Goudsche Courant, zaterdag 9 maart 1929

tip uw pijp k w a 1 1 I I ADR V MAAREN Gouda in vele zaken verkrijgbaar En detail thxns Cocoi lozenzetp DOBBEIMAN 15 cent per dozi n f 1 70 PUROL 30 et PERI 35 et KHASANA CRêME 40 eent BALT A OE JONG Qouda Oosthaven 29 Tel 118 Magazijn Parfumerieën 20 Toileten Scheergere dsclnp Wat ge noodig hebt voor de Schoonmaak een goed HUMEUR Onze AIMLEII Vanderland MA1 KT No 2 Het goedkoopste Adres voor Hoornen Doublé of Nikkelen Brillen is by A Teunissen Boelekade 229 Gouda Leverancier der Ziekenfondsen A J OPSTELTEN Ttleph 120 Prima ROOMBOTER Fijne GOUDSCHE KAAS JAM V d BETUWE KOEK V VERKADE Prinia versche BIEREN Voor Zondag speciaal aanbevolen FIJNE BERLINER LEVERWORST 25 et per ons Veelal is luisteren en overdenken beter dan spreken VOOR ELECTR OiNAMENTEN bij 664 II G A MELON JE LANGE TIENDEWEG 96 TEL 72 1 Groote sorteerinu lit Myitirii Vil lilnir Miitiiii 67 Ja Maar wat luHnt dat er op aan Ikvraag het voor mezeif omdat ik er zoo vreeselyk naar verlang om het te weten en omdat ik Tony wat te verteïlen heb at niewvs iets wat heel heel belanpryk en gunstig voor hem Ls De geheele mnnier vai doen van de vrouw wslü ontegen yarelyk eniBtig Ze sprak met een eenvoud die buitengeivoon oprecht aandeed en opnietiw Vgon Nerica te Weifelen Wat kunt u myn broer voor nieuws tevertellen hebben dat belangrijk fn eimstiprvoor hem is Ik za u het laten zien omdat u zynzi ter bent dat nieuw s waar onze Tony zocMij mee zal zijn want hef is iets dat hemvan al zijn ePende bes rijdt en al u me tnlooven wilt zal ik u iet s infJui= teren waaru ook blij mee zult zijn Mevrouw Vandaloff stak haar hand ii ïiiden tasch die aan naar pirfs hin en haalde er e n krantenuitknipsel uit Nieuwsgierig nam Nerica het papier aan n begon te leoen Het bericht bevatte de Kauroollaotl PAASCHEIEREN BONBONS ook in eivorm hoofrfijn vulUngien van de eerste kias fabriek i van Houte n Ringers e a Ziet onze etalages Let op de naam Beleefd aanlieve lend H FASE KORTE TIBNDEWEG 8 bU de Marlit BIJ ONS VINDT U ALTIJD IETS f NIEUWS IN SCHORTBN a J d LOEVP GOUWE 145 t o DE TURFMARKT H H R®OKERS VOOR Dit marlt ELECTB ST0F UI6ERS G A BELONJE LANGE TIENDEWEG 96 TEL 728 Vraagt sratis demonstratie Gouwe 15 En gros Het adres voor KANTOOR en WINKEUASSEN is DE KLEINE WINST Korte Tiendeweg 22 tfooploopige Aankondiging DE PRACHTFILM VAN DEN VRIJHEIDSBONI LOOPT DINSDAG 19 MAART = IN DE ZAAL KUNSTVfIN eee DER SOCIËTEIT ONS GENOEGEN S AANVANG 8 UUR ErE £ Leden van den Vrijheidsbond en hunne Introduce s vrijen toefiang Voor andere belangstellenden Entree f 0 25 en HET BESTUUR 100 ACGIJNSVERLAGÏNG Vanaf I Maart zijn onze prezen van JENEVER p Liter JENEVBK p flesch BRANDEWIJN p Liter 5 BRANDEWIJN p flescli f OOMS XCHILLETJE p rleseli ïf OOMS VOORllUBCH p flexh OOMS OUDE KLARE No 1 p Liter n OOMS OUDE KLARE No 2 p Liter l a GNAC No 1 p Liter rOO VAC No 2 p Liter S OUDE JENEVER BOLS p Liter i OUDE JENEVER WtJNAND FOCKINK p Liier 100 OUDE JENEVER HULSTKAMP p Liter ajj OUDE GENEVEK OUDE BOLL p Liter 3 WLSKY BLACK NDWHITEp fie h f Alles per maat verkrijgbaar Mulder Ooms Gouda j VOOR DE SCHOONMAAK Kastpapiar aan vellen wit blauw rood Kastpapier aan rollen wit blauw rood Kastpapier aan vellen met rand smal of breed Rolletjes Kastiand Rollen Damastpapier Koperen witte blauwe en roede Punaises BOEKHA NDEL VAN BURK J Hulleman Gouda TELEF 3S0 KLEIWEG 20 40 Ford Automobielen AUTOBANDEN DUNLOP FIRESTONE en UNHED STATES groote voorraad FORD BATTERIJEN Een prima accu ook voor andere merken geschikt Mms ƒ 30 ONDERDEELEN TEXACO OLIE an BENZINE De grootste kanse op succes bieden U de advertentieii w tke in deGOUDSCHE COURANT worden geplaat st die eikenZaterdag in 6500 gezinnen in Gouda en omireving binnenkomt Het staat vaat dat er geen enkele reoknie zoozeea de aandacht trekt dan een g oed gestelde Annonce in de ZATERDAGSCHK EDITIE van de GOUDSCIiE COURANT Die annonce toch komt onder meer dan 13000 oogen Het groot aantal brieven dat inkomt op aanvragenof aanbieding n het toenemend aantal deelnemeis sters aan onze prijsvragen bewijst dat deze courant overal geleMsn wordt in Goudn maai ook in de cmgevmg Het l ewyst ook dat voor iedei ziikenaoende vaM f groote beteekenis is doelmatig en veelvuldig adverteeren in de Goudsche Courant Vraag eens iniiohtdngem aan ons Bui au MARKT 31 TEL 82 Café Restaurant VICTORIA Markt 30 Gouda Groote Biljartwedstrijd ballen l om fraaie Kunstvoorwerpen Aanvang Maandag 11 tot en met Zondag 24 Maart 1929 De ondernemer A CATTEL 20 KERKBOEKEN In alle prijzan Groote Sortecring Boekhandel J DE VEN ét Wijdstraat 4 GOUDA Firma T ZAAL Azn BariKetbakkerij Markt 32 PRIMA ADRES Het adres voor een heerijike SLAGROOM WAFEL SPRITS REUZEN TOMPOUCE BONBON ROMAIN enz ANTON COOPS Opoilst WIJdstpaal 81 Tal 818 Schoonmaakartikelen 40 U WEET 1 HILLEN behalve UITSTEKENDE SIGAREN ook lekkere ROOKTABAK voor de pijp fabriceert HILLEN v oudsten op dit gebied en kerfde reede voor meer dart 150 jaren voor H H ROORERS het geurig kruid NET ALS VROEGER H LÜ r winkelsdagelijks heel GOEDKOOPE en heel GOEDE LEKKERE versch gesneden tabak koopsn voor een lekker pijpje PROBBBRT NU KKNS Hiilen s Rood Anker Reclame Baai so ols p p ona in de ouderwetsche puntzakken waarin de tabak niet gruizig wordt Vergeet dan tegelijkertijd vooral niet voor Uw we k and een ROOO AMKCR ZAKJE te koopen met w ultatokancl alaapan voer 09 t ullstokancla alaar n voor ALOM IN D £ FILIALEN VAN A HILLLN VOOR GOUDA K L E I W E G 4 M i 17017 67 Jaargang WtB W W WWg Eai ft iWL SWA fM É ï Maandag II IHiaiirt 1820 imwm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD rOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKËNWOUDU BODEGRAVEN BOSKOOP loUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE MEU RKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCH NHOVËN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eu pit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen AOVERTBNTIBPRUS Uit Gouda m omstreken behoorende tot den beunrknnf 1 5 r iela ƒ 1 30 elke r gel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den hetorgkriagi 1 5 regels ƒ 1 55 elke r g l meer ƒ OJIO AdvertentiSn in het Zaterdagnummer 20 bijelag op den prijG ljiefdadigheid dvertentiën de IWft van den prtfs ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondaffblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelüke aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bii OTze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren On £ bureaux lün dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 ftedactie Telef Sa Postrekening 48400 INGEZONDEN MSDEDEBUNGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer 0 S0 Op de voorpagina 50 hoo rer Gewone advertentien en ingezonden madedeelingen bU contract tot xeer gereduceerden pr s Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruunte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusscheiücomst van soUede Boekhandelaren Advertentie reaux en onze agenten en mo en daags v6ór de plaatsing aan bet Bureau z n in komen teneinde van opname verxekerd te liJn Qm pavolulionaira bewsoina Maxioo Amerika stelt ooiiogHvoorraden beschikbaai van de Nieuwe Uotterdandfthe Courant die in haar hoofdartikel van Jpterdagavond de echtheid of onechtheid ftter publicatie in het midden liet berust oBop niets Integendeel de formeeBJFMhtheid is zooals mr Marchant aantoai in de Vrijzin nigDemocraat door MUBelgische regeering erkend De stukken Vb iit volgt uit de regeeringsverklaring Mi minister Jaspar op Belgisch staaNnoaer geschreven en op de Belgische regeiingsbureaux vervaardigd Ook indien nisKze val ich moet achten dan rijst de vkAÉH welke duistere bedoelingen heeft men ofÊÊp bureaux tegen Nederland indien men jB van zulke gegevens als in onze pnbliaHfc verwerkt z n heeft kunnen bedienen pt een dergelijk tuk verzonnen zou zijn VKkent zelfs prof de X outer die overigens Beh zeer kritisch ten opzichte van onze pdHcatie verhoudt Inderdaad hier ligt deHKi van de quaestie Aan het licht moes H komen België s agre sieve bedoelingen tff Buinzien van Nederland Die te ontmask MR J schreven dat herhaaldelijk is ons HfK oogmerk geweest bij deze publicatie Va die agressieve bed pngen i ijn ook indien men de valschheiupli door ons gepubliceerde document K aannemen ondubbelzinnig door de feit gebleken En zelfs indien wy van m valschheid van het document overtuigd waren geweest zouden wü gelyk een Pmnsch blad heeft aangetoond tot publicatie niet alleen gerechtigd zijn geweest Wnpeer er zooals het geval was allerlei gefBchten de ronde doen omtrent document in omlyop die een agressieve strekkingen België tegen Nederland verraden da B het eenige middel ana hA waKtKMaweM Wk Ê branden mverwijld publicatie opdat de zaak zoo spoedig mogelijk worde onderzocht Wij aanvaarden dus de volle verantwoordelijkheid voor onze daad zelfs indien de valschheid van den inhoud der stukken zou wolden aangetoond Maar helaas wij achten het bewijs daarvoor niet te leveren Het door ons gepubliceerde i echt Lr wordt een beroep gedaan op ons om die echtheid nader te demonstreeren Gaven wij aan dat beroep gevolg dan zouden wü volledig opening van zaken moeten doen omtrent de wijze waarop het document in onze handen is gekomen Die opening van zaken zou een grove schending meebrengen van ons ambtsgeheim Wij zullen on s daar nimmer toe laten verleiden Liever dragen wy het verwyt onvolledig te zyn geweest in onze toelichting dan dat wy onze eer als journalist te grabbel zouden werpen door een mededeeting te doen omtrent onze bron Maar wy gelooven dat ten gevolge van onze publicatie ieder hetzij hij de echtheki dan wel de valschheid van het document aanneemt overtuigd moet zijn van de verderfelijke methoden die aan de Belgische regeeringsbureaux heerschen en ons dankbaar moet zyn dat wy niet alleen deze maar elke toekom stige bedreiging van Nederland hebben afgewend Daarmee is ons doel t ereikt Ons doel ons eenig doel om de verhouding tussschen België en Nederland voor goed te zuiveren en eene verzoening en wederzijdsch vertrouwen tusschen Nederland en België te doen ontstaan dat niet is gebasi erd op eene verdoezeling van feiten maar waarby beide landen een streep halen door het verleden en tot elkander zeggen wy kunnen elksêr nil kliaar in de oogen zien Na ettelijke Belgische annexatiepogingen en verderfelijke strooptochten op Nederlandsch gebied klinkt daar opeens uit den mond van den Belgischen ministerpresident dat België geen agressie wil maar een politiek van vrede en toenadering tot Nederland In dat woord van minister Jaapar is ons doel bereik Wantrouwen is omgezet in vertrouwen geheome militaire be jprekinf en zijn vervangen doot eerlijke gezindheid Wy zouden er erger voor over hebben dan wy in deze twee weken toen w zelfs met een aantal levensbedreigingen werden lastig gevallen hebben mcfeten doorstaan Niet of er velen zyn die on s opzettelijk misverstaan deert on maar het innerlyk besef de verhouding tusschen de naburige landen te hebben uitgezuiverd geeft ons het bewustzyn onzen plicht te hebben vervuld als publicist Onze plicht en mets dan onzen plicht Een enquête als Nederland er om vraagt Uit Brussel wordt gemeld in officieuzekringen wordt in antwoord op de beschouwingen in de avondbladen van de N R Crt van 8 dezer betreffende de verklaring van minister Jaapar in de Belgische Kamer afgelegd In het kr rt nar de publicatie van het eerste document door Van Cauwelaert in de Belgische Kamer geopperde denkbeeld de in de Nederland aanwezige documenten in handen te atellen van onpartijdige deskundigen nadruk gelegd op het feit dat de valschheid van de Utrechtsche documenten thans na het gerechtelijk onderzoek en de verklaringen van de Belgische regeering en van den chef van den generalen staf voor de openbare opinie in België en ook vrijwel overal in het buitenland een uitgemaakte zaèk ib Toch blijkt men alhier wel eenigszins geneigd te zyn zich tot eenonpartijdige enquête als waarvan de N II Crt gewaagt te leenen op voorwaarde evenwel dat het verzoek daartoe officieele door Nederland wordt gedaan Voor de Belgische regeering staat het vast dat de gepubliceerde documenten valsch zün voor een deel van de Nederlandsche publieke opinie blykt dit niet het geval te zijn Het ligt dus aldus de hier gevolgde redeneering op den weg van Nederland om een dergelyke enquête te vragen en mogelijk te maken Het administratieve onderzoek inzake de medewerking door de ambtenaren van den militairen veiligheidsdienst aan den spion Albert Frank verleend is Zaterdag voortgezet onder leiding van generaal Galet De revoiutionani bf seging n Miexico Maarby het aanvanki ijjii ae op taiideljngen nogal naar wensch s eheen te gaan verJiocipt iiiag men althan de bencnteii Mooven Ihaiih ten gunste van tte rageering it roepen oo moeiten de i p tamle ing n twee ceiangi ylk e tedeii vva i zy zich hdütlen g titótelü nameliyk Vera Cruz en Monterey V e r opgeven l it was voor die rebellen eyn gtjweldjge tL geiisUg en de federaie regeenng van Mexico juichte rted Zij maakte Jan ook vvereldkuiidiig dsit leitelyk de op tami reedgeëindigd vvaen zij wper eral de lakena iiitdeflde Dit i echter een ♦ chetsen der situatie Uat Wijkbuar niet heel inaal beantwoorde aan de werkelijkheid In iiwt Oowten delandh mog de regeenng van l ortes Gil weer het heft m handen h b eni in het M tWpsten echter ziet het er yni de reyeering 4troepen nog g een i zm s j Kt skieurlg uit al zullffiri ttezen vcintoede ük op den duirr dank zy hun numerieke ineetderheitT 1 wel in wlajten den tr estand weor inee ter La worden Zoo 11 het den p tamtelingen than s gelukt zich meester te maken van ie aan de Jiio ürande dei Norte gelegen tad luarez M ik by de Amerika insche jffent Om ae tad K fel g evochtf ii maar de federaln lioepen moeiten ten lutte voor het kraciitig offen ief der op standeUngen wijken Jloebang de strijd in de buurt van Juarez nog zal duren i uit éen aard der zaak üioeil y k te voors pelien in eik geva syti de troepen die aldaar tegen de offieieele reKfering ageeréri Versterkt door 3e rebellen die gevlxwht zijn uit breken aar zy liet oiHlprspit moesten deJv De positie der Mexieaaii clie reKeering moet vooral gun vtig wordieii gvacht omiiat men van Amenkaansche zijde de offitieele autoriteiten in Mexico City gaarne v il steunen De Vereenigde Statei maken fi met hH minste bezwaar tf gen dat de rejfeermg van Mexico alJ mogelijke waptm oorraden uit Amerika betrekt en df Mexioaansche regeenng bereidt thans mo krachtige hulp van de reg ering der Verenigde Staten de mderdrukkin tï van den op itand voor Naar verluidt rukt een terk ug ar oiKiei geneiaa Laiie i via acateci legen üe opatandeljngeii op De rt ontervleiuyei van dit leger bevmut zich by Monterev it liiutervteugel in de havpn van Viazatlan aan cie ku t van de Stille Zuidzee alle s zaï i oodra de poorJijn htrsteld 1ïi m Ihirangu un oaiiuila tot den aanval o ergaan Gisteren heelt de Onder deze omstandigheden moeten de lebellen bijna iiodïakel jk o er eenigen tijd liet onderspit delven niaar of de oorzaiik van de voortdurende conflicten daarmee uiL Want men krijgt hoe langw hoe me ïr den indruk dat ditmaal met zot zeer odsdien btige kwesties Hj de reijeJIie een hoofdn sipeJen Immers de strijd gaat eenerzyds tusschen voigeldn fm van Callc s anderzijd van wijlen Obregon Zoowel de een als de ander heeft zich Wj de katholieken impopu lair gemaakt dOor de maatregelen die tetfen de aanhan er van genoemden godsdienst zijn genomen Veeleer wordt de odvatting versterirt dot de strijd tusschen de generaal s neerkomt op een industrieflagran sche botoing chef van den generulen staf Het zal naar men verwacht we niet oor het emde der week gesloten kunnen worden Het gerucht blyft aanhouden dat al de in België werkzaam zijnde ambtenaren van dezen dienst door de zaak Frank Heine in het gedrang zyn gebracht De militaire veiligheidsdienst bestaat in België uit vijf ambtenaren waarvan één principaal en vier ambtenaren van eerste en tweede klas In het Duitsche bezette gebied heeft men ook nog een andere Belgische militaire veiligheldscommissie met tien ambtenaren Verzekerd wonlt dat luitenant kolonel Dutoit chef der Tweede Kameraf deel ing van den Belgischen generalen staf onder wiens bevel deie dien sten staan Albert Prank nimmer heeft gekend en in tegenspraak met wat sommife kranten hebben gemeld nog niet naar elders is overgeplaatst Duitschland wenscht nadere informaties Naar een Wolff telegram uit Berlijn meldt wordt de Duitsche gejtant te Brussel dr Horstmann volgens een mededeeling van de B Z a M tö Berlijn verwacht om inlichtingen te geven over de publicaties van het Utrechtsch Dagblad Het departement van btiitentandsche zaken sou n l nader bijzonderheden wenachen te vernemen over alle onderdeelen die met dese zaak samenhangen Wie verkUart oorlog Niet onaardig is wat De Tijd onder boveii staand opscnrift sciurijft De beer J J de Roode schrift in Voorwaarts van j l Dinsdag onder meer het volgende Uit de redevoering van Huysmanft ta Amsterdam is gebleken dat het militair accoord tusschen Frankryk en België gesloten van veel minder verre strekking Is dan ieder die t woord militair accoord hoort uitspreken zou vermoeden Dat er inderdaad niet veel meer is afgesproken dan dat beide landen elkander zuUen bijstaan indien zü zonder zelf den oorlog te hebben uitgelokt door Duitschland worden aangevallen Dat met name beide landen zelfstandig zullen beslissen of dit geval zich inderdaad voordoet En dat beide vrij zyn in de besliBsing welke militaire lasten zij zuUen opleggen aan hun volk Het militaire verdrag tusschen Frankrijic en België De pubIJcatiM van het Utrechtsch Dagblad Beide landen zullen zelfstandig beslis en of dit geval zich inderdaad voordoet Ook België zal derhalve zelfstandig beslissen W i e neemt die beslissing Het U D nchrijft onder het opschrift Ons doel bereikt Na de onrust der laatste veertien dagen ia er penige ontspanning gekomen in c internationale atmosfeer Tf leven onder zoo hoogen druk als werd verwekt door onze publicatie van het geheime FranachBelgische dorument dat lioudt geen enkel pubtiek uit Er moest een oplossing komen En die oplossing heeft men gezocht door den knoop door te hakken Nadat men de verschillende regeeringsd menti a in al hun wankelheid en poverheid ten toon had ge ateld heeft men gezegd nu zullen wy ze gelooven Men heeft dal gedecreteerd Men sprak opeens van valsche of vervalschte stukken die wy zouden gepubliceerd hebben terwijl zich sedert onze publicatie geen enkel feit heft voortgedaan waardoor de valschheid is aangetoond De zwenking der pers met uitzondering Wy slaan de Belgische Grondwet open en lezen in art 68 4 e Koning heeft het oppergezag over land en zeemacht verklaart oorlo g sluit vredes bonds en andere verdragen enz De Nederlandsche Grondwet luidt eenigszins anders Zü zegt in art 57 De Koning tracht geschiUen met vreemde Mogendheden op te lossen door rechtspraak en andere vreedzame middelen Hü nietwaar v oeg ze Juist antwoordde mevrouw Vandaloff Du s u weet de geschiedenis Op die manierheeft de dt ter zich van hem meester gemaakt Hy redde hem lan de guillotin of an het Diiivel setland maar dat heeft Tonjduur moeten betalen want hy is de slaafvan dr Steinmetz geworden Maar nu i hyvrij als we hem maar kuraien vinden Nerica keek haar nadtenkend aan De vrouw Mïlieen volkomen oppecht en onder normale omstandigheden zou het meisje geen oogenblik aan haar getwyTeld heibben Maar nu wist zy niet goed welke houding zij moest aannemen Toen herinnerde zij zich plotseling dat de vrouw gezegd had dat ze haar nog wat anders kon verteilen Kr wa nóg ietn dat u nvy vertellenwikte zei ze vlug leus waarmee k bliy zou zijn zooaJs u beweerde Mftg ik ook wetenwat dat is Het 1 S goed nieuws voor u l w vrienden doen alle nw eite u te zoeken O daar bwyfelde ik niet aan viei Nerica in Maar u weet niet hoe Luister Een vanhen is mü en nog iemand van Londennagereisd De trein is verongelukt en dievriend van u is er ongpCdeerd afgekom i Waar hij nu is Weet ik niet maar ik ben erzeker van dat hü u zal vinden Het ïp be tmogelijk dat hü m ij naar hier i s gevolgd Maar ais u zooveel vriendschap voor my voelt waarom heeft u dan niet met hemgesproken en hem gezegd dat ik hier wn s als u dat toch wist Om eeji heei goede redlen Er was mededeeling die Inspecteur leavers ook al ajin Dick Singletom had gedaan dat een raadselachtig misdriji dat voor een jaar of vier Pary s in opschudding had gebracht nu was opgehelderd door de bekentenis van een r rijschen jongen man van goeden hui e die nadat hij deze bekentenis had jesohreven en naar de Sureté had gezonden zich van het leven had beroofd De bekenteni i had betrekking op den dood van den zoon van een bekend Fransen politicus die bij een vechtpartij m een nachthuis op Montmartre was doodgeschoten ooals destijds beweerd v erd door een jong Engehich officier Aan den naam van dien officier was nooit ruchtbaarheid gegerven hoewel algemeen aangenomen werd dat de autoriteiten dien wel wisteïi Doch de bekentenis van den zelfmoordenaar bracht nu een opheldering waardoor de Engeluchman volkomen gerehabüiteerd werd Er ofeond echter in dien brief die de Sureté ontvangen had een eigenaardige zin en dat was een postcrlp tum Vervloekt zy Dr Steinmetz Het blad beschouwde de e korte ontboezeming aU een nieuw raadsel en het stukj eindigde met de vraag Wie i s Dr Steinmetz Toen Nerioa klaar wa s met Men was er een glan s van geli k in haar bedroefde oogen Ze bracht d i inhoud van het courantenbericht onmiddoHyk in verijand met wat Shottelius haar den eersten da van haar rerbiijf in dit eenaame hui s verteld had van de wy ie waarop Inj met Tony in aanraking was gekomen Die jowg Engelschman ia Ton zoo n medelijden met hem Ik ging van hem houd i en om hem te redden wachtte ik met de uitvoermg van myii plan t ot hy i i eüig4ieid zou zyn en zooajls u ïiet Van de gang dfong het geluid van vliigge voetstappen tot haar door en onmid letIyk hield zü met haar verhaal op ze zette haar stem uit en riep krijwchend Dus je wilt niets zeggen mal kind Denk je dat je daarmee je broer kan reden Je bent gok eg ik je Maar je hebt hier tüd genoeg om na te deïiken geloof dat maar Ik ga nu weg maar ik kom gauw terug en in dien tyd zu je wel verstandiger woixien Snel vfcierp zij Nerica no een hemoedigeml lachje toe toen zette ze haar gezicht in een dreigenden plooi en 5onder verder een woonl tot het meisje te zeggen liep zy naar de deur en bonsde er uit alle macM op Open riep zij alsof zij heel hooa was Iemand die buiten stond draaide den sleutel om daarna gin de deur open en ze trail naar buiten Door de deur die dadelyk weei achter haar gesloten werd hoorde Nerica haar nog driifÜg zegf en Elète Nn wft s ook het laatste greintje twyf l bij het meisje weg nonwn Béte domkop sukkel dat had d vrouw op hiar doelend getegd tegen dengeen die de deur had opengemaakt ongetwijfeld om dien man te misleiden Ze had nu een vriendin op Craighdarrock en daarbuiten FEUILLETON iemand by me dien u kent meneer Hampshi i e Even wachtte zij toen ze zagolat Nerica huiverde haalide even de schoiiders op en vervolgde Wat geeft het u alJes uit te legden Hij zou me geworgd hebben als hij ook maar een oogemlblik gedacht had dat ik de i eheimen van den Dokter verried bit het Engeisob BEN BOLT Maar wat Joet u dan in Godsnaam hydeze menschen vroeg het joivee meisje Haar wantroiBwen tegenover dne vrouwwas bijna geheel verdwenen De oogen van mevrouw Vandaloff fonke den Wondt vervolitL Waarom ik by hen ben fluisterde zijheftig Om mü te wreken Eens aJs Tony maar heelemaal vrij i s en veilig dam zaJ ikdien schurk die Dokter aan de galg brengen Begrijpt u dat niet Neen natuuriykniet Toen ik nog niet lang getrouwd waskwam myn man die nog heel jong was inde macht van Dr Steinmetz doordat hy eendwaasheid begaan had Ik kan u op hetoogeniblik niet ables vertellen maar de dokter dwong hem om siechte dingen te doen Eindelyk werd hy ziek en haJf waanzinnigvan alle ïmmoreele dingen waartoe hij werdgedreven en hy sioeg de hand aan zichzelf Hy liet een brief voor mRJ achter waarin hyme alles vertelde en toen ik dien brief gelezen had en mijn man in het dioode gelaatkeek deed ik een plechtige gelofte dst ikhem zou wreken En zoo Weef ik Wj Dr Steinmetz en n ncAwle kameraclen enwachtte op een griegenheid om hem de politie in handen te leveren Maar vervolgde ze na een korte pauze Toen kwam uw broer bÜ ons en ik had toch