Goudsche Courant, vrijdag 1 februari 1929

f U m i Y M i s jr s y v iw ï i v i st in i i i s v poet Unlet ialsdezemanl doch nsunt bij hoostsn he schheid brondbitlt en katarrhalc undosnin gM Mnvoudig Het verdrijft den hoest an werkt ilijmoplosund langv yt getis do ziekto van den l o iiln uU het luutje van A jikai terugkeerde üob biunonkort zal verloven met aéy Angel Siojtt de joD Me dijobter an den h g eu ido hertogin van Buoolcucdi eui t ueen berry Do ii og wonJt la iaaJ f 29 lady Angc4a dit jaar 93 SPAVJti Dê revolutie der militairen Drie officieren t r dood veroordeeld De opatftnd nog niet ten etndeT Uit Madrid wordt gemeld dat generaal Orgax aUe officieren die aan den opstand heMwn deelgenomen heeft laten arresteeren terwijl hy den soldaten van het garni ien eei strenge beatnifCing der schuldigen hee aang ondigd Drie officieren Ttifn reoda ter dood veroordeeld en men wacht nog slechts op de toestemming van den Iconing om het vonnis uit te voeren £ en speciale verslagigever van de Quotidien meldt uit Bordeaux dat de militaire opstond nog lang niet zo iila van offlcieele zijde wordt medegedeeld bedwongc n Ir Hut artüleriegamizien van Cuidad Keal is niet het eenige dat in opstand is maar de audere zijn slechts nog niet tot openi ke daden overgegaan Daarom is de beweging dan ook te gevaarlijker voor het directorium en voor Primo de Rivera tegwi wien 2Jj speciaal gericht is Ondanks de genomen maatregelen zal de opstand binnen korten tyd misschien zelfs reeds weer in desie week oplaaien De Quotidien meldt verder uit Hehdaye aan de Fransch Spaansche grens dat de houding der Spaansche regeering groqte ongerustheid verraadt De banken kregen aanwijzing geen wisselaffaires met het buitenland te doen De beweging bewgst de groote ontevredenheid in het leger en de wankelbare positie van de dictatuur Ook zou ondanks de onderdrukking van den opstand te Ciudad Keal de verbinding met nog twee andere Spaansche steden verbroken zijn AF0HANI3TAK Het Ëhgelsche legervliegtuig vermist Het groote Victoria Ie gervüegtuig dat erg ster een noodlanding heeft moeten doen op weg van Pesjawar naar Kaboel ia na hersteHin ter plaatse weer opgestegen dooh niet te Kaboel aangekomen en men heafb er ook verder nietö van vernomen Men gelooft te Nieuw Delhi evenwel nog niet dat het neerjfeschoten zou zyn mitar denkt dat het een nieuwe noodlandii heeft moeten doen op een onherbergrzame plaats en daarna raiaschien in handen gevallen is van esn der Sjinwarifltammen die vrywel lang deoyelfden weg naar Kaboel onderweg ügn De strijd urn dea troon iJil ivaJbo i worat e id dat do UK taud daatr s wiei l da limuAo uur al liwiitor IS göwonlea IlaJjib UeJiah bwiE göcu geid meer oon dit soldg aan ziju trwjpWi te ueVjAmi en luj heelt zyu tioUaluu ür voor fpewauruotiuwd dat zij die zii aan plunderau sotiuidi luakea voijifans heLstaibii öcht ommtiueiiijiv dooda scooiMi üiltm wOTdon liet is luui ton slreii te veib dieai de vre BUdoiiiij nwijk te oerf den Volj wis anjcteffe berioUten Uesit de nieu ws trooUjpirüCüiiidont Aj j AciIuiahJ iu een hcv i trljd teïjeia d troep © aa abit Üeliah iwt diewict Tagow bezet Iwe etanmit i die tot og toe ido zijde va Ua bib Odiilfuli Ituddicn fj akozsu liobiben zich bij Achn ed oaagealoten on niaruUeeiren up lutax Ka oel Ken interview met den Afghaansciien gezani te Moskou De Afguaaiöohe gezaait Ie Moakuu JooUam Nabi Khan heeitit de poi a vnai ou er houd to gestttiwi fwaarlu hij Nerklaardtó dat do gegevens waarover bei g zantfijchip beschisl a zeker opUnusiuia iuaai e dc i toc uul ia Algiuüdtdn rechtVdafdlgen iJe iiwcroerbeiJ deo ötaiimieii 4e gi ooU ateJon en de dlaWet bo oJite provincie honucu aich tan den eed van vrouw dien zij vuor Ainau ÜeJIali he beu afgielegj Kaboöi is lOömentuol omöngeld door aaniMiiigerd van Ania Üellah v ieiis teniglkeor myn binaen eenife daj ea kan vapwadbten Frankrük s gift aan Liberia SaxofoQUM voor den president I iJv i illy ChronicJte vemam van zijn cünpewpondant te Parijs een grappige ge chiedetiid Toen de heer Kln f president dor republiek Libwia twee jfaar igieledien te Parijs v optoeuHe gaf djji toeim ligo mini ster vadi Hjnmeailaindèaho Zaken den pL osidedit t r eert oen reoeiptie waar een jazz bauri apeedde bestaande uit negers Na afloop van liet ïoefft veruooht e kapftajeeston pftajeestonaan d eii por tier van hi t nan ster e om de instrunwntein eenigieai tlfd voor bem to bewaren hij zou ze dan een der volgende dogen koroen Iwlan Dit verzoek wetd ingewilligd 1 wpp dn gön lalor meldde zioh een gekleurde gentlOTiain aan b den p i tiep die zljr kaartje gaf en een woorviea sprak In eesi dm portier oabekande taal D por tier ranviido dat d © bezoeker de instruroen tei kivain Ivilm plaatste zo in de auto Pil ontving fvii fooi van honderdea franc De l ezoölier rojd vervolgieinis heen fg een divg lator meldde zicb opnieuw een ne r aan die nadrakkolijk vroe om de intstrunienjttni Ilemi werd de zaak njt gelegd en iedereen maande dat dö eerste bazoekor een dief waa gffwepei De minieter stelde zelfs den tweeden neger echadelooe voor het verlies van zijn rtogwerk Ten slotte dnagd eonijem tijd later een dorde neger op de dragoman van de Li berisoh legatie STp eemijoi fraaie geBchonken bricht voot den ministw naman praeiïJent King In etm Ijegn leid n schrijven verzocht d hepr Kin den mln Bter om de a eöux wel te willen aanvaarden bij wijze van dank voor do vriendelijk hM om Tl em preöident Klug een Pa jsch ir Ii Ui t bi l n tien ïiij BI pothakira an dro ttan varkrjl aar zijn kaajilje ten dapap omente kwam aantearen BINNENLAND De actie der aannemers ti en W van Deift geren toe B en IV vaai Döift bobben besloten overeeuüLooiisieilK het verlangen der aaimeni r sboioden voortaan lüj aanbestedingen van geiikoentenietge gieen petrsoonliji of akelijken bong t AjJ d te edachen jVfbltrage zooels mede door do Aaiino nioröljOBden wordt venlangd wordt reejs fe ieirt tang in de gemeentelijke l estekken vw rge8clire on De watervloed va November in Hotterdam ƒ 72 500 schade Lil n overzicht dat V on W van itot tt irdani aan den raad verslirekke n omtrciU eqliade aan geiuoeflitei ei ndonimen toegebracht ten gevoJgo van djen alorni en ucn hoogen watporstand op 10 em 25 Nov van hiet vorig jaar blijkt dat deze schade in totaal f 72 500 liaeft beloopon Volledige ectrische tractie op het traject Amsterdam Rotterdam iNaar Het Volk verneemt ligt het in de bedoeling van de directie der Nederlandsche Spoorwegen de tractie op het traject Amsterdam Rotterdam in de toekomst volledig electrisch te maken iH n weet dat de personentreinen die de verbinding tusschen de hoofdstad en Jlotterdam onderhouden sinds 1 Octobei 1927 met eiectriache tractie worden redreven De internationale treinen op dit traject alsmede de passagierstreinen naar en van het Zuiden en de goederentreinen worden i og met stoomlocomotieven voortbewogen Dit levert evenwel in de praktyk verchiilen bezwaren op Zoo zet zich door den root op de voedingsdraden van het electrische net n roetlaag af Wanneer op de p aats waar deze roetaf ettJng zich bevindt een motorwagen passeert krijgt men veel vuurwerk Dit geeft allereerst beitchadlging utiii den voedingsdraad want waar vuur is daar smelt het metaal Vandaar dat de dii ectie van de spoorwegen reeds geruimen tijd overweegt om de atoomlocomotieven te vervangen door electrische De eenige moeiiykheid die zich daarby nog voordoet ia een electrische verwarming van de wagons der doorgaande treinen Deze bevatten dikv ils Belgische en Fransche rijtuigen en eerst na onderhandelingen zal men kunnen komen tot het plaatsen van de verwarmingsaparaten Die onderhandelingen zullen echter geen moeilijkheden opleveren De tractie door middel van elcetrische locomotieven levert verschillende voordeelen op Men kan sneller optrekken en een beduidend grootere snelheid ontwikkelen Voorts is de capaciteit van een electrische locomotief by gelyk gewicht grooter ian van een atoomlocomotief Een ander groot voordeel is dat men by electrische tractie ongeveer de helft van het aantal locomotieven noodig heeft van dat by stoomtractie De stoomlocomotieven toch moeten geregeld na een aantal bedryTsuren nagezien worden terwyl dit by electiische locomotieven niet noodig h = Ook voor de goederentreinen zullen de nieuwe electrische locomotieven gebezigd worden Zy kunnen de zware treinen met een snelheid van 60 KJW vervoeren en zullen op den dag tus schen de passagierstreinen worden gelegd zonder dat vertraging daarvan het gevolg behoeft te zijn De locomotieven die de directie van de N S denkt te gebruiken zullen 25flO P K kunnen ontwikkelen en voorzien zyn vsn de z g aa motoren met tramophanging Teraardebestelling Hr Willem Royaards lA leraar lebwtol in van het htoifelijk o eit3chol van dr WilWn Hoyaücd zal crmoedolijk gesühioJen Dinsdagi a s op do Ijegraa f plaats Zorgvlk aan d ii AnsUd dijt IJei staat eoliter no niet vnsl wanne de In in nvi het aioftelljk overnciof zal aankonwii IV faünilJB RoyaardH he ft liH aanbod van hof gojiieontoboetuur n do l f graf nir van ItMi Stadsealionw biirg uit t + doen go ïdliieden aanvaami Zoo inogelSjk zal I ona Dupigo de ailtpartij zingicn in hel dordi dl oi van Maklete Lixl von der Erde dat het Con wr tge ouworkes4 in de hoiuv buijfzaal zal spejein Waarsdhijnlijk zal m bij liet graf niet g proken worden De Rijkssenimin richt ing te Rotterdam bestaat 23 jaar lint i s een belangrijk Mt voof heel Nederlniid en voor Itottwdlani in het bijzon ier iat deze sen i Wetenfldi pelijke inrichting lieden hiar 25 jarig bestaan viertVoor Rotfor m in M bijzonder vvnt Rotterdim kan er trofebli op zijn dat liet deze inrichting al die jaren binnen haar t =ifpn hp ft gelirrlM rgl D bictT olngiP ia zo er in di u laatMon Lijd e ai Van de wetenschappen do luït nieewt de aanLlA ht op viieji viesligt voorail wat belreft luar toepassing op uotuuriijku producten zooah wator molk onz on tllennedu in verbaad de votogüzooidilioid en hygiëne Reods Jarvix geleden wetrd dit door ou e wylonsclwpiptttijko utensolum iiiigeizieit eu j mi Wijlen pcof dr J l oele is hot Ie dankou dat op zijn iuitiiatief de Rijks seriuninriohting wend opgoriolit met ofó doel de nJeuwore gegoveiOs op dieir g 0Doe laHidi gebied diensUwar to maken iwm den landbouw Alkt ji It ll pen aon als prol l oeln kon tot zujk een iiiriicli tiiiigi hot initiatie m inen wa nt liïj v m niet aUoen eeu welensohappcitijk werkier vWn inteniaitioBale betet koöis maar tevems óó van de nwCiTit op don voorgrond tredende praolis eertvaLij d erenortse Na Jarenlaiiig üircoteur di r HiJks oruinailriohtiDg te zijfi pnt ooet u vi3uv leed prjf F Pooi tó Ulrücht op 4 Viaart i Zl eu het wwk door Iteua iu ui die a ren van do opri oliüng trf t presteei d wordt met iiraelit v qortgezet door iiijn opvolgers die in hem een waardig voopgainjjer idLJen gev ndeu Als opvolger an proteseor I wels werd tot direotour der UiJKSSöruui inrichling bLinoemd dr L 1 C D Lourens en tot waarn iiend directeur dr il hl ItiXüser Ondör deze ultorstj Ijekwuino Heading staat do Rijkaseruniinrliahting legen wooiTdig niet Uefiui op wetensohappelgk li 00 g ipell ninar worden ook tot nu toe de gunatigste reaultateu verkrefgrai loel de bereide era m entstolfen Terzijde gestaai door een sLal vun l actieru lo®eiu als dr Te Heaimi e dir Van Strwalen dr Van Alphen dr Buohtl en dr Winkel worden Hoor hen alle nwigeJijike oauiorzookiojgcn van baotertologiischeia en patholoffiB 3toen aard gedaan Het hoofddioel dier inraoWling is het alleveren van sera en entöt Hen on het onderzoek van ziekite toMen ern de l eetrijcBagvan bijv olioteira vloktyplius pest enzBehalve de oadierzoötingen voor rekening van hei Rijk worden ook voor don Goneeakundigeai Dieitel en verschillende mcdloi allerlei hiervqor jn aanrowking komende bestonddipelein öïmiBookt op ziniktestotfcn enz C Uegeliug ArmllESt uc Opheffing van het instituut dai eIjjkach bestuur in den Armenraad ijigoiiiend 19 VAiii wetaonlwerp tol wijziging van de wot van 7 April 1912 yt reeling van het itbesluur liet lK oog eeno herziening ii behoud van de grondsiatgen d r wft en oanvat derhalve eetiLherziemin van teotinisolnon aard Zoo wordt bepaald dat indien de sLatuttitn ot de etioiitingwhriel niot venneldea op welke wij o verandering kan A orden gebracht in höt beheer van epno instelling voi weldadigheid zoodamigi verandering niet kan plaats hebben dan onder goedkeuring van Gedep atBiea De overig arUkeilc betrOifeti o m de conjtroLe de beleiggiinig van kaegr ld en de Bamenstolling en werking van de Aniicnradiedi Het in stiituul van liel dageUjitscii bestuur van dpn Ainnenraod lieeft niet voldaan op den gang van zokeu ble k het btdcninierend te iverlien eeoorzij l omdat een alioiiderlijke taak voor het volledig bestuur naafat die van JmI ilagelijksch bcs tuiir nie t wel te vinden Ik anderzijds omdat de leiiefi van het vrij talrijk bestuur genoodzaakt zijn diwelfde onderwerpen twePD aal op vrijwel giedijkp wijze te beJmndeien eerst in het Instuur en iit r in d n annenxiBad Be udieOB oeai enkele uitzondering i voor alle armeniadeji bij welker in lelling was bepaaild dat een dagetlijkscli bss tuur zou worden gekozen op hun verzoek de dcaijeireflfende bepaliing ingetrokken Do bedb de uitvOndiecing tK treft den arnïeniraad te Amsterdam welko tot dusver hel dagelij köoh bestuur hamihaafdü lïet besituur van dien anncnraad i samengesteld uit 20 vert tiiwiwoordigors van hei burgerlijk anndjosifuur tegpn aleohte negen vertegenwoordigieTO der andere instellingen Zon het t efl tiur nu do dagiwlijksclio leiding voji tien armenraad verkrijgiCïi dïwi zou dif I idSng feitelijk bij de burgwlijko ïnfltel ling komen lo berusten En daar bij de samenstelliing van het dagelijksch beetniir kaï wonl en gïnreikend met d geheele oon tWUtie der pU t Iijke armenzorig stelde do AmfcterdamHch annenraad er prijs op zoolang de regeling omtrent de benoeming vBij hel bestuur oingiewljzlgdl blerf net dftgelijikech beeiunr Ie l ©houden l Hmnrt oorgieetddC regidintg zal intu Hchen ot k voor AtosUwdani hel ilagelijkBch bestiinr overbodig mfakcn Allo bepalingcHi in de wet onitn iit de baioeiminig en don arliedd van het dage Iijkscii begluur zullen ver aHcn De bestu ren znllcn een zoodanig nanlal IcdoA moeten ipUem dwt liet mogiclijk zal zijn de v Trtchitieiidt Miorlen van armienverzorging richtlTigon n sitroömangeii in liol t oetuur Ir V ortfigenwoordigefc en daartij toch een vlugge afdoeming der zaken voldoende le verzeicelfen IM lioofdalnk van het verliail heett in v rflcliBllendIe opgiohten volJaan Toch zi i n in do piractijk verschillende iefflnten aan don dag geireden Zoo wordt het als een beawaar gevoeld dat het verhaal alleen kan worden toe Söp st o r r ds verleoinie onderoto rottig niet ook voor nog t i maken kosten Ook worden bij de executie voIgleUe art G5 moeilijKliedien ondervonden indien de onderhoudsptóohtigp van werkgever wSssolt Niet juist is ook dat do wijze van verhaaj van art 65 slechte geldt tem aanzien van den onderhoudjBplichtigc en nieit bij verbaal op den ondersteun zelf Een andere onbovredigWide toestand is dat het Rijk hetwe zioh de onderstciinln van beiUMftige NedlerlandWB tn het biiUealand Itoeft aangotrokkoii vanJmt biJKomlero vcplMalarooht i verstoki n Nna t voorziunHigen op deze on andere punten iK oogt het onllworp enkele twititvragen waoittSS de wot aanl©idic g iieoft gegevei op te lossen Daar Ijovendicn liot goldeiuto lioofdfltuk Wat den vorm betreft wctiug o eiraiohtoiijk is ou niet door systeuiatl schen opzet uitm rrt ts ftJihanB de voorkeur aan gt gcvoni liet hooRbtuk vau het vcriiiaai opnie uw vaet lo ateUork Voor zooveel zij voldeden zijn de bogiWlen van hol geldende booldistuk daarbij jgoliAadihaftfd De aannemers contra het K k Een verweer van de bonden tejrei den minister I ll Nyl AaiOUeiUMitiJ ond eu de jS l ii tv btUfd van üouwpabrpon hebiwn met verbazing keanlsi genomen van de mededeel igen dje de Mmistcr van Vi aterstaat ongevraagd ge ot gd hfleft bij z y n ant W oijii 54t d5 voor llt t KaïiKrlid Krijger g i AYN lie tredende het niet inatóhrij vwa van de aannenier s naar Kijkeworkon De jViiinisler Wynaolit l el braudeiule ondwivorp arbitrage zelfa aict aan lo roTen en opend i Ijovoudien aiot Iiot geringste uitziclit op een vurgelijk of tol oenlgo tOfjenwetkonilng aan de wcnschün der aunn üipirrf Dat de Minist ir kan heb eJi geiueoad dat die liospreking van Vd D c aanleiiding zou zijn om het geuwnon l eetuit op te soÉiortjiiH IS jsegigieu zlj eenvoudig onbegrijpelijk i en steuuniutg al door den Miinister ufgORohildieinl beetond tijden de bedoelde IjftS weikdng zeer zoker Di t ftlltiiaus uiet bij tfe vor jeawoordigerh der ijoudeu In ioder geval is hot denkboeid van upöKïlwrling door dem iMJinister niet aange rocfid terwijl nooh de tot op dat ojgeublik opgedttiiie ondervinding noch d bespreking zeil don Ijoudlen daartoe aanleidiug gaf iiiiiUb 9chen luogM luioraan wordeié toege voeg I dat da IxMidiOH niet liovefr i len dan eindelijk eea zokoUjko beepI etkinff yer dil punt niet den MSmMe r lo Iiob eöt Kon verzoek daartoo is op Ö8 Jan j l wederom door dö IxindiMi tot den Mtniste gier i oh t De bondeen moeticu in vepb iiwl met het boveimtaando de door den Minlstter gebezigde uitdrukking oni hoorLi ik en on er ftiïtwoordelijk krachtig van zioh afwijzen Zigeuners Een circulaire aan de Burgemeesterj Overlast voor de bevolking LX minisr er au B uuioulaadsclio Zalceu o i L uiJibouW hwït eeu oircuM re aan de burgemeeötet verwmidcu btflreilondc Zi j Uiierö ovenlast van te L üor de ben l KlDC Zooi dB u bekeind is zegt de AÜuts ter Iraiolitoi in don laats teu tijd zigeuners in goxwion gelale vau uit het buitenlti id oiiu land binnen te dimgen Groote worknaaQiJUeid is derhalve go1M om le voorn opWHu dat hot aantai van die ze ir onjgwweiwcibte vreemdelingen hier te lande toeuerant Een en anlder heett beoiddft do vx lle aandacht van de döarbij betrokken NedterlaüidBjCibe tmtoriteilen Volgcins medodeeling van di i niinieter van Justitie is bij lnot onderKoeik naar de identltell en do papiereïi van reede hder te lande aangetralïefa zigeuners of personen die daarvWr w rdeti aangezien gieJ lekjen dal oeuigie biinncT in het bezit wiaren van door bnrg niieeflteTs ufgi geven bevv ij zon van Nedierlandorsoluip of andere identtiteilü papieiren terwijl ee n nader oiideTzoek uitwees dat do afjgifte op onvioliiw ndc gronden steunde De afgifte had bijv plaats gehad op Ix weringe n van de daarbij betrokk n p irsonen of op vertoon vmi stuliken waaruit nJleea kan blijken iJat zij liier te lamdo war ii gietjoren of in don loop der jaren roede in Ne lerland liadjdeii viTtoeifd eau oud huitenilandecKof binnenMnitech paepoyit een red lü verblijfpa een verklaring van een burgemawter dat die in hun beait gftwecsL zijnde identiitoit papieiren dooc brand vo loren waren gegaan doiïe oorzaak worot liiLw Mif düor do zigeunars opgogtjiven Ook do iuHlhe d an d door Ioti Ier gemeentosecretario erstreA t wor lendo plaats geJnd hobiende gi jlxwrli n enz v alt met voofstoots aan te nieoneni Door en vanwego den minister van lueti ie zijn bereids maatregelen getroffen en ons land vAn do ongewediachte vrcoindi lingni zooveel moelijk vrij to Ibouden Hier bij if echter ook de volle kraolitige medewerking van do biirö nceetore v Toischt en we o n in dien zin dat zij bewijzen Protest vergadering s Gravenhaagsche Sigarenwinkeiiersvereeniging De verkoop van tabaksartlkelen in cafe s Het Alkmaarsche besluit van den Kon Ned Middenstands In café do Kroon in den Haag wen gldtenenavond een vergadiering gehouden van de s Gravcnhaagiïche Sigarenwinkelier vereoiiig ng waar U sjprekcr optrad de heer F 9 StfcKWsnijder uit Amsterdam Secretaris van dien NedeTlandsGhen Bond van Sigarenwlnkeliersvereenigingen Deze vei jsdcring wo6 bedoeld als oen proteetvergadorin tjegen d hawiclwijze van doii Kon Ne l MSddenstandsbond die op het congrefii te Alkmaar een voorstel aannam om aan de Regeering te verzoeken hef wefsontwflrp op de wifikelsluiting en Zondagsduiting zoodfmlg te wijzigen dat het geoorloofd zal zijn aan do exploitanten van hotel oafé tbeatefrs biosoopen lunohrooAs e d taJMuksfabrlkaten te verkoopeji gedurende de uTen dat de sigarenwinkela gieeloten moeten n De heer t r HnljdeT ziIt iu den bro ic WJikoli orrf vaaaf Jiol rx ui roedt n Itraoii tigw ctio liüvft giivyiTd Icgon don verkoop viu UbakSM tlKuliOi ia caifé s Iii 1012 Iilj dl iiivourin dor wiTikoladuitiiliK berelkUt lieïo Jictiü haar lioogtopuot üe si roiiIkaiulel l ft reaj3 zwwr te UJ t ti door do aaoorla g U C4 ja udeii en nitit üUindcr door die £ wa Te talxiksbtilaatt ff tiet ia reoda itpovcr giekoiueu dat inen een willekeurig iafti ktui biiuLenloop n mi aii arcii of b ta OBtlt ii koopeii en woer heengiuim ïc Ih lioudiir i t gubniikt ia hoWy a TliarLs ivildü de Itegeering iii hot oftt Ü wwrp oy dn vi iit lnIiiTtin vorboteriög in di zeii toestand bpeiigfJtt Maar Uwwijl Aa B gi ring gevolg g flt aan di wflajacliwi duiongAiiiisatk kmt do Midddns aBids oiid mei oeii voorst oan iK t Ixjdoiildft punt er weer uil l wi rkmi Spr prolosteorde ijier kraolitig töï k en dtotitg or op aaffi dat i f HegeGTia nu inditaidaad voort saivnui oi riji iftgiösjaigian m Na do iwd viaö den lioer Ötroöanljder werd een oti i i KM eb waarin ia nieoaing wtord t iiilgeaprokifli dat in elk Vftl niet door wettelijk Toorsohrifteb bffvoorreohUng nnig pliAtA hobbeii vaji üo iwne categorie hninloldrijvpiulcii boven de ajidw Mol d billljliheid moei rokening MordiOTi g h nden Dftarom word vwzoolH vnet i Htelleji dut caté s en dengplijto inriehtingen na h Bliiitóngsuur der wiafeolK gpen alwikeaTtdklPilpn nnogem vwkoo lïk De CommiBsarii van Politie te Apeldoorn f neemt ontslagw Dn lioiT J Üiu4i k r ooniiniiwnris van i ii litio u Apeldoorn iieelt in verband nW zijn aaiilioudende Oiiige löiIdlwld het vochneJni ii bimiLii koi leii ttjd al zoodanig vol ontslag aan t vragen 1 Boottrein Sto M vaart Maatschappü k Nederland i l Ut t A4 eintH diap van ifl Ötooinivaart Mairtf chi pÉj Ne i r itW d do ïiru Kuypajr vaii LXam en Umeer te l oitterdaijij ineldl dat de Ijojltrcia van li atooutBoaip J P o n batWti 1 Februari A te Genua verwocdil wtrd Zatordö liaoffgen 2 Febrtuurt a oiii 9 52 uur v m aan hel Mtaaswlatioii te RoÈteriiMn zal a iJionieu t Aftiïkoinut t t sLGrft eiihagie 9 45 ö S Blatioii Vï GEMENGDE Het ongeluk by den oabcwaa en overweg te Soflét Du 2Ur jai bakkgraj neohtr J Bon tu Raara die gietamüddan mot xljn fiets op de hatto NieMwowieig t Soeat mdai daa trein i @ giekoiiKMi is Gisteravond in be zioköOhuie t Ulreoiit wcrleden Omtrent de oorzaak van liet ongeluk kan noig wordieuL moJcgodeeld dat men aan dte haltei een goed geüöclit over de liaan heolt Hon heeft de refln geeiien doCh meendi nog wel te kunnen pafl ee rön Door de gladiheid is hij met zijn fiets op da rail geelipt met het bekende noodlottige gevolg £ en Maliepuardfonds Voor lidmaten van de geref kerken van sGraveiih ge Alwvr do vvodi inaliepaaiTd VÏjneu leden Haag overlöid Mi li 3ift bij teeyunentaire b Bchiikking hiar iK zittiiigen dju een niet onbejangrijk kapitaal vörtegpuwoordigeu nagelaiten a n die diacoiuei i van de ger l kerkon van Grüv enliago Üo t e ff est olk voor d j helft l o diaeonieön liebbon tlians de to gold gemaakte beziftingeiij in ontvangs t geuomeu Het fonds zal gebruikt worden aldus liet gerof Kerkblad van Den HoLig geheel tn oveirwuisteinnliiig met du bedoeling van iifcvr Mollepaardl om lion te ondciiJteunen vau wie veroniierateld kan worden d t zij zondier deze ondersU inlngl uit dit flonclft in de toekomst in nanmerking zoudee komen voor geregelde nitikeering uit do gBWono diaconale kaa Brand te Nijmegen Schade aan den inventaris bedraagt ƒ 10 000 Zaterdagavond heeft een felle uitslaande brand gewoed in den manufacturenhandel van zekeren Prins aan de Houtstraat in Nymegen iMet twee stralen op de waterleidng tastte men het vuur aan doch men heeft niet kunnen verhinderen dat het g beele perceel totaal uitbrandde Xlleen de zwart geblakerde muren zyn blyven staan De oorzaak van den brand is onbekend en daar dit perceel geheel ia uitgebrand ook moeilyk na te gaan De schade aan de inventaris bedraagt ƒ 10 000 maar wordt door verzekering gedekt RADIO NUEUWS Programma voor heden H 1 I e ir s u Sn b Ol Üiiiermuziök 7 15 Omderwijsfonder v d Binnenvaart Ö Ol Kamernmzielk Haagwshe strijkkwartet 8 30 Lezing y Kaïnermuziftc voortzetting y 3ü i lano woital 10 15 Aan uitingi Nijmegen A V R O StedenkonniemakiTigisftvonidi Huizon K R O Tursus peedajgjogile V P RO 8 lö Piano voo rdirwhl 8 50 Cursus 0 80 Debussy oyolns 10 Lezing 10 30 Pidnovoordradit Daventry 7 tK Beethoven s pianoionate 8 M B B C svrnipWonie wnOert 8 60 Zang en koor 11 20 DanawHiziek L a n g ön be rg r 7 20 Onwoe ofkefit 8 S0 Boedfl er jkkmuM iO iJ Concert en dansïmnilflk STADSNIBUWS Y GOUDA 1 Febr 192 fttgeüat d r sdieepvaart in den Holl IJsael Het Secretariaat van de Kamer van Koophandel en Fabrieken deelt ons het volgende mede In de laatstgehouden vergadering der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor tiotida en Omstreken werd door het Bureau madedeeling gedaan van Iietgeen was verricht om te tra üiten een regeling voor den Scheepvaart te krygen btj ijsgang in den HoUandachen IJssel De Kamer had zich daartoe teleg afisch tot den Minister van Arbeid Handel en NÖverheid gewend inet het verzoek er in het belang van handel industrie en scheepviurt by zyn Ambtgenoot van Waterstaat op aan te dringen dat deze vaartweg by ijagang werd opengehouden Ëclder bleek der Kamer dat niet zoozeer noodig was dat e i vaargeul werd gemaakt dan wel dat er een behoorlijke regeling watjl vastgesteld waarnaar de schippers zich zouden hebben te voegen zooals op het Merwedekanaal reeds geruimen tyd het geuat is en waarbij het tegen elkander invafai werd voorkomen Toen dan ook op Zaterdag 26 dezer aun het Bureau ter cM re kwam dat de toestand op den HoUandachen IJascl wederom hoogst penibel was heefi het een telegram Van den otgenden inhoud kan den Minister yan Wa Jalit geizondea uien den hf elooisen toestand oor het preken van elk toezicht op de ua rt in HoUandscheh IJssel waardoor de be Ifan handel industrie n binnenvaart Big worden geschaad djtiiigt de IKamer vanjl Kooirtiandel en Fabri en Ülvoonjl ömstracen er bff Uwe EïiïellenW klei i op aan dat aauden Rij sMM enii tliyn aan demlJssel bp ïracht ve i het verkeea in de e livier i zuik het geval otM t M iw dekarL vorsi te regelen en hti m a lh m ddeljdienste te stellen dAm hy èaai Ü i mocht hobbön i j T fflhaar genoegen ocht de Kamei op h oi vernemen dM aan haar weé gevolg gegeven en dtw fean dèn Ryiosk mees r opdracht is v strekt izich by t kom e gelegenheden van et sleepboèitl voorzien en het verkeer te regelen Naar der Kamer uit scbe y iMld il l vetTiam is men daar met dezen n i ma t Bgel ten zeerste ingenomen Uaad van Arbeid te Utrecht J zk In de vergadering van den Kaad van beid te Utrecht geliouden op Junut ri J I herdacht de Voorzitter ue heer 1 O Keesing by den aanvang het verscheidcii van den Staatsman Dr Lely Spreker wiens woorden door de Raadsleden staande werden aangehoord herinnerde eraan hoezeer de aan den overledene te danken Ongevallenwet duizenden in den lande ten zegen i geweest en nog is By de vele andere vertiiensten van diens nuttig lei en zal dit feit m het b zonder steeds in dankbare herinnering b yven voortleven Jaedegedeeld werd dat van 1920 tot 1928 een bedrag van byna 16 miilioen gulden door het Invaliditeitsfonds is ten laste gelegd aan de toepassing van artike 99 e v der Invaliditeitswet betreffende geneeskundige behandeling en verpleging aan verzekerden tot afweer van dreigende blijvende invaliditeit Gebleken is dat in 1927 ongeveer 80 procent der wegens longtuberculo ie in r anatoria verpleegden geheel her=teld uit die inrichtingen werden ontslagen en circa 11 procent gedeeltelyk hunne validiteit herkregen Indien aangenomen wordt dat zy die op deze wyize aan de arbeidsmarkt werden teruggegeven gemiddeld ƒ 1200 loon per jaar konden verdienen dan beteekent zulks gekapitaliseerd tegen een rente van 4 pro P cent over 1927 voorkoming van een kapitaalverlies van ongeveer 22 miilioen gulden Indien men het begrip sociale lasten aldus beziet wordt het duidelyk dat de sociale verzekering een groot maatschappelyk voordeel oplevert Nadat de Raad op publicatie dezer g egevens had aangedrongen werd de agenda die zaken van huishoudelyken aard bevatte afgehandeld De cursus te houden door Huib Luns Het Bestuur van de afd Gouda van de Volksuniversiteit verzoekt ona onder de aandacht te brengen dat de cursus in de Soc de Réuni ie houden door Huib Luns over Venetië hedenavond beslist doqr gaat Ledmvergadering Remonstrantsche Kerk Donderdag 31 Januari werd s avond s te 8 4 uur in de Remonstrantsche Kerk de jaarlijksohe ledenvergadering gehouden De voorzitter de heer A D van Vreumingen heette alle aanwezigen weJltom in t bijzonder Ds H Cramer m Na het voorlezen der notulen werd het f J i er8lag door de secretaresse uitgebracht Hierop volgden de fmancieele verslagen van kerk en diaconie door de respecJjevelijke boekhouders de heeren J Slop en B Grootendorst Beiden werden onder aankzegging gedechargeerd voor hun uitt tekend beheer De heer J Slop die ais bestuurslid moest aftreden en zich niet herkiesbaar had gesteld werd door den voorzitter en namens J vergadering ook door den heer C W v Stapele toegesproken en bedankt voor alles Wat hy voor de gemeente als boekhouder ft gedaan Als blijk van waardeermg e hem een boekwerk n I Levenswijding v i Dr J A Beyraan aangeboden In de plaats van den heer J Slop werd gekozen de heer P Rond Sr die dezö benoejning aannam Heritozen werd Mej C M J sselstün Van de ronddraag werd door enkelen geömik gemaakt Tot slot deelde de voorxitter nog mede f 1 J ö Qkort in de R monstr Kerk een SMUirtratie utl worden gegeven met tele fonische gehoortoestellen om slechthoorenden gelegenhbid te geven de preek te volgen De ijabanen weer open Na een na ht van vorst zijn de üabanen weer in orde en berydbaar Heden n dan ook de baan op Stolw kersluis zoSwel als die aan den Rotterd D jk voor de ichaatsehryders weer opengesteld Post en Tdegraa f kantoor te Guuda Lijst van pijlfcgtelbare brieven en briefkaarten van v ke de aCzenders onbekendzijn Terugowjilngen in de 2e heift dermaand JanuarHR29 BrUWen Binnenland ArbeidainspflJpRe Haag Mahieheïi Bre Rotterdam § f BrieHË ren Binnenland G V d Bolk Delft Kruit Rotterdam Tacce Schiaffull iden Ken bMfcft Sr iSlmder adres tksgaarkeuken and Januari w den in Iken verkocht in de zaat haald werden er 399 te door de MallegatHliils ratsluis kwamen gedurende 1758 stoomschepei inhoiien 282 andere schepen in a totaal 2040 hepen ogerft van 187 69 l vert kkenen ufil lente Gouda opgave Vf Def 1 28 ii Jan 1929 uit Wilhelmfaia tiaat O ilidweg 677 1j C J de ati i24 naar Mmaterdfim v 374 Iiri G W A tnfeeg tJt 42 J Witteiibif9 ide 8 naar Ams erdkn iU C J i Verhai jbdephfitriifit 47 iiadr d J H M ie J itotterdankl 1 94 4 koopman uE K W erdftn Kyzersti ï 14 2e hoolsttaat lutar Holl uid Lichttorenstr waute uit Sia perde li mpstat onweg 11 J Vei fGro 4 uit Park traat 12 Malheilesselaan a82 S ii iir ti nv a et Velo wibctüu 53 niar J Bii over het tydv J van Ooi naar Reeuwjjj Mink uit Cn A imiraal dCjMilij Al vanj Berkel My ui Langl togenbLch ti let smid Ujt Vierde i O dui atr Wl5f3 plftteeL hilder Amhera Geitej llit GpuW 125 te Bt Ka ri iislraatrwt naai J GiVendijk liotterÖtjm C Br dyk AMi naar s lagey J o bruggeÉ b M df naar Rotterdam Bezem geb D Koster uitlBoschweg 2 ii naai Boskoop JulianaHraat Soh van Deth uit Groenendaal 19 naar Utréclit Vaaitschehtr lObis J Vis koopman in lompen uit Nobelstraat 75 naar s Gravenhoge Stuw traat 259 Joh van Vliet employé K L M uit Kattensingel 44c naar Amsezxlam W Bosboom Tousbainstraat 49 T G Zylstra onderw uit B Martenssingel 115 naar StedHardenberg Wilhelminastraat A 158 A Steinhorst boterbezorger uit Keizerntraat 23 naar Rotterdam Tuinderstraat 39 J Nierenj yer chauffeur 4e Kade O naar Rotterdam Leeuwenlaan 36 J C den Edel geb N A V Wyngaarden uit Cappenersteeg 4 naar s Gravenhage Beeklaan 422 Wed H S A van Pelt geb W J V Roes uit Kattensingel 77 naar Zaandam Westzijde 202 A Voorburgh uit Westhaven 54 naar Delft Rotterdamsche weg 9 A J Langerak uit Korte Tiendeweg 20 naar Utrecht Kolfstraat 13 Echtg Blokpoei geb L F A Weymar uit Bogen 37 naar R dam Hilledyk 198 J F Gerhardub uit Kleiweg 77 i aar Nymegen Hertogstraat 125 N J van Leeuwen magazynhouder uit Snoyfetr UI naar Rijswyk Delftweg 16 P A Hüsken schilder uit Jan Philipsweg 7 naar sGra venhage Mariottenstr 8 Wed P A Schroot geb L F Print uit Fluweelenain gel 35 naar Roterdam Rochuabei traat 191a W Vogelaar tuinder uit Boschweir 98 naar Reeuwyk Zwarteweg 678 Echtgen N K J V Waas geb A H Bentveizen uit Boscliweg 52 naar s Gravenhage Larensclicsti 71 N K J van Waas verpleger uit Boschweg Ö2 naar Amsterdam Dusart Lr 6Ö11 J M Kwinkelenberg uit Steinkade 31 naar Ned Oost lndié Djokja G A D J Gabry uit B Mai tenssingel 39 naar Renkum Oosterbeek Schelmsche weg 32 A M Slop uit Markt 9a naar Rotterdam Hillevliet 16B G Laurier uit Spieringstr 4 naar Waddinxveen Bloemendaal 24 N van Os uit Gr Florisweg 00 naar Amsterdam rilips van Almondestr 1911 A Stekeleiiburg chauffeur uit Stoofsteeg 20 naar Boskoop Voorkade 57 J W van Eik winkeljuffroiiw uit Turfsingel 48 naar Rotterdam Schiedinsche dijk 213 J A Bottema verpleegst uit Regentesseplantsoen 19 naar s Gravenhage Piet Heinstr 72 P van Loon klerk prov griffie uit Oosttiaven 62 naar s Gravenhage Galileistr 59 P C ï van Loon bankwerker uit Dubb buurt 15 naar Rotterdam Aert van Nesstruat llób H de Bruin verpleegster uit Groenendaal 87 naar Zeist den Dolder W A Hoeve S M van der Staal kantoorbediende F W Reitztraat 19 naar Zeist Oranjelaan 15 A C Cramer uit Vrouwenst 6 naar Boskoop Tuinatraat 7 M J Baatsen verpleegster uit Ppetoriajïlein 14 naar Zeist den Dolder W A Hoeve P Boulogne uit Achterwillens 33 naar Heerlen Engenstraai 33 A Christ coiffeur uit Heerengtraat 103 naar Boskoop Burg Colynstraat M van Tyn Mr in de rechten uit Groeneweg 43 naar Amsterdam Groenburgwal 2 J G ter Heege uit Willem Tombergstraat 50 naar Amsterdam Orionplantsoen 4 A Roos boterhandelaar uit F W Reitzstraat 25 naar Zoetermeer Stationsweg 5d P G L Valstar onderwijzeres uit Crat ethtitraat7 naar Zeist Prof Lorentzlaan 54 C Both herbergier uit Gouwe 214 naar Rotterdam Schieveenstraat 16b L de Vries uit Zoucmanstraat 54 naar Gemert Hoeve Pauwenhorst W van der Steen slager uit Gouwe 186 naar Leiden Haarlemmerstraat 252 J C P Janmaat kantoorbed Bleekerssingel 37 uit Waddinxveen Oranjeiaan M Vouion geh m K Attevetd uit Usseljaan 13 naar Doetinchem Keppelscheweg B A 89 W J Lamlwoy contr rljksiuivelinr uit Crabethstraat 65 naar Utrecht Mlaasstraat 70bi G Bouman chauffeur uit 4e Kade 86 naar Ned O Indio Aganda Fe4 r 8 uur Soc de Reunie Volksunivei siteit Cursus Huib Luns Febr 7 uur Ned Reisvereeniging Soc de Réunie jRHrvergadering te 9 uur Jaarfeest Februari 8 uur Soc de Réunie Volksuniverwteit MeVfC Tartaud Klein methaar leerlingen jl Febr 3 u Hotel de Zalm Ver v Hul vrouwoi Jaarv nadering 7 Febr 8 uur Kleihe Kerk Lezing van Dr J R Callenbach voor Prot Nederland afd Gouda 11 Febr 8 u njn Soc Ot Genoegen 2 Groot Gemaakerd Bal T OOUOUAX BurgerUtke Stand QEITBOUWD Andr Bouman 21 en Com KalkmaA 22 j GEBOREN Marj retha d v A Knikker en H N Sloof I UAASTKSOBnr De dienetpjichtige der lichting 1923 P M Holthuijsflh m op geroepen op 22 April a a bÜ de le Ai Brigade trein rfd te s Grav age vobr herhalingsoefeningen onder dgïjiwapenen te komen et aantal ingeschrevenen der lichting O bedraagt 19 waarvan 9 reden tot vry ng wegens broederdienst hebbaii opgen en 1 wegens het bekleeden van een i sdiensij g amjtit i VLIST 1 Burgwrlijke SttadJf OREN Gijsberta Francifntje d v A ndoDni en J Braank r vvraii INGBZpNDfiN gf n vmiitwoor lifktteid der R eiaUie k flp den eleerw eer J V R um ifossuni iö bfevrees dat v aan tiiïdn verkeereü dat met Gi3Uitepi IvWlotiiig ten bate J k6iihui fWpleging vA zieke f mi er ouden li dageii hiermede hel r i 2 3 ii i bedoeld Dto neer V R vrtettct zolfeiviMi Rooia6ölie misleiding a t Is luoh vau zelfspJWkend dat hier hei m awiljouw R C Ziekenhuis wordt aflugeduld De heer v Roasuni moest toch wetenalvorens hij zoo u ingozondeo Huk chreeldat het van Uerson Zioltemhuis geen inrichling voor v erplegiog van zieke armenen oude van dagen is het van IfcreouZieikeiihuis is een inrichting van observatie en operatie dit is héél wal anders dan©en inrichting van veiiplemf va oudenvan dagen V Laat d heer v Rossum evenalla zoovele andero Pi oteetanten ii eewerken aan deze iOO iioog noodig stichting tot stand te docii brengen t Is oen sticfliting waar l e d e r e n weikodii JH en dat het aan alle eiechon zal voldoen daar kan de lieor v RosBuin zeker van zijn nioohf het gejd er nog niet zijn laat daf dan maar aan de Ka ho lieken ov zij gevien giroag ea mild aan Hoonwohe niisledding vpordt niet giedaohf Uw lezer E Bij het bovanstoande teekenon wij ajndat de practijk der R K ziekenhuizen uit wijst dat in die indcflitïngpn ook tal van uie ka thoUeiken verpleging en medischebehandeling vinden Red RECH12AKSN Rechtbank Rotterdj m Een niet goed funclioneerende handrem Op een dag in Januari 1938 is de ohiuffeur A C t ti van een au tobUBdienst op LWpepIe ft d IJsaeJ twto maal beLieurd ter zak van het rijden met een niet goed funt tionaeere Iü biandteiii belde o ti üi lii ngi ii wa verdachtü door den kantoiiroclïlei veroopJeeld Bij hel ee ie voniuis had lüj zich neergedegd Teg n lift andere was vei otito in berjcp gt JiOiiaen Hij was zoo Iwweerde hij n el dlü iweole bus ten oiireoh e bekeurd nij iva tocifi na dfc it keuring op den OoslZ dijli naiar zijn garag goreden had i en cheliuonlour van hfft geval op de hoogte gebrftcÖit die met hem zooder dat er iets aan den wagen gieaoaiej was naar den Motor en vervoorditiiuat aan dé Zalmstraat IS geraden waar de rean in rrde was bevondlm eu verdBohdle dlreof zijn vergunning om Ie rijden weer terug had gökjegeui Er worden een zevental getuigen gehooril onder wie de ioapecteur van politie J W J Moerman de clief niojiteur L C Knjgsman de verbaliseerende agenten A Sohae Uï en 11 Steenbeek en de tieohnische opziohtors W Mallör en J v d Linden Uitvoerig is in liet onderzoek uit eog ezet hoe de overtreding was geoonafcateerd De wagen waa met een suölheid vau 25 KM n jdenle gewtopt on toen nog 17 M doorgfcip len Bij den J tor en vervoerdienst wae de bus sileohits een paaa mert r doorgepö le n voor ze tot standi kwam De deakundj gfl v d Linden moeet na eenig heen en weer praten en verechitlleQde vragen vfln president en O M toegeven dat het onmogelijk zou zijn dat de wagen bij de politie 17 M MToed en 2 M bij den vervoerdienst zonder dat er ipt aan de rcro veraniterd Was Hot O M waangjetoroen ioor mr E D H S utter aohtte het niet uStgeslobeiQ diaoet aan de Zaluietraat aan dé betroken de controle bij don Moitor en vervoerdat tuMohen het oogenblik van de keuring Kei inia wn en nnüer m voraitUerU i o l gehLigoa irklaringi n an de twen v rbaiuiktuteu awllt i M U M hvt ewijs geb ivd Het vra gt dus beveetligiag un tna vounis lAi veivledigor mr U Oraamdijk viug ami juet mju wxiord vau prot 6t tt u a ijze waarop hij la ziju Verdudlglug wad bclüimitord Hij wee er dan op d l liet Idur meer um eeu prluclpicelo kwoHtie gMil au om dl Ijoete IMaiter viudit dat h er van uii ibinl van gezag vau de politie sprako ii De bussen van dti garage waiartoe doilooc vurdaclüte bestuunlo bufl behoonle staan zooals d i Icwlmisolui opzichter verklaard heeft goed bekMiid De ov rliöid belet het parttouliere autoilAi eitkioeir t w bölo van do traou De preuideul Dii zo poiitlioke l usviioaHUug kan ik tiicr mei toeiiÉtw Mr Crauudijk lual duu ou deu pn toe4 dJt duf vau zijn pleidooi i erv Ueu eu boedogi dat iiier ctgeulljk eou conflict i tuwHclien d politie ou d u vcrvoerdiau u u dd Zaluu traat lia roniprtoel door de politie verricht U ni t deugdelijk wat do politiu lieeft godaan is tiol verriobteu van cou wutrote Op de rennvaardagheid van deu chauffeur uiet naair ie rËoamoAölgl heid vau de bu Merkwaardig m het dat de bus met de iMv ftgjiorM er iu moOht doorrijden uuar lie garage U Cupeilo l r vvonlt w l eeiü rtttdert gehandeld word ualantf met een but $ die do maxiimuuMuellield hivfl overlrevion met allo pn gWa er m oiv ergel raaht ar liet iaag oho Veer jj Merkwaardig b het dat voor do liei keuriiiig goeu rijksdaalder is betaald Naar pleit fe ineeping ie geen andeÉoconolueie ihOOTÜlk dton dat de politie zitrti jcJgistfli eP er i niet aan den wtigen Ssemorroldj uuseohen het momenit vau do b keitting lil ttat van de harkeuring aan de ZJmsIratfe Als de politie gpw he dat ze zifdi vapgitft had had e het pro cesverbaail moeten terugnemen ritspiroakit 14 Folbroart Di zaak Li o UJJ b M Do Ojficifj iin jnbldie bij de itwlill iuh tj Utrecht I liu J Oostiug heeft gisteren conclusie g noiiKMi lu de zaak vau den koer Büu t4uiu Riot iTd zooa van imi rouw LcM Hit haar eerste huwelijk ingeflteld tegen de Ül IJ Ü M ter zake vao het bM eclhlpaar Lobo bij de EHuk overkoiuou hpioor wegongeluk HIJ conciudejirdti A m do zaak Lobo w utra H i M S dat bet der recbbböuk bohage i ejycher q gedurende O jaren lang ingaande 9 Septeu ber 192 eu eindigende 9 kjeptcïiibtu 19U2 ol bij eerüeir overlijdenvan Benj iuiiu Rioboid eeu bedrag van ï 1500 aan le enaon eph 3ud jaarlijks toe te kcttnen en iHKd naelHMitvasikieÜjkverk larioc vau cdscher q m dlene verdleife geetelde edsohen eu met last bot oou nmtie vanprooeekoeteu B in da soak N V Vansebcriiijssbaak de Niieuwe Berate Nederla4id cfae oontra deU IJ S M dat hot dw reobfoank bebagede H IJ S M te voroord l E tot betaling vau f2500 met verooxdoe Iinc van dioze maateohAppij in do prooe sk o ai C ju de zaak N V Verzekexiogebank de Nieuwe Eersto Nedflrian tedbe oontra US M waarin M J Lobo q q inton euifcorde dat hef der rechtbank bchago de vordering van den iuiwToni nt te ontzeggep met veroordaeliJig van den intervonlcnt in de kosten op de interventie gevallen Een nasleep van de Culemborfische moordzaak Mr 1 den Hollander advocaat to Arnliem heelt Inj de ju8ti üe tv Tlei eeuklacht tegen lohan CoUé Antonia vanAntwerpen en Jobaima van Antwerpen Ilea te Uulemborg ingedleüd Tegen eerstgenoemde wegens hel uitlokken van meineeden eu ♦ gpo laatatgenoemden wegen bet doon van valscli © verk liaiingen eeu eu liider in verband mW de beleodigingpzaken inzake J Biitterswljk oontra Johan Collo d ie op 9 Januari behandield zijn ter opeairnr terechtzitting Tin drai poldtiereohter te Tiel LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST Een opzienbarende inbraak De Diskontogesellschatt looft een ferme belooning uit BiDRLIJN 1 Febr De directie van de Diakontogesellschaft heeft een belooning van 10 000 Mi uitgeloofd voor de ontdekking der inbrekers die den kluiskelder geplunderd h ben 173 loketten hebben opengebroken en van hun inhoud beroofd hebben De plaats van waaruit de inbrekers hun Werk hebben begonnen ligt op een binnenplaats en is yitstekend gekozen daar zy in een labyrinth van kelders ligt en bovendien geheel verwholen De inbrekers hebben de aarde die zÜ uitgegraven hebben in de verscliiUende kelders gedeponeerd Het is zeker dat zy weken lang over hun vv rk hebben gedaan De luchtkoker ib zeer nauw zoodat het verwondering wekt dat een menfach zich daardoor heeft weten te wringen Volgens de meening van de politie kwamen op grond van liaar ervaringen slechts 2 groepen van vaklieden in aanmerking oie over de zeer kostbare en moderne werktuigen welke bü de inbraak gebruikt moeten zÜn konden bescliikken Het spoor van een deaer groepen is de politie terstond nagegaan doch thans is zü ook opmerkzaam geworden op de endere groep waarvan een der leden in den ondergrondschen spoorweg de aandacht heeft getrokken omdat hy een voor zyn omstandigheden buitengewoon mooien en kostbaren ring aan den vinger droeg Wat de kwestie der scliadevergoeding betreft is aan te nemen dat deze nog tot veel moeilijkheden aanleiding zaJ geven De cliënten zullen in de eerste plaats moeten yvwmr bewijzen wat c in de safoiokstten hadden gedineerd Zoo zullen b v bU de opgaaf van vermiste effecten de klanten mofSten bewijzai wanneer van wie en voor welk bedrag zt de stukken hebben verworven Hetzelfde geldt ook voor de sieraden waar de verleiding voor awakke elementen vooral bijzonder groot is om fantastische bedragen ie noemen Etn jCkitteesdi fMumkan TOKIO 1 Februari In de nab heid vun Frisaa i het Chinee che s s LJao met SU man equipage gezonken De oorzaak van de ramp is onbekend Het prep rcercn van Mrtngeniitrulkeii In de gisteravond te Aalsmeer gehouden vergadering der MCaatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde werd het prepareeren van seringenstruikeii breedvoerig besproken en werd besloten in het volgand sciioan da proeven om een aantal kruiken e nlge uren bloot te stellen aan de inwerking van blauwzuurgae op groote schaal te herhalen De koude in Duitadiland BËJHiLUN 1 Febr Smds Donderdagavond hearecbt in geheel Ihutschtand een strengekoude De teniperatuur is gedurende dennacht bij helderen hemel tot 28 graden onder nul in het oosten gedaald Ook Opper Seleztfa on Silezië roeiden 28 graden vorst In Koningsbergen bedroeg de temperatuur 24 iraden onder nul Te Munchen daalde detemperatuur tot 17 te Frankfort a d Main tot elf graden Mider het vriespunt Lang de Duitach Nederlandsclw grens U de tempertttmir om het vriespunt Men verwaclitir Duiisihland nog een lange duur van d vorstperiode f f Aanslag op den Pausiki keti Noatius te Madrid BEHl IJN 1 Febr De Berl Zeitg am Mittog meldt uit Madrid dat de pauselyke nuntius aldaar toen hy Donderdagavond in een rijtuig met een dame een wandelrit maakte in de nabqheid van de stad door een jongeman overvallen werd die 4 schoten op hem loste By de arrestatie van den dader iverd een politieagent gewond Het achiint hier een persoonlyke aangeiegenheid tusachen den nuntius en den dader te betreffen l e poel f Amstelveen AMSTELVEEN 1 Febr Hot gecoatumeerd yafeest dat hedenavond op de poel zou worden gehouden js uitgesteld Bit doorgaand vriezend weer zal de poel weei Zaterdagmiddag berydbaar ziJn WedetrUden Korfbalband afgelaet Da wedstrijden van de Amsterdamsehe Korfiaaibond zün voor Zaterdag en Zondag afgelast SPORT EN WEOSTKUDEN N B wedstr dan voor a a Zondag afgelaat Naar wij vernemen zyn de N V B wed strijden voor aji Zondag afgelaat wegens den slechten toestand der terreinen Beurs van Anuterdam WlbSELkOEK SJIN 1 Jian 1 i br Londen 1 10 12 10 Berlijn 59 26 69 20 ParÖs 9 76 Vii 9 75 Vi Bruasel 34 69 34 69 Zwitserland 48 01 48 01 Weenen 36 10 36 07 Kopenhagen 66 66 55 Stockholm 66 72 H 66 t2iÉ Oslo 66 60 66 52 H New York 2 49 2 49 Niet officieel Praag 7 35 7 39 H Madrid S9 6i6 39 90 Milaan 13 06i4 15 07 Prolongatie 4 B ursaverzicht De beurshandel was heden van geringe afmetingen en de stemming was weinig ge prononceerd Op de Amerikaanscbe afdeeling ging nogal wat om Voor BinnenJ industrieeeien was de animo niet groot Margarine Unies golden wat hooger en kwamen boven 400 De PhÜips aandeelen waren prijahoudend Van Berkei s avanceerden eenige procenten Op de petroleum afdeeiing waren Koninklijken vast gestemd Peudawa s verkeerden in reacties Van de mtjnwaarden werden Boetons hooger genoteerd AJgeaneene werden op ongeveer de koersen van gïsteren afgedaan RuWwr aandeelen waren stil en vertoonden niets byzonders Tal cken waren geiieel op den achtergrond geraakt Scheepvaartpapieren hadden een rustig verloop alleen ging wat om in öcheepvaartunie Suikerwaarden waren goed van toon H V A s werden iets hooger genoteerd kADIO TRLEGRAFISCH WEBRBERICHT 1 Febr Hoogtftti btttnd ïai i te Mwnel laagste tttand 737 8 t Vestn noer Vorwachtling Kraoiitige tot oiitige iaie tfnemenoe z ooetelijke tot ziiiielijke wmd In het noord oosten Ucht tjl half bewolkt Droog e UcWe tot matige vorst des iiHolit = Temperatitar om het vriespunt I bet zuld westen bewotkt am i op regen i er opklairend Ii We dooi E n droge Januari maand De tiUaa inrichting van het Kon Ned Meteor Instilnut meldt Sind H In 1910 dte regeflwoarnemingeii in don Horltw Botanion zijn be nnen ja nin nafcr aoo weinig neerslag afgiötapt aU iu de afgeloopen miaand toen slechts 4 ni m weril bereikt Bijzonder 4roog ook Tanuari 1927 meit 23 m m de natste Januari waa die van 1921 met 112 bet gcmiddekle bedmagt 63 m m m f I