Goudsche Courant, vrijdag 15 februari 1929

oe Vmumrmnömmr m o P fff MP 18998 IMMIGRATIEBEPERKING In de Nieuwe Rotterdamsche Courant werd er ecmge dagen geleden door een medewerker op gewezen dat het uitzicht voor Europeesche emigranten die zich in overzeesche landen willen vestigen veort durend donkerder wordt Dat de Vereenigde Staten sedert enkele jaren de immitfratie beperken is algemeen bekend Het schynt echter aldus de noemde medewerker dat ook Canada en Australië m de op vatbngen van de Amenkaansche arbeiders bevolkmg gaan deelen Althans een goed ingelicht blad de Christian Science Mo nitor bencht dat men thans ook in Ca nada tot beperkmg van de immigratie zal vergaan De transportmaatgchappuen heb ben order gekregen om het aantal veld arbeiders afkomstig uit de niet behoor rechte landen tot op 30 van het totaal van het vonge jaar te verminderen Ook Australië begint zich volgens den Bchrgver meer en mefi tegen immigratie schrap te zetten Een officieuse delegatie van de Australian Labor Umon gaat pen reis naar Engeland en Italié ondernemen om daar uiteen te zetten dat de emigratie agenten een verkeerde voorstelling van de mogelykheden om werk te vmden hebben gegeven In Australië is blykbaar dus de georgamseerde arbeidersklasse tegen immi gratie gekant Tot zoover de N Rott Crt WU weted niet in hoeverre het bovenstaande bericht ploof verdient Onwaarschönlyk l jkt het échter met En als het juist is ziet het er voor het dichtbevolkte Europa slecht mt Sedert de vergemakkelijking van hft transport door stoomboot en spoortrein heeft een stroom van landverhuizers di in Europa geen bestaan meer konden vin den zich gericht naar de nieuwe landen in den eersten t d vooral naar de Vereemg de Staten Die emigratie had voor Europa tweeërlei gunstig gevolg In de eerste plaats raakte het er een deel van z jnf overbevolking door kwtjt En in de tweede plaats gingen de landverhuizers den maag delijken bodem in de hieuwe wereld in cul tuur brengen Het graan en ook het vleesch dat zoodoende werd geproduceerd wa slechts gedeeltelijk noodlg voor eigen voe ding Een belangrijk deel werd naar Europa gezonden in ruil voor de producten der Europeesche rdtjverheid Zoodoende werkte sterk is hji die nooit en beeft FEUILLETON Het Myittrii m Belveir Miosiois uu het EngelBch vaa 48 BEN BOLT Ik kan u met zeggen wat er gebedVde 1 leer verteld hy Het eene oogenblik was Ik nog zoo lekker als kip en het vol e n l zag ik iets wits vlak oor my en ik had een g voeI of ik stikte Het wa alsoi myn oogen eoi nunuut lang verblind werden en ik weet nog dat ze brandden als vuur Ik dacht dat ik ten soort toeval kreeg en os bang dat juffrouw Nenca iets zou over komen als ik doorreed daarom liet ik den wagen stoppen Daarna schyn ik een tijd lang buiten westen geweest te zyn Waar was e toen vroeg Singleton snel We waren jmst óver het Grand Junttjon Canal aan den anderen kant van Uxbridge gekomen toen het gebeurde Miar meneer de wagen ib met regelrecht naar deetad gekomen Zool Hoe weet je dat Door het benzhiereservoir en den tydwaarop ik volgens den butler hier ben aan jekomen Ifc had in High Wyeombe benzine WJgerold onderwüï gmg juffrouw Nerlcaeven naar het postkantoor en zooals Jame art was het reservoir toen ik aankwam al M I eg en dat kon onmogelijk voor dienafstand Ik hn hiar ook nr n te laat aangt 449 233 Hedf n overleed tot onze diepe droefheid onze lieve Man Vader Behuwdvader Broeder en Zwager miGER WillEM eEUIll PITlil in den ouderdom van 02 aar Velp B PITLO KauTwio Groningen A PITLO W PITLO VIN RootBN Leiden R W H PITLO Amsterdam G PITLO Leiden A G PITLO Den Haag S KRUTWIG VELP 13 Februari 1929 Ov beelilaan 2a De Crematie zal piaata hebben op Zaterdag 16 Februari na aankomal trein 15 16 Drietiuit Wet terveld Geen bloemen Dankbstulaino Alien die door hun ateun medewerking verleend hebben om de gia teren gehouden bardrijderi op den Kattensingel te doen slagen onzen hart ii ken dank 12 HET COMITÉ Stolwllk 1929 Op Woensdag 20 Febr zal de WelEd Zetrgei HeerS PAUL Bijlaveearts te Stolwiik trachten aan t besteden Het bouwen van een dubbel Burgerwoonhuis aan de Goudsche Weg teStoiwijk Bestek met teekening zijn vanaf heden te bekomen i f 6 restitutie f3 bij den Architect J O KOOT S A 80 SlolwIJk WACHT NIET LANGER MET UW GEBIT I WIJ lsver n U asn prima fsblttTO msl Sjur volle Ksrantia U bataall hiarvfor t3 maanden achttrtan f 5 64 Koataloos Inllchtlngin = BUREAU VOOR TANDHEELKUNDiaE m MIDDENSTANOS VERZEXERINa Agaeta M vr T O HOLMAN Fluwteltniiiigil 103 Biiidi lailsiliippij lol lil m I Dfparttmtiii G uda DERDE NUTSAVOND op WOENSDAG 20 FEBRUARI 1929 d i avoiidf 8 15 nar preclea IN DEN NIEUWEN SCHOUWBURG Lezing Door den WelEdelZierGel H r Dr J C A FETTER Tta Retierdaai Ooderwetp Virwording in opboaw viir htt guf n Voor Itden van Nut en bij hen iowo osnde familie contributie 14 50 perjair ilamede voor alleeowoDCodt leden contributie f 2 50 per jair zijn d plaataan in da Loftea ca StalU benevens 7 rlfen van bat Bslcon bcichlkbaar tsüfliDQ allHO op m m m llpima 1928 29 Toaganft tot de overiga plaatsen van het Baicon en de Galeiij verkrijgbaar in de Sociëteit Ona Genoegen op Woensdag 20 Februari 1929 van 10 12 uur Baicon f 1 Leerlingen Gymnasium en H B S f0 50 Galerij f025 alles pluaStedelijke Belasting Plaatabeapreking bi loting Dinsdag 19 Febr des avond 8 uur 42 Voor lijdenden die ver wakt zyii door koortioii typhu influeiua i derg luko umlennunpnde ziekten li de Sanguinose het mtddfl la het éeni de levensnpgewekth i tetug bronfft Herstellenden voor wie het er op aankomt de ei rti krachten spoedig tt Iiüiomilh rtiei t lust moet worden opgewekt die aai tpen en vorkwikkendey slaap beht f fit h Ot het middel dat u b nel en ekei aardan hdpt in d S nnuln i Bij alle Apotheker en 0 Orot isleti SANGUINOSC koat per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ IJ li 11 ƒ 1 WACHT U VOOR Nf AAKVAN DAM Co De Hiemeratraat 2c 4 Den Haag Genezing door de Planten Ik zeg altijd aan goede gezondheid 18 een eerstevereiachte in t leven En er is mets beters dan een amake lijke voedzame warme soep om iemand fit ie doen blijven Vooral MAGGI 8 8oepen zijn hiertoe geschikt Zij verschaffen het hi haam de voedingsstoffen in den meest ver eerbaren vorm Dit hebben zlj bij vele andere spijzen voor en in onaen snel levenden tijd is dat een groot voor deel wam tenslotte leven wij niet van hetgeen wij eten maar van wat wi verteren Gebrnik due MAGGI s SOEPEN = vac alle btermuier vermeWe ziekten nieuwe en oudere ijevrtUen zelfs wanneer onj eneesbaar verklaard eu verschillend geneesmiddel voor elke ziekte BEN SPECIAAL Suikemekt Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleeksucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag o ingewanden slechte spvisvertenng verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitilag roode puistjes m t aangezicht ekzema jeukte steenpuiiten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicflt zenuwpun Slagaderverkalking Pijn aan de lever leversteenen meren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeien der jaren Zelfs indien t j alle vei tl ouwen veiloren hebt in de g eneeimidde len moet gy niet aarzelen een dei kostlooze brochuren te viagen aan den uitvinder dezer behimdeling G DAMMAN doctor in de Medicij nen b firma J H J SNABILIE Afd D 85 Groot Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten inen lOdt ALLE DRUKWERKEN ÏELO Eleelrisülie WaseÉiiiililfles voor dan Handel Vereeniglncen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen aopuraat en vlug door ons geleverd Een reuiangamak voor de Hulsvrouw GROOTE SORTEERiNG IN ALLE PRIJZEN 0 makk ll ka CondltMn MAN ZOON A BRINKI De VELO blijft steeds SISïS E rri lt J Bezoelit ons Depot VELOWaschmachins Mij L TiendewËg 53 Gouda Adverteert in dit Blad Maison Para Het Bestuur v d Nedsriandsche Moüevakbond Hoofdsteeg 7 Rotttirdam verzoekt de dames in het bezit van Uiplonih A en B ii van dezen bond naam en adres te zenden aan de VirpliglngiirtlkaUii Ceritti aummllnuiin Braukbindin Wirmwatorzakkan Salil prljaaaurant gratia BUMMIWIIREli Secretaresse van dezen bond Ampèrestr 12 den Haag Wij maken oom VELE ÖUIZENDEN LEZERS en lezereseen opraerksaam dat er geen beter publiciteitsnilddel Ln Gouda en otnf erüif Is dan dn ZATERDAGEDITIE van d GOUDSCiiE COOSANT oor het pla8t oii vaii aaarra een en aaiibledhigcn van DIENSTPERSONEEL en eveneeÉk voor het annon ceeren AanvraKW en aan YBiBErElfflMONTVANGTOESra MÊT PHILIPS MINMCrr t lediTijr van KOOP n VERKOOR alsook vao f HUUR en VERHUUR WU hebben voor de soort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld n 1 vao 1 8 ge wone regels N OULDBN elk regel meer ƒ OliU miu contant aui on Bureau MARKT SI Ultente termUn roor ZATERDAOMORGBN nr Zend vooral v r o e b In PH II IL II IPS RADIO SEBARANDEERDE OPUeE MINSTENS 6160 EX het beste middel bij Muriii Imtafriiate aattéoeningen vaïï L ée aö nIwiimsMvefkmgctt t 9n Sffayct product Bt UMk ri D drosiiUn nrkrllibu 67a Jaargang Zaterdlag 16 Februaipi 1929 H01ID8GHË mmmi NïEUWa EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BËREENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOl GOUDERAK HAASTRFX HT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN 8T0LWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eu ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 regels ƒ 130 elke regel meer O 26 Van buiten Gouda en den bezorgknng 1 6 regeU ƒ 1 5 elke regel meer ƒ 0 0 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 bualag op den prya Liefdadigheida advertentien de helft van den prya INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingeoonden raededeelmgen bU contract tot zeer gereduceerdan pry Groote letters en randen worden berekend naar ptaatdruimte Advertentien kuoneo worden mgezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóÓr de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen tenemde van opname verzekud te r n Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABOVNBBJIENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per Looper geschiedt t ranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ks aaAgenom i aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bg onze agenten en loopers den boekjiandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagclyka geopendVan 9 6 uur Administratie Telef Ireterc 82 Redactie Telef 88 Postrekening 48400 Dit nummer bestaat uit twee biadea de emigratie er toe mede de overblyven den van voedsel te voorzien en hun afzet te verzekeren voor hunne industneele pro ducten JUen mag dan ook gerust zeggen dat de toeneming in welvaart der Europee sche arbeidersbevolking in den loop der 19e eeuw voor een groot deel te danken is ge weest aan de door de gemakkelyke trans portgelegenheid mogelyk gemaakte untgin mng der vruchtbare maagdelyke vlakten van de meuwe wereld Hoezeer men zich daarover ook mag ver heugen dooi hen die over de grondslagen der volkswelvaart w t meer hebben nage dacht werd reeds lang ingezien dat deze toestand met steeds kon voortduren doch een einde moest nemen naarmate de bevol kmg in de meuwe vereld toenam zij hare bodemproducten nM noodig had en handen genoeg telde om de noodige induoLiieete pioducten zelf te vervaardigen Men troostte zich echter met het vooruitzicht dat dit nog wel honderd misschien zelfs wel tweehonderd jaar kon duren Het schynt echter dat men in de meuwe wereld met wil wachten tot het proces zjjn natuurijk emde vindt maar thans reeds den bodem wil reserveeren voor den eigen bevolkingsaanwas De Vereemgde Staten hebben in dezen het voorbeeld gegeven Dit land vormt dan ook niet meer wat het tot voor betrekkelijk kbrten tyd was de koren schuur van West Europa Door het tegen gaan van de immigratie en het beschermen van de ntjverheid houdt men de uitbrei ding van den landbouw tegen en bevordert men de ontwikkeling van de industrie Bet gevolg daarvan is dat de Vereemgde Sta ten hoe linger hoe minder levensmiddelen voor Europa beschikbaar hebben en in plaats van industneele producten in te voeren deze zelfs gaan uitvoeren Gelukkig echter voor Europa namen Ca nada Argentime en Australië de rol van de Vereemgde Staten over en werden z de groote leveranciers van landbouwproducten aan Europa Gaat men nu echter ook in die landen de immigratie uit Europa tegen dan ijidert met rassche schroden en ontij dig het oogenbhk waarop Europa voor zyne voedsel en kleedmgvoorziemng uitsluitend 18 aangewezen op eigen bodem wat waarschijnlgk zal uitloopen op een tekort Men mag daarvan op het oogenbhk nog mets vernemen en eer kunnen spreken van een teveel dan van een te weinig aan bodemproducten deze toestand kan spoe dig veranderen Het merkwaardige van de geheele ge Bchiedema is echter dat de bewerkers van dezen omkeer de arbeiders zyn m de be trokken landen Z wenachea de immigratie te beperken omdat z zeer goed Inzien dat door toeneming der bevolking de toestand der arbeiders slechter wordt Van hun standpunt gezien hebben ijj gelyk Maar met dit al werpt hunne houding geen gun stig licht op de intematiooale verbroede nng der arbeiders waarvan men zoo dik wyls hoort gewagen EERSTE BLAD AFDOEND It Uwe RECLAME als U in da ziTEiDiygiiiE BRIBTEN UIT DB HOFSTAD OMLVIII Op kleme schaal wordt toch altyd nog iets gevierd dat op een carnaval gelykb Het beperirt zich tot eenige gecosturaeerde en gemaskerde l ala waarvoor de Zaterdag avond de uitverkoren avond pleefft te zyn Er IS m de residentTe eigenlyk mair één ge legenheid die daarvoor geschikt is n 1 de zalen van den Dierentuin Siiids een paar jaar eeft het hotel Kasteel oud Wassenaar in hèt groot Haesbroeck park zich ook een der iuk feest toegelegd en h t zijn na tuurlyk de Hagenaars die daarheen trek ken Het kasteel ligt betrekkelyk dicht bu den Haag en dat u het dat de kleinzieiige bepalingen die de Haagsche verordening heeft gemaakt op nathtvargunmng in Was senaar met bestaan Mwi fcigrypt daar dat het behoud van deze uitspanning eer be lang Lfi van het 4orp en men le3 t daar dus geen onaangename belemmeringen in dt n weg We zien hier dus het verwnynse dat de menschen uit de groote stad trekken om dat het dorp mmder drukte maakt pver zoo n feestavond Trouwens het spjjt ons HHf te mqfi p zeggen maar den Haag JS m zyn nngü oordenj te ver gegaan Dat is een fout en en kwaad zelfs Het ergste is dat zj mets bereiken met die bepalingen dat er eveiweel gefeest en g foven wordt als zonder die maar dat men er alleen mee bereikt etn af keer tegen de overheidsbemoeiing Ei zal wel eens een tyd komen dat men dat gaat inzien maar dan is het misschien al te iat MIen kan gelooven dat er met zooi avord in Waasenaar een aardig kapitaaKje de lad uitgedragen wordt en al trekt het gemeen t bestuur daar dtn neus voor op het zal tyd den Haag eens by het uitbrengen i in hun stem by de raadsverkiezingen laten m rken dat ZIJ van die methodes afkeeng zyn Wat ovengens die feiten zelf betreft men moet er van houden om e te kunn n genieten In den reget 13 het r stam en propvol en van het bal komt met veel te recht Het blijft een joelen en krioelen een howen en dringen zonder eind en dit n oet in de eerste piaata de pret geven Fr zyn nu eenmaal vele menschen die do zyn op ver kleed partyen en daarvoor höel wat tyd en geld en energie over hebben De industrie van da heeft het al weer gemakkelijk giemaikt de niodetydschriften geven dikke nummers mt die speciaal gewyd zyn aan de carnaval costumeering de winkels hebben ladingen artikelen van de allerzotste soort en ten slotte zyn er liverse zaken die costu mes kant en k aar verhuren Wie eeno len sjah van Perzie den koning der Apachen of het opperhoofd der Bedouen wil uithangen kan die hefhebbery botvieren hy fr eenige ryksdaalders oor over heeft Fn het schynt dat er velen zyn die er hft geld niet voor sparen Trouwens die avonden zyn at heel duur De entn aprys is al met gering het souper 13 met n eer als m dien gotfd ouden tyd maar van een daalder of zoo iets en de drank is niet anders dan champagne leder kan dus de rekening wel opmaken wat zoo n avondje gaa kosten voor leanand die er plezier in heeft om een paar uur den branie te spelen adverteart Gagarandeerde oplaga SOO axamplaran Vraag da billijka voorwaardan aan htt Buraau MARKT 31 Verfcleedpartyen zyn nog altyd jgeliefd een rudiment uit vroegere evolutie periodes naarschynJyk Niemand ontkomt er aan en het IS ook met onaardig mdien het goede smaak en kunstzin 2gn die de leidmg bg de samenstelling der costumes geven Mee ital echter is dat met het gewal en dan wordt het een bonte kermis klaar goedkooper zyn te krijgen dan hetgoed er voor afzonderlyk kost zoodat geenhuismoeder er meer over denkt om zelf al lAiilei beaoodlgdbfiden voor h t ivi£hj uden te maken Het leven automatiseertyichzelf hoe lan ger hoe meer en daartegen niets te doen Wy zyn er alle aan onderwA ien en wjj ne men er het voordeel en het iemak van Het ia ook terleidelyk om er te profiteeren want het geeft tydsbesp mg en wy komen ru eenmüal allen tyi Ce kort Een paar jaar gelerflen maakten w j op een kleme plaats nog eeis een avond mede van een gezelschap dat an tooneei muziek en declamatie deed Het was waarlyk een bi zondere verrassing i t alles nog eew mer wordeA dat alle zakondnjvende m n chen in te maken en de geestdrift te bewonderen die men aan den dag legde Dat was wat an ders dan in de groote itad maar gezellig was het er zeker Geen hooge Kunst met een hoofdletter maar er zat misschien toch meer zm voor kunst m dan het over groote deel van het publiek by ons bezit Hier itóemt men daarvan alleen het air aan en memand kan controieeren hoö eel daar van echt is Er IS echter mets aan te doen Alles wordt gemdustriahseerd en geautomatiseerd en Wat men vroeger veeJ zag de dilettan tentooneelcluba dat chynt uit de mode te 7yn Men ziet en huort er nog wel eens wat van maar het is weinig in de arbeiders klasse maakt die liefhebbery ook met veel opgang meer MisscJ len 13 het de bioscoop misschien zelfs ook ne radio die hier con currentie heeft aangedaan In het algemeen IS het verlangen naar dergelijke gezp bchap pen die vroeger de kern van alle vermaak vormden zeer verzwaltt H t vermaak wordt te gemakkeluk kant en kbuir aangeboden Zelfs va de zang en mu iekgezel Schappen zit de klad Ze zyn er nog wel en sommige hebben een vry bloeiend bestaan biaar algemeen hoort men de klacht dat het toch zoo moeilyk is de menschen by el kaar te brengen en te houden B j iedere byeenkomst ontbreekt een groot percentage en het is telkens een andere groep zoodat het daar waar het op repeteeren aankomt als by een koor uiterst lastig is om tot een resultaat te komen Het lykt wel of aile menschen het uiterst druk hebben Zelf m een kiemen knng 01 dervmdt men het Als vyf personen feen bestuur of een commifasit vormen is het al hopeloos om te trachten ze eens alle vyf byeen te brengen Fr is geen middag geen avond te vmden of dan ia de een en dan de ander verhmderd Misschien zyn er wel enkelen die te lichtvaardig een functie aanvaarden of te gemakke i k maar verhmderd heeten ten slotte komt het op Jietzelfde neer De lust om zich in te span nen en zelf iets te bereiken is nu eenmaal vermma u d ls evolg van het feit dat alles zelfs verntóaJ te koop is Het gaat er me als met vme kleeren die dikwijls kant en Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving en ik beloof je dat je op me kunt rekenen I Voor ze de stad uit waren begon het te regenen By Beaconsfield viel er een fijne motregen die door alles heendrong en waar door zy koud werden tot op het gebeente Toen ze m Watlington aankwamen was de motregen nog dichter geworden en op den open weg leek het of ze m een wolk reden Zy kwamen voorby de plaats waar z den vorlgen avond byna een ongeluk hadden ge kregen en na eenigen tyd dook het hek van Rowant End uit de motregen op Het viel Tracy op dat het hius er eenzaam en verUten uitzag Er was slechts een schoorsteen die rookte en aan de geheele voorzyd van het huis waren de gordynen dichtgetrokken Opeens kreeg hy de overtuiging dat hun haastige reis in den regen vergeefseh was geweest Hy 13 weg zeide hy of hy doet alsof Smgleton gaf geen antwoord Hy ver ietden wagen en liep vlug op het hum af Tracy wachtte een oogenblik en liep hemtoen achterna met een plan dat hy snel gevormd had Hy zag dat zyn vnend aanschelde en zelf sloop hy door de boschjesnaar den achterkant van het huis Al gauwhad hy gevonden uat hy zocht de garageeen vry groot gebouw waarm drie of vierauto s konden worden gestald Er stondgeen enkele wagen gereed hy onderzochthet slot op de dubbele deur Het was dlc tNaar den zykant van den garage gaande keek hij door een raam Behalve een paa fietsen in en rek stond er geen snkal voortuig Wo r pT j0i kom n Wie denk je dat het gedaan heeft Het moet die man geweest zyn dienJuffrouw Nenca m den wagen gelaten heeft toen we van Rowant End kwamen Kende je dien man Neen meneer Ken je juffrouw Nenca s broer Jawel meneer Ik heb hem in langent d met gezien maar ik kan er een eed opdoen dat hy het niet was t Was et n ofandere buitenlander geloof ik een donkere sterke kerel met glinsterende zwarte oogenen een gepomadeerd snorretje Saint Pierre myn kop er aflschreeuwde Tracy Denk je Aleck Vast en zeker Er kwam even een harde trek op het gezicht van Dick Singleton Even was hij stil toen vroeg hy Hoe heb je het toch fclaar gespeeld den wagen weer naar stad te brengen Dat heb ik zelf met gedaan meneerIk kan me daar niet anders van hennneiendan dat ik op het hoogste unt van den wegwas met de hand aan het atuur het was ofer stoomhamers in myn hoofd beukten destraat en alles draaiden met me rond alerai draaimolen Ze moeten me daar gebi achthebben en toen ik merkte dat de wagenreed wist ik dat ik zoo goed en kwaad hetging moest zien juffrouw Nenca thuii tebrengen voordat ik weer van me zelf raakte en dat probeerde ik toen meneer Ikwist niet dat zy niet in den wag i zat ikwilt ooik niet dat ik hier was totdat ik en poosje geleden wakker werd en me erg b roerd voelde en de butler me vertelde wat er gebeurd was Kun je je werkelijk niets herinnerenwat er in dien tusschentyd gebeurd is OmGodswil man denk eens goed na De chauffeur schudde het hoofd Het helpt mets meneer Ik heb het al den hee len tyd geprobeerd Van het oogenb ik dat tk dat gevoel van verstikking kreeg totdat ik merkte dat ik aan het stuur zat weet ik totaal mets Maar er is een klemigheid die ik u graag eens wil laten zien meneer On der het spreken had hy yn mouw omhoog gesahoven en hy wees naar een klein prikje m zyn pols Dat zag ik daarnet meneer Ik weet wat het is Ja ik ook Het is een litteeken van eeninjectiespuitje Maar op die manier hebbenze je met bedwelmd Dat weet ik wel Er werd een glazencapsule met een heel vluchtige stof onderm n neus stuk geslagen geloof ik Dat witte dmg dat je zag is dan misschiwi een zakdoek geweest waann het glaswerd stukgedrukt Din zal het spuitje hebben moeten dienen om me later weer tot me zelf te breiigen Dat kan wel vond Dick Sbigleton ook Hy moest zichzelf bekennen dat hU uit de mededeeling n van den chauffeur niet veelw jzer was geworden Het eemge punt datvan belang was betrof den man dien Tracy en h z lf in den wagen haddan zien tapiien Singleton keerde met zyn vriend weer naar de auto terug Zyn gezicht stond strak Tracy vroeg mets maar vermoedde wat Singleton van plan was en keek vol belang stelling waar zy reden Toen de auto weer vtopte glimlachte hy even Hier woont Shottelius zeker Ja Wat ga je doen Iets vragen Dick stapte mt de auto en Tracy keek hem na toen hy de stoep opgmg en aan belde Nu 7 vroeg hy toen Dick terug was Shottelius IS niet hier Dat had ik ookwel gedacht En hy wordt ook met verwacht want het huis wordt gesloten en hetblyft tot nader order aan de zorg van huisbewaarders toevertrouwd Zou die mededeehng beti ftwbaarzijn Zeker De knecht met wien ïk gesproken heb is woedend omdat hy zonder behoorlijke opzegging meens met een maand I loon wordt weggestuurd Dan Jykt het wel of Shottelius nch voor e0n tydje uit de voeten maakt Ja maar ik ga vóór dien tyd naar h m toe Ik ga dadelyk naar Rowant Fnd Geen mensch ander dan hy heeft Nenca laten ontvoeren en ik zal hem dwingen haar weer los te laten Het zal hee moeilyk zijn Dick t Kan me niet schelen antwnorddeSmgleton vastbesloten Goed zoo Dan maar naar Rowant EndIk kan dan als bewakingotroep dienst doen