Goudsche Courant, zaterdag 9 maart 1929

DORLAS THEE Vooi dit werk dat eerst m 191 9 v era oi tiiviU weKl eveneens een miiilOun O iUiitiU Viin ontwhatbare uauide is ook het t © Uït van Gio anni AnioÜini van dan van t i K nat omtrent i440 moei zun onliUia en tlooi de stad liciiun ni iS80 op een U l oncten gehouden veiinvg werd ven oi ei tivt portret van den itoopinan Oorg Üit ze nt liazei vervaardigd door llant hoibean a n Jougei c is algemeen bekend als een van de hveriükate portretten die de weiel l b ii Het maakte eens deel uit van de verxamcUi g van den Engeischmaii Kdwai d StUy die liet m 18 21 naar Üuatschland brjiciu In lien men nagaat dat cte National Ca eiy ie I onden in 1909 voor het door Holbem eM hdideïde beroemde portret an PiinwChristine van Oenemarken 60 000 itnid betaalde ktui men ongeveer de waarde v ui du wvik schatten Een v rder kosLbam poitrel dal icii in liet bezit bevindt van het Kaiser Frie irieh M iseum is het dooi Durer ge sohilderde portret van Hieronymu Helzschn her Itaadslid te Netiröxberg Het dagteekent uit het jaar lÖOti Het werd in het jaar M door het Mueeum gekocht van de faiuhe HolERchuher zekf Kuben s Diana lumijcvali i door Saters kwani in de zevunti jnde eeuw in het beait van de Hohenzollcin Hl I weixl door Wilhelm 11 aan het Muïicuin ten jflBchénke aangeboden De vier beroemde llembrandt s Üe zich hier bevinden iyn Het vizioen van Daniel Hutannn en de beide Ouden De Mennonit npreliker Anslo en zijn genwlin en ten siot e de wereldvermoardfi Man met d n gouden Helni dat liembraartti broeder voor it UOngeveer twintig verdere werken van K mbrandt kunnen in dit Mu seum wonlen be wonderdDe rtallaansche messtei zyn vert geiiwoordigd door Fra Ang elioo Hel laatste Oordeel door Doiiate lllo bronzen oorstbeeld van Markgraaf Lodewijk111 en het bronzen beeld van Joluvnne s den Dooper aJBOok door Botticelli s Madonna niet Engeïen Een enkele zaal i gerewrvoerd voor de negen tapyten vim Raphael die hi lölti te Brussel in drie exeiJiiplaren wei den gc vfMfd en voor Pau = Jjco X besteanü aien üe bedde overige exemplaren bavinden zich in het Vatikaan en te M adrid Zij behiuidel n de geschiedenis der apoatelen Hun kleuren ïyn helaaa reeds sterk vergaan V rineWen wij ten atótte nog liet Portret vasi een jonge Ronnednsche vrouw van Seba tiano del Piomibo het portret van de Heilige Magdalena en 4 e onttroonde Bladonna met de zeven Heiligen van den Venf tiaan Cart OtóveUi St AnthoniuK an Padua met het Chriitfcinid van MuriMo en B n Vrouwenportret van Velastjue z Het Ethnologische ftiseum bevat een buitemieeiwoon kostbare verzamelSng antifiuiti tw uit Toerfan Chine ch Turkestan die eveneens door Ba eker met twee tt rrcn wordt vcrmeJd AU laatste dnbbe e ter vcrmelldt Baedeker voor Berlijn het Slot van SanBsouci by Potsdain de heerlijke zomeri sddentie van Prederik den Orooten Dit Sflot dat in de jaren 1746 1747 werd gebouwd door Knobetedorff vdllgeitó plannen an den Koning zeUf ia een van de fraaiste rooooo gebouwen der werdd en bevat een fatanBMtnto verawn inc kunstwerken Het Franscfi Belgisch y die mooie PETTEN voor 9S CENT én de FRimS yilN CAMP === wanneer zij een maand na hun öRtglafpiame ziek worden Aan den andoien k uit veiheuigt men zich vun werkgüVGi szijde o er het feit dat de eollectie e veritek ring mngelyk i t iwofdon en lat de Mm ïtt i den kring der vetzekei ing heeft bep i kt tot de anijeidffv in dienst van een onderneming en tot hen die a ii¥ er diui ƒ 300 1 per jaar vbrctien n fftgeJi dit laat fte hebben de arbeid T o Hiinioatieb echter benwaai Zij wen wheii de oorsprorikfilyktó re t ljng waarbi ailc pfr nen in diensjtbetr kking zonder initomengrenrt ürzc kerd ijn erd i wordt vnr arbeiderszijde er op aang edi oitgen da t de v erkgevetn de voüe pi iemie moeten Ijt t Jf ii Il nietv 7 ooa ei in i l untvs p ii Met belaugvte llinfe zien v het re ultaat UI de Tweede Kamer teijremoet uit spaaïde middendeel een t nd n vorm gekregen en wordt het oniani iit gevoimd door inboügvorm loopande banden met imailf re buitpnlijstjes welk oirnameiit als bojfenrainl oj hftt vierkant vallend kleed terugkeert Eengroot u geheel nieuw artikel bij het moderne tafelgoed ia het e g zijden wt ef et dat in werkelijkheid eei jmengscl is van linnen en kunstz ide Daurin be £aaii de lirjichtigst garnituren ïoowel voor ontlijjt lunch als diner Het ziet et xó6 gl inBvoI uit en bet ie zóó fraai van dessins dat het zich uitstekend leent voor feeatelijke gelegenheden Met ie isoowel in effen wit met tintop tint dessin aanwexlg als in wit met gekleurde randen of deshins of iit gekleurd met witte doorweving van figuren I e desuins ïjjn eer st lvol Zij beslaan uit karftktari tieke bloempatroncn rnt est ijl slingers of paimachtige décort en hebben ook wel als middenpatroon 4 enorme irketH die met bloemen ingevuld en door bloemranken verbonden zijn Een afge irokcn bloemrand met uitspringend boekoetroon vormt er de afwerking van Knkele van dere glan = rijke laken hebben dicht nir en genaaidd bloempjes als middenü el waarlangs wal drie vier zwaar gepatroi n je randen nich uitstrekken Heel aardig in het effect wanneer deze rajiden alle even breed en telkens afwijk nd van dessin ïgn Maar de iakena wier r yi den nu ejenh breed dan mna of nóg smaller zijn doen het ook bÜKoiider goed n de tolkens wiaaeiende zijdegloed van het weefsei komt daarbii haaat nog beter tot zijn retht I neer rijke tafeilakens zyn van fijn zuiver linnen n geheel effen gehouden doch versierd luet de rijk ste a joure eu kanteJi Zooals by de voornoemde garnituren de ser etten en vingerdoekjes ook in damastweefsel uitgevoerd zijn zoo zijn ze hi i bij met k jourH bewerkt en met prachtige kanten waaronder vele echten omlijst Het genre Damiers en de dentulle d Alen on xijn voor t moment een paar van de meest gewilde kantsoorten Vooral ook als theekleed ie het chique met kant gegarneerde linnen kleed zeer gewild InpUata van langwerpig is het da vierkant tfirwijl het voor rond tafels bij ee vierkanten vorm meest een rond middenstuk heeft Ook linnen batist is voor fijne theckleeden een nieuw en modieus materiaal l8 een aardige nouveauté geldt een bnnt bloemd fünlJmien bati 4ten theekleed in hetzelfde dessin nis het bypaaaende theeservies dat een fijn Limoges exemplaar dient te zjjn ¥ n dergelijke combinatie is natuudijk zeer geraffineerd en koet dan ook e samen servies met 6 kop en schotels onge eer t S5 De geheel kanten kleedeii be ïtemd i or de eettafel vormen een afzonderlijke oa fSforie Het nieuwste genre i s van Norma ilische kant dat met rijke bloemslingei verbonden patronen vertoont Ook kleine ierkleedjes zoowel rond als ovaal vierkant of langwerpig worden daarvoor g nomen Voor deze kleeden is omberkleuv a terk in de mode Daar het patroon praih tig óp ligt op de fijne tulle verlevendigt 7ulk een brok ie of groot brok kleurige kant de tafel nier weinig Dan zijn er nog wonder aardige nieuwe ta lkletden voor waranda erreen tuintafels en deze hebben zóó grillige of levendige bloemen en arabesken patronen in kleurenopdruk op wit fond dat het 41 te mueilijk zou wezen om diiarvan en beschrijving te geven GRACK ALLAN OE jHÜOD VAN THANS Toch wtj helaas 7 is lang geleden Al kind I en speelden in hei veld En vele men daar vergleden Maai tijd dooi ühs niet wcrii geteld Toen wachtte ons b f t hui waarts keuren Hen liartig woordje van vermaan Hoe liep je vaak tü medileeren Wat vaer 0 als ekcuses aan Het viel niet mee je schoon te praten je hadt je in den lijd vergist je hoi loge thuis gelaten oodat je heel den tijd niet wist je was met jantje mtegeloopenf Die doin zyu inoed er t as gestuurd Om héélvcf weg tets te gaan koopen i n dat liad o zoo Jttg geduurd ov stond je dan te fanlaseeien je 0 g JL beide üuuncn uit je ondergina Pa s jiilminecren En t eind was een braaf beslmi je zon er vaartaan goed vooi waken Dat het ntet meer gebeuien 2ou Maar och in l vuur van je vermaken Veigeet je iooiefs v eer zoo gaun Ik kan de jeugd i ait thans benijden Die op ds fiets de stad ontvfuchf Zij kennen ltce wat betei tijden ijii Vlij al vogels in de litctit Wanneer zij s avonds imiswaarts kcerrn Al bleven z uren langer weg leen sterv livg kan hei contnjieeren ZE HADDEN REVZE BANDENPEVH meer Er zijn nog landen Wiwr de stellige beveiliging tegen liet preventieve toezi ht m die censuur opgesloten nog geen volledige vryheld van drukpers verzekert Daarenboven blyft ieder en zeer natuurlijk voor hetgeen hy djor middel van de drukper openbaart verantwoordelyk voor de wet en de wijze waarop deze die verantwoordelijkheid regelt zal dus natuurlijk over de vryheid of onvrijheid van de drukpers beslissen Haar meer oi minder juiste opvatting van hoon en laster en beleediging het stelBcl van Pti flffen dat zij aanneemt de waarborgen voor een deugdclyke rechtspraak welke xy vestigt bepalen feitelijk de mate t v an vrüheid waarin de drukpers zich mag Verheugen Wij leven gelukkig nog in een land van vrijwel onbeperkte persvrijheid Er zijn landen waar het anders is waar de pers de gedachten uiting zelfs wordt onderdrukt Geen land waar dit in grootere mate het geval is dan in Rusland immers de ong krconde bolsjewistische koningen staan alleen die uitingen toe welke hun welgevallig zyn Op de Pressa de groote internationale perstentoonstelling in 1928 te Kealen gehouden bleek in welke mate de Sovjets juist door middel van de pers beslag trachten te leggen op net geheele geestelijke leven van het Russische olk Een groote landkaart waarop verschillende gekleurde beiut om beurt aan en uitgaande lichtjefi de plimtsen aangeven waar in het vroegere tsaristische Rusland couranten verschenen en waar er thans verschijnen was uiteimate leerzaam De Sovjetbladen worden door nilllioeBen meer gelezen dan de vrotgerc bladen in tsaristisch Rusland de bevolking moet dag in dag uit de communistische lectuur flikken zonder kans op eenige andere De consolidatie van het Povjet bewind voor zoovelen een welhaast nnbegrijpelyk geheim blykt voor een goed deel te berusten op het feit dat het de geheele Russische pers in zyn macht heeft gebracht l e ongebrf idelde pers het is ook iui ouis land wel eens gebleken moge haaifouten en tekortkomingen hebben een gebondenheid der pers als in Rusland bestaat is een groot gevaar voor de publieke moraliteit en brengt de volksziel onherstelbare hade toe Een bewind als het Russische bereikt heeft is Roeland gestorven Karcl ondernuinfn nnder de leus dat aan het volk meer invloed op het beleid van s lande zaken moet worden toegekend dan tevoren het geval warf kon het recht van het volk om ook door middel van de drukpers volkon en vrij zyn meening uit te spreken niet miskennen Het is een van de belangriikste eischen voor een regei Wng kennis te nemen van de volksziel die zich uilHpreekt in de Pers en vooral ook in wat men noemt de kleine Pers die meer dan de groote bladen in alle kringen doordring Het i vooral om deze reden dat de Pers een hoog moreel standpunt moet innemen uitsluitend bevoegden tot medewerking moet toelaten en met eerlykheid en rechtschapenheid haar taak moet vervullen Sensatiezucht en speculatie op lagere begeerten zijn volstrekt uit den booze kunnen op den duur niets dan wrange vruchten opleveren en moeten dus de groote beteekenie van de Pers ernstig schaden In den vrijen Htaat behoort de vrijheid van drukpers maar in deze vryheid moet de Pers er zich toe bepalen eenerzijds om de Regeering en de Volkflvertegenwoordiging voortdurend op de hoogte te houden van de behoeften en wenachen der natie anderzijds om het volk een veel venndigend middel te verschaffen tot verdediging djner rechten en belangen Treffend is dit tot uiting gekomen bij hetBelgisch tractaat toen de volkswil zichuitende in de Pers Kegeeriyg en Volksvertegfiiwoordigicig tenslotte den juisten wegheeft gewezen Onze Pers staat zoo hoogaangeschreven doordat zij een gepast gebruik heeft weten te maken van de bepaling in onze Grondwet dat niemand voorafgaand verlof noodig heeft om eyn denkbeelden door middel yan ft dfrulquc medete deelen flchreveu met Parijs er boven op papier dat men vun een zïekuihuia te Parijs had weten te krygen brieven waarin verteld werd dat de zoon gewond waa en langzaam aan herstelde Zyn arm was gekwetst zoo stond er in de brieven zoodat zyn moeder zich er iüel over moest verwonderen dat zyn handschriiH wat verdraaid was D wonden waren ernstig zeker maar hij waa aan het opknappen en zou weer spoedig thui komen ÖINNENLANÜ rbeid s vi m iddelin gttw et Wettelijke le xting der Arbeidsbemiddeling om verBchiUeade redenen gewennchl Ken wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend Ky de Tweeile ïvamer it een ontwerpAi beid s bemiddeling et ingediend dat bly ken il Memune van Toieliehting allereerst bei ogl om aan een l e ta and inistitiuut een vrai elijiten grondslag te jicven De ontwikkeling 1 r ypenbttre a beid bemiddeling is tot taivd gekpmen ronder wetteflijlce regeling i e gemeentelijke ui sT linigen zijn veeJa in M ield krachtens iwrlsbeshiit en rffirego d rloor verotdeningpii een wettelijke verphchihvf tot opnchtiniï ti tiuit met Evenzeer eriisi weer Je iaiU iwerking der plaaltelijki in stellingeai op ae vrijv Il e medewerking der gemeen te be turerl in d eurste plaats van de bcaturen d r gemeenten die jiwdvind n dat hajir aibeid lheurBen te en s litdistriet s a rbeid beur zen optreden Het ontbreken van elk wettelijke res eling bröngit een element van onzekerheid in de iitwikkeling en d vorking dat belioort te wui den weg ffenomen Een wet is voort üoodlzakehjk om de enioudin tu Kiehen dv plaatselijke orgaan dvr arbeidgbeniiddelmg de districtsorganen en de centrale leiding te reg elen weIke verhouaing tegeli k met den opbouw Ier orgapi Blie ontstaan tot dusverre een andere süactioneering beait dan een uigemeen gedee de meeniiitg ointrent de wyze waarop zij 7 de oi g inisfltie doeltreffend wei ken beflieort Ie zijn geregeld Wotlelyite i egeliiig der arbeidsbemiddeling is eveneens noodig om dt financieele ei houding tasschen gemeenten en Rii vast te leggen Tot du fverre werden de gemeenten door het Kijk wel gesubsidieerd doch zonder dat hierbij een vaste regeling bc stond Noodig s chynt een eenvoudige subsidieregeling Welke roowal het belang van hel Rijk al s dat van de gemeenten voddoiside doet uitkomen en een goede mriehting en laakventillinR der bemiddelina ioi g anen wiwrborgt Wettelijke regelin is wijders zeer gewe n cht om eenige hoofdbeginselen 7a st te leglH dl bij de uitoefening der arbeidsbemiddeling door haar organen moeten worden in acht genomen en enkele regelen te stellen die den nood akelijken invloed der bij de bemiddeling betrokken partijen waarborgen Wat het eei ïte punt aangaat js vooral gedacht aan de houding der arbeidsbemiddeling bij rtaVinji of uitsluiting en haar standpunt ten opzichte van arbeidt oopA aarden In de laatste plaatj it wettelijk regeling verei cht om vemeJcerd te z n van een orgtmi s tie van ttbiel karakter die mede v K r het mtemationaa 1 verkeer op de arbeidsmarkt geschikt i Hierby vordt opgemerkt dat het ontiverp voldoet aan de ver6i chten gesteld in art 2 vaai de itwerpconventie der IntemationaLe ArVeidiconferentie te Washinijton 1919 In het ont verp zijn geen bepaJi igen op e nomen omtrent de verkzaaniheid der orji aaen en de uitoiif ning der beniiddalin Daaromtrent zullen in de gemeentelijke veroi denin en regelen worden eti offen GEMENUDE BERICHTKN Om haar kleinkind te redden Dinsdagavond werden te Roosendaal niej Beenss en haar driejarig kleinkind door een auto overreden Het kind liep dwars de straat over toen grootmoeder het nog voor de auto vandaan wilde trekken Zij moest deze poging met haar eigen leven betalen ErnstiR gekneusd is zy naar het ziekenhuis gebracht Voerdat zy daar aankwam was ze overleden Het kind kreeg geen letsel In gelukkige tmwetendheid gestorven Sooit geweten dat haar zoon gesneuveld was Te Brooklyn is dezer dagen een moeder overleden die tot het eind toe in den gelukkigen waan is gelaten dat haar in 1918 in Frankrijk gesneuvelde zoon nog leefde 7 had een slechte gezondheid on niemand heeft haar ooit de wreede waarheid van den dood van haar Hevelingszoon verteld Hij wa4 haar held zij bewaarde zijn brieven ah schatten en het vooruitzicht dat hü zou terug omen gaf haar kracht Toen het officieele bericht van ijn dood het Amenkaan che departement van oorIqg bereikte werd het door toedoen der familie vernietigd en liet men er de moeder onkundig van Dat waa echter niut genoeg Het ploUeUng ophouden Ier brieven üU voor de moeder haast nog erger geweest zijn dan dat men haar had verteld dat h j dood was Diiarom wer ton er Meven g Tien jaar Jan lukle de list De brifc ii uit Parijt te Brooklyn geschreven kwamen met geregelde tusschenpoozen aan Zy vertelden van de behandeling in hel ziekenhuis van zijn kameraden daar vaa de vriendelijkheid van de verpleegsters eh de dokters en van genezing steeds maar geneaing langhaam maar zeker Een bnel in Cvw kniderwax i Inplaats van h j In Ajnsteiilani hc eit iich Miaandag naai liet Hbld meklt een niot alledaoy i li In de Hurgeriieetle Ueig C raMt vaudel d een moeder die liaar baby van ruim h j ar in een kindevv geii voortduwde liy een bakkei Winkel i ekomeii werd ha t gehouden eji iiianm veruween m het Inwendige vaJi dKn winkel t iwiji y den ageii wiLeoi liet staan l ioi leed een auto voor een heer stapte uit iu ii iJe baby i t den wagrfu om daarna full umd weei te SPAARBANK VAN OE HANDELS EN LANDBOUWBANK Wilhelm von Bode en de Berliinsche Muiea Van onzen specialen medevverker Saldo inleg 1 JuU 1927 ƒ 1 98 I Vt Snldo inleg 1 Jan 1928 ƒ 2 175 925 RENTEVERGOEDING 4 251920 Vrijheid van drukpers Niet ten cniechte wuvdt de Pers de Koningin der Aarde geneemd Zij toch is het mai htigste midd H tot Je vormmg van de publieke opinie tot verhooging van iiet getsteiijk peil Haar cultureele waarde kan in het algemeen hoog nangeshigen worden tn zij heeft den ontwikkelingsgang m geestelijk en stoffelijk opzicht weten te versnellen Toch zou onze Nederlandsche pers welke iivcr het algemeen een goeden naam heeft zoowel hier te lande als m het buitenlanS met dien grooten invloed bezitten indien zy niet haar kracht vond ni de bij onze Grondwet gewaaiborgde vrijheid van drukpepj gedachten of gevoelens te openbaren Het voorschrift bestemd om de wederinvoering van de censuur te verbieden en du s zijdelinffs de vrijheid van drukpers werd bij de Grondwetsherziening van iS4S chier stilzwijgend voorbygegaan Aan de verdediging an die vrijheid verspilde men geen woord Wel verhief zich by de ijeraadt tagingeii eeu enkele stem klagende over de uitspattingen van de drukpers en over het onvoldoende viin onze wetgeving op dat punt maar die klacht leidde toen allerminst toe bestryding van het beginsel m onze Grondwet neergelegd Gelukkig verftchijnsel inderdaad aldus Buys want niet die rechten xijn het be st gewaarborgd welke eerst na een lungdurigen en warmen fttryd in dv Grondwet worden opgenomen maar de xowdanige welker vermelding in de hoogste Staatswet byna onverschillig is geworden omdat alle IntusBchen verbiedt het GrondwetaartilMl uitijltiitend wat in den tegenwoordtgen tijd bij een beachaafd volk zichzelf verbiedt n l wederUvoering van d censuur en niete Wilhelm voii Kodc de reld unnaani i kuuntkenner de geniaie oiganiidtwr der Ht ii nsühe iVlusea die In het Oude Museum dat door Schinkel in het begin vm c e negentiende eeuw weid jpK richt bevinden zich twee kunstwerken die door BawL kei met nivdnik worden veimeld Het eerste i s het Oud tti s he Vrou eii s tand beeld uit de tersie helft van de ze sde eeuw voor Christus l rie jaar geJedien heett het Oude MUseum dit be d verworven voor den prys van een mlllioen mark Het uitstekend geconserveerde berid vei nutidigd uit g klenid mar ner i s ze voet hoog Het twe de beeld uj de 4 e troonende Gtidni een niijer dan levensgroot beeldliouwwerk dat wellicht Aplirodite Wijziging der Ziektewet Aangezien die wyügintj d r ZiekU iVot waaraan wij onUinji i een overzioht wijdden op de aftfJida van U Tweede Kamer i plaatst iijn pi in 4cn laatt ten tijd tal var be Miouwing in gehouden en Adjos en tol ite Kam r gevidht ov t ttot onderwerp Van werkgevöi izjdj kun men ic i in groole li ien wel nu t het ontwerp v wii gen Dit neemt met weg dat er vori il l Kte be ware n be tucin tegen de Ook achtte men htt niet jui dat by Vt Het Oude Museum bevat nog vole andere schatteii die een bezoek aan het gebouw in elk opzicht aunbev enswaardig maken Vermelden y slecht s do wereldliwloenide Zilverschul van Hildl sheim die in 1868 nabij Hilde sheini In de Egyptiiiche afdeeliuft van het Niüii we Museum vindt nseii het heerlSjke in ebbenhout jfcsneden hoofd van IConingiii Teje dl echtigenoote van Amenophig Dl die de vermaaitleji tempel v in Loeksor bouwd Hot onvergelijkelijk mooie beeldje dat nnuweLijlcs 10 7 c M hooy is dagteekent van 4 iiRweer 160 1 wir Ihrisln s Iets hooger is d bu ste van de tot dezelfde dynastie bAhoorende koningin Nef relete de sdhoonrüoffder van Toetankhanien De buste is gehouwen uit kaltsteen en daarna ge hiWerd eti i zeker een van de meest interessant voorbeelden van Oud Egyptische kunst Tn hct nieuwe gebouw dat voor dit Musemn v ordt Opgericht zal men ook deelen van h t groo te altaar van Pergamon fongweer 180 jafti voor Chriitus geboorte kimiwn bewonderen Het Kaiser Friedrich M useum veth tftzidi aan de overzyde van de Spree Het werd gebouwd in de jaren 1697 1903 inItaliaansche harokstij Het bwat zoowel ualitatief bJb quaMilatief n van defraaiste verzamelingen schilderyen vat degeherfie wereld Wij vermeldden Peerf de Aaiibodding der Koningen het mI MwiHtuk van het na 1746 ontRtane idMM ▼ Hu o van r Oom drag verbiedt ons niet erne HOEPPI npor f 3 7 te yericoopen Grootste Speciaalhuis DAMRUBRIEK Raadsels voor 3e Jeugd OplotMlngen ran de raMb U van vorige weak 1 7 u su U r m a T a F a Rutphen Fee b E 1 a a N 2 Zou er gauw sneeuw komen ï De andere helft want die in precies zoo 4 Staal Rtoel steel steil T Tuinpoortje tuin poort je ti Plelaiar Er was dit keer geen enkele goed oplossiing Was het zoo moaiiyk Zün ze dit keer beter Nieuwe ra dseU 1 Welk spreekwoord staat hier V e h n e i d r e d o 2 Ik ben hetzelfde als soUede of stevig verander m n kop on het gebeurt op decelfde tyd 1 Myn eerste en myn tweede z n allebei verleden tyden van werkw mijn geheel gebruik je by één vak op achooL I Met b ftaan kc boven werklieden Met h kunnen ze heel hard loopen Met k zqn xe rond en lokker op je bolerham Met V wordt er vooïal fl zomera wat in gezet k ben een krant van 11 letters l 10 g ll ia een lichaamsdeel 5 6 ia een maat 8 9 2 10 7doe je als iete warm ia 4 5 8 is een altyd groene hoorn Ik ben iets dat je s winters in je bed legt verander myn lichaam en je hoort het aln je een noot stuk maakt Oploasingen inienden aan de redactie van ie Goudscho Courant Markt 31 Gouda AMBRIKANRN TE PARIJS BIJ HET GRAF VAN DEN ONBEKENDEN SOLDAAT Omter redactie van de Damdab Qouda Secretaris de la Reviaan 11 lokaal der club Markt 49 Probleem No SM directeur van dit modern koffiehuis begon ign loopbaan aU praktiieerend gwiaoahaec maar zocht al spoedig een weg om alekte niet te geneaen doch to voorkomen Volgonj zUn opinie nu Is de mwsch het luMBt gebaat bij geaond krachtig voedsel in rauwan htaat verorberd Wordt kokftn ouderwetachl vraitft grappig wanhopif een Amerikaaniche ioornaUste die door het gebouw een ruodgang gemaakt heeft met den gérant van dit moderne bedryf Als men nagaat hoeveel da natuur geneesheer heeft aan te merken op gekookte gebraden geaterillaeerde In bUk verpakte gedroogde en gerookte levenamlddelen dan xou met zekor zeggen Ongeprepareerd voedsel ia véél geïonder M t 7 10 17 18 20 tl ÏO 32 36 iH 4l t4 wart schyven op n 25 26 8f Wit schyven op 48 50 Probleem No 624 Aan den anderen kant zal menigeaa wtl even terugschrikken voor gerechten U dadelpastei vygentaart groantebrood b zelnootgehakt en célérie crftme Ën dan zuilen er wanrschyniyk zwakkelingen i jB die in t voUe besef dat sy hun geiondhaid chaden toch tenigkceren naar aan chatMMbriand gami ot hora d oeuvra variA Evontjea lachen Gg zult niet veinien uy zult niet veinzen Imdde een vaa de wyze xedelossen welke men don jonges man had meegegeven op sün levensweg en daarom antwoordde hy op de ultnoodiging van lün tante om Woensdag te komen et als volgt Ik vraag mjj f hoe hel moeeliik i dal men m noB niet weet wie de n e soldaat wae Bö on s zou dat niet molieiilk eüh WeervoorspelHogen van de Enkhulzer Almanftk Do r rikhuuei alnioiXaJt K iL k e r gebleken o n juede w ei vooi pviiei ooi Januari luiddd liet vMürl schijven op dam 45 Wit fthyven op iil 39 42 Oplioiwuig vun l iobleem No 611 il 23 24 27 29 il Üe eerste maand an t jaar U thans voor ont weer daar Heerscht vnnter in ixatuur In t hart gloei levens duur Voor Februari i ebruari ala de tweede Brengt nog geen herievinu mee Al biyft hot echter dor en dood Tevreê van hart kent men foen nood Vqof Maart Maart in t jaar de derde mwuid Die ons de Lent te brenigen waant Komt op dit punt nog al te kort Maar ook wordt vaak te ved gemord Voor Api il April de vierde m de ry Is zeker niet van uuifiken vrij Maar toch ontlhiikt het Jonge groen En kan men lich vaar buiten oên De Almanak heeft echter ook in elk opzicht een meer in byxonderheden afdalende weei fefceschryving en deze ia wel zeer treffend ioo lezen wij 1 Januari prachtig vriezend winterweer 10 Januari goed winterweer inet weinig rst 17 Januan regen sneeuw en wind 26 Januari winterweer met weimg vorst 1 Februari veel regen en wind 9 11 labruari vriezend 12 15 vorst 16 Februari hcWet ne7 end weer 24 Feimian goed weer met weinio vorst 1 Maart de lente is in aantoéht De Enkhuiïer profeteert verdter U J5 Maait regen on wind 17 Maart praclitlg lenteweer 25 Maart goeü weer maar veründerixik 1 April acht groeiiaam weer 2 5 r geii 6 8 goed veeri 9 prachtig lenteweer 15 regen en wind 22 fioedwiBer met weinig regen 1 Med prachtig lenteweer goed weer met buien ö droog weer n aai I verander ytc 15 17 Mei regen en wind 18 1 21 mooi weer 22 prachtig lenteweei TO regen en wind JuAi zomerweer dat niets te r enichen overlaat 6 goed w er maar met bulenj 13 warm met onweer 22 prachtig zomerweer 2M doorloopend goed weer Juli prachtig zomerweer met w iinig ie gen 5 goed weer iruiar winderig 121 zeer warm met onweer 20 goed weer maar veranderiyk 29 goed weer maar buHg Augjustus prachtig itomerweer goed weer met buien 11 15 regen en wind 16 18 jBJoed weer 19 warm met onweer 2t goed weer maar veranderlyk September prachtig herfstweer maar veranderiyk 2 regenachtig en winderig 17 goed weer maar regenachtig 26 steedh nog goed weer October ateeds n ooi herfiatweer 1 goed weer met buden 1 12 regfin en wind l4 16 goed weer 17 goed weer maar veranderlijk 24 regen en wiiuL Noveniber veel re g i en wind Ü 12 guur en winderig 13 16 goed weer 16 goed weer met weinig orst 22 regen en wind December goed win rweer met weinig vorst 8 sneeuiw met vorst uur en koud 15 helder vriezend weer 22 prapchtlg winte weer 30 sneeuw en vor Heeft de Enkhudzer en en zomer ewn goed voorzien aW den winter die achter ons ü dan krvgein we dus een mooie lente een pra chtigen en langen zomer en ook nog een mooien herfst Men knjppe dit iyr=tle uit en houde boek van mfc of rwk i Toor tU 36 31 49 43 Wil speelt 31 28 22 24 Oploshin Wit speelt 86 9 26 23 Probleem No 620 t 3fi 38 33 28 LAND EN TUINBOUW Wordt koken ouderwotsch 7 In één van San Francisco s drukate buurten vlak by de echte oude China twon staat een restaurant looals er in Amerika en waarschyniyk in geen ander werelddeel geen tweede te vinden is Het heet The raw food diningroom een étabUsBemont dus waar men uitsluitend voedsel in natuuriyken staat te verwerken krygt Het is in heel Frisco bekend en wordt door lUe klassen der bevolking gefrequenteerd Onder de bezoekers telt men dokters advocaten en bankiers schrijverH artisten leden uit de society klerken en profesfloren arbeiders toeristen mannen zoo goed als vrouwen Sommigen komen omdat zy zich ziek of zwak voelen maar de meesten gaari naar het zonderlinge restaurant omdat zy geleerd hebben dat het eten en kunst is die maar weinig menschenkinderen beoefenen zooala dat behoort Het restaurant is niet groot maar keurig en smaakvol ingericht Het ia rustig en doet den drukken businesfl maU de bezige werkende vrouw weldadig aan Kén hoek vao de groote eetzaal heet de bibliothook Daar kunnen de bezoekers zich verdiepon in velerlei boeken en geschriften die voornamelijk tot onderwerp hebben de invU ed van rauw voedsel op de constitutie van den mensch en andere quaesties die op de gezon üieid betrekking hebben ledere maand worden gratis voordrachten gehouden voor de stamgasten en hun introducées en steeds bestaat er gelegenheid om vragen betreffende voedael of gezondheid te stellen De Waarheen met bevroren aanlappelvn WaMchen koK Hlampen e irkuilen hen lezer van liet Alg Ned Ijanbouwweekblad had de i aaji gtibt ld wat or tie beuren moet met ie etnorme hoeveelneden bevioren aardappcivn Ken der medewerker vaJi het b ad g eeti dear antwooi d op I ij raiult den boei en in de tivken waar geen annlappelmeolfubnekcn ïijn aan de k iollen al te waasclien en wanneer ze goed schoon zyn zw p e lii niogel jk aar te koken of te stoomeii Het inkuilen Dan graaft men ei ii lechthoekigen oi vierkanten kuil in den grond die men maakt met afronding aan den bodem on de hoeken om straks de massa beter aan de wanden te doen slfuiten Het veidient aanbeveling deze wanden zoo goed mogelijk ddcht te Maan of te ftampen De füepte van den kuil niorl men re elen naar den staml van het gwwlwater dH mag niet zoo hoog zijn d t het in den kuil aou willen dringen Onmiddellijk na hei koken of toornen dei aardappelen vrorden deze b v in oen groot tobbe tot moes gestampt en daarna in den kuil geworpen Hieibij wordt er zorg utdin voor gewaakt dat nerg ens een kleine holte blijft want dit ou tot schimmelvorming en rotting in de mas aanleiding geven Daarom ib het aan Ie bevuien telkeru na hat m den kuil brengen iin een nieuwe hoeveelheid fyn gesunvpte aardappelen deze aan te Happen nadat de uitvoerder plankjes onder de klompen heeft e lagen Op de e vy o gaat men voort toi de kuil wl is ol de te behandelen aardappelen alle gekookt jfcbtampt en in den kutl gebracht syn Het afdekken Dan nmakt men dv boveiilaa geheel vlak door aantrappeq of slaan mat de achterzijde van een spade v aoma een houten deksel Ürootte van den ku By het berekenen van d gwott i van denkuil moet men aannemen dat voor elk moi 10 H U bfwroren aardapeaen ongeveerO O a 0 7 M3 kuUrulmte noottig is Het verdient sterke aanbeveling de kuil onderdak b v in een schuur te maken om zoo het indringen ook van regenwater g heel te voorkomen Na eenigen tyd is de masaa m d n kuiaangenaam zu r van wnaak gewaden p levert dan een goed voeder op voor Jonge enoudere varkens ja ook kan men fruftt ervan voeren aan dragende zeugen Naamurtjjhet bederf aan de ywanden van den kUUgrinaw la bahoeft mm nwt de vuwdeilngdw Mdapprt n D fcw Mwt te mdwai Beste tante cy vraagt my of Uc het niet prettig zou vinden om ids van oucU op ooms verjaardag ten uwent te komen en ik moet eeriyk zeggen ik do © het hlet graag Hoeveel jaren kom ik nu niet den laden September by U dlneeron en wat was het niet telkens een sof Want 1 het niet een beïoeklng om te luisteren naar de lougenpraat van tante Cor de holle betoogen en pietzeggende phrasen van oom Johan aan te moeten hooren de geestdoodtndft gesprekken te moeten volgen der oveiiigti ramüieleden Hoe maakt u het mevrouw Meyer Nog altyd last van hoofdpya Heeft u al eens Phenacetine gebruikt Och geloof my tante het kon ons niete Bchclen wat ons betreft mocht het goedu mensch even goed aspirine slikken of pyramidol Wy kwamen slechts om te eten en de hoofdpijn van mevrouw Meyer lou ons een zorg lönl Zy kön ons gestolen worden en de heele familie Meyer er bijl En dan tante al die onbenullige en onwaarachtige Bprekersl de gulle gastheer het la een leugen oom valt dood op een cent en schenkt dan ook een wyn waarvoor zeWn mijn verhemelte zich schaamt m mee in aanraking te komen 4e harteUlko gaitvrouw tante gü weet zelf dat het niet waar ia gij hebt ons nog nooit een tweeden borrel gegund voor het dlnerl Neen tante nogmaals wy neven en nichten kwamen enkel en alleen om Lokker t otöi Dat kon gebeuren want Kaatje kookte verrukkelijk Na ifl Ka getrouwd en gt tinte koolk zelf Gy zult t iny ten goede houd n ik kom Woeniwiag niet Uy WRS secuur Kolonel r wordt van u verteld dokter dat u de man voOr een leveriiekte beha deld hebt en dat hü stierf aan ew maagkwaal Officier van gezondheid Niets dan laster kolonel Als ik iemand behandel vooi een Icverziektc dan sterft hij aan le e iekt daar kunt u op a n De Ëïel Dochter na haar huweloksreia O moeder we waren byna verongelukt Toen we den berg afgingen werd de etel plotswling koppig Moeder Wat Daags na het trouwen al Prijtvpaag No 8 t periode an 14 dagen aa bedaa Op de enveloppe op dpn boitenkant varmelden PrtJirraag Alleen abonné i op de Geudicbe ConranI koonen aan deie prSevraag meed i tmfr tlyii Voor het gMiUgBto onderschrift ond r dew teekening wordt sen bon uitgeloofd ter waarde van ƒ 1 00 welk bedrag moet ¥ orden beateed in een der winkelt welke t in de Ooudaeht Coaivnt advertaereu In de wlK