Goudsche Courant, vrijdag 1 maart 1929

w der conferentie de volgende aanpassing reeds geformuleerd tn het voor ontwerp van Michems verslag aan den Koning Dank zy het aanleggen van vier sporeif up de Ijjn Micheroux Piombièrea en van dubbel spoor op de lijn Battjce Vervlcrs zou een eerste groep bestaande uit Fransche en Belgieche troepen onder Fransch bevel ét Ruhr binnenrukken langs den weg gevolgd in 1923 Een tweede groep bestaande uit Belgische en Britsche troepen onder Belgisch bevel zou tot doelwit nemen Heinaberg en Oeilenldrchen en Nederlandscb IJmburg doortrekken n 1 taiVgs teren Meersaen Valkenburg Bocholt Elsloo Sittard Wehr variant Obbicht Sittard Hongen Visserweert Susteren Uavert u JSMf itSt 9 g d ro j worden aes nieuwf wegen aangelegd om de 8amenwerki g 4ei Belgische troepen te vergemakkelijken t w A Verlenging van den weg van Opoeteren naar Dilaen door het boach van Dil n en de heide van Mechelen tot den wegvan Sutendael naar Lanaeken tasschen degrenspalen 6 en 7 B Van de redoute te Mechelen op tewerpen bij den derden grenspaal van denweg van Asch naar Mechelen door deüroote Heide te Wimmismaal C Daalgrimby Molenberg grenspaal 5 van den weg Sutendael naar L anaeken V Spauwen Bassenge in aanleg E Van den Donderslag tot het ilatteVen F Van den Donderslag naar gruispaalAi op den weg Bree Bilsen Generaal Blavier vraagt of er geen reden m by deze onderatellmg om te vreezen dat de HoUandsche trotpen de spoonvegen Valken burglüchterich en Elsloo Sittard alsook de straatwe n Itteraen Jrteersson Visserweert Haver EUlooSittard enz zullen onbruikbaar maken Kolonel Mlehem dbet opmerken dat de medewerking der Britsche troepen het raogelyk maken zou een emsUgen zijdelingschen aanval te ondernemen op den spoorweg WeertDalheini of op de lijn Maasbracht Fosterholt Trouwens Ue Nederlaiidwhe generale staf zal slechts yen gering cordon observatietroepen aan de e zijde vun de waterlime laten De 2de dectie van den Belgischen generalen staf verklaart by inachta te zjjn dit punt te waarborgen Onder deze omstandigheden zelfs uls mien er rekenuijg mee houdt dat het Britsche rontin ent sterk gemotoriseerd en een zeer talrijke nuterij bevattende over le geheele lengte van het front als manoeuvermassa zal dienen gebruikt te wor den stelt kolonel Michem voor de zijdeling che aanvallen m het noorden van Nederlandsch Limburg aan de Engelsche ruiterü toe te vertrouwen Generaal Debeney £ telt voor deze CbdgKcsties op te nemen in het voor ontwerp van bet verslag aan den Koning waarvan hi verzoekt dat hem b tijds G exemplaren zouden wórden toegezonden HQ bedankt generaal Galet te hebbcJa besttvSeerd en te hebben doen bestutil ren door de eerste ea de derde afdeelingen met zulke verregaande nauwkeurigheid de uiterst netelige maa onmisbare operatie die den doortocht der Engelsch Fransch Belgische troepen door Xederlandsch Limburg uitmaken Art VI t De staven üer beide legers zullen ten M Uen tijde het contact da Aoodig is ter voorbereiding van de hierboven vermelde maatregelen handhaven De onderhavige overeenkomst zal tenminste eenmaal b jaara onderwerp van overleg tusschen de betrokken staven zijn En ten slotte De Aereenkomst wordt aangegaan voor 25 jaar Elk der twee contract erende partijen zal ze kunnen opzeggen een vol jaar voor re afloopt Beide partyen verbinden zich geen enkel militair accoord noch diplomatiek stuk te onderteekenen waarby deze overeenkomst vH rdt te niet gedaan In geval van oorloK uilen ie afzonderlijk geen vrede sluiten De bewoordiDgeo dezer ov eenkomat zullen stipt geheim gehouden worden DpITSCHLAND Weer overal Mieeuw en vor t De weer ingevallen koude tluurt nog voort In geheel Duit§ohband met Uitzondeiing van de Noordzcefcust vroor het vannacht gemiddiead lU tot 16 gr C In Oosvi ruiiben vroor het 26 gn den C te JSevSin 10 te Dresdim il2 te BrebUu 13 ra Maagdenburg 16 te ifeumovea i6 en ll Kassei 17 graden J Ook uit Üutd Duitbch land wordt vorst en sneeuw geir Jd ït Karilfiruhe is het kwik terugtgeloopen tot 10 graden C te Atunchen tot 12 gr C De temperatuurfiaüng is naar de metüt rologieehe dienst te Berliyn meldt tt wyten atfn een depresaie m bet gebied van d MiUüelLandsche Zee wuarttoor de kouue luditniaasa s ü Noordoost diuropa derwaartsnezogen wontenu JiiecdooV BS er ook voor ï volgende p e l op koucte te rekenen Een gevolg van de dabng iier temperatuur zyn de nieuwe IleeuwvalleIl Vooral m Zuiri Duitschliand hetft h t v eer flink gesneeuwd Te Mimchen is vann ht 8 c M bneeuv O evaUen de eneww ngtliaar 17 cM hootf t en gistermorgen cM In het Zwarte Woud Het zachte weer der laatste dagen in het Zwarte Woud hat oooidie er 15 tot 20 gr i fen C is al weer voorbiy Vannacht is d temperatuur w ér beneden het vriebpUMt gezakt en is hat gaan sneottwen In ae hoo Rere streken van het Zwarte Woud if 10 ti t 15 cM wieeuw gevallen in de dalen en m k laagvlalcte 5 c M m den Feldberg wwd vanmorgen 20 graden C vorst 5ei eJd uit Freiburg ongeveer 10 graden Het fewaar vooi hoogwater is nu vooi ioopig we r geweken en het dryfys van den Boven Ityn vsn Konstane ca Straatsburg heeft tijd om af te dry en De Rijia is nu van Kionsrtanz af Ut Straatsburg geheel ijjsvrü Sneeuw in het Reuzen gebergte Sedert drie dagen heeft het in het R iizen ebergte byna onophoudellj k gesneeu wii Gistermiddag ls fKOi trein op het bsanvnkEiafald Sonneberg in de sneeuw blijvenateken mettegenstHande een sneeuwploegte voren getracht nad de lijn vrij t ï maken De passagied zyn met locomotiev n nanrhet dichtbbiJKijiide ttatian gebracht Git teriaorgen was men er noig niet in eslaagdden trein vry te maken zioodat viiOrltoopiKaWe verfeger tusschen Sonneberg en Eisfeldstop staat BINNËNLAiSD Prof dr H Windisch i f dr H Windiach hoog eeraar in de uitlegging van het Nieuwe TestttttiWnt i an de Rijksuniversiteit te Leiden heeft zyn benoeming tot hoogteeraar te Kiel aangenomen Prof Windisch zal syn ambt aldaai 1 Sept aanvaarden Ingenieurs met ontslag bedreigd Vragen van prof Van GMn Met lid der Tweede Kamer prof Van Gyn heeft de volgende vragen gericht tot de ministers van Waterstaat en van Onder wys Kunsten en Wetenschappen Hebben de ministers kennis genomen van het bericjit in de pers dat de drie ingemeurs die zich in November j l bij adres tot de Kamer richtten om haar hun oordeel te doen kennen omtrent de wyze waarop mdertijd de Lómsegroeve werd geëxploiteerd en die kort daarop aan de Kamer verzochten dit adres als niet ingekomen te beschouwen wegens den steun aan de Louisegroeve veneend met ontslag zijn bedreigd tn dien vorm dat huil schriftelijk van r6geerirtgeweg6 zoude ïyn meegedeeld dat een eventueele bënioellftg huhnerzyds met d i zaak der Louisegroevu zoude beschouwd worden ais een verzoek om eervol ontslag uit s Kgks dienst Zoo ja kunnen de Ministers niededeeten of dit bericht in hoofdzaak juist is en indien zulks bevestigend beantwoord mocht worden 6f met deze mededeeUng aan de bevoegde ingenieurs verband kan houden hun nader adres hierboven vernield Indien het bericht juist mocht zijn zyn dan de ministers lüct van meemng dat liet af te keuren ii ambtenaren met ontslag te dreigen op gtofu dat zU mededeeUng deden aan de K mer van hun niet in of in verband met een hunner vroegere of tegenwoordige Ryksbetrekkingen gevormd oordeel over een zaak waarbij de Staat partij ü Minister van der Vegte heeft hiei op tantwoord dat ministera van het pertbericht met hebben ksnnjji genomen en dat hft l edoeikle iwndït berust cp fantasie Heniening van de B kstelefoontarieveii Op 7 M ait a s zal vanwege het hoofdbestuur der P UI T te s Gravenhage voor vertegenwoordigers van de Kamers van Koophandel en andere belanghebbende lichamen alsmede voor de pers een voordracht worden gehouden over de voorgenomen verandering van de rijksteiefoontarieven en de daarmede samenhangende ontwikkeling van het telefoonnet hier te lande Na afloty hiervan zal gelegenheid norden geboden tot het stellen van vragen TW££0 £ KAftUUt De kwestie van de Ouderdomsrente De motie in de richting van Staatspensioen verw rpen L e Kamer heeft zich gdatei en bepa dd tot athandleluig van ie bedoellde motie en de andere naar aanleiding van het debat over dt quaeatie van de ouderdoTnö voorzien mg ingediende moties Naast de motae Saxmes die kostelooze oudferdomi reiiiten vroeg voor degenen die than op eS j rigen eefty d geen nte ontvangen warpn nojif twee a dere motiM ingediend een van den heer Kuiper K K die dte thans uit esiotenen wilde heipen door de gelegsnheid voor hen te openen zich alMiog m te koopen voor de verzekering en één van den heer Snoifck Henkemans C i i die den leeftyd waarop men zich nog kaïi verzekeren wilde verhoogen en de loonklas fcen gttwyzig d wüüe sieu Nog nieuwe niioties werden ingediend door te beeren Oud V D en Boon lib 1 Zij beoogden m begin scl beide hetzrffdp n l £ n wetsontwerp te vragen ter mstclilng van staatspensaoen het verschil tusschen k twee woö aiieen düt de raotie Oud pen inkflmenfigrens van ƒ 1206 stelde en eiprak van een uitkeering van ten minste ƒ 3 per week voor ongehuwdioi en van ƒ 5 voor echtparen terwyl de motie Boon het bppS len van den welfitand rens wilde overlaten aan den lA etgever en voorloopig niet m p e r v ilde uitkeentn dan de bovengenoemde be ag n Er is nog heel wat ov r de lupestie ï atapen oen if v cz ltering geóf rd Mi minister Slotemaker de Bruine steldf 7ic tegenover de motie fc annes op het rtand punt dat de stryd hierover it beUndt en dat men nu geen ofbit uk meer mag doen aan de beginselen onzer v erzekeringswetgfvlng Ditzelfde bezwaar ulu uiteraard in nog sterkere mate tegwi de motie der Jieereii Oud en Boon Maar bovendien had hy jen financdeeil bezwaar de inotie Sa jnes Deze zou voorioopig ƒ 1 200 000 p r yadx ka ten Ln waar moest in dit zittingsjaar lK t ge iü daarvoor vandaan kamen De motfee Kuiper en Snoeck Henkepaiw wees de minister n et af doch legdo er den nadruk op dkt onmiddefliigK uilvoenng ervan evenmin m ijk wtis W waren echter te beschoowem a s pen vingerwijzing in welke richting men sal moetrai gaan ala er geld beschiklbaar komt Tegen de motie I ujper werd van den Mi fUêfi dhÊüfti a bcwv4 9 iaktf kant der voorstanderü vian het staatspmi sio i aangevoerd dat daiarmede degenen dte reeds 66 jaar waren niet werden g ehoipen Daarentegen verklaarde o m de heer Boon tegen ch motie Snoek Henkemans geen beewaar te hebben Dezo motie ia vervolgens zfmdev stemming aangenomen Wat de over p moties aangaat wer den Ëe welke het beginselen van kostelooze oudi idMnsuitkeering huldSigdlen verwioqpen die motdos Sannee en Boon rechti tegen links de motie Oud mét de stemmen van aUe Kametigroepen behjailve de vryzinnig en sodaal denuioniten Wat eindel yk de motieKuiper betreft deze werd aangenomen met 4 Otegen Sf dtemmen De heeren Kerstan èn Zattdt em fn met de lankerrijd tegen Het ressuiltaat van aeze diacussae is derhalve dat voordiands de bestaande tof itandonveraiwlerd blijft i GEMENGDE BERICHTEN De gearresteerde Italiaan heeft bekend De diefrtal van den kostbaren ling Naar de Telegrjwf verneemt heeft de Justitie de uitlevering gevraagd van den Italiaan die er van verdacht woidt de ring van ƒ 12 600 ten nadeele van de juweliersfirma in de Kalverstraat te Amsterdam p hebben Veggenonïen Deze zijta haam luidt waarschynlijk Giunti heeft aan de Bmaselsche politie bekend zich aan den diefstal te hebben schuldig gemaakt In de Belgische hoofdstad heeft hij den ring verkocht doch d ze H rd later opgespoord Hfit kostbare kleinood Is thans in handen der politie daw het bij dwi koopman in beslag werd genomen Dö nhvstattte vttn dtm Italiaan vond plaats in eenJiote in de nabybeid van Me Avenue des Arts In zijn bezit zijn voorts juweelen gevonden Inderdaad hield hjj er ook een automobiel op na De juwelier die naar Brussel was gereisd hn den Italiaan positief erkend Een werkloonut demonstratie Sistermorgen heeft in het Verkooplokaal te Rotterdam een groote vergadering plaats gehad van werkloozen die door ongeveer KW pwsonen was bezocht In deze vergadering zijn verschillende eischen naar voren gebtacht betreffende het verhoogen van de steunverleening het verstrekken van kleeding en voedsel en het openstellen van openbare gebouwen Daarna ztjn de werkloozen iji optocht gemarcheerd naar het stadhuis waar een motie waarin deze eischen stonden aan h t college van R en W zijn aangeboden Een doodel k ongeval Hedennacht is onder de gemeente Achttienhoven naribt een fiets het lyk gevonden van den 3fi rigen M Gyzen muziekleeraar te Vinkeveen Men vermoed dat de hetr Gijzen die zich op den terugweg van Westhoek naar Vinkeveen bevond gevallen is met het noodlottig gevolg HU had een wonde ami het hoofd Van misdr f is geen sprake Doodgevallea Gistermiddag is de 20 jarige Mej de K uit Hoogezand dienstbode in een melk salon te Groningen uit een luik op de derde verdieping gevallen Zy wasonmiddellijk dood RADIO NIEUWS Programma voor heden HiWerBuBi 5 Gramofoonplaten 6 30 Radiodokter 6 01 DinermuzielL 7 15 Onderwijsfonds voor de Unrtenvoari 8 01 Kamermuziek d Lezing 9 4tt HolIandJtd Wedjes 10 10 Muzikaal intermezzo Pl m 10 30 gtedenkennlamakingavond teHaarlem Huizen t 5 Vooravond concert 6 45 BadiopraAtje 7 Spreekbeurt 7 40 Ijezingen cyclus 8 15 Muziek 8 50 Cursus 9 30 Debussy cyclus De V A B A De Minister van Waterstaat heeft beslist dat aan de V A R A op grond van de regeling omtrent den zendtijd voor het doen van extra uitzendingen tijdens de opening vanlhet nieuwe V A R A gcbouw te Hilversum ter beschikking moeten worden gesteld de tijd van 2 6 uflr op Zaterdag i Maart buiten den gewonen tijd van 8 uur tot afloop en op Zondag de tijd van 8 uur n m tot afloop buiten den tyd dien de V A R A op Zondag reeds bezet n l van 9 12 lèn vaii 5 6 imr De officieele opening van het V A R A gebouw geMhiedt Zaterdagmiddag 019 half drie in het Palace Hotel te Hilversum Behalye de minister van Waterstaat dedir gen van P T de plaatselijke autoriteiten de verschillende vertegenwoordigers vjin de Omroepverecnigingen en deorganisatieB binnen de Arbeidersbeweging zyn nog een groot aantal personen uitgenoodigd bjj de openingsplechtigheid aanwezig te zijn Deze zat per radio wordenuitgezonden Om ongeveer liaif vier zalWilean AndriesBen in dfe Studio een pianorecital geven Op Zondagmorgen zal de V A R A officieel door de Arbeidersbeweging te Hilversum worden ontvangen terwijl op Zondagavond een bijzonder concert zal worden gegeven door het Utrechtsch Stedelijk Orchest waaraan Willem van Cappellen en Di Hoorl g hun medewerking verleenen STADSNIEUWS GOUDA 1 Haart 19fl Oe geëindigde staking in de Goudtche Aardewerk Industrie De Voorwaarden Heden ontvingen wy de verschillende voorwaarden waarop het den wethouder J A Dfcnker gelukt is de werkgovcra en werknemers in de Goudsche Aarde verk industrie tot elkander te brengen en een oplossing van het gedurende 6 maanden bestaande conflict te verkrijgen Wii laten deze voorwaarden hier thans in extenso volgen Luonregeling Artikel 1 Alle volwassen arbciders stera zuÜen persoonlijk ais minimum het voor hun haar groep vastgesteldB loon verdienen Per Uür bel kend en btf een werkWeej van 4S uur zal het loon bedragen In de eerste groep ƒ 23 In de tweede groep sub a ƒ 28 7 i in de tweede groep sub b ƒ 23 75 In de tweede groep sub c ƒ 24 2 5 In de derde groep sub a ƒ 24 25 In de derde groep sub b ƒ 26 25 In de derde groep sub c ƒ 28 60 la de groep schilderesse ƒ AM In de groep overig vrouw pers ƒ 12 50 Echter zal het dMi werkgever vrü staan een uitzondering te maken vcor a hen die nog geen twee jaar in hetvak werkzaam z jn b arbeiders boven 60 jaar t degenen wier arbeidsprestaties dooranderw omstandigheden beneden het normale blijven mits het aantal niet meer danvao van de in de groep werkzame personen bedraagt indien de groep uit nietmeer dan 10 personen bestaat en niet meerdan V indien de groep uit meer dan J5 8onen bestaat Deze berekening gescUmt over éen termifri van vier weken Artikel 2 In de vierde groep worden de ioonen voorelk der arbeidefe individueel vastgesteldovereertkorastig het ylaatsel k geldend loon V Artikels Voor jeugdige personen d jt arbeider8 Bters beneden den 23 jarigen leeftijd wordteen vaste Jaarlyksche opklimming met telkens 1 9 van het verschil tusschen het aanvangsloon n groepslpoii overeengekomen zullende het aanvangsloon op 141ari Sen leeftijd ƒ 3 50 per week bedragen éfi op 23jarigen leeftyd htt volle loon Echter zal het den werkgever vnj staan een wtzondering te maken voor a degenen die op lateren fian 17jari ïen leeftUd in het vakkomen en daarin noggeen twee jaar werkzaam ztJftj b degenen wier arbeidsprestaties doorandere omstandigheden beneden het normale blijven miU niet maer dan ten hoogste 30 van de tot de groep behoorendepersonen Deze berekening geschiedt overeen termijn van vier weken Het percentage zal afzonderlijk genomen wopden voor schilders schilderojsen en voor alle andere Jeugdige arbeiders sters gezamenlijk Tariefregeling len Mjélen van de tarieven merken wü nogmaaK op dat di welke voor het confüct kracht waren zuHen blijven gelden jhet uitzondering van de Plateelfabriek Ziufl gjjland welke lüeuwe tarieven heefTvastgesteid tengevolge waarvan de uitkomsten op hetzelfde niveau komen als bü de andere fabrieken Zooals bekend worden of zijn deze onderzocht door deskundige arbeiders Voorts zy nog opgemerkt dat de tarieven zoo zijn berekend dat de gewone arbeider in een redelük tempo het in het contract aangegeven loon van zyn groep verdient en dat de bekwame flinke arbeider uit den iïard ler zaak belangr k meer verdient Ook wordt nog opgemerkt dat indien een arbeider buiten zijn schuld op werk moet wachten de verzuimde tüd op basis van het berekfende uurloon zal worden vergoed Fabrieksrom missie De IPlateelbakkerU Zuid HoIland is bereid en fabriekscommissie in te stellen ter adviseering in interne aangelegenheden tarieven daaronder begrepen Be andere fabrieken zijn in principe bereid een dergelyke commissie in te stellen ipdien zy bü de Plateelbakkerij aïd Hoiland blykt goed te voldoen Deze werkgevers maken zich sterk dat deSe commissie voor 31 December 1930 zal worden ingesteld Ten overvloede zij opgemerkt dat in den tusschentijd interne kwesties zooals gebruikelijk door den werkgever in overleg met belanghebbende arbeiders afgewikkeld zullen worden Mocht op deze Wyze geen overeenstemming bereikt wordBrt din kUlÜtefi uilfer ard zooals steeds Wogelijk was wederzydsche partijen hare belangen aan hare organisaties ter behartiging o iragen VacantletoMlag Dit punt kan onmogelijk ingewilligd worden Op grond van dk bepalingen der vorige Collectieve Arbeid vereenkomst kunnen feitelijk d arbeiders dit jahr geen recht on de woneVacantieweek doen gelden Mocht het conflict evenwel vóór 3 Maart a s opgeheven worden dan verklaren de werkgevers zich bereid nog dit jaar het gebmikelijke verlof te zullen geven Oreriiren De werkgevers zyn bereid 10 beslag te geven voor de eerste twee overuren per dag met dien verstande dat geen bijslag wordt gegeven indien het overwerk minder dan één uur bedraagt Voor verdere overuren wonit 26 by Ug gegeven en voor Zondi mrbeid 100 Grof Aardewerklndustrle Het voorstel dar arbeiders kan aiat worden aanvaard LeerlingweteD De werkgevers handhaven hun toezegging Verder resten nog enkele puntoii Aangezien de werkgevers geen rancune maatregelen zullen toepassen verwachten i van dp organisatiebesturen de pertinente toezegging dat ook door de arbeiders c q organisatiebesturen na opheffing van het conflict in geenerlei opzicht eenige rancune tegenover de werkwillige arbeiders zoodra zy weder te werk worden gesteld hun uiterste best zullen doen om hun werkzaamheden naar behooren te verrichten en mede zullen erken aan den goed m gang van het bedryf voor zoover dit in hun vermogen ligt Hoewel de werkgevers niet hebben kunnen ondervinden dat het instituut der Collectieve Arbeidsovereenkomst gunstigen invloed in de bedrijfstaK heeft uitgeoefend zyn zy nochtans bereid een dergelyke over eetikomst aan te gten 1 datmn van expiratie dier Werefehkomst m oet Uftsfcld worden op 1 April 1931 Voorts moet vastgelegd worden dat indien é n ler partjjen de collectieve arbeidesovereenokmst wil doen beëindigen eventueele wijzigingsvoarstellen ten minste twee maandpn voor de expiratie in het bezit van de wederpayt moeten zyn zoodat dus ook de tcrmyn der opzegiiig op 2 maaden moet worden Besteld Overgangsperiode Aangezien de raogelykheid bestaat dat er werknemers eUn welke nu zij zoo lang uit het vak geweest ijn ut a kwerk de praataties van voor het conflirt niet onmiddellijk zullen leveren verklareil de werkgevers zich bereid hun medewerkirig te verleenen om te verkrijgen dat de stukwerkerszooveel mogel h in de eerst twee weken het voor hun groep vastgesteld laan behalen met uitzondering lïatuuriyk van hen die ook voor het conflictdaaronder bleven rn vefbahd ittet de nieuwe tarieven by de f lateelbakkerij Zoid öHönd ÜitP de positie voor de groep schildere bij deze fabriek met name voor hen die beneden het groepsloon bWen aanstonds Iwlangryk gunstiger zjjn dan voor het conflict Radd iagenda I e Raad der giemeente Gwida is btfeengfroepen op Maandag 4 Maart 1929 des namiddags te 8 uur Aan de orde Benoenunig van een w ethouder in ie vacft ture ontstaan door het bedanken van dort heer A Heerkeiü als Koodanig Benoeming Gecommitteerde van den Raad bij d e Goud chL Water eidingjrjiat sciiappy Het V WirstÉi tut Ijfnueming van J J A Smits tot gemeentebode Ifct voorstel betreffende de gemeenteljjte bijdragie voor dei poprweg Gouda Itos koap Alphen Het voorstei betrtlft nde een verzoek v i de landieiyik federatie van Bouwvakartwders van den Ned Icmd van Personeel in Openbaren dienst om ve be sluiten tot wtvoering van werken in eigen beheer Het vüorsteil betreffende het trukken fe begroötanga wijzig nigen Het voorstel inzake erkeeisregeliii in verband met de nieuw Doelebrug Het voorstel inzake het verzoek van het bestuur der AmlbaehtsMihoo voor Gouda en Omstreken om medi werking te verleenai aan dë oprichting van cursu s en voor oplflidiiiig van electrlcien onz Het voorstel tot overname van grond voor trottoiraawleg van de Oud Katholieke gemeente te Gouda Het voorsteS tot joedkeurmg der gwijzigde regcfting van de openstetlÜDg der Zwemdnriohting VasftHteïlang van het eerste suppletolre kohier Hondcatbela tiag dienst 1 Af en overi hniJviDgw op de gcmaentebegrooting dienst 192 En verder voorlu mendie zaken IJswedstrijden vtin G 3 V De dbor de Voetbalvereenig ng G S V uitgeschreven wedstiTJden om het kamfrioonBchap voor voetbaJleis op de schaats Wfke Zondag j l wegens den ingevallen dooi niet zUn dkxmgegaan zullen ijs en weder dienende a s Zondagmiddtt op de banen van Öc afd Gouda van den Zuid Hollandscren IJ3 bond worden geilwuden Nederlandsche Rfisverétniging Het totaal aantal leden der Nederiandsche Keisvereeniging bedroeg op 1 Janiuiri j l 66 066 van savt 61 382 in 39 afdeellngea vereenigd eïi 4008 niet in afdeelingen vereenigd De afdeelingen telden Alkmaar 918 Amersfoort 706 Amsterdam 15 831 Apeldoorn 674 Arnhem 153 Breda S14 Bussum 874 Delft 496 Deventer 434 Dordrecht OfO Eindhoven 2W Gouda 419 s Graven m Ee If ÖS rGrohïngen 18Ö4 Haa Ieïrt S44 g Hlhrtra üm 8B0 Hoorn 2L3 Leeuwarden 864 leiden 1264 Maastricht 385 Nymegen 734 RoMirdwn 8518 Sneek 209 Twenthe 1883 Btracht 2931 Walcheren 700 Zaanstreek 862 Zütphen B40 en Zwolle 502 leden iProf van Barm te Wageningwi heeft zich bereid verklaard zitting te nemen in de WcÈmg van de reie naar de Engel sche Zuidkust en Wight die de Nederlandsche fteia ereeniging met Paschen organiseert met de Oranje ïfassau van de stoomvaartmaat schappij Zeeland De Wageningsche hoogleeraar zal op da wyze als hy deed op de reis naar Noorwegen aan boord van de Oranje Nassau voordrachten honden over de aardrijkskundige gesteldheid en den zeer bijzonderen geologischen bouw van Engelands Zuw VollagaarkeukeD In de Volk iia riBeulKn werden i maand FAroari v ilwcht in do raa IWO ooltiee 844 portia werden er afgeiiaald al verkocht te zanien 2824 porties Scheepvaart door de Mallegatsluis Gedurende de maand Februari kwamen door de MaHagatalul 141 stoomechepen in loudende 12287 M3 eii 21 andere hepen üiboudwHiesaëTO ii totaal 162 ppen ujet een mhöu3 ar It fi7 M3 Verkeersregeling in ver iand met de meiiwe Doelebrug B en W scltrijven aan den Raad De t onunissie voor de Straf verorden ing schryft ona onder dagteekeiiing van 22 Januari litóS no 2 het volgende met beUflkkmg tot het hiernevens vermijld onder rp in verband met het feit dat de nieuw gebouwde Doelebrug eerstdaags voor het verkeer zal worden opengestela is in de vergadering onzer commissie van 21 dezer overwogen welk verkeer ter plaatse ware toe te laten Decotmussie hield liierbij in het oog dat de tesSpver deze brug in de richting van de binn tad gelegea straten I o leii xaat Wales g en j aogi j ji nuiateeg vrij smal moeten worden ge Na ampele bespreking kwam de commissie mede aan de hand van het mondeling van den Commissans van Politie ingewonnen advies tot de overtuiging dat voor motorrytuigen op meer dan twee wielen en voor vierwielige rij en voertuigen een cénrichting verkeer over de Lange Noodgodsteeg Walesteeg Doelestraat en Doelebrug moet worden vastgesteld en dat dit verkeer zal moeten worden geleid van de biimenstad uit naar den ï iuweelensingel teneinde tevoorkomen dat op het hoogst gcvaarlyk kruispunt Oosthaveo Ijauge Moodgodsteeg alle verkeer van het bladsgedeelte 4£ ort liaarlem zal gaan mtmnden waarvan ongetwijfeld vele verkeerd ongevallen het gevolg zouden zyn Hoewel de Doelestraat de Walesteeg en de Lange Noodgodateeg naar de meening der commissie niet nauwer ïijn e noemen dan verschillende straten in de biimenstad in ivelke het v rKeer wgelfpiitoerd jm to galaten meent de commiaaie voorts met het oog op de veiligheid van de leerlingen van de school aan de Spieringstraat en de groote verkeersdrukte ter plaatse dat in die straten en ovè de Doelebrug zelve zoowel voor alle ca gorieén van motorrijtuigen als vóór rijwielen een maximumanalheid van 12 K M per uur dient te worden voorgeschreven De commissie stelt ons naar auiüeiding daarvan voor te bevorderen dat door aanvulling der algemeene politieverordening dezer gemeente door Uwen lUad en door toepassing van artikel 8 dier verordening door ons College de verkeersregeling voor de nieuwe Doelebrug Doelestraat Walesteeg en Lange Nooügodsteeg wordt getroffen welke naar hare meening noodzakelijk moet worden geacht Wij deelen het standpunt dat de commithle inneemt geheel en volgen daarom gaarne haar advies op oals de commissie reeds n ha f schreven deed uitkomen zal met toepassing van de in Uwe Vergadering van 17 October 1928 nieuw vastgeHtelde bepalingen der Al gemeene Politieverordening artikel 8 voor zoover het één richting verkeer voor motorrijtuigen en r wielen betreft door ons College aan haar advies uitvoering kunnen worden gegeven Voor het éénrichtingver keer met vierwielige ry en voertuigen geen motorrijtuigen zijnde en voor de vaststelling van een maximum snelheid voor motorrijtuigen en rywieleii van 12 K M per uur zal de medewerking van Uwen Raad noodig zijn Wij hebben daarom de eer Uwe Vergadering voor te stellen de daartoe noodige besluiten te nemen welke zullen moeten betreffen a vaststelling van een meuw artikel34bis van de Algemeene Politieverordeningvoor het één richtingverkeer met vierwielilgé r eh voertraiÉ n voor de Doelebrifg de Doelestraat ite Walesteeg en de LangeNoodgodateeg b aanvullüig van artikel 58 aer onder a genoemde verordening met de bepaling dat voor de Doelebrug de Doelestraat deWalesteeg en de I ange Noodgodateeg demaximumsnelheid voor rywielan 12 KJkl per uur is en c de bepaling bij een zonderhjke verordemng als bedoeld by artikel 7 2e lid der Motoren Rijwielwet onder goedkeuring van deputeerde Staten dat demaximumsnelheid voor motorrijtuigen voorde onder a en b genoemde brug en straten 12 It M per uur is In verband thiermede tellen zy den Raadvoor de PolitieverordeAg in dien geest tewyzigen en tusschen de art 34 en 3fi in teVoegen art 84 bis luidende Het is zonder vergunning van Burgemeester en Wethouders verboden Ie de 3 oelebrug van de s de van den Fluwe n mge 2c de lioekwtruat VW 9e va het Houtxnansplantsoen 3 de Walesteeg m de zieden van de Tuinstraat en den Groeneweg 4e de Lange Noodgodateeg van de zijde van de Spieringstraat met vierwielige ryren voertnigen in te rqden Het verbod wordt aangeduid d r waarschuwingsborden volgens bet model V vastgesteld in bylage V van ie Motor en Rywielbeschikking waarop met vntte letters op blauw veld zijn aangebracht de voorte INMJ VERBODEN voor vierwielige ry en voertuigen geplaatst of bevestigd op door Burgemeester i Wethouders aan te wyzen plaatsen In den vierden regel van artikel 58 wordt achter KJtf ingelascht 4och voor zooveel betreft bestaurders van rjjwielen de Doelebrag de Doelestraat de Walestaeg en de Lange Noodgüdsteeg met grooter snelheid dan 12 JUL Deze veroraemng treedt in werking op den door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag Post en TeieKraa kantoor Goada Pust verroer per auto Niaar wy vernemen is thans be isit befaloben om met ingang van 1 Juli e k het poatverkeer per auAo van Gouda naar Waddinxveein en Boskoop en andere pliaatsrai in de omgBvinig in eigen beheer te nemen Ook de chauffeurdienateir door eigen besteller personeel te doen veirichteiL BotvendliHi zaUen de auto worden gebruikt voor h t overbrengen dter posten naar en van het station en voor de paJcketpostbeetedüngen Het Bureau voor Bouw en Wuiingtoezieht Men verzoekt ons onder de aandacht te brengen van belanghebbenden dat het bureau van Bouw en Wonmgtoezicbt met ingang van D n Hj il l J t IW miH n§J tiïWit iHi r het Stoderf aan de TurtmarJct alhier Jasrvertiï l over 1928 Instituut voor A rbeidcrsontwikkeling Dinj 4agavoiKt vrerd t e ijaUg beaochte jairveigaiUirmig gehouden m Ona Hüi rurfmaiikt iDe drie periodiek aftredende beatnuriileoien T de üooni A P M Lafcber eai le Vos werden m i uyna algemeene stemiiien herkozen Uit het jaarverwag over 19Ü8 van den t M retaris vernwilderi we t voegende Inge whreven 7i lUeuwo loden bedanikt 22 geroyeerd 2 lnge iclireven 74 mettwe donateurs of donatnca jjedaiikt 23 lia geworuen 14 geroyeerd 5 Zoo teldie de aideelmg op t eind van t jaar 372 lieden en 242 donatüups lamen 614 i Na dien datum zajn er al weer vry wat tofcgotr3den JeongaiU seerd in t eerste kwartaal 12 en in t laatste kwartaal 13 kmdiagmorgenbyeenkomsten m den Nieuwen Schouwbi ri j De eerste 12 trokkon meh 2tS7 hez gert eimd bikl iS2 pW Ü rj de laatste 2770 be tallende bezoekers eii nog minstens 300 atatoena en werkÜKwzeii samen nunstens 3UT j of gemdddald 236 per keer Hert aiigemeen totaal met opzet aan den Hagen kant gehouden zoo aajn de tjiivyke niet betalendie bczoekers der beide iei gdnw rgena met mee teld IS 6257 bezoekers of gemiddeld 210 per keer dit is genuddeLd 25 per keer meer dan in 1927 t Gierinigate aaiitjii was 85 t hoogste 426 Ibi t laatste kwartaal waa t bezoek de ieder jaar veei regïil maitiger dun in t eerste Van de geleigenheW tot het bezoek der tooneelvoor iteuLhniïcn der Sociëteit Ons GenoCigen tegeai lagen prijs werd eén seer druk gebnmk gieniiaakt Hoog ïte aantal 164 bezoekers De praeh f e muziekuitovermgsu tn het Ktedn Toonfjel der afdeeling Gouda van die Rotterdanische Voikauniversit il br kbien veel minder Lieaoékers ïrt t i ftii rtiaïf3a ii gttnlseerde d aecling 1 exounsieid Naar de nieuwe drujckertj Voorwaarts te Rotterdam het Mli seum 3isdiom van Vldet en den tuin te Haastrecht naar Bi skioop meit bezoesk aan den twin der Tuinbouwschool en eenigs kweeloerijen naar t ftedel k Museum twea keer een bezicMigmg der ranten van de SintJansfcerk één tocht naar te N N IJ T O te Rotterdam Samen 148 dieelnemers Een kadefcursus en een miid zoïneil est konden uit gebrek aan belangsteJiling niet doorgaan De 19 DondËi dataavOISibyeenkomBten trokken to zanuen 258 bezoekeirs gemiddeld 13 14 De 26 le s n in Nederland he taai samen 340 gemiddeld 13 die 11 lessen in theorie der nmiziek 83 gemiddeld 7 i 8 De atudiedlUb voor den Kuyper cursufi telde tot de zomervacontie 3 daarna 5 rslsten Kr zyn bofvendden ver cheidenen die alleen den schrifteJijken cursus voflgen M d van 4i k ye ftpnpq d redacties der GoudisRÜie Courant van hi rl bRaU van Gouda en Het Goiuisoh VoÜksblad ditgeregeld belangeloos de bUeenkoinsten onder Stadsaiieunv aanlkondigidein Uit het verslag van dan penüiin fineester vermiBlden we De gewone inicomsten en uitgoven beliepen ƒ i4f 5 86 De schuld op deai epidiascoop werd met ƒ 79 50 vermdndlerd hoofdzaïcelyk door HcheiUangen der lediHi er pioet nog ƒ 260 op afbetaald wor den X e reparatie dc r paano kostte rm ii ƒ lóO geheel en al gedelgd door rijwiWige bydragen meerendeeis door één bestuurfaUd op huifibewo ingezameld AWe les en werden gratis gogewenyverfcdhililende p ek6r bmchben slechts rei ikoaten in rektning zoo kon met een totaal bedrag vflfe ƒ 603 70 aan bonwraida voor ruim 120 by©enkom ften volstaan wovdem Aan zaallhuur werd ƒ 693 uitg Cpevein aap drukw mk porti advertenties sanvep ƒ 178 66 aan contributie aan t Centraal Böstuur ƒ 194 0 iDe voomaamiste inkomsten bedroegen aan aan eoUeoteil j t96i6 oxtAks prognuan a s ƒ 90 11 V aan byzondere ontvangsten hoofdzakeJiiJk Vrywillige bijdraigen ƒ 264 9r aam veahuur van den epidiascoop ƒ 17 0 aan auhakMe D A P ƒ 100 idem G B B ƒ 5a De financieeflte toestand der afdeeling m in 1928 op de gewone inkiomf ten en uitgaven met ƒ 35 78 vooruitgegaan Toch is hy nog lyac bevredigend Het eerste kwartaal van l J29 levert weer een vry groot tekort op ditt in t zom rhalfjaar moet worden ingehaald Allerled plannen voor tooneel fn muziekuitvoeringen tentoonstel lingen zomerreisjes kuimfn eerst uitgnvoend worden bij hoogeore inkorasbeh doOr stygend ledental ESöi heel rooster niet excursies reisjes wandeitochten voor a s Zomeihalfja r werd op de jaarvergfedei tg goedgekeurd Ook eenige pÈannen voor t voligend winter half jaar kwamoi ter sprake Met vertrou wen kan de toeVomat worden tegemoet gegaan Bevroren waterleidiiix door leetniJttit uaidoiud iDoor de atren fe en aanhoudende vorst is in mieniig huis ue waterleidmg bevroren Dai IS eeoi laMig geval Vrant waier 1 uor ledct leveiMfactor Wie zelf dus geen uater uu zyn liucUng kan tappen moet dit by audt ren haletu Het ontdoMen van de waterleiding sciL tt in den regel pas eenigen tyd mum de votBt vcwrby is en wanneer diat gcdicui komt het vaak voor dat de leidingen aan dcji plotaeumgen kracntigm tirang van h t wuter geen weaistand kunnen bieden en piiii gen Wat het beteekent als de waterleiding spnmgt Daarvan zouden heel tragische en ook wel konusche verhatien te vertellen zyn Nu hebben w vet nomen dat het aan den Bdjunctdirecte n der Lichtfabrieken den heer A Kuipers en den hoofdopzichter den heer J Neoter gplukt hts en ee voudige installatie te maken waarmede m enjtele oogenhiokken tyd een bevroren waterleiding door nuddel van elen citeit kan worden ontdooid Er zyn daarvoor dank zy de medewerkdnig van den Direelear der Lichtfabrieken den heer J B van Hoorn prw ven genomen in tegenwoonüaheid van den adj direoteUr der Goudwhe Waterieiding My den heer Ir J Jaring an deze zyn uitstekend geslaagd Aan ons bureau haagt een kiek waarop neen de heeren met hun uroviaoriüche instaiilatae ziet by een der hvlzen waarvan de bevroren watenleiding is pntdooid Hiet gaat naar ooi ia OKdegedcld heei eenvouul De electrise atroom wordt aan het schakelbord ontnoïnen met een snoer a fc voor en sbofsuigar De stroom wordt dooi de toesteluen geitran forn eerd tot trDoni van zeer lage t pamni Kt ongeveer 2 voit en nwt een sterkte van ïDO ampères en met zwaro kabeds gel d nur de hoo lkraan van het te ontdooien perceel De stj oo t dan door de looden buwen n c y eren hoofdlwu 111 die straalt en keert daarna terug door een aan slüitiHg met oen ander peroeë door die teidmg naar df hoofdkraan vanwaar de stroom weer door kabeis word afgenomen en terugkeert naar de tiansportabole transformator Het IS buitengewoon eemroudig en zaE ongetwytfeld waar er ook een minimaai stroomverbruik is en de Icoisten dus heel gering ay n zeker vee vul boepassanif vinden Een jubtleiim Dq firma P J Revet Zonen huis en decoratieschilders aan de Oostlmven alhier hepben heden ter gelegenheid van het 50jarig bestaan der firma veel bewyzen van belangstethng ontvangen Niét minder dan 27 mooie bloemstukken zoowel van handelsvrienden leveranciers als van cliënten werd de firma aangeboden waaronder ook een van de Schlldersvereeniging Crabeth en Mkele poUega s hier ter De receptie welke da Iirma Ideld wasdruk bezocht en er werdtn door alle bezoekers hartelijke woorden geuit voor denbloei der firma Post en Telegritafkantoor Gouda Lijst vaai onbestelbar brieven en briefaarten van weiLke de afzenders jgibekenu zij Terugontvangen in de 2e nSft der maand Februdri 1929 Brieven BmnenJiiand J P Dektoer Rotterdam S en W van Nootön Schoonhoven J Zondervan Leeu Brieven Buitenland r I al ert Darmstadt Briefkaarten Binneniiand 6 E Goes Amsteruam J Kort Eindhoven Agenda MaarJ 7Vj uut Hwlel dfe Zalm Bijeenkomst Contractanten E triciteitsgebruikerii van de Gemeente tjchtfabrieken Maart 8uur jQonco djifH Ji Xgnd E cdaior 4 MaarL 8 uur Uaadxaal Stadhuis Ge meenteraad 6 Maart 7 uur Stolwyk Q lb Noomen Ledenverg Gouda HolL Mjj v Landbouw 6 AHaart 10 uur s morgens Hotel de Zalm Ned Vereen van liuisv ouwen Tentoonstelling van Raffia handwerten en iampekappen van de nazorg patiëtttan v h Sanatorium MariaOord te Gennep 14 Maart 8 uur De Réunie Natuurkundig Genootschi Lezing van A R van Dynse over Walviachachtige dieren Apothriters De apotheek van de fima Weijer Gouwe is tot en met 1 Maart beuevens d n dft rop volgenden nacht geopend ia 8 uur des avonds des nachts echter alleen vour recepten UiT DEN OM rKKK tiOPEGEAVEfJ Nage1a m ii Sj fJa tMl gfrd De MÜndster van nancaën mal t b ken dat by den ontvanger te Bodegraven is ingekomen aan nsg omen belaakiingjfe ƒ 100 01 HAASTRECHT Burgerliike Stand GEBOREN Bartnolomeus Abraham z V A C Hoffland en G Verweij Theo donis z v A ViwHen en C S M Steen kamer OV£ÏRLBDEN Maria WUhehnina de Wit 48 j geh m t J M Spruit Aato ongelükken Een inwoner uit Gouda doer et n auto overreden en gedood Voor zoover ons ter oore Is gekomen hebben j l Donderdag niet minder dan vijf auto ongelukken binnen de grenzen dezer gemeente plaats gevonden In den mo en zijn 2 auto s in Bovra Haastrecht met eU kaar in botsing komen bat rsen hier feita k niet meer noemenswaard u daar suiks byna dagelyks voorkomt Omstreeks 1 uur kwamen 2 vrachtauto s met elkaar in botsing om den boek by het Raadhuis daar waar ter wille van liat verkeer de hoekvan de voormaüga hoofdonderwij zerswoning dezen winter u afgeschiund De wagen kwamen met een harüeii kiiu tegen elkaar waarby bovendien een band van een der wagens met een knal sprong zoodat velen uit huia vlogen om te zien wat er gebeurde Ook dit oiigeval Uep zonder persoomyke ongevallen at de eene wagen werd in het geiieel met beschadigd van de andere werd de band hersteld en na het herstellen der stuunnrichtuig kon ook de andere z n weg vervolgen Later op den middag reed een vrachtauto tegen de voor het kantoor van de Samenwerking stilstaande vrachtauto vanbode Groen Ook hier gebeurden verdergeen ongelukken j Het voigenfiks cmgisliik had mstcMlu I uur plaats door een botaing van een bus Oer H B O met c eu vraoiiuuio waardoor een groote ruit van de bus vemitJd werd geluKkig zonder dat iemand door de glasscherven gewond werd Omstreeks 5 uur echter heeft nog in dekom van het dorp een zeer ernstig ongeluK plaats gehad De ongeveer 50pang4heer v d G uit Gouda begaf zich loopendnaar Gouda en bevond zich ter hoogte vannet hius bewoond door de heeren Gebr D toen uit de richting Gouda achter elkaar 2 auto s kwamen aanryden Volgeus ooggetuigen liep de heer v d G nadat h j deeerste auto had laten pasaeeren weder naarhet nudiden van den en heeft hy waarBciMJnlyk verblind door het schells licht vande laag staande zon de andere auto nietzien aank wn terwyl hjj ook de herhaalde slgnalanflhpt of te Iaat gehoord heaft De heer v dJ G werd door deze auto aangereden metl het ongelukkig gevolg dathy met zwtfre inwendige kneiutngen werdopgcuioipai Biv kertpeiut vfui pijfi b d heeren u ward binnengedragen 0r Hakkenberg was onmiddellyk ter plaatse doende toestand van den heer v d G was zooernstig dat het noodig geoordeeld werd denpastoor te waarschuwen terwyl met betoog op een mogeiyk vervoer naar het VanJtersonZiekenhuis werd getelefoneerd voorde ziekenauto welke roeds tegen haU zester plaatse was De heer v d G was echter inmiddels overleden Het stoffelijk overschot wer naar het Ziekenhuis vervoerd ende familie van het slachtoffer te Gouda gewaarschuwd r De vrachtauto waarmede dit droevig ongeval veroorzaakt werd is door de politie voor onderzoek in beslag genomen en den bestuurder een verhoor afgenomen Volgens de verklaringen van getuigen bjj bet ongeval treft hêm geijn huld OÜOJilWATEil By K B z ongegrond verklaard de beroepen ingesteld door u L Oeutmg te OuOewater en door B i W van Oudicfwater te en die beschückuig van Ged S tatwi Van jUiüXiioUand w MUiüij aan G L Geütinjf vooriM emd ver uimg is STOLWIJK Voor de afd Gouda en omstreken wr KoH M4J van Landbouw zal in een ledenvergadering te houden op Woensdag 6 Maart de avonds te 7 uur in het Gafp van den beer Noomen sprekien de heer A A Neeb Ryiofclandbouw consulent te Den Haag LAATSTE BERICHTEN ÓKAADLOOZË DIENST Een weinig vleiend oordeel van de Nation Beige BRUSSEL 1 Maart Inzake de diplomatieke stap welke de Duitsche Regeering te Brussel gedaan heeft schryft de Nation 5el De ï uilsc hë RegWring bl ft met de volharding van een ezel aan de echtheid van de gepubliceerde tekst gelooven Het land dat het beruchte woord van het vodje papier heeft uitgevonden waagt het verklaringen te vragen dat is het toppunt van alle toppunten Het Uoll Dutsche maakwerk is nu eenmaal gemaakt en het is aan den tyd om het halt het ia genoeg toe te roepen De Libre Belgique noemt de Duit sche stap een onbeschaamdheid Onder dentretp geraakt im Mloodi ZWOLLE 1 Maart Hedenmorgen haU tien Is op het Stationsemplacement te ZwoUe de 63 jarige heer Potter uit Kampen onder den trein geraakt die om 10 48 van Zwolle naar Kampen vertrekt Sfatt levensgevaarlijke verwondingen werd hij in een der stationslokalen ondergebracht waar hi korten t jd later overleed Drie r r Int Ds Zitfd nM naar k 1 Hedenniorgui i4in te Urk t half 12 aangekomen drie arresledsalicmmer In iedere slede zaksK viernen Zy zijn da L r unwd toffer dMr4 l op scheepswerf Willem Mes Jt Dit ia in 1890 ook eenmaal gclwutdi JP eiland staat nog steeds in vesMii4HijP r bet ys met den vasten wal De a Tw de Kamarvvrkiazingan Caadidaten V r heidsbood voor Leeuwarden Groningen ld Assen GUUN1NGÜ N Door de aamenwerkenüe kieskrmgen van deu vr jheitfsboud Groningen Leeuwarden en Assen zyn bans benoudens goeukeunng der algemeene vergadering oie op Ö en 7 AprU te Arnhem zal worüeu geiioudea detiuiuef caïuUOaat gesteld tot verkiezing van leden ler tWMde Kamer 1 Dr S E fi Bianma te Usquert aftrsddddï 2 Pfof Dr B D Eerdmans te L dcn 3 Mr D R H Baron Oo Vos van Steenwyk te den haag 4 Aievr H A van Riel Smeengtt te As sen 5 6 7 H Elsma te Bolsward E H EbeU te Nieuw Beert Mr J Hugos te Arnhem Dr M Vromen te Leeuwarden Mr N de Jager te Gromugun 10 L S Hiiandus te Almelo In deze kieskringen werden by de vorige K t erverkiezing op den VrOhetd boiid uitgebracht 3a83 £ stemmen Verbinding per vliegtuig met io Wadd m Eilnndeti Kot Neueriandache K LJHL Vi4t LUig l HA E N bcKituuroer de heer Ëiuwvi ts hudtsn van üuphoJ gestivrt naar bcniermoimiKoetf n Terschediuig om Kj4 K Ü pont ie bren 4l n Lr bevonden zich geen p as giers au boon 111 s iir 1 1 nog en tweedo vaaoht worden ondernuntbn Ba r Tursohe iiing on Viierand De verKigiag der accUnt Grouir bedryvigfaeid ia SchifldaiB SCHIEDAM i Maart De ifgetoopen nacht is voor Schiedam zeer sonsaUoneel geweest daar ita een overweldigend antal orders ha i t te voeren voor aXlevecing voor 1 Maaru De expeditie ondervond venwei graote moeilijkheden daar door de stremming van het verkeer te water de trein geen vrachtgoed aannam De expeditie vond daarom grootendaela plaats per vrachtauto s die waren gerequireerd uit de plaatsen van bestemnuiig Leeu arden lJtrecht Apeldoorn li nschedé Voor hetpculden vanyhet land was men cchtsr aangéWbzen op Ae spoorwegen daar overtocht over de riviwen met mogelijk i Noodgedwongen betaude men het dure tostelgoed tarief De tconcurreutie betaalde het immers ook Vrachtauto s rolden gestadig aan en vetrokken spoedig npr hun verre bestemming Ook Vandaag rijden nog geregeld vrachtauto s met e rood blauwe vaanties door de sfSid die haar e n bedrijvig sanzien geven Niet minder dan 6000 partijen of partijtjes moesten heden worden verzouden Wel voetbalwedstrijden op Zondag sa Naar wjj vernemen heeft het bestuur van den N V B besloten de voetbalweostrijden op Zondag a s niet af te lasten Hierbij vertrouwt het Bondsbestfiur op het goede inzicht van heeren consuls en scbeidsruchters Beurs van Amsterdam 28 Febr 1 Maart Officieel 12 11 12 11 60 25 3e 2ü i 7514 i li i US 34 68 M iaM 48 02 ti 3iM 35 10 eft 7M KtfU Ki 76 0 I2H ti4 eo 06 00 2 49 2 43 Mirt offlcteel 7 4b 7 40 33 00 38 06 13 08 13 08 Londen Berïijn Parya Brusaea Zwitserland Weenen Kopenhagen Stookisohn Oslo NewYork Praag Madrid MÏWan Prolongatie 6 Beu orerzicbt De beurs zorgt tegenwoordig wel voorverrassingen zoo werd heden de aandachtsterk getrokken door de Scheepvaart afdeeling In de Indische lynen werd een grootehandel gedreven Scheepvaart Unie ontmoeten een dusdanige vraag dat yeen 10 tal procenten konden avanceeren en vanzelfsprekend werden aandeelen NederlandRotterd Loyd en Paketvaart honger genoteerd Ook diverse andere soorten werdenboven de koersen van gisteren afgedaan Op de Industrie afdeeling faven Margarine Unie groote omzetten te tanschouwen Na vaste opening had een kleine inzinkingplaats Ook Philip volgden p dlg eenbenedenwaartsche richting Olievfanrdenwaren vast van toon Koninklijke kondende 400 wederom passeenln Van èa mijnwaarden voerden koersen alg exploratiesden boventoon en kwamen hooger teliggen Hubberaandeelen werdw in vastehouding ingezet doch daarna viel de koersiets terug Tabaklcen waren aan dun vastenkant doch weinig veranderd W KADfO TKLEGIt VFISCM WREKHRKICH I l Murt Hooppte stand 788 S te Hamburg i aagste stand 74S f Janmayen Verwachting In het noorden iwafcfco Twanderiyke in het muiden zwaWte wind n oostelijfee richtingen hoMer tot Ucht bf w dkt droog wew MaMge bot Hcht vors des nochts ovprtSng lichte dooi