde inhet huis waar jij wae Waoen BMii Hij verbaasd Ifl er dan iemand in gwraar van wien 11 houdt vroeg hij opgiewonden DaA briefjie dat tt in Mhlioi ontving cadat n da ir liet li Beoi Hebt n dat gelezf vree rAi verwlifwit J ook alweer om uw itwll Een man die in htiL redtiwniM in gezela Mp van