Goudsche Courant, dinsdag 5 maart 1929

Mo I70ia Te huur gevraagd Eeo iliflk Paldiuis Brieven onder No 605 bureau Goudsche Courant Mar t 31 6n5 15 NAAR THALIA THEATER tot en met Donderdag om te genleten van de Operette Film DER BETTELSTUDENT en SFllVENTOfDe DoeieflbiiiDg Plaatsbespreken van 12 lot 2 uur len zeerste aanbevolen VEELBETREDEN Wy maken oni IELE DUIZENDEN LEZEK en lexeresBen opnurkzaam dat er geen beter pubUeiteftamiddel tal Goodk en omgeving ia dan de ZATERDAGEDITIE ran de GOUOSCIE CODIANT roor het plaateen van aanvragen en aanblediagen ran DIENSTPERSONEEL BH eveneens voor bet annonoeeren Tan aanrrageo en aanbiedingen Tan KOOP en VERKOOP atsoolc van HUUR n VERHUUR Wf hebben voor daae soort dvertentlBn een speciaal tarieif raetgesteld n ï van l S gewone regele N GULDEN eHca regel meer ƒ 0 12 piitf contant aan out Buraau MARKT 1 Uiterste termen toot ZATBRDAGHORQEN nm Zend Tooral vroeg in aEBARANDEERPE OPLABE MINSTENS 6150 EX FABRIKAIIN V N DH SALLANDSCHE VLOERZEIL FN 1 INOLFUMFABRItK r WIJIII Slechte reuli uit desj mond wukt afitooteod Leelvk gektntdi Undln ontiisien bet knnpste f F7if it c schnnn hfUigebreken worden dikw roeds verholpen door Mnmi pootsen iript de tmrljlc TerfriiwcheDds tandpasta Cblorodoat De tanden rerkrygen recdi nn kort gphruik een proehtiren iroorgUni ook op lyde by geljktydige jjebrnJkmakmg ran den daarvoor peeiul geeonitnietrden CfalorodoaHaodcnborBlel die iets bjzonden is ÜoltGiide apva mUn ia 4i tnHchenraimUo der tanden ali ooruak teor onnAn euAineD reuk ait acn mond vtr Un daarmede grondig T nryderd Probeert ü het eerst met een tabe vnn Ab cent groott be 60 cent Oilorodont taadenboratel roor dnmci 75 cent fiachte borsteli Toor heeren 76 cent harde bontels Alleen echt m blnun j roene ongmeele rerpakking met bet opacbrlft pCblorodont Oreral Terkrygbnar de J lsesierzQiyer EEN EERENAAM De Meesterzanget de eretitel van den overwinnaar op de zangerstourQooien in de Middeleeuwen de eerenaatn van den Philips Luid spreker No Oil waarin de radiotechniek zegeviert Verbluffend natuurgetrouw volkomen onvervormd wordt het timbre van ieder instrument en de uitspraak van ieder woord weergege et Philips Luidspreker 20ll de MEESTERZANGER F 165 PHILIPS iit Mjttirii lil lilnir Miiiiiii üu bet LngelBoh 6 Het IS het beste om in zoon zaak geen tijd te verspillen en raisischien duurt het og wel even voor ik de IdJEïUcommassari tp spreken kan krygen vwftnt dV zal op het t ogenblik wel met op di Yard Z n Al u lilt gaat moest u me inaair even liaten weten waar ik u kan bereiken mi ais u iets van ij v vnend hoort ou u allies wat voor de Yard van eemg belanjf is even kunnen te t loneeren Dwt kan veel tijd besparen Uitstekend Maar vHwrdat ik iets vAn ï racv gehoord heb ga ik met uit Goed De m pecteur deed een stapnaar de deur bleef toen even stilstaan en yn wakJoere oogwi schitterden God zei hfl en 7yn stem klonk gespan ten ALb u eens gel k had Het is eenkam die iemand ah ik zijn heele leiven nietweer krijgt Daarop ging hy heen en liet nglrton met zyn geaaehten aliietn In weerwil van het feit dat hjj nu zoo gïied als zeker van cfficieelte zy te hulp zou kr gen om Shnttehirs achaaknwt te zetten i Nerica uit zJjn handen te bevruden wartti lijn gedachten somber dat Tracy nog PAD é Waarom laat Cl V flt loo kwellen door Lvi hoest I ff Neem hl Blj ipuUivktn draglitan nrkrii haw HET Daar waar dag in dag uit de huisgenooten hun voetstappen plaatsen worden Uw zeil en linoleum op de zwaarste proef gesteld daar ook zal de duurzaamheid het meest gewaardeerd worden YELLA vtoei zelt bedfukt finofeum beaitten in de rootite mate de goede eigenschappen die gi er van vervracht Voor de primitieva Tiensch dj haby h t ia er slerJïta eén vraagstuk YELLA Soepel Zwaar en Sterk In I gebruik het be le nieik Het Voedselvraagstul Als de voeditelkwestie u opgelost met de hulp van Molenaar Klndermeel leeft baby i n do beste ve rstand houding met oudera en verpleeudter Vraagt attestenboekje aan P MOLFNAAR A Co WESTZAAN Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig geneMn worden door nieuwe geneesmiddelen uit plaiifen extracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gv ludt man nen of vrouwen acute of chronische ziekten aarzel met om een uitvoerige beschruvmg Uwer zaekte of alleen den naam daarvan op te zenden aaiden uitvinder deaer behandeling G DAMMAN doctor m de medicuiien bu M Snabihé Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U olie aanwvizingen zal toezenden omtrent de wflze van behandeling met de hewiizen van de verkresen merkwaardiee resultaten Bloedarmoede Bleekzucht Zenuwzwakte Oorzaken van bloedarmoede en zenuwzwakte een druk leven ge stoorde functien verzwakte hariswerking slechte spijsvertering leven boven de kracht Verschijpselen bleekc kleur hoofdpiinen gedurige vermoeidheid slapeloosheid lusteloosheid prikkelbaarheid gebrek aan eetlust Behandeling tweemaal per dag een lepel Sanguinose De SANGUINOSE kost per flacm ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Verkriigbaar bi alle Apothekers en voorname Drogisten 50 WACHT U VOOR NAMAAKVAN DAM 4 Co De Riemer traat 2c 4 Den H aE ALLE DRUKWERKEN 219 234 voor den Handel Vereenigincan én voor Particulier gebruik worden tot zeer billl ke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde iiekt n meuwe en oudere gevallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte BEN SPECIAAL Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slwihte spysvertenng verhes van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen ton Huidziekten uitslag roode puistjes in aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plMts htxti haren Spataderachtige zweren Rheumatiek Jicht zenuwpijn Slagaderverkalkine Pijn aan de lever leversteeuen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien g j alle vertrouwen verloren hebt m de geneesmiddelen moet gt niet aarzelen een der kostlooze brocliuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor m de Medicdnen bij firma J H J SNABIUE Afd D 86 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men eUere predee aan te geven aan welke ziekten men ItWt 67 Jaargang EDInsdag 5 MaapI 1829 mmm covrant NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDU BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLË NIEUWERKËRK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN era Dit biad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken beho rende tot den bezorgkrinff 1 £ regela ƒ 1 30 elke rt meer ƒ 0 Van bulten Ooodc □ den bezorgjirüic 1 6 regels ƒ 1 5 elke regel meer 0 0 Advertentitet m het i it rdagnumraer 20 b alag op den prijs LiefdadtgJieid advertentièn de helft van den pr a ABONNEiMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per Looper geschiedt Tranco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondaffablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aaiijjenomen aan ons Bureau MARKT i GOUDA b j onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n daielyka geopend van 9 6 uur Administratie Teief Interc 82 Kedactie Telef 83 Postrek Ui 48400 INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regela ƒ 2 5 elke regel meer ƒ 0 60 Of de voorpagina 50 hooger Gewone advertantien en ingezonden mededeelingen bvj contract tot zeer gereduceerdan prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaat rumite Advertentien kunnen worden mgezonden door tuaschenkomst van soüede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags v6ór de plaatsing aaa het Bureau zyn mgekomen teneinde van opname verzekerd te rijn onpartydig onderzoek ook Ik zou daarover v ei overlefï moeten pt egen met di regee nng lyn de handttekfrningen juut br kan voor het door het U D gepu blice rdie stuk slechts sip flce yn van een handteekenmg die van Micheni welke Bei gische officier voor conform heeft jietee kend t r zgii klaarbliykeJyk i og ander tidi ken Staan daar do handte emngen p vande andere dooi het l D genoemd 1nnsche of Belgische officieren I ranaohe eigen handteekenuigen komen op de stukken met vtoor vv k ug de eigefli handteekeniiig van ien chef vaVCjIen Beligiischen generalen staf v Hebt u ooit contact nflet de Be g i che aetivisftische paiiy gehad Nooit oi te niinrner Hebt u zoo vroeg de N U Ct verder deCrt van heden gele en dat uw naam rank Heine aan den correspond it van de Soir m verband is gebracht met een sipionnenkhefc Dat 1 te dwiia om éen antwoord opte geven Ro verklaart u de tegen praktll van de diverïe regeermgen Het zou my net m hoL minst verv onderen alfs de mmibter Bni id ChambeiUin n Hymans mderdiiad niet van den inhoudder bedoelde rtukken op d lioogte zoidenzyn Immers het a it hier om uivei Tiihtaare documenten ün juist daarom aeht ik 4e za ik oo ge vaarlyk omdat naar mjjn omrdee de weieid oortQg in 1914 wellicht noa vermeden had kuimen worden als met ju zulke militaire regelingen bestaan hadden 1 Maig ik u ten otto w gen of u aan et voorgaande nog iets heibt toe te voegen in deze nieta ajitters dan dat ik ov ertuigid ben als rechtg eaard Nederlandei tehebben gehandeld Duiatere punten jMen heeft zoo schryft de Nieuiue Kot terdamsche Courant verder de Nederland sche pens m deze zaak liobtgeloovi heul verweten omdat zy aan stukken waarvan ech tei ook in de Entente iandlen van vele zyden IS toegCigeven dat y een ovrbuigenden mdruk moesten maken emetige aandacht heeft geschonken maar men vergt mi we van ong dat wjj giuf fffloof schenken aan medi illeeitingen van Irank Heme die zichzelf aib oplichter gegualificeerd heeft en du metterdaad tegenover de heele we eld bewezen zou hebben door een monsterachti ge falisificatie m elkaar te flansen In de mededeelingen wnaarmee de ver daohte zichzelf zoo grif beschuldigt alsof hy heelemaal met voor zware straf i est komen vele duistere punten vooi en zy i heele houiding van zyn verbtlijf m Amsterdam tot zyn gemoedereerd vertrek vandaar naar Brussel waar hy erop kon rekenen diadelyk in hechteni genomen t worden is raadselachtig met sensatie U thans zoo viaagt Het Vaderland het raadsel van de Sphinx opgelost I n hel antwoordt oo goed ais t op onze hoede waren vuoi de sensatie die om de publicatie van het ü D vverj gema kl yn we voorzichtig inct de sensatie die ver ipreid wordt m hel verhaal van Hemu s ge vangenneming en verhoor Üie sensatie is een v olk van traanverwek kend ga welke liet juiste gezicht op de zaak zelve kan beletten Verder lezen v y oodat wy maar eggen willen dat met de arrestatie van Heme die zich vrywilug tm wetend wat hem t wachten stond in liet hol van den leeuw heeft gewaagd d zaak ijog nitl uit iis De woorden van zyn beken ttnfa hooren wy wel maar het geoof eraan ontbreekt ons Lui die hem kennen ver zekeren trouweais d t hy zyn heele if veai lang nojf geen waur woord heeft geopro ken Het duizelt oiih Het duizelt ona eenigszins sehrytt het AjLg meen Handelsblad Wy wanen ona een oogenbhk terug in de dagen van het Dreyfus proces met al de spi inage contia spionnage verva schingen en verrader waarvan w yto n dagölyks hoorden t n als destydis geraken wy m een zee van onzekerheid en twyfel Zyn deze laatste rrededeelmgen juisl i i zyn natuui yk oe k hier weer onverklaarde dingen waarom ib de man die met het stuk moest werken en die thans te Brusael gearresteerd i daar heen terugigekeerd Duitsche persdtemmen De berichten ui Brussel omtrent dt ar lestatie en de bekenttnis van Albert Fraqk Heme werden in Berlijn mrt zeer gtpmengde gevoetens opgenon er De d mocratische Monta Vo teekeniC erby aan Men moi t de verdaciht = nel e en uitvoerige bericht evmg uit Ue i ie met e niige voorzichtig i d opnemen want men is daai te Jandeljy deze quae tie maar al te zeer gemtgresseerd Het moet ook opval len dat 1rank Heine wiens naam al tdeit aagen in v ei band met de Ltrechts he pub i caties wordt genoem l en naai wien me i in Brussel zocht zoo orge loos naar België ou zyn vertrokken lei vy Vy toeh moest wt c i dat hy onimddellijk geM este n zon wor den Boven de persstemmen uit Brusael zet het blad laconiek Veidachte jubel en lemon slreerl ook daarmdre dat het de aak maar ha f vertrouwt De Duitsch i it o 1 1 MonUig wyat eveneens op eTiye verdachte om tandig heden Het blad betoogt evenals de Moii tigspost dat höt toch al te onwaar=chyi lyk 19 dat P rank rienf zou maar goe Is moeds naar Bru dl zou zyn vertrokken ofchoon hy wist dat men hem daar onmid deüyk zou mrekenen Niet imnder verdaclil is het feit dat de Nation Belige ree i Zaterdagmiddag dus op het oogenbhk i at Frank Heme zich no te Amsterdam bevonu Het Fransch Belgisch verdrag E n vsrktannt van het Utrachtsch Dagblad Da haar D G van Beuningan ovar da documantan Solr onthullingan 09 arraatatia van Albart Frank zich noamanda Frank Hama vviflt mede te ueeUn dat hy van Ituitschi zyde 100 OOU Mark voor het document iiad gekreigen Hebben wy hier wetucht met n eemgszins al ie plompe regie van ae Bel ifivche regeeriiij U doen vraagt het biad l ankHeino kan natuurlyk m Ueigit vry zwaar ge traft worden maar hy h aan gevaiigemssu af ten wend en er zyn lied n H met genoegen gaui zitten ai het maar behoorlgk betaald wordt Het Utr htBth Oag Ulad aii t tei avond beval de v lii wnde verkJariiit De Hoofdredactii van et Utreelitsch Dagibiad heeft ten aanzien van het docu ment m zyn geheel afg dniilct in haai mmi mer van Donderdag Ih Februan 1929 Avondblad op Zatertlag 2 Maart 1929 da verklaard dat dit kwam uut onverdacht bron Naar aaiUeidiing uii de zoogenaamd be ktintentffien die ol ens Bniisaouche berich ten dooi een mdnidu zich noemend Prank of Hedne zouden zyn afgelegid en elke zouden inhouden dat dit document door liem was verval en diooi hem of door zone vrienden aian het Utrechtsdh Dagb ad De Hoofdredactie vaai het Ltie htach Uagbiiad heeft besloten tot de puhücatie un het genoemde dut ument naar a inlea tiig vtm ee9ie opening haar j aan door eene hoogiBtaande Nederlandsche peisoon igkheid die wegen tijn persoonlijk knrak iT en weg n s zjjn oflicieele positie recht tad op onvoorwaard hjk vertrouweai De Hoofdredactie heeft gölijk reeds loji liuar op 26 Fetor j 1 13 meegedeeld hut be iloeUte doeament met etgwi ogen TWSai en bestudeerd ten emde wCh m eigen ge weten an de authenticiteit te overtuigen ij he ft ah oren tct pubhcatie o ei te KJuui omtrent de echtheid dier op het docu iitent geplaatste waurmeikende handteek iiing het advies mgev onnen van een hand hnftkundige van eikende vakkennis en ich bovendien eizekerd dat de echüiei l an het document door hoog ataaede colleg a an ongerepten naam m loo hooge nmte waarschunJyk weni geacht dat zy weid het document onder hunne bera iting gebracht met zouden aarzelen tot pubhcati over te an De HoofdiedactU achtte voorts dt publi talie gerechtvaardigd door de wetenschap A dat de bevoegde Nederlandfiche Over Iwid vóór de publicatie m de gelegenheid s gesteüd om zich deagew nscht van de uthenticiteit van het document te verge i sen of te dOen vergewissen B dat aan de verwerving van dat docu I lent van zeer hoogstaande officie te z jde tji oote waarde werd gehechl C dat betrouwbaie organen der oveiheid ue ten deze ten voile bevoegd moeten mr tien geacht de juistheid van den mhonl als i eex waarsclmnl y k aunmericen n dai éen diei oiganen de volsti ekte authLiitintf i van het document voor de publlicati gewaarborgd heeft en ook zoowel na de btii tenltandtïChe dement aLs na het bekeiul wor den der zoogenaamde bekentenis j vol strekt onaaJitastbaa r op de stellugstc gae tegenover haar heeft gehandliaafd hen Ttrklaring van dtn heei van Beunmgen Naai anleidiïn g van enkele lutatuvgen van den aangehouden Belg hiank Heme i een bökond Kot erdam Jch mgezetenc de heel van Beunmgen heeft de NifU ve Kot rdamsche Courant ich tot den heer van Beujiingen gewend en dez verklaardt ten ateülj jste dat liy noch durert noch in direct iets te miaken heeft g had m t de pu bicatieb in het Utiechrtseh üaigblad Weet u zoo vroeg © en retlacteui vand Nieuwe Kotterd Couraai dan met ande zaak af Lr IS nuj zoo 7ei de heei v B een en ander bekend My yn stukken aangeboden waarvan de belaïigrykheid voor Ne lerlaiidmy aanstonds bleek Ik heb den inhoud leikemus gebracht van degene die naai mynmeemng daarvan beiioorde te weten name yk dte Nederlandsdae regeenng Was er maar pen stuk te weten datgene dat het Utrethtsöh Dagblad m exten so heeft gepublliceerd Neen er waren meer stiikken Wat was de aard dier stukken Daarover laat ik mg met uit ia het door de N K C aan het L Dontleende stuk correct weergege en üe inhoiid van dat stuk vvas my bektnd Ik heb daaiom hel courantenbericht vlechts V luohtig gelezen maar afwijkingen zyn mij diarby niet opgevallen Hebt u niet getwyfe d aan de chlhcui der stukken Voor twytfe aan de echtheid dier vtuk ken was helaas niet de aMergei ing stetwyfelovergelaten Ik heb mij daarvan nog ergewist Dat isdan ook de reden waarom ik de my Inegezonden stukken niet afgewezen heb Hoe verklaart u de publicatie Daar heb ik geen verttlanng vooiMaar wat met de Ptukken gebeurd ot verndht is vo6rdat e in myn bezit kwamen is my uit den aard der zaakonbekend y zyn voor e nige pubiitatiemet meer uit myn handen geweest Zou de echtheid te constateerrn zyn Zeer zeker Indien de betrokkenen ditzouden wenschen aou er mynerayds ifeenenkel bezwaar gemaakt worden tegen welk Het teit dat jouinalisten w orden beschii digd om de aandatht van te construitie door dii omaten al te leiden es ook niet nieuw luen net ian ch Lngelsohe vooi pact indertyd bekend werd weruen eeii legatie raad UJt net 1 ransche Departement van Biu ten land sche aken en een joumalibt ervan bedehuiougd het documMtó te hebben verraden Maar het zdu te Pargs zeer onaaii genaam aaiuloeii als men nu eens g n navragen wat er met deze beiden is e beurd Vv aarschyruyk h de leg tieraftd reeds bevoroerd en he jt de joumaiiat e n ander baantje Soir onthullingen te verwachten Onze berichtgever te Brussel seinde gis lerav ond De Soir deelt mede dat hy morgen documenten van Duitsclw herkomst zal pu tliceeren waaruit overtujg end zai biyken dat er tyd ns den oorlog een Lntente coidiale heerschte tuHschen Durtsich Neder landsche autoriteiten iJie niet geheel vreemd zyn aan de bewegm van haat dae tegen beJgie en l rankiyk zooeven tot ujting is ge komen In tegenstelling tot het Ltrechtsch Dagiblad zal de Soir echter facsimilé ala ongmeelen met opgave van de bron pu bliceeren welke bron den Duitwhen sitai met verdaoht zaïl voorkomen fl proceii teg n Heine Volgena een Belgu bericht uit Bnisacl zal Heine vervoiigd orden wegens het plaatsen V an V aJcche visa op zyn paspooit Albert Irank Heine De toevailig dezer dagen in het hotel Coomans te Kottetdam vertoevende lieer Jack Irank mt Berl yn genatuialiseord Duitfecher heeft ons alxiiis de K Ct naar aandeidini van de med rteelingein an Belga omtrent den z g Vlbert frank Heine die de door het Utrethtsch Dagblad gepubliceerde documenten m heb ben gemaakt vertelii dat deze mededeeiin gen onjuist zyn Hy was er in het byzondei niet over te spreken dat daann stond dat deze man een zoon 7ou zyn van een Neder landschen jood in we ke uitdrukking hy en heleedigmg zag voor het jodendom De heer Jack t rank is een broeder van den 8 jaai geleden gestorven F rede nk Frank den vader van Albert De beide broeders zyn m Winschoten ge boren fredenk iftng als jonden naar K eu len waar hy werkzaam wa by tie Kolni cho Zeitunig Hy is daar in den Dom gedoopt en werd een overtuigd Katholuek In het bezit van e n atent voor de vervaardigil van gelatine ves tigde hy te Bruesel een fabriek Hy werd er een der vooraanstaande leden kenl Had hy haar niissciuei gezien zooals ze daar vlak tegen liet donkere gebladerte hmg maar even later Ze hoorde de kilme tem neer die onver schallig vroeg W at deuk je So Zou 7e den kant naatden kust of den kant an de hei pge faan zyn Joost mag het weten meneer Het i weer noch voor het en noch voor bet an der vlaar we moe ten maar dadeiyk gaanzoeken Üatht je dat Sol Ja als u haar teru g wilt hebben meneer Zeker ik w j haar terug hebben Ik wilhaar volstrekt niet kwyt raken Wanhopi f ke k x nca naar beneden Ze begon e i ondrageli k pyn m haar armen t krygen en ze kieeg kramp m haar lech ter voet Ze voelde dat ze daar niet lanar meer l n biijven hani ren en toen zo zag dai Shottelius daar maar bleef taan bh kbair in getfechten verdiept begon haar laatste hoop haar te ontzinken Nog een korte poo die het meisje wel een eeuwigheid leek zwegen de dne man nen daarop hoorde ze Shottehu s lachen en naar den man boven haar roepen t Geeft mets of Je daar aan net raambyft Aaanl Sol Kom hever naar benedon we kunnen je hier beter gebruiken Best meneer Ik al even het vensterdicht doen Als het gaat regenen Wordt vervoifdj noch I avere noch an Tracy eemg bericht vas gekomen Hy had er wel ovei gedacht om Iracy op de pla t des onheil op t gaan zoeken maar dat deed iuj na ryp overleg toch met uil vr B ïWm p een of amiere maraer mis t loojpen Dat kon mor gen nog aityd gebeuren als er geen bericht was Hy wachtte tot na middernacht en 11014 was er geen bericht en dear hy mets kon doen ging hy maar naar bed en bracht een ellendig onrusteen vrywel slapeLoozen naehft dOor Toen hy eindeJyk rwyi liet morgenlicht ai dbor die vensters naar binnen viel in een enrastige sluimering wa geraakt werd hy iaaruit gewekt doordat er iemand hard op zyn deur bonsde n even later hoorde hy tot zyn onuitspreke ke blgdoohap en f p hichting zyn vnend schreeuwen Dlck Dick Ze e slaapkop Doe op n En m een wrp was hy onder de dekens uit en vloog naar de deur HÖOFDSTLK XXXVIII Terwvl ze zich stevig aan de dooreen ge trengeQde takken vasthield en zich dicht tegen de natte bladeren aandrukte m de hoop dat men haar met zien zou wach te Nenca m doodsangst op wat verder geb u röi zou De man boven haar hoofd gaf weer een schreeuw en = tapmte met zyn voeten op den rond om de anderen opmeriiaaam te maken en terw i ze daar hang tusschen he raam en dffli grond hoorde ze beneden een deur en gaan en zag een breode hohtstraal door de duisterms Bch Jnen Even daarop steeds mets van ich net hooren was een fclecüit teeken Aleck was omgekomen of zrelfs als hy ernstig gewond waa aan zot het spoor dot hy gevolgd had als sneeuw voor de zon verdwenen zijn Dick kon het met langer uithouden Hy moest zien iets meer te weten te komen dan m de krant had gestaan en nadat hy Jack on had gezegil waar hy heen gmg en h m opdracht gegeven had hem dadeJgk op t belleoi i s er bericht van Lavers of vai Tracy niocht komen liet hij 7Kih naar zyn thib rüden Daar gekomen zatf hy een groepje led by elkaar staan by het bord waarop belang ryke gefceurteraasen verden meegedeeld waarvan de club steeds door bemaddeling van een van de groote bladen bericht kreej Ze spraken natuuriyk over de ipoorwej ramp Vreeselflk dat ongeluk met dien treinlot dusver zyn er zeven dooden en twintig gevronden ze een van h i Smgieton be groetend Zijn er ook namen bekend vroeg Dicxsnel Vier of vTjf meest manniem Aleck Tracy begon hy bleef even steken en vervolgde toen Hy was ook m dien trein Z jn rwiam is niet genoemd tot Jus ver Hu zal er wel oed af gekomen zyn Hii bofte altqd Een paar uur bleef hq nog m de club oir hangen zonder le s naders te weten te ko men en toen wKhi hy m arrenmoede z ii kamera maar weer op waar hy hoorde dat hoorde zy een scherpe stem Geloof aan Uu geluk en het zal komen FEUILLETON BEN BOUT Wat blaksem is hier aan de hand Het meisje is weg bulderde de man uithet raam Weg riej de Jtem verschrikt Ja er van door door t riam zeket Maar hoe Het khmop gek Dat kan bc t Bcr tdtoor de tralies geklommen en toen Wat 18 er Het vvaF de klankvoUe tem van Shottelius die dit gesprek onderbrakToen hy niet direct antwoord kreeg herhaalde hy ryn vraag nu op dreigenden toon Het meisje ia weg meneer antw oordd de stem van boven Door het raam en toenlanga het kJiRtiop naar beneden zeker Shottelius gaf niet dadelyk antwoord eu i aar hoofd een beetje omdraaiend zag Ne nca hem m het lucht van de open deur staan Het külimop zei hy Daar had ik met aan gedacht Waar kan ze heen zyn God weet het antwoordde de man dieJ het eerst naar buiten gekomen was Mi f fcchten ifl ze nu al my len ver wey Zoover kan zp noR met zijn dunkt me zea de millionair Er voJgde een j tilte Nenca voelde den tak waarop ze stond een beetje bevre n en de angst overviel haar dat hy haar met lan ger kon houiden en y naar beneden vallen zou En terwyi zy daar zoo op dat gcvaarLyke plekje hmg en hunkerde naar het oog enhttik dat de mannen beneden zouden weggaan om haar t zoeken kreeg ze ee i nieuwe gedachte Shottelius nam haar ont snej ping heel kalm op en scheen volstrekt geen haatrt te maken om haar te laten zoe