Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1929

De Lommii ie vo ji de vDoibeitiHiiijf vai de heriiemng van nel itatuu van het Intern derechtwhof die het m roott trek ken la ens geworden over de wijze wa irop de V S geraadpleegd zullen wor ien wan reer de Volkenbond besluit om vuada tnd advies aan het Hof t t vragen beraad laaa Ie gisteren over ver chiltende andere juae lies die naar vx rpn ijn gekomüi door de toeneming van den arbeid van htt Kof Jiia een grondige di cuasie ii blx n de juristen aanbevolen het aantal fjevvone rech ttT van elf tot vijftion te verhoojen doet dt piaatsvervanffende rechter af ie schat feil Het totaal aan ü rechter ou htet door on Pranderd hlyven l e juristeii 7yn liet Pr verder over een geworden da a ne nen van de vacantie het Hof be thouwt nioe it worden voortdurend in fitting t zyn t e arbeid an het Hol zal hierdoor Htel el maiUgor worden terwijl deze reifeUng ge makkelijker zou ijn voor de dtattn dic e n beroep op het Hof willen doen Hierb J zou oen vaste re rfliiig getrotfen worden IVee belangrgke aangelegenheden Moe ytn giter n ni de I ranncJue Kamer de atn dacht Aiieieerivt wu er de ouab tisthp interpellatie o 6r het abnormail lïroote jintal ie if geval ten die zich j nd medio Januari by het Ryniej er hebben vurjtt daan I nkele hondeiden jonge mannen 7nn i tstorven naui het chijnt doordien tet n tic felle koude geen afdoende maatreg e i waren genomen en er ontstellende sanitaite antoestanden heer Khten m het Dexetting legei De mterpeMiatie kwam echtei met in 1 ehandeUng doch werd tot Vrydag uitge tetd omdat die commissie van ond rzoi k lan w ler hoofd maarschalk Petain sta it T omwiteel nog met klaar in met haar ei 1 IR 0 el morgen uilen wij dus kunnen I ooren wat er van regeenngaaijde zal wor len ingebracht tegen de verwytei ali zou den de mihtaire lewiers zich aan misdadjjnverzuimen hebben schuldig gemaakt De tweede kwestie die naar men aan num opnieuw zou leiden tot een felle bot = mg tuBwhen de regeenng Poincaré en d Dne tingen zijn er m de wereld moei lijk te leeren een geheim te bewaren een beleedigtng ie vergeten en zijn snipperunrtjes goed te besteden I t Myitirji nu lilnir Miiiiiit Ik hit 1 uKelscb 70 De ware druk op zjjn luchtpyp venrin derde hoewel de handen nirt losiieten en de man dien hy zoo omerwiacht herkend had I racht zyn geiicht by het zyne ppobeerenri hem te zien toen vioeg hy schor Wie ben je Trac Aleck Tracy hygde Tracï OmGodïwil sta op Bernngton Ik bei hier omje zuster te helpen Myn zu3ter te helpen nep de andeiverwonderd Nerica wat waar Shottelius hwjdt haar hier eri ns in een beroerd hol vast Craighdarrock heet bet het Ugt daar ShotteMua zei je dat Sotteliu Nericavasthoudt 7 Dat vermoeden hat k eigtnJj loo Hcdtn overleed tot onze groote droefheid onze beste Broeder en Behuwd broeder iHiInk Cirtlliiilili m lul iti den ouderdom van 59 jaar Amsterdam J DUDOK VAN HEEL S G J DUDOK VAN HEhLvan Alldel Bloemendaal Jonkhr G C QUARLES VAN UFFORD Gouda A DUDOK VAN HEEL M b DUDOK VAN HFELWilbrenninck AMSTERDAM 12 Mdjrt 1929 Bezoeken kunnen met worden afgewacht M Volstrekt eenige en Igemeene kennisgeving Door den E A Heer Rechter om missarts in het faillissement van JOHANNESVANSTEVN handelende onder den tirmanaam Qebr J P van Stcyn meubelfabrikant te Wad dlnxveen is bepa ild Ie dat de indiening der schuld vorderingen aan den curator moet plaats hebben voor 27 Maart i s 2e dat de verificatie vergadering zai gehouden worden op Dinadag 16 April a B des voormiddagfl te 1 1 uur in het Paleis van Justitie aan den Noord singel te Rotterdam De Curator Mr S H SMif 23 Wiidslraat S te Gouda Oainlib tulalna Ondergeleekende betuigt hiermede zijn hartelilken dank aan de N V v h M RAVENSWAAY ONFN te Gormchem voor het FRAAIE EET SERVIES voor 12 personen dat als het S47sle Extra Cadeau op Raveniwaays Lettert Artikelen aan hem IS uitgereikt De Letters Artikelen waarop dit Cadeau is uitgereikt 7t n gekocht bij Den Heer G Vonk Dorp Oud Alblas J JONGENËEli Oud Alblas 4 Maart 1929 Znidiijde No 54 15 GEVRAAGD een NET DAGMEISJE of nette WERKSTER voor Donderdag en Zaterdag A VERBOOM Markt 40 UI hllilbippij lal lil VII I llitllll Departemeni GsuJa VIERDE NUTSAVONO op WOENSDAG 20 MAART 1929 das avonds 8 IS uur precies IN DEN NIEUWEN SCHOUWBURG Optreden van de Familie HOFMÜMN van Amsterdam de bekende artisten van de preekmachine in hunne Komische en ernstige Duos en Tno Cfiie rt iiaiM uit htt Magaziln tr Fi aAMY Voor leden tin tNwl tn bij hca inwo nonëc familie contributie 4 50 per jaar alamtda voor alleenwonende laden cod inbutie f2 50 per laar zijn de plaatsen in de I oici en Stalles benevens 7 njen van het Bakon beschikbaar TiifiM illiN II virtHi ni li lM 192121 loagang tot de ovenge plaateen van liet Bakon en de Galetij verkrijgbaar tn de Soci4 teit OoB Geauigcn op Woensdag 20 Maart 1929 van 10 12 uur Balcon f I Leerlingen Gvmnasium en H B S tÜSü Gaierij 0 25 alle plu StedelHke Belasting Piaatabeaprelcmg bij luiing Dinsdag 19 Maart dei avond 8 uur 2 Delft s Roem varwanoi natuur Boiar par pond 70 oant Alleen verkrijgbaar bi 10 P C TEEKENS tmi iS Glldl MAGÈRHËiD txJMtvi e vuil Ucbaamavonaen doer D Ki STïJNEKs OOSTERSCUl ERAGBTPILLKN voor Dames WotMlerbve BiutM Ook voor faeratelleiuUfl en xw kk ii B fcro KJ mat gx ud ii medaitlet au eere diploma a Iz x w ken tot SO poi d toeneminr Gej raJulMrv onschadciyk Door Artean aa berolen Strvic reBel V U daBkb tu m a iijs per dooa van 100 rtaka ƒ S£9 2 H tuka 5 BO franco thuia onder rembour o niviuijirst van puatwisae riUiAL ÜUUa l Z aetr 21 Oen ll a Vrij Huls met Tuin Voor buitenmenschen zeer billiik een BURGERWOONHUIS TE HUUR bi eventueele koop is slechts f 1000 noodig Te bevragen J v D BERG Zwarteweg Huize Marjo Telf 809 Griep Influenza Gabrnikl Wort lbo r Krnidan en Worleibocr Pillen n Il blurt eionil 20 80 Boikoop l L BINKKN Telef 124 Qouda T POELENIUK Telef 804 Waddinxveen A J JANMAAT N V Utpechtsciie Hypotheeicbank UTR ECHT Pandbpiaveii f 48 000 0 00 üe HANK stelt beachikbaar 4 Pandbrieven a 99 t in ilukken van f 1000 t 500 en flOÜ40 De Dl rcL 11 e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWHO De grootste kansen op succes l ie len de ifivei tentieii welke in de 01 DS 111 OI 1 M uoidtn rep utst dii li i 7ateid iK iii il l lïL innen iii oud i en om evili l mneitkomt 111 l t lat v ist dut ei een enkele i ecl in i oo7eei de iinditht titkt dm een g oid eeslildi Amionte m de ZATH D t SClll ItDlTII ui U OUDStTll rOl K Nl Die mnome t h komt onilei meer dan 13000 oogen Het gioot lanld lil men dit inkomt op lanvl i ii ui lanliiedinjTtn liet totlieniend lantil declnemci steis iin üiue piijsviageii bewti t dat tle e coui uit ovei il gelezen woldt in de uda miiai ook in de omgeving liet liewiist ook dit vooi edei zakendoende v n gioote l teekenK 13 doelmatig en veelvuldig adverteeren in de Goudsotie Courant V 1 lag eent inlii htingen lan on Buie iu MARKT 31 TFL 82 L Wmi ïm ± WasteÉes W Een reuzangamsk nor da Hulsvrouw M GROOTE SORTEERING IN ALLE PRIJZEN OamakkallfKa Condllltfn De VELO blijft steeds SÏI S rrx Bezoekt on Depoi VELOWaschmachine Mij L Tiondeweg53 6ouda Genezing door de Planten Tao alle hieronder vermelde ziekten meuwe en oudere gevallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard en velschillend t eneesmiddel voor elke ziekte BEN SPECIAAL Suikerziekte iamacht Bloedarmoede Zwakte Bleekiucht Eiwitziekten Nephiitis Asthma Hoest Bronchitis Maag ofingewanden skchte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten inde maag krampen liel iden ton Huidziekten uital ig roodepuistjes m t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elkeplaats baard liuen Spatadeiachlige zweten Rheumatiek Jicht zenuwpgn Slagaderverkalk ng Pun aan de lever leversteenen nieren of bUis Aamljeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Hot keeren der jaren Zelfs indien nj alle vertiouwen veiioien hebt m de gtneeamiddt len moet gy met lai zelen een der kostlooze broehuren te vragen lan den uiCvindei di ai Uhindtltng f DAMMAN doetor in de Medicg nen byfimiiJ II J SNABI IF Afd OS S Groote Markt 7 HdTrrRDAM Men geluve preeies lutn te ge eii 1 m wtlki zieklen men liidt Bloedarmoede Bleekzucht Zenuwzwakte Oorzaken van bloed irmtede en zenuwzwdkte een druk leven ge stoorde funcljen ver ujkle lurtswerking slechte spi 8 ertering leven boven dt krjtht Vt rschijrselen hleekc kkui hoofdpijnen gedurige vermoeidheid shpelo sheid lusteloosheid prikkelbi irheid gebrtk jan eetlust Behandeling iwetmjal per dng een lepel Sanguïnose S Nt l INOSI k t pt i Üu n f i f I ƒ 11 I fl ƒ 21 Verknjgbnr bij jIIc Apothekers en voorname Drogisten aü MUI 1 VOOR 4M k A r M H D llaBü Ik zeg altijd een gobde gezondheid I I ir 1 lil 1 18 een eerstevereistiilc n i leven In er IS nieis beiers dan een smime lijk e voed jnic warme soep om lennnd fit ie doen blijven ooral MAGGI s soepen tjn hierloe geschikt ij verschaften hel lichaam de voedinisatoffen m den ineesl ver leerbiren vorm Dii hebben zij bij vele andere spijzen voor en m onzen snel levepden tijd is dat een Érooi voor deel wani tenslotte leven wij mei van hetgeen wij eten inair van wal w j verteren Gebruik dus MAGGI s SOEPEN = 30 30 Gratis Wasschen BON Tegen inlevering van deze advertentie ontvangt U geheel gratis vin Uw eigen winkelier een pak DELTA ZEEP de alom bekende prima Huishoud eep en wel bij aankoop van een pak DELfAZEfc P Men koopt dus één pak en ontvangt er twee D za bon Is flvlclia lot 10 Maan a a Naam van den Winkelier waar De1ta Z ep li gekocht Straat Woonplaats Ouidelqk invulleo v p Oomievuldc boni ziin nUt ldi H H Winkeliers kunnen de van het publiek ontvangen bons wederom inwisselen tot uiterlijk 23 Maart t bq bun eifen roiiier Ulfalultanil a ldia voor Qouda i 17020 87 Jaargang Dend0Pd g 14 Maapt 1820 m mm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUD BODEGRAVEN BOSKOOP 60UDËRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN èu Dit blad verachijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omstrdctn behoorende 9m den bezorgkruv 1 6 regels ISO elke regel meer 026 Van bulten Gouda en den bezorgkrinct 1 6 regels ƒ 1 55 elke reg l meer ƒ 0 80 Advertentien ai het Zaterdagnumrner 20 bysifig op den pr s Liefdadigheids advertentien de helft van deo prys ABONNEMENTSPRIJS pei kwartaal ƒ 2 2ö per week 17 cent met Zonda biad per kwartaal ƒ 2 90 per we 22 cent overal waar de bezorging per èooper jfeschiedt b ranco per post per kwartaal ƒ 3 1 met ZoiuUgablad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MAKKT 31 GOUDA b j onze agenten en loopeis den boekhandel en de postJtantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 83 Postrekening 4M00 INGEZONDEN MEDBDEELINGEN 1 4 regels 2 26 elke regel meer OSQ Op de voorpagina 60 boog r Gewone advertentien en ingezonden mededeel ingen b contract tot neer gereduceerdsn prgs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomift van sohede Boeldiandelaren Advertentie bureaux en onee agenten en moetan daaga vóór de pUataum aan het Bureau z n ingekomen teneiiide van opname verzekerd te ryn Hmi Haagsoh Intttrnalionaal Qsraohtshof De stemming m de Fiansche Kamei Het hoo e tteiftetufei in lut bezet tingslclgei tei toont Het proces ii van zter ianire i iuui en tal van ilathtofrer zyn meer dan rte weken ziek gewetet alv jren het noMi c ttig einde kwam De Uuit hei pr k ii het gruwelyke woord loiigenpe t uit do i lit ts een veronderite Img welke n ni lai niet zoo direct Wi aanvaai len Het blyfct dat Jen troepen uit Ie Midi naar het Rymand heeft g z nden I tegen de weerigesteidlleid daai niet be taiid waren Zndeidaad n dt inendionaux het zwaaist geteLsterdk Ook 1 gebldten dat onder de bère lentl Kïpen de meesite laf htofters zjjn gevatk i Het roskammen dtr paaiden ge hitdd1 den regel buiten stallen zoodat demannen gtruimen tUti aan de felle koudwaien blootgesteld lAer weri ergunnin egev n htt binnenshA te doen Bovendien 1 de dien t by ile bBden troep n zwaarder dus htbben Ae n mnen minder weerhtandbv ermogen Intusschcn verkla de AtLi jn I lai gaise dat men waatii l niet zoo ver beh eft tL zoeken om een a oldoendo verzoigmg der soldaten te kunfl con tateeien hi de Krygs hool te Saift yi lief ben de j i gen s bittere koude fl den Df ilaapzal n waren met verwarB alie wa be roivn doch omdat et geiuM srwy geen epidemie heeft geheersicht ha me man 1 land ich aan Ie wantoestandffl few yd De GazetM du 1 ranc aangehouden dat met den bewusten trein meegekomtn was en geen opheldermg kon geven wat de reden daarvan wia geweest Hy ztgt te Parys op een ambacht88 hool e hebben gegaan DUITSCHLAND De moeihjkheden van inevrnnw Zoebkof Men melt uil Berlyn aan de N R Crt Over de finantieele mocilykhedi n waar in mevrouw Zoebkof de zu tt r van den vroegeren Duitsche keizer zich bevindt verneemt het Acht Lhr Abtndblatt van goed ingelichte zyde nog de volgtnde by zonderheden luBschen de vroegere prinses van Schaiim burg Lippe en prins Adolf hoofd van de familie Schauigburg Lippi zyn sinds haar huwfclyk met Alexander Zoebkof ten aantal processen gevoerd Volgens fn rfcgeling die voor het huwelijk werd getrtffen kreeg prinses Victoria een jaarlyksche rente van 10 OOO mark uitgeleverd Na n t fluiten van het huwelijk werd deze rente onver wacht door den rentmeeatt r van het fanii liebezit verlaagd tot 39 000 mark De fa milie Schaumburg I ippc telde zich op het standpunt dat mevrouw Zoebkof met lan ger als prinsea kon worden Jeschonwd en dus geen aanspraak meer op dt npanage kon maken Door de rechtban te München werd nns Adolf veroordcld aan iiievro i Zoebkof ten maandelykadie toelage vai 1500 mark t betalen legen di vonnis ging de prins in btroep Het proces al vermoe deiyk in April as voji de weede maal te Munthet vi orkomen De verlegt nwoordi gers van de prinses zullen dnn vo r hun cliënte en jaarlyksche r te van bO OO mark elachen Het VenlWf oni mevrouw a ehkof failliet te verklaren is uitgegaan van de liurstliche HoPkammer i e Bu kt burg lot curator werd dr Hhcni advocaat te Bonn aangewezen De famili chauni burg Uppe wil klaarblykelyk il lus li t voor haar maangenamt me iwe pro es met de j rinses vermyden Bovendien ai tham de familie Sthaumburg Lippe rethtatreeka onderhandelen met de cura oren fusschen de prinses en haar familie wordt ook nog gestreden ver een kostbaar parelsnoer Fe gen een jaarlyksthe rente verd bepaald dat de prinses dit snoer da een waarde van S6 000 n arkt vertegenwoordigt voor den duur van haar ie pn 7ou mogen ge bruiken Alexander ZoebK f h eft het tnoer na zyn huwelijk aan harm Solemuiher den vroegeren zaakwaarnemer yyntr vrouw ttv hand gesteld Baron Soleniacher zou het snoer zonder medewetin van de vroegeie prinses hebben verkocht voor een prys van 2 000 markt De helft an dit bed ag wer l besteed om de schulden van oebkuf te b talen en dt ovenge 16 000 irark werden ia de fanuUe Schaumburg Lippe tiAaaid M n beschouwde dit bedrag als ttn terugbele Img van de helft van een geleendt som a au 32 000 mark Het parülanoei werd verkocht in Maart i92S sindsdien e xcht de rent oppositie die dtm laatsten tyd een get genheid ongiebruikt laat om tegen het h ran sche kabinet te ag eeren betrof de behiin deling van de wet ontwerpen nizake dicongregaties Pomcan tegen standerh wil den laatstgenoemd vraagstuk merwy behandelen doch nuni iter president wi rt gedaan te krygfen dat de zaak pa morgen een pumt van discussie zai uitm i ken ooals men weet staan bed lde wet ontwerpen verschillende voordeelen tui aan de congregatie waarmee links jith niet kan dit tandpunt juist i mag worden b twi feld daar de radit aie iHinister Hem t indertyd zyn goeiöïGunng aan het ontwei beeft geheclit Bovendien wordt van ie geenngsïyde Iwtoogd iat wel illeiulhi i i jegen de zertdlng congregaties an bizoi tiei ffoot nationaal belang is daar de u ie genootschappen er steeds etl to bh ben bijgedragen de fianscle beschaving n den FianHChen invloed m den vreemde te verspreiden Thans de e invloed diildi Igk aan het tanen Men mag nu werkelijk benieuwd zijn hoe het vandaag en Vrydag zal veiloopei De gwote opkomxt v n Kam rieden en iri nisters the glitteren vas tgesteid kon wor den wtts leeds een aanduidinv dat men dien dag reeds een treffen verw chtte H t gevecht is echter nu een paar etmalen mt gesteld en zal naar men aanneemt in ie e rdeel van Poincarc afloopen Men ver wacht dat te minister president een zi hel bescheitien me rElerheid zal behalen daar hy voor den zoove ten keei ie lew e tu van vertrouwen za stelen r f ge Poin care echter de zege al behalen daarmee is d atmosfeer in de Kamer nog niet gezui verd en verdere botsing i in ie i venoige zyn dan ook waarschijnlijk metster van het familievermogen restitutie van de 16 000 markt waarmede tie achul dtn van Zoebkof werden betaald Daar dit bedrag met te verkrggen was werd ten slotte het faïilissemtnt van mevrmw Zoeb kof aangevraagd Mevrouw f ebkof heeft reeds by dt rechtbank te Bonn protest tegen het faillissement aangeteekend Ze staat op het standpunt dat haar vermogen I millioen mark groot is Over dit bedraf zal ook de stryd voor de Kchtbank te MUn enen gaan lIAUt Nobile doet afatand vnh xijn rang en waardigheden IX Itlögraaf verneemt lut Rome dat generaal Nobile af tan heeft gedaan van zyn rang en waardigiieden Zyn ontslagver zoek 1 ingenviligd NOOBWEOËN Het huwel k van Kroonpntu Ulaf De hertog en hertogin van York U gisteravond naar Stockholm vertrokken waar zy de Koning en de Koningin zullen vertegenwoordigen bo bet huwelijk van kroonprins Olaf van Noorwegen en prinaea Martha van Zweden MfcSiCü Vierduitend opstandelingen gevangen genomen Lit Mexi o City wordt gemeld lat de fe derate troepen by het innemen van de atad l en brief Puincare Het onderzoek Gazette du trant ding te nemen De mevr Hanau heel Hanau ann SaltiUo M 00 opstandelingen hebben gevan gen genomen in i aaii MWit et aaiig l genheid der een nieuwe wen lanis e beklaagde 1 haar verhoor voor den rechter van inatructi lei inhoud van een brief medegedeeld i n y tot Poincart heeft gericht Zy bewetrt daarin dat de vervolging der Ga tte iu Frart aan politieke intriges moet v rdeii toege schieven De vorderingen d i crediteuren bedroegen ca liO millioen frs erwiji de beschikbare attiva volgen hiar 140 mil lioei frs zouden bedragen I en geheimzinnige moord li en Dinsdagavond om half icht de Pa ryache sneltrem te hpeinay aankwam vond men in den bagagewagen het Jyk v n den conducteur Pernn die dooi viei revo verschoten gedood wbm Daar de conducteur om kwart ower zes nog aan yn Jagrapport heeft gewerkt neemt men aan dat hy tus schen de stations Bondy en Ëperim is ver moord Ui deiT bagagewagen was niets vermist m den wagen vond men o patro nen De trein stopt van Parys af voor het eerst te Lpemay uitsluitend voor leizigers der eerste en tweede klasse Men zoekt thans 4 reizigers derde klass die te l pema zyn uitgestapt tn aan het loket bijbetaald hebben om uit te mogen stappen Een nader bericht meldt dat men te bpemaj een jongmensch van 21 aar heeft ENGhLAND Lord Phillimore Lord I luUimore een bekind m na rmUBJiimHér i t k m SÊii huixt te landen overleden HÜ h 84 jaar gewonlen EB STATEN Illinois door een tornado getroffen IlJinoi en hare omgeving zyn toor een t mado geteisteid f r u groote athade aan gentht aar tot nu toe bekend is z n er f looien en eie gewonden EG PTF Tocht van den Graf Zeppelin De ËngelB he regeenng heeft geen m edeze g genac hap BUITENIw NDSCH NIEUWS ÏRANKBIJK De epidemie hij het letter Troepen uit het uiden in het koude Noorden P en byzondere medewerker van f Journal dea Débats die naar Triei i t Tiat om ich op de hof gte te stellen in den armeerenden t estand wiiann i Franwhe bezetting eg i aan dpii Ryn t thirende de koudeper ode verkeerde verti It dat men in medisch t pz cht tegenover een i iekte staat welke een zeer pee aal karak Aan de I okal Anzeiget wordt uit Kaïro gimeld dat de Fg ptiM he minislei van bui tentandsche zaken in antwoord op scherjw aan allen m de Egjptis iie pers naar aan leiding van de eventueele weigering om het uchtschip Oraf Zappehn boven Epjptt toe te laten de volgeniie verklaring heef dtgeJfg l Het recht rm vergunning te ver leenen voor den totgang tot Fgi pte air c viele vliegtuigen en daarme overeenkt mende luchtschepen berusd ml luilend hy de Fgvptffche regeering Het i den Fgj tiHchen minister van buitenland che zak n met bekend dat er eenigeilei ovpreenkoins of regeling bestaa lelke de Fngelsche r geenng liet recht mt medeaeggenschai m deze quaestie geeft 1 rarv liep hem harJ achterna Watht eens Bernngton Waa ga jeheen Naar een kleme hut waar ik in woonaan den anderen kant van deae heuvel Ikmoet nog een pistoo hebben en not witmeer patronen Dan a ik naar t ralghd rock Maar dat zul je met vinden n dienmist en die duisternis M n het is myn eigen hui bh ttItus iheeft het van niijn make aar g huuidmaar dat ben ik pa een w ek geleden dooreen toeval te weten gekomen Tïea ik vanRowant Fnd wa weRgeloopen ben ik hierheen gekomen om hem op te wat hten mhem te vermoorden iindat ik zekT wi t dathy den een of anderen dag hier ou komenAan den voet van dei hoogsten iituvel hierdicAitby staat een hut an een Schaapherderdie hut hoort ook tot myn lant oed J eman is een poosje weg en nu heb ik daarmyn intrek genomen Nfemand ander dandie schaapherder weet dat ik hier ben enik weet dat er een ijtuk of wat van di benden op Craighdarrock zyrt Gisteren ag ikeen ge loten auto den w g lanir komen envanmorgen weer een en oor het aanbiek n an den dag kwam er een v iegtuig ove Vandaag is het hier ten of twe maal overgevloRen en toen ik strak een vliegtuig inden miH naar beneden hoorde komen omeen noodlandmg te dioen zooala ik meen Iedeed ik alle moeite om het te vinden methet plan om eii lyk eens met De Duif afte rekenen want ik déwht beslist aat hij hetwas Wat die man voor me geweest is Hij Weef nf zijn wooi en steken hij kon fliet verder van woede en weer liep hij met aroote itappen verdei lrac liep naa t hem Hoor eens Berington wou jg niet iever wachten tot Geen iranuut langer tchreeuwde dtander rrat had pJotseliiij e cn besluit geno men Dan ga ik met je mee Maar op e i voorwaarde We moettn dezen weg terug en dan langs het pad want miSLSchien komen we Singleton te nen Best Alh waanzinnig Uep de man weer verder en Tratj bleef naa st hem trachtCTid onde het loopen zpo goed iiogelyk de omtrekk van de omgeving te onderschei Jen Torv Bernngton sciieen i buurt uitsteken I tt kennen Na tien nunuten kwam uit de m t een herdershut te voorsdryn wadr voot het laam een druipende kaars stond Bernngton wierp de deur open en gmig naar binnen bij bet zwakJtc lichtsdïynsel zag Trac een ta fel schemeren een stoel een cmgefwoetd veldbed in een der hoeiien Een open vali ond op het voeteneind Hy zag dat de an der 2 ch op de knieën het vallen en m het valies begon te rommelwi Blyfcbaar kon hij niet zoo gemakkelyk vmden wat hij zotht want haastig smeet lij alles wat er in het valies was op den grond Terwnyl Tracv naast hem stond te Icgken hoorde hy op eens een g rfuid achter zich vlug draaide hy ich om doch voordat hg iets kon zien kreeg hij een awaren lag op het hoofd hy vieJ achterover tegen den styl van de deur en zakte bewu rtekw op den leemen vloer ineen POOGPDSTUK XUII U bent aan ba jt lat r m t uw bezoek dan ik gedacht had kapitem Smgteton 7 Shottabus spottend tot zyn nieuwe i vang ne L hebt zeker vertraging gehad door den mist etv enals ik Ik had u al een heeien tyd eerder verwacht Mair het is goed dat ik u heb Dat open venster wb3 een loote verleidtfig he Singieton f geen airtwoord en A am er vervolgde luchtig Het gaat ai hee gemakkelyk mot Jkapitein Smgleton met u en uw vnend U heeft Tracv nog nief beet Sidgletohem toe Neen antwoordde de ander onverscl i lig Dat IS zoo maar Even hield hy opkeek op zyn horloge en ging toen voort Ikverwacht hem over een half uur ong veeihier Maar zooats ik al zei het gaat heel gemakkelijk met u en uw vTiend Ik had p vdacht dat u het andera zou hebben ingepiktzoodat ik mte lect tegenover intelTect hakunnen rteUfcri maar mi aats daarvan kree ik oeilvoudig van een an myn agenten mLonden een draadloos teVegram en had ikmaar uit te kijken of tr een tweedekker anliet Zuiden over de baai zou aankomen Vanuit het torentje dat dit huis ver iiert zag iku landen en toen ik u door den iwareii mi imet meer zien kon wnst vk dat n hier zoukomen Ook wist ik w el dat u te bescheiden zo i zyn om aan tie voordmr te bellen daarom liel ik m den tuir een aïarmileidingfcje laten aanleggen dat u niet al te onverwacht z u komen bmnenvaWen en verdtr gaf ik op dracht dat raam open te zette dat was gemakJcetiHc voor u fWcRtÜ rwrróigd 4 = goed als zekei e htbben haar hedwelmd en ontvoerd toen ze van Kowïint Lnd kwam die Franiïche schurk je weet wel die Saint lierre FEUILLETON De Duifl God al me stratlen al ikmt met op dien kerel Hou je kalm Bernngton Dick Smgleton IS net zoo gebeten op hem tn van nujheeft die schurk ook nog wat te i oed Maar BEN BOLT or iwdreigingen hebben we nu getn tijH V e moeten handelen Het ou me mets er wonderen als Singleton daar in moeiliykhe den 18 en het is je plieht hen te helpen hem en je zuster ïhotteliu of Steinmetz Soe je hem noemen wnit heeft hem misschien te pakken en die ontziet natuurlijk niet Niets ontzien Ie kent hen nitl De luivel zelf kan met wat hij kan als het gaatrm zyn eigen veiligheid O dat begryp ik volkomen Maar waarom oudt hy N i ica inGodsnaam vast We vermoeden om jou weei in handente kiygai en mwschien ook ora Singleton den mond te s noeren Onder oils gezegd je Jmoe weten at we eenige het interessante f bijBionderheden ovei dezen wehioener d rmen chheid he4 ben opgesnord Om my Om n ij tenu te knjgenhoudt hij Nerica vast Dat denken we tenminste Dan ziUhy me terug hebben lonv Bernngton lachte als oen beschonkene Hy zal me terughebben En met gemoorde ttem voe e hy eraan toe hn als dank voor zyn gast Tl held za ik hem dood schieten Z mder verder een woord te snrekei keer de hij zich om i hep weg in den mist t W 4