Goudsche Courant, maandag 11 maart 1929

aim SPORT BN WEDSTRIJDEN vrrUaart green oorlog dan na voorafgaande taestemniing van da Staten Generaal Zóó luidt de democratische Grondwet van Nederland In België heeft de Kotüng geen voorafgaande toestemming van het Parlement noodig oia oorlog te verklaren Toch heeft de heer Huysmans j l Zondag in Carré tè Amsterdam staan opsnijdeii dat in smken van ouriogi en vrede iu België noch de Generale Staf noch de Koning maar de volksvertegenwoordiging alle te vertellen zou hebben Deae bewermg ig in strijd met de Belgi yhe Grondwet DUITSCHLAND I twr de tocht vnn de Graf £ eppelin naar de Ver Staten VoliyeTis d A wyciated I res s lieeft vofl Meist r de Amerxkaauaciw vertPi enwoordiger van ile iepiwlinmasitriclaiwiij opdracht göfci i en om aan het Amerikaan che de armment van marine tü vragen cl it iuchtachipioods te Lakehurst i ü een tweede bexuek van de Graf Jlcppeljn e T gHiïUikl kan worden Frint Wilhelm ó oud tf zoon van den ex kroonprm van Duiti htand a l naar de i k mftmt in het huwelijk treden met mejuffrouw L rsuJa vun Paimwilz die in de trahyiieid van Haarlem wiMml PriTv Wilheljn die door de Dult ctiic mo naivhuten algemeen al troonpretendent wordt beschouwd i op 4 Juli I W6 jretwueii terwijil zijn aan ttaaadf vrouw 1 Octoö r 1911 het JevenfJ iKhf iKtn sdiwuiwdc De verloving zal binnenkort plaats vimlen Mejuffrouw von i annwitz in de dociiter van den errkele iareii ieden If Bueno Mrc overljeden vroegeivn aih ocaat dr Walther von I amuwiLz wieiiï kuiLstverzaiitelingfen mte mat tonale vermaardlifid be Kitten Haar moed r i e n geboren Roth en beait in Arjcentmiè en Neik riafld urtge trekLe landerijen Mevrouw vihi Pamnwita Roth WMint leed edeit raJ en m de nabijlieki an HvArteni FAANKKIJK Üooftolijk vliegongeval Boven het vliegtuig van het 21dte Luclnvj artoegimen teJ i y o twn twee Motorig bonimpm iiegtUig kort ftadïit h opHt riilejï n was naar beneden gestoft D vfer inxitteiidei vwrden ond i 4e puinhoöpen van hjet viiegtyig bedolven De pÜóirt en twee der waameuiPr waren unmiddpUük dood terwijl de vk i de uuittende er met eenige verwondirnf afkwam hiliriorfiiig op een petroleuoiveldTien doode en arki gewonden Bfl een petroleumbonn op de terreinen van de H muma Ajnerkana in Morem zijn door e n ontptef£in van e en ti omketel 9 arbradcFM en een Kngaisch m renieur gwteoH n acht arbeiders ernstijr gewond aofiKWSGmi Kea dytuuniet aanalag op Kroonpriiw UJaf7 1x1 de nabijheid vun het xlot O carshall dat op bet Bygdö eil indbuitwi O I0 it gelegen en door het kroonprinselgk paar zal worden betrokken is volgens de Telegrauf een pak gevonden dal een kilo dynamiet bleek te bevatten Aan hel pak was een lont bp estigd In de aneeuw rond het slot warden voetetappen ontdekt De poUtie is de meeiung toegedaan dat men met een anti monarchiatische demonstratie heeft te doen Volgens een Wolffbericht betreft het hier waamchijnlök slechts een demonstratie tegen bet plan Osearahall dat in de nabijheid van Oiilo gelegen is en waarvan ge bouwen en park voor het publiek vry tpegankeiyk zijn ale residentie voor den hroonsprins in te richten Omtrent dit plan is tot dusver geen definitieve beslissing gevallen Sind s vele jaren is het kasteel onbewoond n het gebouwtje waarby de bom gevoaden werd woont een arbeidei met zijn vrouw Afgezien van deze mibdadige poging is men in het geheele land ijverig aan het Inwmelen van groote bedragen ten behoeve van bruidsgesehenken aan de orinhes Voort hoopt men vurig op net invallen van den dooi waardoorde naar de iaatfite mode vervaardigde Partj che coatuums Voor de danies der upper ten uit WarnemttJtde kunnen worden doorgezonden vmar ze op het oogenblik ten gevolge van liet ya nog liggen De hoofd rtraat van Oslo Kal worden geiUiindneerd en versierd met een ry uit qhUohken opgebouwde obelisken Een groot aantal vor telüke perponen au aan de f e5tel kheden deelnemen BINNENLAND Be Koningin en PrinaeK Juliana langs de kruiende Waal Zaterdag hebben de Koningin en Prinses Juliana met gevolg een autotocht gemaakt van NQmegen naar Zalt Bonxmel Deeat ÏH de eenige plaats geweest waar de Koningin aen auto heeft verlaten o n dan ijsdam m de Waal te inapecteeren Vervolgens vertoefde zy 1 ü uur ven b iven de l oorbrug vtin Zalt Bomniel waar zü het werk van den gsbreker Siberië heeft gadetieslagien Dr Le y hoofdmgvnieur van den Rykftwater Httmi te Nymegen en de dykgmal H C de Jongh verstrekten haar daar alle inlichtingen over den toestand Vervolgens is zij langt het veer te Zalt Bommel waar ook nog bet werk van ijsbrekers gadesloeg door de Waterpoort naar Im I station te Zalt Bommel gegaan Het gerucht dut de Koningin er wa had aich toen a b een loopend vuurtje ver preid Zij erd dan ook door een groote menigte hartei k toegejuicht Met trein Xe 2l uit Zaltbommei vertrokken waar toe een xtra rytuig was aangekoppeld kwamhet hooge xelschap om 18 Z0 Ln den Haag terug Behalve de Koningin en Prinses Juliana namen aan de tocht deel Jonkvr M C barones van ïuyll van yerooskerkr n hofdame van de koningin majoor Jhr VV e M de Jonge van EHemeet adjudant van H M de Koningm Iste lAiit J h D baron Sirtema van Jrove tms Kamerheer van Prin es Juliana en de di itrictscoinmandant der marechau ssee de heer Jhr Bowler met een paar wachtmeeöter i Bij het wachten op d n trein onderhield H M zich met den dijkgraaf den heer de Jongh H H informeerde o a belang teitend naar de Bommelsche aardbeien Als bijzonderheid herinnerde de heer de Jongh er aan dat in Iftöl Koning Willem III met levensgevaar den tocht over de Waal had gedaan om toen bij den watersnood tegenwoordig te zijn Het bezoek van Konittgin Kyima te Ijondcn l e Daily Kxpre chrijft 111 liaar i lgir van het bezoek dat onze Koningin Moeder aan de tentoonstelling van Nederlandsche kunst in Burlington House te Ix nden gebracht heeft De liefste oude dame in Europa is Donderdag naar Londen toe gekomen Zij zag er zoo beminnelijk uit de Konjngin Moeder van Nederland herinnerde op zoo uitgelezen wyze aan een beminneiykor tijd ij was zich zoo volkemen onbewust van haar eigen aantrekkelijkheid Haar gladde blozende geüichl zonder pen tikje l oeder blonk levendig van gelukkige gün lachen Xy scheen de drukte die voor haar gemaakt werd zachtzinnig af te keuren en er toch kalm genoegen in te hebben Iedereen omhaar heen glimlachte Geen van de autoriteiten zag er zorgelyk of angstig uil Dit zou in haar tegenwoordigheid onm igelyk geweest zyn Haar aanzien f tond gelijk met glimlachen Ken keunjr kteede jonjfe vrouw ilie df Koningin voorby had zien gaan keerde aich naar haar metgezel toe en zeide ernstig pi inzend Jk ben hlij dat ik huai gezien heb Dit was wat iedereen dacht die haar zag Ir J Kaïn benoemd als arbiter m evn Hongiiartch Thjechn Slow iaksolt spoorHeggefichil Naar het Hbld meldt it de directfur der Nederland clie Spoorwegen Ir 1 A KaK door den itaad van den Volkenbond benoemd tot lid eeiler oommi ssie van drie arbiters bitersin een spoorweggeachil tusschen Hongarye en Tsjecho Slowakye De saiarisregeiing voor Kijkapersuneel Terugwerkende kracht tot den len November 1928 Gemeenten ingedeeld in drie klaasen HeE door H M de Koningin geteekeude Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Itijksambtenaren 1928 bevat o m de navolgende algemeene regelen voor de salarieering van het RUkspersoneel De aanvangswedde wordt toegeken l op 21 jarigen ieeftyd Voor elk jaar of gedeelte van een jaar dat een ambtenaar van 18 jaar of ouder beneden den 21 jarigen Ieeftyd 18 wordt de aanvangswedde met J 100 vennind rd Deze vermindering blijft beperkt tot totaal ƒ JOO voor hen die niet bij het gezin waartoe zy behooreu kunnen inwonen Periodieke verhoogingen Omtrent periodieke verhoogingen wordt bepaald dat de wedden van de ambtenaren die een betrekking bekleeden waaraan periodieke verhoogingen zijn verbonden by voldoende bekwaamheid geschiktheid n voldoende dienstijver i eriodiek verhottgd worden De mannelijke ambtenaren die gehuwd of gehuwd geweest zijn en den 3 J8rigen ieeftyd hebben bereikt gemeten eene toe lage van ƒ 200 voor zoover met aldu het gezamenlijk b edrag aan wedden en toelagen met uitzondering van de kindertoelage zou stijgen boven ƒ 2000 of het gezamenlijk twdrag aan wedde en toelage volgens dit artikel zou stijgen boven het maximum der desbetreffende schaal van bezoldiging indien dat maximum mulder dan ƒ 2000 bedraagt een en ander gerekend naar een gtmeente der eerste klasse Klndertoelage De ambtenaren genieten bij wijze van tijdeiyke toelage voor huune wettige of wettelijk erkende zoomede voor de uit een vroeger huwelijk van hun echtgenoot gesproten kinderen beneden den leeftQd an l i jaar die zij op den laten Januari van het jaar bezittKn eene kindertoelage bedragende per kind 3 met een minimum van ƒ 0 en een maximum van f 240 per kind en per jaar I jaarweddCD voor zooveel noodig verminderd met den standplaatsaftrek der gehuwde vrouwelijke ambtenaren en der ongehuwde ambtenaren voor zooveel die niet gehuwd zijn geweest worden verminderd met 3 Vr StandplaatH aCtrek De gemeenten zyn gerangschikt in lrie kl8 en IV afu ek bedraagt respectievelijk 0 4 en f Aot de eerste kla sse behooren Alkmaar Amersfoort Amsterdam gedeelte op U I ec€Tiiber 1920 tot de eer tc klasb e behooreaide benevens de stadagedeelteri der voomwlige gemeenten Buiksloot Nieuwfindam Ran dorp en Sloten het toegevoegde gebied der gemeente Ouder Amatel Arnhem Assen Delft Deventor Dordrecht Eindhoven Enschede Gouda sGravenhage Groningen Haarlem Heerlen Helder s Hertogenbo eh behalve Orthen Hi ver um Leeuwarder I Wen Maastricht Middelburg Nijmegen Rotterdam behalve Hoek van Holland I Schiedam Sehrann de gem Leeuwarderadeel TiEbnrg feebeek gem Amstenradej Utrecht Vlaardingen Vllssingen Winningen IJmuideii groot en Velsen dorp gemeente Velsent Zaaiuiam Zandvoort Zwolle De ambtenaitn in bedoelde standplaatsen hebben 4 aftnk Tot de derde klasse liehooren de zg platteJandAgemeenten aVwaar de ambtenaren 8 Vt op hün loon zien gekort Eere pronurtiea van Sir Henry Deterding en I Stork K H de Prins i voornemens Woensdagmiddag 13 tozer te Delft de eerepro moties bij te nen van Sir Henry Detertinp en van den heer V F Stork De Prins zal vooraf een bezoek brengen aan het Delftsche Studentencorps en deelnemen aan een dejeuner dat aan de des middags te ben men doctoren honoris ciusa door het conu in de Sociëteit Phoenix zal worden aar boden Dr Aletl Jacob gehuldigd Ken gevelBteen in het huis waarin zij jaren gewerkt heeft Iel gelegeniMltó van het feit dat het heden Öü jaar geleden wuk uat dv Aletta Jacubt als eerste vrouw in Nederlarul te Groningen promoveerde tot Medioi4ae Doktor waa Vrijdagmiddag door de iN rlandsche Vereeniging van Staatsburgenjsèen en de Nederl Vereeniging voor Vrouwen met Academibche opleiding in Amsterdam e n rectLptie georganiseerd waar dr Jacobs op hartelyke wijae door vt4e personen en cuiporaties ï s gehuldigd Toen de jubiluresse bifinentrad werd zy üpgewaclit door vier kleine meisjes die haar met bloemen be strooiden en h iar naar een tauteml geleidde Daarna trad mevrouw Cohen Tervaert Israels naar voren om als eerste spreekst jr mevrouw Jacobs te huldigen Mevrouw Cohen Tervaert wees er op dat deze dag door de Nederlandache vrouwen ais ten groot voorrecht beschouwd wordt Én onverzwakte levenskracht mogen de Nederlaiidsche vrouwen u gelukA en schen piet uw jubileum De Vereemgiug van Staatsburgeressen beteekent een stuk van uw leven en deiie vereeniging is trot ch op u Mejuffrouw mr Estella Siinom sprak daarna namens de Ned Vereeniging van Vrouwen met Academische opleiding en vergeleek mevr jJacobs met een ijsbreker waardoor da zware dikke ijsmassa van vóór ÓO jaar gebroken werd ele andere spreeksters huldigden de jubilaresi e o a Bppak ook namens de Amsterdam iche afdeeling van de Vederland ithe Vereeniging vail Staatsburgeressen mevr De Vries Örwidoa die mededeelde dat door de Ajnsterdamsche afdeeling een gevelsteen in het huis Tesselschadestraat L waar dr Jacobs vele jaren gewerkt heert zal worden aangebracht Op dien gevelsteen zal vermeld worden In tht huis heeft geleefd en gewerkt dr Aletta Jacobs de eerste vrouw die aan een Nederlandsche Universiteit den doctors titel heeft verworven en waardoor den weg bereid voor degenen die naar haar kpmen GKMKNbüK Bli inCHTKN Uplichtmg Ti Brurum Er j heeft zekere S D uiL Apeldoorn een bewoner voor ƒ 2000 weten op t lichten door hem gelden te laten storten voor een z g hoenderpark D ia aangehouden I e griep Te Kottevalle A is een gezin bestaande utt man vrouw en dochter in een week tijds aan de griep gestorven Krnatige aanvaring te Schiedam Tank in tweeën gesneden De opvarenden van een wis n dood gered Zaterdagmorgen heeft in de vluchthaven bij de N Schieveem te Schiedam een ernstig aanvaring plaats gehad waardoor van het m deze haven liggende tankschip Ju ns X van ichipper J P Dolk hel achterschip finaal werd afge sneden de steiger der haven totaal is vernield en de beachoeiing groote schade kreeg De naast het tankschip liggende Jurgen XI van schipper vVilting werd afgeduwd en kwam 100 M verder op het droge te zitten Door den schok werden van dit schip een vrouw en haar kind in het water geslingerd Zy konden met moeite worden gered Het ongeluk is veroorzaakt door de naar zeer vertrekkende Anaconda van de American Diamond Lines waarschijnlijk doordat zy uit het roer was geslagen Dt zeestoomer bekwam geen schade MAKETBËUICHTËN lUtterdam s jhe Veemarkt li Maart Aiiiitsevoerd 4ti vette rundTcn 20Ó vette fculveren 100 ciiapen of lammeren 9 8 varkenw Vttte koeien Ie kw ÓO 62 2e kw 40 44 Ie kw 27 a 32 ij Ot wen Ie kw 4 50 Iv kw 40 43 3e kw aS Kalveren Ie kw Mt tó 2e k w 70 7r 3e kw 60 65 Schapen jO i5 Lammeren 25 2 Varkens 29 iO Varken i Ie kw T s 2e kw 36Vï Slieren Ie kw 40 2e kw 40 W kw 37 Koeien OU 0 s en redelijken handel vastei pryzen vette kalveren vlotte handei weinig vt randerinu in de pryzen Sthapen en lammeren iets vlugger iiandel hoogere prijzen Stielen tugge handel Pryzen als vorige week KaaHniai kt Oiidewater 1 Maart Aangevoerd 6 partyen 270 nuk N 350 K G Prijzen Ie kw m r m f li 52 HandeJ matip Nuchtere KaUerenmarkt Gouda 11 Maart Aanvoer 272 Prili en ƒ 7 50 iO iO Handel matig Kaasmarkt Groot Ammerst 9 Maart Aan de markt alhier waren aai4 voer d 7 partyen met te zamen 646 stnk kazen wegende 4165 K G Prijs met Uijkismerk Ie soort ƒ 50 52 2e oort ƒ 45 50 Handel matig STADSNIEUWS GOUDA IJ M art lft29 Hinderwet j Burgemeester en Wethouderi brengen 1 ter kennis dat zij vergunning hebben ver I leend aan de Coop Vereeniging Ijsfabriek Willem Itai endsz en hare rechtverkrygen den tot het uitbreiden der ij faibriek door vergioottng der bewtaande yskaci in het per ceel plaiitseR ik g emerkt Vest m 8 ka da traul bekend giemeente Gouda Sectie D i no 2Ö46 behouden het recht van belang hrfïbende n tot het iiistell en van beroep i bmiien 14 dan en bij H M de Kioningin in j gevolge artikel 15 der Hinderwet Hü die j het beroep instelt Reeft daai van s l Üktijdip kennbaan het g emeentebef tuur en bij 1 deiirwaarder xploiti aan de n i ene n1 aan wie de vergunning is verleend Ziekteverlof Dr H J van Burkom Naar v ij vernemen is aan dr J H van Burkom leeraar in de plant en dierkunde aan de PJjks Hoogere Burgerschool alhier tot 1 Mei a s ziekteverlof verleend Als zijn plaatsvervanger zal optreden de heer D M de Vries doctorandus in de biologie te Gouderak De Kamerverkie inKen Op de ro sJijst van candidatcn van de il ri sic lijkDemocrat l iche Unie voor de Twee le Kamer zijn geplaatst J Hüunk Almelo I I du Boi s Amstewiam H v dBcuji Gouda J oeni aadts Utrecht W E van l i ik Zwolle P L Gerritf e Amatcidam J C van Goudoe er De Bildt Sj Heiinjfa Hilversum A P Juns urt Gia In alle kie ikringen zal men met eim lij t met 10 candida ten uitkomen Ue Gemeentelijke IJsHelhavenhluis De Havenmeester der g nieenie belicht dut in de maanden Maait en Ajirij op werkdag door den G nieentelyiken IJseelhaven nlui zos maal per dag kan worden geschut eii wel vóórmididaigs te oVig veer 7 9 en 11 uur en namiddags t 2 1 on 6 uui zoovel v in den IJsvs naaj de tiouwe i ls van de Gouwe iKiar den IJ el In diezelfde periode kunnen de Jemeentebruggen teii behoeve van de eheeipvaart viui t nxorgieap half zt en liui tot s avond zeven uur kotteloo wolden geopend Adresboek van Gouda 1929 By du N V Drukkerij vji Koch en Knaitei aHiicr i een nieuwe uitgave verschenen an het bekende adresboek van Gouda De e uitgave voorziet in een bepaalde behoefte diiai de vorige editie geheel vemuderd wa De uitgave 1929 die op zwaar opdrkkend papier Is gedrukt is een boek geworden van 400 pagina s d t bevat een Jxygewerkte alphabetische liyfft dier straatnamen met de namen der bewoners een alphabetische ly t der straten en haar Ü lng aJle pegevens omtrent het plaatselyk bestuur kerken i H htwezen onderwijs etc voorts een vermelding van een aantal Goudsche vereeniKingen en genootjwhappen posterijen en teleiRTafie een ly t van bedi yven en beroepen waarbij de dagbladen blikbaar aan de aandacht zijn ontsnapt en ten slotte een alphabeti sche naami jst der ingezetenen welke het voomaam ste gedeelte van het jre ijeeW adresboek is Het nieuwe adTevsfcock kan door üecn zakenman worden ontbeerd en zal daarom zeker zijn weg weer vinden Verslag 1928 van den Keur ing idirast van Waren Verschenen is het ver lag over 19 8 van den keuringsdienst van Waren vooi het gcbie i s Giuvenlui waaronder 33 gemeenten ie i orteeren vaarby Gouda en alle omliggende K meen h behooren In aan dit ver iilag loegevosgde tabellen wordt 3en overzicht gegeven van het öantïu oj het laboratorium van eten dienst verrichle onderzoekmp en van het aantal keuringen U r plaats door de keurmeester verricht van liet aantal bezoeken van inspecteur asn bejKvens het aantal voor de consumptie afgekeurde partijen van verschillende waren In het labomtorium werden nndei zooht 093 monsters waarvan 795 ten behoeve viji bedrijven en diensten der gemieente den Haag Het onderzoek betrof melk afstroomde en karnemelk andere mejfcpreparaten kaa en eieren uiker stroop en snoepgoed mêe pudding e d brood en koek cacao en chocoUtde koffie thee en ïurrogaten s ïccerijen en zuut vleeschextraot blikcpnserven azyn bier wyn e d vruchtensappen limonades jams spijsolien spysvetten en margarine worst huishoudelijke artikelen wa chmiddelen en diverse artikelen Van de genomen monsters atin Pf 1144 afgekeurd In Gouda werden afgekeurd 27 monsters meik 2 ksas en eieren 12 vraohleij zaden 6 suiker stroop eh snoepgoed 22 meel brood en koek 15 cacao en dhocolade 2 koffie thee en surrogaten 1 azyn bier en wijn 4 vrachtea apipel en limonadejams 2 ysvetten en oüën Het genïiddeld vetgehalte van de melk inGouda was 3 23 terwyl het totaal gemiddelde over het geheele gebied s Graveidiage V n was Het hoogst veit ehalte vurerdaangetrofen in Veur 3 2 ï f het laag te 2 99 f in Zoetermeer f Door den dien vt zyn herhaaldelijk verval hingen met het artikel chocolade gecon stateerd Ook in Gouda worden voorrader hagelidag chocoladesiirooi sel en dergelijke artikelen aangetroffen welke met zetmeel vrareji venrailiwht en daarom in besilag zijn genomen Telgen twee a ag rs te Goudc werd proee v rtia l opgemajUrt wegeiw het kleuren van vrorst Ook werd hier ter stwte een par tt swarte bessmsap atgrkaurd w l deze het luhbele van de geoorloofde hoeveeüiaid aücykuur bevatte Ook w rd t n partjj bessen ap afgekeurd ap grond an een ta hoüig gehalte aan coiu erveermiddel en aan water Van de 825 in Jouda gekeurde jiartyen vLsch zyn er 30 afgekeurd Door een auto aangereden Ken 14 jarige jongen i P gAaamd i giftermorgen toen hy in de Dubbele Buurt fietste door een auto aangereden De jongen werd vrij ernstig aan zyn knie gewond zyo njwieJ werd emaitig besc adligu HooKheemra idsL hap van UijnUnd In de te l id i gehouden bijeenkomst van do Vereenigde vergadering van het Hoogheeiriraadürfhap van Rijnland werd dooi h d gelij ksch bestuur o m mediedieeling g oaan van het totstand komen van een contract met de H IJ S M betreffen ie de verleKging van de spooroaan te Halfweg Het bestuur weitl jfemachtigd met de eigenaren der Verdolven Landen onder Santpoort welke landen door middel van een windmolen van Kijti and hun water op KUniands boezem loozen ten overeenkomst aan te gaan tot het hbijven bemat n van tüs landen tot een lager peil dan voorheen en y ei tegen een vergwedinu dubbel zoo hoog als sinds 1880 gold De ovei eeiikom s t zal voor den tyd van 10 jareif worden ftang egaan Voort werd be s lffl de zitdagen van den rentmeester in de IJ districten buiten Leiden voor de inning an het bundergeld op te heffen en wei omdat de betalincf per po t tegp nwoordig na de invoering van den postclièque en girodienst zoo gemiakkelyk U gemaakt dat ieder geacht kan worden zjjn hetalinji n per po t j onder moeite te kunnen dnen Bij de mndvraag vroegen eenige hoofdingelanden naar aanleldin van den Stadhuisibrand eeii onderzoek tn te steHen naar de rmitrale erwarminB van het Gemeenlaiid siniis De Dijkgraaf zp jde toe dit ptint onmiddelUik in het College van Dykgraaf en Hoogheemradeti ter sprake te zullen brengen Stagnatie in het verkeer De politie heeft tegen den aulobusbeatuurder J d B procesverbaal opgemaakt wegens het in gevaar brengen en belemmeren van het verkeer op de Kleiweg Openbare Lee zaal en Boekerij De Hoükeiü dei Üpenibuie Lee iaaL Oa nujj leiiijkt met ue volgende vvtrKen V j imL p l ei dinand Huj ck V i idt a Jeude Dochters nderl e V 1 ooy Jaapje Jaap jvontuieai van 7 ebed iu i bulïele v ln de priw incie iViiau Het oud an de IWl Aiiaflb V d M ei DoolJïof 1 1e Man Itynliuut en lozen Het waa en de water V Maurik Jr l apieien kinderen Meekel De tand des levens de Meefrtei Carmen Geeitje V Meerkerken De gedachte dei tijden Mooy MioaliBtroom Nitóff De dochter Kiean avontuur Letje oor de poort Vooi bygangeni V Ne Uükens Duikelaartjo Ingrid De jonge jaren van ie Bergmannetje Het verlaten eiberncit V Oudshoorn Willem Meitens leveusspiegeL Pauweis Boeven en burgei i Querido De Jordaan Ueuling yiempie lleyneke van Stuwe IJdeJheid der ijdeiheden Riobbers De biuidstljd van Annie de Uoogh De romuui van Bemai d Bandt De roman van een gezin Habbe De filosoof van t sashuiy Sen Meii van vroomJieid Salomon Balilingen Een meisje studentje SandbeJ g Gorter Uit het slop van Willem K lein Scharten TAntüik t Geluk hangt alfl een druiventros Het leven van Fnuieescu t anipBiut Sprotje V Schendeh Ken iwerver verliefd Schimmel GeneranJ Bonaparte en zÜ ty d Sinjeur Seymens Het zonde kind ScJunitz Moeders 8chry vei De lichte iast S vensma Themmen De andere w Srtieding Tyne van Hilletje Steynen Verbyaterden Stiemens Hopman Jong n Mei je Vrouw Stmatsma De ganteiboer StreuveJs Doodenrians Langs de wegen i enteleven Oogst I e valschaard V Suchtelen Eva s jeugd De tilli laefe i Sv arth Herfstdraden Tbeuciisz Vloed Th üssen Het grij c kind Kees d jonfr n fr nSchool land Timmermans Het keerseken in de Itnteern De pastoor uit den Woeyende wijr K erdt Ulfers Harro Walter Owitioom 7 de Veer Trouringh voot t jonge Holbwd Verhoog Onder de tropenzon Op bruir ende golven Verm ersch Mannenwetten Visscher Toen de heide riep V d WwUs Noortje Veït VoTstm Wallis Tn dagen van strijd gunst Wasch Kv Maria Werumeus Boning Binnen en buiten boord Menschen zooale er meer tijn WiDma M n henhanden Mbeder Stieneke de Wit De avwituren van den muzikant Deken en Wolff Bedcer Historie vun Mejuffrouw Sara Burgerhart Historie van den heer Willem Leevend Ma als V Slegigeilen Een broederdien= t uit I8I0 Bevrede van het Mwsrfand De zoon des hmzes Marianne Hoogüand Me rouw rtanne Zenrike Het gmde hois Een vrouw 9 Drie weken gratis Met i April a a I egini het nieuwe kwaitatal van de Goudsche Couiaint Aan hen die zich than voor heL uieuwc kwartaal op de Inudsche Courant abonneeren worden de tot 1 April a s veivchijnende nuniniers GRATIS geleverd Aanvrajfeu te richten lol het Bumiu MARKT 31 ioetmulüer Het gezin van Hermnn l t j ter In retraite ïooniera Y nneer Het bock an Gij liet boek van Kl p en Jantje Zwartendijk De overlaat De uitleenibibJiotheek Is dagelijk ijeupend van i Ö en van 7 8 uur Volks en Scho Jhad Gedurende de week van 4 tot en met 9 A Iuurt werden in hei Volks en Schoolbad gebruikt lil kuipbaden 313 proeibaden i n 928 chüojbuden te amen 145 i baden Agenda li Maart 8 uur Kem Kej k Bijeenkomst Nooit moer oorlog federatie 14 Maart 8 uur De Itéunie Natuurkundig Genootschap lezing van A li van Dynse over WaWidchachtige dieren 15 Maart 8 uur Soc de Uounie Vt lk uni vepsiteit l fiïing over de HoUand lndie l4uchtvert indmg iO Maart liebouw Daniël S uur V M MM UnderlmsH wedstrijden un UKiN omiKKK ALl HKN a d KUN Ufinkw a lervoor lening uid Hulland en Utrecht Vergadering te Alphen aan den Kijn Vnj da Rmiddag lie ft te Alphen aan dm Dijn op uitnoodiging vaiii Gedeputeerde StaItai van Zuid Hollaml en Utrecht c en verj adeiiug plaats g ehad ter liL Hpreking van den ajnleg van een gemeeniichapï elijke lrmkwatcrv oorzien ing Aanwezig waren de geineenteber turi n Min Nieuwkoop Nieuwveen Ter Aar liijii iteiHwoude K ierik Zegveld Zevenhoven AUcevvoude Leimuldeii Rietveld Barwout swaarder Wajirder Lange Ruij e N i de eji I apekop Ter vergadering die ondei leiding toad van het lid van Gedeputeei len Van Boyen vei eenigde men zich na een uiteenzetting van het doel er mede dat on ler leidingvan Gedeputeerden van ZuijlHoliland een commis ite zoü worden aan teld tot gemeen schappelijk onderzoek en U i voortkereidins van deze zaak De bijeenkomst werd door den heer Schaper lid van Getleputeerden met een kort woord gesloten s Avonds had er in het café De veri ulde Wiegen te Al phen aan den Rijn een filmvoorstelling plaat s O deze zaak betrekking hebbende BOÜËGKAVEN De commissaris der Koninsin jn de provincie Zuid Hol land heeft aan den heei P i Stuuiman te Waiid inxveen op aijn verzoek met infjang van 15 Februari jl eeivoi aiitsJag verleend al lid van de geïondheid inimi ip alhier HAASTRECHT Koster Geref Kerk Tot koster van de Geref Kerk alhier is benoemd de heer E Hoi zulks in de plaats van den heer T Boer Afbraak molen Door ingelanden van den Polder VliatWestzijde Ib besloten de bemaling van den polder te loen geschieden door een motorgemaal gedreven door Crossley motoren In verband daarmede zal de bekende molen aan den WestVlisterdijk een der l overgebleven molens van de reeks die vroeger de op de Vlist loozende polders bemaalden en welke molen in het vorige jaar door den Gemeenteraad onbewoonbaar werd verklaard worden afgebroken KosterHWoning R K Kerk Voor de U K Kerk is van Mevr Wed G Raateland aangekocht het perceel C No 236 aan de Groote Haven thans bewoond door den heer A C Du m met de bedoeling hiervan kosterswoning te maken Verkoop speldjes De opbrengst van den verkoop van speldjes ten bate van het Rustoord voor overwerkte huisvrouwen te den Dolder tüdeny eeïi uitvoering te Schoonhoven gegeven door de Tooneelvereeniging Nut en Genoegen alhier is ruim ƒ 44 Burgertiike Stand GEBOREN Neeltje d v P C van den Broek en A E Schouten RADIONIEUWS Programma van heden Hilversum ti Ol Dinermuiek 7 15 Engelsche les 8 01 Uzing 8 20 Concert 8 B0 Vroolijke liederen en duetten 9 S0 Concert 11 Gramofoonptaten Hnizen 5 Gramofoonplaten 6 30 Ut ledng 7 fitenografieles 7 30 Spreekbeurt Uitzendavond t VOETBAU JitKlagen van Zondag 10 Maart 1929 N V B Afd 1 l te Kla s3 4 1 Haarlem R C H U V V Den Haat A D O H D V H Hilversum Hilversum H F C Rotterdam Sparta V U O IJmuiden Stormvogels Ajax 3e Kla se D Alphen A iphia Schevenhiffen O g Schbten Schoten r F C Haarlem T H B U V S Afd I 1ste Klasse 4 1 7 3 AmKterdam B auw AVit V S V Rotterdam Feyenoord H V V Doi drecht D F C t Gooi Den Haag H B S Excelsior HaaHflm K D O Z F C 2e Klasse B Gorinrhenr S V W Ne rtunus Gouda Criiuda R F C Schiedam S V V CV V Utrecht Hercule s Merwede 3e KJas9e B Schoonhoven Schoonhoven Bodegra Rotterdam Coal V F C Schiedam D H S O N A Roterfiam t Noonlen Tranavalia 3e Kias w C 7 2 1 jfnai ieist V orwaart s l trecht Kamponp Utrt ht Culemborg Culemborir Olympia Leerdam l S V G S V 4e Klaa se C 3 4 5 2 4 4 Rotterdam D J S O S S Rotterdam E D S Fluks Schiedam Schiedam Moordrecht KotterdainS I O D D O SjB Re s 2e Klasse B Den Huaii H V V 2 Sparta Re 2e Klas A Alphen Aiphen 2 R V C 2 5 1 leiden U V S 2 A D O 3 Den Haag V l O S 2 A S C 2 Hes 3e Klasse C O ï 1 Ü Gouda G S V 2 S I O D 2 Bodegraven Bodegr 2 0viermaa 2 0 Afd Irt Ihte Klft i ie ApeUkwni Robf et Vet Z A C Wageningen Wagening A G O V V lln sehedé En sch Bo s Go Ahead Arnhem Vitesse En schedó Almplo Heracle Tubantia Afd IV 1ste Kfe sse 3 t 1 Tilburg Willem Il N A C Boisch B V V Wilhelmina Eindhoven P S V N CA D Afd V l3te Klla sse Groniiigen G V V lie Quick Leeoiwanlen Ijceuwarden Aicide 5 1 Veendam Veendam Achilles 0 V B UitsUgen Ie Klasse 10 Li I oklterkerk 1 Gouda 3 Haastrecht 1 Schoonhoven 2 Wiwtdinxveen 1 Olympia 3 2e Klasse J c oudei ak 1 O N A 4 Moordrecht 2 3oudö 4 G S V Alphia 3 I n N d 3e Kla O N A i Lekkerkerk 3 Haastiecht 2 Moordrecht 3 evephuizen 1 Gouderak 2 13 Z Overzicht Eindelijk i s er weer eens van een voetbalZondag sprake nadat van Kerstmis af het tompetitie programma geheel of gedfee telijk sUl heeft ge itaan En dat do stilptand zoev van invloed is g eweest od de resultaten daan an geeft de oogst van gister een duidelijk beeld De score s zyn zeer hoog er werd zelf verscheidene maten royaal m et dubaoele cijfers gewonnen of het was er niet ver af waai van anders maar heel weinige H vaïlllfin zich voordoen De ataartclubs zyn begonnen heftig aan de ketting te rammelen Ajax zoowel aK Es celsior boekten op vreemden bodem een O 2 zege op resp de Stormvoge s en H V V Daarentegen voelden A D O en Bliauw Wit him fundamenten kraken De eerste kreeg op eigen terrein van de Schiedamsdhe combinatie klop terwijl Blauw Wit in het Stadion na een 3 0 voorsprong nog juist 1 4 tielijken stand kon bevvefk stelHgen Wet de overige uit flagien leveren dergelijke onverwachte resultaten weer voor df voetbaUiefhebers in de komende dagen vo doende ator op In onze omgeving waren er ook clube die haar doelgemiddelde een beter aanzien hebben gegeven Ailphen 2 spande de kroon door een 16 O zege op R V C 2 S hoonhovfpn scoorde een half dozijn doelpunten teRt n BodeKTaven wat van de eerste mee en van de laatste tesenvaH Bij Alphia Rchevening n vie er ook een haJf dozijn doelpunten doch de Alphianen maakten er zelf maar vijf Olympia heeft zich nu tegen Culemborg beter gelwuden dan de voric e manl Met den 2 2 stand vnjzigden zich de kan en ten voordeele van de Gouwenaara en een mooie 5 2 overwinning werd het resultaat De andere cluibs kumien nu haa st ge kwaad meer doen Een 4 2 en 3 1 nederlaag kregen O N A en G S V te noteeren De groenwitten ver4oren nog meer terrein door de overwinning van Kampong waardoor het nu degelijk uiÜrijkwi wordt Onze tweedfe Wasser kon Jiet niet verder brengen dan een gelijk spel tegen R F C waarvan uit werd verforen De rood witten moeten een eervoJlte plaats zien te bereiken Moordrecht haalde in een uit wedstrijd een klein succes door in Schiedam een winstpuntje te bemachtigen Ten slotte Weven ook de G S V reserves zich hardne kig aan de laatste plaat va ithouden en kon du s ook do schuld nog niet ingelost worden Tn den G V £ r K het srrootst aantal wedfArijden door en er waren ook dubbele cijfers WJ de resultaten Lekkeifcerk en Zevenhuizen toonden hierme hun krachtige pog en om kampioen te worden Minder bevowierlijk voor oen vtet vertoop in de competitie is iJb de oorzaak van het niet door aan van wedsirydeii bij d clubs moet ge zocht worden iouda K F C 2 2 Een pechdag voor Gouda U F C keeper in topvorm Het prachtige wetler had wederom ren groote schare belangstetlenden naar Bioemendaal getrokken waar onze stadgenooten hmi eerste weArtr d stpeelrten in dit jaar tegen hun oude tegenstanders uit Rottertiam Het terrein werkeLijk ongeschikt voor voetbal wa blijkbaar op adv te s an di N V B voor ditmaiU goedgekeurd vvat by een normaal vertoop der competitie zeker niet 20U zynigebeurd De Gouwenaar speelden Voor rust niet de zon in den lug en hadtMi ai spoedig het spel in handen Herhaal leiiijk zaten ze voor het vyandelyk doel Maar höc ze zwoeg ien en Werkten Fortuna wa s deze middag Kun allerminst goedgun stig gezind Alle schoten die in de richtuii an het doel werden gelost en dal waren er velen gingen over en naaat of werden Aa n k F C s keeper die in praeht conditie virkceMe om chadeliJk gemaakt Na een half uur toen niemand zulks vferwachtte lift de trtiudakeeper een tam schot door zijn handen guppen waardoor de ga Hen de leidinv namen 1 ü On ittadgenooten met ontmoodigtl bleven v olhou ïen en even voor de rust smaakten zij het genoegen bij een doelworsteiin r den stand gdljk te maken waai mede de tweede helft wwJerom WL rd be on nen 1 I Het zuigende veM vorderde veel van het uithoudingsvermogen der ipeleis maar ook dit Lg edeölte toonden de roodvritten hun overmacht in het veld Vooi doet was het blJna onmogelijk e ii gord schot te lossen Toch wist van Miaaren na een half uur spelens uit een hem van links toegespeelde bal de R F G keeper met een laag hot te verr as sen 2 U Van deze nuttige vooTSprong hadddn ij echter niet lang plezier want bij een plot eltnge uitval van R F C s voorhoede weni uit een voorzet links naar i echts het tweede doelpunt voor de g a iten geboren 2 2 Het wa i te voorzien dat wetke partij ook karna noff een goal wist te maken de wed Strijd zou winnen Fxloch geen der beide I bleek daartoe in staat hoewel de Gouwenaars tteeds in de tneepderhei i wjiren D Rottérdamsche keepar maakte een fout nwer en met onge wijzigden itarid floot de ai biter die uitaitekend letde vooi het ei ide waardoor Gouda ten belangrijk puntjf vfrspeelde L S V t ji 3 1 Een mveirdiende nederlaag In de e vah Goud Hche zijde ithou siatgespeelde ontmoeting hflibhen de roenwit ten voor de zooveel f maal de vlai moetenstreken Er is van begin tot het bittere einde gezwoegd om aenig flUcce tv behalen maar het ontbrak ten eenenmale a in gelukDe Ixierdammers namen de leiding met eenbuiteiLspeldoeipunt weüte vertnoot weiddoordat Sluman op een even verrassende al onbögrupelüke wyze in eigen doel scoorde lilt een straf sc hop wist 3antven een tegenpunt te maken In de tweede helft heeft Set Gouduch elftui met vuur g estreden De invallers voor ikin Edel de Grauw en Revet gaven al hun krachten maar de Leerdamsche keeper stond als een rots m de branding E uitttekend ingeschoten penalty hielji een dosis geluk de thuibckib aan het derde doeljmnt Het loon naari werken was voor de G S V ers een g elijk spel geweesrt De tand taidt thai eir 2efcl asse B Afd 11 i ortiuia 13 10 S 0 54 25 23 Gou la 13 7 3 3 40 17 17 St Hooger 10 6 13 29 23 1 1 C V V 13 5 2 6 28 27 12 S V W 18 5 2 6 39 36 12 S V V 10 5 1 4 18 20 11 li F C 11 4 2 6 20 22 10 Herctües IJ 4 0 8 29 sa Merwede 13 8 2 8 27 47 s Veptunu s 12 3 0 9 25 13 l 3e kla s se B Afd 11 I fconida i 8 8 1 1 23 14 13 TransvaJia 11 6 0 5 33 30 12 8ehoonhovpn 8 4 2 2 23 U 10 D H S 10 6 0 5 29 28 0 N A 9 2 5 2 20 19 f BodeKTaven 4 0 6 19 86 Coal 9 3 1 6 18 23 7 V F C 9 3 1 5 23 24 7 t Noorden 9 2 2 5 18 27 6 ie kla ae J Afd II Olympia 9 8 0 1 48 Ib 14 Zeist 10 6 1 3 29 22 13 Holland 9 6 0 3 33 28 12 CulenïbörR U 5 1 4 21 26 11 I a V H 4 13 20 13 J Voorwaarts s 2 2 4 16 21 6 Utreclit 9 2 2 6 15 23 i Kan pong 8 2 1 5 11 32 5 G S V 9 1 0 8 11 21 lies 2c klap i B Afd 11 H V V 11 1 1 7 2 1 42 26 16 Feijenoord III 4 1 1 20 14 9 F Kcelsior 11 6 3 1 2 21 14 7 Sparta III 7 3 1 8 20 ra 7 D F C UI 6 2 1 3 12 16 5 St Hooger II 1 2 1 3 16 19 5 Olympia li 5 2 0 3 11 13 4 0 D S Il 8 0 1 7 11 31 1 Re9 ie UabM A Afd 11 A D 0 m 11 6 2 3 39 26 14 Alphen II 7 4 2 1 33 11 10 Gouda 11 7 4 2 1 17 12 10 V 1 0 S II 6 4 1 1 35 12 9 A S C 11 7 8 0 4 21 26 6 H V V IV 7 2 0 5 18 2E 4 U V S II i 2 0 3 11 11 4 H V C II 8 0 17 11 65 I Re s 3e IdMK a Overmaas 11 8 6 2 0 J5 6 14 S V V Ill 6 4 1 0 12 3 9 S I 0 D 11 a 4 1 3 21 11 U Neptiaius 11 7 4 0 8 24 14 8 0 M A n 7 3 2 2 n 18 8 Bodegraven II 9 3 1 5 21 81 7 Leonidaa II 7 1 3 3 18 19 5 G S V II 8 0 0 8 87 0 Station Hann de P tnitr uit Berlijn tn dichten nevel op een voetrein Van den D trdn ontspoorde de locMnotui en enkel wugemi Tien perscwien werden licht verwond doch zy konden na verbonden te z n da reis naar Hann voortsetten Veel vee werd gedood Een ondenoek wordt ingesteld Het a in den HUn KCK en WIKL 11 Maart Gister i Je gierpont vV r gelegd De R b is Ider th n Ü irij en m verschillende Stoomvaartdien sten ü jn vreder hervat Het water vttlt Ken tlnmsch vliegtuig verongelukt 7 TFltSCHE uLlNt Maart Zondagavond Te Üodterend hoeft men slechts het ponken van een motor gehoord Andere bewoner van het eiland verklaren evenwel Zaterdagavond tu3 hen 7 en tt uur in Zoid Oostelyke richting een licht te hebben gezittii n een knal te hebben gehoord Oeie aM leek op het ontploffen van e n n a De manning van de reddingsboot heeft onder leiding van Schipper Smit den afgeloopen nacht de BoschpLaa t afgezocht Kr werd echter niet gevonden Hedenmorgen h een nieuwe reddmg sbKMrfexpeditie up underiwk uitgetrokken Dit onderzoek wordt enurtig belemmerd door den awareai misit LAWMTEVNI8 Het tennistournooi In het R A i bouw i ln het R A I f bou in AnisttnUm is gisteren gespeeld de wedstryd AtRfltardam den Haag om den telegraafbektr De wedstrijd werd gewonnen ioor d inH g De winst voor Amsterdam kwam vooral van de dames Immers de beide damenenkelspelen werden gewonnen het darnels dubbelspel eveneens Mevr Van Gulick had niet een s haar sterkste drives noodig om de ietwj t nerveuse en daardoor onva ite mej Douglass te slaan Mej Spit was niet bepaald op dreef dochmej Kerkhoff was lang niet sterk genoegom haar te bedreigen in eenlg onderdeelvan het sper De uitslagen zijn Heeren enketspel J van der Heide inlaat E Ërikaon 6 4 6 4 Martens verUeet van Koopman 6 1 2 Ö 1 6 Wybrandta verliest V dr Behrens 4 6 4 6 Van Gulick verliest van Huygena 4 6 5 7 Dames enkelspel Mevr v Gulick slaatmej Douglass 6 O 6 1 mej Spit slaatmej Kerckhoff G 4 0 3 Dames dubbelspel Mej Haas en mej Spit slaan mej Kerckhoff en mej Douglass 6 4 4 6 6 2 Heeren dubbelspel Martens en Hughail verliezen van dr Behrens en Huygens 6 0 4 6 o 6 Gemengd dubbelspel Mej Haas en Hu han verliezen van mej Douglass en dr Behrens 4 6 5 7 Mevr v Gulick en Van det Heide slaan mej Kerckhoff en Eriksson 6 3 3 6 6 2 Beurs van Amsterdam WIsaKLUOEItöUN i Haart 11 Maart OftlciMl Londea 12 U 12 11 1 BerlUn 59 24tt W 2DH Par js 9 7614 t ti Bmssol M 7 UM Zvitaerlaad 48 02 4MÏM Weenen 36JI 3 tO KApenbagan 60 G6 60 fi6 Stockkolra 118 7 l 70 Oslo mi jy 0 JTik New York 2 4 4 iM Niet oHicieel Praag 7 a H 7 S Ü Madrid 86 76 3 aO Milsan 13 03 l OJVt BeuraoTerilchL De beunt kenmerkte aleh deor een zwakke stemming Het zaiumverkeer wasniet ptooi indu trteelen werden vrijwel algemeen genoteerd De Phillpsaandeelen leden een flink verlies Van de buitenlandsche soorteii vtfkeerden weedüche lucifers Hterk ln reactie Op de miinafdeellng werden Boet ona ex claim genoteerd en aldus kregen die Inclusief die claim een niet onbelangrijk verlies te boekan KAVlU TKU UltAI lSCU WEERBBHICH I U Maart Huogste i taJid 768 4 te Croydon Laagste utand 744 6 te Van Verwachting Zwakke tot matlRe we ttjlyke tot noordellrke wmd Mcht tot half buwTïlIrt Om hel vriespunt des nachts overdag iets zachter apvërtentiëm De Heer en Mevrouw J VAN DER REE HORNEMAN teven met blijdschap kennis v n de geboorte van hun Zoon PETER JOHAN DEN HAAG 10 Maan 192 Carpenlierstraat 180 13 LAATSTE BERICHTEN DKAADLOOZË DIENST Trotzky in Konstunlinopel KOWXO 11 Matart Uit Mo ïkou wordt seineid dat tus schen Trotzki en de Öoyjet tit ant in Turkye SoeriH een overeenkontst i tot itand gekomen i rotakj heeft zondag het gebouw van hift Sovjet consulaat te Konstantinopel aten en woont voorlKK pirf m een l irksch hotel Het geleide dut Trotzky naar Kioiifatantinopel vergezeld heeft al naar ie ijovjet l nie teruigkeeren Daarmede z jn de leLatie tua Tchen Tiotz kj en de Sovjet regeering geiheel afgebroken Voorloopig blqft h i te Koastantmo l wachten op bericht of hy m Duitschland 7al worden t e laten Hy heeft de Sovjetibgeering verzocbt yn tweeden xoon die te Aln skou vertoe ft toe te taan tot hem te komen Kumoerige looneelen in een opvoeding s gestichl ÜKRLIJN U Maai t Zondagavond kwan iiel in het opvoedingsgesticht bindenhof tot lumoerige tooiwelen veroorzaakt door L en groep jongens aangevoerd dooi een terk psychopathisch type dat eveneen m de iiilirhting verpleegd werd In verachiLlende slaapzalen werden deure n en tot den inventarisb hoorende voorwerpflai veijiield f e politie moest de orde herstellen en fbelhamels werden gearresteerd Bij het onderzoek hleeik dat de jongeii niet de geringste reden om over behandeling vopdL el of werk te k aig n De strüd in Mexico Generaal Urbalejo veralagen MEXICO CITV 11 Maait Uit Mexico Crty wordt officieel medegedeeld dat generaal ÜPbalejo met een detachement opstandelinigen te Zacatecos naboj C anitas door ret eeringstroepen is verslagen GEVRAAGD een Flink Meisjey voor halve dagen Adres SANDERS ZouInians8lraalS4 Gouda 8 GEVRAAGD met ingang y n 1 April a s een NET MEISJE alleen voor den daj niet beneden de 17 jaar en goed kunnende werken en koken Zich te vervoegen 12 REGKNTESSEPLANTSOEN 31 Het hotel King Edward te Hons conj door brand vernield Twaaf slachtofrers LONDEN 11 Maait Uit Hongkong v orttt gemeld dat het Kmg Edward hot t aldaar hedenmor gen vroeg door bnind vernield is Het aantal liachtoffer s staat nog met vast maar het chjjnt dat mïfiaten T menbchen den dood hebben gevonden en vel 5 blanke nionnen een vrouw en een chirieesi Behalve de brandweer naineh ook Britsche matrozen aan het blusM hinjfFwerk deel LONDEN Volgens de laatste berichten het aantal personen dat by den brand m het Küig Edward KoteJ om hist leven i gekomen thans reeds gestegen tot 12 Treinbotsing te Hann Vele gewonden BERLUN 11 Maart Omtrent de treinbotsing bij Hann wordt door de spoorwegdirectie be Essen het volgjende medegedeeld Zondagavond tegen 11 uur reed in het VOORJAAR a SCHOONMAAK i DE PELIKAAN GOUDA STOOMEN VERVEN nPHTREINieillil TELEFOON lOO