Goudsche Courant, zaterdag 9 maart 1929

hloHaaimacbifles Boreas Fornuizen Haarden en Kachels ti contant en in Huur VerkoopdepAt Lange Tiendeweg eOÜDA l 54 180 Als Gij ll d iao trage oatlaitlng 8 1 Il m koortsigheid agof hoofdpijn geen cctlutt itechte apljiverterlag nz neen dan Wortclboer Kruiden Wortelboer t Pillen vaa Jacoba Maria Wortelboer van Oude Pckela n Rit l t ipoedifl weer hcr teld Verkrijgbaar A 60 et bij Apothekers en Droglsteo Maison Para A I Hoofiisteeg 7 Ratte rdam Varplagingiartlkalan Cariata Buaimikoutin Braukliaiiiian Warmwatarzakiian Oiïll arllioourant gratii Bloedarmoede Bleekzucht Zenuwzwakte Oorzaken van bloedarmoede en zenuwzwakte een druk leven gestoorde functien verzwakte hartswerking slechte spijsvertering leven boven de kracht Versi hüiigelen bleeke kleur hoofdpijnen gedurige vermoeidheid slapeloosheid lusteloosheid prikkelbaarheid gebrek aan eetlust Behandeling tweemaal per dag een lepel Sanguinose ne SAKaUINOSE kost per flaai n ƒ 2 o fl ƒ ij 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar bij alle Apothekers en voorname Drogisten WACHT U VOOR NAMAAK VAN DAM i Co traal 2 4 Dü lUae SO Voor Lips Brandkasten en Slotenfatrielj IS DE AQENT Het MjistBril m lalnir Miiisiiiis 66 Poen Nerica uit haar bewusteilooaheid ontu gevoed van diepe wanhoop over haar Ze was naar e i andere kanjer gebracht wiaaidn ze de fcinderitainer uH haar jeugd heiikende waarvan de ramen i et ijzeren bouten waren afgesloten Deae fl ekeïheiid gevoegd bü het feit dat zy tot dusver noöh van haar broer noch vnn Dick Singleton iets gehoord had verjoeg aife hoop ndt haar hart Ze gedoofde niet dat Tony als hij wist hoe ze er aan toe wa haar in handen van deze menschen zou laten en aJ had zy liever haar teven gegeven dan dat hy ter wille van haar weer in de macht van ShotteliiuB terugikeemle wa 3Ü tiooh vast overtuigd dat hij haar op welke wyze dan ook zou zün te huJp gekomen al s het h m nwigelük wBs geweest En van Dick v ze meer dan aseiker Zyn üefde hoe snel ook geboren waa eerlylo Hy zou alJes op het gpeil zetten om haar te redden als hy maar wiet w ar zjj zich bevond Het feit dat er reerfs zooveel tyd verloopen was zonder dat een van beiden iets van zich had laten hooren bewees dat nodh Tony noch Ik zeg altijd een goede gezondheid 1 een eerstevereischto in t leven I En er is niets beters dan een smaiieliilte voedzame warme soep om iemand fit te doen blijven Vooral MAGGI s soepen zijn hiertoe geaohikt Zij verschaffen het lichaam de voedingsstoffen in den meest verteerbaren vorm Dit hebben lij bij vele andere spijzen voor en in onzen snel levenden tijd ia dat een groot vaor Want tenslotte leven wij niet van heil ken wij eten maar van 1 verteren Gebruik dus tj MAGGI S SOEPEN = Heden overleed te HilTersum onze lieve Moeder Schoort moeder Grootmoeder en Overgrootmoeder Ml de lid B lorl loopinaDi op den leeftijd van 76 jaar GOUDA 7 Maart 1929 Uit aller naam Dr H NORT 20 Oosthaven 71 Geen rouwbeklag TE HUUR GEVRAAGD Een Burgerwoonhuis af BüvenMoninf niet vrije opg tnA le en den prijs van 5 a 6 ftld per week Brieven onder No 638 Bureau Goud che Courant Markt M lU WACHT r ET LANGER MET UW GEBIT Wii l v ran U ein prima C bitf 70 m t 5 jaar vollt aranlia U betaalt hiervoor 12 maanden achleretnf 5 84 Kosteloos Inlichtmctn BUREAU VOOR TANDHEELKUNDIOE MIDDENSTANDS VERZEKERINa l it Mwr T C HOLMAN Fluwiiliiiiiii l 103 Bauda HAGEE Goudsch Stroopwafels 5 ets per stuk Verkrijgbaar bij 1 m Ailit lil BiszilziR Tel 796 Gouwe 176 Wy maken on VELE DUIZENDEN LEZEIS en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publiciteötsniiddel In Gouda en omgeving is dan de ZATERDAGEDITIE van de GOUDSCHECODIllNT roor het plaateen van aanrracen en aanbiediiic n van DIENSTPERSONEEL en eveneens voor het annooceeren van aanvragen en aanbiedingen van KOOP en VERKOOP alsook an HUUR en VERHUUR Wy hebben voor deze soort advertuntiën een speciaal tarief vastgesteld n van 1 4 wone regela BN QULOBN filke regel meer f D 12H tnits zontant aan ona Bureau MARKT 1 Uiterste termen voor ZATERDAGH0R6EN 9 nor Zend vooral vroeg ta 8EBARAN0EERDE OPLAGE MINSTENS 6150 EX Zwakke Mannen Uitgeput oud voor t w tijxl gij kunt hteikte en leven kracht terug krijgen dooide nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten die geheel oiust hadel k zijn Vraagt circulaire met bewijien aaji den uitvinder dezer eiïeesmiddolen telf den dokter in de meiiicünen G DiAMiMAN aan de firma J H 1 SMiAIBïIJIé afd E 85 Groote Markt 7 Kottendam Vflftseke dt ziekte duldeHIk ten U leven want Pr tJ een speciale brochure voor elke ziekte EEM VEEL CEYREESDE TIJD EZ De schaonmaaktijd ffordt eerst gewaardeerd zoodra het leed geleden is en Uw huis U weer frisch en fleurii tegenlacht De prachtige YELLA Dessins zullen eker het meest en ook het langst hiertoe bijdragen YELLA Ober zeit bedfuht fmoteum bezitten in de grootste mate de goede eigenschappen die gij er van verwacht YiLLA Soepel Zwaar en Slerk In I i ebruik hel hesie merk KSBU k UIN VAN Dl SALI MJSailt l ol R lilL IN UNOI KUMKAIIRIEK TE N V Utrechtsche Hypotheekbank UTWOHT Pahiibriewen f 4 8 OOO O0B De BANK stelt beachikbaar 4 a Pandbrieven a SS I in itukken van f 1000 f SCO en flOC to De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Boskoop P L BINKBN Teief 124 Oouda T f OBLBNIda Telel 804 K sddinxveen A J JANMAAT Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde liekten nieuwe en oudere grevallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard en verschillend geneesmiddel voor elke Kiekte HEN SPECIAAL Suikeniekte Unmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekiucht Elwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewand en slechte sp3svert ring verlies van eetlust iwaarten in de maag krampen beladen ton Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige ïireren Rheumatiek jicht lenuwpü n Slagaderverkalkin Pün aan de lever leverstee nen nieren of blaas Aambeien Verstopping AIU jiekten van de waterwegen en de blaas Het keeren aer jaren Zelfs indien gij alle vertrouwen verloren hebt ia de geneesmiddelen moet gö niet aarzelen een der kostlooze brocburen te vragen aan den uitvinder dezar behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen bü firma J H J SNABILIE Afd DSS Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lüill Adverteert in dit Blad fiOÏDSCHE COÜMJVT NÏEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOITDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE r IËUWËRKËRK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SC ONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ens Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstrdcen behooreode tot den buorgkrinc 1 6 regels ƒ 1 S0 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkriiig 1 5 regels ƒ 1 65 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zat rdagnummer 20 bijslag op den pr jis Liefdadigheida advertentiën de helft van den pr a ABONNBBiBENTSPIUJS per kwartaal ƒ 2 25 per we Jk 17 cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad 8 80 Aboimemaiten worden dagelÖka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOÖDA bü onze agenten en loop rs den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82lledactie Telef 8 Postrekening 48400 INGEZONDEN MBDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 S0 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerdea prij Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Es Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaus en onxe agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan Iwt Bureau zijn ingekomen teneinde van ojHiame verxekerd te riin kan zyn arbeid 3iU W s voldoende benutten ailis het de beöcniÖÉhg heeft over dt natimrlyke hulpbronWiS van andere landen Zoodoende is het imp nalisme eene bestaansvoorwaarde voor onze arbeidersbexolkmg En deze bevolkutt zou door aan het impenahsme een eintl n makeai z ch zelf aan eliende en gebrek irys geiven Kt i3 l slechts eene voorwaaiie waaronder wy onze kolomen zouden gunnen misken ni indien ons land in plaat van ruim 7 miliioen 3 a 4 miUioen inwoneri telde heeft en meuwe verbindingen heeft gemaakt Hoe veel gunstiger steken daarbij de nieuwere af zooals de departementen van arbeid en onderwijs het hoofdbestuur der Posterijen die van jongsten datum zijn monumentale gebouwen met flinke ruime lokaliteiten zonder zygangetjes enmysteneuse hokken die zoo kenmerkend zijn voor de oude gebouwen De liften en de telefoons maken trouwens het verkeer in die gebouwen heel wat eenvoudiger Op den duur zal ons gemeentebestuuT aan een betere huisvesting moeten gelooven Naar verluidt zijn de allernieuwste plannen en rapporten weer spoedig te verwachten en kan dus het spel weer oj euw beginnen In de eerste plaats om de keuze van het terrein dan om den gevel en het zal heel wat stryd kosten eer dat aUes is beslecht In dit opzicht kunnen wij Botterdambenyden dat in korten tijd het vraagstuk heeft opgelost Er zijn er die de oplossing niet fraai vinden maar die zullen er bii iedere oplossing altijd zijn Hoofdzaak lükt ons dat men den opzet zóó maakt dat uitbreiding mogelijk en gemakkelijk is en daaraan voldoet het Botterdsrasche attadhuis niet en wy vreezen zeer dat het Haagsche als het er eenmaal is ook in dit ojh zicht zal tekortschieten HAGENAAR MODEPRAATJE Nieuwe Tafetgoederen Elk seizoen brengt nieuwtjes in tafelgoederen en de groote witgoedweken worden uitgekozen om deze in groots menigten aan het publiek vóór te leggen De eene tijd zijn deze nieuwtjes veel opvallender dan de andere omdat er een algeheele ommekeer gekomen is in de weefsels de dessins de formaten Dit seizoen is eral hyzonder veel nieuws op dit gebied iDe kleine patroontjes die voor katoenen halflinnen en heel linnen damasten tafeilakens in de mode waren komen nog wel voor doch beginnen te wijken voor het grootemiddendessin dat meestal uit een in gladde banden gehouden en met tirelantyntjes versierde médaillon bestaat Ook ineenvloeiende schuine ruiten worden tot een prachtig middenmotief verweven en de guirlandes van den rand slingeren zich in lussen tot aan dat motief dat daardoor een prachtige versiering krygt Op sommige tafellakens worden de ovale médaillons geheel effen gelaten zij worden I in glanzender weefsel genomen en zijn als het ware uitgespaard op het verdere dessin om by het tafeldekken gelegenheid te geven tot het inleggen van een juist Missend ovaal kanten middenstuk dat de tafel niet weinig opsiert en haar een deftig cachet geeft Bü een glanzend linnen tafellaken dat voor een ronde tafel bestemd is heeft het Nog nooit zagen wij de belangsstelling voor de aanstaande verkiezingen z66 ver beneden nul staan als thans het gevat is Buiten het kringetje dat bezig is de zetels te verdeden om maar geen onvriendelijk woord te gebruiken is er nog niemand die er naar omkijkt Hoe anders was dat vroeger Wy herinneren ons den verkiezingsstrijd van het jaar 1905 In October van het daaraan voorafgaand jaar was er al spanning werd er al met ijver gewerkt en in Maart was al de kookhitte bereikt Thans is het Maart en de spanning ia nog onder nul Op de oorzaken hiervan zullen wij ook op deze plaats niet verder ingaan volstaan w met het feit te constateeren Trouwens het is overal in het land op dit oogenblik zóó en ieder weet wel wat daarvan de aanleidende oorzaken zijn Natuurlijk zal zoo tegen Juni de toestand wel Iets veranderen maar veel is er toch niet te verwachten omdat er weinig aanleiding is om zich erg dik te maken Groote klinlrande leuzen zijn er niet en een verkiezingsstrijd zonder dat zakt altijd in elkaar Het heeft ons genoeèen gedaan dat na denbrand te Leiden de amdacht der autoriteiten nog eens scherw is gericht op het gevaar dat juist iwde oude gebouwen dreigt op dezelfde wyae als dit te Leiden noodlottig is geworde Voor onze stad klemt een goede controle sMier in bizondere mate omdat wü hier zoovele van die oude gebouwen hebben Als ge een zaagt waarin de burgerlijke stand nu ai jaren lang is ondergebracht zoudt ge v baasd zijn Dit Eit in een noodgebouWj Qat indertijd voor een winkel is geaticj Een totaal ongeschikte lokaliteit maar die in het leven wordt gehouden omdat de stadhuisplannen maar steeds niet tot een oplossing komen Men houdt maar altijd vast aan het denkbeeld van een heel groot stadhuis waarin alle diensten onder dak gebracht kunnen worden Het is jammer dat men dat denkbeeld niet kan loslaten en de diverse diensten in passende gebouwen onderbrengt terwyl het eigenlijke raadhuis zich tot den algemeenen dienst beperkt Om op de voorschriften tegen het brandgevaar terug te komen overal is hier nog eens een jnderzoek ingesteld en diverse kleine ongerechtigheden zijn aan den dag gekomen We mogen nu hopen dat men alle maatregelen heeft genomen die noodig zijn Het ia wel eens aardig in die oude gebouwen rond te gaan Het merkwaardigste is op dat gebied het departement van oorlog op het Plein Als je daar geen gids meekrijgt kan je er heusch zóó in verdwalen dat het onmogelijk wordt er uit te komen Dat is een doolhof van gangen en trappen waar men niet uit wtJs wordt Het m natuurlyk een gevolg hiervan dat men altijd maar weer panden erbij getrokken Uit nummer bestaat uit twee bladen EERSTE mjLD Arbeid en Natuur Amsteixlam heeft de r daggen een bezoek gehad van den heer Sinunone den voorzitter vioi de New Yorksche effeotenJjeuiis Zyn bazoedt aan liet oudt g ldoentrum had ten doel de methoden van geldbelegging te beistudeeren om dearvaii partij te trekken by Ie belegging van lie ikapiiaalovf rschctten vv etke Amerika tiang anierhand heeft gekre Door het Beaituur der Vereendglng voor den effectenhandel wtrd den heer Simmons een maaltud aang eboden waarbü hij oen rede hield speciaal over Nederl and aU linancieel centrum In de rede wees hü er op hoe weinig Nederlianids oecononubche positie in de wereld afhankel k i van de luttui rlü e htiLpbromien ihinneoi haar eig n forenzen Bainkiers aoo mi hij zijti veelal geneignl de waard van natuurlijke hulpbronnen te overschatten Niet zoolang geleden heette het dat U issiache staatsobligaties een prachtige l elegiging waren m verband met de vele nog met ontgonnen natuuriÜke rykdommen daar te lande Maar de ervaring heeft ig lieerd dat deze oj vattinig in dit geval allthans niet geheel jujst wojS Mem moet niet al leen rekening liouden met natuurlu ke rijll onime n maar evenzeer met de vraag m hoeverre hun bezitters in staat zuÏÏen zjjn iJaarvan ge bruik te maken Daze hulpbronnen komen eerst in de tweede plaats Dat is zoo eindigde de spreikieir wei de voornaam ste leering die men kan trekken uit het aanschouwen van hettgeein dit klieine land oji oecoiioniisch en financieel gebied heeft weten tot hcand te bremigen onder om standighöd n die een minder stoutmoedig of minder ver standig volk zeker ontmoedagd zouden hebban 1 ot zoover de spreker Hy roerde hier een oor de volkswelvaart zeer belamgrUke vraag aan ni de verhouding tusschen iirbeid en natuur En wij willen wei zeggen het met met ihem een te zyn waar hij zegt dat de arbeid in de eerste plaats komt en de natuurlijke hujl bronnen eerot in de tweede pBeats Zeker de natuurlijke hulpbronnen kimnen geen weivaan brengen als de bevolking te lui of te onontwikikeldis om ze te exploitAieKsa Het hgt echter in de macht der bevolking dit te veranderen Andiers staat het met ijver en bekwaamheid Zy kunnen ook niets zdnder natuur l ke hulpbronnen i laar hier komt but g roate verschil dat ala die natuurluk J hulpbronnen ontbreken de bevolkii ze nie kan sch ïpesn Zy staat machteloos ten opzichte van ddt gebrek Het is dtt dat wij Nederlanders goed zullen doen voortdurend in het oog te houden Hienn is de oor aak gelegen dat by alle weivaart welike ons land oogemsöhijinll k gendet het leven hier toch zoo moeilyk is Onze welivaart berust ÖKIEVBN UIT DE H01 STA1 Het onderwerp vaq 4 n dag van de laatste tien dagen zelfs is natuurlyk niet anders geweeet dan politieke en andere besprekingen over de geruchtmakende publicatie Iedereen hier mogen wy nu zonder overdryving wel van dereen spreken iedereen heeft die kwestie van het begin tot het einde lederen avonq en lederen morgen in de krant gevolgd tSa erover gepiekerd zyn meening er over gfevormd en zich gereed gemaakt om met ieder die een andere opvatting iuoéht hebben daarover aanstonds in hevige discussie te treden Het is merkwaardig hoeveel meupchen er plots verstand hebben van vervalsching van papieren hoevele detectivebloed in de aderen hebben hoavele diplomaten generaals en andere hooge leiders er onder ons zyn Het merkwaardigste is voor ons journa hhtenaltyd wel dat van de meeste gevallen o iiu yerk wjllg wordt overeen wetkê a man8 lijfblad heeft gegeven Natuurlyk gaan wy te dezer plaatse niet op alle dergelyke beschouwingen en besprekingen in Het is alleen wel eens aardig na te gaan hoe de menschen zich tegenover dergelyke algemeen boeiende kwesties houden Er zijn heethoofden en flegmatici door elkaar er zyn gewichtige denkers en geweldige fantasten er zyn detectieves en alarmeerders er zyn mderdaad van allerlei slag Ue belangstelling was algemeen op dit punt gevestigd en het is in de kranten dan ook alsof er geen andere onderwerpen van belang meer bestaan We waren juist het gepraat over het ys en de koude te boven we kwamen weer een beetje op verhaal en eensklaps hebben wy een onuitputtelijke bron voor gesprekken waaraan iedereen kan deelnemen zooveel hy maar wil Jammer alleen dat daaronder andere dingen die juist moeten gebeuren op den achtergrond der belangstelling raken De politici die yveng in de weer zyn om het publiek warm te maken voor de aanstaande verkiezingen hebben nog niet veel succes omdat eerst de schaatsen nu de kranten te veel aandachtwegsleepen op onzen arbeid en onze kennis die wy ech ter alleen kunnen benutten zoolang andore volken bereid z yn eeai deel van hunne natuiurlyke huilpibronnen te onaer beschikte stellen m ruil voor onzen arbeid By dien ruil IS hij die de grondstoffen bezit ten Bllotte die isterke en hy dae den arbeid levert de zwakke party Het is m dit verband dat v y eene opmeiking willen maiken ten aanlien van Dusland Dit land ia ryk aan natuianlyke hulpbronnen en daaraan is hat te danken dat het de ontreddiermg welke liet gevolg IS van de toepassing van het comniumsme kan dooidtaan zonder geheel te gionde te gaan WiXde men in ons land dGïen weg opgaan dtin zou de ellende voor de bevolkmg met zyn te overzieti Dit brengt ons op een boekje waarvan wij dezer dagen kennis namen en dat geschreveoi is door den commmüatische ingenieur S J B utgers die naar wij meenen eene belangryike funotie heeft vervuld of misschien nog wel vervuilt in Sovjet RuLlaxvl Hy behandelt in dit boekje het boeren HnfHMratak De mll WI H khMdr Mtfi iii i 5 f lemf met boerenbevolking in velschillende anden verkeert is zogt hy het gevolg van het ikapitahsme Dit laatste kan dte boerenbevolking dan ook niet helpen Afdoendp hulp is alleen te verwachten van het tonimiinlsme De boeren moeten zSch stellen onder de leiding der induRtrieele arbeiders die aangevoerd door Sovjet Rusiiand en in samenwerking met de koloniale volken een eind zullen maken aan hot i mpenaliime Dit ia het kwaad waaruit alle ellende in die wereld voortvloeit De communisiten en naar het ons voorkomt ook de K ciali 5teii beschouwen het imperialisme als een uitvloeisel van het kapitalasme van de zucht naar winst Het is dit streven naar win st dat de kapiitalisten der West Europeepche volken aanzet tot het onderdniklten en exploiteeren der koloniale volleen Wie de taak zoo ziet ziet haar o l zeer verkeerd In den grond der zaak i de oorzaak van wat men im penialisrae noemt geleigen in de verhovulinig tusschen arbeid e i patuurlyke hiilpbromnen Het dflchtbevolkte We tEuropa en mzonderhedd Nederland Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeying De vinnigste kemphaan wordt stil als niemand hem antwoordt Maar arm kind u begryipt er nietavan Tony en ik houden van eikaar We zynvan plan om te trouwen aüs als hy vry ivan dien vreeseüijiken man die daar ntt vancns is weggegaan Trouwen U en Tony Ik wou nogliever dat hy dood was De vrouw begon opeens hevig te snikken Ik ben zoo bang dtit hÜ misschien a dood isl De ontroering van d e vrouw scheen Nenca hoe vijandig deze ook gestemd was volkomen echt toe en wekte weer een nieuwen angst in haar op Waarom loent u daar batig voor vroeg zy Omdat hü O omdat hy atle hoophad opgegeven zich ooit van Dr Steinmetzlos te kunnen maken Van wien Van Dr Steiraneta dien u kent a smeneer ShobteUua Er i er al zoovalen giestorvCTi die hem gediend hf ben en Tony hü hiertd van mÜ en nu is hÜ weg spoorloos verdwenen en hü heeft geen ivoord voor inü achtergcdaten Nerica keek naar de vrouw ze begon te weifelen Dat verdriet waa ongetwijfe id echt het naeisje wist niet wat ze ervan xruoeiA duiken Zeg me toch eens weet u waar Tony is TTO Mevrouw VandaQoff dringetid AiUe aiTgwaan kwam weer bü Nerica boven OI riep zy roinachtraid iDat moet u me eker in opdrukt van meneer Shotteliusvragen Wor vervolgd Nerica wendde zich af en gaf geer antwoord en de man Itachre alöof hy haar minachtende houding vermafcelyk vond Daarop begon hy weer Ik heb een vriendin voor u mee gebracht om u een beetje gezelschap te houden want u zult het well wat ven elend inden altyd maar alleen te zyn Zü 7 u eenpaar dingen vragen en daar er van de antwoorden die u daarop geeft veel afhangt hoop ik dat u het haar niet al te moeilyk zal maken Van uw meerdere of mimlero openhartigheid kan zelfs uw eigen m vnjheidsstelling afhangen Trude laat ik juïlieeven aan elkaar voorstcMen Mevrouw Vandaloff juffrouw Berrington En nu zat ik de dames maar allepn laten Als je weer weg wilt Tnide klop je we op de deur Ja zei de vrouw kortaf Shotteliusging de kamer uit en sloot de deur aohterzich op sfltot Nerica keek haar bezoekster met een on Arm kind u moet niet zoo boo iet n my zü Bt heb hot heuech goed mpt u voor Goed met mü voor Het meisje keeknaar haar met van verontwaarddgdnè vlammende oogeai Ja en ook met onzen armen Tony U Met Tony Het is me een raads hoe u tegenover mij z naam durft noemeal t zaten twee personen in en toen de wagen het hek inreed herkende ze in e n dei btide passagier de vrouw meti de donkere oogon die ze by Medici m geaelisclhaip van Shotteliiifi en zyn secretaris had gezien De komst van de vrotBw scheen eenige opschudding m het huis te verwekken Ze hoorde hiade kreten van verwondering zelf s van antstebtemis meende ze Ze ging naar de de ur hoopende te kunnen hooren w it al die dmilcte beteeteeinde maar het eenige wat fiauw tot haar doordrong was de stem van Shotte liu die naar het voorkwam op gebiedende toon sprak Daawp ging ze op het geluid van voetstappen op het grint weer naar het raam en ze zag dat haar overweldlger naar het vliegtuig ging Shotteliur liep naast hem en achter hen krwam nog een derde man De Franschman nam opnieuw zyn fplaats ala bestuurder in en steeg even later op Een oogenblik keek Shotte1iu het vliegtuig na toen hy weer naar huis wilide gaan keek hy naar boven en zag haar by het raam staan Hü lat bte haar toe en wuifde joviaal met de hand Een hailf uur tater werd de sleutel aan de buitenkant vaji haar d ur omgedTaaid daarop werd geklopt dte deur g hg open de miUionair trad binnen in gezelschap van de mooie vrouw met de donkere oo wi Goeden morgen mÜn beiste juffrouw begroette Shottelius haar Ik hoop dat die tuimelïng uit het klimop gisteravond u geen kwaad heeft gedaan Het Was e neemt u me niet kwaliükl wel een beetje dwaas en u zult zeker in het vervolg wel beter oppassen FEUILLETON Dicfc wast waar zy was en het löek haar weinig kans te bestaan dat ze haar zoud m vmden in ddt afgeliegen huib in een verlaten en woest j eïleelte van d e Salway ku=t Uit bet Engelsob van BEN BOLT HOOFDSTUK XL Het werd steeds later dte duisternis wcid nog d ieper en ten slotte giing zy maar iia vr bed Uitgeput dbor alle emoties die ze had doorstaan viel ze in een chte telkens door angistige droomen verstoorden sLuimeriii g Maar eindelyk kwam toch de échte a a ip waarin ze niet door droomen veron ni=l werd en waaruit ze waikker schrikte door een EWaarronkesid geluid Toen ze uit het raam keek ontdekte re de oorzaiak Van een drassig situk weiland vlal bü het huis steeig juist een vllegtuiiif op Het wias zoo dichrtiMJ diat zy het gezidit va i en bestftiurdier kon zien en met een lichte tiuiveriing herkende ze in hem den Fnuischman die bij haar in de auto was gestapt en bedwoltad had ToCTi ze het vliegtuig zag herdacht ae dat hiet best mogelyk was dijt zy déarin naar Craighdarrock wa vervoerd en dde gedlachte mealcte haar nog wanhopiger Was ze hier per trein of auto heen bracht dan zou het Dick nog mogelyk zyn geweest haaj spoor te vinden maar wie kon den weg vain een vdiejrtuig volgen dat heel maaJ geen sipoor aehterHot Haar ontbyt werd haar gebracht ze at iets en ging toen weer naar het raam Na een uur zag tm het vfliegtuig terugkomen en daarna gebeurde er twee uur lang niets Eindelyk kwam er op dai verloten weg dit naar Craighdarrock voerde een auto aan die rechtstreeks naar het huis toereed Ei