Goudsche Courant, maandag 4 februari 1929

Veiling Zeveotiuizen Not R GALLAS te Zevenhui zen zal op Dondei dagen 7 en 14 Febi 1929 telkens om U uui te Goufla m Het Schaakboi d bij inzet en afshg openbaar verkoopen Oa LanÉJbouwerswon ng c a te Zevenhuizen aan de Doipssti No 126 en 127 gioot plm 19 Ai en en Wei en Bouwland ildaar m den Zuidplaspoldei aan den Onderweg gunstig gelegen by tiet dorp gioot 9 H A 24 A In pel ceelen en massa Notities met kaart tai kantoi e in ganoeimden notau j vei Ri yi ha TRUFFELS Ov rheei lijk H P HFRFSTJr V h L Boogaerdt 15 Langs Tlendawag 43 Puimsteenzeep 18 cent Puimsteentjes 5 cent Palmolive Zeep 30 20 cent Cutexdoosjes comp eet f I 80 BALT A DE JONG Parfumerie Toiletartikelen 00S1HAVEN29 TEL 118 A DE VEN s Briefbloc 100 vel pntna papiei 37 2 cent lo WIJDSTRAAT 1 TEIEF 375 Groote Opfuiming tegen zeei lage piiizen m MEUBELEN KARPETTEN BEDDEN SCHILDERIJEN Diverse aanvoi nante artikelen Chr van Dam Gouda KORTE TIENDEWEG H Abonneert U op dit Blad PRIJSVRAAG H H g an I m g t 30 Zfl die hieruit naam en adies kun nen vimden gelieve dit onjdei motlo Chocolade aan onze couiant te l e richten Vooi de goede oplossing is een fvine doos bonbons beschikbaii gesteld bi meer dan een goede mizendin zal het lot beshssen As Zateidag zal de mtslag en naam dei winnaar bekemd wolden gema ikt alleen in dit blad t No 18 G u HIER Unas AFKNIPPEN BON 8 DAGEN GELDIG Op deze Bon mag afgehaald worden S pond Zuurkool tegen den pms van 8 cent per pond A V d DRA AM NAAIEBSTBAAT IV 20 Bekwame IJzerwerkers GEVRAAGD dooi VAN DER GIESSEN S SCHEEPSWERVEN Knmpen urn den IJssel Hooge verdienste en aangemante werkkring Binnenkort nette woningen besdiikbaar Aan alle Ziekengeld ultkearende Vereenigingen Openbare Lancla ll ke Vernaderlna tegen de uitsluiting onzT Kansen bu de Ziektewet vóór het behoud van de verzekermir voor dllen onder alle omstandigheden in het Gebouw voor Kunaten cm Wetenarhappen VVRIJDAO II FEBR a 8 te Utrecht morgena elf uur Komt in grooten getaleVoor den Chr Nat Werkmansbond Vooi hft Ned Verb v Ziekeaka sm J A ÜDING Den Haag J F HUUEE Den Haag PARFUMERIE I APOLLO MARKT 63 SLECHTS 8 DAGEN reme Delmonte 15 et Crème Simoii per pot 39 etMaandverband ppj doz 49 cLRovart Kiio Dr Brunsche watten 49 et iMarcel u er 25 et Royal Windsor p f Cbch lü7 etPalmzeep pnma 12I2 et Koko voor het haai 79 et EEMFN PRIMA mat 25 cl Apollo Tondeuses primakwaht il igij rt EXTRA RECLAME g O Groot Handspiegel witcelluloid 50 et Sponsenhanger Z i et Gilette meajes por pakjevan 50 stuks 85 et Probeer jnze Gold crème zo p uitstekend voor chrale huid 49 et Auxolin naarpoed i 19 tt per bus Alle luxe artikelen zooals Kapdoozen Manici reu Sehier stellen Vapo s enz enz 25 a E D 1 O O P s 30 proïent korting T WESTHAVEN 44 GOUDA MAGA7UN VAN PIANO S EN ORGELS VERHUREN HUURKOOP INRUILtN ALLF SOORTEN SNAREN PIANOSTOELTJES BANKEN JN ENt WERKPLA TS voor RFPAR GEBRUIKTE PIANO S VOORRIDIG STEMMING PER KEER FN BIJ CONCERT VLFUQEL GROTIAN SlfclNWEG TF HUUU Voor een beter Radio toestel = RAOIU MIOOELkOuP Ituime sorteering in RADIO ONDERDEELEN GHAMOtOONS RADIO KASTEN LUIUSPRPKIRS enz enz Betaling m overiei met kooper Kannlaoavina b 40 Wy hebben de lerkoop op ons genomen van de EDISON BELL 4rtikelen GRVMOlOONPLATEN RADIO TOESTELLEV compleet GR4MO 1 OON enz Het grootste succes RADIOPLATEN ƒ 1 25 dutten nd van klank en toon Verder allt populaire en klaaaieke niunmers Komt hoort en ziet zonder eenige verpiichtmg Beleefd aanbevelend Radio Mlddalkoop Oroenendaal 29 Oouda GFWONE o ren KUNNPN met een andere als een G R radio installatie tovrwien zijn MUZIKAI F ooren beKeeren slechts een G U combinatie mit oii e electro lynami che luidspreker Goudsche Radio Industrie G DE RAADT GOUDA 40 VAN BURK EN HAVERKAMP BOEKBINOERIJ Laat nu Uw tijdschriften mbinden 328 50 Adverteert io dit Blad g m a m hmi6i T i m ii Èeden Opening der nieuwï BRO BESCHUIT en BANKETBAKKERIJ van 20 Hamelink SPIERINGSTHAaT 147 GOUDA Beleefd iiinbcvelend Radio Radio I Bepaal zelf Uwe draagkracht RADiOVOX INSTALLATIES vanaf ƒ I80 t m ƒ 285 antenne gratiB sptelklaar geplaatst dePi ewenscht op 12 of 18 maandeli k iche termijnen 8 dagen proef 2 Jaren i aian ie Conditiew 10 van hoofdsom bij plaatsing RADIOVOX l LAAThTKOOMAPP absoluut brom rlll met FHII IPSLAMP 373 ƒ 10 vooruit 6 mnd ad ƒ 5 HIU1 S W189BL8TB00MC0MB1NATII i irect op hthtnet aan te sluiten ƒ 25 vooruit ƒ 3 p w ƒ 13 5 1 p mnd zonder voorui betaling ƒ 16 oO p mndPHILIPS LUIDSPUmrRS groote 5 vooruit li mnd ad ƒ 7 kleine f 7 50 + 6 mnd ad ƒ JAUA DAKRAAMANTBNNES ƒ 12 50 compleet geplaat it j 22 50 Ook bu Uwen handelaar verkrygbaai Vrwtat calalainu mei afbreldiifgen Strengste discretie Daeelilka deinonstiatie bu H JANSEN Graaf van Bloisstraat 49 hub Agent H BRENKIVHN 7 Veerstraat 7 voor Koile Akkeren R ii Ji Radio Bespreek liidig Uw Pruikan en firim U VERHOEF DOEIESTR r TEL 690 PlateeluUverkoop De plateeluitveikoop duuit no de volgende week A Broekhuizen KARNEMELKSI DOT No 7J SlNAASAPPELTAARTbN SLAGROOMTAARTEN SLAOROOMOEBAK Firma T ZAAL Azn BanKetbakkerij Markt 32 Prima Adres 20 Specialiteit in de Echte Qoudsche Siroop Vafelen en Sprits Tweedehands zaak Hamburger Hoogendoorn Molenwerf 30 Wes haven 41 Tel 708 Extra Aanbieding MEUBELKOOPJES Eenige nieuwe ameublementen prachtig 2 persoons veerenbed tafels Singer Naaimachine alles bijna fonkelnieuw en voor Spotpri s Beste Duitsche Piano Schrijfbureaux Ledikanten met Spnngmatras Nieuwemaille Zitbad Byou met 25 platen f 5t Pathéfoon met 2 weergeversen 20 nieuwe pathe platen voor f 3Ü alles even keurig en SpotgoedkoopBEL OP No 708 Wi zi n steeds te ontbieden tot het koopen van alle voorkomende goederen 30 ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON n i mnan 67 Jaapgang HO 16987 ii ainla A Febi MMi i I9g9 VWr tsB mimmmwm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDU BODEGRAVEN BO OOP èoUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLË KIËUWERKËRK OUDER £ERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eti Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot éxsn bezor inc 1 regels ƒ 180 elke re el meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en den beiorEkiiiic 1 6 regels ƒ 1 5 elke regel meer ƒ O 30 Advertwitién m bet Zaterdagnummer ffi bijslag op den prys Liefdadigheid dtvertentien de heWt van den pr ja ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagiblad per kwartaal 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt b raneo per poat per kwartaal ƒ 3 IS met Zondagablad ƒ 3 80 AbwuMmenten worden dagel ks aangenomen aan om Bureau MARKT 31 GOUDA m once agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onxe bureaux zipi dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef S8 Postrekening tö400 INGEZOND MEDEDEELINGEN 1 4 regeU ƒ 2 2B elke regel meer ƒ 0 60 O de voorpagina Ö liooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen by contratt tot leer gereduceerden prya Groote letters en randen worden berekend naar piaatdruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliode Boeldxandelaren Advertentiobureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van qinanie verzekerd te r n i zyn gekomen ui Barcelona zou eveneens e n revolutionaire stemming hfterschen in ver schillende andere plaatiin van Spanje komen berichten van een gewonden stem ming en het uitbreken van partieele stakmgen De bewegmg zou overal een ui+gewproken republikeinsch karakter d gen Omtrent de juiste gebeHrtemsscn te Va lencia waar de ops and het ernstigste zou zyn tast men nog me4r of min m het duister Wel schynt het vjBff te staan dat een deel van het ganuï en tet openlyke rebellie is overgegaar Nog wordt gemeld dat de regeering on middel lyk na het bekend worden van de p stand in Valencia besloot knachtig in t grypen De commandant der gendarmerie generaat Sanjurjo is tot generiaï iii pec teur van de derde afdeeüng Valencia be noemd met BUUENLANDSCH NIEUWS verzekerd dat het naar een kwestie van enkele maanden zou zyn dat hy wer ge heel hersteld zou zyn Hy kan daarom zyn werk niet vrywillig opgeven zonder te fa len m zyn plicht jegens den sticht r van hét I ger De ziekte van koning George Z jn zeer zwakke toestand tn en officieele mededeeling van het Buskmghampaleis wordt het volgende ge zegd i r bestaat in sommige kringen ven het publiek en ook by sommige bladen de mee ning dat s konmgs overbrenging naar Hog I or het begin van zyn beterschap O teeke t Deze opvatting is onjuist Lr wordt aan hl rinnerd dat zoowel de bultetinR nis de ge I eeskundige rapporten geconstateerd hi bb n dat de vooruitgang des konings op g lukkige wyze het stadium bereikte waarm liet een gunstig effect zou hebben h m naar de 7uidku8t te vervoeren om in een ni t veraf g legen tyd zyn beterschap Ie kunnen joen intreden Hoew de toestand des koningii verbetert IS het herstelproces na zulk pen 7v re ïiek+e noodzakelykerwyze lanj aan De offieieele mededeeling wyst r vooito op dat s k nmgs jeiieesheeren nog steeds met geneigd 7yn meer optimistisch te zyn dan de omstandigh dtu verooiloven De konmg is nog steeds m een buitenge noon zwakken toestand Hoewel er vertrou wen ten paleizo heer cht ia tr nog geen sprake van dat de koning han ne e sti p pen doet naar zyn beterschap Het volgend geneeskundig bulletin zal ni t voor Maandag vercchynen Strenge vorst in Britsch Indie femperatuur 20 graden beneden norma il De Tel verneemt uit Bombay dat de koudegolf die thans over Britsch Indie strykt en die naar weerlcundigen zeggen van de Middel land sche Zee komt groote schade veroorzaakt vooral m het Zuiden De temperatuur t e Bombay is 20 graden b ne den normaal hetgeen m honderd jaar met het geval is gewest Te Quetta i n andere plaatsen zyn menschen doodge Toren Aan de tabak en katoenoogst m groote schade veroorzaakt Vervolgens ap n en vele kleine dieren die de wildemi b vol ken zyn door de jngewone koude onige komen OUITSCHLAND De koude Sm U jaren is I ot te Berlyn niet meer üoo kou west a 3 f teren I e thermometer daalde tot 18 gr i lei m de buit pwyken zelfs tot 24 grad n c der het vrie pun Om L aalL uur vroor li t m de stad mj 12 gia dr n In failezie ifl lie erg koud Utt HrCa au V err l terdagoehiTd een k mde van 2 gjad n m het Reuzen gebergte xelfi ui jZ Ri luen jemeld Tn de buurt van Str au m SiUzii een wolf gedood die verirocde yk door ue koude uit Rusland was erdrevn nder ng genoeg is de koude in Fiiropee che Rusland op het oogenbhk minder he 0 Opiiimoommissio uitssngeQaan Stresemann contra Poincare Nieuwe onlusten in Spanje Aan ie beteekenis van het pact i iet Ltet r uitdrukking te geven dan door de woorden welke de Fransche minister van tmitenlandsche zaken by de ondervee ken ui prak gijroep van de communisten huiche lary Hoe kan hier an huichelary gospro ken worden daar juist de Sovjet unie ai e krachten inspant om de ratificatie van het pact te bespoedigen Applaus by de meer aerheid Wy Duitsuliers hebben geen aan teidmg df bete keni van het pact oiigun stiger te beoordeelen dan de Fransch mi nister et gedaan heeft Minister Stresemann eindigde met den wensch uit te spreken dat het pact er toe moge bydragen de tegenstellingen tusschen de volken op vredelievende wijze weg te nemen en dat het de inleiding moge worden tot een meuw tydpork Dr btresemann heeft zich naar het W B verder meldt tegenover de pers uitgelaten over hetgeen Poincare Vrydag in de I ran sche Kamer heeft gezegd over de Duitdcne propagandafondsen De transche premier verklaarde dat deze fondsen 660 miUioen francs ongeveer 94 A miliioen mark be droeg n Daar hierdoor den indruk 2ou worden gewekt dat deze of een dergelyke Eom voor zooals Pomcaré het uitdrukte pangermamstische doeleinden zou worden gebezigd deelde Stresemann de begroo tmgsposten mede die de propaganda b treffen doch waarin met alleen uitga en voor het buitenland zyn inbegrepen Het totaal dezer posten ie ruim 21 millioen mark Zy zyn erd eid over de rykskant ry de ministeries van buitenlandfache zak n binnen landsche zaken en de bezette gebie den Alteen de posten op de begrooting van buitenlandsche zakert dienen voor de propa ganda in het buitenland Het zyn het ge heime fonds van 6 miUioen markt voorti 2 4 imliioen mark voor de bevordermg van oen berichtendienst n het buitenland en 6 miUioen mark voor het onderhouden van hu manitaire en cultureele betrekkingen m het buitenland Van deze 6 miUioen yn echter y milhoen by voorbaat voor onderwys doeleinden bestemd en dus nauwelyks als propaganda te beschouwen Bovendien ia dit veel mmder dan hetgeen andere landen oor dit doel uitgeven Men weet volgen Stresemann te Berlyn niet waarop Poincare Jiyn berekeningen grondt en hy achtte het wenschelyk als Poincare daarover nog uitsluitsel j ou willen geven Daai te vreezen is dat de opgaven an Poincart by de besprekingen van den Volkenbond m Maart over de minderheden nuaestie een rol zullen spelen achtte Strebe niann het noodzakelyk dadelyk klaarheid te geveij V De M Crt verneemt uit Madrid dat op nieuw in verschillende plaatsen muiteryen zijn voorgekomen In Valenaa zou het garnizoen in opstand De opiumcommtssio van den Volkenbond heeft haar rapport aan den olkent ond3 raad aangenomen en is tot de tweede hellt van Januari 1Ö30 uiteengegaan In dit rapport heeft de commissie onder meer haar bevmchngen naar aanl iding van het rapport der Nederlandsche regecnng ver de transacties der Chemisch Fabriek Naarden samengevat De opiun wonimHsie verklaart dat hoewel door de transacties van de bedoelde ondernemmi de de tgds b taande wettelijke bepalmgen niet ovortre oen zyn hetgebleken is dat de veidoovende middelen door haar verzonden besteiml Waren voor andere dan wettige tloe einden De commissie vermeldt uitdrukkelijk de hoeveelheden die Nederland in 1927 en lec eerste halfjaar van 1928 verlaten hebben XSOOO K G heroïne 950 K G morfine en 90 kG cocaïne en zu voegt er aan toe ddt voor zoover men heeft kunnen nagaan d ze hoeveelheid heroïne ongeveer de helft van de wereldproductie bedraagt De opiumcommitsie gaf verdei gevolgaan het voorstel van den voorzitter Fotitsjom het rapport der Nederlandsche r geeringIn z n gehee aan den Volkenbondsraad tedoen toekomen al bijlage an haai eLgenrapport Voor de commiss e uiteen ging herdacht de voorzitter de bijeenkomst an de intT hationale opiumcommissie te Sjanghii 20 aar geleden en wenechte by die gelegenheid den Nederlandschen gedelegeerde Van Wet um en den Franichen assessor Brumer die destyds reeds aan den strijd tegen de veidoovende middelen deelnamen ffeluk Hu meende dat sinds 1909 el degelijk vooruit gang waa t bespeuren en was van tnoening dat eerst nadat de opjumconventit van lfl2o twee of drie jaar m werking zou ryn aan nieuwe maatregelen gedacht zou kunnen wolden In den Duitschen R jksdag heeft blykens een uitvoerig telegram van het W B de beer Stresemann het woord gevoerd i er 1 et Kelloggpact iJe minister wees er op dat de ryksregee ïing luet geaarzeld had het besluit te nemen öra als eerste der regeormgen het xa xi kaansche voorstel onvoorwaardelyk go d te keuren Zu had daarbij de overtuiging dat dit pact met alleen niet in stryd was met de reeds bestaande o ereenkomstfn Volken Dondspact en dat var Locamo naar eel eer de grondslagen an die verdragen kon Versterken DuitschUnd heeft ook verder foor zyn houding de ontwikkeling van het voorstel bevorderd welke leidde tot de jplechtige onderteekening van 27 Aug 28 De ten deele moeüyke en ingewikkelde bc prekirgen zijn tenslotte slechts een bewys dat de er b j betrokken regeenng het Amenkaansche voorstel niet slech als een gebaar en betooging beschouwen maai als flen gewichtige bindende daad dan in Duitschland Te Petersburg daa de het kwik zelfs tot 2 graden onder nul uit Moskou wordt echter een koude van 20 gr den gemeld Zachte atraf voor biganii Voor een der Berlynsche rechtbanken heeft dezer dagen etn 62 jarig instrument maker Engeler genaamd wegens l gamie terecht gestaan Het was een zeer ongewoon geval daar Jitigeler op verzoek zyner eerste vrouw buiten z in weten dood verklaard was Engeler deeld by zyn verhoor mede dat zijn eerste huwelyk ieer ongelukkig was zfodat hy het als een verlossing beschouw de toen hy by het uitbreken an den ooi log onder de wapenen moest komen Hy had aan het front den dood gezocht om een einde te maken aan het leven met z jn vrouw dat hem tot een hel was geworden De rechtbank kon ronstateeren dat Enge Ier mderdaad de eerfrte in zyn compagnie w as geweest die wegens dapperheid aan h front het yzeren kruif eerste klasse had ge kregen ENGELAND De criBiH in het Leg r dea Heils Booth houdt voet by atuk H wü zgn taak niet opgtven De Hooge Raad van het Leger des Heils heeft Zaterdag vergaderd en de beilii sing i an rechter fVe besproken De Raad be sloot zich strikt aan den fcoor den rechter gewezen weg te houden bA generaal Booth ui te noodigen persoonlyk of door een ge neraal gevolmaohtigde in Raad fae ver schynen en de argumenten te onti ouwen die hy tegen zyn afzetting te berde kan brengen Nadat dit geschied zal zyn zal de Raad opnieuw stemmen over het al of niet aaniblyven van den generaal en den rtfchtei het resultaat van die stemming meedeelen Uit Londen wordt nog dd gisteren aan Het Vaderland gem d Heden heeft de Hooge Raad van het Heilsleger weer vergaderd en wel in Londen 11 het hoofdkwartier Er waren 61 atjre vaardigden ow commandapte Catherine Booth Me rouw Booth ts niet vorsen nen De brief welken generaal Booth 14 Ja nuari aan den Hoogen Raad heeft trericht z i morgen m een byvoegsel v n de iir Cry worden gepub i eerü Hy egt dat de stiehtci m zyn wysheid heeft beiloten dat het Heilsleger altyd onder toezicht en bestuur van eén persoon zou staan Het had God behaagd hem daartoe uit te kiezen hy 1 niet voornemens deze zaak van heilig vertrouwen welke hy voor lods ting 7icht plechtig had aanvaard op tb geven Hy acht zich niet gerechtvaardigd die t ak uit de handen te geven tenzy hy gelooft dit hy de vrantwoordelykheid niet langer meer zou kunnen vragen Hy heeft zyn medische adviseurs gevraagd en dezen hebben hem Na den oorlog wat bekl niet meer naar zyn vrouw teruggekeerd In 1919 wa h t Koningsbergen voor de tweede maal ge huwd Hy verklaarde dat het destyds met in zyn hoofd was opgekomen zich van z jn eerste vrouw te laten scheiden Eerst toen hy in 1925 by zyn terugkeer naar Berlijn vernam dat zyn eerste vrouw hem dood ha l laten verklaren vroeg htJ echtscheiding aan en deze kwam dan ook tot stand De gescheiden e rste vrouw waa door het pro ces echt 4 te weten gekomen dat Engeler een tweede huü telyk had gesloten en deed hiervan aangifte De rechtbank veroordeelde den beklaag d i die steeds van onbesproken levenswan dd ïs geweent en met zjjn tweede vrouw een gelukkig huwelyk heeft wegens bigamie iot de minimumstraf zes maanden voor waardelyk Het s 8 Deiflter op een rots geloopen De geheele bemannins verdronken Het stoomschip Deister uit Bremen metende 1760 ton is in een hevigen storm by een poging om de haven van Oporto bm nen te komen op een rots geloopen De be manmng 21 man allen Duit chers is om het levfin gekomen ITAUS Het Vaticaan en de ItalieansihJ Regccrini De verzoening beklonken r Volgens een bericht uit Ron e i m de Daily Telegraph zou than tusschen het Vaticaan er de Italiaansche rfkreenng een o cre n komt tot stand zyn gekomen De Italiaansche regeermg erkent den Paus als aouvrein en doet teintoriale con cessies zoodat de Pau langs en hyzonderen weg Rome kan binnenkomen en in de kerk van St Jan van L ateranen de mis kan cle breeren De financieele lege mg brentff Ie uilbeta Img van S 11 miHiuen aan het Vatikaan mee i t te hrijgnu Viv knjgea daar straks eeu iioogi tuleraisant liniw of i len ceu iMj i JiH jk me vergifl 1ug stapte luj hot l wid m en ze befi nriai lm 1 wandtlio oveir do meunt HOOtDuaili Wil lUl bief lat lic d ner in meer dan é oop ie it inter w mt wb tn eeix van debij ofl l r dingen dio er geheuri woiiheel onvernacht Het wsp geen uitgebreidniMVu loch de t eiliote n iren uitste n 1 on licht dP heer Shottsli is w 8 een manvin smaak ei ecu uitstekend gastheer Dawtin vvHs dlo nlt d n tfeld i vnn een Hmpn HVtT jrho uot 1 11 Iry en daar iebeer SchottelluB er ze van j bruiktedeed nok Traov die zijn vriend even veoliMteokc onl had aangezien hot elelc nueei flan Smgleton sploog den gastheer zon tr dat detee het inrrkto uiuwkeung gedc naar hij be ipoirle nlotfl lat ccnigc argwaan kon wikken ShotteUus was w kegedachten hj ook omtrent zijn gtaaten woeJitkowter i VO komen op zijn genïak eenvriendelijk wihaafd goed ontwikkeld nuin V m Ie wfreld die in t boiangatellin sprak over zaïiam die menachoi uit goedkr ngen mtereWieeteii zooals zeldzamewijiteoarten over dï kansen van een V kend laokev die een bekend zwa paalzou berijden bij de wedreTaen it t ambrld eflhire o eT mogelijke troebe en in Sq din om teu wlotte van daar weer le l op de jongvte politieke ondwwerpcn ennieuwttes te komen waarover hij met Uehte ironie spfak Wordt vwvolfi i hei u ernst Laat t oogenbhk met gaanWat gij kunt doen al droomt gif t ook gryp f aan zijn dat n H dadelijk laet door krijgt Wnnt wn Je de w arbeid te zegigen bog in ik uil genoeg van don meneör ShotteHus te krijgen n ik 701 d ZiOak nu wel ui bietie hanler awn willen pakkerii Traci lachte Dat is altijd het l e te A nvaibn is je ware verdediging 1 hij 011 do kans ge e t gaan we hem no heteten tt h t en wachte aï wat or verier gcUiirt Ik denlk hij strekte een zij armen uit ala om uin spioreo te beprocven en lachte wew Ta ik gploïf wer tóehjk dat ik na r een kloppartljtje rlanff O u rktt Mnglelon op im veehtpitrtn wordt het niiet Op die nr uiler veo iV ShotteliUii n o Hit wordlt oen stnjd v d intellect tegen intellect imt een Tradi lijk emie Dht is zijn manier of we moe len ons voltomen In den inun vergissen ttl vergiseoni on met antwoïrtldtv ziji vriend IX man i een ïieechaafdo en aut wikkelde schur4k en zoo hard alB ntaal Thi I J meer e n B rgaa Tan een vw litersbaa s tl ik 7 een l eieft qppasseu mol drin ktm vffinaivond ik houd na uuriijk van len zelfden drank als SVottetuis zelï Tn denM tocÜi niet Zokw rfenk ik dat Niemand weet dat HO hier zijn En de man die Ohariey SouthweW beeft laten loodatekem zal het inct oiw ook zoo nauw m t nemen ale hij denkt dat we hem In den weg taan Hij haalde zijn horloge voor den dag We Iwbben nog meer dan een uur d Kom mee Laten we wat loopen a et auto leii dl lun pwseerdo IX wu n iTett Hiiol 1 P dwiilleiir sohoii ge n aiu Mlït iiin io twee inanneu en do nige pas ag u diP er in zat J aig hen met oui dat hinr oogen geeioten waren Maar oin jplotou zag haar m toen hij haar hr rken ie slaakte hij eon lullen krrft Neriea Norica Dr auto was reoA inetera vW rbii locu hij do nanm nop en Iwt watt hcpl onwaar schijnlijk dat bet nwisjo de kreet ko hebKu gehoord In ipdor geval stopte döwa gen met ook keek de obauïfeuT nut om De Hulo nMvi voort tot dn t bij de plei waax do man lien Singleton e i zijn vriend M fm gezien stond Daar veriinuderde de wagen ptot li g vaart hij opte h portie werd van binnwi gïwpond en Ie wachtende man stapte ia Daarna schoot dt auto wdir vcwrtiat en wae spoeöig ach tier een nj lioo ion ui het gezicht verdwenen mw dat julfiwiw Bamn ftoiv vroegTraoy Ja Du die kerel wilde ons met be pi ten Hu wachtte op het moiBiP en 7i vr wturhtte hem ongeveer hier Wie zo i die man zijn Het m duldefijk iat hi such voqf ons wildie verbergen Ik heb er goon flauw vermoedW van antwooMdte Singjleton langhaam Miar vooróén ding ben ik danldbcwir n dat is datNerica dat huls uit is Als er strali aUwe tarug zijn letó gebewrd kunnen wcb n4el ii zoi dat we bang be hoeven t oo luiHtewde rracj toniig Waar is d spion 1 FEUILLETON litMïttiriiïiililnir Miiiiiii Uit het En el90li Achter liet struikgewas daar Ik 7 igÉieni weg duiken Ik zou er wei let oorvooion om heen to gaan ein h m vvetiop to jaigen want hot ie miseahlen welgoal om te weten hoe die kereil er uitziet vm BEN BOLT Ze slenterdeinl d u weg langs op hun g emak als menaohon dlo geen ander doel hebl en dan een vvandetiagetie te maken iivaor ondmUiBeobeii keken beiden scherp lUt zonder odhter iet vaai den ffpion te onldlekken Dl iit bij de bewuati lx schj d gekomen klonk ÊAngletons bevel Ze liepen m de rdcttliigi van diein begflQfm rJjwflg ten terwijl ze met vlugge veer kraoMigie passen zici naar het hek bega Ven kwamen zo eon Uiimman en een jon eo voorbij die lien benden met de vrij moodj giieid van boeren menschen aankeköu Bij het hek gekompn za zlj dat ddt loe Ipng gaf tot een weg d e liep over een tuk meent bedekt met atekefbrem waar fetsmbm hier m dtor bramen droige va tons en ultgebloeicfe bel Juist toen ze Wteii bet heit tradlein en h woeffte uit geatrcfete fftuk kind beke£ i zag Sinj leton gen man die aohter eenigè hooge brem truiken sloop ongeveer honderd voet ot mwr vflW dcflï w©ff af H j had den inan nBar Pfvon gezien doch het Mt d at deze hiet weer van aob4 r de atniifcen waardoor Mi veriwrgen wa te voowohiin kwan n aakte opnaeuw zijn argwaan gaande ffo ww len brapled AImIc zei hlj zaoht Diaar dat bosohjia Jij neemt ditn leant en ik dewn Klaar Vooruit Het tweetal stormde zóó hftili den weg aï dat als er iemand aohter de boschj versohoien had gleeeten ze dien overroni peld moeaten liebben Er Wftfl echter nie mtand en Traoy laWhte De scihmlipJaate is leeg Ben jo er eker van dai je mot gedroomid hebt Diok Alu antwoortl wees Sangjetfem over htsf land naar een open plek die het wat ver Her gelegen hoedh doonmüdden deelde ea w ar de gestalte van een man iiimt ill d struiken te voorschijn k wataï Daar heb jb hem nu toob i MIaar hij rtihajnt er met vepl werk van te maBten ons vlan naibii te bespieden zei Tracy Ik zou zeggim Hij bracfcfc zijn opnwrkïog met ten einde want be en hooiden plolaeling het 2A Me geenor van een motor en zich omkeerende koncten nog juist een lux