Goudsche Courant, zaterdag 9 maart 1929

marktberichten CooneralUve Tuinieravereeniginj Gouda ea Omatrekan tjrroeiitenvetlinK Goudj T 8 Muait Spmiten 1 30 10 II f U 1 WWof I I l 52 11 I 11 1 K 1 80 8 60 per 100 K G ScMeni i 908 50 per 100 l s Eicr f 7 90 9 iO per 10 luks Dunsel ƒ 0 89 1 10 pei KG Het eciste dlHisel werd aangevoenl duden heer J A V 7jnten Ridder v Cat eir alhier Nationale Bankvtreeniging Oosthaven 2 i SPAARBANK m t SS R ntav rgoeding Hel ontdooien vw be r uoii waterkidlngen Deaer dageji nnuikttn wy melding var het swces dat de heei in Kuipers adj dii der Ijchtfabneken tn Nee er lioofdopzich ter hebben H eten l bereikm by het ont dooun van waterieidmg n loor middel Min electrischen Dtroom De7t nndmg is dm et v ereldkuudig gi daiuHMi niet innidtr echt i sipwU l hoofdzaak achtci het front en wel m de plaatsje Apuentieren een I ran ch dorpje lu ht by de Belgi che gi eits De hoofdpi i oon htt meisje van Armentièr s 7ooul ok de titel vmi dtze film luidt woont i eui oude nitht in etn tiifi waai eemge J ii t I tilt oldaten va tt bezoekers wnrdti Hut tu tlien een dai soWttbén en niadt mitotUc d Aimuitieiei een hethtf b ii i 01 t tanl is U begrijipei en tlat dit niet biuni voordal een ueks van spannende en intiiukvvtkkwide Rebeurtenissi n elkaar ijn opgevolgd I ook duidtl k ïtelU Bi d heeft een luWieme vertolking ar gevtn iii h t n jiij van Afmentièiöhl iet ondci onder lien indruk te zyn v komen van deze rotpmit 7al men dez w hii ch u vbui f vptlaten hmmabloein collecte IV jturiyksthe mmubloem collecte zal dit jH II bthüudeiis toestemming van B en V an U uda weer ip den ÏVeede Paasth dag wordengehouden Uel btjituui dtr vciteiuging tul bestry ding der tbc t Gouda hoopt dat het Goudsthe publiek met al achterblyven htt hmniabloenipjt te koopt i het bloempje waarvan dt verkoop ten goede komt aan tbt lyder van atlo gezindten lU Neder land eu dat daarom dan ook door een ieder gekocht moet worden Dame tn jongedamth die willen mede werken aan de t mmabloomtoUecte gelieven zich te wenden tot het h mmabloem comité der vereeniging te weten Mevr Hupk s Geldtfrblom touwt 21 mevr Kups Boon i 1 lendeweg nievi N fcoeters van Balen Blanken Crabethatraat en mej A M M Potters Markt 20 alsmede tot bet ere taria it der vereemging Katteuhingel b l itbreidiiig Meubelmagaziinen I G Potharot en nen H t bekende meubelmaga yn van ie ir ma I G Potharfat en 7oon aan den Kleiweg heeft tn grondige verbouwing ondergaan waardoor het aan ruimte en aan practisthe mrithtmg veel heeft gewonnen De inaga iyntn hebben thanb een oppervlakte gekre gen dn met mmder dan liOO l J totaal een koloa de ruimte waardoor de expositie van meubelen karpetten tn alle wat tot de w uninginrichting behooi t veel betei tot haar recht komt In het groote lienedenmu gazyn aan de straatzyde n op een ruimte van SGÜ Mi een keur van meubeien karpetten en tentoongesteld men kan zith daar zoo vooi zyn heete hmsinnchting in stalletren En na deze fraaie groots diow room volger dan de andere magazynen bo ven waar met oud Hoiiandsche meubelen ook een enorme keuze in wiegftil kinder wagens en wat daartoe verder behoort aan wezlg JS Het i zeer de moeite waard deze door de verbouwing belangryk vernieuwde ma gazynen aan den Kleiweg 90 92 zoowel aun de buitenzijde als binnen te gaan aen tiatis Thee enKoffieschenkerij by de firma Tongerloo Groenendaa Gedurende eenige dagtn he ft de beken de koffie en theefirma de Erven Wed J van Nelte in den winkel van de firma Ton gerloo Korte Groenendaal alhier een gra tib tliee en koffieschenkery ingencht ten einde by het Goudeche publiek hare pro ducten meer en meei bekend te maken De afgeloopen dagen werd daarvan door me nigeen gebruik gemaakt Vandaag is het de laatfcte dag Ook voor heden geldt de mt noodiging om koffie en thee te komen dnn ktn voor ieder Nationale Bank vereeniging Aan het jaaiversitg over 1928 dei Ni lionaJo Bankveiecni ing ontleenen v y hil navolgende Het afgeloopen jaar i voor onze uiste liiig beviedigend gevveesl waartoe de guj iige lentebtandaard m hel jaaj 1928 en de meerdei levendigheid in de effecten tram ictiCh medewerkten Niettegenstaande de met onbelangrijk hoogere tortm m htt Pensioen en Ondei teuiung londs ƒ Mb 059 06 vong ia ir ƒ 49 995 43 IS de meordere bedrijfswin t behaald zondel dal d onko ïten fich in ty leende lyn bewogen Het aantal onzer lelatien Wyft 7ieh t It de yk en legelntatig uitbreiden Gedurende het geieele boekjaar hielden vy een belangrijk tepoed bij de Rotterdan h Bankvereeiuifmg OnAC debiteuren achten wy geheel 1 V aardig VoorK st ld wortit uit de winst ƒ oOOO 0 t bestemmen voor onze speciale reaervt tegtn debiteuren f lOOlMlO toe te voegen aan de tatutaire lencrve f 200 000 af te schn en op gebouwen en teven s extra ƒ J50 000 af te schrijven op dit hoofd n daami het dividend te bepalen op 5 7 Het wmstcyfer dei rente refcenmg be draagt ƒ 3 274 829 86 tv j f i 924 499 11 dat der provisie ƒ 2 496 672 6 vorig jaar f 2 333 381 14 De onkosten nckenlng wyst ann gesirfitst over d twee hoofden Hono rana ƒ 2 098 663 7 ivj ƒ 2 627 487 58 en bedryfsonkosten f t82 788 80 vorig j f 968 284 76 De mtto winst bedraagt f 2178 578 34 v j f 1750 223 58 De verdeeling der nettowinst ad I 2 178 578 84 nu aftrek van de uiltoenng volgeniJ art 16 der statuten van tantième aan plaatseMfee direct umi bedragende f 39248089 v ƒ 116 449 9 laat toe na de hteritovenwenoemde reaerveenngen en afBchiVww n uitkeermg van 5 dlvi dend ƒ 500 000 onv en een reserveennfe VOOI belasting van ƒ 45 250 onv ter irden n twt zagen wy in de Telegraaf ree U op oon afbeelding jicrsonetl an de Ani tirdam he lichtfabrieken lM g li t id ie dor heensn Kmpers en MetU i in loe passing tf brengen Manr de name dir Goudschf jdMseur zagin wtt er met bij Ned Her kerlt Naar dt foudsche lost meldt heeft ie he r J A an Kk iKdankl nU diaken dei Ved Herv Kerk Naar het blad vtmeemt staat dit bedanken in verband mtt htt be roeping erk dei g meent Vuto van dea duk gereden Htduunurgen r tnl de iathtaut van tien heer J an I aui uit Ouderkerk a d IJssel by Üudt rkerk tegtii een boom v aardoor hy van den dyk kantelde Dt uuitteitden de beer J van Dam tn een iyp cabine erd Bet MËISJË voor de niorgenurtn S 6 AiK Mej IPFt Keiserstraut 87 QEVRAAGD net Dagmeisje 15 a It jaui van 8 uui tol i uur H hl Zich aan t melden Krugprlaan 1 Gevraagd tegen 2 April wegens huweli k der tegenwoordige een Nel Dagmelsie met beneden 18 laar Adres GROENEVbLD 1 urnstraat 1 Alfen a d Rijn 10 Wegens huweli k der tegenwoordige direct een nette WmKEUUFFROUW GEVl AAGD PG Intern Adres Grossierden Pa K BPKI UN St Anthonistraai 8 Gouda 10 1 elkaar gedrukt epiessing her beste cn beproefde inwrijfÏDÏddd tegen rheumatiekjicht Uit apoUialiu M d K uuri 1 mb Mevr VAN HAMEL Duinweg 12 Deq Haag VRAAGT wegens nekte gev l der legcnwoordige een keurig net Thalia bioscoop D rhalia directi mtioducetil than lei 01 Gouda geheel nifuwe Amenkaon tht ensati artiftt nl Uichtrd Ulmnteh ji A inenku alpm ibek nd l de Iwilmg ai Doujiia l airbank lip diooi de en arti i vtrd gebruikt al tuut oor eer gtvaar Hike toeivn Richard Tahnat h speelt du hoofdrol m dt gnftr enBationeele Msm r idmrfhe f lini Op de dompel les dood Niet MÜeen d tn 11 iel lef heb hers maai ok elk nnder zal met loot genoegen de ei tilm nn Aan het nmoRelyke grenzend taaltiea van moed en durf worden hier Kt prespnteerd Kracht en beliendigïieid ro ke tw ze duif en aei obatiek volgen elkaai m snel tempo op Het spel van den hoofdpt oOTi doen pen ieder al nu reeds reikhalze 1 1 uitiien naar de volgende fjlm van dez eminenteii spreker Het toevlucht voor oi be hui den laat ons Rep inald Denny zien in een klucht tan 6 acten Een echt komische dieveiihistorie niet de i ermake Iiik ite i tiiatws Tl vele allengrappigate momenten Wat vooi meuws er js onderde zon geven ie Futhe revut en het HoUandisch nieuw weer Zelfs de Goudi rhe pfl ienrit is nut ergeten AI extra nummer draait een komiwhe t vee actei Vrijkaartje Het orchfet illustreert op werlieiyk tj hlieme w ze dit vtruJdielyke proganim i met de nieuwfrte en meest ppipuïaire muziek en L = op zichzelf ilreedb een bezoek aan Thalia waard Ren programma dat nieman I nias wiiimen te gaan zien Benuemmg M j M Ouweneel alhier ia als kweeke linge met akte benoemd te Voorburg aan de rhool voor Cbr Nat Onderwijs hoofd S de Jong Voor het bei Dtp bedankt FK R Kok predikant der Geref Ge meente alhier heeft bedankt voor het he roep naar Ridderkerk Besmettelijke ziekte lm btadhuire werd m de week van 3 tot on nipt Maart aangifte gedaan van twee gevnllen an besmettelyke ziekte en wel ten geval van roodvonk tn een geval van diphthentis Dr A B an Deinde voor het Natuurkundig Qfnootfldiap o als WIJ reeds hebtien gemeld spreekt Donderdag 14 Maart a s des avonds 8 uur m e n der alftn van de bocieteit de Réunie de hter Dr B Demse leeraar aan het l ra tnman ch Gymnasium te Rotterdam o ei WiKiöLliachtigp heren Demonstra ties en liLhtbcelden nullen het gesproken woor Schouwburg bioscoop Na dt iK ning m uïch pittig tn opt ek dooi het stnjkie ten gehooie arebracht ei we aHerter l lu Hollandse i nieuv aai an v e in t Wi onder notecren het ij V enuaak 11 de Gouwzee biU Marken o i net het autt pirk rhit men daai had mge lichl 0 ei eenige tientallen jaren za dt t fiim wTuiiTchyidyk n historiJiCh document yn l n geestige teeitenfilm lowiitje in 1 et ircub houdt on daarna genoegCLijk zig ladat het interessante viereldnieu v ad gedraaid Va en vroolyk nummwr aiinn DoWn Vemon duWeVyk laat uitkt men hoe dol hij wel op meisjes i s krygen wi hel impo ante hoofdnummer dai allwr rred een gang naar den Schouwburir hi otp numschootü loont Dit hoofdnummer m wederom een ooi Itjg fiim die teretjtjt e Engelech groot parade wordt genoemd Zij werpt een mii der hei Iwht op bet wetipeSüke le en aan het front dan de Groot Parade deed maar dat zelfstandig kan koken en werken Salaris f40 GEVRAAGD roo spoedig mogeliik flinke DIENSTBODE elfitiindi kunnende werken en koken V g V Hoog loon Brieven aan Mevr J ter Linden O Amersfoortscheweg 13 Hilversum Bel op No 708 Wij koopen legen de hoogste waarde alle voorkomende goederen i oals WInkelgoederen Meubelen geheele of gedeeltelijke Inbosdals Winkel en Zolderopruitnlngcn enz Hambupa Hoogandoorn Mol nw rf 30 Wasihavan 41 Davfriilryt 4M Orkwt 06 Moxarts pianosonates Oe PonUlr noMt os Vaudeville 10 o5 Dfinflmuuelï L nKenlK rK Bfli6 GrauiofpoQpIaten M Vrooldlte avond y 50 Asdaagsche uitzending PIlB 10415 I an imuziek SPORT BN WaPSTRlJPBN VOSTBAb Pregrimnia loor oiula 10 Maart Ui N V B Afd I late Uas e Haarlem K C H U V V Den Haa A D O H D V b Hilversum Hilversum H F C Eotterdam irU V L C IJmuiden stormvogela Ajax je Klaaw D Alphen Alpliia iïchevemngen HiUegom HilUnen t ri S Schoten Schoten L P C Hajrlem 1 H B t V o Afd U latt Klaibe AmsteniHm Blauw Wil V S V Rotterdam ttyenoord H V Dordrecht 1 F C t tjKloi Ben Haag H B H Bxcelaior Haarlem f 1 0 Z FC 2 Klaaee Staonnchem V W NeptunusGouda ud BFC yiaardingen Fortuna üt Uoogftr Schiedam 5 V C V V Utrecht Hercules MwwMie feKlasaefl ischoonhoven Schoonhoven Bodegraven Rjtterdam toal VJFO Schiedam OTLS ONA Rotterdam t Noorden Tranavaüa JeJUoawC Z iat eiat Voorwaarte Utrecht KamponfiT LTtrecht uiemborg Guiembors Olympia Uerdam US V G S V i liLlaase C bhedreOit SliedrechtThe H Hi Rotterdam DJS 0 Si Rotterdam Bi S Fluks chledam Schiedam MoofdreUit tiotterdam 3 1OJ JU0£J Res 2e Klasse B ouda Olympia i S FC 8 Rotterdam St Hooger i IV jenoord 3 Den Haag H V V 2 Spart 8 Ras ie Klasse A Alphen Alphen Z KVG 2 Leiden UVt a ADO 3 Dwi Haag VIOS 2 A S C 2 Ras 3e Klasse C Oouila l S V 2 S I O D 2 fcchledam SVV i OeonidaB 2 Bodegraven Bodegraven i Overmaas 2 Afd m late Klasse Apeldoorn Rob etVel A C Wagcningen Vi agenülgen A 10 V V f iachede Ënsch Boys Go Ahead Arnhem Vitesse Jwischede Almelo Heracies Tubantia Afd IV 1ste KlasseRoermond Roermond M V V Triburg Willem II NJl s BoBch B V V WilheUnina 1 mdho en P S V N O A D lllburg lOJtCA tindhoVTO Ud V iste KJ sse s tri oRingen GW Be Quick Leeuwarden FrIesUuid Velocitafl Leeuwarden Leeuwarden Alcides Winschoten WVV GVAV Veendam Vaendam Achlllea Q V B l3te KlasseLekkerkerk 1 Uouda a Haastrecht 1 Schoonhoven 2 Waddlnxveeu 1 Olympia 3 x Alphia 2 0 N A a 12 uur 2e Klasse v Gouderak 1 ONJt 4 Moordrecht 2 Gouda 1 Olympia 4 Waddinxveen 2 IB uur GSV 3 Alphia S 11 30 uur 3e Klasse A Waddinx en J Alphia 4 12 uur Alphen 4 Bodegraven 3 12 uur Woerden l I kkerkerk 2 O N A l Gouda 5 12 nur 3e Klasse B O N A ► lekkerkerk I Gouda 6 Schoonhoven i 12 uur Haaftrecht 2Moordrecht I 12 uur Zevenhuizen 1 Gouderak i 1 H TF VNtH RMnlattd tegeo ei n tombiniiti Vra terdam IVn Haajï Mej pit lïadt lil Esfitn spd ji Dp emeiiKde ploeg van Amsttrdaniw he JU HiiagïiChe spelers die p Zatertlag lu en 7ondHK 17 Maart m Ih m een redstryd gaat spelen alf tegenb aüek vo r de w d strijden welkt Ri nland l r peelde i is hIi f tgt saraenpmteld Heeren enkelspel 1 tL rikson Z van OKt 3 Koopman I Sigmond Menaber 6 dr Bchren Voor hPt daDie enkeibpel 19 m j Bdi mar mtgenoodigd alsmede ine r trmnvk doch beide spcrNtcrs hebben weRens k br k aan voldoende oefening bedankt Het damep enkelspel wordt nu ge spe ld doer 1 mej nt rs 2 mei Spit 3 m vr Jonflgiere 4 m j Haa Hel danies dubbelspel I mej Canter mevr Jonquière 2 mej Haas mej Spit Het gemengd dubbelspel 1 Mej Can terK i nk on 2 mevr Tonquière dr m h r ns 1 Mej Hdai Koopman 1 Mej Spit Sigmond H eren dubbelspel l Koopman Fnkb son 2 Sigmond dr Behren 3 van OKtMcnabar Voor Mej apit m djt haar eeret w ed itx d over de grenzen STAiDSNIEUWR GOUBA iVllaart 1989 Vervanging BurgemcMtfr Verdeelinu runctie Kuiigenieestei en WKhuud rs deelen dei 1 aad niede dat £ m vftrinnd met de w i iging welke m atnen teit4i lg van liet ollegL Is geküineii fn met intichtnemiii van het daaromtrent bopaaUk in irt 7 Ir lid der Gemeentewet h bw be iloteii dwi heer Wethoud is J Donker atui te v n zen om d Bui nioestei by unge leldJii id df C7ighpHl nf ont tenteuis te er a i£i i til alfi p flatHvtnanx rs an den Iw Don kei de Iwereoi Wethouders C H koeman K K vaji Siaal u W SAKler m de mjIi orde all iIeri Q eji rmeW In rhand met dt mutatit ui h t oileg all B wi W door dt nt la gneming au donlieer A Heoricon de beiioemuig an ik uh r C H KoeiiMüi de7e funf tit venlee t Mjf al vol jye Burgenwevtei Personeel i aken en H endion t Wethoudet I V Donker G m aitt I lolü fabneicer pn Gemeentehilw KemtLin en Onfc mettmgsdlpfi it Wethouder C H Ko nians Social a i trclegenheden Annwew n Marirtwaaen n Opembmu Slachthui i a = ïp eVuur ie DinsiJag 11 12 1 m Wi thouder W kuiderv Onderw y en Ge meeaitelyk Pen iioenfond pra kuur d l in= da8N 1 2 u nni Wethouder K R an Sta l Gemeente ftnancK ji Gemeeiit u rken Bouw en o nlngtoeylcht en Woningbedtyf Spt erkunr desT iii d g lOvm la iu n in Vereeniftiii van njrmmge R fT Mmden LedenTert idtrinc iji teid üiid huid dt aideeiiiig jouii a bo tjifi iuo niü Lie liKuig h wi t teU I a fjaai ultM he It demti gadermg i e ly loote Dpkontt Wrf til bewyv dJt ie S y 4 mia g Htr imdt b weguig u U to Srotiendf = Sa tn kort upt iunj b tK r i iui it n Ook sprak een ier le ien der dunk ie trgadering uit aan de redamtie vai d loud the Uniiant het Da fl lad van Gou 1 en let Goud tcli Volksibliad die altyd belat t ioo j de gotiüdietistise bijeenkomsten ondc taidwuouw oanicondlgen Hierna hield de heei J vaji Koasimi e taueiip ovei Dc pooitie dei Vrijzimiigeii n dl Htnonnde kaïk waann hO hi tonw ei a ut de hajid der kerkeHik reglementt het goed retht dei vnjxuuiigöi op hun plu i 11 de ed Herv kerk aantXKnuJt tn i e op d gioat tiak Ue voor k Mijzmni f religie I s weggelegd a het beëindigen a deze causerie prak ie heei van K nmpei een i irdtvi end wooixl over den arbeid looj den heer van lïossxmi vooi d ni HenoiTiKlc bewegn R n G uda veincht i f ihundbgile hem i aniens de c nieuwe film van den VrijheidHbond IV do I Willy Mullens vervaardigde meu we film van dtn ruheidsbond welke tilm reeds in vele plaatsen van ons land met sutces ie vertoond 7al op Dinsdag 1 Maar II de Zaal Kun tmin van Sociëteit On genoegen luopeii 0e7 meuwe film wa irin de beste mo menten uit de ong film zijn mgelaschl bestaat mt versrhilleidt afideeUngen Ut t er ite afdt elmg i ge chiedkondig getint h tweede behandelt het i ectansme daarop gt de klassenstrijd tarieven Overheids bemoeiing buream ratie verkiezingRpropa ganda en vele ander onderwerpen tr de zevende afdeehnff maken wu etn rei door heel De laatste afd eïing behandelt de ontwa pemng Terecht wordt er op gewezen dat de sociaal democraten alles internationaal willen oplossen Plastisch wordt dan voor gesteld hoe beide deelen van ons Rjjk b dolven zullen worden onder het geweld der omringende naties De hbenuU zwekt de op tossing van het vraagstuk in den Volkencbond vy aJbdftii een oveibl jvvnd wiiutealdo nui ƒ ÖOJJ4 4o v j ƒ S9f23 89 op nieu e rekening is ov er te boeken Besturen der Rottertlainsthe Bankverefc nigm en dei Nationale Bankvereenlging hebben eei ov ivenkomst gesloten volgent welke het bedryf dei Rationale Baniver eeniguig Iwhouden gx edkeunng door de Atgemeene Vergadering van Aandeelhou dpis deaer instelling in den loop van di l laar met dat dei ItotteidanLsche Bankver eeiuging zal worden vereemgd IVze overgang zal geacht worden per 1 ianuaii l tiS te zijn geschied De veröemginR dti beide instellmgen za in de werkwyze dei provinciale Kantoren j eene veratwtering ten ge Qlge hebben Het tydiftip en de wijze van overgang var de aken dei Nationale Banfcvereeniglng naai de Itotterdamwihe Bankv preemgin zaj nader worden bepaald Het ligt in de l edoelmg uin aandeelhou deis der Rationale llanlcvereeniging in de gelegenheid te stellen hun bezit aan aandae Ier dezei msteHing tegen een gel fk nonji lual bediag aan aandeelen Rotterdanwche Baaikveieenigmg in te wisaeJen De Rotterdamsche Bankvereeniging heeft zich don ten optie dt beschikking over de laaivoor nootiige lundeelen verzekenl Burgerlyk Stand GLBOKl N Maart Marinus z v oordeg aaf tn ICa kinan Kleiweg 12 Maart Beniaixi Adnaan z v H W de I uiuiue n C L Kiait Krugeriaan 91 0 fKJfei kN j Mairt rtrrit Jen Sb j iïpiennfpiti Z Mairt Jiannetit 1 uyk l i raaf van I loisitr 69 Agenda 12 Maart uur Rem Kerk Byeenkomst Nooit meer oorlog federatie II Maart 8 uur De Réunie NatUttl ttB dig Genootschap Lezing van A R viuiüyn e over WalvisahachUge di reti Mxiait 8 uur Soc di Rouni Volksum veisiteit Ijezmg ei de HoWaad Indie UichtvertMnding i f Maart rfbouw Uamel uur ï HBÜ Oi deriinge wedstnjden I e apotheek van den heer b Grendel l lendeweg 9 is tot en met 1 Maart be nevens den daarop volgenden nacht ge opend na 8 uur det avondR des nachts echter alleen vooi recepten Medische dienst Vanaf hedenmiddag J uur tot en m tmorgenavond 12 uur kan men nich voormedische hulp wenden tot de doctoren Dr A C A Hoffman Bleekerssmgel en DrID Meetel Fluweelenaing el PRBDIKBEURTKN ondaii 10 Maart GCDA htmonslr Kerk 10 u v m Ds 44 t r mer 1 uth rsche Kerk 10 u v n Di J J 3iman Geref Kerk Turlmarkt 10 u 4ll n 6 u nm Dr J Hoek an Grttvèl ha e Ver Oslvyn Nleuve Zaal rurfniaikt Ui 10 u vm en 5Wi u n m De heer J V van Geelen te Schaerflbergen Ceref Gemeente Turfmarkt 10 a vm en o u nm Ds Kok Chr Geref Gemeente Gouwe 134 10 u v iw enSunm DsJB C Ciwi Soc de Jïeunie 6 uur nm Da W W Bloemhof van HUlegersberer OndervmT Waardeering byt jde BtKKlNWOUDl Ned Heiv Kerk 10 u v m Da I H v d Broek BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Ds P Q a Remonstr Kerk Geen dienst 1 vangelisatie OMiuvroenoinmlh A M den Oudsten ref Evangelisatie 9 s u vm en 4 n n m Ds D Kuilman van ï iden GOUPBEAK Ned Herv Kerk Ö A u vm Da Leenmans HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u vm Dl LandlUf Geref Kerk 9 4 u vm en l V4 uur njn D heer de Kruik cand te Usselsteln MOOKDBBOHT Ncd Herv Kerk 10 u v m Dt B Nieuw burg STOLWIJK Ned Herv Kerk 9i u vm Ds B J Ka nis vangelisatie 9 u vm en 6i4 u nm D Bouthoorn em pred te ehit WADDINXVEBN Ned Herv Kerk 9 4 u vm Leeskerk 6 u nm D H v Met van Reeuw k Ueinonstr Kerk 10 u vm Da W V van Noot n UDERKERK a d USSKL Ned Herv Kerk 4 u i m en 6 4 u nm Ds J Knkelaar ÏIIBUWERKERK a d IJSSEL Ned Herv Kerk 9M u vm Izeskerkb u nm De heer Lyklema == Hebt U = PERSONEEL noodig Zoekt U PLAATSING PiMts dan Zatardag Uw AANVRAGE in da lader laast za dan Kliiiitmui8ri ilsfl Inztndlng tot Zatardagmorffen 9 uur aan hat Buraau == MARKT 31 HALT fE ffÖttn of TT KOOfOBVllAAGD FUNK HEERENHUIS ielst centrum der stad 8 Br onder No 842 BuWW Goud che fou runt Markt 3 TE HUUR ÖEVRAAOD Een Burger oonhuis ol Bovenwoniug mei vrfle opgang legen den pms vin 5 d 6 gulden per week Brieven onder No 638 Bureau Goudschc Couranl Markt 31 10 HALT BEDIENDE Mannelijk van ongeveer 15 tasr GEVRAAGD len kantore van N V GOUDSCHE MACHINALE GARENSPINNERIJ Aanmelding sthriftehik 10 DB KAMI IOBN verlioopt bQna Voor niets iia Riiwialaa aa oadardaalanw 1ste klas rijwiel met onC ireewheel baitdrem en kctttnikÉtt 1 laar garantie f 39 Spalborden per per stel Orig Michelin buitenb Orig Michelin binnenb 1 itar garantie Solutie per tube Lederen Heerenaadels Gloeilampen tan 5 tot SO kaars met volle ga rantie Buitenbanden prima Nikkelen sturen Celluloid sturen Pedalen prima per paar Bellen reclame Binnenbanden Kettingen Kettingkasten Reparatie vorken prima 126 0 06 195 BIU nCH AN m H kilmii TIMMEIMlil oo fibriek in stellins wonmgtomplex f ipftB dergelijJt tot het verrichten van il e voorkomende werkaaamheden Br onder No 636 Bureau Croudsche t u rant Maritt 31 f 1 2S 1 Spalborden per per stel O 65 129 li Oriii MicheliD buitenb 140 175 110 019 065 0 98 149 ADVERTENTIEN I7S TF KOOP of TE HIIU HUIS met vrije Bovenwoning en erf gelegen m mooie traat nabil staUon Ook afi te huur voor menwhen j k he schaafde itand Br onder No 629 Bureau Goud che U u lont Markt 31 Tegen Griep en Verkoudheid FoniDl ol raollai in Droglaterij 10 HET GROENE KRUIS KLEIWEG 91 TEL 317 OOUDA GEVRAAÖD een Verder zi n al onze artikelen tegen de scherpst concarreerendt pri ian Let vooral op het JUISTE ADRES VV KOOP AANGFBODEN een Teef BARSOI maanden oud A clres KARNËMf LKSLOOT 44 640 S DB KAMPIOBN 88 aOUDSCHEWEO 88 Rottirdiin 3c huis vanaf Lange Warande H H handelaren eQieten groote Korting 665 50 Adverteert in dit Blad SPOEDVERKOOP vaD plaDil 20 Wl hakh B d aAt an parlli prima NIKUWH BNaKLSCHK RIJWIBLBN openbare kennis Ie dat ifTlysten der atemgereLh tigde ingelanden van het Hoogheem raadschap voor hel laar 1929 Ie 3e 7e en 10e district looals die door de Vereenigde Vergadering zi n vasi gesteld van Maandag 11 Maart 1929 af voor een ieder Ier le7ing zuUen liggen ah volgt de li slen van de vier genoemde diatricten ter secretarie van Rgnland op eiken werkdag van dei morgens 10 lot des namiddags i ure alwaar II levens tegen betaling van een gulden en viiftig cent voor elke liist ver knigbaar zijn die van het derde dlatrlct aan de Criiquias diï van het zevende district aan de Leegwhater die van het eerate en tiende dlatrlct Ier gemeenle secretane van de hoofd plaats van die diatnclen en van de daarloebehoorende onderkiesdistricten 2e dal door of vanwege het Hoog heemraadschap deze kennisgeving op 9 Maart 1929 zal worden aangeplakt Di kgraaf en Hoogheemraden van Rijnland PIJNACKER Diikgraaf 50 J SLAGfER Secretaris Pabriekaiantoor VRAAGT Deze Riiwielen kunnen wij afstaan voor slechts f 1 per stuk n stjn alleen MAANDAG 11 MAART den geheelen dag vanaf 9 uur voormiddags te beziihtigen in onze taak Mol M1 v p SO Zt die in den voormiddag komen hebl en de grootste keuxe El Hamburs n Ha a ncla pn WIJ ONTVINGEN hEN CROOTE I SORTEÉRING KOLfeEN IN DIVERSE MODEKlfcUREN C A B BANTZINGER Meisje MARKT 8 19 Zoete en Zoute krakelingen 22 en 25 cent per ons Prima honlngkoek 40 cent per stuk Boerliaava sche Boratbonbons Voor de hoest 20 cent per ons Zuivere Natuurhening 15 et p ons Stroopwafels 6 cent Voor de afdieoWng rabnekRadmini tiati w ordt GFVRAAOiD een jongste Bediende Br onder No ö 5 Bui eau Goudsthe to lant Markt fl 1 Gebr Kamphuizen tMTiektkantoor v kaavj i FIRMA B DE JONG etaleert GOUWE 89 een schitterencJe collectie BEHANG met bijpassende Gordijnstoffen JONGSTE BEDIENDE Brieven onder No S8 Bureau N Z Hollaader Lange Tiendeweg 7 BijdeNV A J J VOS Papierfabrteken Turfmarkt ie Gouda kunnen Voor nu of latei Jongens 2 FLINKE JONGENS Ée plaatst worden Leeftijd 15 16 jaar Aanmelden kantoor Turfmarkt 128 20 URVKiA GiI om in het vak te woiden opgelald bij A DF R00 U wiel en Autoinobieknhandel Bo ikoop 830 J G POTHARST EN ZOON KLEIWEG 80 92 MEUBELEN BEDDEN TAPIJTEN 30 30 GOUDA s=5H ==== Gratis Wasschen BON Tegen inlevering van dez advertentie ontvangt U geheet gratis van Uw eigen winkelier een pak DELTA ZEEP de alom bekende prima Huishoudzeep en wel bij aankoop van een pak DELTA ZEEP Man koopt dus één pak en ontvangt or twot Dac bon la oaldla lot 1 Maapt a a Naam van den Wlakcliar waar Delta Zeep Is gekookt M M FlIERMËDE hebben wi de eer en t genoegen U te berichten dat de verbouwiné onzer panden gereed is gekomen Straat Bi deïe noodigen wi U beleefd tot een be oek uit Door toutandkoming dezer uitbreiding zijn wij er in geslaagd alle artikelen ruimer en meer OVERZICHTELIJK te plaatsen hetgeen onze geachte clientele zeker ten goede komt Uwe belangstelling en gewaardeerde orders tegemoet ziende Woonplaats Duidaliik loTullen a v p Oaingevulde iwas aUa olat galdlt H H Winkeliers kunnen de van het pubhek ontvangen bons wederom inwisselen tot uiterlijk 23 Maart a i bi huB eigen grossiar Ullaiullond saidia voer OOMda Hoogachtend J G POTHARSr ZOON 1811