Goudsche Courant, zaterdag 23 februari 1929

Raadsels voor de Jtniird Üplo sljiK n vorige wtak J N HAl UAar N ABDBN Vsard 1 twDen tSEn N Inkomstenbelasting ïaarlyk s nep ik oo vertelt t n ontvangei 1 het Hbld tien goetlc honderd mensJten o om hun aaiit ifte inkomitenbeiastmg to te lichten Sommige g itlen biyven je bij Bi torbof ld dil J e Haze een e H n Hionneeitl injïeiiieui had het vornio aar iiunder vt rmt en opj lïe en tian het gew me b Mlrag ei he jaai t i p ï ei veel meei ik vroeg hem Ut toe tf lichten l y wchre f dat hij niet meer lugmg mitr i ik evi n bi htm wilde kfini n Wel toen k er waj duwde viouw van een jaar of zeatig nog flink en knap p eeii uLstoti een oud heei e naa in l u k tui en magei a n ik ei iitig qoi it ten gezien heh Net de kleur van een witte waakdi n haast doo sch jne id Ihj legsde nt I geva heel c rn=x t ii I 1II Ituiae 1 het v a in de ooi o aiiiij met vei lts mnai iio niet t lai tiet Dat u IS tl vermmdermjï II tu d pil ig t belegd ci onverwachts ge ikkij d t as net vol m jaai de vermee eriri 1 11 hy met rte stem een bL tjt I i iT 1 t vcrtelJ d vioeg tk me iw j ii ii U K oud IS 1 weL meneer ijf en nfK r £ rei hy i i etnifein ticts Wel veibaztnd Dun b nt u no goetl Ja de geest aat no ik lees veel Maar ik ben m geen wmtip jaai de deui u t geweest Gaat dat n et meei Al tien jaai ianjf zit ik leii neelen dai ui dezen stoel Geen alcohol geen t J ak een koffie eji thet ii etf n lai bed niet te aat op Ik stond noft zoon beetje pal Ja ziet u Ik ben eig nlyk een effect Vooi Eventjes lachei Avond 9 f Schemer Haagache Boach Ik vandel achter een bauk en hoor fluisteren 7achtkens zoetkens fiaiatam Ik atond Hoe ik tot deae onbeach dvhaid kwMi weet ik niet maarlk luiatente En ik hoorde dit iotanaaanU MMra Hou je van me Ja schat Suite j Hou je houach veel van mm f Ja JoogMi s ts Stilte Heuach heuach beuach Ja lieveling Stilte Hou je van iwT Ja achat SlUte Hou je vééi van nw I i U jongm Stilte J Heel veel ï Ja beveling Stilte 1 Dus je houdt van B t u J jongen v suite Van md alleen Ja vont k l Stilte 1 Hou je vMt vut ma Ja acluit iki Stilte Toen ben ik doorgri tk had een kwartier gestaan De stnt waren gevuld met lieve geluiden En Ik bedacht dat we allemaal soo tUn geweeat Heer lijke dagen van interessant dIsciAtiF Tosn ik thuiskwam vervuld van al die zaligheid vroeg Ik Aan m n vrouw Hou je van me Ze keek of ik Heuach heusch heiucch Als de cfïgnae niet soa dmr u zei KOU ik denken Uemr 1 oou maar kalm naar bet en neatn Mfei Mpe rientje der bezwaren erkend tegen opneming in de i rzekermg ook van personeel met hoogere mkomtna erwondenug wekt het dat Ie Mimster r nidtr eenlge nadere motiveering het per ctntage van het dagloon dat als iekengeld zal wolden genoten heeft verhoogd van O tot i h n uitkeeuriK an TO o is reed Iioogerdan in de meeste anden an I ur pa dot h by 80 staat Nederland jovenaan behalve dan Kusland waar het u hengeld 100 r bedraagt In het algemeen jet een hooge uitkeenng cic imulatie utiiemtn bHJken de practyk geldt dit vooral voor jongt vrouwen en met kostwinners Maar welk percentage tenslott ook a worden gekozen een differentiatie in het ziekengeld tuhscheii kostwinners n met kostwinners ma u vooral tutischen het geslat ht ip drin gtnd noodzakelyk Gelukkig de Mimsler blljvtn vasthouden aan Ie btvoi lhetd van den wtrkgeverom ili pi emie o i de helft V n het loon af teht ud n daar imders betkjraktei van veriekeniig gebed en 1 zou vtivalien en de aibeiders niet no r jtelvtnrechtstreeks by de verzekering betrokken ïuden z n Bedenkelyk daarentegen is w er de regc Img m ake de werklonzen by ont lag blyft men by ziektt gedurende eemgen tyd aan praak houden op lu t elfde n ktngeld wurop men recht ou hebben gehtd vlak r de periode v m werkloo ht d II mdt memingen be loch f teii insteningeD tn maatschappeliik hulpbetoon rjn w rden p deze wyze belast met dt zorg voor en start die met by het personeel be lioj J e regelmg van dit stuk werkloozen oTg bt hoort UI dit onderwerp niot huih en dient an een afzonderlifk ontwerp te wor dt n mdt rgebracht f11 tenBlotte is er het besfwaar liat het bestuur der afdeeliiig tziekenkaf v or ten ininstt de helft moet w rden jjekoaen uit en dooi de arbeider by de ziehenk vtr 7tkerd op voordracht van de betrokken vak vereeniKing en p deze wi ze worden de uthttn vfan de ongeorganiseei di arbeiders rnstig aangeUst de Ransche verkiezing vv irdt een paskwil want de vakv reenigin B n deelen nv mdig dt lakens uit Men ziet het licht en haduw ydeii wisselen elkander doorloopt nd af Indien ilsnog tn de fouttn en gebreken üe wij hierboven aangaven kon worden voorzien OU intuBBchen met dit ontwerp een be langryk stuk ociaal werk worden ot Mand gebracht r DORLAS THEE Van lang vei vlogen da en HtreuRt winters vrutser Ji dt NieuwL Hotterdanmtt t ouiant ai ydag 15 Febiuari iLond ovei bovenstaj lierwerp het volgcntlc it lezen De s Gravenliaagsche Nieuwsbode süirtel i Maai t 1846 i ver lie winter m roegere tijtien jniier mter I e eerste stitiiige w ntei vva lvan d Jaarboeken de Vatleilatidi m Iding maker die van iQ6 toen Ie Pyn waj toege ro rtn In f4 viel het gevogelte dood uit d aclit Maar geen kwioid zonder goed diL waitei u d aan melk ooter en kua 4 jaren daai ri vie ei m Octobe twintin voet sneeiiv tl e dooi harde vorst weid opgevolgd In 821 Uf on dl wmte m October en eindufde MeL J5 jaren latei wah het fe koial ma i 11 n had toen m geen 20 jaren eenig y t vt i bflaiig geziei In den wmtei van 881 koi men byna geen voedei voor het vee krypen + n scherpe nooidenvnnd m het voorzaal erooizaaktt eene soort van hoest waar dl 01 inenschen sükttm In 28 kwamen i I lankryk alleeJi 10 000 menschen van koud i m In 92 begon d winter in Apnl i diurde tot Pmkriteien dit van 994 be ji aei 14 October en duurde tot half Mei Ir J 2 werden I lae veld vonln el door de nt uw bedohtn De winter van 1143 k zondei voorbe ld Korens htrt be on vriezer had iren viei digtn achtereen pt eltilige lormwintlen uit he Nforden ver sezeld vaji donder en bliksem de vorfat was zoo tetk d t Ie po eenigt myler vin strand di t tte 1 de meeste bon n by Ivvamen om de ltns hen vielen l od op tnat Jn lit bevToor de bran dew j tut ten n htt ys wei i mng de i aten bj 1 evn irkoch Ir 128 l evmrtn dek fderei in wiegen en de oude i en i hinne bel H jare ï tei vis de Njirt f zoo vj bevroren dat men van An l nu Chnstiania in leren had etne els hoogte bereikt De Zui der ee lag zot vast dit IVter Hanngh eei Dhlen malen alen balen Uswedatryd IJ wöd ater dii 2ontlerlfi ig Z onder llng WI ZF IFS Mtjn kachU brand 0n imka aotieti Herkregen weer een roaen qloed ijn zwarte facte sieil een blokte Hij doet 2 jn plicht wicr welgemoed Ik hou lan de en nfl ten mogol Dic A oiïieis iiistiff lonactuft Maai steeds gei eed itaat tot den arbci I Wanneei tiet weer ijn bum belieft Ik ken eefi trouwer biavei dienstkneüu Ou daii en nacht zijn taak ver nlt f n op ijn post s Al ie uitgaat Is Het met zijn maar n e schuil Al cen A fs ten holle slokop Oic altijd nuei raagt altijd inter Fn als hij met op lijd lediend w ordt tif hij het baantje ei bij neer üeen voer geen vuui t Is oniK i roep lijf Oe eisch dien htj oor i werktn stelt Maar n ie dien e sch lu eft ingew lllgd K ijgi goede nam ooi vooi iji i eld Dt doode dingen tjn oo dikwijls Den inensdi een oorbeeld m tjn plitnl ij gevtn wat ij geven moeten l n falen doen ij niet oo licht ij tratliten met de lijn te trekkin fiegappen met den arbeidstijd Zij tierken in gestadig tempo 4 v slaven in zelf tandigheid Men kan ze schelden mitomat n Du ondet ul en onder s eesl n ondei hoodie idealen Metr lijken op t omioi el beest e tappin het m toili naai aardig In inenigein du mi ir presteert Dan hij die met ijn tlienrun jttn sikkepitji nut smfeert lest ah de koihel leve menschen Du II erkt ah hy s eroepcn n or it Du nai nte om uh hem xti p eidi in Die ho tndien te tdtn snort a c 1 Bias K 1 t 1 an wart achyven op 7 9 12 16 19 21 19 dam op M Wit schüven op Jl 22 2ö 7 tfi 38 il 12 46 4Q Probleem o 620 De prys viel by It ting ten deel aan TBU NIS VAN VLTFT t uwe BaadaeKk 1 Men eerntt f en voorz t iJ Myn twetdt een de t van ocii kinifr Myn geheel jh een deel vart i en hull 2 Myn i hcel is een naam voor be paalde tyd van het jaar van 8 l tt r il 4 2 8 ih een man mn het laad y 1 18 iedereen ï l S iH met dichtby j 6 Welk spreekwotjrd sUat nier e e t s u r ij j t Hl wa a 41 w 1 i Wat wortk minder naarmat j er meerbijdoet 5 at l3 het verschil tutschen i n oud rond stmvertje en een oud dubbeltje b Oplossingen iruenden aan de redactie van Ie Goudschü Courant Markt Vi Qttadm h pMiode van 14 dageii t 1 Op de nveloppe op dwi bottesMit wr melden Prqsvraag Alken abonné j op d Goudaek CMnnt koitnen san deie prjjavraag meedSm Voor het geeaügite onderschrin onder deaa teekening wordt een bon uitgeloofd t r waarde van ƒ ZJK welk bedrag moet n orden beateed m em der winkels welke in de Goudache Courant adverteerec m de PE MAN DIE ZICHZBLV LBKBDS BKI LOOTHN HOS SLECHT HET HSM HE KWABL aan het optreden daarvan te danken uat de utiv ing van htt onheil nog niet grooter 18 geweest De benchteu over deu brand waren reeds heel Het ie nu eennia l rtie d ude gelMPUweu een gevaarlijke geschiedenis Hier n len Haag IS men omniddeJlyk de conlroJe gnun verscherpen ook in on stadhuis dat e n heel tfud gebouw lu en vol is van aJigeri en gangetjes die l ij een lirand d trek kokers yn waarlangb het vuur luh it mr at te gt makkelijk kan voortpJanten Htt dt geen twijfel of mtn hefft iign maift regelen n den l etdftchon tiraud zeer scherp gesteld hetgeen aJechts htt jlgemeeri m i trouwen kun versterktn Men vraagt i h toch met angfit af wal er tererlit zuu ko men van het stadhuis en eyn ounuddellgke mgevmg alH daur eenb in YJX n vorbt periode braud uitbt ir gn hier in dtn Haag zeel velt groote eu belangrij kd gt Ijuwen van ie gem ente de pro incie en het RKiJk en liet ut daarom dubbel iibodig dat de brandweer hi r stark ib tiet Kyk geeXt juartuks aan de gemeente t LU bu drag in de kOfaten van de brandweer en daartegenover staat riat ee alsoiderlijke dlarmeering in dit gebouwen i aange Jtn it Üe bepaling i gemaakt dat bij tArmeenng van een brandje in tien dei ge bpywen onmiddellijk de brandweer me hot groote raaleriaal uitruk Het m wei een V oofgekomea dat een begin van en bruid m a eén der depat lementagebouwén vverjl Kwnetd en dat m en onune ientjo liet e bouw omgeven was door een stoet brind puiten laddeitj en D meuw j e gt bou weP zyn door den aanleg an centrale vei ar unff heel Wat minder gevRarr ik i iimr at rtiMtAe iqn oud en vexmolmd ioodat dkarin het gevaar niet gering is te ambten i 0e geachiedcnijs verbaalt met vhI van geweldige rampen iii de te gebouwen maar bet gebeurde te I eiden al toch dt waak zaamhetd nog weer liebben verscherpt Men moet 8ich eens voorstellen wat het te be teekenen sou hebbtii ila een dier ïegee nogagtbottwen in brajul vloog Reeda nu ift leiden xal het een berg moelijkh den geven om de oiiae papieren wp r bijeen t5p brengen l e archieven qn ovtr het algemeen wel goed verzorgd maar er ziju or toch ook nog by die wei te wenbchen over latsn In het algemeen i are het blter de ar iifceven aiiel naar brandvrije gebouwen over te brengen dat iou ookeen groo e be sjparing van ruimte ui de oude gebouwen geven die nu daardoor wordt ingenomen Xaar aanleiding van den l idschen brand zya hier en daar onderzoeken in resteld lttt is te hopen dat de zeer hard ie met ut den wmd geslagen wordt maar dat men er jjjiA profijt mee ml do m HAG£NAAK MODBPRAATJK UODBRNK LINGBIUfife Men behoeft maar op de Witte Wtek 1 anbiedingen te letten om tót de mfluf ieIe komen dat de noderne hng rie inlioofdiEaak uit gekleurde artik tl n be vuan Wit en wit met een kleurtje nu ge nog in wang zijn vooi tafelgoed alle wat wu tot de ondergoederen lekenen is laar Pranachen trant fekleurd en htefi lias een sprekend tintje gekregen Men praat ook niet meer van nach iiemd daghemd en doch duidt d titeu e lijfgoederen aan al ntUfi gami tuur hetalj dat li i if umon f lus okergeel of elfs zwart want rwarte hn tne ih niet aJflerai intei ripmm d iii 1 lar k iijk het moederland van den ouw doch Jïegint ook met het tM g op de vele zwm Xe toiletten mode te worden in ons land Indien we van den stelre I uitgian dat behalve 2wart liU ros en aaman de itandaardkieuren yn vooi het modern garmtuui behoeven we niet telkfus m hti hiUingen te vallen om t wet n nat er met modekleuren bedoi ld wordt We willen dan nog even onatatetren datjiUeen de goedkoopste lingerie vlt ib end t sommige onderjurken van ef en of gi treepte tricotstof kunstzyde lichtblauwe 1 kanariegele kleurtjes hebbeai ten goedkoop of hever een voortleebg garnituui isvan t batist en het vertoont nog mii bemj e de nuit met koi le raouwtje s ten hemi met armsgaten en een broede g p pte pantalon Het ih met cenif norduurwerk vtraierd beataandt mt het traniticneele middenbouqurtje met fleurig uitloo pern hetzy ranken ol stipje enkolemaal is het nog wat degelrfkcr en is hetvan dun halflinnen en in wat luchtiger model met schouderiMmdje Gewoonlyk ih het dan Belgisch fabrikaat daar België degel ker op dessous ah ons land het gewone katoen met kent voor ondergoed enalleen maar half hnnen fabriceert en verwerkt voor eigen gebruik i De mode export rgt teti lotte ook oi overbrenging naar ons land Na het baüst volgt alTa het t ile de oie waarin de garmturen reodB eleganter s orden en schouderbandJEB plooigroepen en kantgameenngen aan de orde z n Naar gelang de kwaliteit van het matenaal varieert de fynheid en schoonheid der kant oort Fr 7 n eemge gameertypen voor hftlBvormen die zoowel aan het chemls denuit al aan de cheiiasft nvelopp iwant dit i nu een samengceteld geheel gewor den aangetroffen worden Het ronde het vierkante en bet V vormiftehalsfrtuk worden Hiermede bedoeld Bii de chemise moet de kant iets van den unrervpiw 8 iMlatdes z w 8t Jr K nt die Nationale Bankvereeniging Oosthavan 2 Varloont Credieten aan Handel Industrie Landbouw voor het nachthemd l c ganuturen van irepe d thini vcrloo lu n wetr rukt rt kanUoorten b v naar ïii Itr en i oven geschulpt fyn laiigweipig van rhulp punüg o gezigzagd van grena lijn Soms 1 de kantgameermg kinstig in het bovendc geincrusteerd soms bestitan de bchouderbandje uit vervivi aelbaie yden iintjes du met drukkertjes op de ihemiee kafttgezet v orden rfpe de chine garmturen hebben met t al oiwgde ruimere plooienval die tot ttn iraai groepje bijeen gehouden wordt Wat fijnc hand a jours en wat delicate bridenes worden ondti de kantgameenng nog jfa r Mt gezien op de cliemise Oe ihique nachthemden hebben iru htige kaïitgimetringen en schouderbrod nes die ftoiïia den vorm aaniicmin van een nuntigc f hu of van ten lond kian n d r oi hi tot aan drn arm waarover het mouvvloo niichthemd een heel klem eindje htenvalt ÏT js over het algemeen voorliefde v m yden ganuturen Wk 7e met bekot en inn in crepe de chine kle it ze m Iie f ne men Tkun ïtzo en tnc itweefsel dat Milane e eet Ook e n wt w eFvl rt U schoon het waui aanvoelt een t r e pele vaUing beeft en vl © l ikt tp en wani ongenerfde kvalHeU r pe de Hiiie ifet beet Celanebe en v jrdt gebraz ht in ao prarhtigt kwaliteiten rtht men lie v oi i ar rretje de chine omstiet r w uden lrou en Jok wel jiponnen ui gebra ht die door wimmige aken liefst oi prima Fran eh crèpe de chine rkocht worden De Chemtsier van ekieurdr hati t of ijdc 1 een meuw kleedmgstuk van roer prac tinche strekking Het is feitelijk een ondtrjnrk waaropeen elijkkleiing kfuiip geplooid v t met kraacj vant it e in bt lie oiideijurk maar lan onder uw uitge ne den toiletjc en ge hebt het moonte afit ilteiirte krjtagvest dat met ver Mihmft niet pkruipt t dat duf en correct pranieei niidd VOOI uwe kieednig is Ongetwijield moet ook de pj niia tol de moderne gekleurdt linfr ne gerekend vor tUh want hi u meer in de mode dar ont Bt halve in pfftn i ge treepti efir Huagt men liem thani m poplm in toilt ie me tn m crêpe de hine Men dnagt hl n van met bloemetje bedi uk c c repons en iidenstoffen met lange ihawlkragen en iakken en wmt d6 met dit g arnituur in hat wit wat hem e n coquet vnendf itjk aaoKieJi geeft vooral als zijn jasje gecioi eerd is en een loi gestrikte ceintuur draagt ORACF UAN DE ZIEKTEWET Zou 1 dan tindelyk h t lan erbdde ontwerp Ziektewet m behandeling bi de Iwtede Kamer V j zullen on met iiutr veixliipci in 1 I lydenHweg van de verschillende pogin gt m hier te lande komen i ot mvot iinfT van een wcttelijki lekengeidvt rzeiie iiiR 1 IS thans ilechti reden t t blyd hip dat de wet log oor het inde van dt i i ariementaire pemdc tot taml al k m n H d triUek welke het ontwerp led rt n indiemng ib ten deel gevallen h eft de Minister eemge belangrijke wijzigingen aimgebracht hieruit blykt weer opnieuv de goede invloed welke de publi ke opinie op een wetgevenden irbeid ka i h feiien Natuurlek heeft htt ontvstrp i ig verschil lende schaduwzijden maar de roote lic il Hide blijft dat aan het ijefaol nut den v ken arbeidei eent definitief een einde al worden gemaakt l e Minister beeft de irganihatit ter er kering vereenvoudigd door als lab d lar van te nemen de bedryfsvereemgingtn en d Kaden van Arbeid Len eriibtig lezwi ar s rchtir dat nu de onderneming zieken ka en haar elfntan hg karakte nullen I oelen prijsgeven illen m onder de ge wijzigde regeling kunn n blijven voortbe staan fin peiukkige wyzigiriK i i no ti dat pi rionen niet werkzaim m een ondeme rung met onder de verzekering zullen a len d peheete tatffron van hmnuersoneel ïl derhaUi buiten de erzekering biyven I enten heeft dt Minister de hegrondhtid Hooinsch burger 4 of 5 dagen lanrk stram k urht dieieji tQdt koude snee J ede den nemichen tiediyven wet Den Hen November van 1511 begon hit z er sterk te vnezen lietP e aanhield tot laatst van I ebr ekei hoelsmui steldo tt Kt tteidam vooi het Oude H ootd z jnt siiutse op t JS en besloeg t r de paarden in het laatst van Pebr ontstond een harde Noordwestenwind l e itegeenng Uet by k okslag weten dat eik de Maa verluten z u vernuts er waarscliynlyk hooge vloee en en scheurin fen an t ijs tt wachtei stontien doch m weerwil van dat bevel oni ag men zitïli niet van Rotterdam in proce it over t y naar Oharlois te gaan oi ultlaar de kerk te wijden maar nauwetyk o het midden van d Maas zyndtj met eei eep van om en by cte jtMM zielen harst n stheurtltlet ys en zonk dooi tie iwaartL onxlei de menigte we the ei allen het leveti laten moesten In 154 1 konden Ófi Zeeuwse stjoomen in geen o v eken bevaii n wordei Vi or de meuwe haven van Midde Mirg rank ttn © enige schepen ui t ys vast 5ae op dit b vrojen elemtnt ontiatien en o ti het elvt I bt wagen s in de stad g bragt vti den lii 1 b4 wt rd de Uonau Neckar en kyn ijedu leude 2 maanden net zwaai b$ïladen wa tfens beidden Na niopgen s een zomer srht dag gewee ït te zyn begon t op li I ebi i5Hb op den midtjiag hevi g to woa je i daarop zoo sterile Ie nezen doÉ 13 wa teistJiepon m l yis a t raakten die dooi Foomache butgera o jï ejiyt en te Hooni II gebragt wierden bchoon tloor den wintpvan 1599 op I60t tie gemeene man eer io ijétjix had wa dezelve torh een w ire zeges aai de luebt gezuivewl v erd en de peat dt oriiameltjit te Htwni voedde merkeliiu vtrinuidertle Van den wmtei van iOóts onlt gezegd Den 19 Dec begon de vorst t 1 duunlt tot den 26 waania iet eenigp da i en dooide Met Nieuwjaaisdag begon het oimieuw sterk la vrezen en bleef schoon nu en dun met ceiug e ontlatinx uanhoudei rot diep m Maart De vooinaamMe koud a tot den 2 Jan 1 oewel ommige d n j var Pebr weinig minder waren De Rifi Lot boven Keulen tie Schelde vooi Antwei ptii de Hont tuböchtai Vlaanderen en Zee Uiiid vroren digt tt e en inj g üjks de Zui Icrzee zotidat men langen tyd met bel dtji sleden van Harkngen op Lnkhuiaen rtgt tt e regt aan liep zelfs kon men van lexel op Wienngen in weerwil van deii sterken htrtMjm te voet passeeieii Vele lie etn roren hiei en tlaui op de w gen dowd Onze burgers te veten die van Hoorn k vamen dikwyli van het yb ojAylen terui d een bevroren aan de voeten de and n a n de hantien of in het aangengt Vrucht boomen van 50 en 60 aren vroren dood Ëeu tüsenboom te iïennenbroek 200 jaren ui spleet van onderen tot boven gelyJi ik eJt z gt de Schry er gezien heb n eeit al e wyn aarden bedorven De wmden hadden cv vele plaatben zoodïuug geleden dat iij uen geheelen zomer met konden groener dt visschen storven by gebrek aan lucht de atervogeis n ander wild gedierte b ongel van voedsel Verscheiden kelders eirtgenbakken van cement vroren aan stukken Volgens tie ffetuigemseen van zeellet e n vond men m Peb van 1621 op JtS vad en diepte sti ooken ys van eemge mijlenlengte In de anders warme keldert ja e f n de vertrekken waar gestookt werd kw ntji metö ontdooid houden Den lO Decetr hel 1664 viel er een Miort van regen du didelijk m ys veranderde de regen vrooi um de takken der boon en zoo vast op ol 1 ander dat sommige takjes ter dilcte var ttr vmgier zoo liik als een arm werden Op taji 1 M rt 1667 b fon het met een N O wind zoo sterk te vriezen dat het den voigemien daig reeds ast at en den J8 bt lüopen werd tt en tcmge menschen vai Nit uwen en Ourkendam over hetzelve naar iisterdtun kwamen Den 26 gmgen dne jonge knapen over t naar Waterland doch des avonds yei deii weder de wat t hepen voor de stad Den 1 Apnl wer l de dwlerzee voor Uitdam nog beloopen en etne vrouw rat r op te spinnen I e Noord zte was m I ebr 1674 zoo ver njen van de li ogste duinen len kon met inders dan Sjs ïinder dat men eeiug watei ontdekte Dan i4 Maart daags vo6i Pa schen ontstond ei r zwaai onveer waarna bet aterk begtjii te neeuwen Den 1 4pi l gingen nog me j ti n 50 nieiiochen over ee van Wierm n iiaar Medemblik Den J gingen nog b man u er t yi van Uitdam naai t eiland Mar IbÈn en den votg nden dag i eeo nog eeii jijin schaatötiii op net Haartemmermeer I cn zwommen de jongens reels m de trekvaart naar Haarlem Den ló Actiove Handelspolitiek Vry algemeen wordt in ons Jaiul in eïien dat belemmering van invoei op denduur terugslag op den uitvoer van ben land oet teweegbrengen an sommige zydenwordt daarom liever gepleit voor het voerenvan een z g actieve handelspolitiek welkemtHBschen voor een land als Nederiand okgroote bezwaren oplevert De tt epa8sing vbn en dubbel tariefs leen waarmede men onderhandelen kan met andere landen bij de afsluiting van handelsverdragen hetgeen dan de tot du3 ser vooral gepropageerde vorm voor een actieve handelspolitiek van ont land is leidt in deprakt k langzamerhand tot pro teeitionisme ïi emge jaren achtereen is door de voor ntftnders vai actieve handelspolitiek in ons tand gezegd dat zulke niet het geval be neefl te zyn maar het is oen geluklug ver i ehi nael dat Üians meer en meer ook in dien kring erkend wordt dat de toepaasmg ven het dubbel tanefsysteem met meer kan worden bepleit zonder het vryhandelsysteem in gevaar te brengren Een uitzondering tiierop zou misschien kunnen zyn dat men iKt bestaande tarief als hoogste tarief aan i ahrdt en vrydom van recht als laagste Doch dit schynt de bedoeling der vooratan derSvan actieve hantieiBpoIitiek In ons land geenszins te zyn De gepropageerde gedachte om van de loejiaBsing van het dubbel tanefsysteem goederen uit te kiezen welke hier te lande niet worden vervaardigd kan mettemin t4M h gevaarvol ztjn voor den oeconomischen toe Htand van ons land Indien men daartoe goederen als bv koffie thee sinaasappe len uitkiest kan hiervan een pryaverhoo gettde invloed het gevolg zyn waardoor de levensstandaard speciaal ook van de at beidersklasse duurder wordt hetgeen dun ïooals bekend het gevaar innoudt dat de ItMinen opgedreven worden waardoor het tien exportbedryven juist moeilyker wordt gemaakt Een byzonder gevaar van het voeren an een actieve handelspolitiek hgt o a hienn tlat het tand dat die politiek m toepassing brengt zich door een mgewikkeld systeem V anhandelstanefbepahngen als htt ware vastschroeft aan de politiek van andere landen Nederland is op het oogenbllk van de kleine landen het emge land dat in zijn handelspolitiek de handen nog volkomen vry heeft hetgeen met andere kleine lan den die sedert Jaren met vechttarieven e d werken allerminst net geval is Door het voeren van actieve handeUpoli tiek kan men voor korten tyd by een lie paalden bedrijfstak de werkeloosheid ver ntbderen aar op den duur en meer alge meen beschouwd is juist het omgekeerde BUREAU VOOR ARBEIDSRECHT TE aouDA m ONDER LEIDING VAN DEN HEEN w K R VAN STAAL II VERSCHAFT AAN LhDEN van aangesloten organisaties gratis en voor niat aangeslotenen tegen het vastgesteld tarief van f0 60 advieslinzake ArbflldsMngtltgtnhtdin Btlastingzaktii Iflvalldlttitt an Ongavalltfiwtt an alia aangalaganhadan waar voor juridische bi Stand nood zakelijk is Het spreekuur van unzen Ambtenaar IS bepaald op Zitardaga van 3 tat S uur in een der kantooHokalen van de Coöperatie Oos Voordeel Raam No 60 572 40 Het Bestuur het geval Irouwenh ook voor den betrok ken bedryfstak zelf is de toegeatoken hand niet altyd de reddende In het Nederlandsch bediyfsleven zyn talryke voorbeelden ain te vTjzen hoe juiat ie bedryven the groote exportmoeilujkheden moesten overwinmn zith het sterkst ontwakkelden 7y die actieve handelspolitiek v orHtaan weigeren gewotmlyk de consequentie van de door hen voorgestelde bescherming te zien Dit blykt op het oogenbllk weer b Iietgeen zich afspeelt in de wollenstoffen en suikenndustne h ne groot gevaai by het voeren van ac tive handelspolitiek ra ook daann gelegen dat een zoodanig Hyateem slechts me de miuHte tichade zou kunnen worden toege paut indien het wapen van het dubbel t a iiefsysteem in hantien zou worden gesteld Hn enkele op oeconomiaeh gebied zeer dta kundige en vooral onafhankelyke personen Dit nu 18 in de practijk niet het geval Het politieke element dat vaak om redenen lig gend op geheel ander terrem zich met de handelspoliUek wil bemoeien gaat in een parlementair geregeerd land als het onze hierby de hoofdrol spelen Wat zidi nu by de suikennduitne ifspeett geeft een kjk erop hoe een blykbaar zeer noodig sanee nngeproccs dat alleen door de deskundige bedrijfsleiders zelf kan worden voltrokken by ingrypen door den Staat zou worden be invloed door tal van lyidere personen die vaak met heel andere motieven rekemng moeten houden Het proces zou dan óf in zyn ontwikkeling worden geremd óf in ge heel verkeerde banen geleid door Ir A PIATE UIT DE PERS De penftioneenng van wethouders en hunne weduwen en weezen In Maatbchappy belangen ydschrif van de Ned My vor Nijveiheid en Hajidel lezei wy Reeds eemge nalen heeft ie Centra c l ommissie voor P zuini ng z uUgespro ken over de pension nee f ing va i wethouder en bekleetiers van amhre dergelyke over heidsam ten als leden van Gedeputeerde laten van de Tweede Kamer enz zie o a het Septembemummei van het tyd cl nft jaargang 192i blz 2 0 De Commjsfl e tel 7ich daarby op i i stand nmt dat het doei Er moge aanleidm zijn om tien afgetret n wethouder Gede uteerde enz in d n e rsteïi tyd na zyn iftreden tydelyk een at c opend wachtgeld toe kennen De pei iioenregelmg zij m hH lllgemeen zoodang d it het genot van pen a jen eerst op 60 of Öïjangen leeftyd mtreedt Alleen zoo oJk zal het mogelflk zyn en einde te malten aan den meer en meer a 3 zoodanig erkentien I m Sflitand dat personen die nog m de voll kracht van het Ul yn vol pensioen trek ken uit eeit of meer overhcidsfuncUes ter w jl zy daarnaast nog vaak een met onb langryk salaris m de één ol andeie ambte lyke of particuliere pt sitie gemeten De redactie maakt dan ncldin van het artikel ovei dit ond veip van den beei A W Michebi in het rgaan der Vereeniglng an i l gemeenteraal leder en vervolgt t elyk bekend i ntussrhen 111 ommif e fetmeenten de bestaande pensit enregelmjf reetis gewyzigd en vervnngen dooi een uit ge teld pensioen al Jan niet met afloopenti v ttchtgeld Laatste ti t is dit ook m leiden eschied De Centrale Comniissie lad zic i m het bei in van lQ2b met eer itdie tot den raiid der gemeente l i len gewena waarui tien regeling met uitgrfstold pensioen zooaN die o a te Gouda was vastgesteld cok viior oeze gemeente werd aanbevolen De ipeciale comni sie uit den raad vooi ae salarieennR en pensionreenng van wet houders bleek zich n et Ie opviicting dej Centrale Commissite kunnen vereenigeii en deed dienoveteenkomatig een voorste ai n den raad Dit vy ttl i nu kort ge e den door den raad van 1 Hen lanKcnomen ifet gevolg hiervan is dat voortaar aan een wethouder die te minste drie jaai en el Maanden als zoottaii heeft gefungeer 7oodra hy tien leefty i van GO laai bereikt 3 bereikt heeft op tan raag een peiuioei i an wortltMi verleen 1 tei bedr en va 1 UOe an het V a te inkomen uh we houder per maand toi een maximum van d laste inkomen By uualidipit ka het pen si en onmitklellyk inifiain Heeft It wethoi t €r een diensttyd van ten min te twee ji ar dan kan hem na yii iltreden edu nde eti jaar op aanviaj p een wpchtgeld w iden e gekend ten bedrage van bO pet van de liatst genoteti volle wedde Het tydschiift ma tut dai hor j v ag va htt taleursteüentle voorstel der Rotterdam ne raadscommi si net bttrekki nr tot li jnderwerp van onze be wnouwmTen daar 0 er en van the van het W eekbla voor den Ned lïond van em enie ainbtt naren H lSI reekt ook een hoop uit die tot non toe nonet vcgrwezenlykt is hoewei m twichtinL an de reeds tweenia i uitp estelde behimde ling van int voorstel Ie geej enhnd tot m Ut mng van iimendem nten ruimschoots be taan heeft Het is zekti te hopnn dal by tie behande ling in den genieenteiaad v n de voorste ten tiet ComniLHait eenigt piincipieele amende 1 lenten daarop worden ingediend ten eindtttit een meer luitte n billij ke u elinB t K raken DAMRUBRIBK Onder redactie van de Damciub Gouda Secretaris de la Reviaan 14 lokaal Ier ctub Markt AH Probleem No 6l9 Zwart schyven op 1114 D O 21 26 29 32 Wit schyven op 22 23 2fi 2R 34 17 30 41 44 48 Oplossing vin Probleem No 616 Wit speelt i4 29 24 19 26 20 38 3S 31 2 42 3 48 3S 48 28 46 5 Oplossing in Probleem o C16 Wit speelt 27 21 28 22 37 32 4fl a4 38 33 3 31 41 1 BlHer wrecld rich de zorgeloosheid welke velen bij de eersle theumatlKhe pijnen aan den dag le en Zeker de pijnen gaan in het begin vanzelf weer over om echter later des te li vlgcr weer terug It komen Hel beife f nog alfljd direcl IswrtfvM nMt j i rpjo y B ap Ibalian au dru tr EMEN GDE BfiKICHTEN Weer een yabreket aoa het werk De Maas ia thans opengebroken tot het Zoiddiep Giotennorgen is een van do booten van den atoomsleepdienat van de flrma Boelofa de ijsbreker 1 welke krachtige sleepboot was voorzien van een ysplo aan het werk getrokken om het terrein van Am J V d Berghs Lmbatlagefabriek aan den Kreekweg in Rotterdam uit zijn isolement te verlossen Zooals men weet was er al een vaargeul tot de werf van de firma Piet Smit Jr De boot had dus tot taak de nvier onder den Zuidelyken oever open te breken langs de werf van de firma Burgerhout om 700 in het uiddiep te geraken Dit water moest langs de volle lengte van het terrein van de mbailagefabnek worden open ge maakt Het heeft eemge uren van noesten arbeid gekost maar het is volkomen gelukt Tegen het middaguur was de vaargeul er lengd tot het einde van het terrein Het ys was 40 tot 70 c M dik en aan het begin van het Zuiddiep had zich een tjapi gevormd die veel last heeft gegeven In verband met de werkzaamheden van ysbr kers dient er de aantlacht op te wor den gevestigd tiat ook langs de vaargeul het ys onbetrouwbaar is geworden Het ys ts ver ew groote breedte stok gewrongen en tusschen de schotsen ts open water ontstaan dat mogeiyk later weer dicht is ge vroren maar dat maar een heeJ dun yadek draagt Het is heel moeilijk by een tocht over het ys vast te stellen waar zulke wak ken zyn Daarom heeft de KiUtie ter hoog te van den Kreekweg een bord laten plaat sen met de waarschuwing dat langs dezdl weg het ya onbetrouwbaar is Wie gaarne te voet de Maas wil oversteken dient naar Krahngscheveer te gaan onder gevaar kan men van daar IJsselmonde over het h bereiken Beneden deze bjn moet het gaan over het ys ten zeerste worden afgeraden De strenge koude Slachting in de vogelwereld Men hchryft uit Kampen aan het Hbld De omstreken van Kampen genieten een vertUende vermaardheid wegens de ryke verscheidenheid van watervogels waaron der zeldzame soorten en he Xampereiland m het byztmder treltt des zomers voort durend bezoek van belangstellenden om de duikeroefeningen van de fout het tour nooi dei kampheantjes en het druk beweeg van de baardmees te begluren en in den avond te lusteren naar den somberen roep van de roerdomp Maar de overblijvenden mt deze vogeiwëreld hebben het in dezen langdungen en ongemeen strengen winter hard te verantwoorden D t blykt hieruit datwaterhoen en koeten hun natuuriyke schuwheid hebben afgelegd om m het wak beneden de Uaselbrog de eemge open plek der geheele nvier in groeten getale de lee ge maag te komen vullen met het voedsel dat hun daar wor t toegeworpen als ten minste dde dichte schaar van brutale roec wen iets voor hen overlaat Maar elite rmcht trekt de randen van het open plekje witer dichter byeen en lederen ochtend hlykt dit aan een aantal dezer sierlyke vogels bet leven te hebben gekost vastgeJvroren alsr ze z jn in het aangewassen ys Erger nog jn de arme atcltloopern er adn toe die nergens meer voedsel kunnen machtig or den en onverbiddelyk van honger mt eten omkomen Zoo zyn al een aantal doode roer dompen en andere reigers gevonden tot het gebeente vermagerd Het staat dan ook te vreezen dat vooral van deze soort heel weinig exemplaren het leven er uilen f brengen TV gemeenten ontvanger van Uiwe nit nde Gisternacht 12 uur is de gemeente ont vanger van IJsselmonde v N te Rotterdam aangehouden en onder politiHoezicht nsar zyn womng gebracht Prijevraag No 7