Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1929

Mo 17004 Thalla Theater ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON Sanguinose Bo bleekzucht bloedarmoede zenuwzwakte 13 meestal het gansche gestelludende Storing in de spusiertering Robrck oan eetlust een vale kleur eenonzmicre teint dat zun alle teekenert dat de mppen bedorven zun en het bloedmet is wat het wezen moet flS lS In al zulke toestanden ia de Sanpjinosc liet middel dat u helpt B gebrek aan eetlust bu slapeloosheid gebrek aan kracht gedonge vermoeidheid Neem de SANGUINOSE zij bevat de vocdingazouten mt de plantenwereldin een orm die gemakkelijk m het bloed wordt opgenomen Zij vermeerdert deroode bloedlichaampjes maakt uw bloed weer gezond en ruk en geeft aan uwlichaam binnenkort dat gevoel van opgewektheid dat bv eene volmaakte gezondheid behoort W I1 WW De SANGUINOSE kost per flann ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkrijgen bu de meeste Apothekeri en goede Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK Voor de prinutieve tnensch di btAy hMt u er slechts èén vraagstuk Het Voeifselvraagstuk AU d ToedaeIkw atie ia opgelost met de hulp van Molenaar Kindermeel laaft baby in de beste veraCuul houding met iders en verpleagatw Vraagt atteatenboekje aaa P HOLENAAR Co WESTZAAN Adverteert in dit Blad Heden overleed onze Iitve Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder Cithanna H nriette van Beek in den ouderdom van 74 laar Bussum C A HoWELER Amsterdam C J HoWELER H HoWELER Grobneweqen sGravenhage C H DE JONG HowELEB s Gravenhage R DE GAAY FORTMAN HoWELER Dr J P DE GAAY FORTMAN Gouda ACH HoWELER N M HoWELER SiiiT Huizen C A HoWELER H HoWELER Reurhop en Kleinkinderen Bussum 20 Februari 1929 = WINKELIERS = vvolke direct contanten wenschen voor hunne handelsvoorraden wende zich onder No 509 aan het Bureau Goudsche Courant Markt 31 Geheinnhouding verzekerd Wij maken ODie VELE DUIZENDEN LEZERS en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter pubticitejtsmidde n Gouda en omerevlnir is dan de ZATERDAG EDITIE van de GOÜOSCHE CODÜNT roor het plaatflen van aarra fcn en aanbledlncea van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annonceeren van aanvragen en aanbiedingen van KOOP en VERKOOP alsoolt van HUUR en VERHUUR Wy hebben voor deze soort advertentiën een speciaal tarief rastgeateld n I van 1 8 gewone regeli EBN GULDEN elke re el meer 0 12 mits contant aan onj Bureau MARKT SI Uiterste termen Toor ZATERDAGMORGKN aar Zend vooral vroeg in aEaARANOEEROE OPLABE MINSTENS 6150 EX BKUNCniTlS Honst Asthma fMieile vuiituiLing tui gvimuiig uour ohm WB geiieüMiuUue en lui pi iiaeiiejiuacli ii bl jkenU uii voLgeiid aiietii 4k ben mt l Uw beAandebn sedert O dagen begonnen ik hoeat minder haal vr Ut r uumti en vuei nnj iLruuiLiger looi bon ik ztxt t ittblLg aaiigeiubU wtuit li heb m n bt troep op iadi van i genees heeren moeien opgeven Uu nuiujiti beW ging was mg veiboden dodi in die vgi dagun ben ik een gaueel ander menaeli geworden A D te Seraing B gae Vraagt circulaire met bewijzen aan dan uitvmder dezer geneesmiddelen mü dea dokt r in de medicgneji O i AAiMAN aai de firma J U 1 SNABiUé aïd P 8o Groote Markt 7 Rotterdam VLR UEKE DE ZIEKTE OUIDSLUS AAN IE GEVEN want er ia e n apMiale brochure voor eike zielcte MAGliKiliilD H iM wut uu M f WftllinVUtilUMj UiWl U f i STiuLNEUa OUdlElCttUiJi kKACHTHL ttM voor Damei Wondarbare BuMm Oo roor haratellandsn en iwakken Vakroond met gouden medajllai en eere dtplooM i U 8 8 weken tot 8i9 pond toenenung Gega mndeerd onBeha leItJk Door Artoen aanb rolen Str n refiifl Vel dankbetuiglnRW Pröfl DPT Hoon van lOfl ntukii ƒ 8 Bfl 20r takji ƒ lï Ito fraTt w that nnA r rBmboBT of na nntvKavK vmn iwFtwiMal nUAAL aURSKL ZeMtr St Dra BaM VRIJDAG en volgende dagen vervolg en slot van de Groote Tweeweeksohe Seriefilm DE TERUGKEER VAN DE GEHEIMZINNIGE RUITER wederom 10 GROOTE BEDRIJVEN DUUR CIRCA TWEE UUR De tweede serie omvat Da woadande tflammen Da Krokodilltin Strijd an overwinning = an wargelding Het publiek was enthousiast over de EERSTE SERIF De Lhmax wordt bereikt met DE TWEEDE SERIE Voor hen die de Eerste Episode verzuimt hebben te gaan zien gaat vooraf een inleidende verklaring zoodat U de tweede helft zonder hinder kunt volgen TOEOANO boven 14 JAAR 60 OE BOEIERKONINC komt Vrijdag 28 Februari £ chouwburg Bioscoop Gouda Vanaf morgen het grootsch monumentaal filmwerk DE SLAVIN Vim BAGDIID Humansoe Ral Fllm der UFA Dit monumentaal filmwerk werd geheel in Indie opgenomen De spelers zijn uitsluitend Indiërs HIMANSOE RAI de hoofdrol vertolker is van vorstelijke huize De oude tapijten en sieraden zijn echt en werden door Indische vorsten uit hun schatkamersvoor de vervaardiging van dit kunstwerk afgestaan 40 000 IndiSrs werden door de U F A geëngageerd als figuranten om de binnenplaats van het paleis waar de terechtstelling zou plaats vinden te vullen lOOo paarden en 5U0 kameelen uit destallen van de Maharadja van Japoer zijn noodig geweest om den overval in de woestijn te filmen BI elkaar hebben 70 OOP tnensch en medegewerkt P ALS EXTRA ACTUALITËÏt Oe Elfstedentocht Oe brand van het Stadhuis teLeiden De brand in het Fiora Theater te Amsterdam Ijspret in Gouda TOEQANO VOOR ELKEN LEEFTIJD 100 Reserveert een avond voor dit Prachtprogramma Genezing door de Planten van alle hieronder vermeWe ziekten nieuwe en oudere gevallen zelfs w inneer ongeneesbaar verklaard en verschillend ireneesifiiddel voor elke ziekte BEN SPECIAAL Suikemekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitjiiekien Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slwhte sposveitenng verhes van eetlust zwaarten m de maag krampen beladen tong Haidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek Jicht zenuwpfln Slagaderverkalkmg Pjjn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstoppmg Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren VAN DAM Co De Riemeratraat 2c 4 Den Haag Zelfs indien gy alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde Icn moet gi met aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezar behandeling G DAMMAN doctor m de Medicu nen bo firma J H J SNABILIE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Mt Lfflieve precies aan te geven aan welke ziekten men liidt veef qevCGQqd IfeloHaaimacliioes Soreas Fornuizen Maarden en Kacliels é contant en in Hnnr VerkoopdepOt i Lange Tiendeweg 54 GOrOA 2697 40 Wanneer t het besluit genomen hebt in een of meer kamers nieuw zeil te koopen raadpleeg dan de YELL A Staalboeken iedere leverancier zal ze U gaarne toonen Zij bevatten 160 fraaie dessins voor VLOERZEILBN BEDRUKT LINOLEUM en bieden U in verscbeidenbeid van kleur en stijl de grootste keus VELLA moei zeit 6 bedfuki Unoteum bezitten in de grootste mate de goede eigenschappen die gij er van verwacht 1 ÉL P Zwaar en Sterk m WAWÊWÊLW In t gebruil tiet beste niert FABRIKATEN VAN DE SALLANDSCHE VLOERZfcIL EN LINOLEUMh AliRIF K I E WIJHE e7 Jaargang Vrijdag 22 Febfuarl 1029 GOMCHË pVRAJVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD p OOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDOUR HAASTRECBT MOORDRECHT MOERGAPEEXE NIEUWERKERK a d Un OUDERKERK a d U OUDEWATER REEUWUK SC OONHOV£N STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZfiN au AmVTBNTOBPUJSi VH OMla m a w i r iiÉw lili i i il M ém fa i uM U ë mab ue alkt ntü mt OJ Va biilt Gaada d fcMMjfcihgi 1 C rasaU ƒ U6 elka ngti oiaar ƒ OSflL Adrartantiia te M SalpidagMnMr UJalaa op dM ifa LleMadirhefcla adTartaati i da Iwlft vaa 4m pifla INGE70NDBrf HEDEDERUNGKNi t 4 Rfaia lOS lAa ngrfsMT UK 0 Dit bifld verechfiDt dagelijks behalve op Zon en Pecstdageo da voorpagina 60 L Gewone adverteatih m üigtvmdtm MadadaaUngw bQ i deo prQa Oroote lettara aa miidaa wofvlall barekaad AfiTerteotfon kunneo wordaa tnfazondaB door i ABONNRHENTBPRUBi pw kwartHl ftM pm wwb 17 eMit ml fiailmhlM p kmrtMl SM p r WMk K Mt ranU mar ét baxorgliii pv lMp gfililigi Fimaaa pv poM pn bwutul U aat Zoiuli iblad f M Ab Muiamaat B worden dmgtl lcB MMgtnoaum ua aam Bureaai MABKT tl GOUnii V $ oua BteB ea loopera daa baakhandaj m da peatlaiDtoraB Oma baraau Mja dagaltfka gaopaad wam mm t ilmlaltlialle UL bé m Plannen van Oenemarkan De veikeeisslooinissen Koehl en I itcn luric willen i gezel sfhap van twee andere il ten wit namen nog met genoemd mog n word n begjn Juri van Berlyn naai New iork vertrek ken met een normale veikeerdmachine de ariemotorige Junkers J4 Het vli gtuig dat an J Junkermotoren van io j PK voorzien wordt krygt byzoudert dryven speciaal gebouwd voor het gebiiuk iii voUe zei K ehl wil met een heel genng n enzine voorraad starten en dan bovn Berlyn iret behulp van een spei iaul ankvliegtuig het leseivoir van het vliegtuig met n ton ben zine vullen en daarna ien tocht naar New lat het Oceaanvliegtuig dadelyk jy het e gm van de vlucht ovei den Oceaan met Uike tegenwinden te worstelen zou heb üen en zyn snelheid daardoor zou NOÜKWtüfcN De bruiloft van Prins Olav in de radio De inzegenint an het huwelyk van ei ooi chen kroonpnn OUiv en Prinse Mal li a velkc in de hootdkeik m Oslo phiati V ndt zal o ei de orsche en eedscheadiosiatuns uitgezonden orden Ook de troor rede die de konmg van we den olangs by de openmg van het Parle nen uitspiak IS door de radlio verbreid heu romantische levensloop 1 it chef van den staf van het leger van den lerschen Vrystaat ii benoemd genenal majoor Sean McKeown lemandmet een romanti then levensloop Aanvankelyk smid in hef dorp Ballinalee m hei g aalschap Lfiigfoid werd hy een der bekwaamste leiders van het lersche republikeinse he Ie gei en nam hy deel aan eemge dor bitter ste gevechten die aan de instelling van den lerschen Vrystaat voorafgingen De Britsche lutoriteiten stelder alless in 1 et werk om hem in handen te krijgen en er werd zelfs een prys op zyn hoofd cestc i Lindelyk werd hy m Jen zomer van 1J21 gevangengenomen dooi een krygsra id be recht en ter dood veroordeeld Hy werd m de gevangenis Mountjo gezet r neraen allerlei wanhopige pogingen ged i in f n hem daaruit te bevryden oo red n eens zes marnen aK Britsche oldaten verkleed in f en gesloten Britschen Pantserauto nair de gev ngenis en z waien er leeds in ge siiagd p het terrein der gevangenis te k nen vooi de amenzwenng ontdekt weri Geneiaa McKeown weid by het Uekenen V tn den wapenstilstand in Juli 1921 in vryheid gesteld en kreeg de functie an hoofd ntendant by het leger van den Vrystaat KlhRL L ND De overwtroomiitgen in Ma edinie In gel eel Gnekeniani Uyft strenge kou it heerschen met mime in d liergnchtigi gebieden waar verscheiden doip u door lie sneeuw van de buitenwereld zyn ai geane den De inwoners hebben volkomen gebrek aan levensnuddelen De schade door de over stroom ingen in Maeedome veriorzaakl teemt den omvang van een ware rimp aan I itgebreide gebieden staan geheel onder water De auturiteiU n trachten de bevol king van In den Peloponesus tn de andere provln Lie van lud Griekenland n de toestand veneeiia kritiek llonderdvyftig gezimiau n een djrp in de mgpving van Karponizzi voldon met den hongerdood Ledreigd I e minister van verkeei die zteh op een mspectitieis door de iverstroojnde gehie te i an Grieksch Ihrai ie bevindt heett volgens en Wollf bericht geseind tat de toestand tragisch was n dat het hee e ge bi l den iniruk maakt an een ptn streek Honderdduizend ha bouwland taan onder water dit water is over groote afstanden bevroren Men vreest dat onder ya en sneeuw nog dooden zullen worden gevon den De minister stelt vuor de inwoners van zp n iorpen naar elders te vervieren VKK SI ATEN Lindbergh tn de politiek kolonel Lindbergh is benoemd tot te h nis h adviseur van de ataeelm luchtvaart van het departement van handel Byrd Zuid poolexpeditie ieian£ rgKe onidekkiniten Kiem Amerika op de IJaoarrièrt o dfr Walvischbaai Owtsi seint dat op 18 Februari Byrd wf t rtrokken op een nieuwen vliegtocht bo en Konmg E tw rdland en ook boven de ten i jden aar an g iegeii beigen dje hy or I int d had ontdekt Hy vertioK met tv u uf tuigen de Stari and tr pes een urchild en de V rginia een tukke B id bevond zich in de A irginia me 1 tiend Balchen tn Uojd B rkner den ma cinist Hel andere vliegtuig vvei i beHiiiii 1 l or kapitein Alt n Parker die Amold Ji i ee heeft ah mai coni t ily het vertick wa het weei by Klem Vmtiika aitiitekend De vliegtuigvan v i ivcioi in Nfoord Oo elyke richting fenv jl het boven taanoe werd gesc n ei V ei ien aan de hut duideiyk op htl l Itine koite olf ontvani toes te Ie bench ten val ie vliegtuigen ontvangen bew j at zy nog onltrwe waren Uit Ie t eti I t n van het ngtui van Bvid tileek a Ie mgiyk 01 ♦ tekJcingen zin edaan i lat het vliegei oitduuide latere berichten melden dat Byrd land tttekt hetft t chen Kios e en Gr h iniland Hy i am van dit land neut voor de Vereenigde btateii n noemde het naar yn vrouw Marj Bjrd land Ien Oüs ten en ten uiden van Mar Bjid land ont hl Deneitarkii li u lt lupii zicl m i ol f n in 1 riRt and zig mtt ci it plan ve V nnt aan tal vüTi i ngcland en l lanknjk et Ji Lunnelplun IX opzieTibart nde koude uit io Veliiuaii nuan l an l 29 m Under deze un ttantfitibeden b rtotft h L Ltn veibazing It vtkken aat nven in Di iitmarken ich weti druk bc ig houdt n e il ook vroeati leeda herhaatieijk bespru kt n pannen in uki den aanleg an ei tunnel oiidei dt O roote e t het aar a e tu schen dt ilanden Seeland tn LoUi i I eiicrzuds i uncn en 1 anjfcland a n itii anderen ki nt In iJiiH bereken ite mgenieui It Oorth m het Dei nsche 1 gdsciinft oi Industrie op gi ond an die gonitddede kir u 1 iin 0een ihe tumnrls dat een J a K w jige dubbelt tunnel on lei dt Gruute B or 1 H 0 klonen per strekkende nieter du l v a miitioen kionti gebouwd z u kunr oi dtn Voor on oojïiiene uitgaven voegde Urth er bovendien nog i milioen kronen Hin toe rote tioi 1 uiwiibje beiekeitde de ko L lanmerkelijk hoog namelyk p 100 n i i tn klonen waaidoor de itntabilitei L ylelachtLg werd letamen met piofessoi 1 K Chn sten en publiceerde piofeasn 1 uiuibvL in het tyd ichrift ingemoien itit een ontwerp voor een tunnel onder de t oote Belt Wddiby de ko ten met mb ifrip van de adminiBtratie op det minder oji 1000 iniilioen kionen m het g hee eid g enoei ld werd er i ei iiet wtvierp 1 et al te veel reei an gedachten gew eld l n oplosming g eiien de techni che hu p t didelen waaiovei vul te beschikken leek 1 iH t lunogelyk 1 en in het buitenland mejid in enieui zond aan bovengenoe d lj lhchrift echtei iiddeihand onder het 1 eudonieum Memo een projett o g n hetwelk de tunnel voor 100 milUoen kronen cbouwd kon vorden Hy wildt ien tunne i ten be taan uit tunne bog n dicht mde i en bodem van de zee en iiec hts zoo di p den bodem eg riat TCheepsanker d iai a n niet konden vasthaken In tegen tel m met het bovenbedoeldt ontweip zou ten sameiiiteperste lucht woidtn toege 1 asl Naar aanleiding an dit prefect werd 1 n den diieeteui der teletonie Fr Juhan en opgemerkt dat de dooi Nein am de hand gedane bouwwijae in de Gioote Be nirt toeg pa it kon w rden de ko t n zju kn de lOO mlUioen kionen veiie oveibchrij den Later volgde er de mogelykheid van eon tun n laanie onlu de Oi e und Ook deze k rekiiiKen le erden een bevredigende int k msten op In de Kopenhaiiïhche ki iii borsen hieJd zich piofessoi I undbye d n 1 dagen nogmaals bezig met het o 11 pioject ten aanzien un de Groote Befi I tt chradch opiieht zoo meent hy is het I lan nn een tuimel ondei de Groote in il bouwen onuitvoerbaai II y motive ii 7yn standpunt in de volgendy bewooidin i en j Het Kanaal tuasehen l o ei en Calai kan in een tevige kaiklaag worden ge bjuwd die met buondei diep ondti d n bodem dei zee ligt In le Giuote Belt I leikt men pas op i€ er groot diepte dfii vaste kaiklaag waaruit groote kosten on tien vooitvloeen Omtrent de vordering ei lei techniek in de toekimsit kan e ehtei I ets worden voorsjieUl op het oog en b Ik echter ioa de bouw van e n tunne ndei d Groote Belt veel te duui en niet rendi bel itiii ooral met wanneei men m aan merking neemt dat y moeilykheden zoo il ij tie thaitó meemaken tot dt zeldzaam htden behooi n BUIIENLANDSCH NIEUWS DUIISCHLANU üt n eet sgesteldheid m Dintifehlaiid homt er dooi lerwyl de luchtdruk bov n Midden Luro pa nog stygt valt boven Noord Lviopa een lichte dalmg van den barom = ter waar te 1 emen Dientengevolge bestaat oor de ko I lende dagen de mogelykheid van en tich te vermindering van de strenge vorst hoe wel er nog geen teekenen zyn he op een werkelyken dooi wyzen In den afgeloopen I acht L It andere deelen an Luropa wordt geen ingrypende Bevroren aardappelen In het Pruisiscne ministerie van lan i bouw heeft gisteren een bespreking plaats gehad c ver de wyze waarop de lardappe If 1 die tengevolge van de buitengewone koude bevroren zyn nog gebruikt 1 unnen worden By de besprekingen bleek dat naar raming ettelyke millioenen tonnm lardap pelemn Duitschland bevroren yn Alles al daarom in het werk worden gesteld om kzc lardappelen nog zooveel uiogelyk dien t te laten doen Aan di Imd jiuwers al de raad worden gege n m U a ird appelen te gebruik n als Voer vooi e var kens het lundvee tn de jKiaid n anwy zingen op welke wyze itt kan ge t ueden zullen per brochuiu Worden bekend ge maakt Ook werd Ie moi lukhtid bespro ken mi de aardappelen Jiog v r induitiuelo doeleinden ie gebrl iken Het geheimzinnig ktden ibrek Het kolengebrek m de hoofd tad wordt ateedh geheimzinniger üchfyft de Berlyn Hche correspondent an det Frnf l Maandag bedroeg de k i lenvoorraad jp de Berlyniche goederenstftions 19 S wa gons Dinsdag stonden er È A wagons De k lentoevoer naar de hoonstad wordt el ken dag grooter Maar aln den anderen kant hebben steeds meer Betailhandt laars deztr d igen hun aken gwoten met ii dedeeiing aan hun klanteiiJ dat v oorloog ig op leveling met behoeft woi Ien gere kend De kleinhandelaaib die vel open bly ven nemen echter geen nieB we klanten lan en verklaren dat zy thans geen uitbieiding an hun afnemer kring aandurven Met het gevolg dat vele particulieren r chtstreeka op de goedere natations trachten e koopen wa irby kan worden geeons teerd dat het publiek vrywillig den handelftarH et ra prij zen bieden om maar aan briketten te ko men In Berlyn zoo vervolgt de tot respondent IS het dus tot den dwazf n en ichandelyken toestand gekomen dat p de goedirensta tions bovenmatig groote voorraden kolen ligen en dat de kleinhandel en net pubfiek kolengebrek hebben De kolenhandelaari bc weren dat de spoorwegdirectie de aan ea afritten van de emplacementen niet m ber idbaren toestand heeft gebracht hetgeen de directie echter beslist ontkent Het plan iim verleden Zondag tot het w eghalen der voorraden te gebruiken is volkomen mislukt volgens de kolenhan delaors omdat de poorwegdirettie hen te laat er van kenni heeft gegeven hetgeen de directie weer ontkent De spoorwegdirectie heeft tenei ide ue en zonderlingen tiestand te onderzoeken de kolenhandelaars uitgenoodigd tot een bc sprekmg welke Woensdap zou plaats leb ben Het wordt hoog tyd dit de aak afdoen de geregeld wordt daar het anders v el eens kon uitloopen op een groote rst p ping van de stations met kolentremen Hetgeen het t ppunt an het ichand lal zou zyn De plannen voor een nieuwe Oceaanvlucht Koehl en l itzinaunce willen met 2 andere vliegers begin Jimi vef trekken Over de plannen our een Oceaanvl Kht van de vroegere bestuurders an d Bre men Koehl en Fitzmaunce verne ml een 1 leuwsagentschap te Berlyn de volgende by zonderheden Werk werk Dat ts t kapitaal t h elk n het minst tn den iteek laat f illotine Overal sta it zyn kan s cht n ik ben beieid hem te ie pn dooi hem rfe i op zyn post by my tern 1 1 brengen Daii em bent u nu hierheen gebracht al e i kk middel vm liern weei hier te krygen Ik zaï wel zorgei dat hy an den toe stand wa irir u verkeert op de hooirt vor it gp ic 1 Ik zal den heme leek n lat hij het niet te weten komt De hemel zal zich daaiaan ni i toun weerlegde hy Al hy weet dat u by my bent komt meneer Ton zoo gauw en zoolegelrecht naar my enig als een pos Jmfnaar haar til Nenca s gezicht verned dat zy zelf hi r ain niet twyfelde Toch was er nog een h op waaraan ze zieh vastklemde U weet met waar h is en Dat IS waar Maar e moderne das b adpers is zoon onbeschryfelyk prachtig commumcatiemiddel Een paar jfelieimzirnige woorden ais advertentie in een paagroote bladen en BeltH v iegt ire weer 11dt armen en smeekt om vergiffenis Hylachte en ditmaal klonk yn lach zoo wree I en snydend dat het mei ije rilde Het zaleen gelegenheid zyn m me te of fenen nhet schenken van genade tenzy Hy zweeg en keek haar bedacMzoam a m Ttenzy 7 herhaalde Nenta m doodan Bt Tenzfl hy mnj verrade Weett aan Pe izekeren vnend van u die naSfr ik vrees eenbeetje lastig beigmt te worden H s g aan haar gezicht dat ze wist wien hy bedoelde Jal Die aanbider van u kapiteii el üot hel hem te i nen at hy niet ten atn naam wist van den man diui ly zoo iiiamd te spieken w Ide vngen he rypct üc dat hy hierdoor n een lefcwat moeilyk Puiket kun komen zoeh hy m zyn ak nai yn ka 11 ten etui hy had het me b zich 1 aar m zyn porteteuiüe 7at een vistte kaartje van lemaiiei ie z ch vooi renigt da eii aan hem had voorgesteld om kennis t naken dit kun voot deze gelegenheid lu oteken i dienen daar bet hem niet zou vei laden iK hy het achtprliet Nadat hy voor de tweede maal gebeid had werd de deui geopend door e n man da klaarblykelyk de hui bewaarder wa Singleton du vde hem het kaar+je ondei tien neus Wilt u meneei ht kaartje geven ezeggen dat ik hem graag zou willen preken De man nam het kaartje nut aan ii hudde het hoofd Meneer Hanpshire is niet hier meneei hy IS vanmorgen vertrokken Och dat spyt me V eet u v aar hiheen IS Niet zeker men er Toen ik van het bureau hier kwam om het huw over te np iien was hy al weg en de meesten an het personeel ook maar ik hoorde een van d meisQes voor de grap zeggen dat z j ook We zm zou hebben om naar Mentone te gaan dus ik denk dat meneer Hampshire daai heen is Wordt verrolgd zetten intusschen pyt het my iat u in deze kamei moet blyven want u Dent hier 11 huis en m de7e streek lo goee beket d U t ik anders kans zou loopen u weer kwy e raken Maar ik zal u het Cipier bedoelt u Voor hy haar van repliek kon dienen k onk het opnieuw v in beneden Dokter Dokter Ditmaal herkende het meisje den sten Het was de ransc1mn die haai in d i wagen had bedwelmd y huiverde ven U kent die stem zei hy met een di ivelsche lach Die behjort aan een verdun el finken kereld en ik denk dat ik hem zalkiezen om inet uw kapitein Smgletm a te I kenen Len seconde Uter iiad hy met ten snelle bf weging de deur achtei z h gesloten Ee i oogenblik stond zy al versteend toen overviel haar een onuitsprekelyke wanhoop ze wankelde door de kamer wierp zich op hae oed en barstte in een krampachtig chitier uit HOOFDSTUK XXXI Vijt en twmtig minuten nadat hy het station verlaten had belde Dick Smgietoi aan het huis waar hy op den avond an hr bal In Ascham House Nenca had zien bir nengaan Toen de bel reed was overgegaan FEUILLETON Smgleton Hy js evairyk voor y A Bebe niet vooi lit Mittiril ni Bilnir Miiiiiii Uit bet hicgelsch VtD BEN BOLT V zult het met wap n liem iets te lozei Nenca dapper Myn beste juffuuw persooi lyk zik niets doen Maar ua broeder nu or a 53 O heb toch medelyden en he p m scmeelcte hy Ik moet tien weg te kon en Dat moet u zek r zei ik tenmin tials u Wilt blyven leven Ik ben geen Pranschman de helden van Parys beteeke n mets oor my dus voldeed ik aan zyn verzoek en hielp hem Binnen een uur vertiokken we n myn wag n naar Mitrseilte omiiat h i zeker was dat de haven m Calai = brvvaaki OU worden zeven dagen later waien we ir 1 onden en Tony Bernngton was dus voor oopig m veiligheid Hy was iny dankba i en ik haxt bezigheid voor hem Mmderwaardige l e igheden M Nenca hem m de rede Wat komt dat ei op aariCin pviyke omstandighedem Maar wat ik ta vertel 1 I19 de waarheid Ik wil het met elooven v i Tony Niet t Is heei nooi dat u po vast mhem gelooft Mèar at 7j n e Ton meveel helpen In twee landen heeft hy zynle en verbeurd Le vv id aan Sc 1 mdYard en hij hangt Pen woo ain d Süreta van Parlja en hy gaat naar de il czihzelf te ledden nu e iaat oi yeggen in herhaling kunnen tifden T ony zou zoo leta gemeen i iet dwrripp zy uit Nu enfin laten we hrm er iar buitenlaten We leven in een wereld ai toevihgheden Als een ma i van een tiottou ugaat loopt hy als he ware met zyn Ie eiip zyn band Of hy kan als hy met zynauto b een krui ïp mt komt voor hy eitp ef vaÈ heeft een ongeluk knjgen fc r kunnen hfem in den loop van een dag h n I dirden dingen overkomen waarvsn hy I niorgens geen flauw vermoeden heeft t u als een van die dmp en kapite m Smgteto i nu eens overkomen lan Rillend van vrees pn afschuw nep he meisje O U bent een door en do jr slet n ensch De wereld noemt my en phi antiooj ntwoordde hy Dokter Dokter De stem kwam uit de vestibule beneden ei Shottelms fron rte het voorhoofd 2 cnynen me noodig te hebben Hei spyt mf aat ik dit hoogst interessante discours moei afbreken Mnai we zullen het spoedig voort