Goudsche Courant, zaterdag 6 april 1929

r K ff is S w w ii 0SOO x MO 17038 wy maken ooaa VELE lülZENiEN LEZfIS Oil l6ceres3eti opmerkzaam dat er geen beter publiclteitBmiddel in Gouda en omgevtuf u dan de 7ATERDAP EDITIE van de fiOUDSCIifiCOOIIlllT roor het plaattlen van aanvra een en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL sQ venaejis voor hst annoa ceeren ran anvragm ao ftaa biedingen i KOOP n VERKOOP alsook van HUUR kn VERHUUR Wy hdbben voor de e soort adr rtentiSn een speeiaiü tarief raaj gesUl a 1 van 1 g wone ngak kmk OULDBNt a regel maw OÜM miti eofttlot aan ona Oiiu persoDiilüldieiil ons laven Lr zyn zeker tallooze manieren om het leven te leven zooveel maniqren wel als er i enschen zyn ledereen z ekt in zyn leven het geluk de voldoening 4h dit zoeken oc pailt oür een groot deel de WU e waarop hy z jn leven inncht Maa iüt geluk is voor vrywel iedereen wat mnders ook al noemen we het vaak met j izeifde namen zoodat de weg na r het g luk en dus de wijze van leven voor ledereet eigenlyk een andere is En waar onze geaardheid onze gansche persoonlijkheid m verband met de plaats die w in de groote nen chenmaat achappy innemen tenslotte bepaalt wat het IS lat ona gelukkig maakt hangt dus ook van die persoonlykheid de wjjze af waarop wy leven Natuurlyk yn we daarin niet geheel vry en moet hier dus altyd by ge voegd worden voor zoover onze levensom tandigheden ons n ona streven daornaur niet dwarsboomen Maar tenslotte zal toch ook weer onze perBoonlykheid op die levens omstandigheden invloed oefenen en zal ook die persoonlijkheid bepalpn op welke wyze we de ons dwaraboomende omstandigheden trachten te overwinnen of om de hindermo sen die zy op onzen weg plaateen trachten heen te loopen Het isiiuB onze peraoonlgkheid dte ondut deze belemmerende omstandigheden die ons kunnen dwingen in een nchting die we met wenschen onze levensrichting en onze wyze van leven bepaalt of om het anders t iinerder te zeggen onze persoi iiiukhLid dat IS het samenstel van onze hartstochten gtvoeJens en eigenschappen erf verstande lijkheid bepaalt wat wy van het materiaal dat onze levensomstandigheden ons in han den geven zullen maken Dat maken ga sehiedt echter met altyd bewust maar ineesteotyds onbewust Dat wii zeggen de meeate menschen leven overeenkomstig hun liird zonder er zich rekenschap van tt ge ven of zelfs te weten hoe die aard is De geaardheid van hun persoon stuurt hen e n bepaalden kant uit zonder dat ze zich er van bewust zyn dat ze die bepaalden kant gaan zonder dat ze begrypen dat ze zy het onbewust aan hun leven een bepaalde richting geven Er zyn ook anderen die zich wel degelyk rekenschap geven van den weg di en zy gaan en dien zy willen gaan en die want dit is het natuurlyjf gevolg van dit zich rekenschap geven bewust Bureau MAIikt SI Ulterate tennUn ii or UT8RDAOllOROBN I II Zeul vooral l a l BEikllANDEERDjIinAai Elf het beste middel lifj fiiWf kalanlHile oani oailiijieq m fü i Alk ademhalmgsweiUuigi Dgei s Uuim ALLE DRUKWERKEN ygor den Handel Var ani lnf n én voor P rticulior gebruik worden tot zoor billi kc prijzen accuraat en vlug door one geleverd A BRINKMAN ZOON e i m ÊmmmÊÊÊmÊÊÊÊÊiÊiÊÊmmÊÊmÊÊiÊÊÊÊÊÊmÊimÊÊÊÊÊÊÊmÊmmmm ALVANA CAMEL 12 Ik hoor meta misschien was het bovenPlotseling greep Phiiip zijn vriend bij den arm Harry er is hier iemand m de kamer fluisterde hy heesch Ik hoorde het g liiiweer toen jy by de deur stond Fn nuluister luister Ze sitonden ducht naast elkaar te luisteren liun zenuwen tot het uiterste gespannen Alsof ei iemand adem haalt fluisterde Harry zwaar ademhaalt Kun jy het gelui 1 thuisbrengen Phil Phihp het Harry s arm los en sprong plot aelin naar het bed Hy greep het zware gordyn en met een snelle bewegmg trok hy opzy Toen uitte hy een kreet meer van ertwaing dan van schrik Harry die hem gwolgd was keek en ziag Er lag iemand m het Procrustes bed De verfJeten deken die ze by hun eerste bezoek gpiien hadden was naar t voeteneyid terag geslagen Daaronder kwamen vuile gerafel de lakwis te voorschyn en daarop gekleed in een ietwat vreemdsoortige kHeed j lag een IN WOORDiaiRSs ALVANA DIM HAAQ Hiermede geveo wij kennis van het overlljdcD vaa onzen geliefden Vilder Behuwd en OroolTader den Heer ARIE VAN OER LOO in den ouderdom van 86 jaar Waddinxveen G VAN DER LOO M VAN DER LOO De Raadt Gez VAN DER LOO Boskoop D MESMAN Wza P G MESMAN van der Loo Gouda H W VAN DERLOOEnfthardt en Kleinkinderen WADDINXVEEN 4 Apnl 1929 Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurige ziekte onze geliefde Vrouw Moeder Behuwd Grootmoeder Zuster en Behuwdzuater Marrigjo van Leeuwen geb vmn der Neut in den leeftijd van S6 jaar Utt aller naam C VAN LEEUWEN Gouda 5 April 1929 Tuinstraat 8S 37 De begrafenis zal plaats hebben a s Maandag des n m 1 uur vanaf het sterfhuis Heden overleed na een lang dung lijden zacht en kalm onze geliefde Moeder en Grootmoeder Mevrouw Maitlwlritjt van Tritt in den ouderdom van ruim 68 jaar s Gravenhage M M P GROENENDUKHoogenboom en kind Gr venha e Azie M C L HOOGENBOOM J Gravenhage 4 April 1929 Wilhelminastraat 72 De teraardebeatellmft al plaatshebben Maandag as op de begraafplaala Oud Eik en Duinen vertrekvan het R K Ziekenhuis mgaagWarmoezierslraal Ie 12 uur ƒ K Heden overleed te Bemmel Gelderland onze lieve Vader en Schoonvader RICHARDUS RIJKSEN in den ouderdom van 64 jaarMr A A J RIJKSEN A RJJKSENKoning 4 April 1929 17 Eenige kennisgeving voor Gouda m WACHT NIET LANGER MET UW GEBIT IHI l Wij Uveran U een prima gabilf 70 mat SJaar voll rantls U betsialt hiarvoor 12 maanden achteraan f 5 84 Kostslooa inlichtincsn BUREAU VOOR TNDHEtLKUKDIBE 1 1 MIDDENTTANDS VERZEKERINS lai Aiinli Mtvr T C HOLMAN FluwHlantlngil 103 Bauda Als Gij li dt aan trage ootlHatiog gal altjin koortsigheid aig ofhoofdpIjB geen eaElnit ticchte ipq vertcrlag tu accn dan Wartelboer t Kruiden i Wertelboer i Pillea vu Jacoba Maria Wendbon vaa Ouile Peketa ca gl IJl ipoollg weer her Id Verknjgbaw a 60 d hfl Apotheken en Droginea É 1 Hr I o j aictiscl in Steker tact yia n de stemt op d golflengte af U plaat het stapcoijj 1 icht eidfng g wenschtfe en kuiil M LIPS STaND A 0 COMBINATIE baitBii Onivinf oeitsl tu tfsp iJ N Anl fln v li l Prijs compU r fl il f 1 dan verder mi u iw gemak gaan jjütten I diateren Wel I een waergave jtioe natuuiS geJrotJw hoe ér ch ig ef vol Waarliik Me Philip Stangaard C een standaard v en sahoonl eid Genezing door de Planten VOO aJI hieronder vermelde ziekten nieuwe ep oudere gevallen zeUa wanneer ongeneesbaar vwklaard en verschiUend geneesmiddel voor dke ziekte N SPECIAAL Suikerziekte Oomacht Bloedarmoede Zwakte Bleekiucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slechte spusvertermg verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tone Huidziekten uitslag roode puistjes ib t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard liaren Spataderachtige zweren Rheumatiek Jicht zenuwpijn Slagaderveijtalkine Pun aan de lever leversteen n meren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der Jaren Zelfs indien gu alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gij met aarzelen een der kostlooze broohuren t vragen aan den uiCvinder dezer hebandelmg G DAMMAN doctor In de Uediejjnen b firma J H J 8NABILIE Afd D 86 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lUdt wammmÊiÊmaÊÊÊmmmmmiÊm ÊmÊamÊÊaÊ mi ÊmÊÊmÊÊÊmmÊlÊÊm tereliike tandaanslag aUiert M knapste goz bt Kirftlrknokeixle ftdr iii werkt ihti oten U 4 homh dt gabukoi wordea grondig Terliolpew dikwijls rteda door ceiiiual poclmm roet dtt tietriijk ierfniHh Bd amftkflBde ChJorodont Uattpniita I e tsiidea bnj n d n een pr ctitigM iTOorglant ook op wjde m het bijionüer wanneer men te g iljkertijd dep dafrïpof szpret gecoutraeerdM Cblorodont tandenborstel lie itts h zonder u Itfebruikt Rotteode ipgerestes m d tuBBchtmruiratfii der Iniideii ala ounaak Tuor onaaogeuuueji reuk uit den mond wordea daamudj grondig verw jderd Probeert ü het eerit met een taba van 36 cent groote tube 60 Aot Chlorodont tandenboratel voor damw u cent acht borsteU voor heercn 7o cent bftrdt k rstdsl AUeen cLht m blauwgroene lerfj kking Mut bat opschrift Cblorodonl Oiera sürknjjfbar PRIJSVERLAGING Oiidergeteekenden waarschuwen m de eerste pUats dat m ats officieele A ti ten de eentge gn die de versche Caniel sigaretten direct van de fabriek in iortce ren welke aldaar nuchind il gebanderol leerd worden c eooit Caiael die men m suuiimge valuta zaken vmdt werden m nabunjjr landen opgekocht hier gebanderolleeriJ 1 w 7 elk doos c met de hand gepUkt ei gedroogd weer ingepakt alles m c armde lokaaltjes en ledei kenner van Camel begrijpt hoc Vfc RSCH zhUp sigaretten töji om van het Hygieiu iche met te spreken Intussclien hebben wij den handel iii staat gesteld onze Camel sigaretten belang rijk lager te verkoopen dan tot heden en IS het dus nil meer dan ooit in t belang van serieuze rookers die liet volle genut van hun Camel verlangen en tevens voor hun gezondheid het h gieniscl e artikel uitsluitend ALVANA Camel ie eischen en toe te zien dat onze naam oj de b a n d e r o 11 e staat Boakoop P L BINKBN Telef 124 Oouda T POBLBNIdB Telef 480 WiMIliKveeni A J jaNMAAT 80 PLUN M 4 n 4 67 J apgang Zaterdaq B Airil 1929 mimm mvm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLADuVOOR GOUDA EN OMSTREKEN BËRGAM ACHÏ BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP UDERAR HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NI EUWEySÜERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHC ONHOVEN 8T0LWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZI J eni hiirtt 1 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorwide tot den bezorgknng 1 B regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 26 Van buiten Gouda en den beiorgkrlng 1 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentian m het Zatordagnu miner 0 byslag op den prjs Lief dad igheids advertentien de helft van den pr js INGEZONDEN MEDEULELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagma 50 hooger Gewone advertwitien en ingezonden mededeelingen b j contract tot leer gereduceerden pr s Groote letters ki randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te rijn Dit blad yerschiirtt daéelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNElMENTSPRIJi per kwartaafl ƒ 2 90 per b ranco per post per kw Abonnementen worden b onze ag ntjen en loopi per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagblad reek 22 cent overa waar de bezorging per iooper geschiedt taal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 iagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA 8 den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z jn dagilyks geopend van 9 uur Administratie Teief Interc 82 Redactie TeW Ba F strekemng 48400 twee bladen Bahlmann Gouda IS zich met bewust datSn zyn leven zich yn ganache persoonlijl pid iltspreekt endat ook de beginselen ll achtens welke nyzyn leven tracht te stittini slechts de gevolgen zyn van zyn eigw ifcaardheid diehem een bepaalden wetf oodzakelykerwysopdrmgt ji Wie zich daarvan wwbewust is staat vaster en blymoedig t jenover het leven ook voor zoover dat vanaem afhangt geen toevalligheid is geen utwenksel ook van zyn verstandelykheid mt de beginselen formuleert maar een tWiItaat van zyn eigen wezen en dat duapËn dat leven zyn eigen persoonlykheid tot Oltdrukking komt En die wetenschap die fem behoedt voor berouw en spyt d t kiiichteloofl maakt kan hem ook den JuistlÉ en goeden weg wyzen voor de toekomst jle open ligt J it Hummel bestaa t j tii i EERSTE Bj Aparte Dames en Kinderkleeding Hoeden en Stoffen zit onza ilvtrtantls op pagina 4 twtada blad I 20 twyteid iets liangen van de grauwe geschiedenia en met eer voordat voiiedige opheule ring IS gegeven zal er een kanu bestaan op algemeeno genistkexd m deze kwestie Lr die kan alleen ontstaan tioor voortdurende publiciteit te geven aan alles wat te deaer zake bekend Mfoidh Men heelt nu vyf weken laten wachten op het onderzoek van twee handteckcmngen een tyd die toch waarlyk wat al te lang is Het had m vyf dagen ook wel gekund als men gewild had en het xou heel wat ontspanning gegeven hebben Maar zelfs daarvoor heelt men ktaarblykeiyk j eii oog Het maakt op ons wel eens den indruk dat men m de bureaux te veel met zich zelf ingenomen i en meent dat de zaken alleen voor do uitvoerders zelf van be lang zyn zonder er aan te denken dat iedereen m den lande er belang by heeft Dat IS nu eenmaal de geestesgesteldheid waartoe een ainbtenarlyk leidt ln vroeger jaren ongetwyfeld nog veel erger en sterker dan thans want het kan met ontkend worden dat de ambtenaren in den loop der jaren veranderd zyn Het oude las dtr perkament geworden inkt koeüea i i verdwenen voor het oveitroote aee al thans Lr n er trouwens zoov le duuen LiWWBÊteineii jpr vroe sJ q pi 3 raren en dus moest de geest veranderen De arbeid wordt meer g ediffendieerd en ieder heeft slechts een onderdeeltje van zyn taak omdat hy veel minder meeuoet aan het bestuurswerk Hy voelt zich meer ailmimstra teur dan regeeringsperaoon en m den reij c 1 zyn werk slechts een genng onderdee van de papieren machme Hy heeft daarby niet meer het voorname air van gezage mensch te zyn en hy weet dat hy met veel beteekent 1 r H een soort dandy ambtenaren wit staaft die heusch niet meer met de zwarte jas en den hoogen hoed op rondloopt Bovendien IS er een legertje van vrouweLyke ambtenaren gekomen die aan het oude duffe wat kleur hebtwn bygezet Weliswaar blyven die m de onderste rangen want als ze m een hoogere komen is het grootste deel al getrouwd Slephts wat muurbloempje 111 het leven is wordt een hoogere atnbte nares Vroeger bleet een enkele gehuwde toch tn dienst maar de sehandelyke staaltjes van bevoorrechtmg doe daaruit voort kwamen hebben daaraan een emde gemaakt Het Bgstuk van de vrouw en het beroep JPten vraagstuk meer de ervaring se mg eens een verklaring in het licht werd toegeven uaa die zoo wemig klaar dat den vo gcinden dug op oen der beiangryleste pun ten een aanvullende rectificatie noooig weru geacht Ltii üiimiddeLlyk gevolg van het gewiib aan mededeelzaamheid aan den kant der overheid i het aityd geweest dat men aan de zyde van de pera op middelen bedacht was om langs andere wegen zich de imicn tmgen te verachatlei welke men graag wuisehte Ln die wegen zyn met altyd zoo kaarsrecht als men uel zou wennchen Het kan leiden tot toestanden die weinig aanbe velenawaardig zyn en het zou reeds daaioni meer dan noodig zyn dat er een algemeen modus vivenda werd gevonden krachtens welke aan de pera de zekerheid werd gege ven dat ziy te allen tyde spoedig de umch tingen kreeg welke zy weiibcht en aan de overheid de waarborg werd ver trekt dat gen onbekookte ongewenschte onjuiste be rieiiten door middel an de pers onder de mensehen weiden gebracht In kleinere gemeenten is soms de toe stand betel soms nog slechter dan m de gioote steden en Jlechts heel langaaam komt er verbetermg De preident der Ver tM dj State aï Ainenka haudt tvwu maal per week een sanienikonist met de ver tegemvoordigera der peis We verlangen dat absoluut met want dit is met noodig maai wel zouden wy willen dat als uitgangspunt ni alle buieaux de gedachte postvatte ua aLli onnuddeilyk zal gepubliceerd woiden vv aarvan geheimhoudmg niet absoluut nooil zake lyk is Maar eer we zoover zyn zal er nog heel wat moeten verandeien m de kabinetten en bureaux der machthebbende hooge hoogen e 1 hoogste ambtenaren Op een plaats heelt men tegenwoordig een persatdeeling die al goed werk doet n 1 t an het hoofdbebtuur der posteryen W zullen ervaren dat daar inderdaad verliete ring valt te constateeren en dat daar de lei Ucr strydt vooi de publiciteit Zy het dan ook dat ook hy nog vaak gebonden blytt Het evenwicht in eler gemoederen ten I aanzien van de opzienbare gebeurtenis en Ier laatste weken i vrywel heisteld Heelemaal gerust op alle gevoelt men zich nog niet omdat gelyk de Minister van buiten land che zaken heeft gezegd het wantrou eii niet gemakkelyk is uit te roeien en het onmiddeilyk weet her ecft a s er een weini f voedsel aan verstrekt wordt Lr blyft ong hun leven in een bepaalde nehting trachten te h i ren t n langs bepaa ue lyrer Hun g aardheid dryft hen in een bepaalde iicHing maakt immers dat z liun geluk in eeqB bepaalde richting zoeken Maar ze nerfien nu ook duidelyk waar m welke richting het gaat zyn zich bewubt wat ze willen en trachten naar dat willi n hun leven te sturen Hieruit volgt daarom nog met dat ze zich ook ervan bewust zyn waarom dat ze willen waarom ze in die be paalde richting willen gaan Lr zyn menschen van wie men zegt dat y naar bepaalde beginselen leven Dat iseigenlyk onjuist gezegd of liever og onvolledig uitgedrukt i IHÜtblAD BUIK VEN Ulï C5m Lr IS in den Uatsten tjM weer h rhaaldi lyk geklaagd over het gwis aan sameiiwer kmg tusscnen de or diiettVan het overheid betituur en tie pers Uie Wachten zyn al zoo oud a j3 de pen zeli ia M Mchicn is over de geülütcnheiü om met te Mggen geheinizm nigheid van de overlieidj al even lang ge klaagd aLb er een ov tóld is Miadj uat weten wy natuuilyk met want pas sedert de pcrb haar taak als inlh tster van het pu bliek heett opgetvat is O klacht openbaar geuit Akenei putmgen ayn m den loop der tytlen aangewcint oni da nn verbetering te lü n iEen ni a Sftjü S Uilhl t jl nog nte byhter groot Mr heemskerk heeft eem gezegd dat de aard der tieide beestje de overheid en de pers te veel uiteen loopt dan dat zy een vriendenpaar kunnen vormen en daarm had deze geestige staatsman geen ongclyk Het verschil in aard zit hier voopiamelyk m dat de een zoo min mo clyk ijft ander zooveel niogelyk wil publiceeren ert W t vee opvat tingen zyn moeiiyk te v =rd liigen Men kan alleen trachten ze dichter tot elkaar te brengen maai zelfs dat is met gemakkelyk De pers kan niet weten ol er iets is dat ze giaag zou willen weten zOodra zy daai van het Naar aanleiding van de geschiedenia der Utrechtsx he publicatieh is herhaaldelyk gv klaagd over genus aan voortvarendheid boj het mededeelen en toen verleden week plot Dti nieiiscnen üie naar nun tjigfi met ning krachtens bepaald begin len l v n hebben zich van zich z lven en het ievtn nog onvoldoende rekenschap gegeven wan neer ze met ook te weten trachten te o men waarom ze zoo dat wil zeggen krat h tens die bepaalde beginselen leven Want het iH immers zoo dat onze peraoonlykheid onzen weg door het leven bepaalt doordat de perbüoniykheid aangeeft wat wy behoe ven om gelukkig te zyn Waimeer we ona nu rekenschap geven van den weg dien wc gaan en rekenschap daarvan dat die w g niet toevallig is dan trachten we de rich tmg van dien weg ook op het verdere van ons leven te projecteeren gaan wt dua uit an de conclusie die wy uit het volgen van de bepaalde nchting trekken vaste iegel od i bóüw en die wy onze beginselen nfoenien Dit wil natuurlyk met zeggen dat die oe ginselen altyd oorspronkelyk zyn door ons elven gemaakt Onze conclusies wyzen ons vanzelf in ccn bepaalde richting Ln nu zal het van ons zi vt n tr van tal van umstandigli den a hangen of we daarin lynen zien die ook anderen volgen of iets heel afzonderlyks zoodat we ook de beginselen kunnen nt men naar vormen en wetten die reeds lang pe staan of vry naar ons eigen maaksel Maar het IS in elk geval de levensrichting die we nemen welke zoo we ons daarvan rek n schap geven onze beginselen bepalen Ln deze levensrichting wordt weer op haar beurt bepaald door onz geaardheid en ons verstand Van dit laatste ia echter ook wie zich wel degelyk rekenschap geeft van den weg dien hy volgt en wil volgen niet altyd bewust Hy stuurt zyn leven langs bepaalde lynen en krachtenb vaste beginselen maar be grypt met altyd waarom hy dat langg dn lynen en krachten die öeginselen doet Hy Deze Courant komt m meer dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving uit den greep van yn viiend Ik weet het niet maar daar kJinen weallemaal ater wel achter Ik ga eerst MiMaixlen wekken HOOB DSTUK XIV Silas Marden gewekt door Harry s woeste kloppen op zyn dtui kwam in de kamer sliperig en uit zyn humeur Bvcn daarna verscheen ook Lord llaynour die door het lawaai wakker was geworden Harry the op eens de idee had gekregen dat het misschien een of andere dienstbode uit de herberg wa sloeg Marden s gezitht oï lettend gade toen deze naar het bed liep De waard werd bleek lil was iets als vrees in zyn oogen Die ken ik hèelcmaai met mompeldehy nooit ge ien die hoort hier met m debuurt thuis Op dat oogenblik was het dlat Lora Ray uuur binnenkwam Dus jongelui informeerde hy hebbenjullie ten slotte to h nog een avontuur beleefd Wat IS er aan de hand Philap ilegde het hem met een paar wooi den uit Len vreemd medsje aiei Raynour peinzend on Silas Marden kent haar niet Wzullen eens kyken of de gelukkiger ben Hierin de buurt ken ik vrywel iedereen Hy liep naar het bed toe en zyn scherpe gryze oogen namen de schoone s aapster I auwkeung op Toen wendde hy zich tot de beidie jongelui Het IS eigeoiaardig ik ken haar net zoo mm als Mr Marden Misschien js zy een uitgeputte wandelaarstei die hier ten slott 1 jodvermoeid ls neergevallen Ze zal wei binnengekomen zyn toen wy op het moeras w iren Dat denik ik met viel Harry hem m derede want toen wy op het moeras waren had ik de sleutel vin de kamer in myn 7ak n de leur wa op slot Lord llaynour tiok zyn wenkbrauwen op en keek den waard aan Wao er geen andere sleutel Mr MardE n vroeg hy Silas Marden schudde het hoofd Neen antwoordde hy kort toen krabdehy zich verlegen op het hoofd In ieder eval zei Lord Rajnoun zal y het ons zelf we uitleggen wanneer zejw akiker wordt Het eerste wat wy moet i oen rs iemand naar Lydford sturen om pendoicter te hailen Zoo ginig hy voort zyn ir structies te geven het scheen vanzelf sprekend dat hy lakens uitdeeUe Verder moesten Uw dochters haarmaar onder hun hoede nemen Mr Marden Len van de jongens kan wel naar Lydford gaan om Dr Cummmgs te halen Dr Cum nungs IS een uitstekend medicus vervolgde hy zich tot Harry en Philip wendend hy zal wel gauw komen Dus dat ia in orde Mr Marden Mr Marden verliet de kamer oon den jon ten die naar Lydford moest te weideen Lord Raynour trok een van de toelen naar het bed ging zitten mi voelde het meie j den poJs Het lyfctme toe dat ze een sdwk gekregien heeft zei hy maar ik kan me natuurlyk meisje De lippen half geopend en zwaai ademhalend aJsof ze pyn had Op het ku sen lag een weelde van blond haar gespreid Haar gezicht was doodsbleek met uitzonde rinig van een groote roode vlek op lederen wang Het kleedingstuk dat ze aanhad waa wit en scheen eei soort mantel te zyn du samengehouden waa om haar middel haar voeten waien bloot Niet Jadelyk hadden Phiilip en Harry i deze byzonderhc len opgemerkt hun verba zing was te gioot dan dat zy aandacht had den kunnen schenken aan details Dit mei c had dus aJ dien tyd dat zy m de kamer wa ren daar gelegen Ze stonden nüast het beu en ijUarden naar de vreemdelmge wier oogen ges loten bleven alsof ze bewusteloos was of in diepen slaap dat kraiden ze niet uitmaken Ali een een ding was zeker na melyk dat het meisje van een buitengewone schoonheid was Maai waar kwam ze vandlaan en hoe kwam ze hier op het bed van Procrustes Luiater eens zei Harry als ik me metvergas is ze ziek of iets dergïily fcs Ik zaMr Miarden gaan wekken Philip legde hem den hand op den schou der Wacht even zei hy langzaam er is hieriets m de geheele geschiedems dat myn be grip te boven guat De eerste maal dat wihier waren hebben we ook de bedgordynenopengeschoven en toen lag er memand Toenwe weggangen heb jy de deair afges loten enden sleutel den heelen tyd tn je zak gehouden Wat beteekent dat Hes Harry schuwe het hoofd en bevr jdde zic i Vvü zünnei clujn tt brengen in dt li ii ttn en livens van anderen is nel besii middel om uw eigen la st te vet lichten FEUILLETON vergissen Ik ben maar een leek We moeten haar maar stil laten Ikggen tot de donter komt Ik denk wei met dat wy de op ossing dn het mysterie zuilen hooren voor zy weer by kennis is HET PnOCnUSTtS BLO Uit het Lngelsch van ALICL en C L UDE ASKLW Nadruk verboden J e IS erg knap zei Philip nauw © yksmeer dan een kmd Het scheen hem onmo elyk zyn oogen van hei mei iie af te houden Op dat oogenblik kwamen de beide dochters van Marden binnen Hun oogen groot en rond van n euwögiengiheid Vader is weer naar bed gegaan zei deoudste hy zegt dat als hy zyn slaap nietkiygt hy morgen tot niets in staat is Maarwe zulilen hier blyvtai tot de dokter komt Heel goed zei Lord Raynour vriendelyk ik ben overtuigd dat de zaak by U beiden in goede handen is We kunnen toohniets doen voor de dokter er geweest is Wat my betreft ik zal trachten nogwat te slapen en jullie dit tot Philip en Harry ik raad julilie aan hetzelfde teaoen JuLlie zullen wed genoeg hebben vanhet bed van Procrustes en daarom zou iklet me maar gemakkelyk maken m de gelagkamer Karry en Pl ilip waren het daar volkomen mee eems en v rlieten de kamer terwy I ord Raynour nog enkele aanmnjzingen gaf aan de beide meisjes Toen ze de gelagkamer binnengingen hoorden ze hoe ook 1 zi eigen kamer vreer opzocht Wordt vervtd