Goudsche Courant, zaterdag 9 februari 1929

f JSÏjM n P i Vïl fJff if fr V Ter plaatse waar gedurende vele jaren een kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente aan den Kattenaingel wa s gevestigd zal naar het zich laat aanzien binnenkort een groot kaaspakhuis verrijzeii van de Coop Groothandelsvereeniging De Handelskamer te Rotterdam welke hier ter stede reeds een kaaspakhuis heeft Dat kaaabedrijf zal worden ingericht naar de eischen die aan een grooten kaasexport in den huldigen tüd worden gesteld een paraffineerinrichting met al wat daartoe behoort zal daaraan worden verbonden Voor den bouw van dit pakhuis ca ir van gemeentewege vergunning verleend en eenige weken geleden is ook de a anvrage verschenen die krachtens de Hinderwet moet geschieden en welke ten aoel heeft hen die bezwaren tegen de vestiging van dit bedrijf daar ter plaatse mochten hebben in de gelegenheid te stellen deze laezwaren in te dienen en toe te lichten Het biykt nu dat tal van bewoners in de directe onigeving van het oude kerkgebouw aan den Kattensingel zoowel zij wter huizen aan den Kattensingel zijn gelegen als die wonen aan de van Swietenstraat en van Beveminghlaan ernstige bezwaren hebben geopperd tegen den bouw van dit kaaspakhuis daar ter plaatse En zulka wel om verschillende redenen De Van Swietenstraat de breede verbindingsweg tussohen KattenHingei en het Van Bergen IJzendoompark IS door den nieuwbouw die daar in de laatste jarèn is gekomen en waar thans ook iiog nieuwe woonhuizen worden gezet welke aan zeer goede welstandaeigchen voldoen geworden tot een fraai gedeelte onzer stad dat zich uitnemend aansluit bü de fraaie behuizingen welke aan de Van Beveminghlaan en in het Van Bergen IJzendoompark zyn verrezen Dit stadsgedeelte mag wel een der beste woonwijken onzer gemeente worden genoemd Het is toe te juichen dat van gemeentewege wordt toegezien dat by de bebouwing van een fraaie woonw k terdege wordt gelet dat de nieuwbouw welke daar komt aan zoodanige eischen voldoet dat daardoor het geheele aspect niet wordt geschaad Zulks ioowel uit een aesthetisch oogpunt als wel om redenen van practischen en financieelen aard Deze laatste vloeien trouwens uit de eerste voort omdat wanneer er in een fraaie woonwgk nieuwe huizen komen welke aan mindere welstandseischen voldoen dan de reeds gebouwde huizen daardoor direct de geheele wijk in aanzien daalt waarvan een waardevermindering der bestaande gebouwen het gevolg is Van de vestiging van dit nieuwe kaaspakhuis te midden der fraaie woonwyk Kattenaingel Van SwietenetraatVan Beverninghlaan Park wordt dit naar thans blykt ernstig gevreesd Ia bet moeiiyk te r mcn met het steeds wassend begrip waarvan ook hét huidig Gemeentebestuur blyk geeft dat industrieën met in een woonwijk thuis behooren maar daarbuiten waarmede dan moet worden gerekend dat de plaats van vesti Commissie ter bereiding en uitdeeling van Economische Soepj op 13 Februari a a zal het 125 jaren geleden zyn dat bovengenoemde instelling in de wandeling eenvoudig Soepcommisaii geheeten tot stand kwam Honderd vyf en twintig jaren lang heeft zü zich dank zjj den weldadigheidszin onzer atadgenooten weten te handhaven en tot op dezen dag beoefend zy die weldadigheid door aan de allerarmste ingezetenen van Gouda tweemalen per week een of meer porties erwtensoep te verschaffen Dertien weken achtereen kan men eiken Woensdag en Zaterdagmiddag en ieder jaar weer opnieuw gedurende de maanden December Februaii de allerarmsten zich tusachen l2 1 zien spoeden naar het z g Provenierahuia waar de werkelijk zeer goed bereide aoep op gulle wyze wordt uitgedeeld aan hen die ze komen vragen En dat zyn er veel Maatschappelyk gesproken t e veel Maar zjj zyn er en zy moeten geholpen worden Hue gelukkig dat er ook elk jaar opnieuw in Gouda personen gevonden worden die één of meer z g soeplijsten voor hun rekemng nemen en zoo het werk van de commissie steunen Of deze liefdadigheid nog beslist noodig IS De vraag is wel eens gesteld Wie haar beantwoord wil zien ga eens op de aange geven tyden naar het Proveniershuia en ala beter bedeelde zal hy stil worden bij het zien van die lange ry armen oud en Jong die hun keteltje hun emmertje busje of wat ze medebrachten toeschuiven om het te laten vullen En aan het medeleden met die aimen waarom moeten ze er toch nog altyd zoo zyn paart zdrh dan misschien een gevoel van sympathie voor de instelling Want wie daar op het aangegeven uur kok en hulpkok alsmede de beide dienende vrouwen met een keurig wit schort voor bezig ziet hy moet w l deti indruk krygen dat hier niet alleen cte liefdadigheid wordt betracht maar dat ook alle mogelijk zorg wordt I5esteed aan de w y z e waarop ze betracht wordt En wie wel eens acht heeft gesla pen op den blik van verstandhouding die d dieneod vrouwen kunnen toewerpen ajin de werkelijk allerarmsten die soms ean ytra schepje Migen die weet dat bü aew bedeeling WISKUNDE l 8TCn aangeboden op zaer bill voorwamrdan voor learlóngen H B S en GrnuAsium voor candidatan BOUWKUNDIG OPZICHTEB mz door P S DAUVILLIER 761 10 BJaABTENSSINGEL 12 Boekhouden Hand lsrokenonHandelskennts Handersrecht Opleiding voor practijk en examen J L A BRAAK LaaraarM O Bui a MarlanssInsaI S4 BOUWKUNDIG BUREAU J t HENRI VAN INGEN Bolterdam Vlietatraat 8b TeL 11748 Verzorging van Exterieur Interieur Hinderwet Dranlcwet anz Alles tot het vak behoorend S S van Dantzig N W O Qoecl r n VAN JANSEN TILANUS PRIEZENVEEN Fa P J Revet en Zonen Schilders Oosthaven 65 Tel 280 OOUDA Zoute griotten Zoete griotten Laurierdrop Levertraan Eroote Opruiinini tegen aeer laffe p izen in IMEUBELEN KARPETTEN BEDDEN SCHILDERIJEN Diverse aanverwante artikelen Chr van Dam Gouda KORTE TIENDEWEG l t H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gonda Ong brood werd bekroond Arabem 1 28 i Bosch 1924 K dam KM Dotdreebt en Utrecht 1927 TH BINNENDIJK Directeur der Begrafenissen Belast zich ool met Crematie op Westerveld Souws 228 Teltf 822 Bouda RADIO z per week GEHEEL COMPLEET GEPI ATST f 125 HAPPEL Snoystraat 69 GOUDA sptciaaL DRis m HygiPDische artikeleB en PatflotK DdfsmiddeleB Consult ook per brief Illewr J DAin Goudschestrast 7 ROTTERDAM H VAN DER GRAAFP Blauwitraat 19 Tel 763 I Vapz kerlng n op elk febied Kaas VOLVET Jonge belegen en oude pittige in t Groot en Klein tegen blIlUlce prys 10 p a T k ns Gouwe 55 GOUDA Telef 813 Abonneert U op dit Blad HIED IMBI AFKNIPPEN BON 8 DAGEN GELDIG Op deze Bon mag afgchnald worden I tof en met 3 pond Zuurkool tegen den prija van 8 cent per pond A V d DR AU NAAIEK8TRAAT 11 Vrij Huis met Tuin Voor buitenmenschen zeer billijk een BURGERWOONHUIS TE HUUR bij eventueele koop is slechts f 1000 noodi Te bevragen J v d BERG Zwarteweg Huize Marjo Telf 809 TENTOONSTELLING Het Spel van het Kind en Zuigelingenvèrzorging In de Sociëteit de Réunie Oosthaven te Gouda van 13 16 Febr To9 ang prijs ii des namiddags 25 c Kinderen 10c des avonds 10 c Kinderen 5 c en Zaterdags 10 c Kinderen 5 c Geopend des namiddags van 27i 5 uurdes avonds van 8 10 uur s Zaterdags van 2Vj 6 uur Woenideg en Zaterdagmiddiigom 4 uur lal de Poppenkast rertoond worden Is het U bekend dat de NUTSSPAARBANK teGOUDA Oosthaven 12 fraaie nikkelen 30 SPAARBUSJES UITGEEFT Vraagt inlichtingen ten kantore der Bank VAN BURK EN HAVERKAMP BOEKBINDERIJ Laat niu Uw tijdschriften inbinden 32850 Stookt Uitsluitend onze steen en gruisvrije Anthraciet Afm 20 30 i 2 40pèr H L 30 50 k ƒ 2 60 per H L franooliuis Fa D VERMIJ ZQNEN BLEEKERSSINGEL 77 78 TELEF 181 H H Winkariers en Cafi RistaBranthoidars Brengt cachet aan Uw etalages en voorziet deze ran SPIEGELS EN ETALAGEPLATEN Tevens leveren wi stofdichte Etalages Laat Uw gebroken etalagcplaten bijsiy n en Uw 30 verweerde Spiegels opnIcMW verzilveren bij de SliiDriinMii liini U Sfiirli ilr l31 M44l Electrotechnisch Bureau J F W TURION Tel 326 L TIendaweg 24 Gouda TELEFUNKEN SERVICE Telefunken da beste toestellen 40 P l l N L O O bevordert de draagt daaporn G V d LI N 5 E Qoudsche Singel 239 3 maal bekroond op de Intern Goudsche Dlenstverrlchüng Turfmarkt 1 TeM 344 Gouda Zeer snelle rerhuizinffen met aute Terhuiawageiui tui en naar alle plaa aen Transport van Piano s Orgek Brandkasten enz eni ALTIJD ONDER GARANTIK Goedkoope prezen Zeer nette bdiandelinar Bdeefdauibereiaid L N POLDERVAART Adverteert in djijad AGENTESSEN WadarvaPkooparaCatara Caatumieraa Naalatara gezocht voor den wederverkoop aan particulieren van JaponsteltonManulaetMPan 40 aanv r vanl arilkalan Bij üink en actief optreden flinke verdiensten Br m opg van beroep onder motio Collectie no ISO Moderne Boekhandel Leidschestr 74 Amsterdam H Dit merk H ROCKERSlü op uw pijp k w a I I I II AVAMA Gouda En detail Gouwe 15 ADR v MAAREN En gros In vele zaken verkrijgbaar ATTENTIE M GEDURENDE ONZE GROOTE OPRUIMING HEBBEN WIJ AL ONZE Kousen en Sokken enorm in prijs verlaagd Spotprijcen Zie onze apeoiale etalages Spotprijzen P J BERTELS Zeugestr 44 Gouda Formaminttabletten beschermen U tegen de Griep flacons a fl bij ANTON COOPS Dpa§i l Wijdsipaat Si Tel 323 40 DE GOUDSCHE FIllTIAlVDEL nrma LANQE TCNDEWEO 27 Wa l A Malvald TELEF 313 ft ia raarraad BLAUWE DBUITBN PERZIKEN BINAASAPPELBN CITROENEN MANDARUNEN TAPELPEREN TAFELAPPELEN BANANEN KAAPSCHE PRUIMEN NIEUWE VUGEN DOOSJES TUNISDADBLS DOFFE KASTANJES STUDENTEN HAVER VRUCHTEN IN BLIK VRUCHTEN IN GLAS DIVERSE SOORTEN NOTBN BUSGROENTEN merk SlaaleU TERMIJNBETALING Wij lavaran U vit voorraad vanaf f 1 per week WOLLEN en GESTIKTE DEKENS BEDDEN MANUFACTUREN HEERENKLEEDING WINTERJASSEN JEKKERS MEUBELEN N V C 6 Schuler s üoederenhandel 30 OOUWB ll ¥ Utreohtsche Hypotheekbank UTWCHT Pandbriaren f 48 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 l Pandbrieven a SS g in stukken van f 1000 f 500 en flÓO 40 De Di recti e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Zoete en Zoute krakelingen 22 en GRAFZERKEN GRATKRUIZEN SCHOORSTEENMANTELS in alle attjien Beleefd aanbevelend 2626 10 Firma J M van Buuren Staenhouwerij VIJVERSTKAAT 12 GOUDA 25 cent per ons Alle soorten gebakjes 8 cent Siroopwafels 6 cent Prima honlngkoek 40 cent per stuk Boerhaave sche Borstbonbóns tegen hoest 20 cent per ons Gebr Kamphuizen rt Tegen réod e handen Uódof dfe aanTe Sen en hé o f i hVr a Crème voor de demge dame MS Fpn bJj n verleent die onzichtbare maHe cïéme een hierll £ 1 i t ook daarin dar deze SSleneiSX t sSn eT zSÏ GQUPSCHfi € 0€irANT ZATERDAG 9 FEBR 1929 TWEEDE BLAD 7 Het Stadsdeel KattensingelVan Swietenstraat Van Beverninéhlaan ling behoef ik u zeker niet Woensdag en Zaterdagmiddag komt ook de onontbeeriyki Jan Klaassen met enkele van zün kornuiten en zal ala r genoeg belangstelling is zeker iets vertellen Niet alleen het spel van het kind maar ook de afdeeïing Zuigelingenverzorging van het Museum v O en O is in de Sociëteit te bezichtigen Hiervoor zorgde het Groene Kruis afdeeling Gouda Voor aile jonge moeders vooral is dit een aantrekkelyke tentoonstelling Wiegen voeding kleeding enz kunt ge er zien Platen van goede en slechte gewoonten Het heel eenvoudige kratwiegje en practische aardige kleertjea waarvan de patronen aanwezig zijn Al dit materi al waarvan voor de opvoeders bij een tentoonstel lings bezoek veel te leeren valt is hier het de noodige aanwezigen bijeen gebracht en met genoegen wordt by de bezichtiging allerlei advies gegeven omtrent de mindere of meerdere geschiktheid der speelmiddelen in paedagogischen practischen en financieelen zin Slechts vier dagen is deze tentoonstellinggeopend grüpt de gelegenheid aan om ereen kijkje te Iwmen nemen nu u die gelegenheid geboden wordt De officieele opening heeft plaats op Woensdag 13 Februari des middags te half drie De Presidente van het Comité Mevrouw van Dantzig Mei les zal het opemngswoord spreken daarna z l ook nog het woord gevoerd worden door Mevi Kroese Donderdagavond 14 Februari zal Mevr Schaper een lezmg houden Zien we naar het allereerste spet ge vindt dan heel wemig want de eigen handjes en voetjes zyn het voornaamste daarnaast komen enkele van die doodtimpele voorwerpjes waaraan het kindje zoo langen tyd genoeg heeft Komt het kind aan de lust tot samenstellen en opbouwen dan zijn boiiwsteenen bloldtendoozen kuben mozaikipel legprenten zand en waterapelen aan de beurt Met een glimlach zult ge kyken volwassenen naar de verzameling potje en pannetjes en uw eigen jeugd gedenken toen water en zand de hoogste vreugde beteekenden Werkelyk knoeien hoeft het niet te worden komt u eens kyken hoe ge deze narigheid voorkomen kunt Reeds vroeg doet zich by het kind door den wensch de omgeving te kunnen be heerschen de behoefte gevoelen aan een afgesloten ruimte waar het zich thuis voHt Heel eenvoudig is het droogrek waarover een kleed wordt geworpen voor een kind een ideaal tent of huisje Een speelhuisje m een kamerhoek zal zeker dadelyk aooals op zoovee tentoon stellingen ingenomen worden door de kleuters die ook welkom zyn op de tentoonstelling De knusse beslotenheid van dit heel eigen terreintje heeft al heel wat vreugde gebracht Ja veel is er te zien en alle kan ik u biecht opnoemen Denk eens aan eigen gemaakt speelgoed eenvoudige handenarbeid een verjaardagtafel met heeflykheden niet duurder dan 25 et Echte v rlanglysten en echte dierbaarheden van Goudsche kindertjes Aan te moe ügen voor deze tentoonstel ging een zoodanige moet zyn dat het hedryï zich door directe aanbluiting aan de verkeerswegen zal kunnen ontplooien het ia zeker in strftd met de evenzeer gehuldigde meemng dat het de taak is van het Gemeentebestuur mede te werken tot stadsverfraaimg wanneer te midden van een complex zeer comfortabele huizen een groot tabrieksgebouw zal gaan verryzen Toch öchynt het stittl i estuur zyn mtd werkmg daartoe te Het gemeentebestuur heeft deze bezwaren blyfcbaar niet gevoeld anders toch ware van B en W niet uitgegaan de vergunning die krachtens de Bouw en Woiungverordenmg iioodig is een vergunning welke thans gebaseerd is op een alwykmg van den gewonen regel waarvoor B en W ge bruik hebben gemaakt van de hen m hot derde lid van art 37 der oude Bouwen Woningverordening gegeven bevoegdheid om dispensatie te geven van de eiscnpn welke in het eerste lid van datzelfde artikel zijn genoemd Ook de hygiënische bezwaren welke ontstaan uit de in bedryfatelling van de paralfmeerinrichting in dat kaaspakhuis bezwalen welke toch op grond van de ervaringen bij andere bedrijven Iiier ter plaatse hekend zijn zyn door het gemeentebestuur over h+ t hoofd gezien De gronden waarop het gemeentebestuur de vereischte vergunning heeft verleend zijn ons niet bekend Het kan van belang zyn dat deze bekend worden omdat fr toch inderdaad wei heel klemmende redenen moeten zijn waarom B en W van de geldende bepalingen der Bouw en Wonmgverordening zyn afjgeweken Niet alleen voor hen die hunne bezwaren na den oproep krachtens de Hinderwet bepalingen aan het gemeentebesftuur hebben gericht maar ook voor ieder ander Dit is een aangelegenheid die behalve in het onderhavige geval ook voor de toe komst van beteekenis ia Ook is mededeeling dier byzondere redenen zeker gewenscht wyl het wat vreemd aandoet dat de vergunning van B en W op 29 Jan j l is verleend en dat de belanghebbenden die hunne bezwaren krachtens de Hinderwet aan het gemeentebestuur wilden kenbaar maken deze krachtens de oproep konden toelichten op 6 Febr Men zou zoo kunnen denken dat deoe indiening en ioeHcliting dan alleen een vorm quaestie was en meer niet En deze aangelegenheid is waarlyk belangrijk genoeg om aan die onderstelling geen grond te laten Ze heeft veler belangstelling en is alle aandacht waard tueerJen n aar oo de arme bevolking oaa merkelijk duorJtT zal moeten betalen dan dl arbeider en di Staat bBanibfeu Ook aiidww lavenömidüeien zal men rantaoeneenu Beha ve lm ifo koii li dit pliia hit bt en ïn Lcniagirad Oharkof Odessa en Kief ENGELAND De Valera veroordeeld De Valera de leider der lersche republikeinen tot een maand gevangenisstraf veroordeeld BELGIË De parlementaire vergoeding Men meldt uit Brusst dat de sociaaiuemocratische lede i m de comptabUiteitscommissie der Kame voorstellen de par i m nitaire vergoe Ung welke thans franc ioOüO beiiiaagt op francs 40 000 per jaar K brengen Sommige kaïhoi ke Kamerleden blijkin uCïioord te gaan nui die vooratJi maai vl e inUere i fgf a iniiK Jen vinden hr ongepadl nu de voiku ntjrn in het zicht komen een dergelijke votir tei nog in deaen zit yd in l ehunüeiing té f emen en goed t kmren Deze kwestie za nu door ce verschillende rac ii worden bt ïroken n eerst daarn j weer in de commissie kctr fii VER STATEN Zware sneeuwral IX AsBOO Presa meldt uit Deswer Het 8poorw igvwrkecr in de bergetreek vua Z W Colorado i ten gevolg van i a zw ren sneeuwval stopgezet Do sleden Hilverton en f rito aan de spoorïijn Denver Rlo Grindo zijn sedert Zaterdag door die HtweuwnNissa van het verkeer algesneden Het Protoool van litwinof De Sovjet Unie en Roemenie 9Clw uwl iiieu 11 I MüdküU als wu posiiiel rt Wiliaat diat h t protocol een zekere ontspanning nwebreogt kiaeoheii de sovjetuiue eii lumuenJe Wöt tiet IJeöSdTaolHcue rEtvg Jllk bejelt Een r ijdtf wordt dit leiC hU rd jor onderaJireept dat KoemeniÖ ofwiwon hot heoUuaal guen oHicieele betrelikingeii met Mofikou gndoritondt nochtans besloot een biaonderen gezant Ut oiidcrli lienin p van t pï tocol naar de Kiisaisohe lioowdstaü tfe zenden aan der aidereui lU unt hierdoor óaA Lilwiuol zidi reenig i met het Poolsoii vooratel kraoh ttiifi hötweik liet piwtooal een inleidende orni ule bevat in dezen geeat dat het d Ijwitaandio vretedaame betrekkÜnj Q tusaohem d onderteeikenpaaiB zal versterken De Ivooggeepoionen Roenieeneciie Verwacbliiigen dat do ov et uindc door deze foriiiuie ertoe zal warden gpbraoht at te zien V ai i LSCUBBies over het Bee ardbiscbe vmaigötuk moedigt mm te Moeikou naat uit oen Iwnoht van de Voee Ztg valt op te maken geenflBsins aaa ïntegiefideel 9 Moskou gaiat roon tcg n dergelijke opvattwi an TOt te befifrijpea i zoo duideliji iiM lijk iu Litwinól zoo zegj men t Eoa£ou hseSt zijtk g i cd lc uring aan 0 formule kunnen hecfaten da r h t met RoeimiTiiö aiet In een tocötaod vtan oorio gver1 pnrt Overigens heeft men te Moakou rtod l ij voorbaat verklaiard dalt al beteekonl h t toetmien tot Kellog s pact en het ondfijteckenen van t ppotoo dat men iB Rusland van den oorlog afziet als middd om bet B pfearalbii fö spi vraagM uk op to losetpii lUislaiiid ooii teT geensolns zijn alirflpra ken laat varen en ook geen pygingcïi zal nalaten om mi atufcaian v n deze kwe lif op vreedbaii e wijze tot een aoooord t komen GistüTBn liiitt i t Atoawou de plecatige on lerL CKeiniiiig jiWit gynad van not protocol aii Litwaniüi waanau zooala juen weet de strekking ia het pact van KeUogg eer dLL in wenimg Ie üoeii treden voor vorsctiilieiido Ütwt Kiiropeeecho Staten AanvauKe ijk zou reels Donderdag de onderteekening hebben plaats gehad daarvan n ochter niets geko i 3n en Moskousohe berichten behelzdon zelta dat na het u telel der onderteekenuig nog niet een nadere datum lö vaBtgidsti ld De aankomet vaa dea Uoemeensobeiii awianit t Wacaohau die voor Roemwiie zou onderteekenen was voTiraa iieaar als de vJornaiHist oorzaak der opschorting weed m sommige Krlngan beaohouwd het f t dat Utlaad ea j tland wier mdniMerH van buiteiulanilscie zöien zicli te Riga bevonden teneinde liet vraagstuk te behandelen of zij gevolg zou den geven aan den Poolschen aandrang om terf oiid te ooderteekenen daji wel nalerh nJ hun adhaesio te betuigen no ® niet defioitiüf positie hadden sekoaj Poieoi hod er natuurlijk i e grootfl le belang hij iwt resultaat van d beeptekingen te Biga af te wachten en hpopte dat althans Estland drvoor zou 1 IJn te vladen hel prtttoool tegelijk met Polen en Roemenië te onitertecitenen want de ooofftellatie die zou zyn ontstaan bij het vasthouden nan dten tennljn vara Dondefilag d w z wannaer alleen i oeraenlö i n Potwi de overeenkomst met Sovjet Rusland sloten zou iiet prottiKiol naar Polwi ii eut oen bizonda waadde vorloenan voor de RuasischrRoemeentichB b rtr kkin®on en in aamnelkeiijke nwte dö Hoherpete kanten daarvan afslijpen hetgeen o uennuidellj t de beteekenis van het Poolach Roemeenache bondgonooisclmip zou Po li ineii In verband met deze constellatie be Do abriidi der American Sraelting and Ricfining Cy te Durango moeet weffn gebrok aan ertA hot beirljl stopzetteaDe strantweigen in Wyonang Utah en Idaho zijn door sneeuw vopaperdi Sneeawstormen in Kansas en Oklahoma Dtd stalen Kansae en Oklahonka zijn door fiBeeuwstormon geteisterd In laiat tg©noem den staU vrm de micieuw tOrm g leren ek eo dan mm in laren had btjgewooitd Op vde plaateen moest h t boiryf op Aé petroleumveilöen geetaakt wonden wegens ten zwaren sneeuwval en de buitengewone koudr AFGHANISTAN Aman Oeiah naar Kaboel olgpns to Moa iou ontvangen beriohten is ten noord oosrtai van Kaboel een slag aan den gtuig Het kanongebulder U te Kaboel te hooren De voorhoeden van de troepen van Aman Oellah ataan op 75 K U alatanifl vian K süxid m dus noff 15 K M van do hoo dtroepen van Hobib Oellah verwyderd BINNENLAND Ben crcdlet vaa 5 ten Verbetering van een aalital straten dank zy het personeel het mooiste dat is het hart niet ontbreekt Wetrkelijk ze heeft recht van bestaan onze Soepcommissie 13 Februari is het haar feestdag en ze zal dien vieren op de haar eigen manier de armen zullen een extra bedeeling ontvangen Daartoe heeft de Commissie zich in verbinding gesteld met alle Armbesturen hier ter stede En zoo worden er op dien feestdag uitgereikt niet minder dan 1050 extra porties Elke portie bestaat uit een K G boonen en een hi K G spek Van eenzijdige bedeeling is by deze Commissie geen sprake Haar armen dat zijn allen die komen vragen Wy hebben gemeend heel even op dit feest te moeten wijzen Vyf en twintig jaren geleden by het honderdjarig bestaan is dat ook gebeurd En ééns in de vyf en twintig jaren mag een philantropische instelling die eigenlijk altyd in stilte werkt toch wel eens voor het voetlicht worden gebracht Zonder hoi deiyka atemmlng heeft de Rotterdamsche gemeenteraad een crediet van ƒ 483 000 verleend voor de verbetering van een aantal straten De heer Beesser v d heeft daarby de aandacht er op gevestigdv dat te Rotterdam met betrekking tot de geaaphalteerde straten een belangrijke achterstand bestaat Dat het Stationsplein niet in de verbetering is opgenomen speet dezen preker en hy drong er op aan dat toch eindelyk met de Nederiarwlache Spoorwegen tot overeenstemmii ïou worden gekomen wat betreft de uitgangen van het station D P waarop de plein indeeling schynt te wachten een jekere Bertrinker In zUn bezit werden dan ook nog enkele sieraden uit de bank afkomstig aangetroffen De griep Gebrek aan doctoren en ziekeahuiaruimte Hoe hevig de gcïep o a te Frankloft woedt blijkt wel uit liet berioht dat r zulk een gebrek aan medici en plaatsniinv tï ia in de zickennuizen dat n n besloten liesfl uit sluit ng van de polikliniek van liet stedelijk ziokonihuiö waardoor doetoTcii vrij komen oor ander werk terwill de venwhiüendo alen van de klimdt voor grieppatietden wopleu ingericht Alleen de Ront eRatdecling blijft in werking Na het Inriohten van verefcAvllende scholen bot huipaiakienhuizen wijM denoodzaiik van het overgaen tot deeen uitemtea nukatre wel op den toenemenden vtist van Jen toeetaiut RUSLAND iUet brood wordt in de groote Russiache steden gerantsoeneerd V Aïuafl Ijenioliton uit Moakou aan de Berlijnsdw bladlen zal vermaiedelijk in de Sovjetiioofd t bot nniAieneerinfl van Iwt brood worden overgcigiaan Hiermede istu het voortKvJ vain andere sleden worden gi olgd vcnnocdleHjk zal de rantsoeae ring in dier voege geschieden dat aan de leden van de artjeioeteooirporaliee 2 pond h rood per dagi ail woi don veretrekt a i do Stoalabewiibten 11 pond en wel togen verlaagden pnjs De overi bevolking zal elke vcrtorijgbam hoeveelheid egan een hoogeptn prij i kunnen koopm Men hoopt door deze rei eling oen eindo te maken aan het Iffoodisebrek dat irt de steden heeraoht en daarioor zou zijn veroorzaakt dat de boeren wi veehouders in de steden groote hoovwlhed n brood voor bet voeden an hex vw opkoopen w it dit ie voordae lgipr door biet vemcJili tufischen de ofïioïeHIe broodprijzen en de particuliere grianpi4jzea Het nadeel der regiellnf zou daarin 1 eetaan dat niet afleen de betfv ged BUITKNLANB SCH NIEUWS DUITSCllLAND De inbraak iki de kluis Wat men te Boedapest reeds heeft uitgevucht Te BoeidapetBit zyn drie labreketH g anmtt erd do naar men den kt i iinoortu tol üo bjnde dio de inbraak hsielt gepleegd in do öJiteJnrlohtUig vma o iu filliJft l dor D scuii ti G elleöliaft te Berllja Zei r verdachi h d ojn taiid igaeid d 4 Wn ouitüiig w oon iCTuuft g gieoonstrueordt iii iirek r WLrLtiiij eiii bij lien vond vervaJiirJigd van en ei l harder staal dan do platen de noderii te brundikaailtein De da ie gearreBft j rtien Greechj nii Manerer en Friedimuiu geniamd z ul af konetig uit BaeBamblé Marierer heeft bekcKid m oplraeUf ftn Iniliiniann die banwinbrektffsberi li n orga nleeeïvle en finöno eirde in oepieinbi 1 I Ie Boediapeet telkoofl mrf een andoren hondlanger achi inbrflikesi in kantoren te hebben gepJe waaAij Iwm ooniamcn ttn van 13O 000 pengu in andf i vie Op de as phalteenng van den Coolsmgel waartoe reeds vroeger was besloten werd op voorstel van deft heer Verheul v b te ruggekomen omdat aangezien er in de naaste toekomst nog belangryke twuwwerken aan die boulevard zullen verryzen het nieuwe wegdek te veel zou lyden van het vervoer van zware materialen voor diw bouw Voor nOranje Nasaau oord Oe Tantoonttslling Het spel van het Kind Woensdag 13 Februari wordt in de Sociëteit de Réunie een tentooni tel ing geopend Het spel van het Kiad Deze tentoonstelling i s een afdeeling van het Nationaal Reizend Mujseum voor Üudffen Opvoeders te Rotterdam en georganiseerd door de Vereenigmg Kinderverzorgnu en Opvoeding afdeeling Gouda Voor velen zal de naam Museum voor O en O een bekende klank hebben en zy zullen zeker met nalaten een kykjc te komen nemen maar met alleen zy doch allen die belang stellen in de verzorging en op oedmg van het kind zullen gaarne kennis komen maken met hetgeen deze tentoiinstelling te bieden heeft Wat kunt ge er vinden zal uw eersl e pfedachte zyn Verwacht niet een verzameling van het mooiste ryk te en vernuftigst uitgedachte speelgoed want dan zult ge zeker teleurgesteld worden Neen er is iets beters te vinden Er is heel weinig kostbaar speelgoed d w z wat betreft geldelyke waarde in de oogen van de kinderen is het wel kostbaar Want hier gaat het jui t om op deze tentoonstelling Deze gedachte ligt er aan ten grondslag de waarneming van ïiet kind in zyn spel in de verwïiillendp peruRien van zün ontwikkeling De Administratie van het A3genieen Handelsblad heeft aan heA bestuur van het sanatorium OranjeNassauoord te Renkum een bedrag groot ƒ 2000 gezonden als voorloopige opbrengst verkregen door den verkoop van Koningin Emma s portret De beide eere doctoraten De diploma s san de heeren Det r ding en Stork De uitreiking van de diploma s aaa d eere doctoren Sir H W Deterding en ir C F Stork zal niet geschieden in deze maand zooals aanvankelyk het voornemen was doch in erai buitengewone senaatsvergad ring van de Technische Hoogeschool die gehouden zal worden ontstreeka half Maart a s rdea is owötateerd dat de ledüi ter bcïido den laataten üjd vwlca ka tnuraKvn hebben gi leegd to Praag Breslau Luik Gpoot W rriein Klausenbiorg Aja l t Stl leïn FiPiedinaaiTi hee t onlang uU Riga 1500 ontvangen De pol tie te Boedapest Muit in versöhlllenid Europeeacha steden iBilichtiasen ingewMinen en de hare i rulU diiarvoor medti gededd Een later bericht meldt t de gearresteerden inderdaad niets mei de inbraak te maken hebben Een der Berlijnache bsnicrmtvers oittdekt In Burgau is ten huize va n den burgemeester inbraak gepleegd I Ie inbrpVer is via den kelder in de woning d oorged tmijen waar hy de brandkast heeft open gebreken Nog denaelfden dag is de dad er gevat hy bleek h onderzoek der vii Terafdrultkpn een der bankroovers uit Beriyi te zün jn t F Tin der Goes 13 Februari 70 jaar De heer Frank van der Goes een der bekende pioniers van de SJ AJ zal op 13 dezer zyn TOsten verjaardag vieren Er is een commissie gevormd om hem op 17 dezer te Amsterdam te huldigen Wegenfonds begrooting Aan wegenverbetering ƒ 23 824 520 Aan de begrooting van inkomsten en uitgaven van het Wegenfonds voor het dienstjaar 29 sluitend in totaal met ƒ 30 650 000 lyn de volgende byzonderheden ontleend Onder het hoofd inkomsten compareeren de Ditkeering uit de algemeene middelen ad ƒƒ 5 098 500 de opbrengst der wegenbelasting ad ƒ 7 325 000 de id rywielbelasting ad ƒ 6 500 000 en de voorschotten door het Ryk aan het Wegenfonds te verstrekken ad ƒ 12 646 000 De groote post wegonderhoud wegens Rykswegenplan ia provinciegewya als volgt onderverdeeld Groningen ƒ 3S7 500 Fries 4 0