Goudsche Courant, maandag 18 februari 1929

Ho 16999 PROEFMESJE flSQ ieder die belang stelt in en scheermesje vin buiteagewooe kwaliteit Vervaardigd volgens ean nieuw gepatenteerd slijpsys eem Overtreft door z n langdurige scherpte elk ander fabrikaat Advertentiën in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden door ons coder eeni e prijavvrhoeging geplaatst Het spaart U moeite en koaten want één afschrift is voldoende 11 11 EoudsdieCouriiDt niokkelaars de twee anderen laafden iioj maar bezwokan spoedig De gehee o ijp iagpiaats was met kog s duoraeefd J c moordenaars waren ieuwi van een coii urreeren te smoiuteiaajaDuiue Volgens een bencnt uit Uucago iJ het Vrydag geltuct oen dtr leden van de bende die zich aan den opzienbaronden overval hoeft schuldig gemaakt in handen te kragen Knkele loden van do bende werdtai op iAraat aangehouden doch opciiden ter icond t vuur dat door de politie werd beantwoord Drie der smokkelaars zyn daarbg gedood Volgens een verklaruig van den ch f belast met de uitvoering van de drankvorbodswet zou deze zaak nog een achtergrond hebben Onlanga zyn n 1 500 kisten met whisky op straat in beslag genomen waarna d smokkelaars getracnt hebben om door benuddeling van politieke kanalen deze kisten weer in hun beut te krygen Daarbü zouden ondertiandelingsn door drankwetsanyitenaren met de smokkelaars hebben plaats getiad en zouden tiians de ambtenaren om licli van ongewen chte getuigen te ontdoen dri smokkelaars doodgeschoten hebben zondetdat daartoe feitel k voldoende aanleidii t bestond AFGHANISTAN Z O Af anistan verklaart zich onafhankelijk Volgens te Moakou uit Kaboel ontvangen berichten hebben de stanunen van Z O Afghanistan zich onafliankelyk verklaard van Ie autoriteiten te Kaboel en Kandahar Te Kaboel was er een tekort aan leveni middelen merkbaar Het einde der TÜandeiyUicdan Naar de Daily Newa nieidt heeft Kyatin Paoha de laidw der Tiuksche militain miasie in Afghadtstan in opdracht ran Aman OellaJi met Habib OeUah onderhandelingen geopend over het staken der vijandelijkheden Naar uit Bombay gemeld wordt heeft Habib Oellah de inbeslagneming bevolen van alle te Kahoel lankomende indlache couranten daar daarin stcmnitg gemaakt wordt ten gunste van Anuui Oe lah ITAU Reislust in het Vaticaan De PauB kriigt een speciaien trein Het Italiaansche departement heeft reed de plannen voor een Pauselijken trein ont v orpen Deze plannen zullen nu aan het oordeel van den Paus onderworpen De trein zal bestaan uit een reeka bijzondere wagons r iet als de koninklijke trein hU zal ook een ontvangsalon bevatten c n particuliere studeerkamer en een kapel I eetwagen ia verdeeld in verschillende compartimenten waarbij een eetsalon voor den Paun aangezien deze zijn maaltyden steeda alleen gebruikt De stoelen zuilen worden overtrokken met rood fluweel en voorzien van het Pauselijke wapen Dit wapen bevindt tieh ook tn koper op een blauw veld aan de buiten jde van de wagens Met het bultenffewone station van het Vaticaan al weldrit U op dit Blad Over den inhouil der overtenkomsten tU schen het Vaticaan en het Quirinaal hebben ie berichten uit Ron ie uitvoerip niedcdeeimgen gedaan Than s wordt noR gemeld Jat de Paus voontl waarde hecht aan het catiL ordaat en de t epaling dat het Kerkelijk huwelijk met het burgeriijik huwelyk wordt nfliik gesteld De Messagero wl ist er op iat het burgerlijk huwelyk niet wordt afgo schaft do üi voor niet katholieken en on feloovigen in kracht blijft die zich voor on hinding van hun huwelijk natuurlijk ook tot den burgerlijken r hter moeten wenden Ten gevolge van de afschaft mg va n de xe quatuur zal de Paus de bisscnoppen rechtstreeks benoemen Hij zal echter vooraf overleg plagen met de ItaJieaasche overheid H t handhaven van wet en orde worit aan den Italiaan chen staat overgelaten niflar slechts voor recover de Pau zulk goedkeurt Gewoonlijk zal dus de Italiaan he rechter volgen Italiaansch recht ue misdadigers in de Citta del Vaticano straffen Maar m bijzondere gevallen kan de Psus van dien gewoonteregel afwyken Zoo 1 tijn souvereiniteit gehandhaafd Wat het Vaticaansche burgerschap bctieft IS men volgens de Me3 agc ro besloten liet beginsel te handhaven dat dubfafl b iigerschap onmogelyk is Het concordaat bevat voor de kerk ba langryike voordeelen pp fiscaal gebied Het beheer over de hoofdkerken heeft de Koning mm den Paus afgestaan behalvj ten aanzien van het Pantheon ten opzichte waarvan het recht tot benoeming van hc Kapittel den Koning blijft voorbehouden Het Godshuis van Lorette dat ov jr honderden millioenen aan mkomsten befichikt zal eveijmin door de geestelyke overheid beheerd worden Ten alotte zal het ge2ag van de bisschoppen aanzienlijk versterkt worden en zullen eenige ovrbodige bisschopftzettils vervallen zoodra 7ij vfi cant komen BLAUWE DBGIT PCKZIIKN SINAASAPFBLBN CITROENEN MANDARIJNEN TAPELPEBEN TAFELAPPBLBN BANANEN KAAPSCHE PRUmKN Plotseling zag hij een telegrambesteller peddelend op zijn roode fiets over de planken die door de straatmakers over de opgebroken straat waren gelegd Hij voelde dat het telegram voor hem was hij voelde het zoo sterk dat hü de trappen aihdito En den jongen in de vestibule opwachtte Kapitein Singletbn vroeg de Jongenonverschillig Ja riep Dick en trok den jongen het telegram ong du dig uit de hand Haastig scheurde hy df nvaloppe open haalde bet dunne papiertjt er uit en las vliegensvlug het bericht Versch poor gevondeik Zal seinen Aleck Toen hi liet telegram nauwkeurig bekeek zag hij dat het vijf en twintig minuten geleden op Euston Station was afgegeven en toen hij dat ontdekte gaf hü t n kreet van verbazing Wat moet hy dWr in s hemelsnaamdoen Aleck was van plan geweest naar de kantoren van Uoyds te gaan in de buurt vun de Beurs en nu was hij dóar verzeild geraaktl Dit bracht Singleton op een nieuw ideeIn een paar stappen was hü bij het schrij bureau waarop zijn spoorgids lag HÜ stoei vlug de bladen oni tot hij Vond wat h jzocht een lijst van treinen die van het bewuste eindstation vertrokken Het telegramwas om l W afgegeven en twee minutenlater was er een trein naar het Noordenwegi gaan Stond dit in verband met el kaar Wordt varvolipt Het genie breekt zich haan óf het breekt zich den hals FEUILLETON HitMyitirieviiiBalifair Miisiiiis 49 Tracy kwam haastig naderbij om te zi n wie het was Het was de tuinman dien zy den vorigen dag aan den achterkant van het huis hadden gezien en die daarvan was hij overtuigd was wat hy leek Waarheen weet u dat vroeg Singleton verder Neen meneer ergens in het buitenland En het huis wordt voor langen tijdgealoten meneer De man was de openhartigheid zelf Zoowel Singleton als Tracy waren overtuigd dat hÜ de waarheid sprak en terwijl zij haastig weer weggingen riep de laatste uit Gevlogen Ja kreunde Singleton In Godsnaam Aleck wat moeten we nu doen HOOFDSTUK XXIX Nadenken ouwe jongen antwoordde Tracy ShotteliuB is niet hier dat is ïieker r is geen enkele wagen by het huis hétBeen er op wijat dat hij gevlogen is HetIw ite ie naar de stad te gaan en te probeeren met een paar van dat tirig in aanraking te komen Dri kennoi wy er nu aj Saint Piarre diafa aeeretwda met d B 4 BortbSudM HtnÉtltrekanen Hindfltkmiilt Handalireebt SplaMIng vaar praatijk an axaman J L A BRAAK LaspBSP ai Café Concert MATADOR HMiitriM M Ml Mt Htlpidn RiHirdim Entree vrij 5 lito klu uniumptli Ua Mu prijzin BOUWKUNDIG BUREAU J C HENRI VAN INGEN Roltfrdam VUeUtrMt 8b Tel 11748 Vtnorginj T n BiUrieur Interieur Hinderwet Dranliwet en Allee tot het k behoerend STïMNHOüWÏKn f ROeBBVL HARDSTEEN ZANDSTEEN SCHOOBSTBBNMANTELS GHAFWmiKBN ACHTKR DE EERK GOUDA TH BINNENDIJK Direitmir dar B grafsni en alaat zich oek met Cramati op Weatarveld ttniM 2211 Ttlif 122 aoaila RADIO rT per week GEHEEL COM PLEBT GEPLAATST f 125 BAFI L Sn oystraat 9 GOUDA Hygiënische rtilifleB ei PateatgeoeesiniddeieB Consult ook per brief MavF J OAM Geudschettrut 7 ROTTERDAM GRAAFF Tol 763 H VAN DER Blaoirttmal 19 I V nc k rln tcfan rand an litbi Siroopiwafels n Botersprits l a alombekende lakktrnijen van H P LHERFST Jr 20 y h L BOOGAERT L Tlandawatl43 Tal 777 S S van Pantzig N W O ammamt mn VAN JANSEN TILANUS FRIIZENVEEN Kaas VOLVBT JonM beleden en oude pittige bi t Groot on Klein tegen büÜike pr 10 P o T k ns Goow 55 GOUDA Telet 813 loh Bell Radio Elaatr Taabn Buraau Blauwatraat 12 Tal 06 Fa P J Ravet en Zonen SekiUcn Ooathaven 65 Tel 280 O O U D A Aambalenzalf é LIkdoornzalf H BROUWER DE KONir tö Spieringstraat 153 Gooda Oae brood werd bekroond i Anbem 1121 e Boeeb II B daa lilt Dordnirkl f I1lre Ittl Adverteert in dit Blad LIkdoornplelsti Vrij Huis met Tuin Voor buitenmenschen zeer billijk een BURGERWOONHUIS TE HUUR bij eventueele koop is slechts f 1000 noodig Te bevragen J v D BERG Zwarteweg Huize Marjo Telf 809 Onderl Braodverzekeriflo Maalscliappij voor GEBOUWEN MBUBCLGN en KOOPMANSOOEDEREN uitaluitend voor de Gemeente Ooada Opgericht In 1896 Bestuur P BOKHOVEN Toorziiter A JONKER Cz vice voorziiior D B GROOTENDORST G VAN SCHENDEREN QJ M HEINS F TIETER en C VAN KRIMPEN Adminiatrateor Gouwe 152 Ttl 575 T a r i e f Gebouwen waarin geen bedrijf f O TO per duizend Meubelen in die gebouwen f 0 80 Winliels en bedrijven zonder gevaar f 0 90 Meubelen en koopnianagoederen daarin f 1 Andere posten zoo billijk mogelijk Koatelova mlJchiingen en formulieren verkrijgbaar voor industrieele Riaico a die onderworpen zijn aan Tariefecnogsbureao 52 Is het U bekend dat de NUTSSPAARBANK te GOUDA Oosthaven 12 fraaie nikkelen 30 SPAARBUSJES UITGEEFT Vraagt inlichtingen ten kantore der Bank H H ROOKERSÜ AVAMA V Dit merk V a a pMo p Gouwe 15 En £ ros op uw piip kW a 111 1 1 Gouda En detail ADR V MAAREN In vele zaken verkrijgbaar 1 EasoDdnHBjIlir 8 I II I MUD Lawart plarlnaalraat ISI SPIEGELGLAS doeleinden Verzilverd Geslepen en Ongeslepe voor alle TUINDERSOLAS alleen bij flinke hoeveelheden 1 AUTORUITfNi in alle dikten en kwaliteiten jeilepen voi ena elk 1 geweoicht model Direct na opjaaf te leveren 30 1 OpaicBW verzilveren van verweerd apiefaU TERMIJNBETALING Wij laveren U uit voorraad vanaf f 1 per week WOLLEN n GESTIKTE DEKENS BEDDEN MANUFACTÜREN HEEREN KLEEDING WINTERJASSEN JEKKERS MEUBELEN l V C x ISchnler s joederenhandel OOUWB 84 DE GOlIDSCne FRlllTHANDËL Plrma Wad A Klatvald TBLBT LANOE TCNDCWBO 27 Boakoop P L BINKHN Telet 124 Oouda T FOBLBNIJB Tclef 804 Waddlaxvaan i A J dANBiAAT M in reorraad NIIUWB VUGBN DOOSJES TUNI3DA BL DOFFE KASTANJES STUDENTEN HAVER VRUCHTEN IN BLIK VRUCHTEN IN CLAS DIVERSE SOORTEN NOTIN BUSCROENlïN mark aientela GRATIS bij inlevariug daaeradvertentie binnen 14 dagen BRONCHITIS Hoatt Atihmi Snelle verliclittng en genezing door niea ve geneesmiddelen uit plant nextractf n biykend uit volgend attest IV ben met Uw behandeling sedert 6 dagen begonnen ik hoost minder haal vrijer a tem en voel mjj krachtiger TocJi ben ik zeer ernstiig aatigetaat want ilr heb myn beroep op last van 3 geneea heeren moeten opgeven De minste bewe fing was mü vert oden doffh in die vijf dagen hrn ik een gehrel an pr mens h geworden A D te Seraing België Vraagt circulaire met bewijzen aan de r uitvinder dezer geneesmiddelen xelf den iokter in de medicijneji G DAMMAN aan fle firma J H I SNABTIJé afd F 81 Groote Markt 7 Rotterdam VERZ EKE DE ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GEVEN want er ia een speciale brochure voor elke xlekte PER STUK SLECHTS 10 CT Scheert U met ditproefmesje en U blijftELESVA KLANT 60 Vraagt het aan bij Gouda Markt 31 J H KROM Zn Wi dstraat2g Tel 333 Oouda HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Voor Lips Br ndkastsn en Slotenfaljriiic IS DE AGZFT P EOiro Pz GOUDA Alle ziekten van urinewegen en blaas kunnen spoedig gencxen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan w lke iekte de er organen g j Itjdt mannen of vrouwen acute of chronische lekten aaiiel niet om een uitvoerige beschrijving Uwer aiekte of iilleen den naam daarvan up te senden aac den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bij M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die V alle aanwijiingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met de bewijzen vrui de verkregen merkwaardige resultaten HOUDT WEL IN T 00 DAT Araerikaansche Sigaret elke Amerlkaansche Sigaret nog geen Camel Is als trantie waarvoor onze naam op 4c banderolle slaat DAT r AT Camel in Araerikaeengrootere verkoop heeft dan alle andere Sigaretten rj AT daar naluurli k wel een goede reden voor zal zijn DAT versch moet zijn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd DAT ons geschiedt omdat wij de alleenver tegenwoordlgers oor Nederland zijn Camel aaa de markt komen van loagcnaamde ramschparlljcn oude en verlepo restanten uit I buitenland opgekocht waarop echter onze naam niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid p ons nemen DAT versche door ons gefraporteerde Camel rooken en het genot smaken dat Oe verwacht waarvoor Oij betaalt en waarop Gij recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds elichm moet dal ome aam op de banderolle vim itk pakje voorkomt CAMEL AHMovMtnenwoordlgera wam ni uu voor Nederland ALVANA DEN HAAO PJ Elk pekle heeft eea banderolle ren 60 et 1 iiiiiiiniiiiiiiiiiHiüiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiililMiiinijiiniiiiiii liiiiiBIBBMl 97 Jaargang Maandag 18 Felupnapl 1929 mmm mumi NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BEREENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP 60UDËRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIËUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ut Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVEBTBNTlSPBLISi Uit Gouda an onaatrekan bahoorende tot den beBorilcrincJ 1 natia f 1 30 elke n l mear 0 26 Van buiten Gouda ea dea bewirgkrinc 1 fi i £els 1 6 elke ngèl meer ƒ OJO Adveitentiïn in het Zatardai uunmar 20 bijalag op den prya Liefdadichëid dvert ntifln de haUt van den priis ABONNiMËNT ERUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondagkUd per kwartaal ƒ 2 90 per we 22 cent over waar de bezorging per looper geschiedt Franco per podt per kwartaal ƒ 3 16 met Zondag iad ƒ 3 S0 Abonnementen worden dageljjiks Aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bti ante agenten en loopors den boejchandel en de postkantoren Onie bureaux zjjin dageUiks geopend van 9 6 uur Administratie Tetef Interc 82 Redeetie Teief 83 Postrekening 48400 INGfiZONDEN HËDfiDKELINGfiN 1 4 raffeis ƒ 2 26 elke regel auer ƒ OJO Of de voorpagina 0 iMMger Gewone advertentiën en ingMoOdan madedeelingen bij c atraet tot sear foreduceardeaprgs Groote letters en randen worden berekand naar pLaatsrulmte Advertentiën kunnen worden ingesonden door tttaachenkamn van sflueda Baekhanoelaren Advertentieburoaux en ooua agenten en moeten daaffs vóór da aatainc aaa net Bureau aijn ingekomen teneinde van a ame vemkiBrd te r n Om ontwapsfling imr Zos De overeenkomst tusschen het Vaticaan en het Quirinaal deelen van Nisj en m de dorpen m den omteek is de toestand critiek Gelijkluidende benchten worden uit Gneksch Macedonië gemeld Ook in i uid Bulgnrye en m lliracic zü W jltthreukachtige rep en evallen die ovcrfttroomingen veroorzaakten Het tolefoonverkeer tusschen Hutgarij en l irkyt is verstoord FRANKBUKe Hier en daar 29 gr C Slechts in het N en N O van FratikrÜk IS de temperatuur iets zachter geworden In middenen Zuid Coat Fraaicry k duurt de ongewoon hevige koude voort die liier en daar weer 29 gr C bedroeg DENEMARKEN Verkeersstoringen in Den niarken De hevige Noordoost atorm die ftisteren DOven Denemarken woedde en met Levigen sneeuwval gepaard ging lifeft groote moeilijkheden voor het verk pr veroorwiakt Over zee waren Donderdagmiddag aUe verbmdingen verbroken Op de spoorwegen ontstonden tengevolge van ae sneeuw ernstige moeilijkheden Ds W gen werden onbegaanbaar In de Groote Belt in de toestand na een Lijdelyke verbetering m den ochtend Donderdagmiddag veer verergerd Vijf veerbooten bleven in het ijs stfken Oiric in den Oresund moest de veervcrjinding tusschen Kopenhagen en Mjalmó wor len gestnnkt In het Kattegat zit een a mtal stoonuichepen in het ys üenigi scheper loopen gevaar Te land moest het up ofwe verkecr op verschillende lynen in See and en Jutland gestaakt vrorden De n ee i e autolnisdiensten moeaten eveneeiu stopgexat worden Ontelbare wagens zitten in de sneeu v last In Kopenhag en wordt de vnelk gerantsoeneerd VBB STATEN De bendenstrijd te Chicago By een nieuw atraatgevecht werden 3 smokkelaarb door de politie gedooil De Chicago Tribune geeft bijzonderheden over de barbaarsche bloeddaad waardoor Chicago Donderdag in opschudding werd gebracht Gemeld is dat twee auto s mi bende leden voorzien van revolvers geweien en machinegeweren stopten voor een hu s ir het noorden der stad waar driinkamokkel ars een opslagplaats hadden De bende uit meer dan 12 man beeit ande drong binnen door eenvoudig de deur mP geweerkolven in te slaan Onmiddellijk werd met de meegebrachte vuurwapein een schietparty begonnen op de acht drank smokkelaars Deze haddtr de auto s zien aankomen en poogden te vluchten Zü werd i achterhaald en tegen een muur geplaatst waar zü meedoogenloos met een mnchinegeweest op korten afstand werden nesrgemaaid De schietpartij deed een paniek in de buurt ontstaan De politie kwam te laat om de moordenaars te kunnen achterhal n Zy vond slechtó doorboorde iiiken van les Met betrekking tot de uit Washington afkomstige berichten aangaande GrootBnt tannie en de maritieme ontwapening publiceert het ForeigTi Off ice de voigfnde oj ficieele verklaring Sedert Chamberlaiiifa mededeeüng iii liet I agerhui s op 6 Februari j i is pr geen wij iging in den toet tand gekomen De rege ring onderzoekt nauwkeurig alle yuaestie welke de betrekkinfïtn met de Ver Stateii en den maritiemen toestand der beide iuu jen raken Dit onderzoek wordt ijverii voortgezet zoodra het zal zijn geëindlga aal de eer te stap zijn de resultaten ter konni van de regeerinij der Dominions te bren en welker standpunt nader zal worden overwogen Het ia ous niet waarschyiilijk dat er voorzover over eenigen tijd een niiu vt mededeeling zal worden gedaan Tal van vragen ryp nog met afdoende beantwoord Voor ataten die tol nu toe met of mei meer vertegenwoordigd zijn bij het Vat caan zal de vraag rijzen of zij nu geen vertegenwoordiger moeten benoemen by ir staf van het Vaticaan Zal de Heilige Stoel wyziging brengen m zyn vertegenwoordiging die nu voor hv t overgroote deel uit Italianen besta t Ten slotte iets over de uiterUjke bezt ling van de verzoening tusschen Vatica n en Quirinaal Dit zal geschieden met het wisselen van bezoeken tus schen den Pau n den Konmg van Italië Deze bezoeken zyn echter eerst mogelyk nadat het lUi liaansche parlement het verdrag met het Vaticaan zal hebben geratificeerd en suowel de Koning als ie Paus het verdrag z xi hebben onderteekend Mu s ol1ni zal tien Groeten Raad In de eerstvolgende zitting in kennis stellen van den tekst van het verdrag waarna het aan de nieuwe Kamer zal worden doorgezonden De onderteekenin van het verdrag al met groote plechtigheil geschieden vermoedelijlt in de eerste dagen van Juni waarop dan in de tweede helft de Koning eerst den Pau zal bezoeken die vervolgens dit bezoek zal beantwoorden moeliJük bereiken doordat de omliggende btraten versperd waren door het puin Ter plaatse bleek dat de reuaachtige gashoudeiloodrechte de lucht in was geWogen met de geheele bovanconstructie Mot een donderend geweld was de gashouder vervolgens weer naar benedBn gestort op het ijzeren hekwerk dat rondom den houder is aangebiacht en terecht gekomen op de steenen fundamenten De explosie is ongetwijfeld e n gevoi van de koude l e gashouder schjjnt door ae vorst gebarsten ie zijn en de ramp moet door zelfexplosie van het gas stijn ont staan De Kijksdag heden bijeen Uit Berlyn wordt ons gemeld dat hedenmiddag te 3 uur lie Ryksdag weer bijean komt Het Ls nog niet iDekend pf er nog onderhandelingen over de vor fiing van di groote coalitie zullen worden jjevoerd fOLEN Zware ïineeuwval in Pplen Steenkolen en levea middtdw uitgeput BUITËNLANDSCH NIEUWS DUJTSCHLAND De RUn bü Mannheim dicht Maatregelen voor hot invallen vau den dooi Volgens eene mededeeling van de Deutsche Seewarte te Hamburg zuÏIctï weldrwarme luchtstroomen van de Middelland3che Zee komend naar Midden en NoordKuropa doordringen en een afnemen van de vorst teweegl rengen De Byn is ook bij Mamz geheel dicht gevroren Bij Maraiheim kan men den Rijn te voet oversteken De Hessische minister van financiën heeft Zaterdag in de financieele comriissie van den Hessisch Landdag de ieden gewe en op de gevaren van een plotseling intreden van den dooi Ken uitgebreide uilichtingendienst zal langs beide oevers der rivieien ingericht worden terwyl ook allo voorbereidingen voor het doen springen van het ij getroffen zyn Een gashouder m de lucht gevlogen In den afgeloopen nacht is in het noorden van Berlyn een groote gashouder van 37 000 M3 inhoud der gemeentelijke gasfabriek gtisprongen waardoor aanzienlijke verwoestingen werden aangericht en onder de bewoners van het district een paniek ontstond Aanvankelijk vreesde mwi dat ta rijke slachtoffers waren te betreuren doen by het nadere onderzoek bleek dat slech zes personen waren gewond De brandweer die met groot materisel aanrukte kon de plaats des onheils slechte Op de telle vorst van het betm der week la m geheel Polen een hevig ft sneeuwval gevolgd waardoor hei spoorwag telefoonen telegraalverkeer nog meer imtwricht is dan reeds het geval was In Ol st Galicié i de toestand zeer em stig en da zyn eenige steden geheel van de buitenweJeld afgesneden Zoo is b v sedert 9 Februari het trein telefoon en telegraafverkeer met Tamopol geheel onmogelyk iieweetrt pe regeering kan zich met deze geïsoleerde teden at een nog met behulp van de radio verbinding stellen Er zyn pogingen giedaaii om de post per vliegtuig van en naar d M steden te breng en doch in verband met weersgesteldheid konden dtize po0infM j niet lagen De regeering is nu begioKoHKlxerkeer per ede in te steiieu naar de geïsoleerde steden waarby de paarden van dorp tot dorp worden verwisseld De steden Iwow en Stanislawow zyn ook gdsoleerd en eenige tremen zjjn niet ver van deze steden in de sneeuw hlyven steken De voorraden steenkolen en levensmiddelen zyn in de meeste steden van Oo t Galicië bjjaia geheel uitgeput vooral stcenkoo is zeer schaarscli Men vreest dat vele ziekenhuizen en kracht itations spoedig gebrek aan brandstof zullen hebben De regeenng te Warschau heeft speciale troepenafdeel ingen gezonden om de spoorlynwi vry te maken en men hoopt op deze wijze het verkeer te kunnen herstellen Er is vandaag echtor weer veel sneeuw gevallen Te Lodz moesten 51 fabrieken wegel t eIrek aan kolen worden stilgelegd ZülDSLAVIë Plotseling ingevallen dooi In Zuid Slavië is plotseling dooi ingevallen met overstroomingen als gevolg Een warme Zuidraiwind heeft m het grootste deel van het land de sneeuw plotse l ng tot smelten gebracht In de steden Mona ïtir en Nisj heerscht een temperatuur v n f 12 graden Celsius de straten zyn in rivieren herschapen Voora in de Ip gere zou toestemmen Ik vond het echter noodig je te wijzen op een vlugge manier waarop het meisje uit dien val verlost zou kunnen worden Dus moeten we Tony Berrington evengoed redden aü zyn zuster aangenomen dat dit mogelyk is en we moeten de manier en de middelen bespreken om Shottelius op het spoor te komen Die bespreking leidde echter tot niets Het was gemakkelyk genoeg allerlei plannen te maken maar die moesten ook worden uitgevoerd en toen zij reeds lang weer in hun woning teruggekeerd aan het einde van een lange discussie waren gekomen was Dick wanhopig We kunnen niets beginnen zei hÜ We zyn schaakmat gezet of een gelukkig toeval moest helpen Maak je geen illusies over een geluKkig toeval het kan best een ongelukkig toeval zijn waardoor we xe weer op het spoorkomen Of denk je misschien dat ze ons numet rust zullen laten Scouthwell was tendoode opgeschreven omdat hiJ te veel wbt en omdat wij te veel weten zullen er tegenons ook drastische maatregelen genomenworden Nu Iaat die schurk dan maar komen hoe eerder hoe liever want voordat we weten waar Shottelius uithangt of tegen eenvan zijn trawanten aanioopen kunnen weniets doen Dat is zoo beaamde zi vriend Alshy werkelijk naar het buitenlandd gegaanis kunnen we dat nüssehien nazien in depassdgelysten van de chepen ai met één je ja troosten Dsek en dat is dat brii en dien donkeren vent die we gieteravond hebben aangereden en die er wel zoo beroerd aan toe zal zyn dat ze hem vanmorgen naar een ziekenhuis gebracht moeten hebben Als we nu maar een van die driti op het spoor kunnen komen Die kerel die we gekraakt hebben v oont in de stad vlak naast Shottelius En Shottelius betaalt de huur natuurlykl Maar je hoeft niet aan de voordeurnotjCL aan te bellen en hem te spreken tevragen want dat geeft toch niets Hy isniet thuis of hij is op jacht of ze makenje ietfi anders wys Je krijgt hem niet tespreken of je moet geweld gebruiken Weetje wat we dan doen moesten Het huis laten bewaken Het is zelfs mogelijk datMiss Berington daar is ofschoon ik liet nietheel waarschijnlijk vind Maar als we methem in aanraking kimnen komen kan datwel zyn nut hebben Zyn nut Als ik hem tref wurg ikhem als hij my de waarheid niet zegt bulderde Singleton terwyl zjj instapten Een pooBJe zat Tracy in gedachten zachtjes te fluiten daarop zei hij Tony Berrington wil je zeker niet opofferen Wat bedoel je Denk eens aan inspecteur Lavers Ab ve dien de heele geschiedenis vertelden zou die alles in het werk stellen om Tony in banden te krijgen en als die eenmaalgepakt was zou Shottelius er geen belangmeer by hebben zyn zuster vaat te houden £ denk je dan dat Nerica me dannog een gezicht zou aankijken Ik had ook niet gedacht dat je daarin zoo n bekend persoon als ShotteliUf onmogelyk Mis Berrington kan meenemen tegen haar wil Zulk Wort dingen kunnen op een schip dat uit een Engelsche haven uitvaart niet gebeuren Uit het Engelecb van BEN BOLT Neen Maar je vergeet wat Hij heefteen eigen stoomjacht een drijvend paleis zoosla de kranten het noemen Ik heber onlangs een afbeelding van gezien ineen geïllustreerd blad Allemachtig kerel Dat kon wel eenseen bof zyn Het is gemakkelyk uit te vinden waar dat jacht voor anker ligt en alshet paB €Hrokken is welke bestemminghet hetJl TeMiwoordig kun je door Lloyds en de asdio vaVelk schip de route te weten komenBlijf JÖ hier voor het geval dat ich hier wat bijzonders voor mocht doen Ik ben nog al goed met zulke dingen op de hoogte Ik ga op onderzoek uit en het zatme verwonderen als ik in een uur nietterug ben met iets waarmee w wat kunnen beginnen Hy zette zijn hoed op en onder het loer pen zijn jas aansschietend rende lüj naar beneden Dick die aan het raam stond zag dat hij een voorbijgaande taxi aanriep en instapte Een uur kroop voorbij Het was voor Singleton een foltering daar werkeloos te moeten zitten wachten ter ijl Nerica in handen was van die gevaarlijke schavuiten Wat voert die vent toch in Godsnaamuit mopperde hy in zichzelf ontstemd omdat Tracy zoolang weg bleef Ik zal nog tien minuten wachten en