Goudsche Courant, donderdag 21 maart 1929

i h l iX li M Zaterdagmiddag 2 uur openen wij hetSaison met een MODESHOW = in Zaal KUNSTMIN = waarvoor onze Zaak ZATERDAG 23 MAART d n gehe l n dag GESLOTEN zal zijn Kennisraakiug Weduwnaar 57 jaar P O guede broodwinning te Utrecht zoeklihuwelijk met wed of jonge dochter tuSschen 55 en 65 jaar L iet st niet geheet onbemiddeld Brlaven No T 1043 Adv Bur vh ALTA Utrecht 12 Een nette Jongen gevraagde X ashanrfel P G FEEKRNS 10 Gouwe S S Vrij Huis met Tuin Voor buitentnenschen zeer billijk een BURGERWOONHUtó TE HUUR bij eventueele koop is slechts f 1000 noodig i Te bevragen J v d BERG Zwarteweg Huize Marjo Telf § 09 Adverteert in dit Blad DUITSCHER vraagt wekelijks 500 tot 1000 pond Kaas te koop Oir aan l ET BEURSCÏENS Kurken Rhld 10 JUFFROUW h biihh VRAAGT SLAAPKAMERTJE liefst oniemeubileerd Brieven onderNo 794 bureau Goudsche Courant Markt 31 10 Barnsteen en Meerschuim Sigaren f Sigarettenpijpjes L BINNBNDIJIK Kleiweg 87 Tel 517 Als Gij ll dt Mn trage ootlaiting gal illtiii koortilgheld aèg of hoofdplla geco v llii t alcchtc pt vcrlerlBf lai aeea da Wtrtelbotr t KnudcD I WwteIbMr i Pillen vaa Jacoba Marta Wortd boer vaa Oudt Pckela ca gl iQt spoedig weer ha ttld Verkrljglwar A 60 et b Apothekers to DroglstcD Kantoor HET CENTRUM KOTTEKDAM T I 13678 Krufeetraat 36 hoek Di rgaark l ao Effecten Hypotheken Credieten Administratien Belastingzaken en verzekeringen voor Bcand Onge vaüen enz enz Wtj maken ohm VELE OUIZENDEN LEZEIS en lezeressen opmerkzaam dat er geeii lieter publlciteitomiddt in Gouda en omgeTinx ia dan da i TERDAG EMTIE van d ÜOODICIE ClOlilllT toot bet plaatflsn van aaarragen en aanblediagen van DIENSTPERSONEEL m eveneens tooi het annonceeren van sanTragen en aanbiedingen Tan KOOP en VERKOOP tbook van HUUR en VERHUUR Wy hebben voor deze soort advertenUën een speciaal tarief vast esteld n l van 1 I gewone regcli N aULOKN sik reëel me r ƒ 0 12 miu sontant aan om Bureau MARKT SI Uit r5te tenujjn voor ZATERDAGMORGEN n nu Zend Tooral f r o e g in aEQARANOEERDE OPLABE MINSTENS 6500 EX later bovre liigd toen op een dag Tracy bij Lady Arthwmte binnenstapte om Singleton en Nerica op te zoeken Ze vroegen hem of liy bruidsjonker op hun bruilort wilde zijn Met a 3e plezier zei hij En als huwelijkscadeau breng ik je alvast goed nieuws Tony Ja Eergisteren had ik oo n ingevingzooais Dick zoo dlkwiji heeft ik vvi st opeens waar ik Tony Berrington moest moeken Ik ging in de bus naar Craigdarrocken Mep toen na een klein schaapherdershut waar Tony en ik dien avond zoo vreeselijk toegetakeld zijn Daar vond ik hem metmevrouw VandsUoff die hem verzorgd heeft Vandaag zijn ze naar Amerika vertrokken Daar trouwen ze en over een week of zoozullen ze je achryven Gotidank zei Nerica uit den grond vanhaar hart En toen eeni ge weken later Singleton met zijn jonge vrouv in den sneltrein n ar Dover zaten die hen naar nc Kanaalboot voerde waarmee zy hun huweiyksrei s naar Italië zouden aanvangen was er niets meer dat een schaduw wierp op hun jong in leed en strijd verkregen geluk FJNDE tt Abonneert U op dit Blad Van af MAJINDJIO 2S MAilRT EXPOSITIE dep Modelhoeden Oostumes Mantels Complets en verdere Mouveauté s In on m Zaak kooaSTRAAT 11 CMAATAPDBBLING onclap lalding Coupaur en Coupauaa P S Toegan skaarten voor de Modeshow zijn vanaf heden voor onze cUënlèle inonze Zaak verkrijgbaar Zaterdag alléén in de Zaal 8EZ VAN DANTZIG Hoo straat 9 11 Tel 385 Donderdag OPENING van de nieuwe Hygiënisch ingerichte ELECTRISCHE PAARDENSLAGERIJ Lange Opoenendaal 10S i fenezing door Me Planten alle hieronder vennel tf ziekten nieuwe en oudere srevallen zelfa wanneer ongeneesb r verklaard eii verschillenttl geneesmiddel Toor elke ziekte jIjI BEN SPECIAAL erriekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekziichit 30 itzieklen Nephritis 1 Asthma Hoest Bronchitis Maag of fewanden slwhte spüsvertering verlies van eetlust zwaarten in maag krumpen beladeiBitong Huidziekten uitslag rhode stjes in t aangezicht el ema jeuktf steenp listen enz op elke lts Da rd haren SBatadei htiifeeiiweréi Eheuraatlek t zenuwpHA Slagaderyerkalklfig Pijn aat de leverj leveittee nieren of JSlaas Aambeien VerstoppingjJ Mie mekteif vmn Iwaterwegeiil en de blaas Het keeren der ja en S I 7 Zelfs ifldien gij alle verlrrouweh verloren hebt in U geneesmldde moet g i niet uirzelen een d r kostlooze broclurerf te yragerSilin uirvindpr dw r behandeling G DAMMAN foctoi in de Meiiétj I bij firma J II J SNABILIE AM p gS Gt oote MarfetW ItteudAm V m Men gelieve precies aan te g Ten aa welke ziekten men lüdttj m I l i l 1 I I ITïl BROHCHITI Hofit Astnni Snetle veiliüintinj p f net mnkieloi ii genezing ioovM juuit planlcnoxtaP ii blijkttilld mt v lg n l itte t n VEELDEWOCEM pACEH J Ik ben met Vvi baliamleliiig st Bfti 6 cldgen begonnen lik hoest n nderAJï aI vrijer adetii en voel niy kraclltLger fl cli brn ik zeer eriisti r aangeta t wany ik höb inyn beroep op iawt van 3 geSteeshoeren moeten opge on De miii te Iwwj ging was mij vei boi ien iioL ii iii Uu v jt ilagi n beji ik een géLlieel amler mensfh geworden A 11 te Soraing Üt lgié Vraagt circulaiie met bowij on aan tien uitvinder dezer geneesmiddelen zeif den dokter in jfe medicijnen G DAJVIMAN aar dé firma J H I SNABlUr afil 1 H t Groote Markt T Rotterdain VERZOEKK DE ZIEKTE DUIOKLIJK AAN TE GEVEN want er is een speciale brochure voor elke ziekte vhoonm aak en verhuizen baren een ieder Aroote zorgen Ken goede keus voor doed steil speelt in dien lijd een jiroote rol lij vindt beide in YELI A Meer dan MHW leveranciers zullen U gaarne de Yl Il A Desüins en de YELLA Kv li eiten loonen YELLA vhet zeit bedt uhl finofeum bezitten in de grootste mate de goede eigcnschüppen die gij er van verwacht ZENUW AANDOËNINOeN A nuwen doen zich te meer gelden als hel lu haam verzwakt is slechts sen algeheel versterking j al liaj rcsullaal Iiebbfo Irving s Glst Tamine TabtelIcD zijn in hun uitWLrknif bijiondcr krachtig daar zij het bloed volkomen zuiverenen Igehci IeMnuw geslelj ezondenkrath lig maken De vitami f nen zijn bi z hcdzaam Garaulie Prcbcti crmloos liiüien Uw Ecninvscslcl tren nicl op woudcrdadigB wijje herstflt bcUlcn wij U Uw gflrJ lenig nk ont vKDgst dei cdific doo VcrkrlJKbitar m i o nen vu Soepel Zwnar en Slerk In l gebruik hel he sie merk YELLA FABRIKAIIN VAN UK SALLANDSCHE VLÜERZEIL KN LINOLKUMKABHIEK TE WIJHE GROOTE PRIJSWEPSTRIJP Om ons huis in heel Holland bekend te maken geven wij VOLKOMEN GRATIS a pPBöhlia Waardevolle KUNSTVOORWKRf BN KV ALOEW HOLtANDSCHi HANDEL EN INOUbTHIE MIJ lAtdeelint Vrail ViU Dtantwci Dm Hm I RVI NO S GiST TAMINi TABLETTEN aan iedereen die ons de juiste oplossing v n den volgenden rebus geeft No 1 Efn grsoti Holian sehi havanstiri Ne 2 Een vsrmiirde HollindtGht isenttlsptltr Slulllns wmn dan W cl lrl l ai 3 ae Om Mn dezen iredstryd deel Ie nemen hebt U on slechts de juiate oplosfing van den rebusbinnen den bepaalden tijd per brief op te zenden en een enveloppe zonder postzegel met Uwvolledit adrca voor wederantwoord by te voegen 782 120 BELANGRIJK BERICHT Brieven moeten mei 7 cent gefrankeerd worden Maison de Commerce fr L Nieuwvtld Co Juriaan Kokstraat 135 Sclieveningen Ro 17026 87 Jaargang Oondapdag 21 Maart 1929 fioiiDSCHË mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOüDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOtilgCAPELLE NÏËUWERKEBK OUDERKERK OÜDEWATER REËUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enm Dit blad verachijnt dagelijks behalve op Zon en Fe tdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoormde tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prjj S Liefdadlgheid advertentiën de helft van den prijs ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagtladper kwartaal ƒ WO pér week 22 cent overal vi ar de bezorging per loopef geschiet Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 i i Abonnementen worden dagelijks aangenomen n ons Bureau MARKT 81 GOUDA by onze agenten en loopeis den boekhandel en de postkantoren M Onze bur iux zijn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie Tel tf Intere 82 I Redactie Telef a Postrekening 4S400 7 INGEZOND MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer 0 60 Op de voorpagina 5Q hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b contract tot zeer gereduceerden prïis Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Maarsohslk Fooh f tn die het van den rand van den afgrond heeft gered Te Cassfei het stille ite leke in Noord Frankrijk waar gedurende ver ch lidene jaren het oorlogsgewoel weerklonk rn een der bloedigste japiSoden uit den oorlog zich afspeelde staat het atandbeeld van den maarschalk verleden iaar dooi hfjm zelf onthuld Men ziet Foah te pa d en ofsc ioon de spottende Pranschen het monument i n anachronisme hebbent genoemd omdat de veldheer bijnli altyd in een auto reed ym boleert hot nochtans df figuur van een dei grootste veldheeren uit den wereldooiloR wiens naam tot de onsterfelijke behouit il Poincaré deed gisterBiiddag m lif Kaniei niededeeling van den dood van miar c ialli l K h Hij kenschetste den maar chalk niet slechts als een groot krygsnjan doch ook iiLs een groot burger em zeide er zeker an te zijn dat de Kamer inen doode de eer Zfiu geven van een nationalji rouw De miniïter president riep direct eden van zijn kabinet bijeen om te berawslagen ovui de ïo bereifteelen voor de plwhti heid an de bijzfcbting van den do deJ BUlTENLANPfc H NIEUWS NOORWEGEN De teeslelijkheden bij het huwelijk vau kroonprins Olat Tot beiluit van d en öersten dag der tec telijkheden ter geieganheid an het huvveiijk an kroonprins Olaf van Noorwegen met prinses Martha van Zweden is gisteravond in het Koninklykpale a te Oslo een ymotu soiree gegeven waartoe onge eer 600 peisonen vvaren uitgenoOdigd Bij het invallen van de duisternis w de feentverlichtlng ontstoken Van de Icroftc yszullên WÏBrpen de loüde vlammen een fantastisch licht in de duisternis Groote zoeklichten op het dak in het gebouw van het Storting wierpen hun licht over de gebouwen en de volksmi njgte in de straten Ook de Nationaal Theater werd in een zee van licht gezet In de boomen van de z g Stiudenttnbo chjes waren groote gekleurde lamipïons aan jebracht Ook vele particuliere gebouwen en woonhuizen waren geheel of gedeeltelijk ytv luminterd Den meest fantastischen aanblik boden de f voote ijeobelisken die van binnen verlicht waren en die een zeldzamen g loed uitstraalden als vaJi het NuoracHicht oen illuminatie zooals Oslo nog nooit eerder gezien heeft en die groote bewondering wekte Onder de genoodljftlen bevonden zich voo het grootte dee pe oon Iijki ritnden en Itennissen vmi den krwnprin iXi vertier f tegenwooiiligei s v n de regeer ni van htt diplomatieke corps ambtenaren enz Het bal werd door de Koninklijke familie i t pend en duurde tot twee uur m den moit en Een jazz band van studenten zoi fjde V or de muziek Een groote menigte id zich voor het paleis verzameld en herljaaldelijk weerklonken noerageroep voof hel vurstelyk giuid spaar dat ten lotte op iel büicon verscheen en door de menigte luid werd toegejuicht Het huwelyk van prins Olaf Eenige Nederlandsche sportlui hebben een Comité gevormd dat Prins Olaf van Noonvegen bij diens huwelijk net Prinso Martha an Zweden een cadeau zal aanbic den ter herinnering ann s Prinsen kranige praestatie bij de Olympische zeillwedstrijden toond dat er voor de veronderstelling als zouden andere leden der grafelijke famHio middellyk of onm d lellijk bij do daad van graaf Chirstiaat uetrokken zyn geen grond bestaat X i houdt zelfs rekening met de mogetykheid dat de dood van den graal is veroorzaakt door een achtelocsheid van diens zoon CANADA TreinbotHÏng In Ontario Twee sneltreinen botsten tusschen Toronto en M nipeg tegen elkaar 17 doeden en 5 ernstig gewonden Volgens een bericht uit Parry Sound m de Canadeesche provincie Ontario heeft op de lijn van Toronto naar Winnipeg een treinbotsing plaats gehad waarby twee inar van het trein personeel en een courantenbezorger gedood werden ¥ oort=i werden nog 3 man van het treinpersoneel en ruim 20 reizigers gewond Nadere bijzonderheden ontbreken nog Een hulptrein is terstond naar de plaats van het ongeluk vertrokken Ken nader Inricht uit Toronto meldt dat by l et spoorwegongeluk in Janatln meer slachtoffers om het leve n zyn gekomen dan lanvankelyk werd aangenomen Volgens het officieele verslag zyn by de üotaing 17 personen gedood waaronder 15 pasnagiers terwijl nog 5 passagiers rrnstig gewond werden De bot sing had op een enkel spoor plaats en ontstond daardittn de eene trein welke had moeten wachten ot de andere gepa sseerd wa s doorgereden Is RUSLAND Trotzki voorspelt Een EngeiBchAmerikaanarlie oorlog volgens hem onvermtjdelük In verklaringen aan de pers voorspelde Trotzki een grooten oorlog tengevolge van het antagonisme tus schen Engeland en Amerika De wereld aldus de piofeet gaat absoluut den oorlog tegemoet Hij zal uitbreken in het volgende decennium en het zal een Engelsch Anierikaan sche oorlog zijn Op het oogenblik wil Amerika zich verzekeren van de opperwacht der zee Het streeft er naar die aan Engeland te ontnemen Trotzki voegde er by dat liet Kellogpact het uitbreken van den oo log zal bespoedigen Trotzki s naam verdwi int Met ingang van 1 April zuUon de steden en straten welke den naam Trotzki voeren naamloos worden VER STATEN De ongeoorloofde immigratie Wettig verklaard vrjor hen die voor 3 Juni 1921 iinmigreerden De Norddeutsche Lloyd verneemt uit New ork dat de laatste wet die president Coolidge voor zijn aftreden heeft onderteekend de wet is waarbij alle immigranten die voor den derden Juni l t2l naar Noord Amerika zijn geémigroerd en omtrent wier wettige toelating nog geen beslissing is genomen als rechtmatig toegelaten zullen worden be schouwd De wet treedt op l Juli 1929 in werking Na dezen datum kunnen alle voor 3 Juni J 21 in Noord Amerika onwettig geimmigreerden zoowel als hun gezinsleden een paspoort krijgen evenals een vergunning om de gezinsleden van wie zy gescheiden leven naar de Vereenigde Staten te laten overkomen t Aiii terdam waar Z K H Oijmpi jh kampioen werd en naar aantei ling van de ktanige deelneming van de Noor che Garde aan de Vierdaag che fstand marschei te Nijmegen Hdt Comité mocht bereids bericht ontvan gen dat het Prms Olaf en Prinses Marthi zul behagen dit bewijs van sympathie van Nedérlandflche sjiorlvrienden te aanvaaiilen f en felle brand in OhIo Bijna een geheelc straat in Ie asch gelegd 1 a milliuen kronen tchadu Gisteravond om S uur is in het centrum der stad een groote brand uitgebroken waur dóor het gebouw van do irnia Steen en Stroem in manufacturen dat bijna een geheele straat beslaat vernield word IV toijalb schade ivordt op 4 a j miilioen kronen gebchat De voorraden alleen waren voor 19 miilioen kronen verzekerd Het gevaar voor de naburige gebouwen kon bezworen vviiiden Verscheidene brandweerlieden werden bij tiet in storten van het huufdfront gewond de meesten chter slechts licht Ook het in de buurt gelegen hoofd te leg raaf kantoor heeft schade geleden Het vuur moet d tor kortsluiting zijn mtstaan DUITSCHLAND Nog winteröporl in het Zwarte Voud Op den Feldberg ligt nog 45 c M neeuwDe skibaan is er nog zeer goed Lr hoerscht een koude van één graad Te Ruhe teinin het Schwdrzwald kan bij een koude van O grnden en 50 c M sneeuv nog aan v interriport v orden gedaan Te Ismy in de A IIg u heerscht zelfs nog een koude van 5 graden Hier ligt de sneeuw 40 r M hoog Nieuwe aneUr in er binding Nederland Duitschland De Zomerdienstregteling der Duitsche Ryksspoorwegen die op lo Mei a s m werking treedt voorziet een nieuwe goede sneltreinverbinding tusschen Duitschland m Nederland Zooals reeds verleden jaar gedurende enkelen tijd het geval was zal na meiijk ook dit jaar van l Mei tot October de sneltrein D 67 Neurenberg KeuleiiKrefeld naar Nederland worden doorgetrokken Deze trein bestaat uit wagons Ie 2e en jc klas naar Rotterdam Amsterdam en den Haag De moord op graaf ölolberg De sectie op het lijk van graaf z i Stolberg Wernigerode heeft bevestigd dat hrt doodelyke achot op korten afstand van achteren IS gelost en dat een soort dumdum kogel i gebruikt Daar de schedel geheel was verpletterd moet de dood na tnkele minuten zijn ingetreden Het onderzoek Het Berl Tagebl weet mede te deeleii dat de uitgestrekte bezittingen van den graaf zwaar belast waren en dat or nog 60 000 mark achterstallige belasting moest worden aangezuiverd De toekom stige erfgenamen waren niet tevreden over het beheei van den graaf dien iij to slap van karakter vonden en de zoon was dan ook voornemens na den dood van zyii vader groote gedeelten van de goederen te verkoopen om geld in handen te krygen De gravin er haar ouiKte dochter behoorden tot de onta vredenen en in verband daarmee ichtte men het aanvankelijk waarsi hijnlijk dat nok de gravin zou worden gearresteerd Een nader onderzoek heeft echU r aange Advertentiün kunnen worden ingezonden door tusscbeiïkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags v6ór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te rijn Een ffiootiveldheer heeng eg aan Te PÈiry w gisteravond nog vrij plofi hng overleddb Maa achalk Foch i Ofschoon Set eiöd reedb lang vprwai wL werd kwamlihet overlij ien nochtan s onver wacht was eén verrassing aelfs voor de om geving van den zieke I Maarschalk Ferdinand Fi j koele zelfbeheerschte I uidöi ling Hn werd m het J in bét depaïtentenl der B geboren doch was blijkbaai breekbare banden aan zyn gfheclÉfc daanlhij et elden voor aliiibuit nverb ijf het ill FinwtÜTf g kozen had Yievqrt en z entig jaar oUïl jvij eigenHjii ilsennen i en wiena Jnanm Maa Inede ook vooi altoo verbonden is Voöjrdien behoorde Focl j tot de groep vln militliren die zich vooral m t de theoreti he lugrrli iding beüighielfl n Hij had een streng Kathuliekc opioeding jifenoten o a in een flrauielinschool te Metz nam als vrywililii iiih den oorliL van 70 deel en deed daania ijn intrede in de Ecolf Supérieure de Guerre In zljiv ide geschriften over de iegerluding tjjaens dien oorlog zet hij zijn theorieën ovöide oorlogvdering uiteen geba eerd ofiijeen toepa jsing van de Napoleontische 4yategie op de nieuwe mstandig htnien mèeiteld bi idie dagen heerschte er gioot nftenihgsverschil onder de Fran sche stafofficieren over de strategische opvattingen en Foch Week spoedig een van de wei jPoincaré eert Foch in de Kamer ïbt de 317 sM Fran l i om het beVel over te nemen vaii de tK j pen die tot dusver onder beVel van gènefaj Franchet dlS tperey haden gestaan bn di gelegerd waren van bezuiden Metz ttot dt Zwitsersc e grens Nadat iaarop in 1917 ntraiil Pétain het opperbevel over de Fi ache Jo rs op ich had genomen volgde hij dezen op als chef van den generaJen ütaf jn dezrfl functie jmoest hy dikwijls onderhant leiijlmet de göalliéerden m t bijzonder nfct d ll Ënfielschen Na de ineenstorting van Ilalil in 1917 was het zijn taak dehl Italiaan hen staf tot volhouden aan te ipoien A orde id n rreJdöerlog Toen diej militaire toestand na hftt r uitsch offensief m Maart 1918 en uniformp leii ding van de geallieerde legers nüédzakelijk maakte werd na een conferentie in l oulenfi ï ip 26 Maart 1918 den 3 April aan Foch lv tij rrateKisoh opperbevfl van de leger dcri lOiitente apgedragen J Het wa s duh pas aan het einde van dertwereldooi Jog dat geiBeraar F och zijn grootstkans kreejg i De gropte fltormloop der Duit söhor oiü AmienH as toen juist begonnen Van oen nauw contact tusschen de Fransche en DrMjBvhe strijdkrachten was geen sprake en latPT is herhaaldelijk verklaard dat a teen de phy sieke vermoeidheidMer Duits che troepen de ooraaak Is geweest dat zy toen iiiüt tör het jfenllieeixie Tront vermochten t breken Toen was het dat generaal Foch zeide than s is liet uur gekomen waarop geen voetgiond meer mag worden verteren Wij moeten st ndhouden en sterven wy mogen niet l mce leidei te zijn diejaog toL Napot jfi u treik en daar eiuuulerïi ee neiging Icontisiehe school behoorden Ferdinand Fo werd 2 October 1851 te Tarbes een doi pje in de Pvreneeën gebolon Zyn vader was ten vrij onaanzienlijk ambtenaar In den oorlog van 1870 71 nam hij dienst als vrijfwilliger bij het 4e regiment infantene bezocht ver olgens de Polytechnische School te Parijs en ging toen over nuar de arUüerie Later bezocht hij de HooH re Krygschool école supérieure de jiuerre en werd aan het eind van 1P80 bij dt generale staf geplaatst Daar klom hi langzamerhand op tot chef van den staf van het 5e corps welke aansteliling hij in 19 13 ontving Door zyn boeken des principes de la guerre en Lre conduite de la guerre had hij zich intu chen naam gemaakt onder de beoefenaren der Fransche krijigswetenschap in 1908 werd hy dan ook benoemd tot directeur van de Hoogere Krügsschool Alzoodanig gaf hij Les m tactiek en strategie In 1913 volgde zijn benoeming tot bevelhebber over het achtote legercorps Kort daarop werd hij benoemd tot bevelhebher er het 20e legercorps te Nancy Aan het hoofd hiervan onderscheidde hy zich nil het uitbreken van den oorlog m Aug ustub 19114 bij den terugtocht aan dMame en aan den User waarna hem het opperbevel over den Noordelijken vleugel an het Fransche front die liep van de zee tot Atrecht werd opgedragen Door de uitbreiding van het Eng lsche front werd de streek waaroa er hij het beve voerde steedt kleiner De sniettegenstaande waren het zijn troepen die m het offensief voor do Somme meestreden aan Fransche zijde In December 1916 legde hij dit commando neer zal ontstaan om teru te hollen Officieel droeg men toen het i ppeibe r l aiin generaal Foch op Ofsciioon het aureool dat den m AugM tu s 1918 tot maarschalk van Frankrijk verheven opperbevelhebber omgaf bij zyn intocht alï ovei winnaar aan het hoofd zijner le eitloor den Are de Triomphe te Parij nimmer geheel is verbleekt wa s de figuur van den militairen leider die intusFchen voorzitter werd van de commissie van controle der Duitsche ontwapening in den loop der jaren wel eenigssüns op den achtergrond geraükt De poiiitiek deed zich na afloop van den oor log wederom sterfe gelden en Fochs stiii frtandpunt tijdens de vredeaonderhanjlelingen en later toen hij achter Pomcaié stond in diens poUtiek om geen te groote toegevendheid tegenover de Duitschers te betrachten heeft meermalen critiek uitgelokt Hij wat de man die aanstonds de bezetting van de Rynlinie doorzette het liefst bad hij met de Ihiitschers volkomen willen afrekenen en er een voorwaarde sine tjua non voor den wapenstilistand van maakte Bekend zijn de woorden geworden Die wapenstil j and zonder den Rijn ik zou geen nacht meer slapen Ge wilt dus myn dood Ook in de Ruhrbezetting heeft Foch zonder dai di ooit officieel bekend ia geworden een woordje meegesproken Vandaar dat velen in Frankrijk in Foch den man zagen die achter de coiJiissen een toenaderini tot Duitschland belette MËiarsehalk Foch wiens eenige zoon in den atryd sneuvelde zal voor het Frankrijk weHts bestaan op het spel tond tijdens den grtmtcn oorlog altoos de veldheer blij ptkelzonden aan hem te bezoeken Tot in zyn diepste diepten bleef het raadsid van het tweehoofdig monster Shottehua Stelnmetz voor eeuwig een raadsel alleen op den buitenkant van zyn gevaarlyke activiteit was eenig licht gevallen en alle ingowijijc i waren meer dan dankbaar dat hun Inensge luk door deze meesterychurk niet meer kon worden bedreigd en dat hy en zijn kiguberc trawanten van den aardbodem waren weggevaagd De eenige die het misschien betreurde dat het mysterie van Belvoir Mansion s ioo a s een nachtkaars was uitgegaan was in pecteur Lavers ofschoon zyn goede hart hem toch ook wel Wy deed zijn voor Nerica Berrington dat zij en haar broer niet in een sensatie proces werden betrokken Maar Je historie legde hem toch geen windeieren zijn doortastendheid werd beloond n et het begeerde lintje en een commissariaat lang voor dat hy er volgens anciënniteit aan toe was ten slotte waè hij het geweest door wiens tentooneele verschijrten op het goede moment SteinmetzShottelius in het vlies tuig gevlucht was en zoo voorgoed onschadelkij was geworden Nerica q bezot gde belangstelling in het lot van haar broer werd echter pas een week de mist werkte tergen We hebben echt pe n gehad Maar ik wil eens kijken of ik hier ook papieren kan vinden Hy trok weer af en toen hij de deur uit was fluisterde yerica Wat zou ik toch graag weten wa ii Tony is Eenige dagen later ontdekte een poliliekruiser viui de Britdciie marine onder de Schotsche k ist het viiak van een geheinu nnig vliegtuig waarin zich twee dooden b vontten Deskundigen stelden vast dat door en defect aan den motor het vliegtuig in Aee moest zyn gestort en de bladen waren vol van het sensationeele nieuvi s dat de inilUonair Shottelius op deze vreemde maluer den dood had gevinden M aar de man had er altijd zonderlinge liefhebberyen op na gehouden een beetje vreemd v a hij in veJe opzichten toch wel geweest Scotland Yard vond het niet noodig lan grooter tip van den s Iuier die dit drama bedekte op te lichten dan noodig was om te toonendat ze inzake ten moord op Southwell niet had stil gezeten De eenige immers die van de bende over was was Tony Beirington en de politie voelde er niets voor om vooral nu het gei leken was dat hy onschuldig was aan den moord in Parys z jn Om te leven als men ich komt het er in de eerste plaats op aan een doel te hebben waarvoor men leeft I Ik gelooi dat er niet veel meer te vertellen ia zei de inypecteur Ik zal raaar een FEUILLETON lit Miitiiii VII iiiiÉ Miiiiii I aan de kust gaan kyken wat daar nog te zien is Hy ging weg en toen ae zijn voftstappen niet meer hoorden keek Dick Nerica aan Liefste er is nog iets dat ik niet begnjp Dat portretje Uit het EngeUch van BEN BOLT 76 Toen werd ik bang Waarom weet ikluet eii daar ze tegen Tony gezegd hadden dat hij moest wachten draaide ik het lichtop en liet de gordijnen zakken ik had juist lp brieven die daar lagen een naam gezien 01 een paar letters waardoor ik wist dat Iknie in de kamers vergist had toen ik jouhoorde komen Ze k ek nu Dick aan diehaar vriendelyk toelachte ten teeken dat hijhaar begreep Dat is geloof k ales behalvedat nnyn zakdoek gevallen moet zyn toen ikbet hui uit rende De res zal ik u wel eens vertellen alsik weer eens wat meer tyd heb inspecteurLuvera voegde Dick aan Nerica s mededeelingen toe Dat had ik aan Tony gegeven Daarom wai ik zoo van streek toen je me vertelde waar je het gevonden had Ik wasbang dat Tony ten slotte toch nog nwarBelvoir Mansions gegaan was Maar ik v eetuit dingen die Shottellus gezegd heeft datze het hem afgestolen en opzettelijk bij dendooden man neergelegd moeten hebben omde schuld op hem te werpen of om hem ban tü maken Verder vertelde ze hem alilerlei van de cntvoering en van wat ze op Ciaigdarrook had beleefd Daarop kwam de inspecteur terug Er zyn drie mannen verdronken op dakust en een doode ligt boven Dat hebbenwe er toch by gewonnen Was de commissarib gisteravond maar in de stad geweest Lavers lachte ietwat bitter en ging toenvoort We zyn per vliegtuig naar Kirkgunzeon gegaan net als jullie en daarna konden we gemakkelijk uw spoor vinden maar