Goudsche Courant, zaterdag 9 maart 1929

1000 boeken te huur 5 en 7 cent per week LeesinrIchting Boelekade se Geopend S 8u Zaterdags 3 uurOok Pikante Te Koop FLINK HEERENHÜIS op eersten stand van Gouda Bevattende vi f groote kamers badkamer keuken W C en ruime zolder Alles voorzien van Gas Waterleiding Electriciteit enz Koopprijs f 10 000 625 bureau Goudsche Courant Markt 31 S S van Dan tzig N W O ao d i n VAN JANSEN TILANUS FRIEïENVEEN RADIO l LEET GEPT ATST ƒ 123 HAPPEL Snoystiaal 69 GOUDA PRIMA ROODE ZALM 90 45 cent per blik Pramclie eo Portugeescbe SjrillDei 10 J C PIOKWKILBR Lange Tiendeweg 15 Fa P J Revat en Zonen Schilders Oosthaven 65 Tel 280 OOUDA Schoonmaakartikelen Witkwasten WItborstels GEMENGDE BERICHTEN De Lek th m yr TwMntail is iiet 5 Tn bené ig geweett maar het is wéér vastgeraakt Gisterenmiddag te ongeveer half een kwam te Vreeswijk het lang vurbeide moment Er kwam beweging in het ijsl Me prees zich gelukkig omdat dan ile overtocht naar Vianen weer spoedig mogelyk zou worden Maar men heeft ook hier weer ge zien dat één zwaluw nog geen eiite maakt Een klein eindje schoot het ijs op maar plotseling vaa de massa weer even roerloos als een mar te voren De belangstelling op den dyk was in de korte stonde dat de beweging zichtbaar was in lüet geringe mate toegenomen Wie maar eenigszins de gelegenheid had naar Vreeswyk te trekken heeft dit gedaan Tientallen wielryderg mede gelokt dooi het schitterende voorjaarsweer togen naar Vreeswijk Zy die om ongeveer twee uur per fiets zyn weggegaan uit Utrecht hebben ook het los gaan van de in boeien geketende Lek kunnen zien Tegen half dria kwam er weer teekening in dun toestand voor de tweede maal schoof het ijs een beetje op en voor de t raede maal raakte het weer vast Waarom dat afwisselend losgaan en weer opnieuw vastraken Dat hangt samen met den eb en vloed zoo verklaarde men Nadien zyn de ysbrekers er iu geslaagd door te varen tot kort by Vreeswijk Maar de laatste loodjes wogen bet zwaar t want daar lag nog een ijsdam van ongeveer twee meter dikte en honderd Meter lengte Na een uur zwaar werken hadden de booten ook dit laatste gedeelte overwonnen en Vreeswijk s bevolking die langs de kade het werk van de ijsbrekers met Iwlangstelling volgde kon met een hoera tje de Van Hogendorp en de IJsbreker 1 ontvangen Open Hvieren Naar de Algemeene Dienst van den Rijkswaterstaat mededeelt z n de Boven Merwede Gorinchem het Rijn Bchlekanaal de zyi de Ringvaart Haarlemmermeer en de Brielsche Maas opengebroken I Goudsche Dienstverrichting Turfmarkt 1 Telef 344 Gouda Zeer snelle verhuizingen met auto verhuiswagrens ran en tiaar aHe plaatsen Transport van Piano s Orgels Brandkasten enz enz ALTIJD ONDER GARANTIE Goedkoope prqzen Zeer nette behandeling Beleefd mb evelend L N POLDERVAAJIT TERMIJNBETALING Wij leveren U uit voorraad vanaf f 1 par vveek WOLLEN en GESTIKTE DEKENS BEDDEN MANUFACTu REN HEERENKLEEDING WINTERJASSEN JEKKERS MEUBELEN N V C j Schuiers joederenhandel GOUWB 34 DE GOUDSCHE FRülTHAl DEL rtpma W d A Matvalfl n LANOE TffiNDEWEO 27 BLAUWE DRUIVEN PERZIKEN SINAASAPPELBN QTROENEN MANDARUNEN TAPBLPEREN TAFELAPPELEN BANANEN KAAP8CU PRUIMEN Abonneert U op dit Blad Notaris d KOEMAN 1 Haaali ehl zal verkoopen op MAANDAG 25 MAART 1929 s avonds 7 ure in Pr de Markt te GOUDA No 1 Een onlangs nieuw gebouwd VIUATJE i iï n Zwartew g te GOUDA Ontruimd te aanvaarden bij betaling kooppenningen No 2 Een onlangs nieuw gebouwde RENTENIERSWONING met voor en achter tuin bevattende o kamers keuken en zolder met schuur aan de Krugerlaan 133 te GOUDA Ontruimd te aanvaarden bij de betaling kooppenningen No 3 Een flink gebpuwd BURGERWOONHUIS met grooten tuin aan den Zwarteweg hpekjPlalleweg nommers 667 en B67a Ie REEUWIJK ingericht voor bewoning door 2 gezinnen Ontruimd te aanvaarden bij betaling kooppenningen No 4 Een goed onderhouden Pakhuis mot Bovenwoning aan de Lange Dwarsstraat 21 23 te QOUDA In het pand is jaren een lood en zinkbewerkers bedrijf gevestigd geweest Ontruimd te aanvaarden bij betaling kooppenningen Kooper krijgt het recht lood en zinkwerk met inventaris over te nemen voor f 800 No 5 Een WOONHUIS met grond aan de Lange Dwarsstraat 29 te OOUDA Verhuurd tot 1 October 1929 voor f 3 per week en te Sohoonhovan op WOENSDAG 27 MAART 1929 bij inzet en WOENSDAG 3 APRIL 1929 bij combinatie en afslag in hel HEERÊNLOGEMENT aande Koestraal aldaar beide dagen des morgens te 11 ure Einige percielen Wii eo Hooilinil WILLIGE LANOERAK groot 3 19 26 Hectaren Eigendom van C J en f C STRAVER Ontruimd te aanvaarden bij de betaling van kooppenningen Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden notaris Breeder bij biljetten 82 Boekhouden HendelsrekenenHindelskennis HandiHsrecht Oplerding voor praetijk en examen J L A BRAAK Laaraar M O Bui a Mactensslngal WISKUNDE l n aangBlwdoii op z r billöte toot rdaai voor leerlingen H B S en Gymnasium voor candidaten BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door P S DAUVILLIER 751 10 B MAHTENSSlN iEL 12 Pianoen Orgellessen J H DE JONG Turfmarkt 80 GIJ WERKT VOOR UW GEZIN wellitltt vanaf den vroegen morgen Oeen moeite is U teveel en geen last te groot En toch naamt Oij nog steeds geen maatregelen oin ook in dagen van ziekte liet hoofd boven watei te houden Hebt Gij U al eens ingedacht wal tedoen wanneer Gij of een der Uwen in een Ziekenhuis moet worden opgenomen Doe als 6 500 van Uw plnalsgenooten en betaal het kleine bedrait van es cent per week hinderen twee cent Gij hebt dan ook in dat opzicht gedaan wat Uw plicht Is EERSTE NEDERLANDSCHE MIJ VOOR ZIEKENHUISVERPLEGING TURFMARKT 120 In totaal 64 000 Contribuanten De reden waarom otze contributie gering is GKAFZEBKBN GRAFKRUIZEN SCHOORSTEENMANTELS in alle stijlen Beleefd aanbevelend 2526 10 Firma J M van euuraa t nhouivarll VIJVERSTRAAT 12 GOUDA TH BIIVINENDIJK Directeur der Begrafenissen Belast zich oak ndet Crematie op Westerveld Bouwt 228 Talef 822 eouds Vrij Huls met Tuin HHMD enschen zeer billijk een BURGERWOONHUIS TE MUUR bi eventueele koop is slechts f 1000 noodifi m Te bevragen J v d BERG Zwarteweg Huize Marjo Telf 809 Kaas VOLVET 5 belegen en oiide pittige in t Groot n Klein tegen biilül c prOs 10 P Q Taakans Gou we 55 GOUDA Telef 8l i PieiaüL DRKS IR ienische artikeleD en PateotgeDefsmiddelen Consult ook per brief Rewr J DAM Goud acheslraat 7 ROTTERDAM H BROUWER DE KONING Spienngstraat 153 Goada Om brood werd bekroondi Arnhem 1923 Bosck 1924 R dam 192 Dordrecht en Utle t 1927 Is het U bekend dat de NUTSSPAARBANK teGOUDA Ooslhaven 12 fraaie nikkeien 30 SPAARBUSJES UITGEEFT Vraajjt inlichtingen ten kantore der Bank STEUNEN en WriMMEM hat parool der GROOTE QOUOSOHE VERLOTING len bate van het Ziekenhui Verpleging van ieke Armen on Ouden vai Dagen aal den Graaf Floriswei te Gouda Koninklyk Goedgekeurd by Besluit van 17 December 28 No d o OP ELKE 25 LOTEN EEN WINN AAU 20 000 LOfKN 800 prijzan waaronder 100 Hoofdprijzen TREKKING ZONDER UITSTEL OP DONDERDAG 2 APRIL 192fl ten overstaan van Notuna Mr H C J M FRANKEN te Gouda PRIJS PER LOT f 2 80 Istf PRIJS 50 VETTE VARKENS f indir niir keuze 2e prijs ll I Bureau 1 Tel 66 I loh Bell Radio EUrt f Te chn Bureau Blauwttraat 12 OF WOONHUIS OE AUTOMOBIEL ter waarde van pl m ƒ 4000 4 BESTE KOEIEN of zwaargewicht MOTOKRUWIEL ter 3e prys 4e prijs waarde van pijn f 1000 PRACHTIGE PIANO ot SALONAMEUHLEMBNT f 600 COMPLEET BADIOTOESTEL of SLAAPKAMER AMEUBLEMENT ƒ 300 5e prys LUXE TBAPNAAIMACHINE of STOFZUIGER ter waarde IC KT L van f 150 H VAN DER GRAAPP Blauwitraat 19 Tel 763 I Verzekeringen tegen Brand en Inbraak BOUWKUNDIG BÜREAD J C HENRI VAN IN6EN Rotterdam Vlietstraat 8b TeL 11748 Verzorging van faterieur Int rieur Hinderwet Drankwat enz Alles tot het vak beheet nd 5 NaaimachmeB 1 Ruwielen 15 Gouden Meeren en 25 Gouden Dames Horloges2 Nikkelen Koffie ervieMn 100 Theeserviezen 100 Gouden Vulocnnen 100 Carbid hietalantaarn 100 Eikenhouten Bloemtafela 100 Nikkelen Heerenhorloge 100 Koperen Bloempotten 100 Koperen Ro katellen De Verlotingrs Commissie P H WIJTENBUHG c MOONÜ VAN fll Z THnrrp Seeretaris Penning nLter IH DE GRAAF W C C M VAN ALPHEN I Loop niet langer met pijn laat bij ons Uw schoenen maken 20 G v d LINDEN Zn Tel6740 Goudscho Singel 239 Rotterdam bij de Boschjeskerk eci etariaat Graaf Floriaweg 83 Gouda LOTEN VERKRIJGBAAR BIJ DE WEDERVERhOOPER S Schoonmaak in aantocht 111 Denk dan voo ral dat Glas in lood U terugkeerende onkosten bespaart van Vitrage r Het adres is D ROOSENBURG H Markt 7 GOUDA Atelier voor glas In lood Ruime collectie niouwe patronen Reparatlën zeer billijk Beleefd aanbevelend WEG MET DE IJSPRET nu ernstig aan de studie m MaohineichriJTen Steno rafie Boekhouden Talen enz enz m Oüleidi ng waar Praktijk an Examans g Boekhoudinl voor Partioulieren en kleine Zakenm nichen BB Vlugge n Correcte opleiding Vraagt Inlichtingen en Prospectus m I PONT SCHOOL WESTHAVEN 45 GOUDA i TELEF 313 ffi Dir A VAN DE QIESSEN NIEUWE VUGBN DOOSJES TUNISDABBLg DOFFE KASTANJES STUDENTEN HAVER VRUCHTEN IN BUK VRUCHTEN IN OLAS DIVERSE SOORTBN NOTEN BUg ROINTaN mwk Slenteli Alle ziekten van Urinewegen en blaas kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gö lijdt mannen ot vrouwen acute of chronische liekten aarzel niet otn een uitvoerige beschrijving Uwer ziekte ot alleen den naam daarvan op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijner bij M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met de bewijzen van de verkregen merkwaardige resultaten GOUDSCHE COURANT ATERDAG 9 MAART 1929 TWEEDE BLAD De Goudsche Waterleiding Maatschappij en de Gemeentelijke Gecommitteerde K R van Staal Een onderhoud met den Directeur Uit den Goudschen Raad Drie weken gratis WETHOUDER HEERKENS AFGETREDEN WETHOU DER KOEMANS HERNEEMT ZIJN PLAATS NOG STEEDS EEN VIERDE WETHOUDER OVERBODIG Met 1 April a a l egint het nieuwe kwartaal van de Goudsche Courant Aan hen die zich thans voor het nieuwe kwai taal op de Goudschi Coui ant abonneeren worden ile tot 1 April a s verschvjnende nuinmert GRATIS geieveixl Aanvjriigeai te richte i tot het Bureau MARKT 31 Toen in de jongste Raadszitting de Gecommitteerde der Gemeente by de Goudsche Waterleiding My by de discussie over zyn herbenoeming de mededeeling deed dat hy zich in het college vap commissarissen dier Maatschappy zoowel als in de aandeelhoudersvergadering in het hol van den leeuw bevond maar desniettegenstaande toch er in geslaagd was wyzi ngen te verkrijgen ten aanzien van de afschrijvingen en den waterprys voor de industrie namen wy ons voor om bij de Goudsche Waterleiding My zelve eens te informeeren hoe het nu gesteld ia met de verhouding tusschen den gecommitteerde en de Waterleiding My Wy vonden daarin ifemeer aanleiding toen uit de mededeeUngen van den gecommitteerde en den Raadsvoorzitter bleek dat B en W en de Waterleiding My aan het onderhandelen zyn over de instelling eener commissie an onderzoek en dat de wethouders ten aanzien van de aanwijzing dier commissie geen verschil van meening hebben In een interview dat de Directie der Goudsche Waterleiding Mij ons heeft toegestaan heeft deze ons ten aanzien van de insteUing eener commissie van onderzoek medegedeeld dat het bestuur der Maatschappij zich bereid heeft verklaard te willen medewerken aan de instelling eener commissie van onderzoek indien deze rommissie in overleg met het college van B en W wordt aaraengesteld uit drie honorabele personen bekwaam en bevoegd een volkomen onbevooroordeeld onderzoek te doen een commissie bestaande uit leden wier positie en persoonlÜkheid onafhankelyklieid en onaantastbaarheid en volkomen vertrouwen ook voor het publiek waarborgen Teneinde de gestes der Goudsche Waterleiding Mij in vollen omvang te kunnen beoordeelen zou deze commissie dan moeten bestaan uit een jurist een deskundige op waterleidinggebied en een accountant Reeds moet overeen stemmang bereikt zyt tiiaschen het Waterleidingbestuur en B en W ten aanzien van twee leden dier cnmmi sie tervrijl het derde lid zou worden aangewezen door den Commissaris der Koningin in de provincie Zuid Holland Wat de verhouding van den gecommitteerde tot het bestuur der Waterleiding My aangaat op onze daaromtrent gestelde vraag kregen wij ten antwoord dat deze alles te wenschen overlaat Bö een verhouding als de thans bestaande is een goede samenwerking met de gemeente waarop f den hoogsten prys wordt gesteld onmogelyk In een sfeer van wantrouwen kan van samenwerking kwalyk sprake zyn De resultaten welke door den heer aD Staalj ondanks dat hij zidh by de Goudsche Waterleiding My verbeeldt te zijn in het hol van den leeuw zouden zyn bereikt zyn niet door hem verkregen Zooals uit het jaarverslag zal blyken is het afschrijvingspercentage op het buizennet op 3 verhoogd eensdeels omdat voor nieuwe stratenaanleg koolaach is gebruikt wat voor de buiöleidingen slecht is en anderdeels wjjl door den aanleg van een zwaar hoofdriool in db Roemer Visserstraat nadat de huizen gebouwd en de leidingen gelegd waren de nieuw aangelegde buis zoo zwaar is verzakt en afgetrokken dat herstellingen noodig zyn geworden in den Boschweg naar de Vorstmanstraat en in de Roemer Visserstraat Andere aanleiding is er voor verhooging van het afachryvingspercentage niet De Directie heeft zich voor eventualiteiten bij een abnormale wyze Vïin rioolaanleg voor de komende tyden willen dekken door op het buizennet meer dan anders te reserveeren Andere verhoogingen hebben niet plaats gehad Wat nu de verlaging van den waterprjjs voor de industrie aangaat de mededeeling door den heer Van Staal daaromtrent gedaan blijkt geheel bezijden de waarheid te zijn Sinds Januari 1928 is het boven abonnement verbruikte water dat per meter werd betaald tot den prijs van 20 cent teruggebracht op 10 cent een verlaging die aan ca 1000 verbruikers ten goede is gekomen Dit is geschied om een betere verhouding te scheppen tusschen de grootgebruikers die sedert eenige jaren 8 cent betalen en den gemiddelden prys in abonnement die 14 cent bedraagt Het is ook moeilijk denkbaar wanneer de verhoudingen zyn zooals de heer Van Staal dit uitdrukt dat dan eenige resultaten kunnen worden beïeikt Wanneer in het afgeloopen jaar eenige verlaging voor de gebruikers is tot stand gekomen dan ia dat geschied op gronden van goed beheer die van een onderneming als de Waterleiding Mij mogen worden verwacht WETHOUDER VAN STAAL HERBENOEMD TOT GECOMMITTEERDE BIJ DE WATERLEIDING MIJ WAAR BLIJVEN DE INLICHTINGEN AF EN OVERSCHRIJVINGEN EN WAT DAARAAN VAST ZITl DE ZWEMINRICHTING OP ZONDAG OPEN DE JAN KATTENBRUG DICHT INCONSEQUENTIE VAN DE S D A P gerij die aan de door hem beweerde wantoestanden een eind zou maken Deze bykomstigheden zetten deze benoeming m een byzonder lichc te meer omdat de burgerij nog steeds wacht op de bewijzen van alleiï wat tegen de WaterleidingMy en haar bestuur op zoo onfrissche wyze 18 aangevoerd Het was dan ook niet te verwonderen dat Mr de Witt Wynen het noodig vond den voorzitter van den Raad nog eens in herinnering te brengen de door dezen voorzitter op 17 Dec iy2S gedane toeezegging om eenig licht te verschaffen in deze Water leidingaffaire en de verhouding tusschen het Waterleidingbestuur en den gecommitteerde Het is met de eerste maal dat daarop is aangedrongen maar tot nog toe zonder eenig resultaat Intusschen ontbreken de bewijzen voor al die heftige aanvallen nog steeds Het is nu al een paar jaar geleden dat die aanvallen z jn gedat n en sindsdien is er nog niets voorgevallen bij de watervoorziening dat ook maar eenige reden tot ongerustheid heeft gegeven zoodat de burgery wel bekomen is van de alles in rep en roer brengende agitatie die voor de verkiezingen van 1927 door de S D A P is gevoerd Men is er al aan gewoon geraakt dat deze wethouder en gecommitteerde steeds door eén vergrootglas spreekt waardoor men vrij sceptisch tegenover al die beweringen is komen te ataan Dat neemt echter met weg dat hpt toch vel gcftveni cht i dai nu eens open kaait wordt gespeeld en de bewijzen op tafel komen De wethouder igecommitteerde kan er zu li niet afmaken zooal i hij thans in den Ran i l M ft gedaan met te beweren dat hij m df vergadermgen van commissarissen en ajtiid lhouders der Waterieiding M y een me ilyke pobitie heeft en geen steun vindt vooi de uitvoeniig van hetgeen hij wil dat hij diiar zit in het hol van dien leeuw en de niettegenstaande bereikt heeft dat het afschrijvingsipercentagy is verhoosrd en de wivterprys voor de indii trïe is veriaagd Met dergeiijke beweringen kan deze gecommtc teerde zyn rol van reddtr der burgerij nivt vervullen En evenmin met de mediedeeüni Üat er bij B en W geen stagnatie is om hft onderzoek in deze door een commissie te doen geschieden Wij hebben dezer dagen hooren verluiden dat het juist de samenstelling eener commissie van onderzoek is waarom B en W het met het Water leidingbestuur niet eens kunnen woró n Daar hapert het En daar zal het blijven haperen zoolang de gecommitteerde en B en W in deze niet een volkomen objectieve houding willen aanvaarden De wethouder Van i taal die nu voor lÖl J Vi edier i benoemd kan nu de kamerverkiezingen naderen waarbij hij weder een lol heeft te vervuHen ayn fr pel voortz tten en een nieuwe acte creeeren van dic tragicomedie die wij eei tijds reedh dt e W iLe leidingaffairo hebben genoemd keer tusschen Trelieborg en Sassnitz weer volgens de dienstregeling te kunnen hervittten Mdddten in de Oostzee dryven nog geweldige ijsmasaÈX waartegen de gewone stoomiichepen machteloos ztjn Vooral ile s nachts is daardoor het varen zeer govaarlyk Te Stockholm z n de kolenpry en zeer gestegen Dit zal waarschijnlyk heden wel afgeloopen zijn aangezien negen kolenschepen die langen tijd in de goH van Dantzig lagen inigevroren heden begeleid door het pant erschip Dröttning Victoria naar de haven van Stockho m zuMen worden gebracht t Waa maar een korte zitting die de Goudsche Raad deze week heeft gehad Dat was wel iets buitengewoons De Raad is er zoo langzamerhand gewoon aan geraakt ettelijke keeren per jaar te vergaderen waren er niet 40 zittingen in 1928 terwijl in andere jaren dit aantal IB tot 20 was en bovendien zeer langdurig bijeen te blij ven omdat de agenfla s overladen en de discussies langdurig zjjn Ditmaal was het een uitzondering Even half elf was de zitting beëindigd Het had echter nog vroeger kunnen zyn want de agenda vermeldde geen bijzondere punten Blchter waren er toch nog enkele die hoe onschuldig ze er uitzagen van diepere beteekenis waren dan de formeele voorstellen inhielden BINNENLAND De verjaardag der priiMes UitMtfrthig der S D A 1 Het Verbond van Nationalisten heeft den minister van Waterataat ve cht mede o n incidenten als in 1928 zijn gebeurd ditmaal te voorkomen niettoe te laten lAt op den geboortedag van Prinses Juliana andermaal een reVolutionnalr program door de S D A P zal ten gehoore worden gebraclit Het verbond acht een deiveiyke altKending een slag in het aangesicht van alle oprechte vaderlanders De prinses blijft nog te Katwijk aan ee t Wierle weer ingehuard Van offleieele zijde wordt meegedeeld dat het in het voornemen Ugt van H K H Prinses Juliana om de villa t Waerle te Katwyk aan Zee waarvan de huurtijd half Maart verstrijkt weer voor eeiiigen tyd in te huren Dit in verband met het plan van de prinaea om de a B academische cursua aan de Leldsche Univergiteit nug voor een gedeelte te volgen Wü doelen op de wethouderabcnoeming Ie benoeming van den gecommitteerde bij de Waterleiding Mij het eenvoudige voorstel om niet over te gaan tot detailleering van de af en overschrijvingspoaten voor den Raad en de openstelling der Zweminrichting De benoeming van den wethouder Koemans tot opvolger van den heer Heerkens was een aangelegenheid die in den kring der r k fractie was geregeld Men herinnert zich wel de omstandigheden waaronder de wethouder Heerkens is opgetreden in de plaats van den heer Koemans De omstandigheden welke daartoe aanleiding gaven z n nu gewijzigd en het mag ats een daad van hoffelykheid worden beschouwd dat de heer Heerkens thans het oogenblik gekomen achtte zyn zetel weer in te ruimen voor zijn voorganger die deze weder gaarne heeft ingenomen wat in de keuiken van het college precie gebeurt Dat nu wilden Mr de Witt Wijnen Overhand juist wèl gewaar worden De bestrydmg van B en W en tertJlrtioitte de verwerping van den Baad op advrós van B en W heeft daarom geen verwondering gebaard By het voorstel tot goedkeiurin der gewijzigde reigeling vj n de openste linfr der Zweminrichtinig Ïa het tot een merkwaardii deibat gekomen over de sluiting der inrichting op Zondag Zooals jbekiend is het Zwembad in het afgeloopen jaar geheel vernieuwd en ii een nieuw reglement van openstelling daarvoor gemaakt dat als proef heeft gediend Daaronder behoorde ook de opensïtelUng der inrichting van 9 1 uur des Zondags Tegen die Zondag opening zijai de heereii Verkei k Muij wii k Polet en Kamphuizen op principieele gronden van godsdSenatigen aard in verzet gekomen n de heer Overhani heeft dat verzet ge steund zij het alleen op giond van Zondag srust voor het personee Gaf het standipunt der protestantschchriste lijke leden aanleiding aan de E K fractle zich te verklaren als voorstanders van de opemfttéliin op Z ndag op de zuiver ptactlsche gronden dat by niet open stelling de jeugd elders op govaarlyke plaatsen gaat zwemmen het verzet van den heer Overhand bracht de geheele ovea ige S DA P fractie in het geweer die de zwemsport met wilide offeren aan de Zondiagsrust van een paar badknechten Hetgeen tengevolge h ul dat deze s d ledien het verwijt moesten aanvaarden zeer iiw on sequent te zyn daar zÜ enkele weken geleden ter wille van een enkelen brugtwacbter er vóór gestemd heibben om de Jan Kattenibrug op Zondag te sluiten Daartegen is niets aan te voeren Van de S D A P mag nu cont equent niet anders worden verwacht dan dat de geheeJe fractie met uitzondering dan van den heer Overhand een voorstel doet tot wederopenstelling der Jan Kattenbrug op Zondag Maar dat zsl nog weJ even duren Oe Volkanbondsvar ad i ïno De Vei Staten en het Haagsche Hof In de Raiadtyzitting van gisteren werd allereerst een voorstel aangenomen van de financieeie commisisie betreffende den financieelen steun aan aangevaUen staten bij hrt uitbreken van oorlog of by dreigend oorlogsgevaar De Vol kenbondsvergadering van Seiptember zal zich uitvoerig met dit ontwerp bezig houden In haar toelichtmg zegt de commi9ï ie dat het doel van dit ontwerp is den regeeringen een gevoel van veiligheid te geven en het beperken van haar bewapening mo ieLyk te maken Bovendien zal een financieeiie organisatie het den Raad van den o kenbond miakkelyker maken te bepalen welke maatregelen hij in geval van het uitbreken van een oorlog moet nemen en daardoor zal het risico voor een aanvall endeii ttaat vergroot worden Een vertrouwen man van Zwits orsche nationaliteit aal de controle over de ter beschikking staand j oldmJddelen uitoefenen In het ontwerp is voorts voorzien in de mogelijklwid van htl opnemen van een internationale leening die op alte groote markten kan worden geplaatst en die igegarandeerd wordt door de belanghebbende mogendheden De aangevallen staat verkrijgt daardoor een moreelen en materieelen steun in den vorm van een internationale garantie van alle staten die de overeenkomst onderteekerfd hebbi n en onder toezicht van den VoÜkenbond De overeenkomst zal voor tien jaar geWifr zyn Chamberlain en ZalesAi wezen beiden op de groote beteekenis van een dei Hjke financieele organiaatie de Finsche minister van buitenlandsche zaken Procope s prak zijn voldoening uit over het totsttandkomen van dit ontwerp en Briand verklaarde dat hy dit voorstel dat ver buiten het kader van technische maatregelen gaat en groote politieke beteekenis heeft met vreoigde begroet Dit vraagsttik betren niet alileftn de ileden an den Volkenbond maar elke regeering zonder uitzondering In de geheime zitting heeft de Raad kennis genomen van het voorstel van den oudsecretaris van buitenlandsche zaken der Ver Staten Elihu Root deze week officieel aan den secretaris generaal medegedeeld aangaande de toetreding der Ver Staten tot het statuut van het Perm Hof van Internationale JuStitde Dit voorstel komt in het kort hierop neer dat indien de Raad besluit raadgevend advies aan het Hof te vragen hiervan mededeeling wordt gedaan aan alle 8taten die tot het Hof zyn toegetreden Indien de Ver Staten van meening zijn dat z by de zaak belang hebben deelen zij dit het Hof mede Het Hof schorscht de behandeling dan op er worden dan onderhandelingen gevoerd tusschen den Volkenbondsraad en de Ver Staten om tot overeenstemming te komen over het te vragen advies In het onwaarhchijnlyke geval dat deze onderhandelingen niet slagen geeft het Hof toch aan het verzoek van den Raad gevolg De Raad zal vermoedelyk vandaag in openbare zitting op dit voorstel terugkomen ten einde uiting te geven aan zijn voldoening over het feit dat thans een basis is gevonden die de toetreding der Ver Staten tot het Perm Hof mogelijk maakt Het voorstel van Koot zal daarop worden verwezen naar de juristencommissie die 11 Maart a 8 bijeenkomst om de eventueele wijzigingen in het statuut van het Intemalaal Hof te bespreken De niet a Uedaag che combinatie Mr de Witt Wynen 0 erhand heeft van B en W op het verzoek om de pofften van af n overschrijving van de begrooting te detaiileeren en aan de leden gedrukt toe te zenden nul op het request gekregen In n afwijzend advies hebben B en W deze vraa afge wimpeld met een becyfeiing van kosten ca ƒ 200 per jaar en de mededeeijing dat er bovendien nog zooveel werk aan vastzit dat den wellicht nog een ambtenaar in functie zou moeten worden gesteld Dat B en W het verzïtek zouden afwijzen stond voor ons wel vast Maar dat er Kulke gezochte motieven voor zijn gebruikt dat IS wel wat ma Het kostenmotief f 2 i0 per jaar meer aan uitgaven is zoo geweldig opgeschroefd dat dit niet ernstig kan worden genomen Met een vierde tot een derde van dat bedrag is het al heel aardig becyferd om van een extra ambtenaar maar heelemaal niet te spreken Maar dat argument kan gerust achterwege blijven Hier gekit een gansch ander motief en vrel dit dat niet bij Wyize van administratieve overschiyving bedrag n worden gevoteerd van zaken die niet aan het oordee l van den Raad zyn voorgelet d En dat is oen heel emsti motief Zeer terecht heeft Mï de Witt V ijnen er die aandacht op gevestigd dat door een zoodanige overschrij ving de kosten zijn gevoteerd voor de z g geheime commiRPie van 12 uur die tijden lang een on lerzoek heeft ingesteld naar de rioleerings aamgelegenheden en wat daaraan vast zat Meerdere lieden van den Raad hebben door deze af en overschrijving on bewu st hun anctie aan die uitgaaf gegeven Het is voor een college van B en W noodzakelijk om langs den weg van af en overschrijiving overschreden begrootingispo iten gedekt te krijgen Nu is het een feit dat in t iilgemeen een college van B en W het meestal niet geiwenscht acht dat van die overschrijdingen nu zoo naawkeurig gewag wordt gemaakt m a w dat men kan zien Het is volkomen verklaarbaar dat van de zijde van hen die bij de vorige wethoudersverkiezing als hxm meening hebben uitgesproken dat zij een vierden wethouder in Gouda overbodig achten ook thans tegen de benoeming van een vierden functionaris verzet is gekomen En zulks Is te meer te verklaren nu sinds het wethouderschap van den heer Heerkens de taak die de burgemeester op zich had genomen nog is verminderd wijl de wethouder van financiën die ook openbare werken onder zijn beheer heeft ook nog het onder den burgemeester ressorteerende Woningbedrijf tot zich heeft getrokken Hieruit blijkt wel dat alle beweringen die er vooral van S D A P zijde zyn geuit om de noodzakelijkheid van vier wethouders voor Gouda te betoogen omdat dat ambt zooveel van den functionaris vprgt kant noch wal raken en door de praetijk van de voorstanders van het vierwet houders systeem zelf om hals zyn gebracht Het ia duidelijk dat de vierde wethouder in liet college is gebracht uitsluitend uit politieke overwegingen om de democratische richting in het college een volstrekte meerderheid te bezorgen Ehi zulks óp kopten van tie gemeente die zonder dat de noodzaak daartoe bestaat één wethouderaaalaris van ƒ 2000 plus de daaraan verbonden conseijuenties zal moeten betalen Nu is er sindsdien wel eenige verandering gekomen in de verhoudingen welke er tusschen de roomsch katholieke leden van den Raad en de S D A P afgevaardigden aanvankelijk bestond ep zal het daarom moeten worden afgewacht of met de nieuwe intrede van den wethouder Koemans die werkelijk een sterke figuur is een ander geluid uit het college zal komen dan hetwelk de Raad tot nu toe te hooren kreeg het feit blyft dat voor de werkzaamheden ala zoodanig Gouda geen vier wethouders noodig heeft Op grond daarvan hebben dan ook o i terecht Mr de Witt Wynen Mevr Riesz en de heeren Verkerk en Polet aan deze verkiezing hun medewerking onthouden Het moge juist zyn dat onder een ander bestuur er ook een periode van 4 wethouders is geweest een toestand waarvan wij de noodzakelykheid ook toen hebben betwyfeld een vergelijking met die periode en die van thans gaat niet op nu één wethouder uit zuiver politieke overwegingen feitelijk drie plaatsen heeft bezet om ook in den Raad een grootere machtspositie te kunnen innemen RADIONIEUWS Programma voor heden Hilversam 4 Italiaansche les 5 Fransche les 6 01 Dinermuzick 6 45 Duitsche les V A R A Uitzending Concertgebouw Amsterdam Die Jahreszetten in de pauzf spreekbeurt K v d Walle Buiwn 5 30 Dinermuziek 6 30 Spreekbeurt 7 Engelsche les 7 30 Knipcursus 8 Spreekbeurt 8 20 Concertavondi onai BUVTENLANDftCH NIEUWS ZWEDEN Het iJB in de Oostzee Hedm vermopdelijk hervatting vart den dienst Saaimitz Trelleborg De moeilijkheden tengevolge van het ijs langs de Zweedsche kust ïijii thans iets minder gewovdesi Men hoopt heoen het ver Elk jaar benoemt de Raad een gemeentplyke gecommitteerde bij de Goudsche Waterleiding Mij De wethouder Van Staal wiens mandaat met 31 Dec j l was geëindigd is voor 1929 wederom benoemd De benoeming is wel wat laat gekomen want reeds verstreken twee maanden van 1929 waarin de gemeente feitelijk zonder vertegenwoordiger is geweest Maar de benoeming ia er nu Op zichzelf zou die benoeming niets bijzonders beteekenen ware het niet dat de gecommitteerde de wethouder Van Staal de man is geweest die in woord pn geschrift in 1926 27 de Goudsche Waterleiding Mij op dusdanige wijze heeft aangevallen dat er letterlijïc niets en niets van deugde dat deze gecommitteerde zich toen als de auteur van het fraaie epistel Het Goudsche Waterleiding schandaal hpcft opgeworpen als de redder der bur